TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: P Dato: 18. februar 2015

2 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Godkendelsesadresse HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Godkendelsesadressens matr.nr. Virksomhedens ejer Ejendommens ejer Thomas Byriel 3a, Døvling By, Skarrild HedeDanmark A/S, driftsherre er Thomas Byriel Hans Thomsen CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek. 669 / Omfattet af VVM, bek / Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / K212 Bilag 2 ingen yderligere miljøbelastning, og derfor laves ingen VVM vurdering Nej Dato for øvrige miljøgodkendelser 8. oktober 2013 Aktiviteter Hovedaktivitet Opbevaring af stabiliseret affald (Fertigro ) i gyllebeholder. Væsentlige biaktiviteter Ingen. Ny aktivitet Aktivitet Listebetegnelse: Opbevaring af Protamylasse (kartoffelfrugtvand) og Soya melasse K212 Herning Kommune Telefon Mail Sagsbehandler Peter Lindhard Birch Kvalitetssikring Lise Brock Andersen

3 1. Baggrund for afgørelse Vilkår... 5 Indretning og drift... 5 Egenkontrol Herning Kommunes vurdering og begrundelse... 7 Bedst tilgængelige teknik (BAT)... 7 Habitatbekendtgørelsen... 7 Høring og udtalelser... 7 Vurdering og begrundelse for vilkår Forhold til loven... 9 Bortfald af tillæg til godkendelsen... 9 Anden lovgivning... 9 Offentliggørelse Klagevejledning Søgsmål Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Oversigtplan Bilag 2 Situationsplan Bilag 3 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Bilag 4 Lovgrundlag Side 3 af 15

4 1. Baggrund for afgørelse Tillæg til miljøgodkendelse af opbevaring af Fertigro HedeDanmark A/S har den 11. februar 2015 søgt om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse til opbevaring Fertigro i gyllebeholder på adressen Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Foruden Fertigro ønskes tilladelse til opbevaring af Protamylasse og Soya melasse. Produkterne vil blive oplagret frem til, at de kan genanvendes til jordbrugsformål, biogas eller foder. Projektet er ikke midlertidigt. Virksomhedens hovedaktivitet omfatter herefter opbevaring af Fertigro, Protamylasse og Soya melasse. Der er ingen biaktiviteter på virksomheden. Virksomhedens væsentligste miljøforhold er: Væsentligste miljøforhold Kilder til forurening eller gene Støj Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand Luftforurening Spildevand Affald Støjbelastning vil forekomme i forbindelse med til- og frakørsel, samt læsning af affaldet. Nærmeste vandløb (Døvling Bæk) er beliggende ca. 170 meter sydvest for beholderen, og nærmeste sø ligger ca. 265 meter sydvest for beholderen. Luftforurening fra aktiviteten kan forekomme som lugtbelastning af omgivelserne i forbindelse med levering, opbevaring og tømning. Der forekommer ingen spildevand i forbindelse med opbevaringen af Fertigro, Protamylasse og Soya melasse. Der forekommer ikke anden type affald end opbevaring af Fertigro, Protamylasse og Soya melasse. Side 4 af 15

5 2. Vilkår Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår: Indretning og drift 1. Vilkår i miljøgodkendelse af 8. oktober 2013 ophæves og erstattes af: Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og fraktioner i de angivne mængder. Affaldet skal opbevares i beholder, jf. vilkår i miljøgodkendelsen af 8. oktober De tre affaldsprodukter skal holdes adskilt** Virksomheden må modtage følgende affaldsfraktioner: EAK Beskrivelse Maxoplag Fertigro m³ Protamylasse m³ Soya melasse m³ Tabel 1 2. Vilkår i miljøgodkendelse af 8. oktober 2013 ophæves og erstattes af: Anlægget skal rengøres jf. bilag 5 i miljøgodkendelsen inden påfyldning af Fertigro, Protamylasse eller Soya melasse.* 3. Vilkår i miljøgodkendelse af 8. oktober 2013 ophæves og erstattes af: Transport af Fertigro, Protamylasse og Soya melasse og påfyldning og tømning af oplaget må kun ske i tidsrummet fra kl på hverdage. Dog tillades det i særlige tilfælde, at kører udenfor dette tidsrum. Eksempelvis ved driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller i spidsbelastningsperioder.** 4. Vilkår i miljøgodkendelse af 8. oktober 2013 ophæves og erstattes af: Tilførsel af Fertigro, Protamylasse og Soya melasse til beholderen må ske over en periode på maksimum 8 uger.** 5. Vilkår i miljøgodkendelse af 8. oktober 2013 ophæves og erstattes af: Hvis der konstateres udslip af Fertigro, Protamylasse og Soya melasse skal beholderen straks tømmes og udslippet meddeles tilsynsmyndigheden. Egenkontrol 6. Vilkår i miljøgodkendelse af 8. oktober 2013 ophæves og erstattes af: Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant, jf. vilkår og Dato for tilførsel og fraførsel af Fertigro, Protamylasse og Soya melasse, samt registrering af dato for omrøring i gyllebeholderen, jf. vilkår Side 5 af 15

6 - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser, samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 3.4.4** i miljøgodkendelse af 8. oktober 2013.** Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen af 8. oktober 2013 er fortsat gældende. Side 6 af 15

7 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse Bedst tilgængelige teknik (BAT) Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen. Habitatbekendtgørelsen Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1. Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. Beholderen er placeret udenfor Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Skjern Å, der ligger ca. 3,7 km mod nordvest. En negativ påvirkning af vandløb, ådal, naturtyper, flora og fauna i Natura 2000 området vurderes ikke mulig. Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag. Høring og udtalelser Udkast til afgørelse er den 13. februar 2015 sendt i høring hos virksomheden og ejer af gyllebeholderen. Virksomheden og ejer af gyllebeholderen har den 17. februar 2015 meddelt accept af det fremsendte udkast. Vurdering og begrundelse for vilkår Idet Protamylasse og Soya melasse ikke danner naturligt flydelag, henledes opmærksomheden på vilkår i miljøgodkendelsen 8. oktober Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 m fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign. Kommunens vurdering og begrundelse for væsentligste vilkår: Stan- Tillæggets Vurdering og begrundelse dardvilkår nr. vilkår nr. 3 1 Standard vilkår. - 2 Supplerende vilkår om rengøring af anlægget inden levering af affaldsprodukter, og mellem hver affaldsfraktion for at undgå lugtgener. Vilkåret stilles da der er beboelse i en afstand af 110 meter fra anlægget. Side 7 af 15

8 9 3 Standard vilkår med fastsættelse af driftstid for transport for at undgå gener for naboer. Det skal tilstræbes at fylde gylletanken inden for en rimelig periode. Vilkåret er suppleret med mulighed for tilladelse til at overskride driftstiden ved akut belastning. - 4 Supplerende vilkår mht. tilførselsperiode for Protamylasse og Soya melasse for at begrænse den tid, hvor der er gener fra transport. - 5 Supplerende vilkår for at sikre at der sker en hurtig og effektiv reaktion ved eventuelt udslip/uheld da anlægget er etableret uden omfangsdræn til opsamling af spild eller udsivende Protamylasse eller Soya melasse Standardvilkår om driftsjournal tilpasset virksomhedens indretning og suppleret med krav om journal over til- og fraførsel samt omrøring af beholderen. Tabel 2 Side 8 af 15

9 4. Forhold til loven Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 21 i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 60, stk. 1 skal virksomhedens miljøgodkendelser ajourføres efter standardvilkårene fra det tidspunkt, hvor der foretages en godkendelsespligtig ændring, udvidelse eller revurdering. Afgørelsen omfatter: tillæg til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen Tillægget til miljøgodkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i dette tillæg. En kopi af tillægget til miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Tillægget til miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). Bortfald af godkendelsen Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften. Anden lovgivning Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af: Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, nr af 13. december 2006 (slambekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 14. december 2012, om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014, om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilagesaft mv., med senere ændringer Side 9 af 15

10 Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 18. februar Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Tillægget til miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 18. marts Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 har ikke opsættende virkning. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Søgsmål Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Side 10 af 15

11 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Sundhedsstyrelsen Nord Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Vest, Rosenholmvej 15, 7400 Herning Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland Hans Kristen Østergaard Thomsen, Døvlingvej 2, 6933 Kibæk Ove Sandholm Pedersen, Højgaardsvej 4, 6933 Kibæk Frederik Andreas Ø Thomsen, Døvlingvej 4A, 6933 Kibæk Side 11 af 15

12 Bilag 1 Oversigtplan Side 12 af 15

13 Bilag 2 Situationsplan Side 13 af 15

14 Bilag 3 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse. Ansøgningen omfatter opbevaring i m³ gyllebeholder fra Beholderen er tæthedskontrolleret den 10. oktober 2006, uden bemærkninger. Tanken er kontrolleret jf. Miljø- og Energiministeriets, bekendtgørelse nr af 14. december 2012 (nugældende), om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, med senere ændringer. Protamylasse er et uforurenet biprodukt fra vegetabilsk produktion, som fremkommer ved forarbejdning af rå kartofler til kartoffelstivelse. Produktet er godkendt til anvendelse i økologiske jordbrug. Soya melasse er et vegetabilsk produkt, der stammer fra Triple A, og håndteres i dag under slambekendtgørelsen. Produkterne er flydende og vil blive leveret og afhentet med tankbil eller gyllevogn. Til- og fraførsel: Tilførslen af Protamylasse, vil ske med ca. 2-4 læs á 34 tons pr. dag, svarende til ca. 100 tons pr. dag i alt over ca. 2 måneder. Tilførslen af Soya melasse, vil ske med ca. 2 læs á 36 tons pr. dag, svarende til ca. 72 tons pr. dag i alt over ca. 2 måneder. Frakørsel sker i lastbil eller gyllevogn og vil medfører ca. 58 læs. Driftstid: Til- og frakørsel vil ske på hverdage, kl. 7:00 18:00. Undtagelsesvis vil der være til- og frakørsel på øvrige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller spidsbelastningsperioder. Der tilføres ikke om søndagen I forbindelse med tilkørsel vil der være aktivitet ved lageret i minutter pr. tilkørsel. Derudover vil der være ingen eller ringe aktivitet. I forbindelse med tømning vil der kunne være aktivitet ved lageret i hele tidsrummet fra kl. 7: I forbindelse med spidsbelastningsperioder vil der kunne være aktivitet udenfor ovennævnte periode. Rengøring: Beholderen vil blive rengjort senest 14 dage efter tømning. Rengøring vil blive foretaget jf. Herning Kommunes vejledning om pleje og rengøring af tank. Flydelag: Fertigro danner naturligt flydelag. Protamylasse og Soya melasse danner ikke flydelag. Der skal sikres et tilstækkeligt flydelag ved opbevaring af protamylasse og Soya melasse, jf. vilkår i miljøgodkendelsen af 8. oktober Beholderen: Diameter (indvendig) : 19,7 m Højde : 4 m Højde (over omkringliggende terræn) : 1,5-2,3 m Volumen : m 3 Maksimal oplag af affald : m 3 Beholderen er udført af betonbund med sider af betonelementer. Der er etableret omfangsdræn med inspektionsbrønd samt påmonteret gyllealarm. Side 14 af 15

15 Beholderen er opført i 1995, og senest beholderkontrolleret 10. oktober 2006, uden bemærkninger. Bilag 4 Lovgrundlag Tillægget til miljøgodkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 (habitatbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, nr af 13. december 2006 (slambekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014, om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilagesaft mv., med senere ændringer. Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen: Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984. Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI Side 15 af 15

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere