Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)'"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0811 Bilag 3 Offentligt retsinformation.dk - BEK nr 1650 af Side 1 af 12 BEK nr 1650 af 13/12/2006 Gældeíd,e (Slambekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato : Miljøministeriet Der fulde tekst Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)' I medfør af $ 7, stk. l, ff. 6, ff. 7, nr. 8 og nr. l l, $ 7 4 stk. 1,2 og 4, S 13, stk. I og2, $ 16, $ 19, stk.5, $ 44, stk. 1, $ 67, $ 73, stk. I og 3, $ 80, $ 92, 1i0, stk.3 og4 i lov om miljøbesþttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.753 af25. a.ugùst 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr.260 af L maj 2002, lov nr. 385 af25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005, lov nr.244 af27. marts 2006 og lov nr. l57l aî20. december 2006 fastsættes: Kapitel I Be kendtgøre I sens område m.v. $ I. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om, i hvilket omfang affald, jf. g 2, kan anvendes tiljo.dbrugsfo.må1, således at hensynet til miljøbesk''ttelser ik:ke tilsidesættes. S 2. Bekendtgø elseìi omfatter affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk behandlet affal4 processpildevand og spildevandsslam, i det omfa g affaldet påtænkes anvendt tiljordbrugsformåi. St 2. Komposteret og ukomposteret have- og pa kaffald kar uden forudgâende tilladelse anvendes til jordbrugsformâi, og er i øvrigt ikke omfattet af de e bekendtgffelses regler..slk J. Aiiald, der ka udbringes efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. StÈ Animalske biproduktet bortset fra organisk dagrenovation og madaffald fra storkøkk ner, der indsamles med orga isk dagrenovatiol! er undtaget fia r gleme i de ne bekendtgørelse i det omfang, fo holdet er omfattet afeuropaparlamentet og Rådets forordning (EF) 17'74/2002 af3. oklober 2002 om sundhedsbestemrnelse fo animalske biprodulter, som ikke e bestemt til konsum. $ 3. Regleme i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse, hvis de strider mod best mmelser om forebyggelse og bekæmpelse af husd),rsygdomme, zoonoser eller planteskadegøer i and n lovgivning. $ 4. I denne bekendtgø else forstås ved: I ) Affaldsproducent: Den, der frembdnger, forarbejder, forhandler eller impoferer affald, som skal afhændes til jordbrugsformåi. -- 2) Bruger: Den, der har brugsret over det areal, hvorpå afialdet anvendes. 3) Jo db ug: Plante- ell r træproduktion i landbrug, skovbrug og gartne, hav b.ug samt park- eller kirkegfudsdrift o. lign. 4) Jordbrugsformål: Gødskning eller jordforbedring i jordbrug. 5) Privat havebrug: Ikke-erhvervsmæssig plante- og træp odultion, som kun er til brug for en e kelt elle få hùsstande. 6) Rekreative arealer: Parker, gårdanlæg, sportspladse o.lign., hvor det er almindeligt at tage ophold. 7) 0ffentlige spildevandsanlæg: Spildeva dsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlægg ts drift og/eller vedligeholdelsg jf miljøbesk)'ttelseslovens $ 30, stk. 7. Kapitel 2 Anvendelse afaffald, sott et optaget på bilag l S 5. Affald, som er optaget pâ bilag 1, kan uden forudgående tilladelse effer lovens g 19 a vendes til jordb ugsformål i overensstemmelse med bestemmelseme i kapitleme 3-9 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk S/ 2. Ved anvend lse i skove afaffald, som er optaget på bilag l, skal der søges tilladelse efter lovens $ 19. Kommuralbestyrelsen skal fastsætte vilkå om, at kapitel 3-9 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårcne i kapitlem 3-9 eller fastsætte yderligere vilka. ^Sr[ J. Ved aftrændelse til eller anverìdelse i p.ivat haveb ug gælde $ 12, stk. 3, 2. punktum, $ 13, stk. 2-4, $ 19 og kapitleme 8 op 9 ikke. Kapitel 3 Generelle krav til affald der skal aroendes tíljordbrugsformål https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=

2 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 2 af 12 $ 6. Affald, de skal anvendes tiljordbrugsformål eller tilfø es husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæ9, skal overholde grænseværdieme i bilag 2 og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer. Affaldet skal væ e prøvetzget og analyseret i henhold til $$ 7, 8, 15 elle 16..9rk 2. Ved sammenblanding affle e affaldsproducent rs affald, herunder spildevandsslam fra forskellige anlæg, samt ved sammenblanding af affald med produkter, skal de e kelte affaldsarter inden sammenbla ding prøvetages med henblik på analyse a! om grænseværdieme i bilag 2 overholdes. Sl 3. Affald fra husholdninger, der behandles samlet, anses som stammende f a én affaldsp oducent. Den ansvarlige myndighed for indsamlingsordningen anses i dette tilfælde for affaldsproducent. Analyser mt. $ 7. Affald, der skal anvendes tiljordbrugsformål eller tilføes husdyrgødningsbaserede biogas- elle forarbejdningsanlæg, skal være analysefet v d repræsentative p øve..t k 2. Prøveme skal udtages og analyseres afet dertil akkredit ret labomtorium..'lk J. Kommunalbesry'relsen i afïaldsp oducentens kommune kan beslutte, at prøver kan ûdtages elle analyseres af affaldsproducenten efter forskift af labo ato.iet. Stf. l. Laborato iet fremsender analysercsultateme til tilsynsmyndigheden inden første levering afaflaldet finder sted. Efter fffste levering skal hvert analyseresultat fremsendes til tilsynsmyndigheden, så snaìt det foreligger. S 8. Prøveudtagning, a nalysehyppighed, -paramet e og -metoder skal overholde forslaifteme i bilag 5. S L 2. Kommunalbestyrelser kan beslutte, at prøveudtagnings- og analysehyppigheden skal øges eller nedsættes. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at prøveme skal analyseres for flere eller fæ e pammetr. $ 9. $$ 7 og 8 finder ikke anvendelse fo affald omfattet afregleme i kapitel 6. Kapirel 4 Opbevating og antendelse af affald, der tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg $ 10. Hvis det afgassede affald indeholder mere end 75 7o husdyrgødning regnet på tøßtofbasis fff afgasûing, finder regleme om opbevaring og anvendelse afforarbejdet husdyrgødning i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. anvendelse..st 2. De med affald tilførte mængder kvælstof omregnes til dlr enheder, således at maksimalt I 00 kg totalkvælstof svarer til I dyreenhed. Kapitel 5 Gercrelle bav til afaldsptoducenten S ll. Affaldsproducenrens plþer efter $$ påhvile den affaldsproducent, der afhæoder affaldet til b uger ll husdyrgødningsbaserede biogas- elle fo arbejdningsanlæg. $ 12. Affaldsproducenten skal udarbejde en deklaration, som skal angive følgende: 1) Affald med beskivelse afopriridelse og p oduktionssted samt h nvisning til de betegnelset der er anvendt i bilag l. 2) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er fremkomm t ved blanding affler forskellige affaldsarter. 3) De enkelte besta ddele samt bla dingsfo hold for affald, som er blandet med gødning, jordforbedringsmiddel eller andre produkter. 4) Behandling, resultater afeventuelle analyser samt eventuelle est illione fo anvendelsen. De betegnelser, der er angivet i bilag 3, skal anvendes. 5) A alyse esultatet jf. $$ 7 og 15, herunder angivelse afprøveudtagnings- og analysetidspù kt. 6) Oplysning om opbevaringsmuligheder.,s/k 2. Hvis kommunalbestyrelsen i en afgøelso har fastsat vilkår i medfør af $ 29, skal disse fremgå afdeklarationen. -9t/. 3. Kopi afdeklarationen fremsendes til kommunalbest relsen i affaldsproducentens kommune. Fremsendelse skal ske senest I dage fø leve ing til bruger eller husdyrgødrìingsbaserede biogas- eller fonrbejdningsanlæg. $ 13. Enhver affaldsproducent, der indgfu aftale om levera ce afaffald, er ansvarlig fo, at deklarationen følger affaldet og svarer til dette. Stk 2. Levering af affald må kun ske efter skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og brugeren eller ledelsen af det husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg. Stk 3. Den årlige leverance, jf. stk. 2, skal kunne fo udses anvendt til gødskningsformål påjordbrugsbedriften i den indeværende og kommende planperiode. jf. $$ 2l-25..Sr. 7. Ved indgåelse afaftale om levering afaffald til bruger, skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen, dekla ation sant ko t med angivelse af, hvor affaldet forventes udspredt, til kommunalbestyrelsen i bmgers kommùne senest 8 dage før fø ste levering. Ved aftale om levering af affald til husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, skal aflaldsproducenten sende kopi af l veringsaftalen og deklaration til tilsynsmyndigheden for det husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsaalæg senest 8 dage før første levering. $ 14. Hvert år inden 1 mafs skal affaldsprodùcenten indberette til kommunalbestyrelsen, hvor slore mængdq afhver a.ffaldsart, https ://www.retsinformation.dk/print. aspx?id:

3 retsinformation.dk - BEK nr 1650 aî 13112/2006 Side 3 af 12 de er afhætdet til anvetdelse til jordbrugsfo mål i det foregående kalenderår, fordelt på anvendelse i landbrug, skovbrug, biogaseller forarbejdningsanlæg, gaftneri, parkdrift og privat havebrug. hdberetningen skal ske med henvisning til deklarationerl jf. S 12, for hve affaldsart. Sl 2. Kommunalbestyrelsen skal hvert iàr senest l.juli indberette de i stk. I omhandlede oplysninge. til Miuøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan efte. forhandling med kommunalbest,. elseme fastsætte regler om indb retningens form. Kapitel 6 Krqv til anvendelse af slamfra offentl ge og b olog sk behandlet k ldesoúerct affald tiljordbrugsformål $ 15, Slam ta offentlige spildevandsanlæg og biologisk beha dlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og private virksomhede, der skal anvendes tiljordbrugsformåi, skal være prøvetaget og analyseret i henhold til Ministeriet for Fødeva er, Landbrug og Fiskeris bekendtgør lse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformåi. Stk 2. Ptwetagr].i'Jgog analyse kan dog undlades fo slam fra offentlige spildevandsanlæg med en kapacitet på mindre end 500 PE eller tømningsordninger fra private husstande, såf emt slanmet med henblik på behandling tilføres et offentligt spildevandsanlæg. $ 16. Ved videreforarbejdning af slam fra offentlige spildevandsanlæg i slammineraliseringsanlæg o.lign. skal prøveudtagning med henblik pâ analyse al om grænseværdieme for tungmetal i bilag 2 er overholdt, være foretaget inden videreforarbejdningen..tl 2. Ved tømning afslammineraliseringsanlæg, der indeholder slam produceret før L februa.2000, skal slammet analyseres for overskridelse af grænseværdierne for tungmetaller i bilag 2 inden udbringring. $ 17. Slam fra offentlige spildevandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og p vate virksomheder med forhøjed indhold af miljøfremmede organiske stoffer, jf bilag 2, kan uanset $ 6, stk. 2 videreforarbejdes med henblik på omsætning afmiljøfremmede stoffer i mitjøgodkendte komposte ngsanlæg. Sl 2. Komposteringsanlægget skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumente e, at der sker omsætning afde miljøfremmede stoffer. $ 18. Kommunalbesfyrelsen skal râde over opbevaringsfaciliteter for slam fra ofentlige spildevandsanlæg i kommunen svarende til 9 måneders produktion. S,t 2. Slam fra offentlige spildevandsanlæg må ikke opbevares i ma kstakke. S Ë 3. Kommunalbesty elsen skal senest den 31. december hvert år til Miljøstyrelsen indsende cn redegørelse for, hvor og på hvilken måde slam fra offentlige spildevandsanlæg skal opbevares det kommerde å, Kapitel 7 Afald, der ikke er onfattet afkapitel 6, og som skal anrendes tiljordbrugsfornål S 19. Opbeva ing afaffald pâ brug rs vi*somhed kan ske uden fo udgående tilladelse efter lovens $ 19, hvis det ske på et opbevaringsanlæg, der er placeret, ind ettet og d evet i overensstemmelse med bekendtgøelse om erhve vsmæssigt dlrehold, husdyrgødning ensilage mv., og hvis der ikke opbevares en støíe mængde affald, end bruge selv kan anvende i indeværende og kommende vækstsæson,jf. $$ ,SrÈ 2. Affald, de ikke afgive. væske, kan opbevares i markstakke på brugers virksomhed uden fo udgâ nde tilladelse effer lovens $ t9. Markstakkene skal være overdækket, så vand ikke kan trænge ind i súakken, og placeringen skal følge egleme i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdlrgødnilg, ensilage mv. SrÉ. 3. Spildevandsslam mâ ikke opbevaxes i ma kstakke. Stk 4. Anlæ9, det øx'vendes til opbevaring af bâde affald og husdyrgødning, skal have en tilstrækkelig kapacitet, således at bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdy gødning, ensilage mv. overholdes. Kapitel 8 Brugers anvende lse af allald $ 20. Aavendelse af affald må ikke: l) Ske på sådan en måde og på sådanne arealer, at de ved tøbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn. 2) Give anledning til forurening afgrundvandet, væsentlige g ner eller uhygiejniske forhold. S/. 2. Affald må ikke udbringes på lødage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzore, somme.husofn åder eller om åder i landzone, der v d lokalplan er udlagt til boligformåi. $ 21. Affald, der ifølge denne bekendtgørelse udbringes tiljo dbrugsformål, skal anvendes til gødskningsformål og indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet. Srk 2. På landbrugsareale må affald kun udbringes til afg øder med kvælstofnorm eller en etnirigsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov omjordbrugets anvendelse afgødning og om plantedække og de i medfør herafudstedte bekendtgørelser..tt. 3. På arealer, der ikke er omfattet af stk. 2, må affald kun udbringes til afgrøder med et gødskningsbehov..ttk L Bruger skal sen st 31. marts hvert år fiemsende markplan forjordbrugsbedriften for indeværende planp riode samt ko t med angivelse af udspredriingsarealer til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager afald i mængder, der overstiger l0 tons tølstofpr. år. $ 22. Pâ areale, de tilføres affald, må den samlede tilførsel afnæringsstoffer i form af afald og husdyrgødning ikke overstige 170 kg totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. ha pr. å.. Fosfordose ingen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år. I skove kan https://www.retsinformation.dvprint.aspx?id:1 3056

4 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af Side 4 af 12 fosfordoseringen beregnes som et gennemsnit ov r I 0 år.,çt 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, må de ikke med affald tilføresjorden mere end 7 tons tørstofpr. ha pr. år beregnet som et gennemsnit over l0 år. I parker og skove, hvor der ikke dyrkes fortætbarc afgj øde\ mi! der tilføes 15 tons tørstofp. ha pr. fu, beregnet som et gennemsnit over 10 år. Slk 3. I{vis dosering beregnes som et gennemsnit over flere å efte egleme i stk. I og 2, skal bruger hvert ar senest 3 I. marts fiemsende markplan forjordbrugsbedriften til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager affald i mængder, der overstiger l0 lons tørstofpr. å.,stk 4. De i stk. I og 2 angivne maksimale mængder pr. ha pr. å skal ove holdes inden for enhver planperiode. Hvor mængdeme kan be egûes som et gennemsnit over 3 eller 10 år, skal kravene være opô/ldt i hv r 3-års henholdsvis lo-â s planperiode.,stk J. For affald, de bestå af me e end 75olo husdyrgødning regn t på tø stofbasis, t æder regleme i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. i stedet for stk. I og 2. De med affald tilføte mængd r kvælstofomregnes til dyreenheder, således at maksimalt I 00 kg kvælstof sva er til I dyreenhed. $ 23. I perioden fra høst, dog senest I. september, til I. februar må der ikke udbringes flydende affald..sl. 2. I perioden fra I. september til I. marts må der ikke udbringes flydende affald på flerårige afgrøder uden årlig høst..ç/c J. Stk. I og 2 finder ikke anvendelse for udbringning af flydende affald fra høst til 1. oktobe. på etablerede, overviritrende fodergræsarealer og på areale, hvo der den følgende vinter skal være vinteíaps. På disse areale må de med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg totalkvælstofpr. ha..9rk 4. Stk. I og 2 firder endvidere ikke anvendelse for udbringning afflydende affald fia høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke de er indgået kontrakt med et frøavlsfi ma om levering af frø i den kommende sæson. På disse areale må de med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg totalkvælstofpr. ha. $ 24. Flydende afald må højst udbringes i mængder på m3 pr. ha pr. planperiode. I perioden fra 1. februar til l. april må der kun udbringes m3 pr. ha. $ 25. Udbringning affast affald i perioden fra høst til 20. oktobe må L:un ske på arealer, hvo der er afg øde samme vinte. S 26. Anvendelse af affald skal ske i overensstemmelse med dekla ationen, ji g 12. S 27, De hygiejniske restriktioner for anvendelsen skal ove holdes,jf. bilag 3. Kapitel 9 bestemmelser om tungtnetaller tjotd S 28. Arealef som tilfø es affald, må ikke indeholde mere tungmetal end angivet i bilag 4.,Slk 2 På arealet hvor kommunalbestyrelsen \,'r rde er, at de e risiko for, at de i bilag 4 nævnte grænseværdier for indhold i jord er oveßkedeq skal kommunalbestyrelsen lade udtage og analyserejordprøver til dokumentation for, hvorvidt grænsçvæ dieme er ove holdt.,stã. 3. Jordprøveme skal udtages og analyse es afet de til akkrediteret laboratorium. Udgifteme til disse prøver afholdes af affaldsproducenteû. Sf,t 4 Prøveudtagning og analyse skal ske i overe[lsstemmeìse med bestemmelseme i bilag 4. Kapitel l0 Anvendelse afaffald, som kþ,8 er optaget på bil rg l 19 til anvendelse afaffald, der ikke e optaget på listen i bilag l, til $ 29. Ved meddelelse aftilladelse efter lovens $ jordbrugsformåi, skal kommùflalbesty elsen fastsætte vilkå om, at eglem i kapitel 3'9 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene i fo hold til, hvad der gælder efter kapitleme 3-9 eller fastsætte yderligere vilkår og herunder bestemme, at anvendelse ikke må ske på nærmere ang vne arealer. $ 30. Kommunalbest Telsen skal indhent udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og veterinærchefen i fødevareregionen, inden afgørelse t æfes. Kapitel I I Tilsyn og håndhævelse S 31. Kommunalbestyrelsen føer tilsyn med, at regleme i bekendtgørelsen overholdes.,stk 2. Plantedirektoratet førcr uanset stk. I tilsyn med kvalitet n afslam fia offentlige spild vandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald f a husholdninger, institutione og private virksomheder. S 32. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foénstålhìinger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener lle fo urening. Srt 2. Tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse afaffald tiljordbrugsformåi, såûemt anvendelsen medfø er fo urenine eller risiko herfo. https ://www.retsinformation.dvprint.aspx?id=

5 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af l3/12d006 Side 5 af 12 Kapitel 12 Dispens rtion og klage S 33. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra regleme eíte konkret ansøgdng. S 34..Følgende afgørelser kan ikke påklages til a den administrativ myndighed : l) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter $$ 7, 8 og 32. 2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter $ 29, når afgørelsen vedrører mi[dre end 10,000 tons affald pr. år. 3) Miljøstyrelsens afgørelser effer $ 33. Kapitel l3 Srruf $ 35. Medmindre højere straf er fo skyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: l) anvende affald i strid med S 5, stk. I 2) overt æder $$ 6 og 7, stk. l, 2 og 3, 3) overtræder $ 8, stk. 1, 4) overtræder vilkå fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. $ 8, stk. 2, 5) overtræder $$ 10 og 19, 6).undlader at udarbejde deklaration eller giver urigtige oplysninger i deklarationen, jf g 12, stk. I og 2, 7) undlader at fiemsende deklarationen til kommunalbesryrelsen, jf. $ 12, stk. 3, 8) ove teder $ 13, 9) undlader at foretage indbe etning til kommunalbesqrelseq jf $ 14, stk. l, 10) overt æder S 16, I l) overtræder dokumentationskavet i $ 17, stk. 2, 12) overtræder $$ 20-28, 13) overtræder vilkfu fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. $ 29, eller 14) undlader at efterkomme pâbud eller forbud efter $ Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 ^SÍ år, hvis overt ædelsen er begået fo sætligt eller ved grov uagtsomhe4 og hvis der ved ove trædelsen e : l) forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået elìer tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. St J. Der kan pålægges selskaber úv. (iuridiske personer) strafansvar efter regleme i st affelovens kapitel 5. Kapitel 14 Ikrafttræde n og over gangs be I le m me ls e r S 36, Bek ndtgørelsen hæder i kaff den l. janua Stk 2. Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om a vendelse af affald til jordbrugsformål (Slarnbekendtgørelsên) ophæves. S 37. Verserende sage om revision aftilladelse meddelt i henhold til $ 30 i bekendtgø else nr. 623 af30. juni 2003 færdigbeha dles efter reglerne i denne bek ndtgørelse. MiUøministeriet, den i/3. december 2006 Connie Hedegaard /Helge Andreasen https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=

6 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 6 af 12 Bilag 1 Liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse A) Slam og spildevand samt uforurenede p odukt este f a fo arbejdning afvegetabilske åva er samt slam og spildevand ûa mejerier. B) Slam fra dambrug: - Slam fra ferskvandsdambrug samt slam og spildevand fra recirkulered anlæg til opdræt affisk. Slam fra indpumpningsdambrug. C) Slañ fra forarbejdning afanimalske nåvarer: - Slam og flotationsfedt fta renseanlæg pâ slagterier og opskæ ingsvi.ksomhede. opsamlet eíìer at spildevandet ha været underkastet en primær rensning i henhold til biproduktforordningen, - Slam og flotationsfedt fra renseanlæg på levnedsmiddelvi ksomheder andre end slagteri r og opskæringsvirksomheder. - Slam og flotatonsfedt f a rensningsanlæg pâ fiskeindustri r. D) Organisk madaffald: - O.ganisk dagrenovation - Madaffald fra storkøkkener indsamlet m d organisk dagrenovation. - Madaffald f a butikker, de ikke er omfattet af litra F E) Spildevandsslam: - Slam fra offentlige spildevandsanlæg. - Slam fra private rensningsanlæg til behandling afhusspildevand. F) Animalske biprodukte som defineret i Eu opa-parlamentets og Rådets fo ordning (EF) t om srndhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, borts t fra organisk dagrenovation og madaffald fra storkøkkene. https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id:

7 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 7 af 12 Bilag 2 A. Grænseværdie fo tungmetaller Grænseværdier, jf. S 6 Tabel I me Dr. ks tørstof me Dr- kg totalfosfoí Cadmium 0,8 100 Kviksølv 0,8 200 Blyl) t Nikkel l) Blyværdien er 60 mg pr. kg tørstof eller mg pr. kg For havebrug gælder endvidere arsenværdien 25 mg pr. kg tørstof. i privat 2 ng pr. kg tørstof Ch om 100 Zi, k Kobber B. Overholdelse af grænsevæ dier for tungmetaller Analyseværdieme skal ove.holde de tørstofrelate ede elle fosfor elate ede grænseværdier i tabel l. A alyseværdieme skal overholde grænseværdieme i tabel 2. Ud af de seneste 5 prøver skal analyseresultateme fra mindl 75olo ligge under grænseværdieme. Dog må ingen prøve overskride en græns værdi med merc end 50olo. Hvis en prøve overskrider en grænseværdi med 0-50% skal der umiddelbart foretages fomyet prøveudtagning og analyse. Affaldsproducenten kan vælge enten at overholde de tffstofielaterede elle de fosfo elat rede grænseværdier. C. G ænseværdie fo miljøfremmede stoffer Tabel 3 mg pr. kg tffstof LASI ) r.300 T PAH2) 3 N?E3) l0 DEHF4) 50 1) LAS: Lineære 2) PAH: Polycykliske, aromatiske hydrocarboner. Ð PAH = Ð Acenaphthen, Phenatbren, Fluoren, Fluoranthen, Pyren, Benzfluoranthener (b+j+k), Benz(a)pyren, Benz(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren. 3) NPE: Nonylphenol (+ethoxylater). NPE omfatter selve stoffet nonylphenol og nonyþhenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper. 4) DEHP: di(2-etþlhexyl)phthalat. D. OverhoÌdelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer Hver enkelt analysercsultat skal overholde græosevæ dieme i tabel 3. https://w\àiw. ret s in fo rmation. dk /print. aspx?id= I 3056

8 retsinformation.dk - BEK ru 1650 af 13112/2006 Side 8 af 12 Bilag 3 Hyg ejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for forskellige affaldstner, jf. bilag l. efter forskell ge behandlinger. e dehne et nedenfor. Behandling Atrald Ikke behandlet Stabiliseret KontIollerct komdosterins Kontrol leret hysieinise ins A) Slam m.v. fra vegetabilsk oroduktion B) Slam m.v. fra dambrug Må ikke anvendes på rekreative arealer og C Slam fra fo arbej dning af animalske råvarer D) Organisk D ivat havebrus Må ikke anvendes til j ordbrugsform ál Må ikke anvendes til madaffald iord brussfo mål E) Spildevandsslam Må ikke anvendes til j ordbrugsformål F) Animalske bifodukter, bortset fra organisk dagrenovation og storkøkkenaffald Må ikke anvendes til j ordbrugsformå1 Må ikke anvendes til io dbrussformål Ikke til fortærbare afg øde eller på ekeative arealer og privat havebrug. Nedbringes inden 6 timer efter tilføßel. (2\ Må ikke anvendes til j ord brugsformål (l) +G\ Ikke til fofiærbare afgrøder eller på rekeative arealer og privat havebrug. (2) + (3) + (4) Skal følge reglerne, d r fremgår afeuropaparlamentes og Rådets forordûing (EF) Nr a 3. oktobe 2002 om sundhedsbestemmelse fo animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsùm + Kan anvendes uden hygiejnisk begrundede restriktioner. (l) På brug med klovbærende dyr skal udspredning og nedbringning afkompost ske før såning. (2) På areale hvor der tilføres spildevandsslam, må der indtil 1 år efter tilførsel kun dyrkes kom- eller frøafgrøder til modenhed samt græs eller lignende til indushiel fremstilling aftørfoder. Endvidere må der dyrkes ikke fortærbare afgøder. Der mà f.eks. ikke dyrkes kartofler, græs og majs til ensilage samt foder eller sukkenoer. Ved udspredning i skov skal skoven holdes lukket for offentligheden mindst 1/2 år efter tilfønel. Afspærring skal gennemføres med skiltning, der forþder plukning af bær, svampe og lignende. Opbevafings-, transport-, sprednings- og nedfældningsudsty,r skal rengøres forsvarligt umiddelbaxt efter brugen. (3) Kun efter hygiejnisering ved 70 C i 60 minutter og efterfølgende bioforgasning eller kompostering. (4) Veclrørende anvendelse på græsningsarealer skal reglerne, der fremgiår afeuropaparlamentes og Rådets forordning (EF)NI. 1774/2002 af 3. ol<tober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, desuden følges..f Definitioner til bilag 3 Folærbare afgrøder Afgrøder, der kan fortæres i rå tilstand afdyr eller mennesker. Afgrøder fra frugttræer er dog undtaget herfia. Kompostering Findeling med efterfølgende belufuiing- Belufuiingen kan være aktiv, f.eks. ved omstikning eller passiv ved opretholdelse afen struktut som tillader luftpassage. Nedbringning Nedpløjning, nedharvning direkte nedfældning eller anden metode, hvor affaldet bringes ned ijorden. l. Ikke behandlet: Uden behandling efter en af redenstående behandlingsformer. 2. Stabilisering: Stabiliseret affald skal ved levering have gennemgået en af de nedenfor under a) - e) nævnte behandlingsformer- Endvidere må stabiliseret affald ikke afgive lugt i væsentlig grad. a) Anaerob stabilisering ved udrådning i opvamet râdnetank eller behandling i biogasreaktor. b) Aerob stabilisering ved slambeluftning, enten i specielt indrettet slamluftningstant eller i langtidsbeluftet, altiveret slamanlæg. c) Kompostering, hvor temperaturen ikke kontrolleres. d) Kemisk stabilisering ved tilsætning afkalk. e) Slam, som har mine aliseret i slammineraliseringsanlæg i mindst 6 månede f a sidste tilfø sel. https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id= I 3056

9 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13/ Side 9 af Kontrolleret kompostering: Kompostering med daglig temperaturmåling, således at alt affald underkastes en temperatur pâ minimum 55 grade C i minimum 2 uger. Behandlingen skal dokume eres i form afregistre.ede tempe aturmålinger. 4. Kontrolleret hygiejnisering: - - Konûolleret hygiejniseret affald skal ved levering have gennemgået en af de nedenfor under a) - c) nævnte behandlingsformer. Endvide e skal konholle et hygiejnise et affald ved levering opfulde følgende hygiejniske kvalitetskav: Salmonella må ikke påvises Indholdet af-ð.coll skal være mindre end 100 CFU/g våd vægt Indholdet af enterokokker skal efter hygiejniseringsprocessen være mindre end 100 CFU/g våd vægt Prøveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist afmiljøstyrelsen. 5. Behandlingsformer: a) Behandling i reaktor, som sikrer en temperatur pâ minimum 70 grader C i minimum I time elle tilsvareride hygiejnisering. Behandlingen skal dokumente es i fo m af registrerct tid og temperatu. b) Behandling ved tilsæûìing afbrændt kalk så alt materiale opntu ph 12 i minimum 3 måneder. Behandlingen skal dokumenteres i form af tid og ph målinger, der dækker hele partiet. c) Behandling i biogas eakto ved termofil udrådnirgstemperatur samt behandling i separat hygiejnise ingstank kombineret med eller mesofil reaktoftank os med sikede I{oldetid ved udrådning i te mofi l(l ) reaktortank Holdetid ved behandling i separat hygiejniseringstank (2) før eller efter udrådning i før eller efter udrådning i termofi I reakto iank(3) mesofil eaktorø k(4) (l) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller de over. Mindste garanterede holdetid i reaktofanken (MGRT) er angivet i timer. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn. (2) Den kontrollerede hygiejnisering foregår i separat hygiejniseringstank i forbindelse med en termofil eller en mesofìl biogasreaktor. Udrådningen foregår enten før eller eíïer hygiejniseringen. Mindste garanterede holdetid i hygiejniseringstanken (MGRT) er angivet i timer. (3) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller derover. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn. (4) Ved mesofil udrådning forstås i denne sammenlæng udrådning i temperaturområdet mellem 20 grader C og52 grader C. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i ealdortarken er mindst 14 døgn. https ://www.retsinformation. dl:/print. aspx?id:

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere