Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Stamoplysninger... 3 Læsevejledning... 4 Kommunens afgørelse... 4 Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 5 Luft... 5 Støj og vibrationer... 6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 7 Egenkontrol... 7 Generelle forhold... 9 Ændringer på virksomheden... 9 Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning Lov om erstatning for miljøskader Lov om forurenet jord Klagevejledning Modtagere af kopi af afgørelsen Miljøteknisk vurdering Ansøger Lovgrundlag Sagsakter Virksomhedens placering Virksomhedens indretning Virksomhedens drift Virksomhedens produktion Luft Lugt Støj/vibrationer Spildevand Affald Jord, grundvand og overfladevand Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Renere teknologi Forslag til vilkår og egenkontrol Ophør af drift Udtalelser Konklusion Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Oversigt over rørføringer, kedelplacering og afkast Miljøgodkendelse

3 Bilag 3: Naturgasledninger Bilag 4: Afløbsforhold Bilag 5: Kedeldata Bilag 6: OML-beregninger Bilag 7: Kemikalieliste Appendiks A Miljøgodkendelse

4 Stamoplysninger Virksomhedens navn KiMs A/S Virksomhedens adresse Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Virksomhedens ejer Orkla, Aktieselskab CVR nr P-nr. Sømarksvej 31: Telefonnummer Hjemmeside Hovedaktivitet Biaktivitet Branchebetegnelse E 61 Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr dag i gennemsnit på kvartalsbasis. G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Godkendelsesdato 18. marts 2015 Sagsnr Sagsbehandler Akademiingeniør Tove Kjærsgaard 3 Miljøgodkendelse

5 Læsevejledning Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele. 1. del indeholder vilkår, samt oplysninger om retsbeskyttelse m.m. 2. del indeholder en miljøteknisk vurdering af ansøgningen, der beskriver det grundlag, hvorpå miljøgodkendelsen gives. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Det er i dette afsnit, at vilkårene begrundes. Kommunens afgørelse Miljøgodkendelse Nordfyns kommune meddeler hermed Miljøgodkendelse til et eksisterende fyringsanlæg på KiMs A/S, Sømarksvej 32, 5471 Søndersø. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 18.marts Godkendelsen bygger på oplysningerne i virksomhedens, samt på de forudsætninger, der er anført i afsnit 2: miljøtekniske redegørelse, og meddeles på følgende særlige vilkår: Vilkårene er fastsat i henhold til 33 i miljøbeskyttelsesloven 1 godkendelsesbekendtgørelsen 2 og standardvilkårsbekendtgørelsen 3. Vilkår Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer 3 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevilkår med senere ændringer 4 Miljøgodkendelse

6 redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 3. Røggassen fra fyringsanlæggene skal afledes gennem afkast indrettet med følgende lysninger og afkasthøjder over terræn: Skorsten Højde over Kerne 1 Kerne 2 jorden H6 og H7 Båndstegere 7,5 meter ø 200 mm ø 200 mm V1 og V2 Varmekedler 16,0 meter ø 250 mm ø 250 mm H8 og H9 20,0 meter ø 650 mm ø 400 mm Hedoliekedler D1 Dampkedel 13,0 meter ø 250 mm - P1, P2, P3 Popcornsmaskiner 1,7 meter over tag ø 200 mm - Luft 4. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved»skorsten«forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kw. 5 Miljøgodkendelse

7 Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O2 tør røggas CO NOx* Naturgas og biogas 120 kw - 50 MW * NOx regnet vægtmæssigt som NO2. Støj og vibrationer 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Erhvervsområde E44 i Søndersø Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) db(a) db(a) db(a) Uden for virksomhedens eget areal i erhvervsområdet Boligområdet B Landzone Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 6. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier: Anvendelse A-vægtet lydstryksniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum Aften/nat: Kl Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler og lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Miljøgodkendelse

8 Grænseværdierne er angivet i db (re. 20 Pa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. 7. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Områdets anvendelse KB-vægtede accelerationsniveau db re m/s 2 Kl db Boligområder Bolig i erhvervsområder og i landzone Erhvervsområder Kl db Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i db re m/s 2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 db lavere end tabellens værdier. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 8. Slam og spildolie samt råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. 9. De i vilkår 8 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares. 10. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Egenkontrol Præstationskontrol 11. Senest 6 måneder fra 18. marts 2015, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger, hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 4 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkredite- 7 Miljøgodkendelse

9 rings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens: For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol. For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år. 12. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 13. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas NOx O2 CO nr. * MEL-03 MEL-05 MEL-06 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 14. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. 15. Hvis kommunen skønner, at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede, kan kommunen kræve, at virksomheden for egen regning lader foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder. Lugtmålingen kan maximalt kræves én gang pr år og skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode, anvist af kommunen. Hvis lugtmålingen viser, at virksomheden medfører 8 Miljøgodkendelse

10 væsentlige lugtgener, skal virksomheden gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, så det kan godtgøres, at lugtgenerne ikke længere er væsentlige. Driftsjournal 16. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: - Justering af brændere - Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. - Forbrug af type og mængde brændsel. - Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen. - Antal driftstimer pr. år. - Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede kedelanlæg > 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Generelle forhold I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: - Affaldsbekendtgørelsen 4 og Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering. Det betyder, at farligt affald til enhver tid skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, sådan, at der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand. Ved forsvarlig opbevaring forstås, at affaldet opbevares under tag, på fast tæt bund uden mulighed for at løbe til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Der skal være opsamlingskapacitet, som svarer til rumindholdet af den største benyttede beholder. - Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse især skal der være opmærksomhed på vilkårene for luftforurening og støj. Der er for eksempel mulighed for at skifte brændere sålænge den samlede indfyrede effekt ikke bliver større end 50 MW. Flytning af afkast der har en spredningsfaktor mindre end 250 m 3 pr. sekund, skal ikke anmeldes. Afkastene skal dog fortsat være ført mindst 1m over tag. 4 Bekendtgørelse nr.1309 af 18. december 2012 om affald 9 Miljøgodkendelse

11 Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 5. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 6. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsesdatoen. Lov om erstatning for miljøskader Virksomheden er omfattet af lov om erstatning for miljøskader 7, idet der på virksomheden er følgende aktiviteter, der er anført på bilag 1 til loven: G.3: Kraft- eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg. Dette betyder, at der er objektivt ansvar for eventuelle forureninger, der forvoldes efter lovens ikrafttræden, og som måtte være forårsaget af de i listepunktet angivne aktiviteter. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 8. Alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele virksomheden påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. 5 jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 6 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven 7 Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader. 8 Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af Lov om forurenet jord 10 Miljøgodkendelse

12 Klagevejledning Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra den dato den er offentliggjort. Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Natur- og Miljøklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og I logger på eller ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Inde i Klageportalen bliver I guidet gennem en række trin, hvor I udfylder oplysninger om Hvem der klager Den afgørelse som I klager over Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om Hvad jeres klage går ud på Betaling af gebyr for at klage 500 kr betales med betalingskort Godkende og afslutte oprettelsen af klage I kan uploade dokumenter undervejs. Vejledning Der er korte hjælpetekster i Klageportalen, hvor I bliver guidet gennem forløbet med indtastning af en klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Søgsmål Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 101 kan godkendelsen prøves ved civilt søgsmål. 11 Miljøgodkendelse

13 Hvis godkendelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret på hjemmesiden. Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden. Modtagere af kopi af afgørelsen Nordfyns kommune har underrettet følgende: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Friluftsrådet, v/søren Larsen, 12 Miljøgodkendelse

14 Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Nordfyns Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår. Ansøger Navn: KiMs A/S Adresse: Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø CVR-nr.: P-nr.: Tlf.: Hjemmeside: https:///kims.dk Virksomhedens ledelse: Direktør: Kim Munk Bestyrelse: Bo Christer Åberg Lars Fretheim Silje Garberg Ree Peter Ferrold Julie Henriette Boye Nielsen Kontaktperson, miljøansvarlig: Supply Chain Manager Jette Bruun Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 9 kapitel 5 om forurenende virksomhed, som kræver en miljøgodkendelse. I forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen skal miljømyndigheden vurdere, om der er grund til at stille særlige vilkår om sikkerhedsstillelse efter lovens 34 stk. 3, fordi der er personer i virksomhedens ejere, bestyrelse eller daglige ledelse, som er opført i miljøansvarlighedsregisteret. Miljøansvarlighedsregisteret omfatter personer og selskaber m.v., der har fået miljødomme, som er nævnt i lovens af 40a. Ifølge lovens 40b er det Miljøministeren ansvar for at oprette dette register. Registeret er ikke tilgængeligt på godkendelsestidspunktet. Virksomheden er certificeret gennem forskellige kvalitets- og miljøstyringssystemer og har ikke været politianmeldt i for- 9 Bek nr. 879 af 26. juni 2010 med efterfølgende ændringer 13 Miljøgodkendelse

15 bindelse med miljøuheld. Nordfyns Kommune vurderer, at der ikke er begrundet mistanke om, at nogen i virksomhedens ledelse er anført i dette register. På den baggrund kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Godkendelsesbekendtgørelsen KiMs A/S fabrik på Sømarksvej har en samlet produktion af varme på kedelanlæg på 10,5 MW. Et anlæg af den størrelse er omfattet af listepunktet G201 i godkendelsesbekendtgørelsen: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. KiMs A/S har derfor indsendt en ansøgning om godkendelse af kedelanlægget. Alle kedler er naturgasfyrede. Der sker ingen ændringer eller nyanlæg i forbindelse med godkendelsen. Vilkårene i miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen 10. Virksomhedens spildevandsudledning reguleres særskilt i en tilslutningstilladelse til kloak. Miljøstyrelsen har lavet standardvilkår 11 for listepunkt G 201. Derfor skal aktiviteterne omfattet af dette listepunkt have vilkår, som tager udgangspunkt i standardvilkårene. Listepunktet G201 omfatter kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt mellem 5 MW og 50 MW, hvor der fyres med: biomasseaffald, forgasningsgas, biogas, naturgas, LPG, gasolie, dieselolie, vegetabilsk olie, fuelolie, spildolie, kul, pet-coke, orimulsion eller brunkul. Ved en samlet indfyret effekt forstås summen af effekterne på alle de af virksomhedens kedler, motorer og turbiner uanset størrelse, der anvender ovennævnte brændsler. Nødanlæg medregnes ikke. Effekten beregnes på grundlag af brændselsmængden multipliceret med brændslets nedre brændværdi. Hvis mærkepladeeffekten er opgivet som akseleffekt eller generatoreffekt, beregnes den indfyrede effekt ved at dividere den nominelle aksel/generatoreffekt med effektiviteten. Kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed på listepunkt G201. VVM-bekendtgørelsen 12 Virksomhedens hovedaktivitet konservering af vegetabilske produkter og biaktiviteten Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand er på VVMbekendtgørelsens bilag 2. Det betyder, at aktiviteternes virkning på miljøet skal screenes inden det bliver anlagt. Nordfyns Kommune vurderer at der ikke skal laves en miljøvurdering. Kedelcentralen er opført i 1999 og må derved antages at være godkendt i byggetilladelse af Søndersø kommune. Kedelcentralen ligger i industriområde og godkendelsen stiller vilkår, 10 Bek. nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed 11 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 12 Bekendtgørelse nr af6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 14 Miljøgodkendelse

16 der sikrer at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og krav overholdes. På den baggrund har Nordfyns Kommune vurderet, at det ansøgte ud fra dets art, dimension og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne. Grønne regnskaber Virksomheder med listepunkt G 201 er ikke omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab 13. Brugerbetalingsbekendtgørelsen 14 og Tilsynsbekendtgørelsen 15 Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Dette betyder, at virksomheden skal betale kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. Taksten for 2015 er 308,70 kr./time. Timetaksten bliver reguleret hvert år, og offentliggøres på Miljøministeriets hjemmeside. Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn, som fastlægger hvor ofte kommunen skal komme på tilsyn. Virksomhedens hovedaktivitet er E 61: Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Denne type virksomhed er optaget på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen og miljøtilsynsbekendtgørelsen kræver et basistilsyn mindst hvert 6 år. Kedelcentralen er optaget på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og miljøtilsynsbekendtgørelsen kræver et basistilsyn mindst hvert 3 år. Da væsentlige forureningsparametre som støj, håndtering af affald, samt værkstedsaktiviteterne ikke kan adskilles, og da virksomheden er placeret i sårbare omgivelser, vil den samlede virksomhed fremover skulle have basistilsyn mindst hvert 3 år. Spildevand KiMs har en spildevandstilladelse til Sømarksvej fra 13. februar Sagsakter Ansøgning af 7.november 2011 mail af 10. februar 2015 mail af 16. marts 2015 med kommentarer til udkastet Bilag 1: Beliggenhedsplan Bilag 2: Oversigt over rørføring, kedelplacering og afkast Bilag 3: Naturgasledninger Bilag 4: Afløbsforhold Bilag 5: Kedeldata Bilag 6: OML beregninger Bilag 7: Kemikalieliste 13 Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 14 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 15 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15.maj 2013 om miljøtilsyn 15 Miljøgodkendelse

17 Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelsen gennemsyn i perioden marts Virksomhedens kommentarer er: Virksomheden har ikke umiddelbart haft nogen kommentarer. Der har alene været nogle miljøtekniske præciseringer. Virksomhedens placering Herunder i Figur 1, ses kort med virksomheden og afkastene fra de varmeproducerende anlæg. Figur 1. Oversigtskort over KiMs på Sømarksvej med afkast fra fyringsanlæg. Virksomheden ligger på matrikelnummer 15fs Søndersø By, Søndersø. Matrikelkort ses i bilag 1. I henhold til Kommuneplan for Nordfyns Kommune, ligger virksomheden i erhvervsområde E44, som er omfattet af lokalplan nr. 4 for Søndersø Kommune fra 14. februar Området må kun benyttes til erhvervsformål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Industri- (herunder levnedsmiddelindustri) og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Virksomhedens beliggenhed er i overensstemmelse med lokalplanen og har været i drift på nuværende niveau i mere end 12 år. Det er lovligt at have en portnerbolig eller lignende til den enkelte virksomhed og at have boliger i den østlige ende af området. Afstanden til disse boliger fra virksomhedens bygninger er i størrelsesordenen 180 m. På grund af udformningen af den matrikel KiMs ligger på, ar afstanden fra skel til disse boliger kun ca. 8 m. 16 Miljøgodkendelse

18 Nærmeste boligområde (B109) ligger på den anden side af Sømarksvej, umiddelbart nord for virksomheden. Afstanden til nærmeste bolig i dette område, Sømarksvej 128, er ca. 19. m fra virksomhedens skel og ca. 48 m fra bygning til bygning. Nærmeste boliger i landzone er ca. 250 m øst for virksomheden. Området syd for virksomheden er udlagt til industriområde men indeholder også enkelte boliger. Boligområdet nord for virksomheden kan lægge begrænsninger på gener fra virksomhedens drift, her tænkes især på støj og lugtgener. Lastbiler til og fra virksomheden kommer ad Snavevej, syd for virksomheden, og belaster derved ikke boligområdet unødigt. Det er kun medarbejdernes biler, som har til og frakørsel af Sømarksvej. Der har ikke været klager over lugtgener fra virksomheden de seneste seks år. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland. Ifølge vandplanerne og tolkningen i Statslige udmeldinger til vandplanernes retningslinjer, må potentielt grundvandstruende virksomheder ikke etableres i de særligt sårbare områder. Nordfyns kommune vurderer, at hverken levnedsmiddelsvirksomheden eller kedelanlæggene vil være potentielt grundvandstruende, da der kun fyres med naturgas og der ikke er nedgravede olietanke eller olierørføringer. Der kan evt. stilles skærpede krav til håndtering af kemikalier og farligt affald ud over standardvilkårene, hvis det vurderes nødvendigt. Region Syddanmark har udført en indledende forureningsundersøgelse på ejendommen Sømarksvej 31, 5471 Søndersø 16. Ved forureningsundersøgelsen er der fundet en forurening, som har ført til kortlægning af ejendommen. Af undersøgelsen fremgår det, at regionen vurderer, at forureningen ikke vil udgøre en risiko for grundvand og aktuel arealanvendelse. Forureningen kan udgøre en risiko ved en fremtidig mere følsom arealanvendelse. Forureningen er konstateret i poreluften under bygningen. Der er ikke konstateret forurening i vandprøverne, og forureningen er således afgrænset under bygningen. Forureningen vurderes at være af et begrænset omfang. Kommunen har meddelt at der ikke skal laves supplerende undersøgelser eller oprensning. Kommunen vurderer, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med områdets formål og kan drives uden uacceptable gener for omgivelserne. Virksomhedens indretning Dette afsnit indeholder oplysninger fra virksomhedens miljøtekniske beskrivelse af 7. november KiMs A/S producerer chips, snacks og popcorn på Sømarksvej. Derudover er der lagre af råog færdigvarer samt hjælpestoffer. 16 Indledende forureningsundersøgelse : Smede- og maskinværksted, Sømarksvej 31, 5471 Søndersø. Juli Rambøll for Region Syddanmark. 17 Miljøgodkendelse

19 Ifølge BBR er virksomhedens samlede areal m² fordelt på: bygning 1 Fabrik og lager 7077 m³ 1972/1987 bygning 2 Administration, kantine og lager 1161 m² 1972/2011 bygning 3 Færdigvarelager 3249 m² 1986/1998 bygning 4 Administration 918 m² 1990 bygning 5 Modtagehal 328 m² 1999 bygning 6 Vaske- og Skrællehal 220 m² 1999 bygning 7 Kedelcentral 150 m² 1999 bygning 8 Kartoffellager 1280 m² 1998/99 bygning 9 Analyserum 40 m² 2004 bygning 11 Kedelhus 38 m² 2012 Figur 2. Tegning over virksomhedens indretning. Der sker ikke nogen bygnings eller indretningsmæssige ændringer af virksomheden i forbindelse med miljøgodkendelsen. KiMs A/S har et værksted til udførelse af reparationer osv. af eget maskinel. På værkstedet kan udføres svejsning med udsugning i et enkelt fast svejsested. Der anvendes CO2 og TIG til svejsning i sort jern og rustfrit stål. Der svejses ikke i aluminium. Derudover er der metalboremaskine, metaldrejer og sliber på værkstedet. 18 Miljøgodkendelse

20 Der er et varmeveksleranlæg med transmissionsolie ved kedel H6 ved værkstedet. Der er kartoffellager og lager til andre råvarer. Almindeligt affald opbevares udendørs i lukkede containere på en overdækket plads ved råvarelageret. Kartoffelskræller og jord opbevares ved kedelrummet. Farligt affald i form af spildolie og øvrige kemikalier opbevares i ABAS beholdere i kemikalierum. Kedelanlægget er 7 kedler og 3 popcornmaskiner. Den samlede indfyrede effekt er på 10,458 MW. Alle brændere på kedlerne er af typen Weishaupt. Naturgassen til kedlerne leveres af Naturgas Fyn gennem et nedgravet rørsystem (se bilag 3). Der er ikke opbevaring af naturgas på virksomheden. Placeringen af de enkelte kedler ses i bilag 2. Der er følgende afkast fra virksomheden: Skorsten Højde over jorden Kerne 1 Kerne 2 H6 og H7 Båndstegere 7,5 meter ø 200 mm ø 200 mm V1 og V2 Varmekedler 16,0 meter ø 250 mm ø 250 mm H8 og H9 Hedoliekedler 20,0 meter ø 650 mm ø 400 mm D1 Dampkedel 13,0 meter ø 250 mm - P1, P2, P3 Popcornsmaskiner 1,7 meter over tagflade ø 200 mm - Ud over kedlerne er der udsugning fra et enkelt fast svejsested og rumventilation med 11 afkast, som er ført ca. 1 m over tag. Virksomhedens kloakforhold kan ses i bilag 4 Virksomhedens befæstede arealer kan ses på luftfoto, figur 1. Hovedparten af arealet er befæstet med asfalt og SF-sten og anvendes som parkeringspladser og transportveje omkring virksomheden. Virksomhedens drift I dette afsnit gennemgås ansøgningsmaterialets oplysninger om drift af virksomheden. Råvarer og hjælpestoffer Råvarerne er kartofler, spiseolie (solsikkeolie), pellets, majs og krydderier. Råvarer til produktionen Kartofler Spiseolie Pelets Majs- og Kartoffelmel Øvrige råvarer Forbrug pr år ton ton ton 762 ton 593 ton Hjælpestoffer Forbrug pr år Nitrogen 110 ton Kemikalier 26 ton Rengøringsmidler 16 ton Vand m³ 19 Miljøgodkendelse

21 Der anvendes forskellige kemikalier i virksomheden. Se listen i bilag 7. Af de 26 tons er de 12,2 tons varmetransmissionsolien Puryfy FG, som anvendes i varmeveksleranlægget ved kedel H6 ved værkstedet. Rengøringsmidler opbevares i råvarelagrene og hjælpestoffer til kedeldriften opbevares på spildbakke i kedelrummet ved D1. Energikilderne er el og naturgas. Naturgassen anvendes til friteringsprocessen, fedtafrivning, opvarmning af lokaler og varmt vand. Energi Forbrug pr år El kwh Naturgas m³ Affald Affald fra produktionen er kartoffelskræller som genanvendes til foder. De opbevares dels i fermentationstank ved kedelrummet og dels i åben container samme sted. Fermentationstanken er drevet af et selvstændigt firma. Jord, sten og frasorterede kartofler opbevares i åbne containere udenfor dampkedelrummet. Kartoffelstivelse opbevares indendørs i bigbags. På nuværende tidspunkt genanvendes det til papirfyld, andre tidspunkter genanvendes det til limproduktion. På en overdækket plads ved kartoffellageret opbevares papir, pap i lukket container og. brændbart affald (gulvopfej o.l.) i lukket container. Farligt affald i form af spildolie og øvrige kemikalier opbevares i ABAS-beholdere i kemikalierum. Varmetransmissionsolien kan holde op til 10 år og bortskaffes da til godkendt modtager. Olien udskiftes med pumpesystem i dertil egnede beholdere. Proces overvåges af mandskab. Der forefindes spildbakker og kattegrus ved mindre spild på gulv. Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/uge. Kondensvand fra kedlen ledes i kloakken ca. 50 liter om ugen. Driftstid Der arbejdes i 3 holdskift ugens 5 hverdage. Der arrangeres overarbejde enkelte weekender om året. Der holdes lukket i produktionen ca. 5 uger om året, hvor der renoveres. Rengøring Virksomheden rengøres hver weekend af et rengøringsfirma. Transport Der bliver ikke leveret eller hentet rå- eller færdigvarer i weekenden. Forventet trafikbelastning: Levering af råvarer, pap osv.: 3 lastbiler pr. dag Afhentning af færdigvarer: 7 lastbiler pr. dag Øvrige lastbiler (affald, slamsuger etc.): 1 lastbil pr. dag Kørsel på Sømarksvej er praktisk taget kun med medarbejdernes personbiler. Intern transport Der er ikke intern transport udendørs. Den indendørs transport foregår med 7 el-trucks. 20 Miljøgodkendelse

22 Uheld og driftsforstyrrelser Der kan ske menneskelige fejl, som for eksempel er det sket, at en bundhane i en chipskoger står åben efter rengøring og olie løber i kloakken. Der er ikke umiddelbart uheld og driftsforstyrrelser, som knytter sig til kedelanlægget. Hvis naturgasleverancen svigter, vil kedelanlæggene ikke kunne køre. Virksomhedens produktion Det er kun fyringsanlægget, der skal godkendes, og selve produktionen af chips, snack og popcorn beskrives kun overordnet. Chips Kartoflerne til chips-produktionen modtages direkte fra marken eller fra lager. Kartoflerne sorteres efter størrelse, sendes gennem stenfang og vasker, hvorefter de skrælles og evt. halveres. Ved trimmebånd sorteres fremmedlegemer og defekte kartofler automatisk fra ved brug af vision (fotografering af kartoflerne under transporten). Kartoflerne snittes og skylles med rent vand, hvorefter de tørres ved brug af luft. Kartoflerne sendes gennem en koger, hvor de koges i solsikkeolie. Efter kogning sendes chipsene gennem et automatisk sorteringsanlæg, hvor evt. mørke/fejl chips sorteres fra. Chipsene transporteres via kopelevator til et bufferlager, hvorefter de fordeles ud til de enkelte pakkemaskiner, hvor de krydres. Snack Ekstruderede produkter: Majsmel udsækkes i udslagssilo og transporteres via buffertank til ekstruderens blanderør for befugtning med vand. Blandingen ekstruderes under tryk. Efter ekstruderen sendes produktet igennem tørreovn og videre til krydring. Herefter transporteres produktet via kopelevator til færdigvaretank og videre til pakning. Ekspanderede produkter: Pellets udsækkes i udslagssilo og transporteres via transportbånd til kogeren, hvor de koges i vegetabilsk olie. Efter kogning bliver produkterne krydret. Popcorn Majskorn udsækkes i udslagssilo og transporteres til popperne, hvor de opvarmes til ekspansion. Popcornene passerer derefter en vibrationssigte, hvorefter produktet krydres. Efter krydring afvejes produktet, køres gennem metaldetektor og pakkes i folie og kasser. Produktet sendes via transportbånd til et palleteringsanlæg, hvor kasserne bliver palleteret. Til sidst køres færdigvaren enten til kunden eller lagerhotel. Popcornkogerne kører typisk en dag hver anden uge. Der produceres i gennemsnit 40 t chips, snack og popcorn pr. dag. Som biprodukt er bl.a. kartoffelskræller, som anvendes til foder. Fyringsanlægget Virksomheden har en samlet kedelydelse på 10,458 MW. Anlægget består af i alt 7 kedler og 3 popkornmaskiner. Herunder ses specifikationerne for den enkelte kedel, detaljerne ses i bilag Miljøgodkendelse

23 Anlæg Mærke Kedel/brænder Kedelydelse Skorstens Højde over terræn Skorstens diameter Placering Årgang kw meter meter H6 Båndsteger / Samlet: 0,2 Snackkedelrum Apparatebau- 7,5 ved Wiesloch værksted H7 Båndsteger / ,2 Schiller V1 Varmekedel / Samlet: 0,25 Fyrrum ved Viessmann 16 gammelt lager/tidligere Paromat Triplax RN bacon V2 Varmekedel / ,25 produktion Viessmann Vitoplex 200 H8 Hedolie (stor) 1999/ Samlet: 0,65 Chipskedelrum Schiller 20 H9 Hedolie (lille) 1990/ ,4 Konus-Kessel D1 Dampkedel ,25 P1 Popcorn 1 Cretors HSP 200 P2 Popcorn 2 Cretors HSP 200 P3 Popcorn 3 Cretors HSP 200 Ukendt Ukendt Samlet: 1,7 meter over tag Ukendt 34 Ved kantinen Optimering af Procesforløb, energi og råvareforbrug KiMs A/S har siden 2007 været medlem af Miljøforum Fyn. En af forpligtelserne i den sammenhæng er at skrive en miljøredegørelse hvert andet år, hvor virksomheden gør status over dens påvirkning af miljøet. Miljøredegørelsen skal indeholde en miljøpolitik, hvor virksomheden sætter mål for, hvilke miljøforhold der kan forbedres i den kommende toårige periode og gør status over, hvordan det er gået med miljømålene fra seneste miljøredegørelse. Den seneste miljøredegørelse er fra Her er en række miljøpolitikker, der har til formål at reducere energi- og vandforbrug, produktspild og mængden af brændbart affald. Det er lykkedes at reducere naturgasforbruget ved at tørre kartoflerne bedre inden de koges. 22 Miljøgodkendelse

24 I 2012 blev dampkedel D1, som var fra 1985, erstattet med en ny kedel, som lever op til nutidige emissionskrav. Der er en politik omkring indkøb af lastbiler og personbiler, der som mål har at have mere miljøvenlige biler. KiMs egne lastbiler er i perioden ændret fra at ingen til at halvdelen af bilerne er i bedste miljøklasse. For personbilerne var miljøklassen ændret fra hovedparten var i miljømæssig mellemgruppe, til at alle var i bedste miljøklasse. KiMs A/S søger at reducere klimabelastningen fra emballager gennem dialog og samarbejde med leverandører. Kommunens vurdering Virksomhedens miljøpåvirkning vedrører hovedsagelig forbrug af vand og energi og råstoffer, emissioner til overflade- og grundvand, fast og flydende affald og pladsens tilstand efter aktiviteternes ophør. Virksomheden har varmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Der fyres med naturgas. Ingen enkeltbrænder har en større indfyret effekt end 30 MW. Ved brændere over 30 MW kræver miljøstyrelsen at forbrændingen overvåges med kontinuerlige målere. En udskiftning til brændere over 30 MW vil derfor kræve en tillægsgodkendelse. Virksomheden har mulighed for at skifte brændere ud indenfor miljøgodkendelsens rammer, sålænge ingen enkeltbrænder bliver større end 30 MW og hvis vilkårene for bl.a. luftforurening og støj kan overholdes. Ændringer skal dog vurderes af kommunen i hvert enkelt tilfælde. Den enkelte brænders størrelse og brændslets type har indvirkning på standardvilkårene. Brændsler, som giver forurening med tungmetaller må ikke anvendes ved små brændere. Det er ikke muligt at overholde emissionskravet for disse stoffer, uden at have røggasrensning. Nordfyns Kommune vurderer at virksomheden har taget de nødvendige tiltag for at optimere energi forbruget og derved naturgasforbruget og udledningen fra gaskedlerne, samt anvendelsen af de mindst miljøbelastende kemikalier og hjælpestoffer. Der bør stilles vilkår om brændselstype og brænderstørrelser og indfyret effekt jf. standardvilkår 5. Luft Ifølge miljøstyrelsens branchevilkår vil den væsentligste luftforurening fra gasfyrede kedler være CO og NOx. Virksomhedens oplysninger Der er udført en OML beregning af immissionen fra fyringsanlæggene for at eftervise, at skorstenshøjderne er tilstrækkelige til at overholde de gældende grænseværdier for luftforurening i omgivelserne. 23 Miljøgodkendelse

25 Der fyres med naturgas, hvor den dimensionerende udledning er NOx. Derfor er beregningerne udført udfra NOx emissionen. Afkast P1/P2/P3 er fra popkornmaskinerne. Den indfyrede effekt ligger mellem 34 og 36 kw og derfor anses emissionen fra disse afkast til at være bagatelagtig. Desuden er disse makiner i drift i størrelsesorden 1 dag hver anden uge. Ifølge luftvejledningen er det tilstrækkeligt for bagatelagtige afkast at afkastene er 1 meter over tag og opadrettede. De øvrige afkast fra fyringsanlæg indgår i beregningen. Luftmængden er beregnet ud fra røggasdannelsen jf. luftvejledningens krav. Der er anvendt retningslinjerne i Miljøstyrelsens luftvejledning nr , dog med supplement fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium, hvad angår beregningen af røggasmængden. Der henvises til formel 9 og 10 på side 70 i luftvejledningen. Denne formel er korrigeret efter anvisning fra Knud Christensen, FORCE, MST-reflab på luft. Røggasmængden beregnes efter følgende formel: 243/(21 - % O2) Nm 3 /tør røggas. Input til OML beregningen samt OML beregningen findes i bilag 5. Emissionsværdierne er fremkommet ud fra målinger på kedlerne, korrigeret til et iltoverskud på 10 %. Beregningerne er foretaget ud fra målinger af NOx indholdet. Andelen af NO/NO2 er ikke angivet. Der er regnet med at hele den målte NOx mængde findes som NO2. I henhold til luftvejledningen skal beregningen udføres, så kravene er opfyldt når halvdelen af det målte NOx indhold forekommer som NO2. Der er tale om et eksisterende anlæg og det vurderes alene ud fra de indfyrede effekter, at B-værdien er overholdt med en anseelig margin. På den baggrund er valgt direkte at overføre de målte værdier frem for at indlægge en ekstra beregning. Er kravværdierne overholdt med disse anses dette som tilstrækkeligt. Beregningen viser at det maksimale bidrag til omgivelserne findes i en afstand fra 100 meter fra nulpunktet for receptornettet. Det maksimale bidrag til omgivelserne er beregnet til 0,0227 mg/m3. B-værdien for NOx er 0,125 mg/m3. Den gældende kravværdi for NOx er således overholdt med en anseelig margin, selvom der er regnet med at alt målt NOx udledes som NO2. Kommunens vurdering I standardvilkår 4 skal kommunen fastsætte afkasthøjder. Som dokumentation for, at virksomhedens valgte afkasthøjder er tilstrækkelige, er der udarbejdet OML-beregninger for de mest belastende driftssituationer. Beregningerne fremgår af bilag 5. I henhold til B-værdi vejledningen 17 og luftvejledningen 18 gælder følgende grænseværdier, som virksomheden skal overholde: 17 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2002 om oversigt over B-værdier 18 Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ Miljøgodkendelse

26 Tabel 2: Grænseværdier for udledninger til luften Stof B-værdi (immisionsgrænse) mg/m³ CO 1 NOx 0,125 Da B-værdien for NOx er lavest, er det den dimensionerede parameter i OML-beregningen. OML-beregningen viser, at det maksimale immision af NOx i omgivelserne er 0,0227 mg/m 3. B-værdien for NOx er 0,125 mg/m3. Grænseværdien er derfor overholdt med en faktor fem, selvom der er regnet med at alt målt NOx udledes som NO2. Nordfyns Kommune vurderer at B-værdien for NOx gas i omgivelserne kan overholdes med de eksisterende afkasthøjder. De eksisterende afkasthøjder og lysninger indskrives som vilkår i godkendelsen. Nordfyns kommune er enig i virksomhedens vurdering af, at afkast P1/P2/P3 fra popkornmaskinerne kan betragtes som bagatelafkast. Afkastene skal føres 1 meter over tag og være opadrettede. Aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med fyringsanlægget skal i henhold til 2 stk. 4 i godkendelsesbekendtgørelsen godkendes sammen med fyringsanlægget. KiMs A/S har et værksted til udførelse af reparationer osv. af eget maskinel. På værkstedet kan udføres svejsning med udsugning i et enkelt fast svejsested. Dette svejsested skal også omfattes af godkendelsens vilkår og føres 1 meter over tag. Lugt Der er erfaring for, at der ikke er lugtgener ved gaskedler. Virksomhedens oplysninger Virksomheden har ikke oplevet klager over lugtgener fra produktionen siden Kommunens vurdering Der er erfaring for, at der ikke er lugtgener fra gasfyrede kedler. Da virksomheden rister/steger kartofler og popper popcorn vil der kunne være lugtgener fra produktionen. Denne produktion er imidlertid ikke omfattet af miljøgodkendelsen og vil kunne reguleres med Miljøbeskyttelseslovens 42, hvis kommunen vurderer ar lugtgenen er uacceptabel. Støj/vibrationer Fra et fyringsanlæg er de umiddelbare støjkilder: Støj fra rumudsugning, skorstensstøj og transportaktiviteter til og fra anlæggene. Fyringsanlæg, blandt andet transformere, skorstene og luftafkast kan give vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse former for støj er vanskelige at dæmpe. 25 Miljøgodkendelse

27 Derudover kan der være støj fra anden produktion, som ikke omfatter fyringsanlæg eller anlægningen af fyringsanlægget. Virksomhedens oplysninger Kedelanlæg er placeret inde i bygningerne og den store kedel H8 er yderligere indkapslet i isolerende materiale. Kompressorer: Kompressorer er placeret inden døre i forbindelse med kedelanlæg. Ventilationsanlæg: Ventilationsanlæg er samlet i 11 afkast som er ført ca. 1 m over tag. Vestas Køleanlæg: Motorerne på Vestas køleanlæg er reduceret, så omdrejningspunktet skal gå efter 38 (35) +/- db(a). Intern kørsel og transport: Der foregår kørsel med 7 el-trucks indendørs. Udendørs arbejde foregår udelukkende i form af levering af råvarer og afhentning af produkt. Der har ikke været klager over støjgener fra virksomheden med undtagelse af en henvendelse fra en nabo vedr. støj fra fugleskræmmer ved affaldscontainere. Støjniveauet blev efterfølgende justeret så det nu tilgodeser naboens ønsker og samtidig opfylder KiMs behov for at holde fugle på afstand af fabrikken. Virksomheden påregner fortsat døgndrift, og der arbejdes derfor også i aften og nattetimerne. Det forventes dog, at afhentning og levering af materiale primært vil forekomme mellem kl , ikke i weekender. Kommunens vurdering Virksomheden er placeret i et erhvervsområde, der i støjvejledningen er kategoriseret som områdetype 2.; blandet bolig erhverv. Umiddelbart nord for virksomheden ligger nærmeste bolig i boligområdet B109. Boligområder er kategoriseret som områdetype 5. Det vurderes, at til- og frakørsel til virksomheden ikke vil genere omkringboende, da omfanget ikke udgør en væsentlig del af trafikken i området og til og frakørsel kan ske uden om boligområder. På baggrund af dette, fastsættes støjgrænser svarende til de grænser, der er nævnt i vejledningen. Hvis nødvendigt skal virksomheden støjdæmpes. 26 Miljøgodkendelse

28 Erhvervsområde E44 i Søndersø Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) db(a) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) db(a) Alle dage kl (½ time) db(a) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) Uden for virksomhedens eget areal i erhvervsområdet Boligområdet B Landzone og boliger i E Lavfrekvent støj og infralyd Fyringsanlæg, blandt andet transformere, skorstene og luftafkast kan give vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse former for støj er vanskelige at dæmpe. Derfor skal der fastsættes vilkår for lavfrekvent støj og infralyd efter miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj 19. Anvendelse A-vægtet lydstryksniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum Aften/nat: Kl Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Vibrationer Som supplement til støjvilkårene og for at sikre de omkringliggende bygninger, stilles vilkår om virksomhedens samlede vibrationsbidrag til omgivelserne. Grænseværdierne er fastsat fra Miljøstyrelsens Orientering nr.9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Områdets anvendelse KB-vægtede accelerationsniveau db re m/s 2 Kl Kl db db Boligområder Bolig i erhvervsområder og i landzone Erhvervsområder Nordfyns Kommune vurderer at virksomhedens nuværende indretning og aktiviteter ikke giver anledning til overskridelser af grænseværdierne for infralyd eller vibrationer. 16 Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 27 Miljøgodkendelse

29 Spildevand Spildevand fra fyringsanlæg vil typisk være: - Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. - Pladsvand og tagvand Virksomhedens oplysninger Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/ uge. Kondensvand fra kedlen og varmegenvindingsanlæg ledes til kloak. Ca. 50 liter om ugen. Kommunens vurdering Virksomheden ligger i separatkloakeret område. Spildevand ledes til Søndersø rensningsanlæg. Regnvand fra tage og udendørsarealer ledes til regnvandsledningen, der leder til Vedbyrenden. Tilladelse til udledning af spildevand er vurderet og meddelt for den samlede produktion i et særskilt dokument, da denne meddeles efter 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven og tilladelsen med tilhørende vilkår ikke er retsbeskyttet og udarbejdelsen ikke er omfattet af brugerbetaling. Der vil være spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet til gaskedlerne, eller hvis der forekommer røggaskondensat. Spildevandet fra kedelcentralerne afledes med virksomhedens øvrige spildevand til Søndersø renseanlæg. Udledningen af vand fra energiproduktionen udgør kun en mindre del af virksomhedens samlede udledning. Disse udledninger vil blive vurderet i forbindelse med en revurdering af virksomhedens spildevandstilladelse. Affald Virksomhedens oplysninger Der er ingen affaldsproduktion i forbindelse med kedelanlægget, men mindre mængder affald i forbindelse med værkstedet. Virksomheden vil frembringe følgende mængder affald: Affaldstype Årsmængde Aftager Opbevaring Spildolie kg Gunnar Lund Kemikalierum Øvrige kemikalier Mindre mængde Genbrugspladsen Kemikalierum herunder spraydåser Jern kg H.I.Hansen Udendørs, container med låg. Affaldet i forbindelse med produktionen af chips osv. sorteres i flg. fraktioner: Pap/papir, plast LDPE, andre typer plast, bigbags, træpaller, metal folier. Derudover er der flg. fraktioner som genbruges til foder: Friteret chips, snacks, kartoffelskræller og palmeolie/solsikkeolier. 28 Miljøgodkendelse

30 Der frembringes ikke farligt affald i forbindelse med produktionen af chips osv., men der er et almindeligt forbrug af elektronik og batterier i administration osv. Marius Pedersen afhenter pt. affald og der føres journal over hvilke typer affald, der fremkommer, i hvilke mængder og hvor det afleveres. Ved skift til anden transportør, vil der blive stillet krav om journalføring. Kommunens vurdering Olie- og kemikalieaffald skal altid opbevares i tætte lukkede beholdere, under tag, beskyttet mod vejrlig, på tæt belægning uden afløb, så spild kan holdes indenfor et begrænset område og rumme indhold af største beholder. Farligt affald skal bortskaffes til godkendt modtager og afleveres eller afhentes regelmæssigt, så der ikke ophobes affald. Farligt affald vil kunne afleveres til genbrugspladsen. Erhvervsaffald fra virksomheden skal altid håndteres i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Erhvervsaffaldsregulativet stiller vilkår om sortering og genanvendelse af affald for at sikre en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse. Det forudsættes, at virksomheden lever op til vilkårene i erhvervsaffaldsregulativet, og Nordfyns Kommune vurderer på den bagrund, at det ikke er nødvendigt at stille skærpede vilkår om håndteringen af ejendommens affald. Standardvilkår 8 om opbevaring af affald rettes til den aktuelle brændselstype og indsættes i godkedelsen. Jord, grundvand og overfladevand Ifølge branchebilaget er de væsentligste kilder til forurening af jord, grundvand og overfladevand: - Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. - Opbevaring af affald. Virksomhedens oplysninger Farligt affald opbevares i ABAS beholdere eller dunke med opsamling svarende til den største dunk. Almindeligt affald, råvarer og hjælpestoffer opbevares i egnede beholdere, placeret inden døre, i lukkede beholdere eller under halvtag og beskyttet mod vejrlig på plads indrettet til formålet. Evt. spild opsamles så det ikke kan forurene jord og grundvand. I Vestas Køleanlægget anvendes vand med 30 % glykol som kølemedie. Køleanlægget er hævet ca. en meter over jorden med frie rørføringer, så evt. lækage er synlig. Kommunens vurdering Virksomheden ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser, derfor bør der være særlig opmærksomhed på håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieprodukter. Der bør stilles vilkår om at råvarer og affald opbevares i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig på en tæt oplagsplads uden afløb. Oplagspladsen skal kunne rumme indholdet 29 Miljøgodkendelse

31 af den største beholder og kunne hindre at noget løber i kloak eller forurener jord, grund- eller overfladevand. Der bør stilles vilkår om at de tætte belægninger er i god vedligeholdelsesstand. I den forbindelse bør de renholdes, så det er muligt at kontrollere, at de er tætte. Skader bør udbedres hurtigst muligt efter de er konstateret. Standardvilkår 9,10 og 11 indsættes i godkendelsen. Der er ikke olietanke over 30 m³ på virksomheden. Standardvilkår 12 bortfalder i godkendelsen. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Det er Nordfyns kommunes vurdering, at aktiviteterne på virksomheden er/ikke er risikobetonede på en måde, der kræver særlige foranstaltninger til forebyggelse af uheld. Der bør stilles vilkår om, at eventuelle uheld straks indberettes til Nordfyns Kommune, samt føres til journal. Renere teknologi Ifølge Miljøstyrelsen er standardvilkår BAT og en virksomhed, som er omfattet at standardvilkår har renere teknologi og overholder BAT-kravene. Forslag til vilkår og egenkontrol I ansøgningsmaterialet er der ikke redegjort for om emissionsgrænseværdien for NOx kan overholdes for de 7 gaskedler. Standardvilkårene stiller vilkår om at eftervise et grænseværdien er overholdt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen. Det vurderes at dette vilkår et tilstrækkeligt til at sikrer at anlæggene kan overholde de gældende grænseværdier. Der bør stilles vilkår om at der foretages emissionsmålinger ved installation af nyt kedelanlæg og at disse målinger gentages regelmæssigt og efter standardiserede målemetoder. Der skal føres journal over resultaterne. Der bør desuden stilles vilkår om at virksomheden fører driftsjournal over: justering af brændere, dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Standardvilkår er udeladt, da virksomheden ikke anvender disse brændselstyper og kun har enkeltbrændere mindre end 30 MW. Af samme årsag er der udeladt dele af standardvilkår Miljøgodkendelse

32 Ophør af drift Der skal stilles vilkår om, at virksomheden skal meddele ophør af driften til tilsynsmyndigheden. Der bør også stilles vilkår om at virksomheden skal sende en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg og rydning af arealet til tilsynsmyndigheden. Dette er standardvilkår 1. Udtalelser Virksomheden har ikke umiddelbart haft nogen kommentarer. Der har været nogle miljøtekniske præciseringer: Når varmetransmissionsolien udskiftes, foregår tømningen ved ompumpning under overvågning til egnede beholdere. Der er spildbakker og kattegrus til opsamling af mindre spild på gulv. Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/uge. Kondensvand fra kedlen ledes i kloakken ca. 50 liter om ugen. Konklusion Det konkluderes at hvis de stillede vilkår overholdes, kan virksomheden drives på stedet og under de ønskede forhold uden at være til gene for omgivelserne. Det er vurderet at standardvilkårene i godkendelsesbekendtgørelsen for virksomheder omfattet af listepunkt G201 er tilstrækkelige og dækkende for den ansøgte aktivitet. Det vurderes at ved indretning og drift som beskrevet i miljøteknisk redegørelse, samt overholdelse af stillede vilkår, er der truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 31 Miljøgodkendelse

33 Bilag 1: Oversigtskort 32 Miljøgodkendelse

34 Bilag 2: Oversigt over rørføringer, kedelplacering og afkast 33 Miljøgodkendelse

35 Bilag 3: Naturgasledninger 34 Miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Hals Fjernvarme A.m.b.a. Bygmestervej 9 9370 Hals 27-08-2015 Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8.7.2013 Journal nr. 2012-20803 Sagsbehandler Allan Sandholt Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Telefon

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter

af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Revurdering af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Rye Kraftvarmeværk Amba Hjarsbækvej 7, 8680 Ry OKTOBER OKTOBER 2014 SKANDERBORG KOMMUNE 1 Rye Kraftvarmeværk Amba Hjarsbækvej 7 8680

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere