BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER"

Transkript

1 BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

2 Hvad gælder reglementet for? 1 hovedreglen: BR18 gælder for al bebyggelse, medmindre det er undtaget. Det finder altså anvendelse på nyopførelser, tilbygninger, væsentlige ombygninger, anvendelsesændringer, nedrivning samt vedligeholdelsesarbejder og andre forandringer, som har betydning i forhold til energiforbruget i bygningen. U1 Trafikale anlæg, elforsyning mv.: 1) Broer, tunneller og andre anlæg til trafikale formål udføres eller godkendes andre myndigheder i henhold til lov (typisk anlægslove eks. Letbaneloven, metro, Storebæltsbroen mv.) 2) Master til elforsyningsanlæg, vejbelysningsanlæg, køreledningsanlæg mv. 3) Læskærme ved stoppesteder og lign. 4) Transformerstationer, kabelskabe til fremføring af el, gas, pumpestationer, trykforøgeranlæg for varme, vand og afløb mv. 5) Sireneenheder til varslingsanlæg ved udførelse eller godkendelse af beredskabsstyrelsen 6) Hegnsmure i skel på maksimalt 1,8 meter

3 U2 overholdelse af BR18, men ikke krav om byggeansøgning 1) Garager, carporte, udhuse drivhuse, overdækkede terrasser mv. max 50 m2 Bemærk: Det er det samlede areal, som er afgørende. 2) Ombygninger af nr. 1 bebyggelsen 3) Ombygning og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse uden udvidelse af etageareal eller anvendelsesændring. OBS: efterisolering op til 25 cm ok. 4) Ombygninger og forandringer i andet byggeri, der ikke udvider etageareal, medfører en anvendelsesændring, påvirker brandstrategi eller fællesinstallationer. Begrænses ved etagebyggeri til den enkelte enhed. 5) Udendørs svømmebassiner og havepejse til enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse

4 U2 overholdelse af BR18 men ikke krav om byggeansøgning 6) Transportable konstruktioner til byggepladsen og tegnestue/kontorarbejde på pladsen. 7) Transportable telte i én etage til privat brug, eller til anden brug, men mindre end 50 m2. 8) Transportable konstruktioner i form af scener på højst 1 m uden overdækning, tribuner på mindre end 1 m uden overdækning, gangbroer på højst 1 m over terræn og uden overdækning samt skurvogne, containere, letvogne og lignende med ydervægge af fast materiale, uanset om de er på hjul eller anvendes til overnatning. 9) Opførelse af og om- og tilbygninger til campinghytter, mobilehomes og lignende omfattet af campingreglementet

5 U2 overholdelse af BR18, men ikke krav om byggeansøgning - fortsat 10) Opførelse af og om- og tilbygninger af kolonihavehuse kræver at de er tilladt, og at størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplan eller i en tinglyst deklaration, som er godkendt af en offentlig myndighed (sidstnævnte vil ofte være tilfældet i mange kommuner). 11) Opførelse af og om- og tilbygninger til teknikhuse til elektronisk kommunikation på højst 50 m2. 12) Udendørsanlæg til gødning, korn og foder samt tørringsanlæg. 13) Antennesystemer til radiokommunikation (i henhold lov). 14) Master og antennesystemer med kabler, filtre, teknikhuse mv., som anvendes til jernbanekommunikation. 15) Anlæg med brugerbetjente funktioner, selvbetjeningsautomater og lignende konstruktioner/anlæg. 16) Anlæg med en lagerkapacitet af F-gas i tanke på indtil gasoplagsenheder

6 U3 Certificerede transportable telte og konstruktioner - 5, stk. 2 Hvis konstruktionen er certificeret kan følgende opstilles uden tilladelse: 1) Alle telte i mere end 1 etage og telte til andet end privat brug, som er større end 50 m2 2) a) Alle konstruktioner i mere end én etage b) scener på mere end 1 m i højden c) alle overdækninger over scener uanset højde, hvis overdækninger er mere end 50 m2, d) tribuner på mere end 1 m i højden e) overdækninger over tribuner på mere end 50 m2 f) portaler med eller uden inddækning, men af en størrelse eller opsætning, der kan medføre væsentlig personskade ved svigt, g) gangbroer på over 1 m uanset overdækning eller ej h) alle overdækninger over gangbroer i) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge mv., der placeres eller anvendes, så der ved svigt kan opstå væsentlig personskade. J) Truss-systemer med samme retningslinje som under i. 3) ovennævnte omfatter også modulsystemer Bemærk: Er ovennævnte ikke certificeret, kræves der byggetilladelse. Fritagelse fra ansøgning om byggetilladelse, fritager ikke det pågældende fra at overholde anden lovgivning

7 U4 Delvist undtaget byggeri 1) Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og teknikhuse på højst 50 m2 kan udføres uden at styrke- og stabilitetsforhold eftervises ved beregning. 2) Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger samt væksthuse er undtaget reglerne i BR18 med undtagelse af kap. 4, 5, 7, 8 (byggeret og højde/afstand), arbejdsstedsindretning i , rum til kontorarbejde (indeklimaforhold) samt kap ) Master og antennesystemer er undtaget for de bebyggelsesregulerende bestemmelser i kap. 8. 4) Kolonihavehuse der i øvrigt er undtaget fra reglerne i BR18, bortset fra regler om afløbsinstallationer i kap. 4, røgalarmanlæg ( 90, nr. 14), energiforsyningsanlæg i kap. 12 samt vandinstallationer i kap. 21.

8 U4 Delvist undtaget byggeri 5) Transportable konstruktioner til byggepladsen er undtaget på nær reglerne om indretning af byggepladser i kap. 7. 6) Transportable konstruktioner til kontor/tegnestuearbejder er undtaget på nær reglerne i kap. 7, brandforhold i kap. 5 samt energiforbrug i kap ) Certificerede telte og konstruktioner i 5, stk. 2, og de telte og scener, tribuner mv., der kunne udføres uden tilladelse er undtaget BR18, bortset fra reglerne om a) Byggeret i kap. 8 b) Adgangsforhold c) Værn i d) Konstruktioner i kap. 15 (dog ikke for telte på højst 50 m2) e) Brandforhold i kap

9 Ansøgning om byggetilladelse BR ikke tilladt at påbegynde et byggearbejde uden tilladelse. Der kan opkræves gebyr for tilladelser, og der kan afholdes forhåndsdialoger. BR18 9 Krav om anvendelse af digital selvbetjeningsløsning (i øjeblikket byg og miljø). Ansøgningen skal enten signeres, eller også skal ansøgeren på anden vis dokumentere, at han har ret til at ansøge (normalt ved fuldmagt). Er kravet ikke opfyldt, kan kommunen afvise sagen.

10 Ansøgning om byggetilladelse Krav til indhold: Efter 10 kræves der følgende: 1) identifikation af ejendom, bygning eller enhed 2) identifikation/beskrivelse af det arbejde, som ønskes udført samt tegningsmateriale med placering og dimensioner. 3) Oplysninger om, hvorvidt byggeretten er overholdt se BR18 kap. 8. 4) Oplysninger om anvendelsen og ved skift den tidligere anvendelse. 5) oplysninger om konstruktionsklasse og bærende konstruktioner (kap. 30 og 32). 6) Brandklasse 7) Oplysninger til registrering i Bygnings- og boligregistret (BBR) 8) Erklæring hvilke tekniske forhold er byggearbejdet omfattet af.

11 Bemærk: Kommunen kan forlange supplerende dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt. Det er ikke en åbning til, at kommunen kan forlange alt, hvad de finder interessant. Det skal begrundes og som nævnt findes nødvendigt. Supplerende dokumentation i særlige tilfælde: 1) Byggeri i konstruktionsklasse 2-4 krav om dokumentation, jf. 19 og 25. 2) Byggeri i brandklasse 2-4 krav efter 23 og 29. 3) Hvis nødvendigt krav om afsætning af en landinspektør.

12 Ansøgning om byggetilladelse Særlige krav til indhold ved byggearbejder og vindmøller 1) en tydelig beskrivelse af arbejdet 2) tegning med målestoksforhold og en beskrivelse, der viser vindmøllens beliggenhed på grunden samt højde, længde, bredde og afstand til skel. 3) nødvendige tilladelser efter anden lovgivning (f.eks. Naturbeskyttelsesloven)

13 12 særregel ved ønske om offentlige adgang til miner og lign. anlæg (undergrunds/stabilitetsforhold). 13 Ansøgning om dispensation kræver også anvendelse af BOM. Det er skønsmæssige afgørelser, om der kan meddeles dispensation. Bemærk: Det skal udtrykkeligt fremgå af en tilladelse, at der meddelt dispensation, da den ellers ikke anses for at være givet. Særlig dispensationsmulighed i tilfælde af, at der er tale om fredede ejendomme.

14 14 midlertidig råden over nabogrund H: Naboerne skal forsøge at aftale sig frem til en råden ved frivillig overenskomst. Kan dette ikke opnås pga. uvenskab, eller hvis der forlange større beløb for den pågældende råden, kan der søges om råden over nabogrund. Hav altid som minimum følgende information med i en ansøgning: 1) En beskrivelse af, hvorfor den pågældende råden er nødvendig 2) Dokumentation for, at der ikke kunne indgås en frivillig aftale 3) en tegning der viser det areal, som der ønskes en råden over 4) en angivelse af den tidsmæssige udstrækning (husk at tage højde for partshøringsperiode og varsling på 14 dage)

15 Hvornår kan man få en sådan tilladelse? 1) Når det er nødvendigt for at sikre ejendomme ved funderingsarbejder, udgravning eller terrænregulering 2) Når det er nødvendigt for at kunne udføre bygge-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder på egen ejendom. Det er en skønsmæssig vurdering, som kommunen foretager, og der skal altid foretages en partshøring af naboejendommen pga. forholdets indgribende karakter. Naboejendommen skal bringes i samme stand, som den var før arbejdet startede. 15 Krav om indsendelse af meddelelse om påbegyndelse (vigtig markering over for kommunen og hindrer forældelse af byggetilladelse).

16 Certificeret statiker i konstruktionsklasse : Ved konstruktionsklasse 2-4 kræves en certificeret statiker hvis ingen certificeret skal kommunen foretage byggesagsbehandlingen. Krav om udpegning af bygværksprojekterende. 17: krav til enkelte konstruktionsklasser: 1) klasse 2 certificeret i overensstemmelse med Certificeringsbekendtgørelsens 12 2) klasse 3 og 4 - certificeret i overensstemmelse med Certificeringsbekendtgørelsens 13. Særligt for konstruktionsklasse 4 skal der ske påtegning af en statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. 18: Krav om oplysninger om certificeret statiker i ansøgning. Ved klasse 4 skal den statiker, der skal være certificeret til at udføre tredjepartskontrol være identificeret. 19: For klasse 2-4 kræves dokumentation for indplacering, startererklæring og særlig startererklæring ved klasse 4.

17 Certificeret brandrådgiver i brandklasse : Byggearbejder i brandklasse 2-4 kræver tilknytning af en certificeret brandrådgiver til dokumentation for overholdelse af kap. 9. Hvis ingen certificeret skal kommunen foretage byggesagsbehandlingen. 21: For de enkelte brandklasser gælder følgende: 1) Brandklasse 2 certificeret efter ordningens 19. 2) Brandklasse 3 og 4 - certificeret efter ordningens 20. Særligt for brandklasse 4 skal der ske påtegning af en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. 22: Krav om oplysninger om certificeret brandrådgiver i ansøgningen. Ved klasse 4 skal den brandrådgiver, der skal være certificeret til at udføre tredjepartskontrol være identificeret. 23: For klasse 2-4 kræves dokumentation for indplacering, erklæring om, hvorvidt bygningen indsatstaktisk traditionel samt en startererklæring. Der skal indsendes en særlig startererklæring ved klasse 4. Bemærk: Er bygningen ikke indsatstaktisk traditionel, skal bygningens indsatstekniske løsninger godkendes af kommunen, hvilket skal ske inden der meddeles byggetilladelse.

18 Overgangsperioder for statik - indtil 31. december : Hvis ingen certificeret statiker kommunen foretager behandlingen. Dog krav om udpegning af bygværkprojekterende, der skal identificeres i ansøgningen. 25: Krav om indsendelse af dokumentation for overholdelse af kap. 15 og i overensstemmelse med kap : Særligt for klasse 3-4 skal der fremsendes dokumentation i form af en erklæring udformet og underskrevet personligt af en statiker med anerkendelse efter kap. 35. Oplysninger om udpegning og identifikation skal fremgå af ansøgningen. 27: Ekstra krav ud over ovenstående tredjepartskontrol af uvildig statiker, der ikke har økonomiske interesser i projektet. Krav om udpegning og oplysninger. Vedkommende skal godkendes af kommunen.

19 Overgangsperioder for brand - indtil 31. december : Hvis ingen certificeret kommunen byggesagsbehandler. 29: Krav om indsendelse af dokumentation for overholdelse af kap. 5. Herudover kræves: 1) Brandteknisk dokumentation for bygningens udformning 2) Grundlaget for valg af brandsikringstiltag 3) Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligehold af brandsikringstiltag og bygningsdele vil blive gennemført. Bemærk: Ud over ovenstående kan kommune indhente en sagkyndig erklæring vedrørende den brandtekniske dokumentation. Udgiften kan pålægges ansøgeren.

20 Transportable telte og konstruktioner 30: Transportable telte og konstruktioner, der skal opstilles længere end 6 uger må uanset certificering ikke opstilles uden byggetilladelse. Det er dog kun de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. 31: Midlertidige raftekonstruktioner konkret vurdering af, hvorvidt de er omfattet. 32: Ved anvendelse af mere end 150 personer oplysning om indretning og brug sendes til kommunen senest 4 uger før brug.

21 Camping-, festival og salgsområder 33: Ved mere end 150 personer skal 157 overholdes (dvs. overholde drift, kontrol og vedligehold). Særligt for festivaler, spejderlejre og sportsarrangementer på et område på mellem og m2 med overnatning krav om oplysninger til kommunen om indretning og brug 4 uger inden det tages i brug. Over m2 ansøgning om byggetilladelse. 34: Festivals- og salgsområder på indtil m2 overholde 157. over m2 ansøgning om byggetilladelse senest 4 uger før brug.

22 Byggetilladelse: 35: Skriftlighed, påse anden lovgivning overholdt (f.eks. Planloven, boligreguleringsloven, miljøbeskyttelsesloven m.fl.) samt krav om særskilt angivelse af tilladelser efter andre love i byggetilladelsen. 36: Krav om behandling af krævet dokumentation efter : Byggetilladelsen er bindende, hvilket indebærer, at der ikke må udføres noget i strid med denne altså hverken mere eller mindre byggeri. Ændringer skal oplyses til kommunen, der vurderer, om ændringer kræver ændrede vilkår eller en helt ny afgørelse. Der kan udpeges en sagkyndig vedrørende den tekniske dokumentation. 38: Særbestemmelse om habitatsvurderinger (byggeri ved naturbeskyttede områder)

23 Byggesagsgebyrer 39: Kan vælge at opkræve gebyr for sagsbehandlingen, eller at gøre det gratis (skattefinansieret). Bestemte sagstyper kan fritages for gebyr, hvis de er tilstrækkeligt specificerede. Der kan opkræves gebyr ved afslag, tilbagetrækning af en ansøgning og ved lovliggørelsessager. Krav om anvendelse af registrering af tidsforbrug på den konkrete sag og samme timetakst. Mulighed for fast gebyr for definerede sagstyper. Forfaldstidspunkt: Når der meddeles ibrugtagningstilladelse. Det kan dog besluttes, at gebyret deles op i to rater, hvor første rate opkræves ved meddelelse af byggetilladelse og anden rate ved ibrugtagningstilladelse. Krav om specifikation af tidsforbrug efter praksis meget ringe krav. Se styrelsens gebyrvejledning fra 2015.

24 Afslutningen af byggesagen 40 byggeri der kræver byggetilladelse skal færdigmeldes, og der skal ved færdigmeldingen fremsendes følgende dokumentation: 1 ) Dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring og betalt præmie. 2) Erklæring om, at det byggede er i overensstemmelse med byggetilladelsen og BR18. 3) Dokumentation for overholdelse af BR18 såsom beregninger, forudsætning, tegningsmateriale, prøvninger mv. 4) Drifts- og vedligeholdelsesmanual for installationer. U: Midlertidig opstilling af transportable konstruktioner skal ikke færdigmeldes Stk. 3: Pligt til at meddele oplysninger til ajourføring af BBR.

25 Afslutningen af byggesagen konstruktion og brand 41 sluterklæring skal indsendes ved konstruktionsklasse 2-4. Særligt for klasse 4 skal der indsendes sluterklæring fra en, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. 42 Ved brandklasse 2-4 skal der indsendes en sluterklæring. For Klasse 4 skal der indsendes sluterklæring fra en, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.

26 Afslutning fortsat Ibrugtagning: 43 - Byggeri der kræver byggetilladelse skal have en ibrugtagningstilladelse, før det må tages i brug. Stk. 2: Kontrol fra kommunen om nødvendig dokumentation er fremsendt. Stk. 3: Mulighed for udpegning af sagkyndig. Stk. 4: Sekundær bebyggelse (garager, carporte mv) - kræver ikke ibrugtagningstilladelse Stk. 5: Nedrivning efter 47 kræver ikke ibrugtagningstilladelse. 44: Mulighed for at meddele midlertidig ibrugtagningstilladelse, herunder fastsættelse af frist for færdiggørelse og garanti sjældent anvendt.

27 Afslutning af byggesagen - ibrugtagning 45 særlig bestemmelse om dokumentation ved miner, og mulighed for at stille krav om overvågning af minen. 46 Ny stikprøvekontrol Kommunen skal i 10 % af de sager, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse, foretage en stikprøvekontrol af dokumentationen for overholdelse af BR18. U stk. 2 og 3: Er der tilknyttet en certificeret statiker eller brandrådgiver skal kommunen ikke påse overholdelse af kap. 15 og kap. 5. U2: Stikprøvekontrollen gælder ikke for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse samt byggesager vedrørende sekundær bebyggelse.

28 Nedrivning, strafbestemmelser og ikrafttræden 47 Nedrivning af bebyggelse, der kræver byggetilladelse må ikke påbegyndes uden tilladelse. U: Sekundær bebyggelse kan nedrives uden tilladelse. Stk. 3 og 4: krav til identifikation af det, som skal nedrives, og muligheden for at kommunen kan fastsætte retningslinjer for nedrivning af bebyggelse. Bemærk: Nedrivningssager skal færdigmeldes, jf. stk. 5.

29 Straf: 564 Overtrædelse af bygningsreglementet straffes med bøde også for byggearbejder der ikke kræver byggetilladelse. Der kan pålægges selskaber ansvar efter straffelovens kap. 5 om juridiske personer. Ikrafttræden: 565 trådte i kraft den 1. januar U: Overgangsperiode til 30. juni 2018, hvor BR15 måtte anvendes, hvis ansøgningen senest er modtaget den 30. juni 2018, eller hvis et arbejde, som ikke er omfattet af krav om byggetilladelse påbegyndes før denne dato.

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

Orientering om BR

Orientering om BR Certificeringsordningen for Konstruktioner og Brand Hvordan påvirker det byggeriets parter Emne: De udførendes syn på den nye ordning Sted: IDA Syn og Skøn. Dato: 22. februar 2018 v. /Niels Strange Om

Læs mere

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BR18 Vejledninger 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BD 11 14 049 Side 1 af 21 Indholdsoversigt Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18.... 3 Forord...3 Introduktion til bygningsreglementet

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018 Center for Miljø og Teknik januar 2018 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS, UDESTUE, GARAGE, CARPORT, UDHUS, OVERDÆKKEDE TERRASSE, DRIVHUS OG TERRASSER SOM HÆVES MERE END 30 CM OVER TERRÆN. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORNÅR SKAL

Læs mere

Første afsnit. Administrative bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Første afsnit. Administrative bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 1 I medfør af 2, stk. 4, 3, 4 B, stk. 1, 4 C, 5, 6, stk. 1, litra a-d, f, g, j og k, 6, stk. 2 og 3, 7, stk. 1, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 1, 10, stk. 1, 12,

Læs mere

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 1)

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 1) BEK nr 1615 af 13/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden Disposition Ny struktur i Bygningsreglementet helt overordnet Ny måde at inddele byggeri

Læs mere

BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere

BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Annemarie Poulsen og Anne-Sofie Bang Lassesen Onsdag den 17. januar 2018 Program Generelt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Ændring af bygningsreglementet

Ændring af bygningsreglementet Ændring af bygningsreglementet I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgørelse

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Center for Miljø og Teknik januar 2015 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN

BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 11. oktober 2017 STATUS PÅ BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN Høring over BR18 og certificeringsordningen: 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 (BR18) Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 (BR18) I medfør af 2, stk. 4, 3, 4 B, stk. 1, 4 C, 5, 6, stk. 1, litra a-d, f, g, j og k, 6, stk. 2 og 3, 7, stk. 1, 8, stk. 1 og 2, 9, stk.

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2015-55207 Dato: 07-12-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Drachmann Advokater I/S, som advokat for ejeren af Kirsebærbakken 13, over Helsingør

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1) Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1) I medfør af 2, stk. 4, 3, 4 B, stk. 1, 4 C, 5, 6, stk. 1, litra a-d, f, g og j, 6, stk. 2 og 3, 7, stk. 1, 8, stk. 1 og 2, 9, stk.

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) BEK nr 883 af 03/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3016/3039-0557

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder,

Læs mere

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m²

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m² Når jeg skal opføre et udhus eller lignende bygning på højst 10 m² -billede af et udhus på op til 10 m²- Kontaktoplysninger til Guldborgsund Kommune Byggeri: Tlf.: 5473 2500 Mailadresse: byggeri@guldborgsund.dk

Læs mere

3/8/ Administrative bestemmelser BR15. Indholdsfortegnelse

3/8/ Administrative bestemmelser BR15. Indholdsfortegnelse 3/8/2016 1. Administrative bestemmelser BR15 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Begrænsninger i reglementets anvendelsesområde 1.3 Ansøgning om byggetilladelse 1.3.1 Særlige

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Bekendtgørelse nr om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1)

Bekendtgørelse nr om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1) Bekendtgørelse 2016-06-30 nr. 1028 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1) som ændret ved bkg 2016-11-30 nr. 1514 og bkg 2017-05-31 nr. 718. Ændringerne ved bkg 2016 1514 har ikrafttræden

Læs mere

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 NYT FRA STYRELSEN Generelt Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen Genbrugte

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1) BEK nr 1028 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. BS0411-00001

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER Hvis I skal sætte telte og scener op, kræver det ofte en tilladelse. Læs her, hvornår der skal søges tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1) BEK nr 1028 af 30/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 01 07 2016 Transport og Bygningsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1601 af 14/12/2015 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø

Vejledning til Byg og Miljø Vejledning til Byg og Miljø r + Brand- og konstruktionsklasse For det private byggeri BR18 1 Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

byggetilladelse? byggetilladelse Hvornår skal jeg søge om Vejledning til ansøgning om

byggetilladelse? byggetilladelse Hvornår skal jeg søge om Vejledning til ansøgning om Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Tænk sig! Et nyt hus med garage... Og kaffe på terrassen

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-11. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer,

Læs mere

Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for netop dit arrangement/telt eller lignende, er du velkommen til at kontakte byggesagskontoret.

Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for netop dit arrangement/telt eller lignende, er du velkommen til at kontakte byggesagskontoret. Retningslinjer for opstilling af telte, scener, tribuner og andre transportable konstruktioner samt indretning af markedspladser, festivalområder og midlertidige campingområder Indledning Den 1. januar

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2018 til 2021 (emyndigelsesplan) Fra Miljø- udvalget 14/17010 Oprettet: 13. marts 2018 Sidst opdateret: - - - Til,

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Sekundær bebyggelse. Krav og vejledning.

Sekundær bebyggelse. Krav og vejledning. Sekundær bebyggelse Krav og vejledning Dagsorden 1. Ændringen 1. juli 2017 2. BR18 Hvad betyder det for sekundær bebyggelse? 3. Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke Kbh 21. dec. 2018 Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke 531 Formålet med den certificerede statiker og brandrådgivers virke er at sikre, at: 1) byggeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 Høringsudgave Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I medfør af 2, stk. 4, 3, 4 B, 4 C, 5, 6, stk. 1, litra a-d, f, g og j, 6, stk. 2 og 3, 7, stk. 1, 8, stk. 1 og 2, 9,

Læs mere

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00233 22-03-2019 Til høringsparterne Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 28. juni 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 28. juni 2010. Lovtidende A 2010 28. juni 2010. Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) I medfør af 3, 5, 16, stk. 8 og 9, 16A, 16B, stk. 1, 18, stk. 5, 21 stk. 1 og 2, 22, stk. 5, 28, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) I bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som ændret

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Vejledning om byggesager. Midlertidig opsætning af scener, tribuner, telte og lignende BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Midlertidig opsætning af scener, tribuner, telte og lignende BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Midlertidig opsætning af scener, tribuner, telte og lignende BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver)

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) Status BR18 Ikrafttrædelse den 1. januar 2018 Certificeringsbekendtgørelse for brand- og statik-områderne Overgangsperiode mellem BR15 og BR18

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 (Omtryk - 21-10-2013 - Bilag tilføjet) KEB Alm.del Bilag 25 Offentligt 10. oktober 2013 UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse

Læs mere

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold: Version: 11.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand INTRODUKTION 0.1.0. Regulering af brandsikkerhed i byggeri Den overordnede ramme for reguleringen af byggeri er byggeloven. Byggeloven

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

BYG OG MILJØ-DAGE juni 2018 København Vejle - Aalborg

BYG OG MILJØ-DAGE juni 2018 København Vejle - Aalborg BYG OG MILJØ-DAGE 25.-27. juni 2018 København Vejle - Aalborg Dagens program Kl. 9.45 10.00 Velkommen og intro til dagen Kl 10.00 11.30 Opdeling i to spor (sagsbehandlere og ledere) Spor 1: Sagsbehandlere

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik Byggelovens gebyrregler Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik EMNER - Baggrund og formål med gebyrreglerne - Gebyrvejledningen - Byggelovens 28, stk. 1 - Hvad må man opkræve gebyr for? - Gebyr efter tidsforbrug

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport, udhus, drivhus,

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1) BEK nr 1601 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. BS0200-00041

Læs mere

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner BR18 vejledning om indplacering i Brandklasse Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner Til såvel intern som ekstern anvendelse (efter den enkelte kommunes ønske og skøn) Version 1.0, versionsdato

Læs mere

1.3.2 Særlige bestemmelser vedr. sammenbyggede enfamilieshuse, avls- og driftsbygninger

1.3.2 Særlige bestemmelser vedr. sammenbyggede enfamilieshuse, avls- og driftsbygninger Page 1 of 40 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 1. Administrative bestemmelser (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id2000/0/42) 1. Administrative

Læs mere

Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard,

Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard, DOKNR-xx-xxxx Ref.: IME E-mail: ime@frinet.dk 2. maj 2019 Til: Fra: Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk BR18 Dokumentation af bygningsreglementets krav Summary

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) BEK nr 810 af 28/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/03587

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Byggelovsdage 2018 19. November 2018 Stikprøvekontrol

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere