I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen"

Transkript

1 I n d u s t r i b ag e r i e r Katalog med gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer i industribag eri- og møllerbranchen

2 Gode løsninger Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf.: Medarbejdersekretariat: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: H.C.Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Industribageri- og Møllerbranchens Bedriftssundhedstjeneste Oktobervej Århus V Tlf.: Vejledningen fås ved henvendelse til organisationerne eller den kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center "Arbejdsmiljøbutikken" tlf Bestillingsnummer Indhold Indledning... side 4 1 Indførelse af ny teknologi og andre større ændringer... side 5 2 God praksis i arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i ulykkesindsatsen... side 7 3 EGA...side 9 4 Tunge løft... side 17 5 Støj og støv... side 35 6 Ulykker... side 45 Foror d Kataloget giver gode eksempler på løsning af en række arbejdsmiljøproblemer i industribageri- og møllerbranchen. Formålet er at give inspiration til både ledelse og medarbejdere samt andre arbejdsmiljøaktører. Kataloget er udarbejdet af Fødev a re-bst for Industriens Branchearbejdsmiljøråd og er således et produkt af branchens egne gode erfaringer. Følgende har bidraget: Bidragsydere: Cerealia Danmark A/S,Vejle, Cerealia Unibake A/S,Hatting, De Danske Brødfabrikker Schulstad Brød A/S,Odense, Kelsen Bisca A/S,Hjørring, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede, Schulstad Brød A/S,Hvidovre, Schulstad Brød A/S,Pandrup, Valsemøllen A/S,Køge og Industribageri- og Møllerbranchens Bedriftssundhedstjeneste Virksomhederne takkes for bidrag til kataloget. Repro og tryk:cth Grafisk Layout:Thomas Olivarius Kataloget har været forelagt Arbejdstilsynet. hvis kommentarer er indarbejdet. Oplag:1.700 Juni 2002 ISBN:

3 Indledning Dette hæfte er fyldt med gode løsninger fra bageri- og møllerbranchen på områderne tunge løft, EGA, støj og støv samt god praksis for forebyggelse af ulykker. Materialet er tænkt som inspiration til alle, som vil i gang med gode løsninger. Det er opbygget således, at der i hvert afsnit startes med generel viden, og herefter følger de gode eksempler, krydret med et billede fra virkeligheden. Materialet er udarbejdet på en måde, så både lette/billige og vans ke l i g e / d y re løsninger er re p r æ s e n t e ret i eksemplerne. Eksemplerne rummer dog ikke muligheden for en detaljeret beskrivelse af selve indførelsen af de gode løsninger - hvordan kom man i gang, hvilke overvejelser gjorde man sig inden, hvem var med osv. Specielt for de mere omfattende løsninger opfordrer vi læserne til at henvende sig til kontaktpersonen fra den enkelte virksomhed og/eller BST for at få disse oplysninger. Desuden har vi i første afsnit prøvet at beskrive vigtige overvejelser for virksomhed og sikkerhedsorganisation fra start til slut i et forløb, der involverer nye tiltag.overvejelserne er generelle for alle ændringer i en virksomhed og har specielt betydning ved projektering og indførelse af ny teknologi/maskiner og andre omfattende ændringer. Det er altid muligt at hente hjælp udefra, inden man går i gang. BST har stor erfaring med at vejlede ved sådanne forløb. I materialet er der henvist til bl.a.arbejdstilsynets bekendtgørelser og meddelelser. Samtlige af disse vil inden for en årrække blive skrevet om til vejledninger. Det vil være muligt at følge denne udvikling på Arbejdstilsynets hjemmeside. Per Bach og Flora Karen Eriksen 1. Indførelse af ny teknologi og andre størr e ændringer Et succesfuldt forløb er velovervejet og inddrager brugerne for at sikre et godt resultat. Ellers risikerer virksomheden, både at der opstår fejl,og at der opstår modstand mod forandring. Så selv om de overvejelser, vi her skitserer, kan virke som mange, er de alle vigtige i en succesfuld proces. Hvordan kommer vi i gang? Først og fremmest er det vigtigt at fastlægge formål og mål. Hvorfor går vi i gang lige nu? Hvad er det, disse ændringer kan forbedre, hvorhenne og for hvem eller hvad? Dernæst er det nyttigt at fastlægge brugergruppen. Hvilke grupper i og uden for virksomheden berøres af ændringerne og på hvilken måde? Hvordan får man brugergruppens erfaringer og ønsker aktiveret? Disse overvejelser er vigtige for at finde ud af, om den løsning, man er i gang med at indføre, afhjælper det problem,man har. Mange når ikke at gøre sig alle disse tanker og ender med et produkt eller en proces, som har tilført virksomheden endnu flere problemer, end man havde i forvejen. Det er ligeledes vigtigt fra start at få kortlagt virksomhedens ressourcer - både de økonomiske og de personalemæssige. Er der overskud til at iværksætte ændringer i organisationen lige nu? Arbejdsgruppe Det er altid en god ide at nedsætte en arbejdsgruppe med en ansvarlig leder, som har kompetence til at træffe beslutninger på flere områder - også de økonomiske. En anden væsentlig del er, at arbejdsgruppen er så bredt sammensat som muligt, så alle niveauer i virksomheden bliver hørt. Nøglerepræsentanter hentes fra: den tekniske del produktionsflowet de berørte medarbejdere arbejdsmiljøet Andre dele af organisationen inddrages alt efter ændringens natur. Arbejdsgruppen er et godt redskab til at involvere så mange i virksomheden i processen som overhovedet muligt således, at alle føler sig engageret og hørt. Dette giver mindre modstand mod processen, og samtidig viser erfaringerne, at mange gode ideer ligger gemt hos de medarbejdere, som skal være direkte involveret i de nye tiltag,når de er indført. 4 5

4 Handlingsplan Herefter udarbejder arbejdsgruppen en detaljeret handlings - plan, hvis det er nødvendigt og begynder at iværksætte konkrete handlinger. Det er her vigtigt,at arbejdsgruppen jævnligt i forløbet vurderer processen for at sikre sig,at målet stadigvæk fastholdes og ikke ændrer sig undervejs.en anden væsentlig del er at imødegå problemer så hurtigt som muligt. Evaluering Når processen er overstået, er det vigtigt at få vurderet forløbet og få sammenholdt resultatet med det færdige produkt. 2. God praksis i arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i ulykkesindsatsen Branchens virksomheder udvikler sig i disse år frem mod en nærmest fuldautomatiseret driftsform. Det betyder, at arbejdsbetingelserne også ændrer sig - der bliver længere mellem medarbejderne, maskinerne bliver flere og arbejdet får karakter af at være overvågningsarbejde. Produktionen bliver én sammenhængende proces uden bufferområder og med lang bremselængde, hvis noget går galt. Der er ofte tale om flerholdsdrift. Disse produktionsforhold stiller også ændrede krav til måden at arbejde forebyggende på i arbejdsmiljøarbejdet herunder ulykkesforebyggelse og risikovurdering. God praksis for ledelse Flere virksomheder inddrager arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse i virksomhedens styrings- eller kvalitetssystemer. Der bliver sat præcise mål for arbejdsmiljøet. F.eks for hvor mange og hvor alvorlige ulykker ledelsen kan acceptere. Derved opnår man en klar signalering fra ledelsens side om prioritering af forebyggelse på lige fod med andre mål for virksomheden (kvalitet, markedsandele mv.). I større virksomheder ses dette ledelsesengagement udmøntet i præcise mål for forebyggelse i hver enkelt afdeling samtidig med en ikke ubetydelig konsekvens for den lokale ledelse, hvis målene ikke overholdes. God praksis for kommunikation Målrettet arbejdsmiljøarbejde stiller store krav til virksomhedens interne kommunikation. En driftsform med flerholdsdrift og stor grad af selvstyring blandt medarbejderne øger kravene til kommunikation. Midlerne til at opnå optimal kommunikation er mangeartede. I branchen ses initiativer som: Oplysningstavler om ulykkestal og mål for området Skiltning om ulykkesrisiko Klar ansvars- og kompetenceplacering ved driftstop Beredskabs- og førstehjælpsplaner 6 7

5 God praksis for sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsorganisationen skal sikre sig, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.ulykkesindsatsen i branchen giver sig udslag i mange gode initiativer som: Vurdering af sikkerhedsaspekter ved projekteringer og produktionsændringer Systematiske risikovurderinger af arbejdspladserne og/eller arbejdspladsvurdering Kortlægning af årsager til skete ulykker (Sherlock Holmes metoden eller andre) Vurdering af tilløb til ulykker Sikkerhedsrundgange eller egentlige auditeringer på tværs af sikkerhedsområder Teknisk gennemgang og forbedringer af materiel I andre brancher kan man hente inspiration til egne vækstområder. Herunder kan man overveje: Investering i sikkerhedsledelse som et særskilt ledelsesområde Endnu bedre systematisk,sikkerhedsmæssig projektering Større medarbejderinvolvering God praksis for medarbejderinv olvering og engag ement Det er nødvendigt at inddrage arbejdsmiljøet i den hastige teknologiske udvikling. Man kan nå langt med det forebyggende arbejdsmiljøarbejde ved at have fokus på teknologi og organisation.men for at nå helt til mål skal de menneskelige faktorer inddrages.i branchen er der mange initiativer hertil: 3. EGA EGA - ensidigt gentaget arbejde - er et stort problem i branchen og som derfor kræver en stor og mangesidet indsats. Ud over det i kataloget nævnte henvises til vejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd om EGA for yderligere inspiration. EGA har som oftest følgende konsekvenser: For den ansatte: Lidelser i bevægeapparatet Psykiske gener herunder træthed,nedtrygthed og følelse af udslidthed For virksomheden: Højt sygefravær og deraf følgende driftsforstyrrelser Stort behov for skånepladser og oplæring til samme Stort tab af medarbejdere og oplæring af nye Store udgifter til løn under sygdom og arbejdsskadeforsikring Utilfreds medarbejderstab I første omgang er det symptomer, der kan medføre øget tendens til sygefravær og senere udvikle sig til egentlige funktionstab med behov for omskoling, revalidering,invalide- og/eller førtidspension.økonomisk betyder dette nedsat livsløn. Medarbejderinvolvering i projektering Medarbejderinvolvering i dagligt kontrolleret sikkerhedsarbejde Medarbejderne skriver selv sikkerhedsforskrifterne for deres arbejdspladser (i samarbejde med teknisk personale) Medarbejderrettede undervisnings- og oplysningsaktiviteter I andre brancher ses desuden langsigtede initiativer med det mål at skærpe medarbejdernes risikoopfattelse og dermed mindske medarbejdernes villighed til at tage chancer. 8 9

6 Løsningsmuligheder gennem jobudvikling For at mindske eller helt fjerne EGA belastningerne kan organisatoriske løsninger i mange tilfælde være et effektivt redskab. Erfaringer med organisatoriske løsninger beskrives i de følgende afsnit. Jobrokering Inden man går i gang med en langsigtet plan for jobrokering, er der flere overvejelser, man skal gøre sig: Kan der findes jobs uden eller med mindre belastende EGA Hvor mange ressourcer - såvel økonomiske som tidsmæssige - kan virksomheden afsætte Hvor stor er motivationen - såvel hos medarbejdere som ledelse - til at iværksætte tiltag Påfyldning af emballage på maskine o.lign. Hvilke pladser/afdelinger skal involveres Er arbejdspladsen indrettet optimalt Selvstyrende grupper En anden mulighed er at uddelegere arbejdet i selvstyrende grupper, hvor hver enkelt gruppe får det fulde ansvar for sin del af produktionslinjen.det vil sige, at de selv styrer områder som f.eks.: arbejdsopgaver fordeling af ferie og afspadsering produktions- og kvalitetskontrol opfyldning af maskine o.lign. Dette er meget ressourcekrævende rent tidsmæssigt, idet det ofte kræver mere uddannelse af den enkelte medarbejder. Men på sigt fås en langt mere fleksibel arbejdsgruppe og - viser de fleste undersøgelser - bedre trivsel med deraf følgende mindre fravær. Det er vigtigt at være opmærksom på,at hvad enten man vælger jobrokering eller selvstyrende grupper, så vil det i opstartsfasen altid koste virksomheden penge i form af tabt produktionstid og oplæring af medarbejdere. Men på sigt er der flere gevinster som: øget trivsel mindre fravær mere fleksibel arbejdsgruppe flere selvstændige medarbejdere tidsbesparelse i servicefunktioner mindre produktionsplanlægning, kontrolarbejde og administration for arbejdslederen,men mere personalehåndtering Det er her vigtigt at være klar over, at der også stilles helt nye krav til arbejdsledere - krav, der som regel kræver uddannelse for at kunne opfyldes. Ændringer i arbejdets organisering kan være vanskelige at få sat i gang. Mange af disse vanskeligheder kan imidlertid forebygges ved stor omtanke inden igangsætningen. Inspiration hertil kan hen-tes i det foregående afsnit om indførelse af ny teknologi og andre større ændringer. For yderligere inspiration henvises til: Portal til branchearbejdsmiljørådene og deres publikationer Industriens branchearbejdsmiljøråd Her findes en pjece, som AMI har udgivet: Forekomsten af ensidigt,gentaget arbejde blandt lønmodtagere i Danmark Her findes en del gode informationer om EGA Arbejdsmiljørådets Service Center har i arbejdsmiljøbutikken en del materiale og film om ensidigt,gentaget arbejde Arbejdstilsynet laver i perioden bl.a. en indsats for at mindske EGA i flere brancher Henvisninger : At-meddelelse Omfaste arbejdssteders indretning. At-meddelelse Vurdering af løft At-meddelelse Vurdering af arbejdsstillinger og -bevægelser At-meddelelse Psykisk træthed At-meddelelse Stress At-meddelelse Om ryg-,nakke- og skulderbesvær At-meddelelse Kortlægning og vurdering af ensidigt,gentaget arbejde Bekendtgørelse Om arbejdets udførelse Bekendtgørels Om manuel håndtering 10 11

7 Gode løsninger Pakning af melposer i karton Pladsen var før indrettet på traditionel vis, hvor poserne blev taget fra et bord og løftet OP i kassen. Bordet var desuden anbragt,så man skulle vende sig for at få fat i poserne. Poserne bliver nu med en transportør kørt op på et rundbord, hvis bevægelse bringer poserne frem til pakke p l a d s e n. Medarbejderen kan herfra trække poserne NED i kassen,hvorved løftet undgås. Kassen er desuden placeret skråt,hvilket giver en mere bekvem placering af poserne i kassen og en mindre belastning hvad angår EGA. Manuel pakning af brød I skiveriet er der følgende arbejdspladser : Hente brød fra køling,tage stangbrød fra stativer over på maskine, passe maskinen, pakke de færdige pakker i kasser samt servicefunktion til opfyldning mv. Før stod medarbejderne på samme arbejdsplads gennem en hel arbejdsdag. Dette gav ved stangbrød en stor og tung belastning på grund af brødenes vægt,og for pakkemedarbejderne gav det meget ensidigt,gentaget arbejde. For at fordele belastningerne jævnt mellem medarbejdere er der lavet selvstyrende grupper, hvor 6 medarbejdere skifter mellem 5 forskellige arbejdspladser. Ved pakkemaskine pauserokeres mellem maskinpasning og pakkearbejde, og mellem pakkemaskine og servicearbejde mv. rokeres på ugebasis. Samtidig bestemmer medarbejderne selv, hvornår de har fri og ferie, så længe produktionen kører effektivt. Ved denne løsning har man nedsat løftemængden, fjernet rotationsbevægelser for at nå poserne og opnået en lettere placering af poserne i kassen. Løsningen egner sig ikke så godt til pakning i store kasser, da rækkeafstanden kan blive for stor. Ko n t a k t p e r s o n / v i r k s o m h e d E - m a i l Te l e fo n n r. Claus H. O l s e n, C e realia Danmark A / S,Ve j l e B S T- ko n t a k t p e r s o n E - m a i l Te l e fo n n r. F ø d ev a re - B S T p e r. b a c fo e d ev a re - b s t. d k Virksomheden har fået mere fleksible og tilfredse medarbejdere, h v i l ket i sidste ende kan påvirke fravær og lignende. Medarbejderne oplever større jobindhold og mere afveksling i arbejdet. Bemærk også at rullesektionen,som brødkassen står på,kan højdejusteres,så brødpakken kan trækkes ned i kassen.herved kan løftemængden nedsættes. Ko n t a k t p e r s o n / v i r k s o m h e d E - m a i l Te l e fo n n r. Bjarne Fo rt n e r, Schulstad Brød A / S,Ave d ø re Holme B S T- ko n t a k t p e r s o n E - m a i l Te l e fo n n r. Flora Karen Eriksen, F ø d ev a re - B S T k a re n. e r i k s e fo e d ev a re - b s t. d k

8 Pakning af brød i karton Traditionelt indrettede pakkepladser medfører ofte lange rækkeafstande samt rotationsbevægelser, der giver øget belastning af lænderyggen. Desuden medfører denne indretning, at brødpakken tit skal løftes op i kassen, hvorved medarbejderen belastes med en ofte anseelig løftemængde. Ved at tippe kassen og sikre, at båndet er i en god arbejdshøjde, opnås en mindre belastning både på arme og lænderyg. Brødet tilføres midt i operatørens arbejdsfelt,og pakkerne kan helt eller delvis trækkes ned i kassen. Variationsmulighed i arbejdshøjde kan sikres med en højdeindstillelig platform. Efterfyldning af kapsler ved småkageproduktion Virksomheden har gennemgået en omfattende automatisering. I den forbindelse har arbejdet ændret karakter fra manuel håndtering til mere overvågningspræget arbejde, og det har været nødvendigt at efteruddanne medarbejderne. I samme periode er arbejdets organisering ændret via indførelse af produktionsgrupper. På trods af den omfattende automatisering er en enkelt funktion stadig manuel og belastet med ensidigt,gentaget arbejde. På arbejdspladsen ses også lange rækkeafstande, der ikke kan afhjælpes ved tilretning af arbejdspladsen. Der er indført jobrokering på pladsen. Alle produktionsgrupper afgiver medarbejdere til pladsen efter et rokeringsprincip, så ingen arbejder mere end maksimalt fem kvarter om dagen på denne plads.resten af tiden er medarbejderne beskæftiget med overvågnings- og servicearbejde i produktionsgruppen. Der stilles desuden arbejdsstole til rådighed, så man kan veksle mellem stående og siddende arbejde. Arbejdspladsens indretning er forbedret, så arbejdet foregår under de bedst mulige forhold. Rækkeafstand og arbejdsfelt er optimalt,og arbejdsbevægelserne kan udføres på en skånsom måde. Arbejdspladsen er desuden variabel og kan uden problemer bruges af alle ansatte. Jobrokering kan derfor foregå uden problemer. Forbedringerne betyder også mindre belastning ved løft af brød og kasser. Gunner Olesen, Cerealia Unibake A/S,Hatting EGA er minimeret, og der veksles mellem gående og stående arbejde. Der er skabt et mødested i det daglige for medarbejdere fra forskellige produktionsgrupper. Virksomheden har fået en mere fleksibel arbejdsstyrke. Løsningerne indebærer omkostninger til efteruddannelse. På trods af efteruddannelsen kan nogle medarbejdere vanskeligt tackle de ændrede jobkrav. Det er derfor nødvendigt at inddrage medarbejderne i tilrettelæggelsen af arbejdet og være klar til at støtte de medarbejdere, der har svært ved at omstille sig. Torben Rosendal, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede

9 Pakning i brødkasser - automatisering Før automatiseringen var pakkearbejdet højfrekvent EGA og belastende for muskler og led. Det manuelle arbejde indebar desuden risiko for arbejdsulykker i form af klem- og riveskader samt forstrækninger. Virksomheden har investeret i et fuldautomatisk pakkeanlæg, der for øvrigt er integreret i en fuldautomatisk produktionslinje. Dette betyder, at der ikke foregår manuel håndtering af produktet fra råvare til afsendelse. Der er tale om posepakket brød, og billedet viser en pakkemaskine, der placerer brødposerne i en lodretstillet kasse. 4. Tunge løft Tunge løft er kendt for at medføre overbelastningslidelser og akutte skader/ulykker og kan have følgende konsekvenser: Overbelastningslidelser Muskel- og seneoverbelastninger Slidgigt Diskusprolaps Akutte skader/ulykker Hold i ryggen Forstuvninger og knoglebrud Som yderste konsekvens kan dette føre til varige lidelser, tab af arbejdsevne og invaliditet. Belastningen fra tunge løft vurderes ud fra: vægten af de emner, der løftes hvor tæt på kroppen emnerne løftes den samlede løftemængde over en arbejdsdag hvor håndterlige emnerne er løftehøjden om løftet medfører vrid af kroppen om pladsforholdene giver mulighed for korrekte løft Der er mange muligheder for at nedsætte belastningerne fra tunge løft ad teknisk vej.arbejdet kan automatiseres, eller der kan skaffes diverse hjælperedskaber i form af løfteborde, løftevogne, transportbånd etc. Det manuelle løftearbejde, der er tilbage, skal kunne udføres forsvarligt.ovenstående liste kan hjælpe med til at vurdere løftearbejdet.er man i tvivl,kan BST hjælpe med en vurdering og evt.give forslag til forbedringer. Med denne løsning har man fuldstændigt fjernet EGA og opnået en nedgang i antal arbejdsulykker og småskader. Arbejdet er udviklet fra manuelt arbejde til procesovervågning og servicefunktioner. Der er tale om en investeringstung løsning, som kræver store kvanta. Den stiller krav til medarbejderoplæring, fordi arbejdet er ændret fra at være manuel pakning til at blive overvågning og processtyring. Støjniveauet i afdelingen er steget, hvilket skal imødegås med passende foranstaltninger.. Morten Skjollander, Schulstad Brød A/S,Pandrup

10 For yderligere inspiration henvises til: Portal til branchearbejdsmiljørådene og deres publikationer Industriens branchearbejdsmiljøråd Arbejdsmiljørådets Service Center Arbejdstilsynet Henvisninger : At-meddelelse Vurdering af løft At-meddelelse Vurdering af arbejdsstillinger og -bevægelser At-meddelelse Om ryg-,nakke- og skulderbesvær At-bekendtgørelse 867 Arbejdets udførelse At-bekendtgørelse 96 Faste arbejdssteders indretning Blanding af dej Blanding af dej indebærer at hælde kasser med mel,kerner m.m. over i dejælteren. Før var dette arbejde præget af dårlige arbejdsstillinger med løft fra lav højde og mange vrid i kroppen. Ved at anskaffe en løftevogn er det muligt at indstille arbejdshøjden,så den passer til den enkelte medarbejder. Derved undgås de tunge løft og vrid i kroppen, idet kassen nu kan tippes i stedet for at blive løftet. Arbejdsstillingerne er væsentligt forbedret,og belastningerne fra løftearbejdet er dermed nedsat. Bjarne Fortner, Schulstad Brød A/S,Avedøre Holme Flora Karen Eriksen, Fødevare-BST

11 Løft af filmruller Løft af filmruller fra en palle eller lignende kan være fra så lav en højde, at det betyder dårlige arbejdsstillinger. Hvis filmrullerne er placeret et fast sted, vil det også betyde mere bærearbejde for medarbejderne. Der er anskaffet en specialvogn med plads til 8 filmruller.vognen fyldes på emballagelageret og køres ind i produktionsområdet. Montering af papirruller Maskinen til kapselfremstilling fødes fra adskillige papirruller, som er monteret i forskellige højder. Uden anvendelse af en løfter ville der være tale om tunge løft i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Der kunne desuden være risiko for at tabe rullen ved manuel håndtering. Der er ophængt en elektrisk drevet talje i et skinnesystem.taljen er forsynet med en dorn, der stikker gennem midterhullet i papirrullen.der er monteret en sikkerhedsanordning på dornen, så papirrullen ikke kan falde af ved placering. Rullerne kan løftes fra en bedre højde end før, og bærearbejdet er mindsket. Man undgår paller og lignende i produktionsområdet. Rullerne skal stadig løftes op på vognen (fra pallen).det vil sige, at man her har brug for at have pallen på truck eller lignende for at få hensigtsmæssige arbejdsstillinger. De øverste ruller kan være placeret for højt for nogle medarbejdere. Aage Larsen, Kelsen Bisca A/S,Hjørring Tungt,uhensigtsmæssigt løft er fjernet sammen med risikoen for at tabe papirrullen. Brug af løfter er langsommere end manuel håndtering. Kontaktperson/virksomhed Telefonnr. Torben Rosendal, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede BST-kontaktperson Telefonnr

12 Tilsætning af håndkomponenter Ved arbejdet med manuel blanding og tilsætning af håndkomponenter kan der forekomme uheldige arbejdsstillinger samt belastninger ved at løfte og bære de forskellige komponenter. Der skal desuden noteres og kvitteres for korrekt blandede komponenter til hver enkelt recept. Virksomheden har konstrueret en vogn, der er udrustet med holder til skriveplade, plads til forskellige komponenter samt holdere til spande, hvori der omrøres. Løft af sække i varemodtagelse Et fåtal af virksomhedens råvarer leveres i sække - nogle med en vægt over 50 kg. Løft af sække i denne vægtklasse er en belastning for især ryggen. Virksomheden har ophængt en vakuumløfter i et traversskinnesystem.herved er belastningen ved de tunge løft fjernet. Denne type løftere kan anvendes på de fleste sækketyper gennem en specialtilpasning af sugehovedet. Løfteren kan også forsynes med et knæ,så den kan bruges til løft af stående sække om nødvendigt. Løsningen har betydet mindre bærearbejde og at arbejdet kan foregå med bedre arbejdsstillinger. Der er desuden tale om en bedre organisering af arbejdet,hvilket mindsker risikoen for fejl. Eventuelle støvproblemer løses ikke ved denne løsning. Aage Larsen, Kelsen Bisca A/S,Hjørring Ved anskaffelse af en gennemprøvet og holdbar teknologi er de tunge løft fjernet.løsningen kræver kun lidt plads og kan bruges til flere forskellige arbejdsstationer. Kontaktperson/virksomhed Telefonnr. Torben Rosendal, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede BST-kontaktperson Telefonnr

13 Åbning og tømning af smørkasser En mindre del af virksomhedens smør leveres i kasser. Disse kasser skal løftes fra palle, yderkartonen skæres op og smørret skal løftes videre indpakket i plastindpakningen. Ud over de tunge løft er der tale om kraftanvendelse ved åbning af yderkartonen. Palletering af sække i pakkeri Den samlede løftemængde er stor, når medarbejderne på lageret skal pakke en palle med melsække, der vejer 25 kg pr. stk. Palleteringsanlægget klarer størstedelen af virksomhedens produktion,men det sker, at medarbejderne er nødt til at gøre det manuelt. Pallen med det kartonnerede smør anbringes på en sakselift. Kasserne køres igennem maskinen,der ved hjælp af to knive ridser kartonen.dette nedsætter kraftforbruget ved åbning af kartonerne væsentligt. Pladsen er desuden udrustet med vakuumløftere, der bruges ved løft til og fra maskinen. For at lette løftearbejdet ved manuel pakning af melsække har de på Valsemøllen anskaffet sig en vakuumløfter. Da den manuelle pakning af sække foregår overalt på lageret,har man valgt en løsning,hvor va-kuumløfteren er monteret på en truck. Sakseliftene sørger for god arbejdshøjde ved løftene, hvilket giver mindre belastning ved tunge løft. Den maskinelle åbning af yderkartonen bevirker, at der skal bruges mindre kraft,når den skal fjernes. Maskinen mindsker også brugen af håndknive, hvilket betyder nedsat risiko for skæreulykker. Kontaktperson/virksomhed Telefonnr. Torben Rosendal, Kelsen Bisca A/S,Nr. Snede Ved anvendelse af løfteren undgår man belastnin-gen ved løft af melsække. Den mobile løsning gør, at den lejlighedsvise manuelle palletering kan udføres overalt i lager-området. Ved denne løsning drives løfteren af et batteri.valg af batteri skal overvejes nøje, da der ellers kan blive for kort driftstid og/eller for lav suge-styrke. For lav sugestyrke kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis løfteren taber sækken. Kontaktperson/virksomhed Telefonnr. Niels Jessen, Valsemøllen A/S,Køge BST-kontaktperson Telefonnr. BST-kontaktperson Telefonnr. Flora Karen Eriksen, Fødevare-BST

14 Rengøring af dejsnegle Det har været belastende arbejde at fjerne dejsneglene fra maskinen, rengøre dem og sætte dem på plads igen.dejsneglene vejer 30 kg,og deres form gør dem svære at håndtere. Der er blevet fabrikeret et bord,som er tilpasset højden på dejsneglenes placering i maskinen. Det betyder, at dejsneglene kan trækkes ud på bordet, hvor de også kan rengøres. Efter rengøring kan de skubbes på plads igen. Løft af brød til stangbrødsstativ Stangbrød placeres efter bagning på hylderne i stativet. Der er tale om løftebelastninger på grund af brødets vægt og størrelse samt hyldernes højde. Løftebelastningen kan give sig udslag i skade på især lænderyg og skuldre. Belastningen er mindsket ved at placere stativet på en sakselift. Herved kan placeringen af brød på de tre nederste hylder i stativet foregå i en korrekt arbejdshøjde ved indstilling af sakseliftens højde. Det er også muligt at mindske løftebelastningen ved at bruge en arbejdsteknik,hvor man skubber brødet ind på hylden i samme niveau som ovnen - uden at brødet på noget tidspunkt slipper underlaget helt. Der er intet løftearbejde forbundet med rengøring af dejsneglene. Risikoen for at tabe sneglen er væsentligt nedsat. Poul Poulsen, De Danske Brødfabrikker Schulstad Brød A/S,Odense Flora Karen Eriksen, Fødevare-BST Man har opnået gode arbejdshøjder for løft til hylde 1 til og med hylde 5 regnet fra gulvet, og det er blevet muligt at anvende en skånsom arbejdsteknik. Der er tale om en let tilgængelig løsning uden de store pladskrav. Der er stadig belastninger af især skuldre ved løft til 6., 7. og 8. hylde, da arbejdshøjden sjældent er passende. Morten Skjollander, Schulstad Brød A/S,Pandrup

15 Palletering af kasser Ved manuel palletering ses der ofte løftesituationer, hvor kasser anbringes uden for det optimale løfteområde - det vil sige mellem midtlårshøjde og brysthøjde. Der ses ofte lange rækkeafstande, når en kasse placeres længst væk fra operatøren. Der er her tale om forholdsvis lette kasser, men antallet af løft er betragteligt.dette arbejde kan være belastende for især lænderyg og skuldre. Virksomheden har placeret en sakselift i en grav i gulvet. Medarbejderen får derved mulighed for hele tiden at justere arbejdshøjden, så ingen kasser anbringes i for høj eller for lav højde. For at sikre arbejdspladsen mod klemulykker, er der monteret en fodliste på gulvet,og sakselift og grav har samme størrelse. Transport af fyldte kasser Fyldte kasser skulle før bæres op ad en meget stejl trappe og tømmes.arbejdet var belastende for arme og ryg, og der var risiko for faldulykker, da det ikke var muligt at bruge gelænderet. Virksomheden har etableret en elevator til transport af kasser til det niveau, hvor de skal tømmes. Elevatorens hastighed er afstemt med den tid, det tager for medarbejderen at gå op ad trappen. Løsningen har nedsat belastningerne ved løfte- og bærearbejdet samt nedsat risikoen ved gang på trappen,da medarbejderen nu kan bruge gelænderet og har frit udsyn. Løft kan foregå i optimal højde uanset medarbejderens kropsbygning, og løftebelastningen er derfor nedsat. Der er mulighed for at palletere i højere stabler end ellers. Løsningen kan ikke anvendes alle steder på grund af bygningsmæssige forhold. Gunner Olesen, Cerealia Unibake A/S,Hatting Aage Larsen, Kelsen Bisca A/S,Hjørring

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere