I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen"

Transkript

1 I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen

2 Gode løsninger Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf.: Medarbejdersekretariat: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: H.C.Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Industribageri- og Møllerbranchens Bedriftssundhedstjeneste Oktobervej Århus V Tlf.: Vejledningen fås ved henvendelse til organisationerne eller den kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center "Arbejdsmiljøbutikken" tlf Bestillingsnummer Indhold Indledning... side 4 1 Indførelse af ny teknologi og andre større ændringer... side 5 2 God praksis i arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i ulykkesindsatsen... side 7 3 EGA...side 9 4 Tunge løft... side 17 5 Støj og støv... side 35 6 Ulykker... side 45 Foror d Kataloget giver gode eksempler på løsning af en række arbejdsmiljøproblemer i industribageri- og møllerbranchen. Formålet er at give inspiration til både ledelse og medarbejdere samt andre arbejdsmiljøaktører. Kataloget er udarbejdet af Fødev a re-bst for Industriens Branchearbejdsmiljøråd og er således et produkt af branchens egne gode erfaringer. Følgende har bidraget: Bidragsydere: Cerealia Danmark A/S,Vejle, Cerealia Unibake A/S,Hatting, De Danske Brødfabrikker Schulstad Brød A/S,Odense, Kelsen Bisca A/S,Hjørring, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede, Schulstad Brød A/S,Hvidovre, Schulstad Brød A/S,Pandrup, Valsemøllen A/S,Køge og Industribageri- og Møllerbranchens Bedriftssundhedstjeneste Virksomhederne takkes for bidrag til kataloget. Repro og tryk:cth Grafisk Layout:Thomas Olivarius Kataloget har været forelagt Arbejdstilsynet. hvis kommentarer er indarbejdet. Oplag:1.700 Juni 2002 ISBN:

3 Indledning Dette hæfte er fyldt med gode løsninger fra bageri- og møllerbranchen på områderne tunge løft, EGA, støj og støv samt god praksis for forebyggelse af ulykker. Materialet er tænkt som inspiration til alle, som vil i gang med gode løsninger. Det er opbygget således, at der i hvert afsnit startes med generel viden, og herefter følger de gode eksempler, krydret med et billede fra virkeligheden. Materialet er udarbejdet på en måde, så både lette/billige og vans ke l i g e / d y re løsninger er re p r æ s e n t e ret i eksemplerne. Eksemplerne rummer dog ikke muligheden for en detaljeret beskrivelse af selve indførelsen af de gode løsninger - hvordan kom man i gang, hvilke overvejelser gjorde man sig inden, hvem var med osv. Specielt for de mere omfattende løsninger opfordrer vi læserne til at henvende sig til kontaktpersonen fra den enkelte virksomhed og/eller BST for at få disse oplysninger. Desuden har vi i første afsnit prøvet at beskrive vigtige overvejelser for virksomhed og sikkerhedsorganisation fra start til slut i et forløb, der involverer nye tiltag.overvejelserne er generelle for alle ændringer i en virksomhed og har specielt betydning ved projektering og indførelse af ny teknologi/maskiner og andre omfattende ændringer. Det er altid muligt at hente hjælp udefra, inden man går i gang. BST har stor erfaring med at vejlede ved sådanne forløb. I materialet er der henvist til bl.a.arbejdstilsynets bekendtgørelser og meddelelser. Samtlige af disse vil inden for en årrække blive skrevet om til vejledninger. Det vil være muligt at følge denne udvikling på Arbejdstilsynets hjemmeside. Per Bach og Flora Karen Eriksen 1. Indførelse af ny teknologi og andre størr e ændringer Et succesfuldt forløb er velovervejet og inddrager brugerne for at sikre et godt resultat. Ellers risikerer virksomheden, både at der opstår fejl,og at der opstår modstand mod forandring. Så selv om de overvejelser, vi her skitserer, kan virke som mange, er de alle vigtige i en succesfuld proces. Hvordan kommer vi i gang? Først og fremmest er det vigtigt at fastlægge formål og mål. Hvorfor går vi i gang lige nu? Hvad er det, disse ændringer kan forbedre, hvorhenne og for hvem eller hvad? Dernæst er det nyttigt at fastlægge brugergruppen. Hvilke grupper i og uden for virksomheden berøres af ændringerne og på hvilken måde? Hvordan får man brugergruppens erfaringer og ønsker aktiveret? Disse overvejelser er vigtige for at finde ud af, om den løsning, man er i gang med at indføre, afhjælper det problem,man har. Mange når ikke at gøre sig alle disse tanker og ender med et produkt eller en proces, som har tilført virksomheden endnu flere problemer, end man havde i forvejen. Det er ligeledes vigtigt fra start at få kortlagt virksomhedens ressourcer - både de økonomiske og de personalemæssige. Er der overskud til at iværksætte ændringer i organisationen lige nu? Arbejdsgruppe Det er altid en god ide at nedsætte en arbejdsgruppe med en ansvarlig leder, som har kompetence til at træffe beslutninger på flere områder - også de økonomiske. En anden væsentlig del er, at arbejdsgruppen er så bredt sammensat som muligt, så alle niveauer i virksomheden bliver hørt. Nøglerepræsentanter hentes fra: den tekniske del produktionsflowet de berørte medarbejdere arbejdsmiljøet Andre dele af organisationen inddrages alt efter ændringens natur. Arbejdsgruppen er et godt redskab til at involvere så mange i virksomheden i processen som overhovedet muligt således, at alle føler sig engageret og hørt. Dette giver mindre modstand mod processen, og samtidig viser erfaringerne, at mange gode ideer ligger gemt hos de medarbejdere, som skal være direkte involveret i de nye tiltag,når de er indført. 4 5

4 Handlingsplan Herefter udarbejder arbejdsgruppen en detaljeret handlings - plan, hvis det er nødvendigt og begynder at iværksætte konkrete handlinger. Det er her vigtigt,at arbejdsgruppen jævnligt i forløbet vurderer processen for at sikre sig,at målet stadigvæk fastholdes og ikke ændrer sig undervejs.en anden væsentlig del er at imødegå problemer så hurtigt som muligt. Evaluering Når processen er overstået, er det vigtigt at få vurderet forløbet og få sammenholdt resultatet med det færdige produkt. 2. God praksis i arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i ulykkesindsatsen Branchens virksomheder udvikler sig i disse år frem mod en nærmest fuldautomatiseret driftsform. Det betyder, at arbejdsbetingelserne også ændrer sig - der bliver længere mellem medarbejderne, maskinerne bliver flere og arbejdet får karakter af at være overvågningsarbejde. Produktionen bliver én sammenhængende proces uden bufferområder og med lang bremselængde, hvis noget går galt. Der er ofte tale om flerholdsdrift. Disse produktionsforhold stiller også ændrede krav til måden at arbejde forebyggende på i arbejdsmiljøarbejdet herunder ulykkesforebyggelse og risikovurdering. God praksis for ledelse Flere virksomheder inddrager arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse i virksomhedens styrings- eller kvalitetssystemer. Der bliver sat præcise mål for arbejdsmiljøet. F.eks for hvor mange og hvor alvorlige ulykker ledelsen kan acceptere. Derved opnår man en klar signalering fra ledelsens side om prioritering af forebyggelse på lige fod med andre mål for virksomheden (kvalitet, markedsandele mv.). I større virksomheder ses dette ledelsesengagement udmøntet i præcise mål for forebyggelse i hver enkelt afdeling samtidig med en ikke ubetydelig konsekvens for den lokale ledelse, hvis målene ikke overholdes. God praksis for kommunikation Målrettet arbejdsmiljøarbejde stiller store krav til virksomhedens interne kommunikation. En driftsform med flerholdsdrift og stor grad af selvstyring blandt medarbejderne øger kravene til kommunikation. Midlerne til at opnå optimal kommunikation er mangeartede. I branchen ses initiativer som: Oplysningstavler om ulykkestal og mål for området Skiltning om ulykkesrisiko Klar ansvars- og kompetenceplacering ved driftstop Beredskabs- og førstehjælpsplaner 6 7

5 God praksis for sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsorganisationen skal sikre sig, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.ulykkesindsatsen i branchen giver sig udslag i mange gode initiativer som: Vurdering af sikkerhedsaspekter ved projekteringer og produktionsændringer Systematiske risikovurderinger af arbejdspladserne og/eller arbejdspladsvurdering Kortlægning af årsager til skete ulykker (Sherlock Holmes metoden eller andre) Vurdering af tilløb til ulykker Sikkerhedsrundgange eller egentlige auditeringer på tværs af sikkerhedsområder Teknisk gennemgang og forbedringer af materiel I andre brancher kan man hente inspiration til egne vækstområder. Herunder kan man overveje: Investering i sikkerhedsledelse som et særskilt ledelsesområde Endnu bedre systematisk,sikkerhedsmæssig projektering Større medarbejderinvolvering God praksis for medarbejderinv olvering og engag ement Det er nødvendigt at inddrage arbejdsmiljøet i den hastige teknologiske udvikling. Man kan nå langt med det forebyggende arbejdsmiljøarbejde ved at have fokus på teknologi og organisation.men for at nå helt til mål skal de menneskelige faktorer inddrages.i branchen er der mange initiativer hertil: 3. EGA EGA - ensidigt gentaget arbejde - er et stort problem i branchen og som derfor kræver en stor og mangesidet indsats. Ud over det i kataloget nævnte henvises til vejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd om EGA for yderligere inspiration. EGA har som oftest følgende konsekvenser: For den ansatte: Lidelser i bevægeapparatet Psykiske gener herunder træthed,nedtrygthed og følelse af udslidthed For virksomheden: Højt sygefravær og deraf følgende driftsforstyrrelser Stort behov for skånepladser og oplæring til samme Stort tab af medarbejdere og oplæring af nye Store udgifter til løn under sygdom og arbejdsskadeforsikring Utilfreds medarbejderstab I første omgang er det symptomer, der kan medføre øget tendens til sygefravær og senere udvikle sig til egentlige funktionstab med behov for omskoling, revalidering,invalide- og/eller førtidspension.økonomisk betyder dette nedsat livsløn. Medarbejderinvolvering i projektering Medarbejderinvolvering i dagligt kontrolleret sikkerhedsarbejde Medarbejderne skriver selv sikkerhedsforskrifterne for deres arbejdspladser (i samarbejde med teknisk personale) Medarbejderrettede undervisnings- og oplysningsaktiviteter I andre brancher ses desuden langsigtede initiativer med det mål at skærpe medarbejdernes risikoopfattelse og dermed mindske medarbejdernes villighed til at tage chancer. 8 9

6 Løsningsmuligheder gennem jobudvikling For at mindske eller helt fjerne EGA belastningerne kan organisatoriske løsninger i mange tilfælde være et effektivt redskab. Erfaringer med organisatoriske løsninger beskrives i de følgende afsnit. Jobrokering Inden man går i gang med en langsigtet plan for jobrokering, er der flere overvejelser, man skal gøre sig: Kan der findes jobs uden eller med mindre belastende EGA Hvor mange ressourcer - såvel økonomiske som tidsmæssige - kan virksomheden afsætte Hvor stor er motivationen - såvel hos medarbejdere som ledelse - til at iværksætte tiltag Påfyldning af emballage på maskine o.lign. Hvilke pladser/afdelinger skal involveres Er arbejdspladsen indrettet optimalt Selvstyrende grupper En anden mulighed er at uddelegere arbejdet i selvstyrende grupper, hvor hver enkelt gruppe får det fulde ansvar for sin del af produktionslinjen.det vil sige, at de selv styrer områder som f.eks.: arbejdsopgaver fordeling af ferie og afspadsering produktions- og kvalitetskontrol opfyldning af maskine o.lign. Dette er meget ressourcekrævende rent tidsmæssigt, idet det ofte kræver mere uddannelse af den enkelte medarbejder. Men på sigt fås en langt mere fleksibel arbejdsgruppe og - viser de fleste undersøgelser - bedre trivsel med deraf følgende mindre fravær. Det er vigtigt at være opmærksom på,at hvad enten man vælger jobrokering eller selvstyrende grupper, så vil det i opstartsfasen altid koste virksomheden penge i form af tabt produktionstid og oplæring af medarbejdere. Men på sigt er der flere gevinster som: øget trivsel mindre fravær mere fleksibel arbejdsgruppe flere selvstændige medarbejdere tidsbesparelse i servicefunktioner mindre produktionsplanlægning, kontrolarbejde og administration for arbejdslederen,men mere personalehåndtering Det er her vigtigt at være klar over, at der også stilles helt nye krav til arbejdsledere - krav, der som regel kræver uddannelse for at kunne opfyldes. Ændringer i arbejdets organisering kan være vanskelige at få sat i gang. Mange af disse vanskeligheder kan imidlertid forebygges ved stor omtanke inden igangsætningen. Inspiration hertil kan hen-tes i det foregående afsnit om indførelse af ny teknologi og andre større ændringer. For yderligere inspiration henvises til: Portal til branchearbejdsmiljørådene og deres publikationer Industriens branchearbejdsmiljøråd Her findes en pjece, som AMI har udgivet: Forekomsten af ensidigt,gentaget arbejde blandt lønmodtagere i Danmark Her findes en del gode informationer om EGA Arbejdsmiljørådets Service Center har i arbejdsmiljøbutikken en del materiale og film om ensidigt,gentaget arbejde Arbejdstilsynet laver i perioden bl.a. en indsats for at mindske EGA i flere brancher Henvisninger : At-meddelelse Omfaste arbejdssteders indretning. At-meddelelse Vurdering af løft At-meddelelse Vurdering af arbejdsstillinger og -bevægelser At-meddelelse Psykisk træthed At-meddelelse Stress At-meddelelse Om ryg-,nakke- og skulderbesvær At-meddelelse Kortlægning og vurdering af ensidigt,gentaget arbejde Bekendtgørelse Om arbejdets udførelse Bekendtgørels Om manuel håndtering 10 11

7 Gode løsninger Pakning af melposer i karton Pladsen var før indrettet på traditionel vis, hvor poserne blev taget fra et bord og løftet OP i kassen. Bordet var desuden anbragt,så man skulle vende sig for at få fat i poserne. Poserne bliver nu med en transportør kørt op på et rundbord, hvis bevægelse bringer poserne frem til pakke p l a d s e n. Medarbejderen kan herfra trække poserne NED i kassen,hvorved løftet undgås. Kassen er desuden placeret skråt,hvilket giver en mere bekvem placering af poserne i kassen og en mindre belastning hvad angår EGA. Manuel pakning af brød I skiveriet er der følgende arbejdspladser : Hente brød fra køling,tage stangbrød fra stativer over på maskine, passe maskinen, pakke de færdige pakker i kasser samt servicefunktion til opfyldning mv. Før stod medarbejderne på samme arbejdsplads gennem en hel arbejdsdag. Dette gav ved stangbrød en stor og tung belastning på grund af brødenes vægt,og for pakkemedarbejderne gav det meget ensidigt,gentaget arbejde. For at fordele belastningerne jævnt mellem medarbejdere er der lavet selvstyrende grupper, hvor 6 medarbejdere skifter mellem 5 forskellige arbejdspladser. Ved pakkemaskine pauserokeres mellem maskinpasning og pakkearbejde, og mellem pakkemaskine og servicearbejde mv. rokeres på ugebasis. Samtidig bestemmer medarbejderne selv, hvornår de har fri og ferie, så længe produktionen kører effektivt. Ved denne løsning har man nedsat løftemængden, fjernet rotationsbevægelser for at nå poserne og opnået en lettere placering af poserne i kassen. Løsningen egner sig ikke så godt til pakning i store kasser, da rækkeafstanden kan blive for stor. Ko n t a k t p e r s o n / v i r k s o m h e d E - m a i l Te l e fo n n r. Claus H. O l s e n, C e realia Danmark A / S,Ve j l e B S T- ko n t a k t p e r s o n E - m a i l Te l e fo n n r. F ø d ev a re - B S T p e r. b a c fo e d ev a re - b s t. d k Virksomheden har fået mere fleksible og tilfredse medarbejdere, h v i l ket i sidste ende kan påvirke fravær og lignende. Medarbejderne oplever større jobindhold og mere afveksling i arbejdet. Bemærk også at rullesektionen,som brødkassen står på,kan højdejusteres,så brødpakken kan trækkes ned i kassen.herved kan løftemængden nedsættes. Ko n t a k t p e r s o n / v i r k s o m h e d E - m a i l Te l e fo n n r. Bjarne Fo rt n e r, Schulstad Brød A / S,Ave d ø re Holme B S T- ko n t a k t p e r s o n E - m a i l Te l e fo n n r. Flora Karen Eriksen, F ø d ev a re - B S T k a re n. e r i k s e fo e d ev a re - b s t. d k

8 Pakning af brød i karton Traditionelt indrettede pakkepladser medfører ofte lange rækkeafstande samt rotationsbevægelser, der giver øget belastning af lænderyggen. Desuden medfører denne indretning, at brødpakken tit skal løftes op i kassen, hvorved medarbejderen belastes med en ofte anseelig løftemængde. Ved at tippe kassen og sikre, at båndet er i en god arbejdshøjde, opnås en mindre belastning både på arme og lænderyg. Brødet tilføres midt i operatørens arbejdsfelt,og pakkerne kan helt eller delvis trækkes ned i kassen. Variationsmulighed i arbejdshøjde kan sikres med en højdeindstillelig platform. Efterfyldning af kapsler ved småkageproduktion Virksomheden har gennemgået en omfattende automatisering. I den forbindelse har arbejdet ændret karakter fra manuel håndtering til mere overvågningspræget arbejde, og det har været nødvendigt at efteruddanne medarbejderne. I samme periode er arbejdets organisering ændret via indførelse af produktionsgrupper. På trods af den omfattende automatisering er en enkelt funktion stadig manuel og belastet med ensidigt,gentaget arbejde. På arbejdspladsen ses også lange rækkeafstande, der ikke kan afhjælpes ved tilretning af arbejdspladsen. Der er indført jobrokering på pladsen. Alle produktionsgrupper afgiver medarbejdere til pladsen efter et rokeringsprincip, så ingen arbejder mere end maksimalt fem kvarter om dagen på denne plads.resten af tiden er medarbejderne beskæftiget med overvågnings- og servicearbejde i produktionsgruppen. Der stilles desuden arbejdsstole til rådighed, så man kan veksle mellem stående og siddende arbejde. Arbejdspladsens indretning er forbedret, så arbejdet foregår under de bedst mulige forhold. Rækkeafstand og arbejdsfelt er optimalt,og arbejdsbevægelserne kan udføres på en skånsom måde. Arbejdspladsen er desuden variabel og kan uden problemer bruges af alle ansatte. Jobrokering kan derfor foregå uden problemer. Forbedringerne betyder også mindre belastning ved løft af brød og kasser. Gunner Olesen, Cerealia Unibake A/S,Hatting EGA er minimeret, og der veksles mellem gående og stående arbejde. Der er skabt et mødested i det daglige for medarbejdere fra forskellige produktionsgrupper. Virksomheden har fået en mere fleksibel arbejdsstyrke. Løsningerne indebærer omkostninger til efteruddannelse. På trods af efteruddannelsen kan nogle medarbejdere vanskeligt tackle de ændrede jobkrav. Det er derfor nødvendigt at inddrage medarbejderne i tilrettelæggelsen af arbejdet og være klar til at støtte de medarbejdere, der har svært ved at omstille sig. Torben Rosendal, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede

9 Pakning i brødkasser - automatisering Før automatiseringen var pakkearbejdet højfrekvent EGA og belastende for muskler og led. Det manuelle arbejde indebar desuden risiko for arbejdsulykker i form af klem- og riveskader samt forstrækninger. Virksomheden har investeret i et fuldautomatisk pakkeanlæg, der for øvrigt er integreret i en fuldautomatisk produktionslinje. Dette betyder, at der ikke foregår manuel håndtering af produktet fra råvare til afsendelse. Der er tale om posepakket brød, og billedet viser en pakkemaskine, der placerer brødposerne i en lodretstillet kasse. 4. Tunge løft Tunge løft er kendt for at medføre overbelastningslidelser og akutte skader/ulykker og kan have følgende konsekvenser: Overbelastningslidelser Muskel- og seneoverbelastninger Slidgigt Diskusprolaps Akutte skader/ulykker Hold i ryggen Forstuvninger og knoglebrud Som yderste konsekvens kan dette føre til varige lidelser, tab af arbejdsevne og invaliditet. Belastningen fra tunge løft vurderes ud fra: vægten af de emner, der løftes hvor tæt på kroppen emnerne løftes den samlede løftemængde over en arbejdsdag hvor håndterlige emnerne er løftehøjden om løftet medfører vrid af kroppen om pladsforholdene giver mulighed for korrekte løft Der er mange muligheder for at nedsætte belastningerne fra tunge løft ad teknisk vej.arbejdet kan automatiseres, eller der kan skaffes diverse hjælperedskaber i form af løfteborde, løftevogne, transportbånd etc. Det manuelle løftearbejde, der er tilbage, skal kunne udføres forsvarligt.ovenstående liste kan hjælpe med til at vurdere løftearbejdet.er man i tvivl,kan BST hjælpe med en vurdering og evt.give forslag til forbedringer. Med denne løsning har man fuldstændigt fjernet EGA og opnået en nedgang i antal arbejdsulykker og småskader. Arbejdet er udviklet fra manuelt arbejde til procesovervågning og servicefunktioner. Der er tale om en investeringstung løsning, som kræver store kvanta. Den stiller krav til medarbejderoplæring, fordi arbejdet er ændret fra at være manuel pakning til at blive overvågning og processtyring. Støjniveauet i afdelingen er steget, hvilket skal imødegås med passende foranstaltninger.. Morten Skjollander, Schulstad Brød A/S,Pandrup

10 For yderligere inspiration henvises til: Portal til branchearbejdsmiljørådene og deres publikationer Industriens branchearbejdsmiljøråd Arbejdsmiljørådets Service Center Arbejdstilsynet Henvisninger : At-meddelelse Vurdering af løft At-meddelelse Vurdering af arbejdsstillinger og -bevægelser At-meddelelse Om ryg-,nakke- og skulderbesvær At-bekendtgørelse 867 Arbejdets udførelse At-bekendtgørelse 96 Faste arbejdssteders indretning Blanding af dej Blanding af dej indebærer at hælde kasser med mel,kerner m.m. over i dejælteren. Før var dette arbejde præget af dårlige arbejdsstillinger med løft fra lav højde og mange vrid i kroppen. Ved at anskaffe en løftevogn er det muligt at indstille arbejdshøjden,så den passer til den enkelte medarbejder. Derved undgås de tunge løft og vrid i kroppen, idet kassen nu kan tippes i stedet for at blive løftet. Arbejdsstillingerne er væsentligt forbedret,og belastningerne fra løftearbejdet er dermed nedsat. Bjarne Fortner, Schulstad Brød A/S,Avedøre Holme Flora Karen Eriksen, Fødevare-BST

11 Løft af filmruller Løft af filmruller fra en palle eller lignende kan være fra så lav en højde, at det betyder dårlige arbejdsstillinger. Hvis filmrullerne er placeret et fast sted, vil det også betyde mere bærearbejde for medarbejderne. Der er anskaffet en specialvogn med plads til 8 filmruller.vognen fyldes på emballagelageret og køres ind i produktionsområdet. Montering af papirruller Maskinen til kapselfremstilling fødes fra adskillige papirruller, som er monteret i forskellige højder. Uden anvendelse af en løfter ville der være tale om tunge løft i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Der kunne desuden være risiko for at tabe rullen ved manuel håndtering. Der er ophængt en elektrisk drevet talje i et skinnesystem.taljen er forsynet med en dorn, der stikker gennem midterhullet i papirrullen.der er monteret en sikkerhedsanordning på dornen, så papirrullen ikke kan falde af ved placering. Rullerne kan løftes fra en bedre højde end før, og bærearbejdet er mindsket. Man undgår paller og lignende i produktionsområdet. Rullerne skal stadig løftes op på vognen (fra pallen).det vil sige, at man her har brug for at have pallen på truck eller lignende for at få hensigtsmæssige arbejdsstillinger. De øverste ruller kan være placeret for højt for nogle medarbejdere. Aage Larsen, Kelsen Bisca A/S,Hjørring Tungt,uhensigtsmæssigt løft er fjernet sammen med risikoen for at tabe papirrullen. Brug af løfter er langsommere end manuel håndtering. Kontaktperson/virksomhed Telefonnr. Torben Rosendal, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede BST-kontaktperson Telefonnr

12 Tilsætning af håndkomponenter Ved arbejdet med manuel blanding og tilsætning af håndkomponenter kan der forekomme uheldige arbejdsstillinger samt belastninger ved at løfte og bære de forskellige komponenter. Der skal desuden noteres og kvitteres for korrekt blandede komponenter til hver enkelt recept. Virksomheden har konstrueret en vogn, der er udrustet med holder til skriveplade, plads til forskellige komponenter samt holdere til spande, hvori der omrøres. Løft af sække i varemodtagelse Et fåtal af virksomhedens råvarer leveres i sække - nogle med en vægt over 50 kg. Løft af sække i denne vægtklasse er en belastning for især ryggen. Virksomheden har ophængt en vakuumløfter i et traversskinnesystem.herved er belastningen ved de tunge løft fjernet. Denne type løftere kan anvendes på de fleste sækketyper gennem en specialtilpasning af sugehovedet. Løfteren kan også forsynes med et knæ,så den kan bruges til løft af stående sække om nødvendigt. Løsningen har betydet mindre bærearbejde og at arbejdet kan foregå med bedre arbejdsstillinger. Der er desuden tale om en bedre organisering af arbejdet,hvilket mindsker risikoen for fejl. Eventuelle støvproblemer løses ikke ved denne løsning. Aage Larsen, Kelsen Bisca A/S,Hjørring Ved anskaffelse af en gennemprøvet og holdbar teknologi er de tunge løft fjernet.løsningen kræver kun lidt plads og kan bruges til flere forskellige arbejdsstationer. Kontaktperson/virksomhed Telefonnr. Torben Rosendal, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede BST-kontaktperson Telefonnr

13 Åbning og tømning af smørkasser En mindre del af virksomhedens smør leveres i kasser. Disse kasser skal løftes fra palle, yderkartonen skæres op og smørret skal løftes videre indpakket i plastindpakningen. Ud over de tunge løft er der tale om kraftanvendelse ved åbning af yderkartonen. Palletering af sække i pakkeri Den samlede løftemængde er stor, når medarbejderne på lageret skal pakke en palle med melsække, der vejer 25 kg pr. stk. Palleteringsanlægget klarer størstedelen af virksomhedens produktion,men det sker, at medarbejderne er nødt til at gøre det manuelt. Pallen med det kartonnerede smør anbringes på en sakselift. Kasserne køres igennem maskinen,der ved hjælp af to knive ridser kartonen.dette nedsætter kraftforbruget ved åbning af kartonerne væsentligt. Pladsen er desuden udrustet med vakuumløftere, der bruges ved løft til og fra maskinen. For at lette løftearbejdet ved manuel pakning af melsække har de på Valsemøllen anskaffet sig en vakuumløfter. Da den manuelle pakning af sække foregår overalt på lageret,har man valgt en løsning,hvor va-kuumløfteren er monteret på en truck. Sakseliftene sørger for god arbejdshøjde ved løftene, hvilket giver mindre belastning ved tunge løft. Den maskinelle åbning af yderkartonen bevirker, at der skal bruges mindre kraft,når den skal fjernes. Maskinen mindsker også brugen af håndknive, hvilket betyder nedsat risiko for skæreulykker. Kontaktperson/virksomhed Telefonnr. Torben Rosendal, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede Ved anvendelse af løfteren undgår man belastnin-gen ved løft af melsække. Den mobile løsning gør, at den lejlighedsvise manuelle palletering kan udføres overalt i lager-området. Ved denne løsning drives løfteren af et batteri.valg af batteri skal overvejes nøje, da der ellers kan blive for kort driftstid og/eller for lav suge-styrke. For lav sugestyrke kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis løfteren taber sækken. Kontaktperson/virksomhed Telefonnr. Niels Jessen, Valsemøllen A/S,Køge BST-kontaktperson Telefonnr. BST-kontaktperson Telefonnr. Flora Karen Eriksen, Fødevare-BST

14 Rengøring af dejsnegle Det har været belastende arbejde at fjerne dejsneglene fra maskinen, rengøre dem og sætte dem på plads igen.dejsneglene vejer 30 kg,og deres form gør dem svære at håndtere. Der er blevet fabrikeret et bord,som er tilpasset højden på dejsneglenes placering i maskinen. Det betyder, at dejsneglene kan trækkes ud på bordet, hvor de også kan rengøres. Efter rengøring kan de skubbes på plads igen. Løft af brød til stangbrødsstativ Stangbrød placeres efter bagning på hylderne i stativet. Der er tale om løftebelastninger på grund af brødets vægt og størrelse samt hyldernes højde. Løftebelastningen kan give sig udslag i skade på især lænderyg og skuldre. Belastningen er mindsket ved at placere stativet på en sakselift. Herved kan placeringen af brød på de tre nederste hylder i stativet foregå i en korrekt arbejdshøjde ved indstilling af sakseliftens højde. Det er også muligt at mindske løftebelastningen ved at bruge en arbejdsteknik,hvor man skubber brødet ind på hylden i samme niveau som ovnen - uden at brødet på noget tidspunkt slipper underlaget helt. Der er intet løftearbejde forbundet med rengøring af dejsneglene. Risikoen for at tabe sneglen er væsentligt nedsat. Poul Poulsen, De Danske Brødfabrikker Schulstad Brød A/S,Odense Flora Karen Eriksen, Fødevare-BST Man har opnået gode arbejdshøjder for løft til hylde 1 til og med hylde 5 regnet fra gulvet, og det er blevet muligt at anvende en skånsom arbejdsteknik. Der er tale om en let tilgængelig løsning uden de store pladskrav. Der er stadig belastninger af især skuldre ved løft til 6., 7. og 8. hylde, da arbejdshøjden sjældent er passende. Morten Skjollander, Schulstad Brød A/S,Pandrup

15 Palletering af kasser Ved manuel palletering ses der ofte løftesituationer, hvor kasser anbringes uden for det optimale løfteområde - det vil sige mellem midtlårshøjde og brysthøjde. Der ses ofte lange rækkeafstande, når en kasse placeres længst væk fra operatøren. Der er her tale om forholdsvis lette kasser, men antallet af løft er betragteligt.dette arbejde kan være belastende for især lænderyg og skuldre. Virksomheden har placeret en sakselift i en grav i gulvet. Medarbejderen får derved mulighed for hele tiden at justere arbejdshøjden, så ingen kasser anbringes i for høj eller for lav højde. For at sikre arbejdspladsen mod klemulykker, er der monteret en fodliste på gulvet,og sakselift og grav har samme størrelse. Transport af fyldte kasser Fyldte kasser skulle før bæres op ad en meget stejl trappe og tømmes.arbejdet var belastende for arme og ryg, og der var risiko for faldulykker, da det ikke var muligt at bruge gelænderet. Virksomheden har etableret en elevator til transport af kasser til det niveau, hvor de skal tømmes. Elevatorens hastighed er afstemt med den tid, det tager for medarbejderen at gå op ad trappen. Løsningen har nedsat belastningerne ved løfte- og bærearbejdet samt nedsat risikoen ved gang på trappen,da medarbejderen nu kan bruge gelænderet og har frit udsyn. Løft kan foregå i optimal højde uanset medarbejderens kropsbygning, og løftebelastningen er derfor nedsat. Der er mulighed for at palletere i højere stabler end ellers. Løsningen kan ikke anvendes alle steder på grund af bygningsmæssige forhold. Gunner Olesen, Cerealia Unibake A/S,Hatting Aage Larsen, Kelsen Bisca A/S,Hjørring

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Fødevareindustri Støj. Katalog om støjdæmpning af maskiner

Fødevareindustri Støj. Katalog om støjdæmpning af maskiner Fødevareindustri Støj Katalog om støjdæmpning af maskiner Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Tunge løft Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur

Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur Løft med kultur Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur November 2004 Jens Voxtrup Petersen og Edvin Grinderslev, CASA Kaia Nielsen og Helle Rebien, BST Danmark a/s CASA Løft med kultur

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

-Et idékatalog til procesindustrien

-Et idékatalog til procesindustrien Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdninger og adfærd -Et idékatalog til procesindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Arbejdsulykker Værktøjer til forebyggelse Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere