Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Stamoplysninger... 3 Læsevejledning... 4 Kommunens afgørelse... 4 Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 5 Luft... 5 Støj og vibrationer... 6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 7 Egenkontrol... 7 Generelle forhold... 9 Ændringer på virksomheden... 9 Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning Lov om erstatning for miljøskader Lov om forurenet jord Klagevejledning Modtagere af kopi af afgørelsen Miljøteknisk vurdering Ansøger Lovgrundlag Sagsakter Virksomhedens placering Virksomhedens indretning Virksomhedens drift Virksomhedens produktion Luft Lugt Støj/vibrationer Spildevand Affald Jord, grundvand og overfladevand Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Renere teknologi Forslag til vilkår og egenkontrol Ophør af drift Udtalelser Konklusion Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Oversigt over rørføringer, kedelplacering og afkast Miljøgodkendelse

3 Bilag 3: Naturgasledninger Bilag 4: Afløbsforhold Bilag 5: Kedeldata Bilag 6: OML-beregninger Bilag 7: Kemikalieliste Appendiks A Miljøgodkendelse

4 Stamoplysninger Virksomhedens navn KiMs A/S Virksomhedens adresse Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Virksomhedens ejer Orkla, Aktieselskab CVR nr P-nr. Sømarksvej 31: Telefonnummer Hjemmeside Hovedaktivitet Biaktivitet Branchebetegnelse E 61 Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr dag i gennemsnit på kvartalsbasis. G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Godkendelsesdato 18. marts 2015 Sagsnr Sagsbehandler Akademiingeniør Tove Kjærsgaard 3 Miljøgodkendelse

5 Læsevejledning Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele. 1. del indeholder vilkår, samt oplysninger om retsbeskyttelse m.m. 2. del indeholder en miljøteknisk vurdering af ansøgningen, der beskriver det grundlag, hvorpå miljøgodkendelsen gives. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Det er i dette afsnit, at vilkårene begrundes. Kommunens afgørelse Miljøgodkendelse Nordfyns kommune meddeler hermed Miljøgodkendelse til et eksisterende fyringsanlæg på KiMs A/S, Sømarksvej 32, 5471 Søndersø. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 18.marts Godkendelsen bygger på oplysningerne i virksomhedens, samt på de forudsætninger, der er anført i afsnit 2: miljøtekniske redegørelse, og meddeles på følgende særlige vilkår: Vilkårene er fastsat i henhold til 33 i miljøbeskyttelsesloven 1 godkendelsesbekendtgørelsen 2 og standardvilkårsbekendtgørelsen 3. Vilkår Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer 3 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevilkår med senere ændringer 4 Miljøgodkendelse

6 redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 3. Røggassen fra fyringsanlæggene skal afledes gennem afkast indrettet med følgende lysninger og afkasthøjder over terræn: Skorsten Højde over Kerne 1 Kerne 2 jorden H6 og H7 Båndstegere 7,5 meter ø 200 mm ø 200 mm V1 og V2 Varmekedler 16,0 meter ø 250 mm ø 250 mm H8 og H9 20,0 meter ø 650 mm ø 400 mm Hedoliekedler D1 Dampkedel 13,0 meter ø 250 mm - P1, P2, P3 Popcornsmaskiner 1,7 meter over tag ø 200 mm - Luft 4. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved»skorsten«forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kw. 5 Miljøgodkendelse

7 Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O2 tør røggas CO NOx* Naturgas og biogas 120 kw - 50 MW * NOx regnet vægtmæssigt som NO2. Støj og vibrationer 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Erhvervsområde E44 i Søndersø Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) db(a) db(a) db(a) Uden for virksomhedens eget areal i erhvervsområdet Boligområdet B Landzone Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 6. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier: Anvendelse A-vægtet lydstryksniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum Aften/nat: Kl Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler og lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Miljøgodkendelse

8 Grænseværdierne er angivet i db (re. 20 Pa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. 7. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Områdets anvendelse KB-vægtede accelerationsniveau db re m/s 2 Kl db Boligområder Bolig i erhvervsområder og i landzone Erhvervsområder Kl db Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i db re m/s 2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 db lavere end tabellens værdier. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 8. Slam og spildolie samt råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. 9. De i vilkår 8 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares. 10. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Egenkontrol Præstationskontrol 11. Senest 6 måneder fra 18. marts 2015, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger, hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 4 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkredite- 7 Miljøgodkendelse

9 rings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens: For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol. For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år. 12. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 13. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas NOx O2 CO nr. * MEL-03 MEL-05 MEL-06 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 14. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. 15. Hvis kommunen skønner, at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede, kan kommunen kræve, at virksomheden for egen regning lader foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder. Lugtmålingen kan maximalt kræves én gang pr år og skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode, anvist af kommunen. Hvis lugtmålingen viser, at virksomheden medfører 8 Miljøgodkendelse

10 væsentlige lugtgener, skal virksomheden gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, så det kan godtgøres, at lugtgenerne ikke længere er væsentlige. Driftsjournal 16. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: - Justering af brændere - Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. - Forbrug af type og mængde brændsel. - Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen. - Antal driftstimer pr. år. - Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede kedelanlæg > 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Generelle forhold I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: - Affaldsbekendtgørelsen 4 og Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering. Det betyder, at farligt affald til enhver tid skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, sådan, at der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand. Ved forsvarlig opbevaring forstås, at affaldet opbevares under tag, på fast tæt bund uden mulighed for at løbe til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Der skal være opsamlingskapacitet, som svarer til rumindholdet af den største benyttede beholder. - Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse især skal der være opmærksomhed på vilkårene for luftforurening og støj. Der er for eksempel mulighed for at skifte brændere sålænge den samlede indfyrede effekt ikke bliver større end 50 MW. Flytning af afkast der har en spredningsfaktor mindre end 250 m 3 pr. sekund, skal ikke anmeldes. Afkastene skal dog fortsat være ført mindst 1m over tag. 4 Bekendtgørelse nr.1309 af 18. december 2012 om affald 9 Miljøgodkendelse

11 Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 5. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 6. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsesdatoen. Lov om erstatning for miljøskader Virksomheden er omfattet af lov om erstatning for miljøskader 7, idet der på virksomheden er følgende aktiviteter, der er anført på bilag 1 til loven: G.3: Kraft- eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg. Dette betyder, at der er objektivt ansvar for eventuelle forureninger, der forvoldes efter lovens ikrafttræden, og som måtte være forårsaget af de i listepunktet angivne aktiviteter. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 8. Alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele virksomheden påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. 5 jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 6 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven 7 Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader. 8 Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af Lov om forurenet jord 10 Miljøgodkendelse

12 Klagevejledning Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra den dato den er offentliggjort. Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Natur- og Miljøklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og I logger på eller ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Inde i Klageportalen bliver I guidet gennem en række trin, hvor I udfylder oplysninger om Hvem der klager Den afgørelse som I klager over Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om Hvad jeres klage går ud på Betaling af gebyr for at klage 500 kr betales med betalingskort Godkende og afslutte oprettelsen af klage I kan uploade dokumenter undervejs. Vejledning Der er korte hjælpetekster i Klageportalen, hvor I bliver guidet gennem forløbet med indtastning af en klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Søgsmål Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 101 kan godkendelsen prøves ved civilt søgsmål. 11 Miljøgodkendelse

13 Hvis godkendelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret på hjemmesiden. Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden. Modtagere af kopi af afgørelsen Nordfyns kommune har underrettet følgende: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Friluftsrådet, v/søren Larsen, 12 Miljøgodkendelse

14 Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Nordfyns Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår. Ansøger Navn: KiMs A/S Adresse: Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø CVR-nr.: P-nr.: Tlf.: Hjemmeside: https:///kims.dk Virksomhedens ledelse: Direktør: Kim Munk Bestyrelse: Bo Christer Åberg Lars Fretheim Silje Garberg Ree Peter Ferrold Julie Henriette Boye Nielsen Kontaktperson, miljøansvarlig: Supply Chain Manager Jette Bruun Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 9 kapitel 5 om forurenende virksomhed, som kræver en miljøgodkendelse. I forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen skal miljømyndigheden vurdere, om der er grund til at stille særlige vilkår om sikkerhedsstillelse efter lovens 34 stk. 3, fordi der er personer i virksomhedens ejere, bestyrelse eller daglige ledelse, som er opført i miljøansvarlighedsregisteret. Miljøansvarlighedsregisteret omfatter personer og selskaber m.v., der har fået miljødomme, som er nævnt i lovens af 40a. Ifølge lovens 40b er det Miljøministeren ansvar for at oprette dette register. Registeret er ikke tilgængeligt på godkendelsestidspunktet. Virksomheden er certificeret gennem forskellige kvalitets- og miljøstyringssystemer og har ikke været politianmeldt i for- 9 Bek nr. 879 af 26. juni 2010 med efterfølgende ændringer 13 Miljøgodkendelse

15 bindelse med miljøuheld. Nordfyns Kommune vurderer, at der ikke er begrundet mistanke om, at nogen i virksomhedens ledelse er anført i dette register. På den baggrund kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Godkendelsesbekendtgørelsen KiMs A/S fabrik på Sømarksvej har en samlet produktion af varme på kedelanlæg på 10,5 MW. Et anlæg af den størrelse er omfattet af listepunktet G201 i godkendelsesbekendtgørelsen: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. KiMs A/S har derfor indsendt en ansøgning om godkendelse af kedelanlægget. Alle kedler er naturgasfyrede. Der sker ingen ændringer eller nyanlæg i forbindelse med godkendelsen. Vilkårene i miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen 10. Virksomhedens spildevandsudledning reguleres særskilt i en tilslutningstilladelse til kloak. Miljøstyrelsen har lavet standardvilkår 11 for listepunkt G 201. Derfor skal aktiviteterne omfattet af dette listepunkt have vilkår, som tager udgangspunkt i standardvilkårene. Listepunktet G201 omfatter kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt mellem 5 MW og 50 MW, hvor der fyres med: biomasseaffald, forgasningsgas, biogas, naturgas, LPG, gasolie, dieselolie, vegetabilsk olie, fuelolie, spildolie, kul, pet-coke, orimulsion eller brunkul. Ved en samlet indfyret effekt forstås summen af effekterne på alle de af virksomhedens kedler, motorer og turbiner uanset størrelse, der anvender ovennævnte brændsler. Nødanlæg medregnes ikke. Effekten beregnes på grundlag af brændselsmængden multipliceret med brændslets nedre brændværdi. Hvis mærkepladeeffekten er opgivet som akseleffekt eller generatoreffekt, beregnes den indfyrede effekt ved at dividere den nominelle aksel/generatoreffekt med effektiviteten. Kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed på listepunkt G201. VVM-bekendtgørelsen 12 Virksomhedens hovedaktivitet konservering af vegetabilske produkter og biaktiviteten Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand er på VVMbekendtgørelsens bilag 2. Det betyder, at aktiviteternes virkning på miljøet skal screenes inden det bliver anlagt. Nordfyns Kommune vurderer at der ikke skal laves en miljøvurdering. Kedelcentralen er opført i 1999 og må derved antages at være godkendt i byggetilladelse af Søndersø kommune. Kedelcentralen ligger i industriområde og godkendelsen stiller vilkår, 10 Bek. nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed 11 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 12 Bekendtgørelse nr af6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 14 Miljøgodkendelse

16 der sikrer at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og krav overholdes. På den baggrund har Nordfyns Kommune vurderet, at det ansøgte ud fra dets art, dimension og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne. Grønne regnskaber Virksomheder med listepunkt G 201 er ikke omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab 13. Brugerbetalingsbekendtgørelsen 14 og Tilsynsbekendtgørelsen 15 Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Dette betyder, at virksomheden skal betale kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. Taksten for 2015 er 308,70 kr./time. Timetaksten bliver reguleret hvert år, og offentliggøres på Miljøministeriets hjemmeside. Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn, som fastlægger hvor ofte kommunen skal komme på tilsyn. Virksomhedens hovedaktivitet er E 61: Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Denne type virksomhed er optaget på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen og miljøtilsynsbekendtgørelsen kræver et basistilsyn mindst hvert 6 år. Kedelcentralen er optaget på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og miljøtilsynsbekendtgørelsen kræver et basistilsyn mindst hvert 3 år. Da væsentlige forureningsparametre som støj, håndtering af affald, samt værkstedsaktiviteterne ikke kan adskilles, og da virksomheden er placeret i sårbare omgivelser, vil den samlede virksomhed fremover skulle have basistilsyn mindst hvert 3 år. Spildevand KiMs har en spildevandstilladelse til Sømarksvej fra 13. februar Sagsakter Ansøgning af 7.november 2011 mail af 10. februar 2015 mail af 16. marts 2015 med kommentarer til udkastet Bilag 1: Beliggenhedsplan Bilag 2: Oversigt over rørføring, kedelplacering og afkast Bilag 3: Naturgasledninger Bilag 4: Afløbsforhold Bilag 5: Kedeldata Bilag 6: OML beregninger Bilag 7: Kemikalieliste 13 Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 14 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 15 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15.maj 2013 om miljøtilsyn 15 Miljøgodkendelse

17 Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelsen gennemsyn i perioden marts Virksomhedens kommentarer er: Virksomheden har ikke umiddelbart haft nogen kommentarer. Der har alene været nogle miljøtekniske præciseringer. Virksomhedens placering Herunder i Figur 1, ses kort med virksomheden og afkastene fra de varmeproducerende anlæg. Figur 1. Oversigtskort over KiMs på Sømarksvej med afkast fra fyringsanlæg. Virksomheden ligger på matrikelnummer 15fs Søndersø By, Søndersø. Matrikelkort ses i bilag 1. I henhold til Kommuneplan for Nordfyns Kommune, ligger virksomheden i erhvervsområde E44, som er omfattet af lokalplan nr. 4 for Søndersø Kommune fra 14. februar Området må kun benyttes til erhvervsformål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Industri- (herunder levnedsmiddelindustri) og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Virksomhedens beliggenhed er i overensstemmelse med lokalplanen og har været i drift på nuværende niveau i mere end 12 år. Det er lovligt at have en portnerbolig eller lignende til den enkelte virksomhed og at have boliger i den østlige ende af området. Afstanden til disse boliger fra virksomhedens bygninger er i størrelsesordenen 180 m. På grund af udformningen af den matrikel KiMs ligger på, ar afstanden fra skel til disse boliger kun ca. 8 m. 16 Miljøgodkendelse

18 Nærmeste boligområde (B109) ligger på den anden side af Sømarksvej, umiddelbart nord for virksomheden. Afstanden til nærmeste bolig i dette område, Sømarksvej 128, er ca. 19. m fra virksomhedens skel og ca. 48 m fra bygning til bygning. Nærmeste boliger i landzone er ca. 250 m øst for virksomheden. Området syd for virksomheden er udlagt til industriområde men indeholder også enkelte boliger. Boligområdet nord for virksomheden kan lægge begrænsninger på gener fra virksomhedens drift, her tænkes især på støj og lugtgener. Lastbiler til og fra virksomheden kommer ad Snavevej, syd for virksomheden, og belaster derved ikke boligområdet unødigt. Det er kun medarbejdernes biler, som har til og frakørsel af Sømarksvej. Der har ikke været klager over lugtgener fra virksomheden de seneste seks år. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland. Ifølge vandplanerne og tolkningen i Statslige udmeldinger til vandplanernes retningslinjer, må potentielt grundvandstruende virksomheder ikke etableres i de særligt sårbare områder. Nordfyns kommune vurderer, at hverken levnedsmiddelsvirksomheden eller kedelanlæggene vil være potentielt grundvandstruende, da der kun fyres med naturgas og der ikke er nedgravede olietanke eller olierørføringer. Der kan evt. stilles skærpede krav til håndtering af kemikalier og farligt affald ud over standardvilkårene, hvis det vurderes nødvendigt. Region Syddanmark har udført en indledende forureningsundersøgelse på ejendommen Sømarksvej 31, 5471 Søndersø 16. Ved forureningsundersøgelsen er der fundet en forurening, som har ført til kortlægning af ejendommen. Af undersøgelsen fremgår det, at regionen vurderer, at forureningen ikke vil udgøre en risiko for grundvand og aktuel arealanvendelse. Forureningen kan udgøre en risiko ved en fremtidig mere følsom arealanvendelse. Forureningen er konstateret i poreluften under bygningen. Der er ikke konstateret forurening i vandprøverne, og forureningen er således afgrænset under bygningen. Forureningen vurderes at være af et begrænset omfang. Kommunen har meddelt at der ikke skal laves supplerende undersøgelser eller oprensning. Kommunen vurderer, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med områdets formål og kan drives uden uacceptable gener for omgivelserne. Virksomhedens indretning Dette afsnit indeholder oplysninger fra virksomhedens miljøtekniske beskrivelse af 7. november KiMs A/S producerer chips, snacks og popcorn på Sømarksvej. Derudover er der lagre af råog færdigvarer samt hjælpestoffer. 16 Indledende forureningsundersøgelse : Smede- og maskinværksted, Sømarksvej 31, 5471 Søndersø. Juli Rambøll for Region Syddanmark. 17 Miljøgodkendelse

19 Ifølge BBR er virksomhedens samlede areal m² fordelt på: bygning 1 Fabrik og lager 7077 m³ 1972/1987 bygning 2 Administration, kantine og lager 1161 m² 1972/2011 bygning 3 Færdigvarelager 3249 m² 1986/1998 bygning 4 Administration 918 m² 1990 bygning 5 Modtagehal 328 m² 1999 bygning 6 Vaske- og Skrællehal 220 m² 1999 bygning 7 Kedelcentral 150 m² 1999 bygning 8 Kartoffellager 1280 m² 1998/99 bygning 9 Analyserum 40 m² 2004 bygning 11 Kedelhus 38 m² 2012 Figur 2. Tegning over virksomhedens indretning. Der sker ikke nogen bygnings eller indretningsmæssige ændringer af virksomheden i forbindelse med miljøgodkendelsen. KiMs A/S har et værksted til udførelse af reparationer osv. af eget maskinel. På værkstedet kan udføres svejsning med udsugning i et enkelt fast svejsested. Der anvendes CO2 og TIG til svejsning i sort jern og rustfrit stål. Der svejses ikke i aluminium. Derudover er der metalboremaskine, metaldrejer og sliber på værkstedet. 18 Miljøgodkendelse

20 Der er et varmeveksleranlæg med transmissionsolie ved kedel H6 ved værkstedet. Der er kartoffellager og lager til andre råvarer. Almindeligt affald opbevares udendørs i lukkede containere på en overdækket plads ved råvarelageret. Kartoffelskræller og jord opbevares ved kedelrummet. Farligt affald i form af spildolie og øvrige kemikalier opbevares i ABAS beholdere i kemikalierum. Kedelanlægget er 7 kedler og 3 popcornmaskiner. Den samlede indfyrede effekt er på 10,458 MW. Alle brændere på kedlerne er af typen Weishaupt. Naturgassen til kedlerne leveres af Naturgas Fyn gennem et nedgravet rørsystem (se bilag 3). Der er ikke opbevaring af naturgas på virksomheden. Placeringen af de enkelte kedler ses i bilag 2. Der er følgende afkast fra virksomheden: Skorsten Højde over jorden Kerne 1 Kerne 2 H6 og H7 Båndstegere 7,5 meter ø 200 mm ø 200 mm V1 og V2 Varmekedler 16,0 meter ø 250 mm ø 250 mm H8 og H9 Hedoliekedler 20,0 meter ø 650 mm ø 400 mm D1 Dampkedel 13,0 meter ø 250 mm - P1, P2, P3 Popcornsmaskiner 1,7 meter over tagflade ø 200 mm - Ud over kedlerne er der udsugning fra et enkelt fast svejsested og rumventilation med 11 afkast, som er ført ca. 1 m over tag. Virksomhedens kloakforhold kan ses i bilag 4 Virksomhedens befæstede arealer kan ses på luftfoto, figur 1. Hovedparten af arealet er befæstet med asfalt og SF-sten og anvendes som parkeringspladser og transportveje omkring virksomheden. Virksomhedens drift I dette afsnit gennemgås ansøgningsmaterialets oplysninger om drift af virksomheden. Råvarer og hjælpestoffer Råvarerne er kartofler, spiseolie (solsikkeolie), pellets, majs og krydderier. Råvarer til produktionen Kartofler Spiseolie Pelets Majs- og Kartoffelmel Øvrige råvarer Forbrug pr år ton ton ton 762 ton 593 ton Hjælpestoffer Forbrug pr år Nitrogen 110 ton Kemikalier 26 ton Rengøringsmidler 16 ton Vand m³ 19 Miljøgodkendelse

21 Der anvendes forskellige kemikalier i virksomheden. Se listen i bilag 7. Af de 26 tons er de 12,2 tons varmetransmissionsolien Puryfy FG, som anvendes i varmeveksleranlægget ved kedel H6 ved værkstedet. Rengøringsmidler opbevares i råvarelagrene og hjælpestoffer til kedeldriften opbevares på spildbakke i kedelrummet ved D1. Energikilderne er el og naturgas. Naturgassen anvendes til friteringsprocessen, fedtafrivning, opvarmning af lokaler og varmt vand. Energi Forbrug pr år El kwh Naturgas m³ Affald Affald fra produktionen er kartoffelskræller som genanvendes til foder. De opbevares dels i fermentationstank ved kedelrummet og dels i åben container samme sted. Fermentationstanken er drevet af et selvstændigt firma. Jord, sten og frasorterede kartofler opbevares i åbne containere udenfor dampkedelrummet. Kartoffelstivelse opbevares indendørs i bigbags. På nuværende tidspunkt genanvendes det til papirfyld, andre tidspunkter genanvendes det til limproduktion. På en overdækket plads ved kartoffellageret opbevares papir, pap i lukket container og. brændbart affald (gulvopfej o.l.) i lukket container. Farligt affald i form af spildolie og øvrige kemikalier opbevares i ABAS-beholdere i kemikalierum. Varmetransmissionsolien kan holde op til 10 år og bortskaffes da til godkendt modtager. Olien udskiftes med pumpesystem i dertil egnede beholdere. Proces overvåges af mandskab. Der forefindes spildbakker og kattegrus ved mindre spild på gulv. Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/uge. Kondensvand fra kedlen ledes i kloakken ca. 50 liter om ugen. Driftstid Der arbejdes i 3 holdskift ugens 5 hverdage. Der arrangeres overarbejde enkelte weekender om året. Der holdes lukket i produktionen ca. 5 uger om året, hvor der renoveres. Rengøring Virksomheden rengøres hver weekend af et rengøringsfirma. Transport Der bliver ikke leveret eller hentet rå- eller færdigvarer i weekenden. Forventet trafikbelastning: Levering af råvarer, pap osv.: 3 lastbiler pr. dag Afhentning af færdigvarer: 7 lastbiler pr. dag Øvrige lastbiler (affald, slamsuger etc.): 1 lastbil pr. dag Kørsel på Sømarksvej er praktisk taget kun med medarbejdernes personbiler. Intern transport Der er ikke intern transport udendørs. Den indendørs transport foregår med 7 el-trucks. 20 Miljøgodkendelse

22 Uheld og driftsforstyrrelser Der kan ske menneskelige fejl, som for eksempel er det sket, at en bundhane i en chipskoger står åben efter rengøring og olie løber i kloakken. Der er ikke umiddelbart uheld og driftsforstyrrelser, som knytter sig til kedelanlægget. Hvis naturgasleverancen svigter, vil kedelanlæggene ikke kunne køre. Virksomhedens produktion Det er kun fyringsanlægget, der skal godkendes, og selve produktionen af chips, snack og popcorn beskrives kun overordnet. Chips Kartoflerne til chips-produktionen modtages direkte fra marken eller fra lager. Kartoflerne sorteres efter størrelse, sendes gennem stenfang og vasker, hvorefter de skrælles og evt. halveres. Ved trimmebånd sorteres fremmedlegemer og defekte kartofler automatisk fra ved brug af vision (fotografering af kartoflerne under transporten). Kartoflerne snittes og skylles med rent vand, hvorefter de tørres ved brug af luft. Kartoflerne sendes gennem en koger, hvor de koges i solsikkeolie. Efter kogning sendes chipsene gennem et automatisk sorteringsanlæg, hvor evt. mørke/fejl chips sorteres fra. Chipsene transporteres via kopelevator til et bufferlager, hvorefter de fordeles ud til de enkelte pakkemaskiner, hvor de krydres. Snack Ekstruderede produkter: Majsmel udsækkes i udslagssilo og transporteres via buffertank til ekstruderens blanderør for befugtning med vand. Blandingen ekstruderes under tryk. Efter ekstruderen sendes produktet igennem tørreovn og videre til krydring. Herefter transporteres produktet via kopelevator til færdigvaretank og videre til pakning. Ekspanderede produkter: Pellets udsækkes i udslagssilo og transporteres via transportbånd til kogeren, hvor de koges i vegetabilsk olie. Efter kogning bliver produkterne krydret. Popcorn Majskorn udsækkes i udslagssilo og transporteres til popperne, hvor de opvarmes til ekspansion. Popcornene passerer derefter en vibrationssigte, hvorefter produktet krydres. Efter krydring afvejes produktet, køres gennem metaldetektor og pakkes i folie og kasser. Produktet sendes via transportbånd til et palleteringsanlæg, hvor kasserne bliver palleteret. Til sidst køres færdigvaren enten til kunden eller lagerhotel. Popcornkogerne kører typisk en dag hver anden uge. Der produceres i gennemsnit 40 t chips, snack og popcorn pr. dag. Som biprodukt er bl.a. kartoffelskræller, som anvendes til foder. Fyringsanlægget Virksomheden har en samlet kedelydelse på 10,458 MW. Anlægget består af i alt 7 kedler og 3 popkornmaskiner. Herunder ses specifikationerne for den enkelte kedel, detaljerne ses i bilag Miljøgodkendelse

23 Anlæg Mærke Kedel/brænder Kedelydelse Skorstens Højde over terræn Skorstens diameter Placering Årgang kw meter meter H6 Båndsteger / Samlet: 0,2 Snackkedelrum Apparatebau- 7,5 ved Wiesloch værksted H7 Båndsteger / ,2 Schiller V1 Varmekedel / Samlet: 0,25 Fyrrum ved Viessmann 16 gammelt lager/tidligere Paromat Triplax RN bacon V2 Varmekedel / ,25 produktion Viessmann Vitoplex 200 H8 Hedolie (stor) 1999/ Samlet: 0,65 Chipskedelrum Schiller 20 H9 Hedolie (lille) 1990/ ,4 Konus-Kessel D1 Dampkedel ,25 P1 Popcorn 1 Cretors HSP 200 P2 Popcorn 2 Cretors HSP 200 P3 Popcorn 3 Cretors HSP 200 Ukendt Ukendt Samlet: 1,7 meter over tag Ukendt 34 Ved kantinen Optimering af Procesforløb, energi og råvareforbrug KiMs A/S har siden 2007 været medlem af Miljøforum Fyn. En af forpligtelserne i den sammenhæng er at skrive en miljøredegørelse hvert andet år, hvor virksomheden gør status over dens påvirkning af miljøet. Miljøredegørelsen skal indeholde en miljøpolitik, hvor virksomheden sætter mål for, hvilke miljøforhold der kan forbedres i den kommende toårige periode og gør status over, hvordan det er gået med miljømålene fra seneste miljøredegørelse. Den seneste miljøredegørelse er fra Her er en række miljøpolitikker, der har til formål at reducere energi- og vandforbrug, produktspild og mængden af brændbart affald. Det er lykkedes at reducere naturgasforbruget ved at tørre kartoflerne bedre inden de koges. 22 Miljøgodkendelse

24 I 2012 blev dampkedel D1, som var fra 1985, erstattet med en ny kedel, som lever op til nutidige emissionskrav. Der er en politik omkring indkøb af lastbiler og personbiler, der som mål har at have mere miljøvenlige biler. KiMs egne lastbiler er i perioden ændret fra at ingen til at halvdelen af bilerne er i bedste miljøklasse. For personbilerne var miljøklassen ændret fra hovedparten var i miljømæssig mellemgruppe, til at alle var i bedste miljøklasse. KiMs A/S søger at reducere klimabelastningen fra emballager gennem dialog og samarbejde med leverandører. Kommunens vurdering Virksomhedens miljøpåvirkning vedrører hovedsagelig forbrug af vand og energi og råstoffer, emissioner til overflade- og grundvand, fast og flydende affald og pladsens tilstand efter aktiviteternes ophør. Virksomheden har varmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Der fyres med naturgas. Ingen enkeltbrænder har en større indfyret effekt end 30 MW. Ved brændere over 30 MW kræver miljøstyrelsen at forbrændingen overvåges med kontinuerlige målere. En udskiftning til brændere over 30 MW vil derfor kræve en tillægsgodkendelse. Virksomheden har mulighed for at skifte brændere ud indenfor miljøgodkendelsens rammer, sålænge ingen enkeltbrænder bliver større end 30 MW og hvis vilkårene for bl.a. luftforurening og støj kan overholdes. Ændringer skal dog vurderes af kommunen i hvert enkelt tilfælde. Den enkelte brænders størrelse og brændslets type har indvirkning på standardvilkårene. Brændsler, som giver forurening med tungmetaller må ikke anvendes ved små brændere. Det er ikke muligt at overholde emissionskravet for disse stoffer, uden at have røggasrensning. Nordfyns Kommune vurderer at virksomheden har taget de nødvendige tiltag for at optimere energi forbruget og derved naturgasforbruget og udledningen fra gaskedlerne, samt anvendelsen af de mindst miljøbelastende kemikalier og hjælpestoffer. Der bør stilles vilkår om brændselstype og brænderstørrelser og indfyret effekt jf. standardvilkår 5. Luft Ifølge miljøstyrelsens branchevilkår vil den væsentligste luftforurening fra gasfyrede kedler være CO og NOx. Virksomhedens oplysninger Der er udført en OML beregning af immissionen fra fyringsanlæggene for at eftervise, at skorstenshøjderne er tilstrækkelige til at overholde de gældende grænseværdier for luftforurening i omgivelserne. 23 Miljøgodkendelse

25 Der fyres med naturgas, hvor den dimensionerende udledning er NOx. Derfor er beregningerne udført udfra NOx emissionen. Afkast P1/P2/P3 er fra popkornmaskinerne. Den indfyrede effekt ligger mellem 34 og 36 kw og derfor anses emissionen fra disse afkast til at være bagatelagtig. Desuden er disse makiner i drift i størrelsesorden 1 dag hver anden uge. Ifølge luftvejledningen er det tilstrækkeligt for bagatelagtige afkast at afkastene er 1 meter over tag og opadrettede. De øvrige afkast fra fyringsanlæg indgår i beregningen. Luftmængden er beregnet ud fra røggasdannelsen jf. luftvejledningens krav. Der er anvendt retningslinjerne i Miljøstyrelsens luftvejledning nr , dog med supplement fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium, hvad angår beregningen af røggasmængden. Der henvises til formel 9 og 10 på side 70 i luftvejledningen. Denne formel er korrigeret efter anvisning fra Knud Christensen, FORCE, MST-reflab på luft. Røggasmængden beregnes efter følgende formel: 243/(21 - % O2) Nm 3 /tør røggas. Input til OML beregningen samt OML beregningen findes i bilag 5. Emissionsværdierne er fremkommet ud fra målinger på kedlerne, korrigeret til et iltoverskud på 10 %. Beregningerne er foretaget ud fra målinger af NOx indholdet. Andelen af NO/NO2 er ikke angivet. Der er regnet med at hele den målte NOx mængde findes som NO2. I henhold til luftvejledningen skal beregningen udføres, så kravene er opfyldt når halvdelen af det målte NOx indhold forekommer som NO2. Der er tale om et eksisterende anlæg og det vurderes alene ud fra de indfyrede effekter, at B-værdien er overholdt med en anseelig margin. På den baggrund er valgt direkte at overføre de målte værdier frem for at indlægge en ekstra beregning. Er kravværdierne overholdt med disse anses dette som tilstrækkeligt. Beregningen viser at det maksimale bidrag til omgivelserne findes i en afstand fra 100 meter fra nulpunktet for receptornettet. Det maksimale bidrag til omgivelserne er beregnet til 0,0227 mg/m3. B-værdien for NOx er 0,125 mg/m3. Den gældende kravværdi for NOx er således overholdt med en anseelig margin, selvom der er regnet med at alt målt NOx udledes som NO2. Kommunens vurdering I standardvilkår 4 skal kommunen fastsætte afkasthøjder. Som dokumentation for, at virksomhedens valgte afkasthøjder er tilstrækkelige, er der udarbejdet OML-beregninger for de mest belastende driftssituationer. Beregningerne fremgår af bilag 5. I henhold til B-værdi vejledningen 17 og luftvejledningen 18 gælder følgende grænseværdier, som virksomheden skal overholde: 17 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2002 om oversigt over B-værdier 18 Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ Miljøgodkendelse

26 Tabel 2: Grænseværdier for udledninger til luften Stof B-værdi (immisionsgrænse) mg/m³ CO 1 NOx 0,125 Da B-værdien for NOx er lavest, er det den dimensionerede parameter i OML-beregningen. OML-beregningen viser, at det maksimale immision af NOx i omgivelserne er 0,0227 mg/m 3. B-værdien for NOx er 0,125 mg/m3. Grænseværdien er derfor overholdt med en faktor fem, selvom der er regnet med at alt målt NOx udledes som NO2. Nordfyns Kommune vurderer at B-værdien for NOx gas i omgivelserne kan overholdes med de eksisterende afkasthøjder. De eksisterende afkasthøjder og lysninger indskrives som vilkår i godkendelsen. Nordfyns kommune er enig i virksomhedens vurdering af, at afkast P1/P2/P3 fra popkornmaskinerne kan betragtes som bagatelafkast. Afkastene skal føres 1 meter over tag og være opadrettede. Aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med fyringsanlægget skal i henhold til 2 stk. 4 i godkendelsesbekendtgørelsen godkendes sammen med fyringsanlægget. KiMs A/S har et værksted til udførelse af reparationer osv. af eget maskinel. På værkstedet kan udføres svejsning med udsugning i et enkelt fast svejsested. Dette svejsested skal også omfattes af godkendelsens vilkår og føres 1 meter over tag. Lugt Der er erfaring for, at der ikke er lugtgener ved gaskedler. Virksomhedens oplysninger Virksomheden har ikke oplevet klager over lugtgener fra produktionen siden Kommunens vurdering Der er erfaring for, at der ikke er lugtgener fra gasfyrede kedler. Da virksomheden rister/steger kartofler og popper popcorn vil der kunne være lugtgener fra produktionen. Denne produktion er imidlertid ikke omfattet af miljøgodkendelsen og vil kunne reguleres med Miljøbeskyttelseslovens 42, hvis kommunen vurderer ar lugtgenen er uacceptabel. Støj/vibrationer Fra et fyringsanlæg er de umiddelbare støjkilder: Støj fra rumudsugning, skorstensstøj og transportaktiviteter til og fra anlæggene. Fyringsanlæg, blandt andet transformere, skorstene og luftafkast kan give vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse former for støj er vanskelige at dæmpe. 25 Miljøgodkendelse

27 Derudover kan der være støj fra anden produktion, som ikke omfatter fyringsanlæg eller anlægningen af fyringsanlægget. Virksomhedens oplysninger Kedelanlæg er placeret inde i bygningerne og den store kedel H8 er yderligere indkapslet i isolerende materiale. Kompressorer: Kompressorer er placeret inden døre i forbindelse med kedelanlæg. Ventilationsanlæg: Ventilationsanlæg er samlet i 11 afkast som er ført ca. 1 m over tag. Vestas Køleanlæg: Motorerne på Vestas køleanlæg er reduceret, så omdrejningspunktet skal gå efter 38 (35) +/- db(a). Intern kørsel og transport: Der foregår kørsel med 7 el-trucks indendørs. Udendørs arbejde foregår udelukkende i form af levering af råvarer og afhentning af produkt. Der har ikke været klager over støjgener fra virksomheden med undtagelse af en henvendelse fra en nabo vedr. støj fra fugleskræmmer ved affaldscontainere. Støjniveauet blev efterfølgende justeret så det nu tilgodeser naboens ønsker og samtidig opfylder KiMs behov for at holde fugle på afstand af fabrikken. Virksomheden påregner fortsat døgndrift, og der arbejdes derfor også i aften og nattetimerne. Det forventes dog, at afhentning og levering af materiale primært vil forekomme mellem kl , ikke i weekender. Kommunens vurdering Virksomheden er placeret i et erhvervsområde, der i støjvejledningen er kategoriseret som områdetype 2.; blandet bolig erhverv. Umiddelbart nord for virksomheden ligger nærmeste bolig i boligområdet B109. Boligområder er kategoriseret som områdetype 5. Det vurderes, at til- og frakørsel til virksomheden ikke vil genere omkringboende, da omfanget ikke udgør en væsentlig del af trafikken i området og til og frakørsel kan ske uden om boligområder. På baggrund af dette, fastsættes støjgrænser svarende til de grænser, der er nævnt i vejledningen. Hvis nødvendigt skal virksomheden støjdæmpes. 26 Miljøgodkendelse

28 Erhvervsområde E44 i Søndersø Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) db(a) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) db(a) Alle dage kl (½ time) db(a) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) Uden for virksomhedens eget areal i erhvervsområdet Boligområdet B Landzone og boliger i E Lavfrekvent støj og infralyd Fyringsanlæg, blandt andet transformere, skorstene og luftafkast kan give vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse former for støj er vanskelige at dæmpe. Derfor skal der fastsættes vilkår for lavfrekvent støj og infralyd efter miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj 19. Anvendelse A-vægtet lydstryksniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum Aften/nat: Kl Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Vibrationer Som supplement til støjvilkårene og for at sikre de omkringliggende bygninger, stilles vilkår om virksomhedens samlede vibrationsbidrag til omgivelserne. Grænseværdierne er fastsat fra Miljøstyrelsens Orientering nr.9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Områdets anvendelse KB-vægtede accelerationsniveau db re m/s 2 Kl Kl db db Boligområder Bolig i erhvervsområder og i landzone Erhvervsområder Nordfyns Kommune vurderer at virksomhedens nuværende indretning og aktiviteter ikke giver anledning til overskridelser af grænseværdierne for infralyd eller vibrationer. 16 Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 27 Miljøgodkendelse

29 Spildevand Spildevand fra fyringsanlæg vil typisk være: - Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. - Pladsvand og tagvand Virksomhedens oplysninger Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/ uge. Kondensvand fra kedlen og varmegenvindingsanlæg ledes til kloak. Ca. 50 liter om ugen. Kommunens vurdering Virksomheden ligger i separatkloakeret område. Spildevand ledes til Søndersø rensningsanlæg. Regnvand fra tage og udendørsarealer ledes til regnvandsledningen, der leder til Vedbyrenden. Tilladelse til udledning af spildevand er vurderet og meddelt for den samlede produktion i et særskilt dokument, da denne meddeles efter 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven og tilladelsen med tilhørende vilkår ikke er retsbeskyttet og udarbejdelsen ikke er omfattet af brugerbetaling. Der vil være spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet til gaskedlerne, eller hvis der forekommer røggaskondensat. Spildevandet fra kedelcentralerne afledes med virksomhedens øvrige spildevand til Søndersø renseanlæg. Udledningen af vand fra energiproduktionen udgør kun en mindre del af virksomhedens samlede udledning. Disse udledninger vil blive vurderet i forbindelse med en revurdering af virksomhedens spildevandstilladelse. Affald Virksomhedens oplysninger Der er ingen affaldsproduktion i forbindelse med kedelanlægget, men mindre mængder affald i forbindelse med værkstedet. Virksomheden vil frembringe følgende mængder affald: Affaldstype Årsmængde Aftager Opbevaring Spildolie kg Gunnar Lund Kemikalierum Øvrige kemikalier Mindre mængde Genbrugspladsen Kemikalierum herunder spraydåser Jern kg H.I.Hansen Udendørs, container med låg. Affaldet i forbindelse med produktionen af chips osv. sorteres i flg. fraktioner: Pap/papir, plast LDPE, andre typer plast, bigbags, træpaller, metal folier. Derudover er der flg. fraktioner som genbruges til foder: Friteret chips, snacks, kartoffelskræller og palmeolie/solsikkeolier. 28 Miljøgodkendelse

30 Der frembringes ikke farligt affald i forbindelse med produktionen af chips osv., men der er et almindeligt forbrug af elektronik og batterier i administration osv. Marius Pedersen afhenter pt. affald og der føres journal over hvilke typer affald, der fremkommer, i hvilke mængder og hvor det afleveres. Ved skift til anden transportør, vil der blive stillet krav om journalføring. Kommunens vurdering Olie- og kemikalieaffald skal altid opbevares i tætte lukkede beholdere, under tag, beskyttet mod vejrlig, på tæt belægning uden afløb, så spild kan holdes indenfor et begrænset område og rumme indhold af største beholder. Farligt affald skal bortskaffes til godkendt modtager og afleveres eller afhentes regelmæssigt, så der ikke ophobes affald. Farligt affald vil kunne afleveres til genbrugspladsen. Erhvervsaffald fra virksomheden skal altid håndteres i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Erhvervsaffaldsregulativet stiller vilkår om sortering og genanvendelse af affald for at sikre en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse. Det forudsættes, at virksomheden lever op til vilkårene i erhvervsaffaldsregulativet, og Nordfyns Kommune vurderer på den bagrund, at det ikke er nødvendigt at stille skærpede vilkår om håndteringen af ejendommens affald. Standardvilkår 8 om opbevaring af affald rettes til den aktuelle brændselstype og indsættes i godkedelsen. Jord, grundvand og overfladevand Ifølge branchebilaget er de væsentligste kilder til forurening af jord, grundvand og overfladevand: - Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. - Opbevaring af affald. Virksomhedens oplysninger Farligt affald opbevares i ABAS beholdere eller dunke med opsamling svarende til den største dunk. Almindeligt affald, råvarer og hjælpestoffer opbevares i egnede beholdere, placeret inden døre, i lukkede beholdere eller under halvtag og beskyttet mod vejrlig på plads indrettet til formålet. Evt. spild opsamles så det ikke kan forurene jord og grundvand. I Vestas Køleanlægget anvendes vand med 30 % glykol som kølemedie. Køleanlægget er hævet ca. en meter over jorden med frie rørføringer, så evt. lækage er synlig. Kommunens vurdering Virksomheden ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser, derfor bør der være særlig opmærksomhed på håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieprodukter. Der bør stilles vilkår om at råvarer og affald opbevares i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig på en tæt oplagsplads uden afløb. Oplagspladsen skal kunne rumme indholdet 29 Miljøgodkendelse

31 af den største beholder og kunne hindre at noget løber i kloak eller forurener jord, grund- eller overfladevand. Der bør stilles vilkår om at de tætte belægninger er i god vedligeholdelsesstand. I den forbindelse bør de renholdes, så det er muligt at kontrollere, at de er tætte. Skader bør udbedres hurtigst muligt efter de er konstateret. Standardvilkår 9,10 og 11 indsættes i godkendelsen. Der er ikke olietanke over 30 m³ på virksomheden. Standardvilkår 12 bortfalder i godkendelsen. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Det er Nordfyns kommunes vurdering, at aktiviteterne på virksomheden er/ikke er risikobetonede på en måde, der kræver særlige foranstaltninger til forebyggelse af uheld. Der bør stilles vilkår om, at eventuelle uheld straks indberettes til Nordfyns Kommune, samt føres til journal. Renere teknologi Ifølge Miljøstyrelsen er standardvilkår BAT og en virksomhed, som er omfattet at standardvilkår har renere teknologi og overholder BAT-kravene. Forslag til vilkår og egenkontrol I ansøgningsmaterialet er der ikke redegjort for om emissionsgrænseværdien for NOx kan overholdes for de 7 gaskedler. Standardvilkårene stiller vilkår om at eftervise et grænseværdien er overholdt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen. Det vurderes at dette vilkår et tilstrækkeligt til at sikrer at anlæggene kan overholde de gældende grænseværdier. Der bør stilles vilkår om at der foretages emissionsmålinger ved installation af nyt kedelanlæg og at disse målinger gentages regelmæssigt og efter standardiserede målemetoder. Der skal føres journal over resultaterne. Der bør desuden stilles vilkår om at virksomheden fører driftsjournal over: justering af brændere, dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Standardvilkår er udeladt, da virksomheden ikke anvender disse brændselstyper og kun har enkeltbrændere mindre end 30 MW. Af samme årsag er der udeladt dele af standardvilkår Miljøgodkendelse

32 Ophør af drift Der skal stilles vilkår om, at virksomheden skal meddele ophør af driften til tilsynsmyndigheden. Der bør også stilles vilkår om at virksomheden skal sende en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg og rydning af arealet til tilsynsmyndigheden. Dette er standardvilkår 1. Udtalelser Virksomheden har ikke umiddelbart haft nogen kommentarer. Der har været nogle miljøtekniske præciseringer: Når varmetransmissionsolien udskiftes, foregår tømningen ved ompumpning under overvågning til egnede beholdere. Der er spildbakker og kattegrus til opsamling af mindre spild på gulv. Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/uge. Kondensvand fra kedlen ledes i kloakken ca. 50 liter om ugen. Konklusion Det konkluderes at hvis de stillede vilkår overholdes, kan virksomheden drives på stedet og under de ønskede forhold uden at være til gene for omgivelserne. Det er vurderet at standardvilkårene i godkendelsesbekendtgørelsen for virksomheder omfattet af listepunkt G201 er tilstrækkelige og dækkende for den ansøgte aktivitet. Det vurderes at ved indretning og drift som beskrevet i miljøteknisk redegørelse, samt overholdelse af stillede vilkår, er der truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 31 Miljøgodkendelse

33 Bilag 1: Oversigtskort 32 Miljøgodkendelse

34 Bilag 2: Oversigt over rørføringer, kedelplacering og afkast 33 Miljøgodkendelse

35 Bilag 3: Naturgasledninger 34 Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding CVR nr.: 11454496 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse. For: pk Chemicals, Hårlev

Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse. For: pk Chemicals, Hårlev Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse For: pk Chemicals, Hårlev Ref. BJENS / dossu J.nr. MST-1270-02434 MILJØGODKENDELSE Tillægsgodkendelse For: pk Chemicals, Hårlev Hårlev Mark 2 4652 Hårlev Matrikel nr.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.09.2015 CVR-nummer 27565174 P-nummer 1002367437 e-doc journal nr. 13/027588 Virksomhed Thomas Svendsen Autoreparation

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider Center for Ejendomme og Teknisk Service Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Att.: Bo Benedictsen-Nislev Erhverv, Bolig og Natur Industrimiljø Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere