Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Stamoplysninger... 3 Læsevejledning... 4 Kommunens afgørelse... 4 Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 5 Luft... 5 Støj og vibrationer... 6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 7 Egenkontrol... 7 Generelle forhold... 9 Ændringer på virksomheden... 9 Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning Lov om erstatning for miljøskader Lov om forurenet jord Klagevejledning Modtagere af kopi af afgørelsen Miljøteknisk vurdering Ansøger Lovgrundlag Sagsakter Virksomhedens placering Virksomhedens indretning Virksomhedens drift Virksomhedens produktion Luft Lugt Støj/vibrationer Spildevand Affald Jord, grundvand og overfladevand Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Renere teknologi Forslag til vilkår og egenkontrol Ophør af drift Udtalelser Konklusion Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Oversigt over rørføringer, kedelplacering og afkast Miljøgodkendelse

3 Bilag 3: Naturgasledninger Bilag 4: Afløbsforhold Bilag 5: Kedeldata Bilag 6: OML-beregninger Bilag 7: Kemikalieliste Appendiks A Miljøgodkendelse

4 Stamoplysninger Virksomhedens navn KiMs A/S Virksomhedens adresse Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Virksomhedens ejer Orkla, Aktieselskab CVR nr P-nr. Sømarksvej 31: Telefonnummer Hjemmeside Hovedaktivitet Biaktivitet Branchebetegnelse E 61 Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr dag i gennemsnit på kvartalsbasis. G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Godkendelsesdato 18. marts 2015 Sagsnr Sagsbehandler Akademiingeniør Tove Kjærsgaard 3 Miljøgodkendelse

5 Læsevejledning Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele. 1. del indeholder vilkår, samt oplysninger om retsbeskyttelse m.m. 2. del indeholder en miljøteknisk vurdering af ansøgningen, der beskriver det grundlag, hvorpå miljøgodkendelsen gives. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Det er i dette afsnit, at vilkårene begrundes. Kommunens afgørelse Miljøgodkendelse Nordfyns kommune meddeler hermed Miljøgodkendelse til et eksisterende fyringsanlæg på KiMs A/S, Sømarksvej 32, 5471 Søndersø. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 18.marts Godkendelsen bygger på oplysningerne i virksomhedens, samt på de forudsætninger, der er anført i afsnit 2: miljøtekniske redegørelse, og meddeles på følgende særlige vilkår: Vilkårene er fastsat i henhold til 33 i miljøbeskyttelsesloven 1 godkendelsesbekendtgørelsen 2 og standardvilkårsbekendtgørelsen 3. Vilkår Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer 3 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevilkår med senere ændringer 4 Miljøgodkendelse

6 redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 3. Røggassen fra fyringsanlæggene skal afledes gennem afkast indrettet med følgende lysninger og afkasthøjder over terræn: Skorsten Højde over Kerne 1 Kerne 2 jorden H6 og H7 Båndstegere 7,5 meter ø 200 mm ø 200 mm V1 og V2 Varmekedler 16,0 meter ø 250 mm ø 250 mm H8 og H9 20,0 meter ø 650 mm ø 400 mm Hedoliekedler D1 Dampkedel 13,0 meter ø 250 mm - P1, P2, P3 Popcornsmaskiner 1,7 meter over tag ø 200 mm - Luft 4. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved»skorsten«forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kw. 5 Miljøgodkendelse

7 Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O2 tør røggas CO NOx* Naturgas og biogas 120 kw - 50 MW * NOx regnet vægtmæssigt som NO2. Støj og vibrationer 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Erhvervsområde E44 i Søndersø Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) db(a) db(a) db(a) Uden for virksomhedens eget areal i erhvervsområdet Boligområdet B Landzone Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 6. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier: Anvendelse A-vægtet lydstryksniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum Aften/nat: Kl Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler og lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Miljøgodkendelse

8 Grænseværdierne er angivet i db (re. 20 Pa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. 7. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Områdets anvendelse KB-vægtede accelerationsniveau db re m/s 2 Kl db Boligområder Bolig i erhvervsområder og i landzone Erhvervsområder Kl db Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i db re m/s 2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 db lavere end tabellens værdier. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 8. Slam og spildolie samt råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. 9. De i vilkår 8 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares. 10. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Egenkontrol Præstationskontrol 11. Senest 6 måneder fra 18. marts 2015, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger, hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 4 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkredite- 7 Miljøgodkendelse

9 rings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens: For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol. For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år. 12. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 13. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas NOx O2 CO nr. * MEL-03 MEL-05 MEL-06 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 14. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. 15. Hvis kommunen skønner, at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede, kan kommunen kræve, at virksomheden for egen regning lader foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder. Lugtmålingen kan maximalt kræves én gang pr år og skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode, anvist af kommunen. Hvis lugtmålingen viser, at virksomheden medfører 8 Miljøgodkendelse

10 væsentlige lugtgener, skal virksomheden gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, så det kan godtgøres, at lugtgenerne ikke længere er væsentlige. Driftsjournal 16. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: - Justering af brændere - Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. - Forbrug af type og mængde brændsel. - Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen. - Antal driftstimer pr. år. - Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede kedelanlæg > 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Generelle forhold I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: - Affaldsbekendtgørelsen 4 og Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering. Det betyder, at farligt affald til enhver tid skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, sådan, at der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand. Ved forsvarlig opbevaring forstås, at affaldet opbevares under tag, på fast tæt bund uden mulighed for at løbe til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Der skal være opsamlingskapacitet, som svarer til rumindholdet af den største benyttede beholder. - Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse især skal der være opmærksomhed på vilkårene for luftforurening og støj. Der er for eksempel mulighed for at skifte brændere sålænge den samlede indfyrede effekt ikke bliver større end 50 MW. Flytning af afkast der har en spredningsfaktor mindre end 250 m 3 pr. sekund, skal ikke anmeldes. Afkastene skal dog fortsat være ført mindst 1m over tag. 4 Bekendtgørelse nr.1309 af 18. december 2012 om affald 9 Miljøgodkendelse

11 Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 5. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 6. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsesdatoen. Lov om erstatning for miljøskader Virksomheden er omfattet af lov om erstatning for miljøskader 7, idet der på virksomheden er følgende aktiviteter, der er anført på bilag 1 til loven: G.3: Kraft- eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg. Dette betyder, at der er objektivt ansvar for eventuelle forureninger, der forvoldes efter lovens ikrafttræden, og som måtte være forårsaget af de i listepunktet angivne aktiviteter. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 8. Alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele virksomheden påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. 5 jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 6 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven 7 Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader. 8 Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af Lov om forurenet jord 10 Miljøgodkendelse

12 Klagevejledning Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra den dato den er offentliggjort. Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Natur- og Miljøklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og I logger på eller ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Inde i Klageportalen bliver I guidet gennem en række trin, hvor I udfylder oplysninger om Hvem der klager Den afgørelse som I klager over Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om Hvad jeres klage går ud på Betaling af gebyr for at klage 500 kr betales med betalingskort Godkende og afslutte oprettelsen af klage I kan uploade dokumenter undervejs. Vejledning Der er korte hjælpetekster i Klageportalen, hvor I bliver guidet gennem forløbet med indtastning af en klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Søgsmål Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 101 kan godkendelsen prøves ved civilt søgsmål. 11 Miljøgodkendelse

13 Hvis godkendelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret på hjemmesiden. Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden. Modtagere af kopi af afgørelsen Nordfyns kommune har underrettet følgende: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Friluftsrådet, v/søren Larsen, 12 Miljøgodkendelse

14 Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Nordfyns Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår. Ansøger Navn: KiMs A/S Adresse: Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø CVR-nr.: P-nr.: Tlf.: Hjemmeside: https:///kims.dk Virksomhedens ledelse: Direktør: Kim Munk Bestyrelse: Bo Christer Åberg Lars Fretheim Silje Garberg Ree Peter Ferrold Julie Henriette Boye Nielsen Kontaktperson, miljøansvarlig: Supply Chain Manager Jette Bruun Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 9 kapitel 5 om forurenende virksomhed, som kræver en miljøgodkendelse. I forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen skal miljømyndigheden vurdere, om der er grund til at stille særlige vilkår om sikkerhedsstillelse efter lovens 34 stk. 3, fordi der er personer i virksomhedens ejere, bestyrelse eller daglige ledelse, som er opført i miljøansvarlighedsregisteret. Miljøansvarlighedsregisteret omfatter personer og selskaber m.v., der har fået miljødomme, som er nævnt i lovens af 40a. Ifølge lovens 40b er det Miljøministeren ansvar for at oprette dette register. Registeret er ikke tilgængeligt på godkendelsestidspunktet. Virksomheden er certificeret gennem forskellige kvalitets- og miljøstyringssystemer og har ikke været politianmeldt i for- 9 Bek nr. 879 af 26. juni 2010 med efterfølgende ændringer 13 Miljøgodkendelse

15 bindelse med miljøuheld. Nordfyns Kommune vurderer, at der ikke er begrundet mistanke om, at nogen i virksomhedens ledelse er anført i dette register. På den baggrund kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Godkendelsesbekendtgørelsen KiMs A/S fabrik på Sømarksvej har en samlet produktion af varme på kedelanlæg på 10,5 MW. Et anlæg af den størrelse er omfattet af listepunktet G201 i godkendelsesbekendtgørelsen: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. KiMs A/S har derfor indsendt en ansøgning om godkendelse af kedelanlægget. Alle kedler er naturgasfyrede. Der sker ingen ændringer eller nyanlæg i forbindelse med godkendelsen. Vilkårene i miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen 10. Virksomhedens spildevandsudledning reguleres særskilt i en tilslutningstilladelse til kloak. Miljøstyrelsen har lavet standardvilkår 11 for listepunkt G 201. Derfor skal aktiviteterne omfattet af dette listepunkt have vilkår, som tager udgangspunkt i standardvilkårene. Listepunktet G201 omfatter kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt mellem 5 MW og 50 MW, hvor der fyres med: biomasseaffald, forgasningsgas, biogas, naturgas, LPG, gasolie, dieselolie, vegetabilsk olie, fuelolie, spildolie, kul, pet-coke, orimulsion eller brunkul. Ved en samlet indfyret effekt forstås summen af effekterne på alle de af virksomhedens kedler, motorer og turbiner uanset størrelse, der anvender ovennævnte brændsler. Nødanlæg medregnes ikke. Effekten beregnes på grundlag af brændselsmængden multipliceret med brændslets nedre brændværdi. Hvis mærkepladeeffekten er opgivet som akseleffekt eller generatoreffekt, beregnes den indfyrede effekt ved at dividere den nominelle aksel/generatoreffekt med effektiviteten. Kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed på listepunkt G201. VVM-bekendtgørelsen 12 Virksomhedens hovedaktivitet konservering af vegetabilske produkter og biaktiviteten Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand er på VVMbekendtgørelsens bilag 2. Det betyder, at aktiviteternes virkning på miljøet skal screenes inden det bliver anlagt. Nordfyns Kommune vurderer at der ikke skal laves en miljøvurdering. Kedelcentralen er opført i 1999 og må derved antages at være godkendt i byggetilladelse af Søndersø kommune. Kedelcentralen ligger i industriområde og godkendelsen stiller vilkår, 10 Bek. nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed 11 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 12 Bekendtgørelse nr af6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 14 Miljøgodkendelse

16 der sikrer at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og krav overholdes. På den baggrund har Nordfyns Kommune vurderet, at det ansøgte ud fra dets art, dimension og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne. Grønne regnskaber Virksomheder med listepunkt G 201 er ikke omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab 13. Brugerbetalingsbekendtgørelsen 14 og Tilsynsbekendtgørelsen 15 Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Dette betyder, at virksomheden skal betale kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. Taksten for 2015 er 308,70 kr./time. Timetaksten bliver reguleret hvert år, og offentliggøres på Miljøministeriets hjemmeside. Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn, som fastlægger hvor ofte kommunen skal komme på tilsyn. Virksomhedens hovedaktivitet er E 61: Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Denne type virksomhed er optaget på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen og miljøtilsynsbekendtgørelsen kræver et basistilsyn mindst hvert 6 år. Kedelcentralen er optaget på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og miljøtilsynsbekendtgørelsen kræver et basistilsyn mindst hvert 3 år. Da væsentlige forureningsparametre som støj, håndtering af affald, samt værkstedsaktiviteterne ikke kan adskilles, og da virksomheden er placeret i sårbare omgivelser, vil den samlede virksomhed fremover skulle have basistilsyn mindst hvert 3 år. Spildevand KiMs har en spildevandstilladelse til Sømarksvej fra 13. februar Sagsakter Ansøgning af 7.november 2011 mail af 10. februar 2015 mail af 16. marts 2015 med kommentarer til udkastet Bilag 1: Beliggenhedsplan Bilag 2: Oversigt over rørføring, kedelplacering og afkast Bilag 3: Naturgasledninger Bilag 4: Afløbsforhold Bilag 5: Kedeldata Bilag 6: OML beregninger Bilag 7: Kemikalieliste 13 Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 14 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 15 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15.maj 2013 om miljøtilsyn 15 Miljøgodkendelse

17 Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelsen gennemsyn i perioden marts Virksomhedens kommentarer er: Virksomheden har ikke umiddelbart haft nogen kommentarer. Der har alene været nogle miljøtekniske præciseringer. Virksomhedens placering Herunder i Figur 1, ses kort med virksomheden og afkastene fra de varmeproducerende anlæg. Figur 1. Oversigtskort over KiMs på Sømarksvej med afkast fra fyringsanlæg. Virksomheden ligger på matrikelnummer 15fs Søndersø By, Søndersø. Matrikelkort ses i bilag 1. I henhold til Kommuneplan for Nordfyns Kommune, ligger virksomheden i erhvervsområde E44, som er omfattet af lokalplan nr. 4 for Søndersø Kommune fra 14. februar Området må kun benyttes til erhvervsformål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Industri- (herunder levnedsmiddelindustri) og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Virksomhedens beliggenhed er i overensstemmelse med lokalplanen og har været i drift på nuværende niveau i mere end 12 år. Det er lovligt at have en portnerbolig eller lignende til den enkelte virksomhed og at have boliger i den østlige ende af området. Afstanden til disse boliger fra virksomhedens bygninger er i størrelsesordenen 180 m. På grund af udformningen af den matrikel KiMs ligger på, ar afstanden fra skel til disse boliger kun ca. 8 m. 16 Miljøgodkendelse

18 Nærmeste boligområde (B109) ligger på den anden side af Sømarksvej, umiddelbart nord for virksomheden. Afstanden til nærmeste bolig i dette område, Sømarksvej 128, er ca. 19. m fra virksomhedens skel og ca. 48 m fra bygning til bygning. Nærmeste boliger i landzone er ca. 250 m øst for virksomheden. Området syd for virksomheden er udlagt til industriområde men indeholder også enkelte boliger. Boligområdet nord for virksomheden kan lægge begrænsninger på gener fra virksomhedens drift, her tænkes især på støj og lugtgener. Lastbiler til og fra virksomheden kommer ad Snavevej, syd for virksomheden, og belaster derved ikke boligområdet unødigt. Det er kun medarbejdernes biler, som har til og frakørsel af Sømarksvej. Der har ikke været klager over lugtgener fra virksomheden de seneste seks år. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland. Ifølge vandplanerne og tolkningen i Statslige udmeldinger til vandplanernes retningslinjer, må potentielt grundvandstruende virksomheder ikke etableres i de særligt sårbare områder. Nordfyns kommune vurderer, at hverken levnedsmiddelsvirksomheden eller kedelanlæggene vil være potentielt grundvandstruende, da der kun fyres med naturgas og der ikke er nedgravede olietanke eller olierørføringer. Der kan evt. stilles skærpede krav til håndtering af kemikalier og farligt affald ud over standardvilkårene, hvis det vurderes nødvendigt. Region Syddanmark har udført en indledende forureningsundersøgelse på ejendommen Sømarksvej 31, 5471 Søndersø 16. Ved forureningsundersøgelsen er der fundet en forurening, som har ført til kortlægning af ejendommen. Af undersøgelsen fremgår det, at regionen vurderer, at forureningen ikke vil udgøre en risiko for grundvand og aktuel arealanvendelse. Forureningen kan udgøre en risiko ved en fremtidig mere følsom arealanvendelse. Forureningen er konstateret i poreluften under bygningen. Der er ikke konstateret forurening i vandprøverne, og forureningen er således afgrænset under bygningen. Forureningen vurderes at være af et begrænset omfang. Kommunen har meddelt at der ikke skal laves supplerende undersøgelser eller oprensning. Kommunen vurderer, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med områdets formål og kan drives uden uacceptable gener for omgivelserne. Virksomhedens indretning Dette afsnit indeholder oplysninger fra virksomhedens miljøtekniske beskrivelse af 7. november KiMs A/S producerer chips, snacks og popcorn på Sømarksvej. Derudover er der lagre af råog færdigvarer samt hjælpestoffer. 16 Indledende forureningsundersøgelse : Smede- og maskinværksted, Sømarksvej 31, 5471 Søndersø. Juli Rambøll for Region Syddanmark. 17 Miljøgodkendelse

19 Ifølge BBR er virksomhedens samlede areal m² fordelt på: bygning 1 Fabrik og lager 7077 m³ 1972/1987 bygning 2 Administration, kantine og lager 1161 m² 1972/2011 bygning 3 Færdigvarelager 3249 m² 1986/1998 bygning 4 Administration 918 m² 1990 bygning 5 Modtagehal 328 m² 1999 bygning 6 Vaske- og Skrællehal 220 m² 1999 bygning 7 Kedelcentral 150 m² 1999 bygning 8 Kartoffellager 1280 m² 1998/99 bygning 9 Analyserum 40 m² 2004 bygning 11 Kedelhus 38 m² 2012 Figur 2. Tegning over virksomhedens indretning. Der sker ikke nogen bygnings eller indretningsmæssige ændringer af virksomheden i forbindelse med miljøgodkendelsen. KiMs A/S har et værksted til udførelse af reparationer osv. af eget maskinel. På værkstedet kan udføres svejsning med udsugning i et enkelt fast svejsested. Der anvendes CO2 og TIG til svejsning i sort jern og rustfrit stål. Der svejses ikke i aluminium. Derudover er der metalboremaskine, metaldrejer og sliber på værkstedet. 18 Miljøgodkendelse

20 Der er et varmeveksleranlæg med transmissionsolie ved kedel H6 ved værkstedet. Der er kartoffellager og lager til andre råvarer. Almindeligt affald opbevares udendørs i lukkede containere på en overdækket plads ved råvarelageret. Kartoffelskræller og jord opbevares ved kedelrummet. Farligt affald i form af spildolie og øvrige kemikalier opbevares i ABAS beholdere i kemikalierum. Kedelanlægget er 7 kedler og 3 popcornmaskiner. Den samlede indfyrede effekt er på 10,458 MW. Alle brændere på kedlerne er af typen Weishaupt. Naturgassen til kedlerne leveres af Naturgas Fyn gennem et nedgravet rørsystem (se bilag 3). Der er ikke opbevaring af naturgas på virksomheden. Placeringen af de enkelte kedler ses i bilag 2. Der er følgende afkast fra virksomheden: Skorsten Højde over jorden Kerne 1 Kerne 2 H6 og H7 Båndstegere 7,5 meter ø 200 mm ø 200 mm V1 og V2 Varmekedler 16,0 meter ø 250 mm ø 250 mm H8 og H9 Hedoliekedler 20,0 meter ø 650 mm ø 400 mm D1 Dampkedel 13,0 meter ø 250 mm - P1, P2, P3 Popcornsmaskiner 1,7 meter over tagflade ø 200 mm - Ud over kedlerne er der udsugning fra et enkelt fast svejsested og rumventilation med 11 afkast, som er ført ca. 1 m over tag. Virksomhedens kloakforhold kan ses i bilag 4 Virksomhedens befæstede arealer kan ses på luftfoto, figur 1. Hovedparten af arealet er befæstet med asfalt og SF-sten og anvendes som parkeringspladser og transportveje omkring virksomheden. Virksomhedens drift I dette afsnit gennemgås ansøgningsmaterialets oplysninger om drift af virksomheden. Råvarer og hjælpestoffer Råvarerne er kartofler, spiseolie (solsikkeolie), pellets, majs og krydderier. Råvarer til produktionen Kartofler Spiseolie Pelets Majs- og Kartoffelmel Øvrige råvarer Forbrug pr år ton ton ton 762 ton 593 ton Hjælpestoffer Forbrug pr år Nitrogen 110 ton Kemikalier 26 ton Rengøringsmidler 16 ton Vand m³ 19 Miljøgodkendelse

21 Der anvendes forskellige kemikalier i virksomheden. Se listen i bilag 7. Af de 26 tons er de 12,2 tons varmetransmissionsolien Puryfy FG, som anvendes i varmeveksleranlægget ved kedel H6 ved værkstedet. Rengøringsmidler opbevares i råvarelagrene og hjælpestoffer til kedeldriften opbevares på spildbakke i kedelrummet ved D1. Energikilderne er el og naturgas. Naturgassen anvendes til friteringsprocessen, fedtafrivning, opvarmning af lokaler og varmt vand. Energi Forbrug pr år El kwh Naturgas m³ Affald Affald fra produktionen er kartoffelskræller som genanvendes til foder. De opbevares dels i fermentationstank ved kedelrummet og dels i åben container samme sted. Fermentationstanken er drevet af et selvstændigt firma. Jord, sten og frasorterede kartofler opbevares i åbne containere udenfor dampkedelrummet. Kartoffelstivelse opbevares indendørs i bigbags. På nuværende tidspunkt genanvendes det til papirfyld, andre tidspunkter genanvendes det til limproduktion. På en overdækket plads ved kartoffellageret opbevares papir, pap i lukket container og. brændbart affald (gulvopfej o.l.) i lukket container. Farligt affald i form af spildolie og øvrige kemikalier opbevares i ABAS-beholdere i kemikalierum. Varmetransmissionsolien kan holde op til 10 år og bortskaffes da til godkendt modtager. Olien udskiftes med pumpesystem i dertil egnede beholdere. Proces overvåges af mandskab. Der forefindes spildbakker og kattegrus ved mindre spild på gulv. Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/uge. Kondensvand fra kedlen ledes i kloakken ca. 50 liter om ugen. Driftstid Der arbejdes i 3 holdskift ugens 5 hverdage. Der arrangeres overarbejde enkelte weekender om året. Der holdes lukket i produktionen ca. 5 uger om året, hvor der renoveres. Rengøring Virksomheden rengøres hver weekend af et rengøringsfirma. Transport Der bliver ikke leveret eller hentet rå- eller færdigvarer i weekenden. Forventet trafikbelastning: Levering af råvarer, pap osv.: 3 lastbiler pr. dag Afhentning af færdigvarer: 7 lastbiler pr. dag Øvrige lastbiler (affald, slamsuger etc.): 1 lastbil pr. dag Kørsel på Sømarksvej er praktisk taget kun med medarbejdernes personbiler. Intern transport Der er ikke intern transport udendørs. Den indendørs transport foregår med 7 el-trucks. 20 Miljøgodkendelse

22 Uheld og driftsforstyrrelser Der kan ske menneskelige fejl, som for eksempel er det sket, at en bundhane i en chipskoger står åben efter rengøring og olie løber i kloakken. Der er ikke umiddelbart uheld og driftsforstyrrelser, som knytter sig til kedelanlægget. Hvis naturgasleverancen svigter, vil kedelanlæggene ikke kunne køre. Virksomhedens produktion Det er kun fyringsanlægget, der skal godkendes, og selve produktionen af chips, snack og popcorn beskrives kun overordnet. Chips Kartoflerne til chips-produktionen modtages direkte fra marken eller fra lager. Kartoflerne sorteres efter størrelse, sendes gennem stenfang og vasker, hvorefter de skrælles og evt. halveres. Ved trimmebånd sorteres fremmedlegemer og defekte kartofler automatisk fra ved brug af vision (fotografering af kartoflerne under transporten). Kartoflerne snittes og skylles med rent vand, hvorefter de tørres ved brug af luft. Kartoflerne sendes gennem en koger, hvor de koges i solsikkeolie. Efter kogning sendes chipsene gennem et automatisk sorteringsanlæg, hvor evt. mørke/fejl chips sorteres fra. Chipsene transporteres via kopelevator til et bufferlager, hvorefter de fordeles ud til de enkelte pakkemaskiner, hvor de krydres. Snack Ekstruderede produkter: Majsmel udsækkes i udslagssilo og transporteres via buffertank til ekstruderens blanderør for befugtning med vand. Blandingen ekstruderes under tryk. Efter ekstruderen sendes produktet igennem tørreovn og videre til krydring. Herefter transporteres produktet via kopelevator til færdigvaretank og videre til pakning. Ekspanderede produkter: Pellets udsækkes i udslagssilo og transporteres via transportbånd til kogeren, hvor de koges i vegetabilsk olie. Efter kogning bliver produkterne krydret. Popcorn Majskorn udsækkes i udslagssilo og transporteres til popperne, hvor de opvarmes til ekspansion. Popcornene passerer derefter en vibrationssigte, hvorefter produktet krydres. Efter krydring afvejes produktet, køres gennem metaldetektor og pakkes i folie og kasser. Produktet sendes via transportbånd til et palleteringsanlæg, hvor kasserne bliver palleteret. Til sidst køres færdigvaren enten til kunden eller lagerhotel. Popcornkogerne kører typisk en dag hver anden uge. Der produceres i gennemsnit 40 t chips, snack og popcorn pr. dag. Som biprodukt er bl.a. kartoffelskræller, som anvendes til foder. Fyringsanlægget Virksomheden har en samlet kedelydelse på 10,458 MW. Anlægget består af i alt 7 kedler og 3 popkornmaskiner. Herunder ses specifikationerne for den enkelte kedel, detaljerne ses i bilag Miljøgodkendelse

23 Anlæg Mærke Kedel/brænder Kedelydelse Skorstens Højde over terræn Skorstens diameter Placering Årgang kw meter meter H6 Båndsteger / Samlet: 0,2 Snackkedelrum Apparatebau- 7,5 ved Wiesloch værksted H7 Båndsteger / ,2 Schiller V1 Varmekedel / Samlet: 0,25 Fyrrum ved Viessmann 16 gammelt lager/tidligere Paromat Triplax RN bacon V2 Varmekedel / ,25 produktion Viessmann Vitoplex 200 H8 Hedolie (stor) 1999/ Samlet: 0,65 Chipskedelrum Schiller 20 H9 Hedolie (lille) 1990/ ,4 Konus-Kessel D1 Dampkedel ,25 P1 Popcorn 1 Cretors HSP 200 P2 Popcorn 2 Cretors HSP 200 P3 Popcorn 3 Cretors HSP 200 Ukendt Ukendt Samlet: 1,7 meter over tag Ukendt 34 Ved kantinen Optimering af Procesforløb, energi og råvareforbrug KiMs A/S har siden 2007 været medlem af Miljøforum Fyn. En af forpligtelserne i den sammenhæng er at skrive en miljøredegørelse hvert andet år, hvor virksomheden gør status over dens påvirkning af miljøet. Miljøredegørelsen skal indeholde en miljøpolitik, hvor virksomheden sætter mål for, hvilke miljøforhold der kan forbedres i den kommende toårige periode og gør status over, hvordan det er gået med miljømålene fra seneste miljøredegørelse. Den seneste miljøredegørelse er fra Her er en række miljøpolitikker, der har til formål at reducere energi- og vandforbrug, produktspild og mængden af brændbart affald. Det er lykkedes at reducere naturgasforbruget ved at tørre kartoflerne bedre inden de koges. 22 Miljøgodkendelse

24 I 2012 blev dampkedel D1, som var fra 1985, erstattet med en ny kedel, som lever op til nutidige emissionskrav. Der er en politik omkring indkøb af lastbiler og personbiler, der som mål har at have mere miljøvenlige biler. KiMs egne lastbiler er i perioden ændret fra at ingen til at halvdelen af bilerne er i bedste miljøklasse. For personbilerne var miljøklassen ændret fra hovedparten var i miljømæssig mellemgruppe, til at alle var i bedste miljøklasse. KiMs A/S søger at reducere klimabelastningen fra emballager gennem dialog og samarbejde med leverandører. Kommunens vurdering Virksomhedens miljøpåvirkning vedrører hovedsagelig forbrug af vand og energi og råstoffer, emissioner til overflade- og grundvand, fast og flydende affald og pladsens tilstand efter aktiviteternes ophør. Virksomheden har varmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Der fyres med naturgas. Ingen enkeltbrænder har en større indfyret effekt end 30 MW. Ved brændere over 30 MW kræver miljøstyrelsen at forbrændingen overvåges med kontinuerlige målere. En udskiftning til brændere over 30 MW vil derfor kræve en tillægsgodkendelse. Virksomheden har mulighed for at skifte brændere ud indenfor miljøgodkendelsens rammer, sålænge ingen enkeltbrænder bliver større end 30 MW og hvis vilkårene for bl.a. luftforurening og støj kan overholdes. Ændringer skal dog vurderes af kommunen i hvert enkelt tilfælde. Den enkelte brænders størrelse og brændslets type har indvirkning på standardvilkårene. Brændsler, som giver forurening med tungmetaller må ikke anvendes ved små brændere. Det er ikke muligt at overholde emissionskravet for disse stoffer, uden at have røggasrensning. Nordfyns Kommune vurderer at virksomheden har taget de nødvendige tiltag for at optimere energi forbruget og derved naturgasforbruget og udledningen fra gaskedlerne, samt anvendelsen af de mindst miljøbelastende kemikalier og hjælpestoffer. Der bør stilles vilkår om brændselstype og brænderstørrelser og indfyret effekt jf. standardvilkår 5. Luft Ifølge miljøstyrelsens branchevilkår vil den væsentligste luftforurening fra gasfyrede kedler være CO og NOx. Virksomhedens oplysninger Der er udført en OML beregning af immissionen fra fyringsanlæggene for at eftervise, at skorstenshøjderne er tilstrækkelige til at overholde de gældende grænseværdier for luftforurening i omgivelserne. 23 Miljøgodkendelse

25 Der fyres med naturgas, hvor den dimensionerende udledning er NOx. Derfor er beregningerne udført udfra NOx emissionen. Afkast P1/P2/P3 er fra popkornmaskinerne. Den indfyrede effekt ligger mellem 34 og 36 kw og derfor anses emissionen fra disse afkast til at være bagatelagtig. Desuden er disse makiner i drift i størrelsesorden 1 dag hver anden uge. Ifølge luftvejledningen er det tilstrækkeligt for bagatelagtige afkast at afkastene er 1 meter over tag og opadrettede. De øvrige afkast fra fyringsanlæg indgår i beregningen. Luftmængden er beregnet ud fra røggasdannelsen jf. luftvejledningens krav. Der er anvendt retningslinjerne i Miljøstyrelsens luftvejledning nr , dog med supplement fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium, hvad angår beregningen af røggasmængden. Der henvises til formel 9 og 10 på side 70 i luftvejledningen. Denne formel er korrigeret efter anvisning fra Knud Christensen, FORCE, MST-reflab på luft. Røggasmængden beregnes efter følgende formel: 243/(21 - % O2) Nm 3 /tør røggas. Input til OML beregningen samt OML beregningen findes i bilag 5. Emissionsværdierne er fremkommet ud fra målinger på kedlerne, korrigeret til et iltoverskud på 10 %. Beregningerne er foretaget ud fra målinger af NOx indholdet. Andelen af NO/NO2 er ikke angivet. Der er regnet med at hele den målte NOx mængde findes som NO2. I henhold til luftvejledningen skal beregningen udføres, så kravene er opfyldt når halvdelen af det målte NOx indhold forekommer som NO2. Der er tale om et eksisterende anlæg og det vurderes alene ud fra de indfyrede effekter, at B-værdien er overholdt med en anseelig margin. På den baggrund er valgt direkte at overføre de målte værdier frem for at indlægge en ekstra beregning. Er kravværdierne overholdt med disse anses dette som tilstrækkeligt. Beregningen viser at det maksimale bidrag til omgivelserne findes i en afstand fra 100 meter fra nulpunktet for receptornettet. Det maksimale bidrag til omgivelserne er beregnet til 0,0227 mg/m3. B-værdien for NOx er 0,125 mg/m3. Den gældende kravværdi for NOx er således overholdt med en anseelig margin, selvom der er regnet med at alt målt NOx udledes som NO2. Kommunens vurdering I standardvilkår 4 skal kommunen fastsætte afkasthøjder. Som dokumentation for, at virksomhedens valgte afkasthøjder er tilstrækkelige, er der udarbejdet OML-beregninger for de mest belastende driftssituationer. Beregningerne fremgår af bilag 5. I henhold til B-værdi vejledningen 17 og luftvejledningen 18 gælder følgende grænseværdier, som virksomheden skal overholde: 17 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2002 om oversigt over B-værdier 18 Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ Miljøgodkendelse

26 Tabel 2: Grænseværdier for udledninger til luften Stof B-værdi (immisionsgrænse) mg/m³ CO 1 NOx 0,125 Da B-værdien for NOx er lavest, er det den dimensionerede parameter i OML-beregningen. OML-beregningen viser, at det maksimale immision af NOx i omgivelserne er 0,0227 mg/m 3. B-værdien for NOx er 0,125 mg/m3. Grænseværdien er derfor overholdt med en faktor fem, selvom der er regnet med at alt målt NOx udledes som NO2. Nordfyns Kommune vurderer at B-værdien for NOx gas i omgivelserne kan overholdes med de eksisterende afkasthøjder. De eksisterende afkasthøjder og lysninger indskrives som vilkår i godkendelsen. Nordfyns kommune er enig i virksomhedens vurdering af, at afkast P1/P2/P3 fra popkornmaskinerne kan betragtes som bagatelafkast. Afkastene skal føres 1 meter over tag og være opadrettede. Aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med fyringsanlægget skal i henhold til 2 stk. 4 i godkendelsesbekendtgørelsen godkendes sammen med fyringsanlægget. KiMs A/S har et værksted til udførelse af reparationer osv. af eget maskinel. På værkstedet kan udføres svejsning med udsugning i et enkelt fast svejsested. Dette svejsested skal også omfattes af godkendelsens vilkår og føres 1 meter over tag. Lugt Der er erfaring for, at der ikke er lugtgener ved gaskedler. Virksomhedens oplysninger Virksomheden har ikke oplevet klager over lugtgener fra produktionen siden Kommunens vurdering Der er erfaring for, at der ikke er lugtgener fra gasfyrede kedler. Da virksomheden rister/steger kartofler og popper popcorn vil der kunne være lugtgener fra produktionen. Denne produktion er imidlertid ikke omfattet af miljøgodkendelsen og vil kunne reguleres med Miljøbeskyttelseslovens 42, hvis kommunen vurderer ar lugtgenen er uacceptabel. Støj/vibrationer Fra et fyringsanlæg er de umiddelbare støjkilder: Støj fra rumudsugning, skorstensstøj og transportaktiviteter til og fra anlæggene. Fyringsanlæg, blandt andet transformere, skorstene og luftafkast kan give vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse former for støj er vanskelige at dæmpe. 25 Miljøgodkendelse

27 Derudover kan der være støj fra anden produktion, som ikke omfatter fyringsanlæg eller anlægningen af fyringsanlægget. Virksomhedens oplysninger Kedelanlæg er placeret inde i bygningerne og den store kedel H8 er yderligere indkapslet i isolerende materiale. Kompressorer: Kompressorer er placeret inden døre i forbindelse med kedelanlæg. Ventilationsanlæg: Ventilationsanlæg er samlet i 11 afkast som er ført ca. 1 m over tag. Vestas Køleanlæg: Motorerne på Vestas køleanlæg er reduceret, så omdrejningspunktet skal gå efter 38 (35) +/- db(a). Intern kørsel og transport: Der foregår kørsel med 7 el-trucks indendørs. Udendørs arbejde foregår udelukkende i form af levering af råvarer og afhentning af produkt. Der har ikke været klager over støjgener fra virksomheden med undtagelse af en henvendelse fra en nabo vedr. støj fra fugleskræmmer ved affaldscontainere. Støjniveauet blev efterfølgende justeret så det nu tilgodeser naboens ønsker og samtidig opfylder KiMs behov for at holde fugle på afstand af fabrikken. Virksomheden påregner fortsat døgndrift, og der arbejdes derfor også i aften og nattetimerne. Det forventes dog, at afhentning og levering af materiale primært vil forekomme mellem kl , ikke i weekender. Kommunens vurdering Virksomheden er placeret i et erhvervsområde, der i støjvejledningen er kategoriseret som områdetype 2.; blandet bolig erhverv. Umiddelbart nord for virksomheden ligger nærmeste bolig i boligområdet B109. Boligområder er kategoriseret som områdetype 5. Det vurderes, at til- og frakørsel til virksomheden ikke vil genere omkringboende, da omfanget ikke udgør en væsentlig del af trafikken i området og til og frakørsel kan ske uden om boligområder. På baggrund af dette, fastsættes støjgrænser svarende til de grænser, der er nævnt i vejledningen. Hvis nødvendigt skal virksomheden støjdæmpes. 26 Miljøgodkendelse

28 Erhvervsområde E44 i Søndersø Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) db(a) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) db(a) Alle dage kl (½ time) db(a) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) Uden for virksomhedens eget areal i erhvervsområdet Boligområdet B Landzone og boliger i E Lavfrekvent støj og infralyd Fyringsanlæg, blandt andet transformere, skorstene og luftafkast kan give vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse former for støj er vanskelige at dæmpe. Derfor skal der fastsættes vilkår for lavfrekvent støj og infralyd efter miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj 19. Anvendelse A-vægtet lydstryksniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum Aften/nat: Kl Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Vibrationer Som supplement til støjvilkårene og for at sikre de omkringliggende bygninger, stilles vilkår om virksomhedens samlede vibrationsbidrag til omgivelserne. Grænseværdierne er fastsat fra Miljøstyrelsens Orientering nr.9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Områdets anvendelse KB-vægtede accelerationsniveau db re m/s 2 Kl Kl db db Boligområder Bolig i erhvervsområder og i landzone Erhvervsområder Nordfyns Kommune vurderer at virksomhedens nuværende indretning og aktiviteter ikke giver anledning til overskridelser af grænseværdierne for infralyd eller vibrationer. 16 Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 27 Miljøgodkendelse

29 Spildevand Spildevand fra fyringsanlæg vil typisk være: - Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. - Pladsvand og tagvand Virksomhedens oplysninger Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/ uge. Kondensvand fra kedlen og varmegenvindingsanlæg ledes til kloak. Ca. 50 liter om ugen. Kommunens vurdering Virksomheden ligger i separatkloakeret område. Spildevand ledes til Søndersø rensningsanlæg. Regnvand fra tage og udendørsarealer ledes til regnvandsledningen, der leder til Vedbyrenden. Tilladelse til udledning af spildevand er vurderet og meddelt for den samlede produktion i et særskilt dokument, da denne meddeles efter 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven og tilladelsen med tilhørende vilkår ikke er retsbeskyttet og udarbejdelsen ikke er omfattet af brugerbetaling. Der vil være spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet til gaskedlerne, eller hvis der forekommer røggaskondensat. Spildevandet fra kedelcentralerne afledes med virksomhedens øvrige spildevand til Søndersø renseanlæg. Udledningen af vand fra energiproduktionen udgør kun en mindre del af virksomhedens samlede udledning. Disse udledninger vil blive vurderet i forbindelse med en revurdering af virksomhedens spildevandstilladelse. Affald Virksomhedens oplysninger Der er ingen affaldsproduktion i forbindelse med kedelanlægget, men mindre mængder affald i forbindelse med værkstedet. Virksomheden vil frembringe følgende mængder affald: Affaldstype Årsmængde Aftager Opbevaring Spildolie kg Gunnar Lund Kemikalierum Øvrige kemikalier Mindre mængde Genbrugspladsen Kemikalierum herunder spraydåser Jern kg H.I.Hansen Udendørs, container med låg. Affaldet i forbindelse med produktionen af chips osv. sorteres i flg. fraktioner: Pap/papir, plast LDPE, andre typer plast, bigbags, træpaller, metal folier. Derudover er der flg. fraktioner som genbruges til foder: Friteret chips, snacks, kartoffelskræller og palmeolie/solsikkeolier. 28 Miljøgodkendelse

30 Der frembringes ikke farligt affald i forbindelse med produktionen af chips osv., men der er et almindeligt forbrug af elektronik og batterier i administration osv. Marius Pedersen afhenter pt. affald og der føres journal over hvilke typer affald, der fremkommer, i hvilke mængder og hvor det afleveres. Ved skift til anden transportør, vil der blive stillet krav om journalføring. Kommunens vurdering Olie- og kemikalieaffald skal altid opbevares i tætte lukkede beholdere, under tag, beskyttet mod vejrlig, på tæt belægning uden afløb, så spild kan holdes indenfor et begrænset område og rumme indhold af største beholder. Farligt affald skal bortskaffes til godkendt modtager og afleveres eller afhentes regelmæssigt, så der ikke ophobes affald. Farligt affald vil kunne afleveres til genbrugspladsen. Erhvervsaffald fra virksomheden skal altid håndteres i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Erhvervsaffaldsregulativet stiller vilkår om sortering og genanvendelse af affald for at sikre en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse. Det forudsættes, at virksomheden lever op til vilkårene i erhvervsaffaldsregulativet, og Nordfyns Kommune vurderer på den bagrund, at det ikke er nødvendigt at stille skærpede vilkår om håndteringen af ejendommens affald. Standardvilkår 8 om opbevaring af affald rettes til den aktuelle brændselstype og indsættes i godkedelsen. Jord, grundvand og overfladevand Ifølge branchebilaget er de væsentligste kilder til forurening af jord, grundvand og overfladevand: - Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. - Opbevaring af affald. Virksomhedens oplysninger Farligt affald opbevares i ABAS beholdere eller dunke med opsamling svarende til den største dunk. Almindeligt affald, råvarer og hjælpestoffer opbevares i egnede beholdere, placeret inden døre, i lukkede beholdere eller under halvtag og beskyttet mod vejrlig på plads indrettet til formålet. Evt. spild opsamles så det ikke kan forurene jord og grundvand. I Vestas Køleanlægget anvendes vand med 30 % glykol som kølemedie. Køleanlægget er hævet ca. en meter over jorden med frie rørføringer, så evt. lækage er synlig. Kommunens vurdering Virksomheden ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser, derfor bør der være særlig opmærksomhed på håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieprodukter. Der bør stilles vilkår om at råvarer og affald opbevares i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig på en tæt oplagsplads uden afløb. Oplagspladsen skal kunne rumme indholdet 29 Miljøgodkendelse

31 af den største beholder og kunne hindre at noget løber i kloak eller forurener jord, grund- eller overfladevand. Der bør stilles vilkår om at de tætte belægninger er i god vedligeholdelsesstand. I den forbindelse bør de renholdes, så det er muligt at kontrollere, at de er tætte. Skader bør udbedres hurtigst muligt efter de er konstateret. Standardvilkår 9,10 og 11 indsættes i godkendelsen. Der er ikke olietanke over 30 m³ på virksomheden. Standardvilkår 12 bortfalder i godkendelsen. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Det er Nordfyns kommunes vurdering, at aktiviteterne på virksomheden er/ikke er risikobetonede på en måde, der kræver særlige foranstaltninger til forebyggelse af uheld. Der bør stilles vilkår om, at eventuelle uheld straks indberettes til Nordfyns Kommune, samt føres til journal. Renere teknologi Ifølge Miljøstyrelsen er standardvilkår BAT og en virksomhed, som er omfattet at standardvilkår har renere teknologi og overholder BAT-kravene. Forslag til vilkår og egenkontrol I ansøgningsmaterialet er der ikke redegjort for om emissionsgrænseværdien for NOx kan overholdes for de 7 gaskedler. Standardvilkårene stiller vilkår om at eftervise et grænseværdien er overholdt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen. Det vurderes at dette vilkår et tilstrækkeligt til at sikrer at anlæggene kan overholde de gældende grænseværdier. Der bør stilles vilkår om at der foretages emissionsmålinger ved installation af nyt kedelanlæg og at disse målinger gentages regelmæssigt og efter standardiserede målemetoder. Der skal føres journal over resultaterne. Der bør desuden stilles vilkår om at virksomheden fører driftsjournal over: justering af brændere, dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Standardvilkår er udeladt, da virksomheden ikke anvender disse brændselstyper og kun har enkeltbrændere mindre end 30 MW. Af samme årsag er der udeladt dele af standardvilkår Miljøgodkendelse

32 Ophør af drift Der skal stilles vilkår om, at virksomheden skal meddele ophør af driften til tilsynsmyndigheden. Der bør også stilles vilkår om at virksomheden skal sende en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg og rydning af arealet til tilsynsmyndigheden. Dette er standardvilkår 1. Udtalelser Virksomheden har ikke umiddelbart haft nogen kommentarer. Der har været nogle miljøtekniske præciseringer: Når varmetransmissionsolien udskiftes, foregår tømningen ved ompumpning under overvågning til egnede beholdere. Der er spildbakker og kattegrus til opsamling af mindre spild på gulv. Regenereringsvand fra ionbytterne ledes i kloakken. Mængden er typisk liter /gang, ca. 1 gang/uge. Kondensvand fra kedlen ledes i kloakken ca. 50 liter om ugen. Konklusion Det konkluderes at hvis de stillede vilkår overholdes, kan virksomheden drives på stedet og under de ønskede forhold uden at være til gene for omgivelserne. Det er vurderet at standardvilkårene i godkendelsesbekendtgørelsen for virksomheder omfattet af listepunkt G201 er tilstrækkelige og dækkende for den ansøgte aktivitet. Det vurderes at ved indretning og drift som beskrevet i miljøteknisk redegørelse, samt overholdelse af stillede vilkår, er der truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 31 Miljøgodkendelse

33 Bilag 1: Oversigtskort 32 Miljøgodkendelse

34 Bilag 2: Oversigt over rørføringer, kedelplacering og afkast 33 Miljøgodkendelse

35 Bilag 3: Naturgasledninger 34 Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere