Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension O januar 2008 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1"

Transkript

1

2

3

4

5 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte O januar 2008 Side 1

6 O januar 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Aftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension, herefter benævnt tjenestemænd... 3 Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning... 3 Kapitel 3. Pensionsbidragets størrelse... 3 Kapitel 4. Finansiering... 3 Kapitel 5. Indbetaling af pensionsbidrag... 4 Kapitel 6. Udbetaling af pension... 4 Kapitel 7. Overgangsbestemmelser, ikrafttræden og opsigelse... 5

7 O januar 2008 Side 3 Aftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension, herefter benævnt tjenestemænd Kapitel 1. Formål 1 Pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg indbetales til en supplerende pensionsordning. Sigtet med en supplerende pensionsordning er at supplere tjenestemandspensionen. Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning 2 Supplerende pensionsordninger oprettes i henhold til kollektive eller lokale aftaler indgået mellem de forhandlingsberettigede parter, når det af aftalen fremgår, at der skal indbetales pensionsbidrag af nærmere angivne tillæg. Aftalerne om supplerende pension skal overholde bestemmelserne i denne rammeaftale. Bemærkning: Lokale aftaler indgås mellem kommunalbestyrelsen og de (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Kapitel 3. Pensionsbidragets størrelse 3 Stk. 1. Pensionsbidragets procentuelle størrelse aftales mellem parterne. Parterne kan aftale, at pensionsindbetalingerne udgør et fast årligt grundbeløb. Pensionsbidrag indbetales månedligt til den supplerende pensionsordning. Stk. 2. I det omfang lovgivningen åbner mulighed herfor, kan der indgås lokal aftale om indbetaling af fratrædelsesgodtgørelser til en supplerende pensionsordning, hvis udbetalingen af godtgørelsen har hjemmel i lovgivningen eller aftale. Bemærkning: Lokale aftaler om indbetaling af fratrædelsesgodtgørelser til en supplerende pensionsordning er betinget af, at der er mulighed herfor i pensionsbeskatningsloven, samt at udbetalingen af godtgørelsen sker i henhold til lovgivning eller aftale. Kapitel 4. Finansiering 4 Stk. 1.

8 O januar 2008 Side 4 Pensionsindbetalinger til en supplerende pensionsordning, der oprettes i henhold til en kollektiv aftale, finansieres af de midler, der er afsat til organisationsforhandlingerne ved overenskomstfornyelserne. Stk. 2. Pensionsindbetalingerne til en supplerende pensionsordning, der er oprettet iht. en lokal aftale, finansieres efter bestemmelserne i aftalerne om lokal løndannelse. Kapitel 5. Indbetaling af pensionsbidrag 5 Stk. 1. Når betingelserne for at oprette en supplerende pensionsordning er fastsat i en kollektiv aftale, vil det fremgå af aftalen eller af bemærkningerne til aftalen, at arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidraget til en af parterne godkendt pensionsordning. Stk. 2. Er der ikke en sådan bestemmelse i den kollektive aftale, indbetaler arbejdsgiveren efter aftale med tjenestemanden bidraget til den supplerende pensionsordning enten til en pensionsordning med løbende udbetaling eller til en eksisterende eller nyoprettet kapital - eller ratepension i en pensionskasse, et forsikringsselskab eller et pengeinstitut. 6 I de tilfælde, hvor pensionsbeskatningsloven ikke giver mulighed for at oprette en ny rate- eller kapitalpension, udbetales pensionsbidraget løbende sammen med tillægget, medmindre tjenestemanden har en eksisterende rate- eller kapitalpension, som bidragene kan indbetales på. Bemærkning: Indbetalinger på en allerede eksisterende kapital - eller ratepension kan fortsætte efter tjenestemanden har nået efterlønsalderen jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Ifølge pensionsbeskatningslovens 10 kan en person, der har nået efterlønsalderen jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., derimod ikke oprette en kapitalpensionsforsikring i pensionsøjemed.police kan dog oprettes efter efterlønsalderen er nået, hvis forsikrede er ejer af en anden kapitalforsikring i pensionsøjemed, og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende forsikring eller konto ikke er indtrådt. Tilsvarende gælder en rateforsikring i pensionsøjemed jf. pensionsbeskatningslovens 8 og rateopsparing i pensionsøjemed jf. pensionsbeskatningslovens 11A og en kapitalopsparing i pensionsøjemed jf. pensionsbeskatningslovens 12. Kapitel 6. Udbetaling af pension 7 Den supplerende pension udbetales tidligst på det tidspunkt, hvor tjenestemanden når efterlønsalderen jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring eller i forbindelse med tjenestemandens pensionering med aktuel egenpension af helbredsmæssige årsager eller ved tjenestemandens død.

9 O januar 2008 Side 5 For tjenestemænd med opsat pension, kan den supplerende pension tidligst komme til udbetaling, når den opsatte pension kommer til udbetaling Kapitel 7. Overgangsbestemmelser, ikrafttræden og opsigelse 9 Eksisterende supplerende pensionsordninger, der er etableret iht. til Rammeaftale om supplerende pension af 19. maj 1995, fortsætter uændret, idet vilkårene for udbetaling følger principperne i denne aftale. 10 Stk.1. Denne rammeaftale har virkning fra den 1. april 2008, og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 200X. Stk. 2. Denne rammeaftale erstatter de rammeaftaler om supplerende pension for tjenestemænd og andre ansatte med ret til tjenestemandspension, der er indgået med de enkelte organisationer. København, den 2008 For KL For KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE

10

11

12

13

14

15

16

17

18 KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Sundhedskartellet Tid Den 11. januar 2008 Sted KL Emne Deltagere Tilpasning af Tjenestemands- og pensionsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområde som følge af Københavns og Frederiksberg kommuners indmeldelse i KL. Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet (SHK) og repræsentanter for KL. PROTOKOLLAT Københavns og Frederiksberg Kommuner har i forbindelse med deres indmeldelse i KL den 1. oktober 2005 bemyndiget KL s bestyrelse til med bindende virkning at indgå aftaler og overenskomster eller at fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesvilkår for kommunens medarbejdere. Bemyndigelsen omfatter også tjenestemænds løn- og ansættelsesvilkår, herunder regulativer/vedtægter. Københavns og Frederiksberg Kommuner har ikke hidtil været omfattet af KL s regulativer, men har haft fastsat sine egne vedtægter. Det er i forbindelse med indmeldelsen i KL aftalt, at Københavns og Frederiksberg Kommuners vedtægter kører videre som selvstændige vedtægter i Københavns og Frederiksberg Kommuner i denne overenskomstperiode frem til 31. marts Med henblik på, at Københavns og Frederiksberg Kommuners tjenestemænd omfattes af tjenestemands- og pensionsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområde med virkning fra 1. april 2008, har parterne haft en teknisk gennemgang og drøftelse af nedennævnte regelsæt. Formålet har været at identificere forskelle og eventuelt bedre vilkår i Københavns og Frederiksberg Kommuners vedtægter. Nedenstående regelsæt er blevet behandlet: Københavns Kommunes tjenestemandsvedtægt - Vedtægt af 23. april 1970 for Københavns Kommunes tjenestemænd (med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer) og vedtægt for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd er sammenholdt med KL s tjenestemandsregulativ Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde.

19 Københavns Kommunes pensionsvedtægt - Pensionsvedtægt af 23. april 1970 for Københavns Kommune (med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer) og Pensionsvedtægt for Frederiksberg Kommune sammenholdt med KL s pensionsregulativ Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Københavns Kommunes tjeneste (Kommunalbestyrelsesbeslutning af 23. september 1971) (med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer). Vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Frederiksberg Kommune som vedtaget af Frederiksberg kommunalbestyrelse den 26. august 1974). Sammenligningen har vist, at Københavns og Frederiksberg Kommuners tjenestemands- og pensionsvedtægter meget langt hen ad vejen svarer til KL s tjenestemands- og pensionsregulativer, men der er også realitets forskelle. Efter forhandling mellem KL, KTO og Sundhedskartellet er der udarbejdet følgende tillæg: Tillæg 1 til tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd m.fl. i Københavns Kommune. Tillæg 1 til pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd i Københavns Kommune. Tillæg 2 til tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd m.fl. i Frederiksberg Kommune. Tillæg 2 til pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd i Frederiksberg Kommune. Nedenfor knyttes en række bemærkninger fra gennemgangen af vedtægterne. Københavns og Frederiksberg Kommuners vedtægter indeholder en række bemyndigelses- og kompetencebestemmelser, der ikke findes i KL s regulativer. I Københavns og Frederiksberg Kommuners vedtægter er beslutningskompetencen i mange tilfælde tillagt borgmesteren, Borgerrepræsentationen, Magistraten eller Økonomiudvalget. I KL s regulativer er beslutningskompetencen generelt henlagt til kommunalbestyrelsen. Delegation til andre niveauer sker lokalt og omtales ikke i regulativerne. En overgang til KL s regulativer betyder således ikke en realitetsændring på dette område. Københavns og Frederiksberg Kommuner råder fortsat suverænt over den interne kompetencefordeling.

20 KL har bekræftet, at Københavns og Frederiksberg Kommuner - uden at komme i strid med tjenestemands- og pensionsregulativerne kan opretholde den gældende lokale kompetencefordeling. Den reelle ændring består i, at den forhandlingskompetence, Københavns og Frederiksberg Kommuner har haft som selvstændig part på tjenestemandsområdet, i kraft af bemyndigelsen er flyttet over til KL s Løn- og personaleudvalg, ligesom kompetencen til at forelægge sager for Kommunernes Lønningsnævn er flyttet til KL s Løn- og personaleudvalg. Forhandlingsretten for tjenestemænd ansat i Københavns Kommune henholdsvis Frederiksberg Kommune forbliver hos de tjenestemandsorganisationer, der er forhandlingsberettigede i henhold til tjenestemandshovedaftale af 25. juni 2001 med Københavns Kommune og i forhold til Frederiksberg Kommunes hovedaftale af 22. december Tjenestemænd i Købehavns og Frederiksberg Kommuner omfattes af KL s regulativer suppleret med vedlagte tillæg for tjenestemænd i Københavns og Frederiksberg Kommune med virkning fra 1. april Overgangen til KL s regulativer med bevarelse af særbestemmelser og overgangsbestemmelser for tjenestenmænd i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune udelukker ikke, at der kan være flere individuelle rettigheder. Eventuelle spørgsmål om eksistensen af yderligere individuelle rettigheder kan drøftes mellem parterne. Dette protokollat er ikke til hinder for, at en tjenestemand, der er ansat i henhold til vedtægt af 1970 for Københavns Kommunes Tjenestemænd i Københavns henholdsvis vedtægt for Frederiksberg Kommunes Tjenestemænd, eller den forhandlingsberettigede organisation kan rejse sager om bevarelse af andre individuelle rettigheder i henhold til disse vedtægter. Københavns og Frederiksberg Kommuner er ophørt med at ansætte personer som budgetmæssigt lønnede. Nedenstående vedtægter opretholdes i uændret form for budgetmæssigt lønnede, der er ansat eller udnævnt i henhold til vedtægternes bestemmelser. Vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Københavns Kommunes tjeneste (Kommunalbestyrelsesbeslutning af 23. september 1971). (med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer). Vedtægt for budget mæssigt lønnede personer i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 26. august 1974). København, den

21 For KL For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte For Sundhedskartellet (SHK)

22 21.11/2007. Side 1 Tillæg 1 til tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd m.fl. i Københavns kommune

23 21.11/2007. Side 2 Særbestemmelser for tjenestemænd i Københavns Kommune Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde (tjenestemandsregulativet) erstattes de nedenfor omhandlede bestemmelse i tjenestemandsregulativet af opretholdte bestemmelser i Tjenestemandsvedtægt af 1970 for Københavns Kommune i forhold til tjenestemænd ansat i Københavns Kommune. Suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål I stedet for Kapitel 4, i tjenestemandsregulativet gælder kapitel 4, tjenestemandsvedtægt af 1970 for Københavns kommune. 19 En tjenestemand kan suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, når tjenestemanden har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager tjenestemanden den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller som i øvrigt gør det betænkeligt, at pågældende vedblivende udfører sit hidtidige arbejde. Stk. 2 Forhold, der medfører indskriden efter stk. 1, og som ikke gøres til genstand for strafferetlig forfølgning, behandles ved disciplinærundersøgelse efter reglerne i Stk. 3 Økonomiudvalget fastsætter nærmere regler om iværksættelse og ophør af suspension. 20 En tjenestemand, der tjenstligt indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og have adgang til at afgive en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Tjenestemanden skal samtidig gøres bekendt med, at pågældende ikke har pligt til at udtale sig om fremstillingen, ligesom tjenestemanden skal have underretning om indholdet af reglerne i 21. Stk. 2 Økonomiudvalget giver regler for, af hvem forhør skal afholdes, når der indledes disciplinærundersøgelse mod en tjenestemand for tjenstlig forseelse. 21 Ved forhør, jf. 20, stk. 2, er tjenestemanden berettiget til at give møde med en bisidder, og tjenestemanden skal ved indkaldelsen til det første forhør gøres bekendt hermed. Stk. 2 Som bisidder kan fx anvendes en repræsentant for tjenestemandens forhandlingsberettigede organisation eller en advokat.

24 21.11/2007. Side 3 Stk. 3 Forhørslederen, jf. 20, stk. 2, træffer bestemmelse om vidneførsel og om tilvejebringelse af andre bevisligheder. Stk. 4 Enhver, der er ansat som tjenestemand i kommunen, har pligt til at give møde under forhørene og afgive forklaring, og forhørslederen vil kunne forlange udtalelser af en som vidne ført tjenestemand afgivet på ære og samvittighed. Vidnesbyrd kan dog nægtes, når besvarelsen af det stillede spørgsmål må forudsættes at ville udsætte vidnet for tab af borgerlig agtelse eller velfærd. Stk. 5 Tjenestemanden har adgang til at afgive skriftlige indlæg, også efter forhørenes afslutning. Stk. 6 Forhørslederen afgiver efter sagens afslutning en beretning. Hvis den enkelte borgmester, jf. 1 a, eller den forhandlingsberettigede organisation, anmoder derom, skal forhørslederen tillige afgive en indstilling om sagens afgørelse. Stk. 7 Tjenestemandsforhør er ikke offentlige, og medvirken til offentlig gengivelse af, hvad der er passeret under sådanne forhør, er ikke tilladt. Dog kan vedkommende borgmester, jf. 1 a, bestemme, at offentligheden skal have adgang til at overvære sagens behandling, hvis tjenestemanden med tilslutning af vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation fremsætter begæring derom. Stk. 8 Bestemmelsen i stk. 7, 1. punktum, omfatter oplysninger tilvejebragt såvel før som under forhørene, og hvad enten oplysningerne foreligger mundtligt eller skriftligt. 22 Må det antages, at sagen slutter med overførsel til andet arbejdssted eller til anden stilling i kommunen, degradation eller afsked, skal der gives vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation meddelelse om sagens stilling, således at denne kan få lejlighed til at udtale sig i sagen, inden den afgøres. Stk. 2 Vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation har efter begæring krav på at blive gjort bekendt med den afgørelse, som er truffet på grundlag af det ved den tjenstlige undersøgelse tilvejebragte materiale. Stk. 3 Hvis tjenestemanden er mistænkt for et strafbart forhold, kan den pågældende forlange sagen behandlet som straffesag. Dette er ikke til hinder for, at der efter straffesagens afslutning iværksættes tjenstligt forhør imod tjenestemanden. Stk. 4 En tjenestemand, hvem der er tildelt en disciplinær straf uden forudgående tjenstligt forhør, jf. 24, kan begære en tjenstlig undersøgelse iværksat. Der er dog kun pligt til at imødekomme begæringen, såfremt den er anbefalet af vedkommende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation.

25 21.11/2007. Side 4 23 Sluttes undersøgelsen uden ikendelse af disciplinærstraf, godtgøres tjenestemandens udgift til bisidder. I andre tilfælde vil der efter overborgmesterens bestemmelse kunne ydes den pågældende hel eller delvis dækning af den nævnte udgift under hensyntagen til sagens udfald og omstændighederne i øvrigt. Stk. 2 Godtgørelse efter stk. 1 ydes kun, såfremt det må anses for rimeligt, at tjenestemanden har afholdt udgiften til en bisidder, og godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der for et tilsvarende arbejde ville være blevet tilkendt en beskikket forsvarer i en straffesag. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom. Stk. 3 Har en tjenestemand under en disciplinærsag på egen hånd fremskaffet beviser, godtgøres udgifter herved tjenestemanden helt eller delvis, når pågældende må anses for at have haft rimelig grund til at fremskaffe beviserne. Forhørslederen afgiver efter begæring en udtalelse herom. 24 Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog ikke må overstige ½ måneds løn, overførsel til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til anden stilling i kommunen, degradation herunder nedrykning med ét eller flere løntrin inden for samme lønforløb eller afsked. Bøde over 1/25 af månedslønne og overførsel til andet arbejde kan ikke anvendes, inden forhør er afholdt i overensstemmelse med 20-22, medmindre der foreligger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse. Overførsel til andet arbejdssted eller til anden stilling i kommunen, degradation eller afsked som straf for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke er fastslået ved dom, aldrig finde sted uden efter afholdt tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan indeholdes i lønnen. 25 Når en tjenestemand beskyldes for uretskaffenhed i tjenesten, eller der fremsættes ærerørige beskyldninger mod pågældende, kan det pålægges tjenestemanden at fralægge sig beskyldningen ved dom. Såfremt forholdene taler derfor, kan overborgmesteren bestemme, at der af Kommunens kasse ydes tjenestemanden hel eller delvis godtgørelse af eventuelle udgifter ved retssagen. Overgang til kapitel 4 i Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Fra det tidspunkt hvor Københavns kommune ophører med at have en fast forhørsleder jf. tjenestemandsvedtægt af stk. 2 bortfalder bestemmelserne i kapitels 4, i tjenestemandsvedtægt af 1970 og sager om suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål mod tjenestemænd i Københavns Kommune behandles efter reglerne i tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområdets kapitel 4,

26 21.11/2007. Side 5 Prøveansættelse I stedet for tjenestemandsregulativets 31, stk. 1 og 2 gælder følgende opretholdte 33, stk. 1 og 2 i vedtægt af 1970 for tjenestemænd i Københavns Kommune: 33 En tjenestemand ansat på prøve kan i de første 6 måneder af prøveansættelsen forlange sig afskediget med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 2 I de første 6 måneder af prøveansættelsen kan sådanne tjenestemænd afskediges uden ansøgning med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Forhandlings- og organisationsforhold. Som nyt 35 stk. 2 gælder for de personaleorganisationer, der er forhandlingsberettigede i forhold til Københavns kommune, jf. tjenestemandsregulativets 35 stk. 1 følgende opretholdte 38 stk. 2 i vedtægt af 1970 for tjenestemænd i Københavns Kommune: 38 Stk. 2 De pågældende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer skal tilsammen give samtlige tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd i Kommunen adgang til repræsentation Lønforskrivning I stedet for tjenestemandsregulativets 41, stk. 1 gælder følgende opretholdte 46, stk. 1 i vedtægt af 1970 for tjenestemænd i Københavns Kommune: 46 Efter regler, der fastsættes af overborgmesteren, jf. 1a, kan tjenestemænd give transport på løn til at låne institutter, som ved aftale mellem overborgmesteren og de i 38 nævnte forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer er anerkendt dertil.

27 21.11/2007. Side 6 Overgangsordninger Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde opretholdes følgende bestemmelser i vedtægt af 1970 for tjenestemænd i Københavns kommune for tjenestemænd, der er ansat eller udnævnt i henhold til vedtægtens regler: Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser. I stedet for 43,44 og 45 gælder følgende opretholdte bestemmelser i 49 og 50 i vedtægt for Københavns Kommunes tjenestemænd. 49 Denne vedtægt træder i kraft, når den er vedtaget i Borgerrepræsentationen og godkendt af Kommunernes Lønningsnævn. Stk. 2 Bestemmelserne i 13 og 32 finder dog kun anvendelse på tjenestemænd, som er ansat eller udnævnt i anden stilling efter denne vedtægts ikrafttræden. Andre tjenestemænd er undergivet de hidtil gældende regler. 50 Vedtægt af 10. februar 1959 for bestyrelsen af staden Københavns kommunale anliggender 2., 4., og 5. delophæves, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2 For så vidt angår forhold, hvorom der efter denne vedtægt eller efter pensionsvedtægten skal fastsættes regler af Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller overborgmesteren ved aftale, forbliver de i stk. 1 nævnte bestemmelser og de i medfør af disse udfærdigede forskrifter i kraft, indtil de afløses af regler, der er fastsat som ovenfor nævnt. Stk. 3 For så vidt angår forhold, som ikke omhandles i denne vedtægt eller i pensionsvedtægten, forbliver de i stk. 1 nævnte bestemmelser og de i medfør heraf udfærdigede forskrifter i kraft indtil de ophæves af overborgmesteren.

28 21.11/2007. Side 7 Budgetmæssigt lønnede personer i Københavns Kommune. Bestemmelserne i vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Københavns Kommunes tjeneste (Kommunalbestyrelsesbeslutning af 23. september 1971 med de indtil 28. oktober 1999 stedfundne ændringer) opretholdes for budgetmæssigt lønnede, der er ansat eller udnævnt i henhold til vedtægtens bestemmelser.

29 Tillæg 1 til pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd i Københavns Kommune /2007 Side 1

30 /2007 Side 2 Særbestemmelser for tjenestemænd i Københavns Kommune Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde erstattes de nedenfor omhandlede bestemmelser i Pensionsregulativ af 2006 af følgende opretholdte bestemmelser Pensionsvedtægt af 1970 for Københavns Kommunes Tjenestemænd i forhold til tjenestemænd i Københavns Kommune. Pensioneringsrådet I stedet for pensionsregulativets 26, stk. 2 gælder følgende opretholdte 29, stk. 2 og 3 i Pensionsvedtægt af 1970 for Københavns Kommunes Tjenestemænd. 29 Stk. 2 Afgørelser som efter denne vedtægt beror på en helbredsbedømmelse kan træffes efter indhentet udtalelse fra et råd, Pensioneringsrådet. Stk. 3 Økonomiudvalget træffer nærmere bestemmelser om sammensætningen af det i stk. 2 omhandlede råd og dettes virkeområde.

31 /2007 Side 3 Ikrafttrædelsesbestemmelser og overgangsordninger Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde opretholdes følgende ikrafttrædelsesbestemmelser for tjenestemænd, der er ansat i Københavns Kommune i henhold til Vedtægt af 1970 for Københavns Kommunes tjenestemænd 32 Stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft samtidig med og har virkning fra samme tidspunkt som vedtægt for Københavns Kommunes tjenestemænd Stk. 2 Om ophævelse af de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser om tjenestemandspension mv. gælder reglerne i 50 i vedtægt for Københavns kommunes tjenestemænd. For tjenestemænd, der er ansat i Københavns Kommune i henhold til Tjenestemandsvedtægt af 1970 for Københavns Kommunes Tjenestemænd, finder følgende overgangsbestemmelser i pensionsregulativ af 2006 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger: Pensionsregulativets kapitel 10, Ikrafttrædelses - og overgangsbestemmelser Pensionsregulativets kapitel 11: Overgangsbestemmelser vedrørende pensioner, der ydes efter den pensionsvedtægt, der var gældende forud for ikrafttræden af pensionsregulativet af september 1970, henholdsvis FKKA s pensionsvedtægt af 1969 Ved førstkommende revision af Pensionsregulativ af 2006 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde indskrives en henvisning til tjenestemænd i Københavns Kommune

32 /2007 Side 1 Tillæg 2 til tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Særbestemmelser og overgangsbestemmelser vedrørende tjenestemænd m.fl. i Frederiksberg kommune

33 /2007 Side 2 Særbestemmelser for tjenestemænd i Frederiksberg Kommune. Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde erstattes de nedenfor omhandlede bestemmelser i tjenestemandsregulativet af opretholdte bestemmelser i vedtægt for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd. i forhold til tjenestemænd ansat i Frederiksberg Kommune- Forhandlings- og organisationsforhold Som nyt 35, stk. 3 gælder for de personaleorganisationer, der er forhandlingsberettigede i forhold til Frederiksberg Kommune, jf. tjenestemandsregulativets 35, stk. 1 følgende opretholdte 37 stk. 2 i Vedtægt for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd: 37 Stk. 2 De pågældende forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer skal tilsammen give samtlige tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd i kommunen adgang til repræsentation.

34 /2007 Side 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Efter forhandling jf. 34 i tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde opretholdes følgende ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser for tjenestemænd ansat i henhold til Vedtægt for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd. 47 Stk.1 Denne vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af Kommunernes Lønningsnævn og vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Stk.2 Bestemmelserne i 13 og 31 finder dog kun anvendelse på tjenestemænd, som er ansat eller udnævnt i en anden stilling efter nærværende vedtægts ikrafttræden. Andre tjenestemænd er undergivet de hidtil gældende regler. 48 Stk. 1 I vedtægt af 20. juni 1960 for Frederiksberg Kommunes tjenestemænd ophæves 1.og 3. del, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2 For så vidt angår forhold, hvorom der efter denne vedtægt skal fastsættes regler af magistraten eller ved aftale, forbliver de i stk. 1 nævnte bestemmelser og de i medfør af disse udfærdigede forskrifter i kraft indtil de afløses af regler, der er fastsat som ovenfor nævnt. Stk. 3 For så vidt angår forhold s om ikke omhandles i denne vedtægt, forbliver de i stk. 1 nævnte bestemmelser og de i medfør heraf udfærdigede forskrifter i kraft, indtil de ophæves af magistraten.

35 /2007 Side 4 Budgetmæssigt lønnede personer i Frederiksberg Kommune. Bestemmelserne i vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg kommunalbestyrelse den 26. august 1974). Opretholdes for budgetmæssigt lønnede, der er ansat eller udnævnt i henhold til vedtægtens bestemmelser.

36 KL Sundhedskartellet Tid Den 11. januar 2007 Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Sted Emne Deltagere KL Tilpasning af regler og aftaler på tjenestemandsområdet i kommuner inden for KL s forhandlingsområde som følge af Københavns og Frederiksberg Kommuners indmeldelse i KL. Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet (SHK) og repræsentanter for KL. PROTOKOLLAT Københavns og Frederiksberg Kommuner har i forbindelse med deres indmeldelse i KL den 1. oktober 2005 bemyndiget KL s bestyrelse til med bindende virkning at indgå aftaler og overenskomster eller at fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesvilkår for kommunens medarbejdere. Bemyndigelsen omfatter også tjenestemænds løn- og ansættelsesvilkår, herunder regulativer/vedtægter. Københavns og Frederiksberg Kommuner har ikke hidtil været omfattet af KL s generelle regler og aftaler på tjenestemandsområdet, men har haft fastsat sine egne tjenestemands aftaler og regler. Det er i forbindelse med indmeldelsen i KL aftalt, at Københavns og Frederiksberg Kommuners egne aftaler og regler kører videre som selvstændige regelsæt i Københavns og Frederiksberg Kommuner i denne overenskomstperiode frem til 31. marts Med henblik på, at Københavns og Frederiksberg Kommuners tjenestemænd omfattes af KL s regelsæt har parterne haft en teknisk gennemgang og drøftelse af nedennævnte regelsæt. Formålet har været at identificere forskelle og eventuelt bedre vilkår i Københavns og Frederiksberg Kommuners tjenestemandsregler og -aftaler. Københavns Kommunes cirkulære nr. 45 af 1993 Bestemmelser vedr. helbredsbedømmelse er sammenholdt med KL s Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl. Københavns Kommunes cirkulære nr. 25 af Opslag af tjenestemandsstillinger og regler om opslag af tjenestemandsstillinger i Frederiksberg Kommune er sammenholdt med KL s Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner uden for hovedstadsområdet. Københavns Kommunes cirkulære nr. 39 af Prøveansættelse af tjenestemænd og Aftale om ansættelse som tjenestemand på prøve i Frederiksberg Kommune med henblik på senere varig ansættelse er

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde 20.01 Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde KL Organisationer i KTO Organisationer i

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 1. del

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale/regulativ **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Køreplansaftale for OK-15

Køreplansaftale for OK-15 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESKABET Køreplansaftale for OK-15 Mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet er aftalt en plan for forhandlingerne om

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere