Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)'"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0811 Bilag 3 Offentligt retsinformation.dk - BEK nr 1650 af Side 1 af 12 BEK nr 1650 af 13/12/2006 Gældeíd,e (Slambekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato : Miljøministeriet Der fulde tekst Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)' I medfør af $ 7, stk. l, ff. 6, ff. 7, nr. 8 og nr. l l, $ 7 4 stk. 1,2 og 4, S 13, stk. I og2, $ 16, $ 19, stk.5, $ 44, stk. 1, $ 67, $ 73, stk. I og 3, $ 80, $ 92, 1i0, stk.3 og4 i lov om miljøbesþttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.753 af25. a.ugùst 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr.260 af L maj 2002, lov nr. 385 af25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005, lov nr.244 af27. marts 2006 og lov nr. l57l aî20. december 2006 fastsættes: Kapitel I Be kendtgøre I sens område m.v. $ I. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om, i hvilket omfang affald, jf. g 2, kan anvendes tiljo.dbrugsfo.må1, således at hensynet til miljøbesk''ttelser ik:ke tilsidesættes. S 2. Bekendtgø elseìi omfatter affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk behandlet affal4 processpildevand og spildevandsslam, i det omfa g affaldet påtænkes anvendt tiljordbrugsformåi. St 2. Komposteret og ukomposteret have- og pa kaffald kar uden forudgâende tilladelse anvendes til jordbrugsformâi, og er i øvrigt ikke omfattet af de e bekendtgffelses regler..slk J. Aiiald, der ka udbringes efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. StÈ Animalske biproduktet bortset fra organisk dagrenovation og madaffald fra storkøkk ner, der indsamles med orga isk dagrenovatiol! er undtaget fia r gleme i de ne bekendtgørelse i det omfang, fo holdet er omfattet afeuropaparlamentet og Rådets forordning (EF) 17'74/2002 af3. oklober 2002 om sundhedsbestemrnelse fo animalske biprodulter, som ikke e bestemt til konsum. $ 3. Regleme i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse, hvis de strider mod best mmelser om forebyggelse og bekæmpelse af husd),rsygdomme, zoonoser eller planteskadegøer i and n lovgivning. $ 4. I denne bekendtgø else forstås ved: I ) Affaldsproducent: Den, der frembdnger, forarbejder, forhandler eller impoferer affald, som skal afhændes til jordbrugsformåi. -- 2) Bruger: Den, der har brugsret over det areal, hvorpå afialdet anvendes. 3) Jo db ug: Plante- ell r træproduktion i landbrug, skovbrug og gartne, hav b.ug samt park- eller kirkegfudsdrift o. lign. 4) Jordbrugsformål: Gødskning eller jordforbedring i jordbrug. 5) Privat havebrug: Ikke-erhvervsmæssig plante- og træp odultion, som kun er til brug for en e kelt elle få hùsstande. 6) Rekreative arealer: Parker, gårdanlæg, sportspladse o.lign., hvor det er almindeligt at tage ophold. 7) 0ffentlige spildevandsanlæg: Spildeva dsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlægg ts drift og/eller vedligeholdelsg jf miljøbesk)'ttelseslovens $ 30, stk. 7. Kapitel 2 Anvendelse afaffald, sott et optaget på bilag l S 5. Affald, som er optaget pâ bilag 1, kan uden forudgående tilladelse effer lovens g 19 a vendes til jordb ugsformål i overensstemmelse med bestemmelseme i kapitleme 3-9 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk S/ 2. Ved anvend lse i skove afaffald, som er optaget på bilag l, skal der søges tilladelse efter lovens $ 19. Kommuralbestyrelsen skal fastsætte vilkå om, at kapitel 3-9 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårcne i kapitlem 3-9 eller fastsætte yderligere vilka. ^Sr[ J. Ved aftrændelse til eller anverìdelse i p.ivat haveb ug gælde $ 12, stk. 3, 2. punktum, $ 13, stk. 2-4, $ 19 og kapitleme 8 op 9 ikke. Kapitel 3 Generelle krav til affald der skal aroendes tíljordbrugsformål https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=

2 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 2 af 12 $ 6. Affald, de skal anvendes tiljordbrugsformål eller tilfø es husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæ9, skal overholde grænseværdieme i bilag 2 og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer. Affaldet skal væ e prøvetzget og analyseret i henhold til $$ 7, 8, 15 elle 16..9rk 2. Ved sammenblanding affle e affaldsproducent rs affald, herunder spildevandsslam fra forskellige anlæg, samt ved sammenblanding af affald med produkter, skal de e kelte affaldsarter inden sammenbla ding prøvetages med henblik på analyse a! om grænseværdieme i bilag 2 overholdes. Sl 3. Affald fra husholdninger, der behandles samlet, anses som stammende f a én affaldsp oducent. Den ansvarlige myndighed for indsamlingsordningen anses i dette tilfælde for affaldsproducent. Analyser mt. $ 7. Affald, der skal anvendes tiljordbrugsformål eller tilføes husdyrgødningsbaserede biogas- elle forarbejdningsanlæg, skal være analysefet v d repræsentative p øve..t k 2. Prøveme skal udtages og analyseres afet dertil akkredit ret labomtorium..'lk J. Kommunalbesry'relsen i afïaldsp oducentens kommune kan beslutte, at prøver kan ûdtages elle analyseres af affaldsproducenten efter forskift af labo ato.iet. Stf. l. Laborato iet fremsender analysercsultateme til tilsynsmyndigheden inden første levering afaflaldet finder sted. Efter fffste levering skal hvert analyseresultat fremsendes til tilsynsmyndigheden, så snaìt det foreligger. S 8. Prøveudtagning, a nalysehyppighed, -paramet e og -metoder skal overholde forslaifteme i bilag 5. S L 2. Kommunalbestyrelser kan beslutte, at prøveudtagnings- og analysehyppigheden skal øges eller nedsættes. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at prøveme skal analyseres for flere eller fæ e pammetr. $ 9. $$ 7 og 8 finder ikke anvendelse fo affald omfattet afregleme i kapitel 6. Kapirel 4 Opbevating og antendelse af affald, der tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg $ 10. Hvis det afgassede affald indeholder mere end 75 7o husdyrgødning regnet på tøßtofbasis fff afgasûing, finder regleme om opbevaring og anvendelse afforarbejdet husdyrgødning i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. anvendelse..st 2. De med affald tilførte mængder kvælstof omregnes til dlr enheder, således at maksimalt I 00 kg totalkvælstof svarer til I dyreenhed. Kapitel 5 Gercrelle bav til afaldsptoducenten S ll. Affaldsproducenrens plþer efter $$ påhvile den affaldsproducent, der afhæoder affaldet til b uger ll husdyrgødningsbaserede biogas- elle fo arbejdningsanlæg. $ 12. Affaldsproducenten skal udarbejde en deklaration, som skal angive følgende: 1) Affald med beskivelse afopriridelse og p oduktionssted samt h nvisning til de betegnelset der er anvendt i bilag l. 2) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er fremkomm t ved blanding affler forskellige affaldsarter. 3) De enkelte besta ddele samt bla dingsfo hold for affald, som er blandet med gødning, jordforbedringsmiddel eller andre produkter. 4) Behandling, resultater afeventuelle analyser samt eventuelle est illione fo anvendelsen. De betegnelser, der er angivet i bilag 3, skal anvendes. 5) A alyse esultatet jf. $$ 7 og 15, herunder angivelse afprøveudtagnings- og analysetidspù kt. 6) Oplysning om opbevaringsmuligheder.,s/k 2. Hvis kommunalbestyrelsen i en afgøelso har fastsat vilkår i medfør af $ 29, skal disse fremgå afdeklarationen. -9t/. 3. Kopi afdeklarationen fremsendes til kommunalbest relsen i affaldsproducentens kommune. Fremsendelse skal ske senest I dage fø leve ing til bruger eller husdyrgødrìingsbaserede biogas- eller fonrbejdningsanlæg. $ 13. Enhver affaldsproducent, der indgfu aftale om levera ce afaffald, er ansvarlig fo, at deklarationen følger affaldet og svarer til dette. Stk 2. Levering af affald må kun ske efter skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og brugeren eller ledelsen af det husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg. Stk 3. Den årlige leverance, jf. stk. 2, skal kunne fo udses anvendt til gødskningsformål påjordbrugsbedriften i den indeværende og kommende planperiode. jf. $$ 2l-25..Sr. 7. Ved indgåelse afaftale om levering afaffald til bruger, skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen, dekla ation sant ko t med angivelse af, hvor affaldet forventes udspredt, til kommunalbestyrelsen i bmgers kommùne senest 8 dage før fø ste levering. Ved aftale om levering af affald til husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, skal aflaldsproducenten sende kopi af l veringsaftalen og deklaration til tilsynsmyndigheden for det husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsaalæg senest 8 dage før første levering. $ 14. Hvert år inden 1 mafs skal affaldsprodùcenten indberette til kommunalbestyrelsen, hvor slore mængdq afhver a.ffaldsart, https ://www.retsinformation.dk/print. aspx?id:

3 retsinformation.dk - BEK nr 1650 aî 13112/2006 Side 3 af 12 de er afhætdet til anvetdelse til jordbrugsfo mål i det foregående kalenderår, fordelt på anvendelse i landbrug, skovbrug, biogaseller forarbejdningsanlæg, gaftneri, parkdrift og privat havebrug. hdberetningen skal ske med henvisning til deklarationerl jf. S 12, for hve affaldsart. Sl 2. Kommunalbestyrelsen skal hvert iàr senest l.juli indberette de i stk. I omhandlede oplysninge. til Miuøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan efte. forhandling med kommunalbest,. elseme fastsætte regler om indb retningens form. Kapitel 6 Krqv til anvendelse af slamfra offentl ge og b olog sk behandlet k ldesoúerct affald tiljordbrugsformål $ 15, Slam ta offentlige spildevandsanlæg og biologisk beha dlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og private virksomhede, der skal anvendes tiljordbrugsformåi, skal være prøvetaget og analyseret i henhold til Ministeriet for Fødeva er, Landbrug og Fiskeris bekendtgør lse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformåi. Stk 2. Ptwetagr].i'Jgog analyse kan dog undlades fo slam fra offentlige spildevandsanlæg med en kapacitet på mindre end 500 PE eller tømningsordninger fra private husstande, såf emt slanmet med henblik på behandling tilføres et offentligt spildevandsanlæg. $ 16. Ved videreforarbejdning af slam fra offentlige spildevandsanlæg i slammineraliseringsanlæg o.lign. skal prøveudtagning med henblik pâ analyse al om grænseværdieme for tungmetal i bilag 2 er overholdt, være foretaget inden videreforarbejdningen..tl 2. Ved tømning afslammineraliseringsanlæg, der indeholder slam produceret før L februa.2000, skal slammet analyseres for overskridelse af grænseværdierne for tungmetaller i bilag 2 inden udbringring. $ 17. Slam fra offentlige spildevandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og p vate virksomheder med forhøjed indhold af miljøfremmede organiske stoffer, jf bilag 2, kan uanset $ 6, stk. 2 videreforarbejdes med henblik på omsætning afmiljøfremmede stoffer i mitjøgodkendte komposte ngsanlæg. Sl 2. Komposteringsanlægget skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumente e, at der sker omsætning afde miljøfremmede stoffer. $ 18. Kommunalbesfyrelsen skal râde over opbevaringsfaciliteter for slam fra ofentlige spildevandsanlæg i kommunen svarende til 9 måneders produktion. S,t 2. Slam fra offentlige spildevandsanlæg må ikke opbevares i ma kstakke. S Ë 3. Kommunalbesty elsen skal senest den 31. december hvert år til Miljøstyrelsen indsende cn redegørelse for, hvor og på hvilken måde slam fra offentlige spildevandsanlæg skal opbevares det kommerde å, Kapitel 7 Afald, der ikke er onfattet afkapitel 6, og som skal anrendes tiljordbrugsfornål S 19. Opbeva ing afaffald pâ brug rs vi*somhed kan ske uden fo udgående tilladelse efter lovens $ 19, hvis det ske på et opbevaringsanlæg, der er placeret, ind ettet og d evet i overensstemmelse med bekendtgøelse om erhve vsmæssigt dlrehold, husdyrgødning ensilage mv., og hvis der ikke opbevares en støíe mængde affald, end bruge selv kan anvende i indeværende og kommende vækstsæson,jf. $$ ,SrÈ 2. Affald, de ikke afgive. væske, kan opbevares i markstakke på brugers virksomhed uden fo udgâ nde tilladelse effer lovens $ t9. Markstakkene skal være overdækket, så vand ikke kan trænge ind i súakken, og placeringen skal følge egleme i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdlrgødnilg, ensilage mv. SrÉ. 3. Spildevandsslam mâ ikke opbevaxes i ma kstakke. Stk 4. Anlæ9, det øx'vendes til opbevaring af bâde affald og husdyrgødning, skal have en tilstrækkelig kapacitet, således at bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdy gødning, ensilage mv. overholdes. Kapitel 8 Brugers anvende lse af allald $ 20. Aavendelse af affald må ikke: l) Ske på sådan en måde og på sådanne arealer, at de ved tøbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn. 2) Give anledning til forurening afgrundvandet, væsentlige g ner eller uhygiejniske forhold. S/. 2. Affald må ikke udbringes på lødage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzore, somme.husofn åder eller om åder i landzone, der v d lokalplan er udlagt til boligformåi. $ 21. Affald, der ifølge denne bekendtgørelse udbringes tiljo dbrugsformål, skal anvendes til gødskningsformål og indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet. Srk 2. På landbrugsareale må affald kun udbringes til afg øder med kvælstofnorm eller en etnirigsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov omjordbrugets anvendelse afgødning og om plantedække og de i medfør herafudstedte bekendtgørelser..tt. 3. På arealer, der ikke er omfattet af stk. 2, må affald kun udbringes til afgrøder med et gødskningsbehov..ttk L Bruger skal sen st 31. marts hvert år fiemsende markplan forjordbrugsbedriften for indeværende planp riode samt ko t med angivelse af udspredriingsarealer til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager afald i mængder, der overstiger l0 tons tølstofpr. år. $ 22. Pâ areale, de tilføres affald, må den samlede tilførsel afnæringsstoffer i form af afald og husdyrgødning ikke overstige 170 kg totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. ha pr. å.. Fosfordose ingen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år. I skove kan https://www.retsinformation.dvprint.aspx?id:1 3056

4 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af Side 4 af 12 fosfordoseringen beregnes som et gennemsnit ov r I 0 år.,çt 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, må de ikke med affald tilføresjorden mere end 7 tons tørstofpr. ha pr. år beregnet som et gennemsnit over l0 år. I parker og skove, hvor der ikke dyrkes fortætbarc afgj øde\ mi! der tilføes 15 tons tørstofp. ha pr. fu, beregnet som et gennemsnit over 10 år. Slk 3. I{vis dosering beregnes som et gennemsnit over flere å efte egleme i stk. I og 2, skal bruger hvert ar senest 3 I. marts fiemsende markplan forjordbrugsbedriften til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager affald i mængder, der overstiger l0 lons tørstofpr. å.,stk 4. De i stk. I og 2 angivne maksimale mængder pr. ha pr. å skal ove holdes inden for enhver planperiode. Hvor mængdeme kan be egûes som et gennemsnit over 3 eller 10 år, skal kravene være opô/ldt i hv r 3-års henholdsvis lo-â s planperiode.,stk J. For affald, de bestå af me e end 75olo husdyrgødning regn t på tø stofbasis, t æder regleme i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. i stedet for stk. I og 2. De med affald tilføte mængd r kvælstofomregnes til dyreenheder, således at maksimalt I 00 kg kvælstof sva er til I dyreenhed. $ 23. I perioden fra høst, dog senest I. september, til I. februar må der ikke udbringes flydende affald..sl. 2. I perioden fra I. september til I. marts må der ikke udbringes flydende affald på flerårige afgrøder uden årlig høst..ç/c J. Stk. I og 2 finder ikke anvendelse for udbringning af flydende affald fra høst til 1. oktobe. på etablerede, overviritrende fodergræsarealer og på areale, hvo der den følgende vinter skal være vinteíaps. På disse areale må de med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg totalkvælstofpr. ha..9rk 4. Stk. I og 2 firder endvidere ikke anvendelse for udbringning afflydende affald fia høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke de er indgået kontrakt med et frøavlsfi ma om levering af frø i den kommende sæson. På disse areale må de med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg totalkvælstofpr. ha. $ 24. Flydende afald må højst udbringes i mængder på m3 pr. ha pr. planperiode. I perioden fra 1. februar til l. april må der kun udbringes m3 pr. ha. $ 25. Udbringning affast affald i perioden fra høst til 20. oktobe må L:un ske på arealer, hvo der er afg øde samme vinte. S 26. Anvendelse af affald skal ske i overensstemmelse med dekla ationen, ji g 12. S 27, De hygiejniske restriktioner for anvendelsen skal ove holdes,jf. bilag 3. Kapitel 9 bestemmelser om tungtnetaller tjotd S 28. Arealef som tilfø es affald, må ikke indeholde mere tungmetal end angivet i bilag 4.,Slk 2 På arealet hvor kommunalbestyrelsen \,'r rde er, at de e risiko for, at de i bilag 4 nævnte grænseværdier for indhold i jord er oveßkedeq skal kommunalbestyrelsen lade udtage og analyserejordprøver til dokumentation for, hvorvidt grænsçvæ dieme er ove holdt.,stã. 3. Jordprøveme skal udtages og analyse es afet de til akkrediteret laboratorium. Udgifteme til disse prøver afholdes af affaldsproducenteû. Sf,t 4 Prøveudtagning og analyse skal ske i overe[lsstemmeìse med bestemmelseme i bilag 4. Kapitel l0 Anvendelse afaffald, som kþ,8 er optaget på bil rg l 19 til anvendelse afaffald, der ikke e optaget på listen i bilag l, til $ 29. Ved meddelelse aftilladelse efter lovens $ jordbrugsformåi, skal kommùflalbesty elsen fastsætte vilkå om, at eglem i kapitel 3'9 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene i fo hold til, hvad der gælder efter kapitleme 3-9 eller fastsætte yderligere vilkår og herunder bestemme, at anvendelse ikke må ske på nærmere ang vne arealer. $ 30. Kommunalbest Telsen skal indhent udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og veterinærchefen i fødevareregionen, inden afgørelse t æfes. Kapitel I I Tilsyn og håndhævelse S 31. Kommunalbestyrelsen føer tilsyn med, at regleme i bekendtgørelsen overholdes.,stk 2. Plantedirektoratet førcr uanset stk. I tilsyn med kvalitet n afslam fia offentlige spild vandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald f a husholdninger, institutione og private virksomheder. S 32. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foénstålhìinger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener lle fo urening. Srt 2. Tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse afaffald tiljordbrugsformåi, såûemt anvendelsen medfø er fo urenine eller risiko herfo. https ://www.retsinformation.dvprint.aspx?id=

5 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af l3/12d006 Side 5 af 12 Kapitel 12 Dispens rtion og klage S 33. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra regleme eíte konkret ansøgdng. S 34..Følgende afgørelser kan ikke påklages til a den administrativ myndighed : l) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter $$ 7, 8 og 32. 2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter $ 29, når afgørelsen vedrører mi[dre end 10,000 tons affald pr. år. 3) Miljøstyrelsens afgørelser effer $ 33. Kapitel l3 Srruf $ 35. Medmindre højere straf er fo skyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: l) anvende affald i strid med S 5, stk. I 2) overt æder $$ 6 og 7, stk. l, 2 og 3, 3) overtræder $ 8, stk. 1, 4) overtræder vilkå fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. $ 8, stk. 2, 5) overtræder $$ 10 og 19, 6).undlader at udarbejde deklaration eller giver urigtige oplysninger i deklarationen, jf g 12, stk. I og 2, 7) undlader at fiemsende deklarationen til kommunalbesryrelsen, jf. $ 12, stk. 3, 8) ove teder $ 13, 9) undlader at foretage indbe etning til kommunalbesqrelseq jf $ 14, stk. l, 10) overt æder S 16, I l) overtræder dokumentationskavet i $ 17, stk. 2, 12) overtræder $$ 20-28, 13) overtræder vilkfu fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. $ 29, eller 14) undlader at efterkomme pâbud eller forbud efter $ Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 ^SÍ år, hvis overt ædelsen er begået fo sætligt eller ved grov uagtsomhe4 og hvis der ved ove trædelsen e : l) forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået elìer tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. St J. Der kan pålægges selskaber úv. (iuridiske personer) strafansvar efter regleme i st affelovens kapitel 5. Kapitel 14 Ikrafttræde n og over gangs be I le m me ls e r S 36, Bek ndtgørelsen hæder i kaff den l. janua Stk 2. Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om a vendelse af affald til jordbrugsformål (Slarnbekendtgørelsên) ophæves. S 37. Verserende sage om revision aftilladelse meddelt i henhold til $ 30 i bekendtgø else nr. 623 af30. juni 2003 færdigbeha dles efter reglerne i denne bek ndtgørelse. MiUøministeriet, den i/3. december 2006 Connie Hedegaard /Helge Andreasen https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=

6 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 6 af 12 Bilag 1 Liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse A) Slam og spildevand samt uforurenede p odukt este f a fo arbejdning afvegetabilske åva er samt slam og spildevand ûa mejerier. B) Slam fra dambrug: - Slam fra ferskvandsdambrug samt slam og spildevand fra recirkulered anlæg til opdræt affisk. Slam fra indpumpningsdambrug. C) Slañ fra forarbejdning afanimalske nåvarer: - Slam og flotationsfedt fta renseanlæg pâ slagterier og opskæ ingsvi.ksomhede. opsamlet eíìer at spildevandet ha været underkastet en primær rensning i henhold til biproduktforordningen, - Slam og flotationsfedt fra renseanlæg på levnedsmiddelvi ksomheder andre end slagteri r og opskæringsvirksomheder. - Slam og flotatonsfedt f a rensningsanlæg pâ fiskeindustri r. D) Organisk madaffald: - O.ganisk dagrenovation - Madaffald fra storkøkkener indsamlet m d organisk dagrenovation. - Madaffald f a butikker, de ikke er omfattet af litra F E) Spildevandsslam: - Slam fra offentlige spildevandsanlæg. - Slam fra private rensningsanlæg til behandling afhusspildevand. F) Animalske biprodukte som defineret i Eu opa-parlamentets og Rådets fo ordning (EF) t om srndhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, borts t fra organisk dagrenovation og madaffald fra storkøkkene. https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id:

7 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 7 af 12 Bilag 2 A. Grænseværdie fo tungmetaller Grænseværdier, jf. S 6 Tabel I me Dr. ks tørstof me Dr- kg totalfosfoí Cadmium 0,8 100 Kviksølv 0,8 200 Blyl) t Nikkel l) Blyværdien er 60 mg pr. kg tørstof eller mg pr. kg For havebrug gælder endvidere arsenværdien 25 mg pr. kg tørstof. i privat 2 ng pr. kg tørstof Ch om 100 Zi, k Kobber B. Overholdelse af grænsevæ dier for tungmetaller Analyseværdieme skal ove.holde de tørstofrelate ede elle fosfor elate ede grænseværdier i tabel l. A alyseværdieme skal overholde grænseværdieme i tabel 2. Ud af de seneste 5 prøver skal analyseresultateme fra mindl 75olo ligge under grænseværdieme. Dog må ingen prøve overskride en græns værdi med merc end 50olo. Hvis en prøve overskrider en grænseværdi med 0-50% skal der umiddelbart foretages fomyet prøveudtagning og analyse. Affaldsproducenten kan vælge enten at overholde de tffstofielaterede elle de fosfo elat rede grænseværdier. C. G ænseværdie fo miljøfremmede stoffer Tabel 3 mg pr. kg tffstof LASI ) r.300 T PAH2) 3 N?E3) l0 DEHF4) 50 1) LAS: Lineære 2) PAH: Polycykliske, aromatiske hydrocarboner. Ð PAH = Ð Acenaphthen, Phenatbren, Fluoren, Fluoranthen, Pyren, Benzfluoranthener (b+j+k), Benz(a)pyren, Benz(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren. 3) NPE: Nonylphenol (+ethoxylater). NPE omfatter selve stoffet nonylphenol og nonyþhenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper. 4) DEHP: di(2-etþlhexyl)phthalat. D. OverhoÌdelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer Hver enkelt analysercsultat skal overholde græosevæ dieme i tabel 3. https://w\àiw. ret s in fo rmation. dk /print. aspx?id= I 3056

8 retsinformation.dk - BEK ru 1650 af 13112/2006 Side 8 af 12 Bilag 3 Hyg ejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for forskellige affaldstner, jf. bilag l. efter forskell ge behandlinger. e dehne et nedenfor. Behandling Atrald Ikke behandlet Stabiliseret KontIollerct komdosterins Kontrol leret hysieinise ins A) Slam m.v. fra vegetabilsk oroduktion B) Slam m.v. fra dambrug Må ikke anvendes på rekreative arealer og C Slam fra fo arbej dning af animalske råvarer D) Organisk D ivat havebrus Må ikke anvendes til j ordbrugsform ál Må ikke anvendes til madaffald iord brussfo mål E) Spildevandsslam Må ikke anvendes til j ordbrugsformål F) Animalske bifodukter, bortset fra organisk dagrenovation og storkøkkenaffald Må ikke anvendes til j ordbrugsformå1 Må ikke anvendes til io dbrussformål Ikke til fortærbare afg øde eller på ekeative arealer og privat havebrug. Nedbringes inden 6 timer efter tilføßel. (2\ Må ikke anvendes til j ord brugsformål (l) +G\ Ikke til fofiærbare afgrøder eller på rekeative arealer og privat havebrug. (2) + (3) + (4) Skal følge reglerne, d r fremgår afeuropaparlamentes og Rådets forordûing (EF) Nr a 3. oktobe 2002 om sundhedsbestemmelse fo animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsùm + Kan anvendes uden hygiejnisk begrundede restriktioner. (l) På brug med klovbærende dyr skal udspredning og nedbringning afkompost ske før såning. (2) På areale hvor der tilføres spildevandsslam, må der indtil 1 år efter tilførsel kun dyrkes kom- eller frøafgrøder til modenhed samt græs eller lignende til indushiel fremstilling aftørfoder. Endvidere må der dyrkes ikke fortærbare afgøder. Der mà f.eks. ikke dyrkes kartofler, græs og majs til ensilage samt foder eller sukkenoer. Ved udspredning i skov skal skoven holdes lukket for offentligheden mindst 1/2 år efter tilfønel. Afspærring skal gennemføres med skiltning, der forþder plukning af bær, svampe og lignende. Opbevafings-, transport-, sprednings- og nedfældningsudsty,r skal rengøres forsvarligt umiddelbaxt efter brugen. (3) Kun efter hygiejnisering ved 70 C i 60 minutter og efterfølgende bioforgasning eller kompostering. (4) Veclrørende anvendelse på græsningsarealer skal reglerne, der fremgiår afeuropaparlamentes og Rådets forordning (EF)NI. 1774/2002 af 3. ol<tober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, desuden følges..f Definitioner til bilag 3 Folærbare afgrøder Afgrøder, der kan fortæres i rå tilstand afdyr eller mennesker. Afgrøder fra frugttræer er dog undtaget herfia. Kompostering Findeling med efterfølgende belufuiing- Belufuiingen kan være aktiv, f.eks. ved omstikning eller passiv ved opretholdelse afen struktut som tillader luftpassage. Nedbringning Nedpløjning, nedharvning direkte nedfældning eller anden metode, hvor affaldet bringes ned ijorden. l. Ikke behandlet: Uden behandling efter en af redenstående behandlingsformer. 2. Stabilisering: Stabiliseret affald skal ved levering have gennemgået en af de nedenfor under a) - e) nævnte behandlingsformer- Endvidere må stabiliseret affald ikke afgive lugt i væsentlig grad. a) Anaerob stabilisering ved udrådning i opvamet râdnetank eller behandling i biogasreaktor. b) Aerob stabilisering ved slambeluftning, enten i specielt indrettet slamluftningstant eller i langtidsbeluftet, altiveret slamanlæg. c) Kompostering, hvor temperaturen ikke kontrolleres. d) Kemisk stabilisering ved tilsætning afkalk. e) Slam, som har mine aliseret i slammineraliseringsanlæg i mindst 6 månede f a sidste tilfø sel. https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id= I 3056

9 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13/ Side 9 af Kontrolleret kompostering: Kompostering med daglig temperaturmåling, således at alt affald underkastes en temperatur pâ minimum 55 grade C i minimum 2 uger. Behandlingen skal dokume eres i form afregistre.ede tempe aturmålinger. 4. Kontrolleret hygiejnisering: - - Konûolleret hygiejniseret affald skal ved levering have gennemgået en af de nedenfor under a) - c) nævnte behandlingsformer. Endvide e skal konholle et hygiejnise et affald ved levering opfulde følgende hygiejniske kvalitetskav: Salmonella må ikke påvises Indholdet af-ð.coll skal være mindre end 100 CFU/g våd vægt Indholdet af enterokokker skal efter hygiejniseringsprocessen være mindre end 100 CFU/g våd vægt Prøveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist afmiljøstyrelsen. 5. Behandlingsformer: a) Behandling i reaktor, som sikrer en temperatur pâ minimum 70 grader C i minimum I time elle tilsvareride hygiejnisering. Behandlingen skal dokumente es i fo m af registrerct tid og temperatu. b) Behandling ved tilsæûìing afbrændt kalk så alt materiale opntu ph 12 i minimum 3 måneder. Behandlingen skal dokumenteres i form af tid og ph målinger, der dækker hele partiet. c) Behandling i biogas eakto ved termofil udrådnirgstemperatur samt behandling i separat hygiejnise ingstank kombineret med eller mesofil reaktoftank os med sikede I{oldetid ved udrådning i te mofi l(l ) reaktortank Holdetid ved behandling i separat hygiejniseringstank (2) før eller efter udrådning i før eller efter udrådning i termofi I reakto iank(3) mesofil eaktorø k(4) (l) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller de over. Mindste garanterede holdetid i reaktofanken (MGRT) er angivet i timer. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn. (2) Den kontrollerede hygiejnisering foregår i separat hygiejniseringstank i forbindelse med en termofil eller en mesofìl biogasreaktor. Udrådningen foregår enten før eller eíïer hygiejniseringen. Mindste garanterede holdetid i hygiejniseringstanken (MGRT) er angivet i timer. (3) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller derover. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn. (4) Ved mesofil udrådning forstås i denne sammenlæng udrådning i temperaturområdet mellem 20 grader C og52 grader C. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i ealdortarken er mindst 14 døgn. https ://www.retsinformation. dl:/print. aspx?id:

10 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af Side 10 af 12 Bilag 4 G ænsevæ dier, jl $ 28, stk. l. Grænseværdier og prøveudtagnings- og ânalysemetode for indhold i jord, jf. S 28. Der skal udtag s rep æseritative jordprøve. Dette vil normalt omfatte bla dingsprøve af25 enkeltprøver, udtaget på et a eal, der er mindre end eller lig m d 5 h4 og som dy kes på ensartet máde. Prøveme skal ùdtages til en dybde af25 cm, medmindre dybden afpløjelaget er mindre end denne værdi, idet dybden fo prøveudtagningen dog i så fald ikke mâ værc mind e end l0 cm. Analyse aftungmetaller foretages efte oplukning, jt DS 259. Deteldionsgrænsen for det enkelte metal må ikke være højere end l0 pcl afden relevante g.ænseværdi. ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=

11 retsinformation.dk - BEK nr 1650 aî Side 11af12 Bilag 5 Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder, jf. $ 8. A. P øveudtagning P øveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist afmiuøstyrelsen. B. Analyseparamet e Prøvem skal analys res for følgende parametre: Cadmium Kviksølv Blv Nikkel Chrom Zir\k Kobber Tørstof Totalfosfor Tolalkvælsrof Udeladelse afparametre kan godkendes af amtsrådet efter følgende retningslinjer: Pammehene ch om, zink, kobber, cadmium, kviksølv, bly og nikkel kan udelades, hvis affaldsproducenten kan dokumentere eller sandsynliggøre, at de ikke eller kun i ringe grad forekommer i affaldet. C. Analyseparametre for miljøtemmede stoffer Prøveme skal analyseres for følgende paramet e: LAS(l) PAH(2) NPE(3) DEHP(4) Pa ametrene kao udelades efter godkendelse af amtsédet, hvis affaldsproducenten kan dokumentere eller sandsynliggø e, at de ikke eller kun i ringe grad forekommer i affaldet. D. Analysehyppighed for stoffe unde Iitra B Prøveudtagning og analyse skal foretages mindst hve 3. måned. E. furalysehyppighed for miljøaemmede stoffer P øveudtagning og analyse skal foretages mindst hve 12. måned. F. Analysemetoder for tungmetaller Analyse af tungmelaller skal fo etages efter oplukning, jf. DS 259. Detektionsgænsen for det enkelte meta.l mâ ikke være højere end l0olo afden relevant g ænseværdi. G. Analysemetoder fo miljøfremmede stoffer r) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfør r Rådets d i ektiv 86127ç/EØF af 12. juni 1986 om besþttelse afmiljøet, navnlig jorden, ifoùindelse med anvendelse i landbruget afslam fra rensningsanlæg (EF-Tid nde 1986 ù. LlSlside 6) ændret ved direktlv 9Il692lEØF af 23. december l99l om standardiser ng og rationalisering afrapporteme om gennemførelse afen ræk'ke miljødirektiver (EF-Tidende l99l nr. L 377, side 48) Bekendtgørelse nr. 623 af30. juni 2003, som denne bekendtgørelso afløser, hâr som udkast været notificeret i overensst mmelse med Europa-Parlamentets og Rådets di ektiv 98/34ÆF (infomationsproceduredir ktivet) som ændr t ved direktiv 98/48,8F. https ://www.retsinformation.dllprint.aspx?id:

12 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13/ Side 12 af 12 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id: I

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen) 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 8 og nr. 11, 7 a, stk. 1, 13, stk. 1, 16, stk. 1 og 2, 19, stk. 5, 44, stk. 1,

Læs mere

1650 af 13/ Bek. om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgør... Side 1 af 17

1650 af 13/ Bek. om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgør... Side 1 af 17 1650 af 13/12 2006 Bek. om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgør... Side 1 af 17 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 1

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 1 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6-8 og nr. 11, 7 a, stk. 1, 2 og 4, 13, stk. 1 og 2, 16, 19, stk. 5, 44, stk. 1, 67, 73, stk. 1 og 3, 80, 92, 110,

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Bilag 2: Kommentarer til Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål samt Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og ændring af slambekendtgørelsen

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsenslambekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsenslambekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsenslambekendtgørelsen) 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, nr. 7, nr. 8 og nr. 11, 7 a, stk. 1, 2 og 4, 13, stk. 1

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga... Page 1 of 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Biogas > Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas Oprettet: 02-12-2015 Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt J.nr. mst-703-00015 Den 3. april 2008 Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 191 (alm. del) stillet af Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Tilladelse til udspredning af brugt filtermateriale af perlit, fra produktion af pektin og carrageenan, på landbrugsjord

Tilladelse til udspredning af brugt filtermateriale af perlit, fra produktion af pektin og carrageenan, på landbrugsjord TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Lindely Økologi v/tim Buch Hollænder Rorupvej 20 4320 Lejre CVR-nummer: 21398381 Dir.tlf.: 43591240 Email: tmc@htk.dk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

19 TILLADELSE TIL UDSPREDNING AF FOSFOR- SVOVLGØDNING

19 TILLADELSE TIL UDSPREDNING AF FOSFOR- SVOVLGØDNING Hans Bonde Hansen Nr. Vedbyvej 12 4840 Nørre Alslev CVR nr. 15676590 14. DECEMBER 2015 19 TILLADELSE TIL UDSPREDNING AF FOSFOR- SVOVLGØDNING Guldborgsund Kommune har d. 9. november 2015 modtaget ansøgning

Læs mere

Spildevandsslam fra Z Renseanlæg.

Spildevandsslam fra Z Renseanlæg. X Spildevandsslam fra Z Renseanlæg. 12. marts 2010 I har ved brev af 12. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Byråds nedlæggelse af forbud mod udbringning

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST SOLLYS VAND ILT (O2) KULDIOXID (CO2) FOSFOR MICRONÆRINGSSTOFFER KVÆLSTOF Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer

Læs mere

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade København K. 28. august 2014

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade København K. 28. august 2014 Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K 28. august 2014 Høringssvar fra DAKOFAs netværk for bio- og slambehandling vedr. MST-743-00008 Ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000 Miljøprojekt Nr. 711 2002 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000 Affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder Claus Petersen ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge.

Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge. REFA Kettinge Forsyning ApS Energivej 4 4800 Nykøbing F. 02-10-2014 Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge. Afgørelse Combineering har søgt om levering af affaldssprit på

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål(bioaskebekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål(bioaskebekendtgørelsen) 1) BEK nr 818 af 21/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-731-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Miljøprojekt Nr. 858 2003 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Udkast. Vejledning fra Miljøstyrelsen. Anvendelse af affald til jordbrugsformål UDKAST

Udkast. Vejledning fra Miljøstyrelsen. Anvendelse af affald til jordbrugsformål UDKAST Vejledning fra Miljøstyrelsen Anvendelse af affald til jordbrugsformål UDKAST 3 Indhold FORORD 7 1 INDLEDNING 8 1.1 BAGGRUND 8 1.2 FORMÅL 8 1.3 AFGRÆNSNING TIL ANDEN REGULERING 9 2 DEFINITIONER OG BEGREBER

Læs mere

Hans Juel Nielsen Holstebrovej Spøttrup. Den 13. februar 2017

Hans Juel Nielsen Holstebrovej Spøttrup. Den 13. februar 2017 Hans Juel Nielsen Holstebrovej 440 7860 Spøttrup Den 13. februar 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt ved udbringning af biofiber på arealer tilhørende Holstebrovej 440, 7860 Spøttrup Ansøgt projekt Skive

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det?

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? EnviNa-kursus d. 28. oktober 2015 i Horsens v./ Miljøfaglig konsulent Erik E. Olesen, HedeDanmark Konklusion

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal beliggende ved Skivevej 253, 8800 Viborg

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal beliggende ved Skivevej 253, 8800 Viborg Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Bodilsens Skovselskab APS v/ Henning Bodilsen Durupvej 27 7870 Roslev byggeriogmiljoe@viborg.dk Afgørelse efter 19 om udbringning

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Margrethe Askegaard SEGES, Økologi MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS

Margrethe Askegaard SEGES, Økologi MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS Madaffald, seminar og møde, Dansk Affaldsforening Silkeborg, 8. juni 2016 Margrethe Askegaard SEGES, Økologi mga@seges.dk MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS ØKOLOGIEN I DANMARK VOKSER Det økologiske areal i Danmark

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade København K. 30. juli 2014 IW J. MST

Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade København K. 30. juli 2014 IW J. MST Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K 30. juli 2014 IW J. MST-743.00008 Høringssvar fra DAKOFAs netværk for biologisk affaldsbehandling og spildevandsslam vedr. : Nny bekendtgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Redegørelse for nuværende lovmæssige ramme for anvendelse af spildevandsslam/sekundavand til markvanding

Redegørelse for nuværende lovmæssige ramme for anvendelse af spildevandsslam/sekundavand til markvanding Notat til Vandsymbiose projektet Trine Balskilde Stoltenborg Primo 2015 Redegørelse for nuværende lovmæssige ramme for anvendelse af spildevandsslam/sekundavand til markvanding Indledning Danmark er blandt

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Regulativ for modtagelse og behandling af spildevandsslam på rensningsanlæg. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Regulativ for modtagelse og behandling af spildevandsslam på rensningsanlæg. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Regulativ for modtagelse og behandling af spildevandsslam på rensningsanlæg Teknik & Miljø Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette regulativ gælder for nærmere definerede typer af spildevand og slam, der afleveres

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: #

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: # Udkast 27-05-2015 Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune Billede: #7488042 1 Sådan indretter du dit hønse- og andet fuglehold I de senere år er det igen

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen. Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål.

Vejledning fra Miljøstyrelsen. Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. Vejledning fra Miljøstyrelsen Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. 9. juni 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 4 1 INDLEDNING... 5 1.1 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 GENNEMGANG AF BIOASKEBEKENDTGØRELSEN...

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER DU DIT HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD...3 FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING

Læs mere

Vejledning i anvendelse af affald til jordbrugsformål

Vejledning i anvendelse af affald til jordbrugsformål Vejledning i anvendelse af affald til v/ Inge Werther DAKOFA Bio/slammøde den 8. januar 2010 Opbygning: Indledning baggrund, formål og afgrænsning Definitioner og begreber Bekendtgørelsens område hvad

Læs mere

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord Punkt 5. Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord 2014-13990 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at KKR Nordjylland svares som anført i forslag til svar til KKR Nordjylland,

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Biogasanlægget. - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne. Bruno Sander Nielsen. Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer

Biogasanlægget. - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne. Bruno Sander Nielsen. Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer Biogasanlægget - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Brancheforeningen for Biogas Hvem er Brancheforeningen?

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Formål Formålet med undersøgelsen har været at samle erfaringer med biogasproduktion, næringstofflow og energiproduktion af økologisk

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Maj 2008 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Kopi sendt til Linda Bagge, bagge@mst.dk KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om anvendelse

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 118 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Lovgrundlag... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Definitioner... 3 4 Formål... 3 5 Afgrænsninger... 4 6 Vilkår for afbrænding... 6 7 Klager...

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014 Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune Oktober 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune... 2 1 Lovgivningsgrundlag...

Læs mere