Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension O januar 2008 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1"

Transkript

1

2

3

4

5 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte O januar 2008 Side 1

6 O januar 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Aftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension, herefter benævnt tjenestemænd... 3 Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning... 3 Kapitel 3. Pensionsbidragets størrelse... 3 Kapitel 4. Finansiering... 3 Kapitel 5. Indbetaling af pensionsbidrag... 4 Kapitel 6. Udbetaling af pension... 4 Kapitel 7. Overgangsbestemmelser, ikrafttræden og opsigelse... 5

7 O januar 2008 Side 3 Aftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension, herefter benævnt tjenestemænd Kapitel 1. Formål 1 Pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg indbetales til en supplerende pensionsordning. Sigtet med en supplerende pensionsordning er at supplere tjenestemandspensionen. Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning 2 Supplerende pensionsordninger oprettes i henhold til kollektive eller lokale aftaler indgået mellem de forhandlingsberettigede parter, når det af aftalen fremgår, at der skal indbetales pensionsbidrag af nærmere angivne tillæg. Aftalerne om supplerende pension skal overholde bestemmelserne i denne rammeaftale. Bemærkning: Lokale aftaler indgås mellem kommunalbestyrelsen og de (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Kapitel 3. Pensionsbidragets størrelse 3 Stk. 1. Pensionsbidragets procentuelle størrelse aftales mellem parterne. Parterne kan aftale, at pensionsindbetalingerne udgør et fast årligt grundbeløb. Pensionsbidrag indbetales månedligt til den supplerende pensionsordning. Stk. 2. I det omfang lovgivningen åbner mulighed herfor, kan der indgås lokal aftale om indbetaling af fratrædelsesgodtgørelser til en supplerende pensionsordning, hvis udbetalingen af godtgørelsen har hjemmel i lovgivningen eller aftale. Bemærkning: Lokale aftaler om indbetaling af fratrædelsesgodtgørelser til en supplerende pensionsordning er betinget af, at der er mulighed herfor i pensionsbeskatningsloven, samt at udbetalingen af godtgørelsen sker i henhold til lovgivning eller aftale. Kapitel 4. Finansiering 4 Stk. 1.

8 O januar 2008 Side 4 Pensionsindbetalinger til en supplerende pensionsordning, der oprettes i henhold til en kollektiv aftale, finansieres af de midler, der er afsat til organisationsforhandlingerne ved overenskomstfornyelserne. Stk. 2. Pensionsindbetalingerne til en supplerende pensionsordning, der er oprettet iht. en lokal aftale, finansieres efter bestemmelserne i aftalerne om lokal løndannelse. Kapitel 5. Indbetaling af pensionsbidrag 5 Stk. 1. Når betingelserne for at oprette en supplerende pensionsordning er fastsat i en kollektiv aftale, vil det fremgå af aftalen eller af bemærkningerne til aftalen, at arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidraget til en af parterne godkendt pensionsordning. Stk. 2. Er der ikke en sådan bestemmelse i den kollektive aftale, indbetaler arbejdsgiveren efter aftale med tjenestemanden bidraget til den supplerende pensionsordning enten til en pensionsordning med løbende udbetaling eller til en eksisterende eller nyoprettet kapital - eller ratepension i en pensionskasse, et forsikringsselskab eller et pengeinstitut. 6 I de tilfælde, hvor pensionsbeskatningsloven ikke giver mulighed for at oprette en ny rate- eller kapitalpension, udbetales pensionsbidraget løbende sammen med tillægget, medmindre tjenestemanden har en eksisterende rate- eller kapitalpension, som bidragene kan indbetales på. Bemærkning: Indbetalinger på en allerede eksisterende kapital - eller ratepension kan fortsætte efter tjenestemanden har nået efterlønsalderen jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Ifølge pensionsbeskatningslovens 10 kan en person, der har nået efterlønsalderen jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., derimod ikke oprette en kapitalpensionsforsikring i pensionsøjemed.police kan dog oprettes efter efterlønsalderen er nået, hvis forsikrede er ejer af en anden kapitalforsikring i pensionsøjemed, og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende forsikring eller konto ikke er indtrådt. Tilsvarende gælder en rateforsikring i pensionsøjemed jf. pensionsbeskatningslovens 8 og rateopsparing i pensionsøjemed jf. pensionsbeskatningslovens 11A og en kapitalopsparing i pensionsøjemed jf. pensionsbeskatningslovens 12. Kapitel 6. Udbetaling af pension 7 Den supplerende pension udbetales tidligst på det tidspunkt, hvor tjenestemanden når efterlønsalderen jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring eller i forbindelse med tjenestemandens pensionering med aktuel egenpension af helbredsmæssige årsager eller ved tjenestemandens død.

9 O januar 2008 Side 5 For tjenestemænd med opsat pension, kan den supplerende pension tidligst komme til udbetaling, når den opsatte pension kommer til udbetaling Kapitel 7. Overgangsbestemmelser, ikrafttræden og opsigelse 9 Eksisterende supplerende pensionsordninger, der er etableret iht. til Rammeaftale om supplerende pension af 19. maj 1995, fortsætter uændret, idet vilkårene for udbetaling følger principperne i denne aftale. 10 Stk.1. Denne rammeaftale har virkning fra den 1. april 2008, og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 200X. Stk. 2. Denne rammeaftale erstatter de rammeaftaler om supplerende pension for tjenestemænd og andre ansatte med ret til tjenestemandspension, der er indgået med de enkelte organisationer. København, den 2008 For KL For KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE

10

11

12

13

14

15

16

17

18 KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Sundhedskartellet Tid Den 11. januar 2008 Sted KL Emne Deltagere Tilpasning af Tjenestemands- og pensionsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområde som følge af Københavns og Frederiksberg kommuners indmeldelse i KL. Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet (SHK) og repræsentanter for KL. PROTOKOLLAT Københavns og Frederiksberg Kommuner har i forbindelse med deres indmeldelse i KL den 1. oktober 2005 bemyndiget KL s bestyrelse til med bindende virkning at indgå aftaler og overenskomster eller at fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesvilkår for kommunens medarbejdere. Bemyndigelsen omfatter også tjenestemænds løn- og ansættelsesvilkår, herunder regulativer/vedtægter. Københavns og Frederiksberg Kommuner har ikke hidtil været omfattet af KL s regulativer, men har haft fastsat sine egne vedtægter. Det er i forbindelse med indmeldelsen i KL aftalt, at Københavns og Frederiksberg Kommuners vedtægter kører videre som selvstændige vedtægter i Københavns og Frederiksberg Kommuner i denne overenskomstperiode frem til 31. marts Med henblik på, at Københavns og Frederiksberg Kommuners tjenestemænd omfattes af tjenestemands- og pensionsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområde med virkning fra 1. april 2008, har parterne haft en teknisk gennemgang og drøftelse af nedennævnte regelsæt. Formålet har været at identificere forskelle og eventuelt bedre vilkår i Københavns og Frederiksberg Kommuners vedtægter. Nedenstående regelsæt er blevet behandlet: Københavns Kommunes tjenestemandsvedtægt - Vedtægt af 23. april 1970 for Københavns Kommunes tjenestemænd (med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer) og vedtægt for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd er sammenholdt med KL s tjenestemandsregulativ Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde.

19 Københavns Kommunes pensionsvedtægt - Pensionsvedtægt af 23. april 1970 for Københavns Kommune (med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer) og Pensionsvedtægt for Frederiksberg Kommune sammenholdt med KL s pensionsregulativ Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Københavns Kommunes tjeneste (Kommunalbestyrelsesbeslutning af 23. september 1971) (med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer). Vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Frederiksberg Kommune som vedtaget af Frederiksberg kommunalbestyrelse den 26. august 1974). Sammenligningen har vist, at Københavns og Frederiksberg Kommuners tjenestemands- og pensionsvedtægter meget langt hen ad vejen svarer til KL s tjenestemands- og pensionsregulativer, men der er også realitets forskelle. Efter forhandling mellem KL, KTO og Sundhedskartellet er der udarbejdet følgende tillæg: Tillæg 1 til tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd m.fl. i Københavns Kommune. Tillæg 1 til pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd i Københavns Kommune. Tillæg 2 til tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd m.fl. i Frederiksberg Kommune. Tillæg 2 til pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd i Frederiksberg Kommune. Nedenfor knyttes en række bemærkninger fra gennemgangen af vedtægterne. Københavns og Frederiksberg Kommuners vedtægter indeholder en række bemyndigelses- og kompetencebestemmelser, der ikke findes i KL s regulativer. I Københavns og Frederiksberg Kommuners vedtægter er beslutningskompetencen i mange tilfælde tillagt borgmesteren, Borgerrepræsentationen, Magistraten eller Økonomiudvalget. I KL s regulativer er beslutningskompetencen generelt henlagt til kommunalbestyrelsen. Delegation til andre niveauer sker lokalt og omtales ikke i regulativerne. En overgang til KL s regulativer betyder således ikke en realitetsændring på dette område. Københavns og Frederiksberg Kommuner råder fortsat suverænt over den interne kompetencefordeling.

20 KL har bekræftet, at Københavns og Frederiksberg Kommuner - uden at komme i strid med tjenestemands- og pensionsregulativerne kan opretholde den gældende lokale kompetencefordeling. Den reelle ændring består i, at den forhandlingskompetence, Københavns og Frederiksberg Kommuner har haft som selvstændig part på tjenestemandsområdet, i kraft af bemyndigelsen er flyttet over til KL s Løn- og personaleudvalg, ligesom kompetencen til at forelægge sager for Kommunernes Lønningsnævn er flyttet til KL s Løn- og personaleudvalg. Forhandlingsretten for tjenestemænd ansat i Københavns Kommune henholdsvis Frederiksberg Kommune forbliver hos de tjenestemandsorganisationer, der er forhandlingsberettigede i henhold til tjenestemandshovedaftale af 25. juni 2001 med Københavns Kommune og i forhold til Frederiksberg Kommunes hovedaftale af 22. december Tjenestemænd i Købehavns og Frederiksberg Kommuner omfattes af KL s regulativer suppleret med vedlagte tillæg for tjenestemænd i Københavns og Frederiksberg Kommune med virkning fra 1. april Overgangen til KL s regulativer med bevarelse af særbestemmelser og overgangsbestemmelser for tjenestenmænd i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune udelukker ikke, at der kan være flere individuelle rettigheder. Eventuelle spørgsmål om eksistensen af yderligere individuelle rettigheder kan drøftes mellem parterne. Dette protokollat er ikke til hinder for, at en tjenestemand, der er ansat i henhold til vedtægt af 1970 for Københavns Kommunes Tjenestemænd i Københavns henholdsvis vedtægt for Frederiksberg Kommunes Tjenestemænd, eller den forhandlingsberettigede organisation kan rejse sager om bevarelse af andre individuelle rettigheder i henhold til disse vedtægter. Københavns og Frederiksberg Kommuner er ophørt med at ansætte personer som budgetmæssigt lønnede. Nedenstående vedtægter opretholdes i uændret form for budgetmæssigt lønnede, der er ansat eller udnævnt i henhold til vedtægternes bestemmelser. Vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Københavns Kommunes tjeneste (Kommunalbestyrelsesbeslutning af 23. september 1971). (med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer). Vedtægt for budget mæssigt lønnede personer i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 26. august 1974). København, den

21 For KL For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte For Sundhedskartellet (SHK)

22 21.11/2007. Side 1 Tillæg 1 til tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd m.fl. i Københavns kommune

23 21.11/2007. Side 2 Særbestemmelser for tjenestemænd i Københavns Kommune Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde (tjenestemandsregulativet) erstattes de nedenfor omhandlede bestemmelse i tjenestemandsregulativet af opretholdte bestemmelser i Tjenestemandsvedtægt af 1970 for Københavns Kommune i forhold til tjenestemænd ansat i Københavns Kommune. Suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål I stedet for Kapitel 4, i tjenestemandsregulativet gælder kapitel 4, tjenestemandsvedtægt af 1970 for Københavns kommune. 19 En tjenestemand kan suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, når tjenestemanden har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager tjenestemanden den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller som i øvrigt gør det betænkeligt, at pågældende vedblivende udfører sit hidtidige arbejde. Stk. 2 Forhold, der medfører indskriden efter stk. 1, og som ikke gøres til genstand for strafferetlig forfølgning, behandles ved disciplinærundersøgelse efter reglerne i Stk. 3 Økonomiudvalget fastsætter nærmere regler om iværksættelse og ophør af suspension. 20 En tjenestemand, der tjenstligt indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og have adgang til at afgive en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Tjenestemanden skal samtidig gøres bekendt med, at pågældende ikke har pligt til at udtale sig om fremstillingen, ligesom tjenestemanden skal have underretning om indholdet af reglerne i 21. Stk. 2 Økonomiudvalget giver regler for, af hvem forhør skal afholdes, når der indledes disciplinærundersøgelse mod en tjenestemand for tjenstlig forseelse. 21 Ved forhør, jf. 20, stk. 2, er tjenestemanden berettiget til at give møde med en bisidder, og tjenestemanden skal ved indkaldelsen til det første forhør gøres bekendt hermed. Stk. 2 Som bisidder kan fx anvendes en repræsentant for tjenestemandens forhandlingsberettigede organisation eller en advokat.

24 21.11/2007. Side 3 Stk. 3 Forhørslederen, jf. 20, stk. 2, træffer bestemmelse om vidneførsel og om tilvejebringelse af andre bevisligheder. Stk. 4 Enhver, der er ansat som tjenestemand i kommunen, har pligt til at give møde under forhørene og afgive forklaring, og forhørslederen vil kunne forlange udtalelser af en som vidne ført tjenestemand afgivet på ære og samvittighed. Vidnesbyrd kan dog nægtes, når besvarelsen af det stillede spørgsmål må forudsættes at ville udsætte vidnet for tab af borgerlig agtelse eller velfærd. Stk. 5 Tjenestemanden har adgang til at afgive skriftlige indlæg, også efter forhørenes afslutning. Stk. 6 Forhørslederen afgiver efter sagens afslutning en beretning. Hvis den enkelte borgmester, jf. 1 a, eller den forhandlingsberettigede organisation, anmoder derom, skal forhørslederen tillige afgive en indstilling om sagens afgørelse. Stk. 7 Tjenestemandsforhør er ikke offentlige, og medvirken til offentlig gengivelse af, hvad der er passeret under sådanne forhør, er ikke tilladt. Dog kan vedkommende borgmester, jf. 1 a, bestemme, at offentligheden skal have adgang til at overvære sagens behandling, hvis tjenestemanden med tilslutning af vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation fremsætter begæring derom. Stk. 8 Bestemmelsen i stk. 7, 1. punktum, omfatter oplysninger tilvejebragt såvel før som under forhørene, og hvad enten oplysningerne foreligger mundtligt eller skriftligt. 22 Må det antages, at sagen slutter med overførsel til andet arbejdssted eller til anden stilling i kommunen, degradation eller afsked, skal der gives vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation meddelelse om sagens stilling, således at denne kan få lejlighed til at udtale sig i sagen, inden den afgøres. Stk. 2 Vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation har efter begæring krav på at blive gjort bekendt med den afgørelse, som er truffet på grundlag af det ved den tjenstlige undersøgelse tilvejebragte materiale. Stk. 3 Hvis tjenestemanden er mistænkt for et strafbart forhold, kan den pågældende forlange sagen behandlet som straffesag. Dette er ikke til hinder for, at der efter straffesagens afslutning iværksættes tjenstligt forhør imod tjenestemanden. Stk. 4 En tjenestemand, hvem der er tildelt en disciplinær straf uden forudgående tjenstligt forhør, jf. 24, kan begære en tjenstlig undersøgelse iværksat. Der er dog kun pligt til at imødekomme begæringen, såfremt den er anbefalet af vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation.

25 21.11/2007. Side 4 23 Sluttes undersøgelsen uden ikendelse af disciplinærstraf, godtgøres tjenestemandens udgift til bisidder. I andre tilfælde vil der efter overborgmesterens bestemmelse kunne ydes den pågældende hel eller delvis dækning af den nævnte udgift under hensyntagen til sagens udfald og omstændighederne i øvrigt. Stk. 2 Godtgørelse efter stk. 1 ydes kun, såfremt det må anses for rimeligt, at tjenestemanden har afholdt udgiften til en bisidder, og godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der for et tilsvarende arbejde ville være blevet tilkendt en beskikket forsvarer i en straffesag. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom. Stk. 3 Har en tjenestemand under en disciplinærsag på egen hånd fremskaffet beviser, godtgøres udgifter herved tjenestemanden helt eller delvis, når pågældende må anses for at have haft rimelig grund til at fremskaffe beviserne. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom. 24 Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog ikke må overstige ½ måneds løn, overførsel til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til anden stilling i kommunen, degradation herunder nedrykning med ét eller flere løntrin inden for samme lønforløb eller afsked. Bøde over 1/25 af månedslønne og overførsel til andet arbejde kan ikke anvendes, inden forhør er afholdt i overensstemmelse med 20-22, medmindre der foreligger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse. Overførsel til andet arbejdssted eller til anden stilling i kommunen, degradation eller afsked som straf for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke er fastslået ved dom, aldrig finde sted uden efter afholdt tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan indeholdes i lønnen. 25 Når en tjenestemand beskyldes for uretskaffenhed i tjenesten, eller der fremsættes ærerørige beskyldninger mod pågældende, kan det pålægges tjenestemanden at fralægge sig beskyldningen ved dom. Såfremt forholdene taler derfor, kan overborgmesteren bestemme, at der af Kommunens kasse ydes tjenestemanden hel eller delvis godtgørelse af eventuelle udgifter ved retssagen. Overgang til kapitel 4 i Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Fra det tidspunkt hvor Københavns kommune ophører med at have en fast forhørsleder jf. tjenestemandsvedtægt af stk. 2 bortfalder bestemmelserne i kapitels 4, i tjenestemandsvedtægt af 1970 og sager om suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål mod tjenestemænd i Københavns Kommune behandles efter reglerne i tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområdets kapitel 4,

26 21.11/2007. Side 5 Prøveansættelse I stedet for tjenestemandsregulativets 31, stk. 1 og 2 gælder følgende opretholdte 33, stk. 1 og 2 i vedtægt af 1970 for tjenestemænd i Københavns Kommune: 33 En tjenestemand ansat på prøve kan i de første 6 måneder af prøveansættelsen forlange sig afskediget med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 2 I de første 6 måneder af prøveansættelsen kan sådanne tjenestemænd afskediges uden ansøgning med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Forhandlings- og organisationsforhold. Som nyt 35 stk. 2 gælder for de personaleorganisationer, der er forhandlingsberettigede i forhold til Københavns kommune, jf. tjenestemandsregulativets 35 stk. 1 følgende opretholdte 38 stk. 2 i vedtægt af 1970 for tjenestemænd i Københavns Kommune: 38 Stk. 2 De pågældende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer skal tilsammen give samtlige tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd i Kommunen adgang til repræsentation Lønforskrivning I stedet for tjenestemandsregulativets 41, stk. 1 gælder følgende opretholdte 46, stk. 1 i vedtægt af 1970 for tjenestemænd i Københavns Kommune: 46 Efter regler, der fastsættes af overborgmesteren, jf. 1a, kan tjenestemænd give transport på løn til at låne institutter, som ved aftale mellem overborgmesteren og de i 38 nævnte forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer er anerkendt dertil.

27 21.11/2007. Side 6 Overgangsordninger Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde opretholdes følgende bestemmelser i vedtægt af 1970 for tjenestemænd i Københavns kommune for tjenestemænd, der er ansat eller udnævnt i henhold til vedtægtens regler: Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser. I stedet for 43,44 og 45 gælder følgende opretholdte bestemmelser i 49 og 50 i vedtægt for Københavns Kommunes tjenestemænd. 49 Denne vedtægt træder i kraft, når den er vedtaget i Borgerrepræsentationen og godkendt af Kommunernes Lønningsnævn. Stk. 2 Bestemmelserne i 13 og 32 finder dog kun anvendelse på tjenestemænd, som er ansat eller udnævnt i anden stilling efter denne vedtægts ikrafttræden. Andre tjenestemænd er undergivet de hidtil gældende regler. 50 Vedtægt af 10. februar 1959 for bestyrelsen af staden Københavns kommunale anliggender 2., 4., og 5. delophæves, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2 For så vidt angår forhold, hvorom der efter denne vedtægt eller efter pensionsvedtægten skal fastsættes regler af Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller overborgmesteren ved aftale, forbliver de i stk. 1 nævnte bestemmelser og de i medfør af disse udfærdigede forskrifter i kraft, indtil de afløses af regler, der er fastsat som ovenfor nævnt. Stk. 3 For så vidt angår forhold, som ikke omhandles i denne vedtægt eller i pensionsvedtægten, forbliver de i stk. 1 nævnte bestemmelser og de i medfør heraf udfærdigede forskrifter i kraft indtil de ophæves af overborgmesteren.

28 21.11/2007. Side 7 Budgetmæssigt lønnede personer i Københavns Kommune. Bestemmelserne i vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Københavns Kommunes tjeneste (Kommunalbestyrelsesbeslutning af 23. september 1971 med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer) opretholdes for budgetmæssigt lønnede, der er ansat eller udnævnt i henhold til vedtægtens bestemmelser.

29 Tillæg 1 til pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd i Københavns Kommune /2007 Side 1

30 /2007 Side 2 Særbestemmelser for tjenestemænd i Københavns Kommune Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde erstattes de nedenfor omhandlede bestemmelser i Pensionsregulativ af 2006 af følgende opretholdte bestemmelser Pensionsvedtægt af 1970 for Københavns Kommunes Tjenestemænd i forhold til tjenestemænd i Københavns Kommune. Pensioneringsrådet I stedet for pensionsregulativets 26, stk. 2 gælder følgende opretholdte 29, stk. 2 og 3 i Pensionsvedtægt af 1970 for Københavns Kommunes Tjenestemænd. 29 Stk. 2 Afgørelser som efter denne vedtægt beror på en helbredsbedømmelse kan træffes efter indhentet udtalelse fra et råd, Pensioneringsrådet. Stk. 3 Økonomiudvalget træffer nærmere bestemmelser om sammensætningen af det i stk. 2 omhandlede råd og dettes virkeområde.

31 /2007 Side 3 Ikrafttrædelsesbestemmelser og overgangsordninger Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde opretholdes følgende ikrafttrædelsesbestemmelser for tjenestemænd, der er ansat i Københavns Kommune i henhold til Vedtægt af 1970 for Københavns Kommunes tjenestemænd 32 Stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft samtidig med og har virkning fra samme tidspunkt som vedtægt for Københavns Kommunes tjenestemænd Stk. 2 Om ophævelse af de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser om tjenestemandspension mv. gælder reglerne i 50 i vedtægt for Københavns kommunes tjenestemænd. For tjenestemænd, der er ansat i Københavns Kommune i henhold til Tjenestemandsvedtægt af 1970 for Københavns Kommunes Tjenestemænd, finder følgende overgangsbestemmelser i pensionsregulativ af 2006 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger: Pensionsregulativets kapitel 10, Ikrafttrædelses - og overgangsbestemmelser Pensionsregulativets kapitel 11: Overgangsbestemmelser vedrørende pensioner, der ydes efter den pensionsvedtægt, der var gældende forud for ikrafttræden af pensionsregulativet af september 1970, henholdsvis FKKA s pensionsvedtægt af 1969 Ved førstkommende revision af Pensionsregulativ af 2006 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde indskrives en henvisning til tjenestemænd i Københavns Kommune

32 /2007 Side 1 Tillæg 2 til tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd m.fl. i Frederiksberg kommune

33 /2007 Side 2 Særbestemmelser for tjenestemænd i Frederiksberg Kommune. Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde erstattes de nedenfor omhandlede bestemmelser i tjenestemandsregulativet af opretholdte bestemmelser i vedtægt for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd. i forhold til tjenestemænd ansat i Frederiksberg Kommune- Forhandlings- og organisationsforhold Som nyt 35, stk. 3 gælder for de personaleorganisationer, der er forhandlingsberettigede i forhold til Frederiksberg Kommune, jf. tjenestemandsregulativets 35, stk. 1 følgende opretholdte 37 stk. 2 i Vedtægt for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd: 37 Stk. 2 De pågældende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer skal tilsammen give samtlige tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd i kommunen adgang til repræsentation.

34 /2007 Side 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde opretholdes følgende ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser for tjenestemænd ansat i henhold til Vedtægt for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd. 47 Stk.1 Denne vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af Kommunernes Lønningsnævn og vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Stk.2 Bestemmelserne i 13 og 31 finder dog kun anvendelse på tjenestemænd, som er ansat eller udnævnt i en anden stilling efter nærværende vedtægts ikrafttræden. Andre tjenestemænd er undergivet de hidtil gældende regler. 48 Stk. 1 I vedtægt af 20. juni 1960 for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd ophæves 1.og 3. del, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2 For så vidt angår forhold, hvorom der efter denne vedtægt skal fastsættes regler af magistraten eller ved aftale, forbliver de i stk. 1 nævnte bestemmelser og de i medfør af disse udfærdigede forskrifter i kraft indtil de afløses af regler, der er fastsat som ovenfor nævnt. Stk. 3 For så vidt angår forhold s om ikke omhandles i denne vedtægt, forbliver de i stk. 1 nævnte bestemmelser og de i medfør heraf udfærdigede forskrifter i kraft, indtil de ophæves af magistraten.

35 /2007 Side 4 Budgetmæssigt lønnede personer i Frederiksberg Kommune. Bestemmelserne i vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg kommunalbestyrelse den 26. august 1974). Opretholdes for budgetmæssigt lønnede, der er ansat eller udnævnt i henhold til vedtægtens bestemmelser.

36 KL Sundhedskartellet Tid Den 11. januar 2007 Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Sted Emne Deltagere KL Tilpasning af regler og aftaler på tjenestemandsområdet i kommuner inden for KL s forhandlingsområde som følge af Københavns og Frederiksberg Kommuners indmeldelse i KL. Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet (SHK) og repræsentanter for KL. PROTOKOLLAT Københavns og Frederiksberg Kommuner har i forbindelse med deres indmeldelse i KL den 1. oktober 2005 bemyndiget KL s bestyrelse til med bindende virkning at indgå aftaler og overenskomster eller at fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesvilkår for kommunens medarbejdere. Bemyndigelsen omfatter også tjenestemænds løn- og ansættelsesvilkår, herunder regulativer/vedtægter. Københavns og Frederiksberg Kommuner har ikke hidtil været omfattet af KL s generelle regler og aftaler på tjenestemandsområdet, men har haft fastsat sine egne tjenestemands aftaler og regler. Det er i forbindelse med indmeldelsen i KL aftalt, at Københavns og Frederiksberg Kommuners egne aftaler og regler kører videre som selvstændige regelsæt i Københavns og Frederiksberg Kommuner i denne overenskomstperiode frem til 31. marts Med henblik på, at Københavns og Frederiksberg Kommuners tjenestemænd omfattes af KL s regelsæt har parterne haft en teknisk gennemgang og drøftelse af nedennævnte regelsæt. Formålet har været at identificere forskelle og eventuelt bedre vilkår i Københavns og Frederiksberg Kommuners tjenestemandsregler og -aftaler. Københavns Kommunes cirkulære nr. 45 af 1993 Bestemmelser vedr. helbredsbedømmelse er sammenholdt med KL s Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl. Københavns Kommunes cirkulære nr. 25 af Opslag af tjenestemandsstillinger og regler om opslag af tjenestemandsstillinger i Frederiksberg Kommune er sammenholdt med KL s Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner uden for hovedstadsområdet. Københavns Kommunes cirkulære nr. 39 af Prøveansættelse af tjenestemænd og Aftale om ansættelse som tjenestemand på prøve i Frederiksberg Kommune med henblik på senere varig ansættelse er

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1207.8 JH/jb

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Aftale om

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde 20.01 Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde KL Organisationer i KTO Organisationer i

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN XX.XX.X Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 2 KAPITEL 1. HOVEDAFTALENS PARTER

Side 2 KAPITEL 1. HOVEDAFTALENS PARTER Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 2007 Side 2 KAPITEL 1. HOVEDAFTALENS PARTER 1. I medfør

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Side 1 Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 21.01 Side 2 1. del. Almindelige bestemmelser... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse 24.01 Side 1 Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom KL juli 2009 1764.13 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 2. Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 1. del

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v. BEK nr 1176 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 061.813.031 Senere

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 488. Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, med de ændringer,

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Indholdsfortegnelse Side 50.66 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 3 1. Aftalens område... 3

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 21.01.4 Side 1 Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL TIL UANSØGT AFSKEDIGELSE/VARSEL... 3 2. UDTALERET... 3 3. FREMGANGSMÅDE

Læs mere

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale/regulativ **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet Cirkulære om Frit organisationsvalg på Akademikerområdet 2015 Cirkulære af 17. september 2015 Modst. nr. 043-15 J.nr. 2015-1401-0015 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

33.02 O.11 22/2012 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.11 22/2012 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og Aftalenr. Titel Parter 1. Lønaftaler 1_1_1 Aftale om lønninger for kommunalt ansatte pr. 1. april 2002 KL og 1_1_2 Aftale om

Læs mere

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne 2004 Side 2 Indholdsfortegnelse FØRSTE DEL. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 KAPITEL I.... 5 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 5 KAPITEL II. ANSÆTTELSE...

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere