Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)'"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0811 Bilag 3 Offentligt retsinformation.dk - BEK nr 1650 af Side 1 af 12 BEK nr 1650 af 13/12/2006 Gældeíd,e (Slambekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato : Miljøministeriet Der fulde tekst Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)' I medfør af $ 7, stk. l, ff. 6, ff. 7, nr. 8 og nr. l l, $ 7 4 stk. 1,2 og 4, S 13, stk. I og2, $ 16, $ 19, stk.5, $ 44, stk. 1, $ 67, $ 73, stk. I og 3, $ 80, $ 92, 1i0, stk.3 og4 i lov om miljøbesþttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.753 af25. a.ugùst 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr.260 af L maj 2002, lov nr. 385 af25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005, lov nr.244 af27. marts 2006 og lov nr. l57l aî20. december 2006 fastsættes: Kapitel I Be kendtgøre I sens område m.v. $ I. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om, i hvilket omfang affald, jf. g 2, kan anvendes tiljo.dbrugsfo.må1, således at hensynet til miljøbesk''ttelser ik:ke tilsidesættes. S 2. Bekendtgø elseìi omfatter affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk behandlet affal4 processpildevand og spildevandsslam, i det omfa g affaldet påtænkes anvendt tiljordbrugsformåi. St 2. Komposteret og ukomposteret have- og pa kaffald kar uden forudgâende tilladelse anvendes til jordbrugsformâi, og er i øvrigt ikke omfattet af de e bekendtgffelses regler..slk J. Aiiald, der ka udbringes efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. StÈ Animalske biproduktet bortset fra organisk dagrenovation og madaffald fra storkøkk ner, der indsamles med orga isk dagrenovatiol! er undtaget fia r gleme i de ne bekendtgørelse i det omfang, fo holdet er omfattet afeuropaparlamentet og Rådets forordning (EF) 17'74/2002 af3. oklober 2002 om sundhedsbestemrnelse fo animalske biprodulter, som ikke e bestemt til konsum. $ 3. Regleme i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse, hvis de strider mod best mmelser om forebyggelse og bekæmpelse af husd),rsygdomme, zoonoser eller planteskadegøer i and n lovgivning. $ 4. I denne bekendtgø else forstås ved: I ) Affaldsproducent: Den, der frembdnger, forarbejder, forhandler eller impoferer affald, som skal afhændes til jordbrugsformåi. -- 2) Bruger: Den, der har brugsret over det areal, hvorpå afialdet anvendes. 3) Jo db ug: Plante- ell r træproduktion i landbrug, skovbrug og gartne, hav b.ug samt park- eller kirkegfudsdrift o. lign. 4) Jordbrugsformål: Gødskning eller jordforbedring i jordbrug. 5) Privat havebrug: Ikke-erhvervsmæssig plante- og træp odultion, som kun er til brug for en e kelt elle få hùsstande. 6) Rekreative arealer: Parker, gårdanlæg, sportspladse o.lign., hvor det er almindeligt at tage ophold. 7) 0ffentlige spildevandsanlæg: Spildeva dsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlægg ts drift og/eller vedligeholdelsg jf miljøbesk)'ttelseslovens $ 30, stk. 7. Kapitel 2 Anvendelse afaffald, sott et optaget på bilag l S 5. Affald, som er optaget pâ bilag 1, kan uden forudgående tilladelse effer lovens g 19 a vendes til jordb ugsformål i overensstemmelse med bestemmelseme i kapitleme 3-9 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk S/ 2. Ved anvend lse i skove afaffald, som er optaget på bilag l, skal der søges tilladelse efter lovens $ 19. Kommuralbestyrelsen skal fastsætte vilkå om, at kapitel 3-9 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårcne i kapitlem 3-9 eller fastsætte yderligere vilka. ^Sr[ J. Ved aftrændelse til eller anverìdelse i p.ivat haveb ug gælde $ 12, stk. 3, 2. punktum, $ 13, stk. 2-4, $ 19 og kapitleme 8 op 9 ikke. Kapitel 3 Generelle krav til affald der skal aroendes tíljordbrugsformål https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=

2 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 2 af 12 $ 6. Affald, de skal anvendes tiljordbrugsformål eller tilfø es husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæ9, skal overholde grænseværdieme i bilag 2 og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer. Affaldet skal væ e prøvetzget og analyseret i henhold til $$ 7, 8, 15 elle 16..9rk 2. Ved sammenblanding affle e affaldsproducent rs affald, herunder spildevandsslam fra forskellige anlæg, samt ved sammenblanding af affald med produkter, skal de e kelte affaldsarter inden sammenbla ding prøvetages med henblik på analyse a! om grænseværdieme i bilag 2 overholdes. Sl 3. Affald fra husholdninger, der behandles samlet, anses som stammende f a én affaldsp oducent. Den ansvarlige myndighed for indsamlingsordningen anses i dette tilfælde for affaldsproducent. Analyser mt. $ 7. Affald, der skal anvendes tiljordbrugsformål eller tilføes husdyrgødningsbaserede biogas- elle forarbejdningsanlæg, skal være analysefet v d repræsentative p øve..t k 2. Prøveme skal udtages og analyseres afet dertil akkredit ret labomtorium..'lk J. Kommunalbesry'relsen i afïaldsp oducentens kommune kan beslutte, at prøver kan ûdtages elle analyseres af affaldsproducenten efter forskift af labo ato.iet. Stf. l. Laborato iet fremsender analysercsultateme til tilsynsmyndigheden inden første levering afaflaldet finder sted. Efter fffste levering skal hvert analyseresultat fremsendes til tilsynsmyndigheden, så snaìt det foreligger. S 8. Prøveudtagning, a nalysehyppighed, -paramet e og -metoder skal overholde forslaifteme i bilag 5. S L 2. Kommunalbestyrelser kan beslutte, at prøveudtagnings- og analysehyppigheden skal øges eller nedsættes. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at prøveme skal analyseres for flere eller fæ e pammetr. $ 9. $$ 7 og 8 finder ikke anvendelse fo affald omfattet afregleme i kapitel 6. Kapirel 4 Opbevating og antendelse af affald, der tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg $ 10. Hvis det afgassede affald indeholder mere end 75 7o husdyrgødning regnet på tøßtofbasis fff afgasûing, finder regleme om opbevaring og anvendelse afforarbejdet husdyrgødning i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. anvendelse..st 2. De med affald tilførte mængder kvælstof omregnes til dlr enheder, således at maksimalt I 00 kg totalkvælstof svarer til I dyreenhed. Kapitel 5 Gercrelle bav til afaldsptoducenten S ll. Affaldsproducenrens plþer efter $$ påhvile den affaldsproducent, der afhæoder affaldet til b uger ll husdyrgødningsbaserede biogas- elle fo arbejdningsanlæg. $ 12. Affaldsproducenten skal udarbejde en deklaration, som skal angive følgende: 1) Affald med beskivelse afopriridelse og p oduktionssted samt h nvisning til de betegnelset der er anvendt i bilag l. 2) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er fremkomm t ved blanding affler forskellige affaldsarter. 3) De enkelte besta ddele samt bla dingsfo hold for affald, som er blandet med gødning, jordforbedringsmiddel eller andre produkter. 4) Behandling, resultater afeventuelle analyser samt eventuelle est illione fo anvendelsen. De betegnelser, der er angivet i bilag 3, skal anvendes. 5) A alyse esultatet jf. $$ 7 og 15, herunder angivelse afprøveudtagnings- og analysetidspù kt. 6) Oplysning om opbevaringsmuligheder.,s/k 2. Hvis kommunalbestyrelsen i en afgøelso har fastsat vilkår i medfør af $ 29, skal disse fremgå afdeklarationen. -9t/. 3. Kopi afdeklarationen fremsendes til kommunalbest relsen i affaldsproducentens kommune. Fremsendelse skal ske senest I dage fø leve ing til bruger eller husdyrgødrìingsbaserede biogas- eller fonrbejdningsanlæg. $ 13. Enhver affaldsproducent, der indgfu aftale om levera ce afaffald, er ansvarlig fo, at deklarationen følger affaldet og svarer til dette. Stk 2. Levering af affald må kun ske efter skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og brugeren eller ledelsen af det husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg. Stk 3. Den årlige leverance, jf. stk. 2, skal kunne fo udses anvendt til gødskningsformål påjordbrugsbedriften i den indeværende og kommende planperiode. jf. $$ 2l-25..Sr. 7. Ved indgåelse afaftale om levering afaffald til bruger, skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen, dekla ation sant ko t med angivelse af, hvor affaldet forventes udspredt, til kommunalbestyrelsen i bmgers kommùne senest 8 dage før fø ste levering. Ved aftale om levering af affald til husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, skal aflaldsproducenten sende kopi af l veringsaftalen og deklaration til tilsynsmyndigheden for det husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsaalæg senest 8 dage før første levering. $ 14. Hvert år inden 1 mafs skal affaldsprodùcenten indberette til kommunalbestyrelsen, hvor slore mængdq afhver a.ffaldsart, https ://www.retsinformation.dk/print. aspx?id:

3 retsinformation.dk - BEK nr 1650 aî 13112/2006 Side 3 af 12 de er afhætdet til anvetdelse til jordbrugsfo mål i det foregående kalenderår, fordelt på anvendelse i landbrug, skovbrug, biogaseller forarbejdningsanlæg, gaftneri, parkdrift og privat havebrug. hdberetningen skal ske med henvisning til deklarationerl jf. S 12, for hve affaldsart. Sl 2. Kommunalbestyrelsen skal hvert iàr senest l.juli indberette de i stk. I omhandlede oplysninge. til Miuøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan efte. forhandling med kommunalbest,. elseme fastsætte regler om indb retningens form. Kapitel 6 Krqv til anvendelse af slamfra offentl ge og b olog sk behandlet k ldesoúerct affald tiljordbrugsformål $ 15, Slam ta offentlige spildevandsanlæg og biologisk beha dlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og private virksomhede, der skal anvendes tiljordbrugsformåi, skal være prøvetaget og analyseret i henhold til Ministeriet for Fødeva er, Landbrug og Fiskeris bekendtgør lse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformåi. Stk 2. Ptwetagr].i'Jgog analyse kan dog undlades fo slam fra offentlige spildevandsanlæg med en kapacitet på mindre end 500 PE eller tømningsordninger fra private husstande, såf emt slanmet med henblik på behandling tilføres et offentligt spildevandsanlæg. $ 16. Ved videreforarbejdning af slam fra offentlige spildevandsanlæg i slammineraliseringsanlæg o.lign. skal prøveudtagning med henblik pâ analyse al om grænseværdieme for tungmetal i bilag 2 er overholdt, være foretaget inden videreforarbejdningen..tl 2. Ved tømning afslammineraliseringsanlæg, der indeholder slam produceret før L februa.2000, skal slammet analyseres for overskridelse af grænseværdierne for tungmetaller i bilag 2 inden udbringring. $ 17. Slam fra offentlige spildevandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald fra husholdninger, institutioner og p vate virksomheder med forhøjed indhold af miljøfremmede organiske stoffer, jf bilag 2, kan uanset $ 6, stk. 2 videreforarbejdes med henblik på omsætning afmiljøfremmede stoffer i mitjøgodkendte komposte ngsanlæg. Sl 2. Komposteringsanlægget skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumente e, at der sker omsætning afde miljøfremmede stoffer. $ 18. Kommunalbesfyrelsen skal râde over opbevaringsfaciliteter for slam fra ofentlige spildevandsanlæg i kommunen svarende til 9 måneders produktion. S,t 2. Slam fra offentlige spildevandsanlæg må ikke opbevares i ma kstakke. S Ë 3. Kommunalbesty elsen skal senest den 31. december hvert år til Miljøstyrelsen indsende cn redegørelse for, hvor og på hvilken måde slam fra offentlige spildevandsanlæg skal opbevares det kommerde å, Kapitel 7 Afald, der ikke er onfattet afkapitel 6, og som skal anrendes tiljordbrugsfornål S 19. Opbeva ing afaffald pâ brug rs vi*somhed kan ske uden fo udgående tilladelse efter lovens $ 19, hvis det ske på et opbevaringsanlæg, der er placeret, ind ettet og d evet i overensstemmelse med bekendtgøelse om erhve vsmæssigt dlrehold, husdyrgødning ensilage mv., og hvis der ikke opbevares en støíe mængde affald, end bruge selv kan anvende i indeværende og kommende vækstsæson,jf. $$ ,SrÈ 2. Affald, de ikke afgive. væske, kan opbevares i markstakke på brugers virksomhed uden fo udgâ nde tilladelse effer lovens $ t9. Markstakkene skal være overdækket, så vand ikke kan trænge ind i súakken, og placeringen skal følge egleme i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdlrgødnilg, ensilage mv. SrÉ. 3. Spildevandsslam mâ ikke opbevaxes i ma kstakke. Stk 4. Anlæ9, det øx'vendes til opbevaring af bâde affald og husdyrgødning, skal have en tilstrækkelig kapacitet, således at bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdy gødning, ensilage mv. overholdes. Kapitel 8 Brugers anvende lse af allald $ 20. Aavendelse af affald må ikke: l) Ske på sådan en måde og på sådanne arealer, at de ved tøbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn. 2) Give anledning til forurening afgrundvandet, væsentlige g ner eller uhygiejniske forhold. S/. 2. Affald må ikke udbringes på lødage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzore, somme.husofn åder eller om åder i landzone, der v d lokalplan er udlagt til boligformåi. $ 21. Affald, der ifølge denne bekendtgørelse udbringes tiljo dbrugsformål, skal anvendes til gødskningsformål og indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet. Srk 2. På landbrugsareale må affald kun udbringes til afg øder med kvælstofnorm eller en etnirigsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov omjordbrugets anvendelse afgødning og om plantedække og de i medfør herafudstedte bekendtgørelser..tt. 3. På arealer, der ikke er omfattet af stk. 2, må affald kun udbringes til afgrøder med et gødskningsbehov..ttk L Bruger skal sen st 31. marts hvert år fiemsende markplan forjordbrugsbedriften for indeværende planp riode samt ko t med angivelse af udspredriingsarealer til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager afald i mængder, der overstiger l0 tons tølstofpr. år. $ 22. Pâ areale, de tilføres affald, må den samlede tilførsel afnæringsstoffer i form af afald og husdyrgødning ikke overstige 170 kg totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. ha pr. å.. Fosfordose ingen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år. I skove kan https://www.retsinformation.dvprint.aspx?id:1 3056

4 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af Side 4 af 12 fosfordoseringen beregnes som et gennemsnit ov r I 0 år.,çt 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, må de ikke med affald tilføresjorden mere end 7 tons tørstofpr. ha pr. år beregnet som et gennemsnit over l0 år. I parker og skove, hvor der ikke dyrkes fortætbarc afgj øde\ mi! der tilføes 15 tons tørstofp. ha pr. fu, beregnet som et gennemsnit over 10 år. Slk 3. I{vis dosering beregnes som et gennemsnit over flere å efte egleme i stk. I og 2, skal bruger hvert ar senest 3 I. marts fiemsende markplan forjordbrugsbedriften til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager affald i mængder, der overstiger l0 lons tørstofpr. å.,stk 4. De i stk. I og 2 angivne maksimale mængder pr. ha pr. å skal ove holdes inden for enhver planperiode. Hvor mængdeme kan be egûes som et gennemsnit over 3 eller 10 år, skal kravene være opô/ldt i hv r 3-års henholdsvis lo-â s planperiode.,stk J. For affald, de bestå af me e end 75olo husdyrgødning regn t på tø stofbasis, t æder regleme i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. i stedet for stk. I og 2. De med affald tilføte mængd r kvælstofomregnes til dyreenheder, således at maksimalt I 00 kg kvælstof sva er til I dyreenhed. $ 23. I perioden fra høst, dog senest I. september, til I. februar må der ikke udbringes flydende affald..sl. 2. I perioden fra I. september til I. marts må der ikke udbringes flydende affald på flerårige afgrøder uden årlig høst..ç/c J. Stk. I og 2 finder ikke anvendelse for udbringning af flydende affald fra høst til 1. oktobe. på etablerede, overviritrende fodergræsarealer og på areale, hvo der den følgende vinter skal være vinteíaps. På disse areale må de med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg totalkvælstofpr. ha..9rk 4. Stk. I og 2 firder endvidere ikke anvendelse for udbringning afflydende affald fia høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke de er indgået kontrakt med et frøavlsfi ma om levering af frø i den kommende sæson. På disse areale må de med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg totalkvælstofpr. ha. $ 24. Flydende afald må højst udbringes i mængder på m3 pr. ha pr. planperiode. I perioden fra 1. februar til l. april må der kun udbringes m3 pr. ha. $ 25. Udbringning affast affald i perioden fra høst til 20. oktobe må L:un ske på arealer, hvo der er afg øde samme vinte. S 26. Anvendelse af affald skal ske i overensstemmelse med dekla ationen, ji g 12. S 27, De hygiejniske restriktioner for anvendelsen skal ove holdes,jf. bilag 3. Kapitel 9 bestemmelser om tungtnetaller tjotd S 28. Arealef som tilfø es affald, må ikke indeholde mere tungmetal end angivet i bilag 4.,Slk 2 På arealet hvor kommunalbestyrelsen \,'r rde er, at de e risiko for, at de i bilag 4 nævnte grænseværdier for indhold i jord er oveßkedeq skal kommunalbestyrelsen lade udtage og analyserejordprøver til dokumentation for, hvorvidt grænsçvæ dieme er ove holdt.,stã. 3. Jordprøveme skal udtages og analyse es afet de til akkrediteret laboratorium. Udgifteme til disse prøver afholdes af affaldsproducenteû. Sf,t 4 Prøveudtagning og analyse skal ske i overe[lsstemmeìse med bestemmelseme i bilag 4. Kapitel l0 Anvendelse afaffald, som kþ,8 er optaget på bil rg l 19 til anvendelse afaffald, der ikke e optaget på listen i bilag l, til $ 29. Ved meddelelse aftilladelse efter lovens $ jordbrugsformåi, skal kommùflalbesty elsen fastsætte vilkå om, at eglem i kapitel 3'9 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene i fo hold til, hvad der gælder efter kapitleme 3-9 eller fastsætte yderligere vilkår og herunder bestemme, at anvendelse ikke må ske på nærmere ang vne arealer. $ 30. Kommunalbest Telsen skal indhent udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og veterinærchefen i fødevareregionen, inden afgørelse t æfes. Kapitel I I Tilsyn og håndhævelse S 31. Kommunalbestyrelsen føer tilsyn med, at regleme i bekendtgørelsen overholdes.,stk 2. Plantedirektoratet førcr uanset stk. I tilsyn med kvalitet n afslam fia offentlige spild vandsanlæg og biologisk behandlet kildesorteret affald f a husholdninger, institutione og private virksomheder. S 32. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foénstålhìinger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener lle fo urening. Srt 2. Tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse afaffald tiljordbrugsformåi, såûemt anvendelsen medfø er fo urenine eller risiko herfo. https ://www.retsinformation.dvprint.aspx?id=

5 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af l3/12d006 Side 5 af 12 Kapitel 12 Dispens rtion og klage S 33. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra regleme eíte konkret ansøgdng. S 34..Følgende afgørelser kan ikke påklages til a den administrativ myndighed : l) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter $$ 7, 8 og 32. 2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter $ 29, når afgørelsen vedrører mi[dre end 10,000 tons affald pr. år. 3) Miljøstyrelsens afgørelser effer $ 33. Kapitel l3 Srruf $ 35. Medmindre højere straf er fo skyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: l) anvende affald i strid med S 5, stk. I 2) overt æder $$ 6 og 7, stk. l, 2 og 3, 3) overtræder $ 8, stk. 1, 4) overtræder vilkå fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. $ 8, stk. 2, 5) overtræder $$ 10 og 19, 6).undlader at udarbejde deklaration eller giver urigtige oplysninger i deklarationen, jf g 12, stk. I og 2, 7) undlader at fiemsende deklarationen til kommunalbesryrelsen, jf. $ 12, stk. 3, 8) ove teder $ 13, 9) undlader at foretage indbe etning til kommunalbesqrelseq jf $ 14, stk. l, 10) overt æder S 16, I l) overtræder dokumentationskavet i $ 17, stk. 2, 12) overtræder $$ 20-28, 13) overtræder vilkfu fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. $ 29, eller 14) undlader at efterkomme pâbud eller forbud efter $ Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 ^SÍ år, hvis overt ædelsen er begået fo sætligt eller ved grov uagtsomhe4 og hvis der ved ove trædelsen e : l) forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået elìer tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. St J. Der kan pålægges selskaber úv. (iuridiske personer) strafansvar efter regleme i st affelovens kapitel 5. Kapitel 14 Ikrafttræde n og over gangs be I le m me ls e r S 36, Bek ndtgørelsen hæder i kaff den l. janua Stk 2. Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om a vendelse af affald til jordbrugsformål (Slarnbekendtgørelsên) ophæves. S 37. Verserende sage om revision aftilladelse meddelt i henhold til $ 30 i bekendtgø else nr. 623 af30. juni 2003 færdigbeha dles efter reglerne i denne bek ndtgørelse. MiUøministeriet, den i/3. december 2006 Connie Hedegaard /Helge Andreasen https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=

6 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 6 af 12 Bilag 1 Liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse A) Slam og spildevand samt uforurenede p odukt este f a fo arbejdning afvegetabilske åva er samt slam og spildevand ûa mejerier. B) Slam fra dambrug: - Slam fra ferskvandsdambrug samt slam og spildevand fra recirkulered anlæg til opdræt affisk. Slam fra indpumpningsdambrug. C) Slañ fra forarbejdning afanimalske nåvarer: - Slam og flotationsfedt fta renseanlæg pâ slagterier og opskæ ingsvi.ksomhede. opsamlet eíìer at spildevandet ha været underkastet en primær rensning i henhold til biproduktforordningen, - Slam og flotationsfedt fra renseanlæg på levnedsmiddelvi ksomheder andre end slagteri r og opskæringsvirksomheder. - Slam og flotatonsfedt f a rensningsanlæg pâ fiskeindustri r. D) Organisk madaffald: - O.ganisk dagrenovation - Madaffald fra storkøkkener indsamlet m d organisk dagrenovation. - Madaffald f a butikker, de ikke er omfattet af litra F E) Spildevandsslam: - Slam fra offentlige spildevandsanlæg. - Slam fra private rensningsanlæg til behandling afhusspildevand. F) Animalske biprodukte som defineret i Eu opa-parlamentets og Rådets fo ordning (EF) t om srndhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, borts t fra organisk dagrenovation og madaffald fra storkøkkene. https ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id:

7 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13112/2006 Side 7 af 12 Bilag 2 A. Grænseværdie fo tungmetaller Grænseværdier, jf. S 6 Tabel I me Dr. ks tørstof me Dr- kg totalfosfoí Cadmium 0,8 100 Kviksølv 0,8 200 Blyl) t Nikkel l) Blyværdien er 60 mg pr. kg tørstof eller mg pr. kg For havebrug gælder endvidere arsenværdien 25 mg pr. kg tørstof. i privat 2 ng pr. kg tørstof Ch om 100 Zi, k Kobber B. Overholdelse af grænsevæ dier for tungmetaller Analyseværdieme skal ove.holde de tørstofrelate ede elle fosfor elate ede grænseværdier i tabel l. A alyseværdieme skal overholde grænseværdieme i tabel 2. Ud af de seneste 5 prøver skal analyseresultateme fra mindl 75olo ligge under grænseværdieme. Dog må ingen prøve overskride en græns værdi med merc end 50olo. Hvis en prøve overskrider en grænseværdi med 0-50% skal der umiddelbart foretages fomyet prøveudtagning og analyse. Affaldsproducenten kan vælge enten at overholde de tffstofielaterede elle de fosfo elat rede grænseværdier. C. G ænseværdie fo miljøfremmede stoffer Tabel 3 mg pr. kg tffstof LASI ) r.300 T PAH2) 3 N?E3) l0 DEHF4) 50 1) LAS: Lineære 2) PAH: Polycykliske, aromatiske hydrocarboner. Ð PAH = Ð Acenaphthen, Phenatbren, Fluoren, Fluoranthen, Pyren, Benzfluoranthener (b+j+k), Benz(a)pyren, Benz(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren. 3) NPE: Nonylphenol (+ethoxylater). NPE omfatter selve stoffet nonylphenol og nonyþhenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper. 4) DEHP: di(2-etþlhexyl)phthalat. D. OverhoÌdelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer Hver enkelt analysercsultat skal overholde græosevæ dieme i tabel 3. https://w\àiw. ret s in fo rmation. dk /print. aspx?id= I 3056

8 retsinformation.dk - BEK ru 1650 af 13112/2006 Side 8 af 12 Bilag 3 Hyg ejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for forskellige affaldstner, jf. bilag l. efter forskell ge behandlinger. e dehne et nedenfor. Behandling Atrald Ikke behandlet Stabiliseret KontIollerct komdosterins Kontrol leret hysieinise ins A) Slam m.v. fra vegetabilsk oroduktion B) Slam m.v. fra dambrug Må ikke anvendes på rekreative arealer og C Slam fra fo arbej dning af animalske råvarer D) Organisk D ivat havebrus Må ikke anvendes til j ordbrugsform ál Må ikke anvendes til madaffald iord brussfo mål E) Spildevandsslam Må ikke anvendes til j ordbrugsformål F) Animalske bifodukter, bortset fra organisk dagrenovation og storkøkkenaffald Må ikke anvendes til j ordbrugsformå1 Må ikke anvendes til io dbrussformål Ikke til fortærbare afg øde eller på ekeative arealer og privat havebrug. Nedbringes inden 6 timer efter tilføßel. (2\ Må ikke anvendes til j ord brugsformål (l) +G\ Ikke til fofiærbare afgrøder eller på rekeative arealer og privat havebrug. (2) + (3) + (4) Skal følge reglerne, d r fremgår afeuropaparlamentes og Rådets forordûing (EF) Nr a 3. oktobe 2002 om sundhedsbestemmelse fo animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsùm + Kan anvendes uden hygiejnisk begrundede restriktioner. (l) På brug med klovbærende dyr skal udspredning og nedbringning afkompost ske før såning. (2) På areale hvor der tilføres spildevandsslam, må der indtil 1 år efter tilførsel kun dyrkes kom- eller frøafgrøder til modenhed samt græs eller lignende til indushiel fremstilling aftørfoder. Endvidere må der dyrkes ikke fortærbare afgøder. Der mà f.eks. ikke dyrkes kartofler, græs og majs til ensilage samt foder eller sukkenoer. Ved udspredning i skov skal skoven holdes lukket for offentligheden mindst 1/2 år efter tilfønel. Afspærring skal gennemføres med skiltning, der forþder plukning af bær, svampe og lignende. Opbevafings-, transport-, sprednings- og nedfældningsudsty,r skal rengøres forsvarligt umiddelbaxt efter brugen. (3) Kun efter hygiejnisering ved 70 C i 60 minutter og efterfølgende bioforgasning eller kompostering. (4) Veclrørende anvendelse på græsningsarealer skal reglerne, der fremgiår afeuropaparlamentes og Rådets forordning (EF)NI. 1774/2002 af 3. ol<tober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, desuden følges..f Definitioner til bilag 3 Folærbare afgrøder Afgrøder, der kan fortæres i rå tilstand afdyr eller mennesker. Afgrøder fra frugttræer er dog undtaget herfia. Kompostering Findeling med efterfølgende belufuiing- Belufuiingen kan være aktiv, f.eks. ved omstikning eller passiv ved opretholdelse afen struktut som tillader luftpassage. Nedbringning Nedpløjning, nedharvning direkte nedfældning eller anden metode, hvor affaldet bringes ned ijorden. l. Ikke behandlet: Uden behandling efter en af redenstående behandlingsformer. 2. Stabilisering: Stabiliseret affald skal ved levering have gennemgået en af de nedenfor under a) - e) nævnte behandlingsformer- Endvidere må stabiliseret affald ikke afgive lugt i væsentlig grad. a) Anaerob stabilisering ved udrådning i opvamet râdnetank eller behandling i biogasreaktor. b) Aerob stabilisering ved slambeluftning, enten i specielt indrettet slamluftningstant eller i langtidsbeluftet, altiveret slamanlæg. c) Kompostering, hvor temperaturen ikke kontrolleres. d) Kemisk stabilisering ved tilsætning afkalk. e) Slam, som har mine aliseret i slammineraliseringsanlæg i mindst 6 månede f a sidste tilfø sel. https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id= I 3056

9 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13/ Side 9 af Kontrolleret kompostering: Kompostering med daglig temperaturmåling, således at alt affald underkastes en temperatur pâ minimum 55 grade C i minimum 2 uger. Behandlingen skal dokume eres i form afregistre.ede tempe aturmålinger. 4. Kontrolleret hygiejnisering: - - Konûolleret hygiejniseret affald skal ved levering have gennemgået en af de nedenfor under a) - c) nævnte behandlingsformer. Endvide e skal konholle et hygiejnise et affald ved levering opfulde følgende hygiejniske kvalitetskav: Salmonella må ikke påvises Indholdet af-ð.coll skal være mindre end 100 CFU/g våd vægt Indholdet af enterokokker skal efter hygiejniseringsprocessen være mindre end 100 CFU/g våd vægt Prøveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist afmiljøstyrelsen. 5. Behandlingsformer: a) Behandling i reaktor, som sikrer en temperatur pâ minimum 70 grader C i minimum I time elle tilsvareride hygiejnisering. Behandlingen skal dokumente es i fo m af registrerct tid og temperatu. b) Behandling ved tilsæûìing afbrændt kalk så alt materiale opntu ph 12 i minimum 3 måneder. Behandlingen skal dokumenteres i form af tid og ph målinger, der dækker hele partiet. c) Behandling i biogas eakto ved termofil udrådnirgstemperatur samt behandling i separat hygiejnise ingstank kombineret med eller mesofil reaktoftank os med sikede I{oldetid ved udrådning i te mofi l(l ) reaktortank Holdetid ved behandling i separat hygiejniseringstank (2) før eller efter udrådning i før eller efter udrådning i termofi I reakto iank(3) mesofil eaktorø k(4) (l) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller de over. Mindste garanterede holdetid i reaktofanken (MGRT) er angivet i timer. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn. (2) Den kontrollerede hygiejnisering foregår i separat hygiejniseringstank i forbindelse med en termofil eller en mesofìl biogasreaktor. Udrådningen foregår enten før eller eíïer hygiejniseringen. Mindste garanterede holdetid i hygiejniseringstanken (MGRT) er angivet i timer. (3) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller derover. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn. (4) Ved mesofil udrådning forstås i denne sammenlæng udrådning i temperaturområdet mellem 20 grader C og52 grader C. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i ealdortarken er mindst 14 døgn. https ://www.retsinformation. dl:/print. aspx?id:

10 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af Side 10 af 12 Bilag 4 G ænsevæ dier, jl $ 28, stk. l. Grænseværdier og prøveudtagnings- og ânalysemetode for indhold i jord, jf. S 28. Der skal udtag s rep æseritative jordprøve. Dette vil normalt omfatte bla dingsprøve af25 enkeltprøver, udtaget på et a eal, der er mindre end eller lig m d 5 h4 og som dy kes på ensartet máde. Prøveme skal ùdtages til en dybde af25 cm, medmindre dybden afpløjelaget er mindre end denne værdi, idet dybden fo prøveudtagningen dog i så fald ikke mâ værc mind e end l0 cm. Analyse aftungmetaller foretages efte oplukning, jt DS 259. Deteldionsgrænsen for det enkelte metal må ikke være højere end l0 pcl afden relevante g.ænseværdi. ://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=

11 retsinformation.dk - BEK nr 1650 aî Side 11af12 Bilag 5 Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder, jf. $ 8. A. P øveudtagning P øveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist afmiuøstyrelsen. B. Analyseparamet e Prøvem skal analys res for følgende parametre: Cadmium Kviksølv Blv Nikkel Chrom Zir\k Kobber Tørstof Totalfosfor Tolalkvælsrof Udeladelse afparametre kan godkendes af amtsrådet efter følgende retningslinjer: Pammehene ch om, zink, kobber, cadmium, kviksølv, bly og nikkel kan udelades, hvis affaldsproducenten kan dokumentere eller sandsynliggøre, at de ikke eller kun i ringe grad forekommer i affaldet. C. Analyseparametre for miljøtemmede stoffer Prøveme skal analyseres for følgende paramet e: LAS(l) PAH(2) NPE(3) DEHP(4) Pa ametrene kao udelades efter godkendelse af amtsédet, hvis affaldsproducenten kan dokumentere eller sandsynliggø e, at de ikke eller kun i ringe grad forekommer i affaldet. D. Analysehyppighed for stoffe unde Iitra B Prøveudtagning og analyse skal foretages mindst hve 3. måned. E. furalysehyppighed for miljøaemmede stoffer P øveudtagning og analyse skal foretages mindst hve 12. måned. F. Analysemetoder for tungmetaller Analyse af tungmelaller skal fo etages efter oplukning, jf. DS 259. Detektionsgænsen for det enkelte meta.l mâ ikke være højere end l0olo afden relevant g ænseværdi. G. Analysemetoder fo miljøfremmede stoffer r) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfør r Rådets d i ektiv 86127ç/EØF af 12. juni 1986 om besþttelse afmiljøet, navnlig jorden, ifoùindelse med anvendelse i landbruget afslam fra rensningsanlæg (EF-Tid nde 1986 ù. LlSlside 6) ændret ved direktlv 9Il692lEØF af 23. december l99l om standardiser ng og rationalisering afrapporteme om gennemførelse afen ræk'ke miljødirektiver (EF-Tidende l99l nr. L 377, side 48) Bekendtgørelse nr. 623 af30. juni 2003, som denne bekendtgørelso afløser, hâr som udkast været notificeret i overensst mmelse med Europa-Parlamentets og Rådets di ektiv 98/34ÆF (infomationsproceduredir ktivet) som ændr t ved direktiv 98/48,8F. https ://www.retsinformation.dllprint.aspx?id:

12 retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 13/ Side 12 af 12 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id: I

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014 Februar 2014 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 20144 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014. Bidragyder(e):,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Spildevandsslam Vegetabilske restprodukter Animalske restprodukter Mineralske restprodukter Biprodukter til foder Vi gør det nemt for dig HedeDanmarks målsætning

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e):

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere