Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik"

Transkript

1 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli 1944 KL' 16,30. Formanden for Helsingør Turistforening, Driftsbestyrer Friis, valgtes til Dirigent. Formanden, Skibsreder Willie C. K. Hansen, aflagde Beretning og udtalte bl. a. følgende: Det er med Beklagelse, jeg i Dag maa give Selskabets Medlemmer Meddelelse om, at Handels- og Søfartsmuseets Aarbog 1944 paa Grund af indtrufne Omstændigheder, jeg ikke behøver at berøre nærmere, er blevet forsinket. I Aarbogen, som jeg haaber vil være udsendt til alle Medlemmer indenfor den nærmeste Fremtid, vil De finde et Referat af Selskabets anden ordinære Generalforsamling den 30. Juli 1943 og som vanligt en supplerende Meddelelse vedrørende Arbejdet i indeværende Regnskabsaar. Det er blevet forsøgt at danne en vis Kontinuitet i de Beretninger, Aarbogen indeholder, saaledes at de fremkommer som en Oversigt over Selskabets Virksomhed siden Starten. For interesserede Medlemmer, der senere er tiltraadt Selskabet, vil derfor dets Oprindelse og Arbejde ses af Museets Aarbog 1942 og Aarbog 1943, den første og anden Aarbog, der paa Initiativ af Handels- og Søfartsmuseets Venner" og i Samarbejde med Museets Komité er blevet udsendt. Naar jeg skal knytte supplerende Bemærkninger til disse Beretninger, vil jeg gerne først motivere Grunden til, at Selskabets Generalforsamling i Aar afholdes paa en Søndag. Tidligere har jeg berørt den Tilslutning, Selskabet har faaet og stadig faar fra Menigmand fra alle Danmarks forskellige Er-

2 166 hverv. For mange Medlemmer er det vanskeligt at afse en Hverdag til en Tur til Kronborg. Bestyrelsen har ønsket i Overensstemmelse med mange Medlemmer at den aarlige Generalforsamling blev Indledningen til en Rundgang i Museets Lokaler og Fremvisning af de mange smukke Museumsgenstande under Museumsdirektørens og hans Medarbejderes kyndige Vejledning. Fra forskellig Side er det blevet paapeget, at skulle dette realiseres, maatte Generalforsamlingen henlægges til en folkelig Fridag. Forsøget gøres i Aar, og jeg takker Selskabets Medlemmer for talrigt Fremmøde. Det støtter Arbejdet for udvidet Kendskab til Museet og dets Samlinger. Medlemstallet er ved Regnskabsaarets Slutning den 31. Marts livsvarige og 773 aarsbetalende. Der har været 15 Udmeldelser, 7 Medlemmer er afgaaet ved Døden, og 43 Nyindmeldelser har fundet Sted. Medlemstilgangen viser jævn Fremgang. Imidlertid mangler vi meget i at naa den Tilslutning til Selskabet, man regnede med ved Fastsættelsen af det lave aarlige Medlemsbidrag af Min. Kr. 5,- for Enkeltpersoner og Min. Kr. 50,- for Institutioner og Firmaer. Museet er en selvejende Institution, og Medlemsskab af vort Selskab støtter derfor direkte en værdifuld national Institution, Medlemmerne har som De ved gratis Adgang til Museets Samlinger og faar ligeledes gratis Aarbogen tilsendt. Det har været Bestyrelsen magtpaaliggende stadig at søge Medlemstallet forøget. Dette tænkes gjort bl. a. ved Udbredelse af Fyrdirektør Sinding's smukke farvelagte Plakat omtalt ved sidste Generalforsamling. Den skal slaa til Lyd for Indmeldelse i Selskabet og Besøg paa Museet. De vil finde Fyrdirektørens Udkast gengivet paa Forsiden af Aarbogen 1944; men man har anset det for rigtigt ikke at udsende en agitatorisk Plakat, før det trafikale Samkvem mellem Helsingør og den øvrige Del af Landet kommer ind i et nogenlunde normalt Leje. Et detailleret Forslag til Agitation for Medlemstilgang fra hele Landet, velvilligst udabejdet af D.D.P.A.'s Reklamechef Ibsen, foreligger ligeledes. Det lader sig ikke bestride, at saavel Institutioner som Menigmand i vore skandinaviske Nabolande i højere Grad, end Tilfældet er herhjemme, slutter op om Mu-

3 167 seer af lignende Art som Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. Saa store Kredse som muligt af Danmarks Befolkning maa have Kendskab til Museet og dets Virksomhed, og efter Krigen vil denne Landsagitation blive sat i Gang. Sidst, men ikke mindst, vil der blive lagt Vægt paa at gøre Generalforsamlingsdagen med paafølgende Gennemgang af Museet til en Udflugtsdag for Medlemmerne i Fællesskab. Bestyrelsen nærer det Haab, at netop en Udflugt til Helsingør, Sundtoldens By, maa virke agitatorisk for Tilgangen af yderligere Medlemmer. Her hvor man i denne smukke Bys krogede Gader ser saa mange maleriske gamle Huse, faar man en tydelig Fornemmelse af tidligere Tiders udstrakte Handel og Skibsfart. Gaar man saa over paa Museet, ser man Udviklingen anskueliggjort gennem Samlingerne. Museets Komité har med forstaaende Fremsyn set Nødvendigheden af at foretage en gennemgribende Nyopstilling af Samlingerne for derved at give en mere anskuelig Fremstilling af Museets Materiale til Belysning af den danske Handels og Søfarts Historie. Med andre Ord at popularisere den omfangsrige og smukke Samling, som det er vort Selskabs Pligt først og fremmest at forøge og forbedre. Med disse Midler søges Tilgangen af nye Medlemmer øget, og idet jeg takker alle de mange, der støtter Selskabet, dets Bestyrelse og Museet, beder jeg Selskabets Medlemmer fortsætte den personlige Agitation, jeg ved gøres, ikke mindst her i Institutioner og Firmaer støtter Museet og vort Selskab i stor Udstrækning, hvilket jeg noterer med Glæde og Taknemmelighed. Selskabets Bestyrelse har igen i Aar bistaaet Museets Komité ved Henvendelser til de Fonds og Legater, der yder Støtte til Løsning af kulturelle og andre Opgaver. Jeg retter en speciel Tak til bl. a. Otto Mønsted's Fond, Thomas B. Thrige's Fond, Tuborgfondet og D.D.P.A.-Fondet for de Beløb, der er skænket til forskellige Arbejder. Det er trist at maatte nævne, at uden økonomisk Støtte af denne Art kan Museet ikke klare den vanskelige Periode, hvori det under Krigen befinder sig. At Staten med sit Tilskud støtter Museet,

4 168 vil være vort Selskabs Medlemmer bekendt; men derudover er det mit inderlige Haab, at saavel de omtalte Fonds som private Institutioner vil stille sig forstaaende overfor de Bestræbelser, der i en vanskelig Tid gøres for at vedligeholde og udvide de værdifulde Samlinger, vort Selskab er sat til at forøge og forbedre. Ikke mindst nu hvor Samlingerne tænkes præsenteret for Publikum paa en saadan Maade, at de bliver værdsat af Landets Befolkning, kræves der meget store Midler, Midler som maa sikres Museet gennem en Del Aar. For dette maa saavel Legatbestyrelserne for de Fonds, der arbejder med kulturelle Opgaver, som de praktiske Erhvervs Organisationer og andre, f. Eks. Grosserer-Societetet, Industriforeningen, Dansk Dampskibsrederiforening, Arbejdsgiverforeningen og Fagforeningerne, kunde interesseres.. Det er mig en Glæde at kunne give -Selskabets Medlemmer Meddelelse om, at Bestyrelsen har vedtaget at deltage i Udgifterne ved Indretningen af det Vikingeværelse, De vil se nyopstillet paa Museet. Der er foreløbig skænket Museet: Gengivelser af 4 Scener af det bekendte Bayeuxtapet: Hertug Wilhelms : Bygning. af Skibe og Togtet over Kanalen til Englands Erobring i Forskellige farvelagte Oversigtskort visende Vikingetidens Togter og disses Udstrækning. Hertil kommer et Tilsagn om en Model af det bekendte Gogstadskib stammende fra Vikingetiden og fundet ved Gogstad nær Oslofjorden, nu udstillet i stor Skala (1:4). Handels- og Søfartsmuseets Venner" træder med disse Gaver for første Gang i Virksomhed i H. t. Lovenes 2. Maa jeg udtale Haabet om, at Selskabets første Gaver maa kunne efterfølges af mange andre i Aarene, der kommer. Museets Aarbog 1944 er den tredje Publikation, der udsendes. Den er holdt tæt op ad sine Forgængere og bliver forhaabentlig modtaget af Selskabets Medlemmer og andre interesserede paa samme velvillige Maade som tidligere. De vil blandt det forskelligartede og lødige Stof se en udførlig Beretning om Komiteens og Museets Virksomhed i det forløbne Regnskabsaar. Nyopstillingen af Museets Genstande er her be-

5 i6g rørt, og jeg skal derfor ikke gaa i Detailler, kun nævne, at Aarbogens Udgivelse i Aar er sikret ved Bidrag fra en Række Firmaer med særlig Tilknytning til Handel og Søfart. Bestyrelsen har bedt mig overfor disse Firmaer udtale Selskabets Tak. Til Slut beder jeg den danske og udenlandske Presse modtage vort Selskabs Tak for den velvillige Omtale og den forstaaende Holdning, som altid er blevet Museets Virksomhed og vort Selskab til Del. Det er, som det vil fremgaa af mine Bemærkninger, af overordentlig stor Betydning i en for vort Land saa vanskelig Tid, at der skabes en trofast Fanevagt om Danmarks mange kulturelle Skatte, saaledes at de bevares for den Generation, der skal løfte vor danske Arv. Den Generation vil tage Lære af Fortids Flid, Sparsommelighed, Dygtighed og Vovemod. Vor Generation vil gerne videregive Arven i god ja forbedret Stand. For forstaaende Samarbejde til Opnaaelse af dette og til Støtte af Museets Virksomhed samt det Arbejde, der gøres af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner", udtaler jeg vor Tak". Til Formandens Beretning havde nogle Medlemmer Ordet. Læge V. Eilschou-Holm ytrede Ønske om, at man i Aarbogens Artikler tilstræbte at forklare søtekniske og andre faglige Udtryk, saaledes at Ikke-Fagfolk kunde forstaa dem. Dr. H. H. Blache sluttede sig hertil, idet han dog paapegede Vanskeligheden ved saadanne Forklaringer. Taleren udtalte sig anerkendende om Aarsskriftet, som han fandt værdifuldt; han udtalte Ønsket om større Popularisering af Museets Virksomhed og stærkere Omtale i Pressen og udtalte sin Glæde over, at en saa fremragende Tekniker som Civilingeniør Knud E. Hansen var blevet tilknyttet Museet som skibsteknisk Konsulent, idet han fandt det hensigtsmæssigt, at den tekniske Sagkundskab knyttedes til Museet til Hjælp for den museumsmæssige Sagkundskab. Dr. Blache omtalte sluttelig nogle Enkeltheder paa Museet. Efter disse Bemærkninger godkendtes Formandens Beretning enstemmigt. Derefter forelagde Kassereren, Museumsdirektør Klem, det

6 170 reviderede Regnskab , der balancerede med en Sum af Kr ,82 og knyttede enkelte Bemærkninger hertil. Regnskabet findes offentliggjort i nærværende Aarbog 1944 pag Decharge gaves. Derefter foretoges Bestyrelsesvalg. Formanden, Borgmester P. Christensen og Direktør F. W. Kraft afgik efter Tur. De genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes Revisorerne, Stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, og Kontorchef Ejnar Qvist, Handelsministeriet. Endelig tog Generalløjtnant W. W. Prior, der var til Stede som Repræsentant for Slægten Prior, Ordet og udtalte sin Tak til Selskabet og Museet dels for Afhandlingen om Skibsreder H. P. Prior i Aarbogen, dels for Mindeudstillingen for H. P. Prior i Museet. Generalforsamlingen hævedes derefter Kl. ca. 17,30, hvorefter Medlemmerne foretog en Rundgang i Museets Lokaler under Ledelse af Museumsdirektør Klem. Under denne studerede Selskabet med Interesse den ovenfor omtalte Mindeudstilling om H. P. Prior. Denne Udstilling var samlet af det Materiale, som Museet ejer vedrørende H. P. Prior, deriblandt de Nyerhvervelser, som er skænkede af Arkitekt Alexis J. Prior og Landsretssagfører Eugen Olsen, samt forskellige Genstande, der til dette Formaal var udlaant af Priorbiografiens Forfatter, nu afdøde Bogtrykker Thomas Prior. Ligeledes blev den nye Opstilling i Værelse No. 2, Vikingetiden og ældre Middelalder, der indeholdt det Kortmateriale m. m., som i Aarets Løb var skænket til Museet af Selskabet, Genstand for Opmærksomhed. Selskabets Bestyrelse har i det forløbne Aar arbejdet videre med de tilrettelagte Planer saavel vedrørende Forøgelser af Museets Samlinger i Forbindelse med Nyopstillingen som med Propagandavirksomheden. Denne sidste har desværre paa Grund af Krigens Udvikling ikke kunnet gennemføres i det ønskede Omfang, navnlig ikke efter at Kronborg Slot og Museet ved Foranstaltning af den tyske Værnemagt er blevet luk-

7 i7i ket, men det skal dog fremføres, at Museet og Selskabet har modtaget elskværdigt Tilsagn fra Redaktør C. A. Freeman, Dagbladet Børsen", om velvilligst at ville stille sig til Raadighed som Pressesekretær for begge Institutioner, et Tilbud man med Tak har taget imod, og det maa oprigtigt haabes, at Forholdene snart maa ændre sig, saaledes at de nævnte Planer for Museets og Selskabets Udvikling i den kommende Tid maa kunne fremmes med langt større Kraft end i Krigsperioden.

8 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" Udgifter: DRIFTSREGNSKAB Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg med Udgivelse af Aarbogen Kr Ar- Indtægt ved Salg af Aarbogen og Bidrag til dennes Udgivelse Kr Kontorhold, Porto og div. Udgifter Kr T- Refunderet Porto Gaver til Museet, Overskud Kr hvoraf Indtægt ved livsvarige Medlemmers Kontingent Kr og ved særlige Bidrag ialt Kr som i Henhold til 9 i Vedtægterne henlægges til Reservefond, medens Resten overføres til næste Aar 5430, Kr

9 i?3 Indtægter: Kontingent: 799 aarsbetalende -.-- Kr livsvarige å 100 Kr Kr Bidrag til almindelige Formaal Renter af Bank- og Sparekassebeholdning Kr STATUS PR. 31. MARTS 1945 Aktiver: Kasse-, Bank- og Girobeholdninger Kr ^10 Kr Passiver: Reservefond: Overført fra Kr Henlagt for , jfr. Driftsregnskabet Kr Overførsel fra Kr ifl. Driftsregnskabet " l6 7 I2-35 Helsingør, 6. April Kr WILLIE C. K. HANSEN V. FALBE-HANSEN P. CHRISTENSEN F. W r. KRAFT C. A. MØLLER SINDING KNUD KLEM Ovenstaaende Regnskab er af os revideret og befundet overensstemmende med Selskabets Bøger og Bilag. Bank- og Kassebeholdningens Rigtighed er konstateret. Helsingør, 17. April A. T. JØRGENSEN EJNAR QVIST

10 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER' BESTYRELSE Skibsreder WILLIE C. K. HANSEN, R. af Dbg., Formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., Næstformand. Borgmester P. CHRISTENSEN. Direktør F. W. KRAFT, R. af Dbg., D. M. Direktør, Civilingeniør C. A. MØLLER, R. af Dbg., D. M. Kommandør, Fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., D. M. Museumsdirektør KNUD KLEM, Kasserer og Sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., Direktør, Odense. Bendix, Adam B., Direktør, Benzon, Boje, Fabrikejer, Dr. se, Stokkerup. Blache, H. H., Direktør, Dr. techn., Bærentzen, Axel, Redaktør, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. Skibsmægler, Vejle. Christensen, T. C, Skibsreder, Dahl, M. C, Direktør, Dalhoff, Johannes, Departementschef, Dinesen, O., Proprietær, Præstø. Dithmer, G., Direktør, Ingeniør, Eilschou-Holm, V., Læge, Ekman, Oskar, Civilingeniør, Engelbredt, M., Fabrikant, MEDLEMMER Falbe-Hansen, V., Overretssagfører, Finsen, Aage, Kreditforeningsdirektør, Frandsen, Hans Ejler Peter, Kaptajn, Gjersøe, Sigurd, Direktør, Goddik, Peter, Grosserer, Vedbæk. Hagedorn, H. C, Overlæge, Dr. med., Gentofte. Hansen, Henning, Arkitekt, Valby. Hansen, Knud, Skibsreder, Hansen, Willie C. K., Fru, Hansen, Willie C. K., Fru Skibsreder, Harhoff, Chr., Skibsreder, Hasselbalch, K. A., Godsejer, Dr. med., Snekkersten. Hatt, Gudmund, Professor, Dr. phil., Heering, Peter, Fabrikant, Henriques, C. B., Højesteretssagfører,

11 J 75 Hoffmann, J. H., Civilingeniør, Holm, Chr., Generalkonsul, Horn-Lassen, Kaj, Grosserer, Houmøller, A., Direktør, Civilingeniør, Hvidt, L. N., Dispachør, Højgaard, Knud, Civilingeniør, Ingholt, Poul, Bankdirektør, Jacobsen, Georg, Bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F., Direktør, Jensen, Henry L. W 7., Grosserer, Jensen, P. J., Godsekspeditør, Johansen, Frits, Direktør, Juel-Christensen, Ove, Grosserer, Kemp, Frithjof, Overretssagfører, Knudtzon, Th., Højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., Direktør, Kromann, E. B., Skibsreder, Ærø. flaub, F. V. H., Havnedirektør, Kommandørkaptajn, Lauritzen, Knud, Skibsreder, Konsul, Leth, Peter, Direktør, Linge, W., Grosserer, Lorentzen, Poul, Civilingeniør, Lund, Carl C, Tandlæge, Lund, Sv. Aa., Chefredaktør, Lundbech, H., Fabrikejer, Mansa, H. H., Direktør, Civilingeniør, Meyer, Ernst, Grosserer, Millech, Bruno, Grosserer, Møller, C. A., Direktør, Civilingeniør, Møller, E. S., Ingeniør, Vedbæk. Møller, S. Scherffenberg, Civilingeniør, Nielsen, A. C. L., Ingeniør, Nielsen, Niels, Professor, Dr. phil., Nielsen, Oluf, Bankdirektør, Nissen, H. H., Grosserer, Næser, Vincent, Dr., Gentofte. Olsen, Edv., Grosserer, Olsen, J., Generalkonsul, Nivaa. Pade, H. W., Direktør, Civilingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, Grosserer, Petersen, Harald, Murermester, Snekkersten. Petersen, K. K., Direktør, Petersen, Viggo, Grosserer, Prior, Alexis J., Arkitekt, Reimann, A., Godsejer, Stemved. Rothe, Fr., Kontorchef, Shaw, G., Højesteretssagfører, Simon, L., Grosserer, Stallknecht, Kai, Grosserer, Strand, Victor B., Grosserer, Svarrer, Hans, Grosserer, Odense. Svenningsen, Hans, Skibsreder, Tobiesen, Hans, Direktør, Tomdrup, Bernhard, Fabrikejer, Tuxen, K. H., Skibsreder, Vestberg, Jens, Børssekretær, Willumsen, Fanny, Frk., Winsløw, Wiggo, Fabrikant, Wright, H. K., Ingeniør,

12 176 AARSMEDLEMMER Aalborg Værft, Aalborg. Aarhus Havneudvalg, Aarhus. Abel, A., Vicekonsul, Aalborg. Agger, Knud, Kunstmaler, Albertsen, R. L., adm. Direktør, Orlogskaptajn, Albrechtsen, A., Snedker, Albrechtsen, Erling, Museumsassistent, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, Vinhandler, Andersen, Alfred, Pantefogedassistent, Andersen, Allan E., Købmand, Andersen, Arvid S., Konsul, Andersen, Børge Bjørn, Skibskonstruktør, Andersen, C, Sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, C. Dannesboe, Apoteker, Andersen, E. V., Smed, Andersen, Harry, Bogtrykker, Andersen, Jørgen, Lærer, Andersen, K. C. M., Overofficiant, Andersen, O. J. E., Driftsbestyrer, Andersen, P., Sekretær, Andersen, P. E. T., Restauratør, Andersen, P. H., Lods, Andersen, Rasmus, Grosserer, Andersen, Ulf Rørdam, Repræsentant, Andersen, Volmer, Bogtrykker, Andresen, A. P., Tømrer, Andresen, Chr., Skibsreder, Andrup, Otto, Museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., Pakmester, Antonsen, P. E., Kok, Antvorskov-Petersen, Skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arildsø, A. V., Fyrmester, Arkil, Sigrid, Lærerinde, Asmussen, Alfred, Grosserer, Aspmann, A. V., Skibstømrer, Aspmann, H. L. V., Skibstømrer, Axen, Frode, Grosserer, Baastrup, Vilh., Kommunelæge, Bager, H. J., Styrmand, Bagh, Axel, Ingeniør, Valby. Bahnson-Mallinson, Margaret, Koncertsangerinde, Frk., Helsingør Bang, Ulf, Grosserer, Barfoed, Knud V., Arkitekt., Baungaard, R., Grosserer, Behrend, Sv. Aa., Prokurist, Behrens, Carl, Redaktør, Gilleleje. Benzon, O., Konstruktør, Berg, Erik, Grosserer, Berg, Henry, Bygningssnedker, Berg, R., Forfatter, Præstø.

13 J 77 Berthelsen, Vald., Forretningsfører, Beyer, C. K., Civilingeniør, fbie, Lorentz, Kontorchef, Snekkersten. Bilstein, Alfred, Grosserer, Bindslev, Alfred, Borgmester, Birkholm, C, Købmand, Blehr, Ellen, Fru, Oslo. Blehr, Hans B., Skibsmægler, Oslo. Blichert, Ejnar, Kommunelæge, Holte. Bloch, Ole, Boghandler, Blok, L. M., Ingeniør, Boas, Jørgen, Læge, Boertmann, A. M. H., Kredslæge, Bogø, Chr., Forfatter, Bohr, Niels, Professor, Dr. phil., Bojesen, Fanny, Fru, Boldt, Carl, fhv. Hovmester, Boldt, Oscar, fhv. Hovmester, Borg, Chr., Grosserer, Borgen, Jarl, Sekretær, Borup-Nielsen, S. Aa., Kontorchef, Bosevang, C, Kunstmaler, og Fru, Hellebæk. Brabrand, Eduard, Pastor, Bracher, Willy, Forstander, Kastrup. Brammer, Kai, Boghandler, Brandt, Harry B., Læge, Bremerstent, E., Overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. Lods, Broch, Axel, Skoleinspektør, Bruun, Agnes, Kommunelærerinde, Lemvig. Briinniche, E. H., Museumsdirektør, Buch, Helge, Ingeniør, Buch thai, Fritz, Dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, Landinspektør, Burmeister & Wain, A/S, Biinner, Ellen, Lærerinde, Bærentzen, H., Landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., Forvalter, Børgesen, B. E., Murermester, Børgesen, Georg, Tømrermester, Børsen, H., Civilingeniør, Carl, Hans P., Skibsreder, Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Steffen, fhv. Skibstømrer, Carlsson, J., Barbermester, Carstensen, Else, Sekretær, Carstensen, Harald, Civilingeniør, Carstens, Karen, Lektor, Kolding. Christensen, C, Gartner, Espergærde. Christensen, Carl G., Befragter, Sæby. Christensen, C. D., Togfører, Christensen, C. F., Bankdirektør, Nykøbing F. Christensen, Ejvind, Købmand, Christensen, Jørgen, Prokurist, Christensen, Kaare K., Ingeniør, Aarbog 1945

14 i 7 8 Christensen, Knud I., Tømrer, Ribe. Christensen, Kr., Forvalter, Christensen, Ludvig, fhv. Minister, Folketingsmand, Christensen, Marius, Murermester, Lyngby. Christensen, Mygind, Fru, Christensen, N. O., stud. jur., Christensen, Peder, Borgmester, Christensen, Poul, Repræsentant, Christensen, Robert A., Direktør, Christensen, Roger, Farvehandler, Christensen, Svend Olaf, Kedelsmed, Christensen, Viggo, Overborgmester, Christiansen, Alfred, Maskinmester, Christiansen, A. H., Driftsleder, Aarhus. Christiansen, Chr., Kranfører, Christiansen, Chr., Skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., Detailhandler, Christiansen, H. J., Forretningsfører, Christiansen, Hans V. Bohn, Seminarieelev, Haslev. Christiansen, J. W., Gartner, Christiansen, M., Depotbestyrer, Christiansen, Michael Bohn, stud. techn., Clausen, A., Snedkermester, Clausen, E. Th., Grosserer, Clausen, H., Bestyrer, Clausen, H. A. M., Restauratør, Clement, H. L. V., Bager, Gruse, Erik Bang, Ingeniør, Dahl, Paula, Sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, Kleinsmed, Dalgaard, A., Boghandler, Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibs-Selskab Alfred Christensen, Dampskibsselskabet Dannebrog", Dampskibsselskabet Heimdal", A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm", A/S, Danckwardt, C, Ingeniør i Søværnet, Danielsen, Otto, Direktør, Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, L., Kommuneingeniør, Espergærde. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni, A/S, Det danske Petroleums Aktieselskab,

15 *79 Det Forenede Dampskibs-Selskab, Dideriksen, C. J., Grosserer, Ordrup. Dideriksen, Chr. Corlin, Snedkermester, Dietrichson, E. s Landinspektør, Dorph, H., Driftsbestyrer, Dreyer, Thorvald, Arkitekt, Drosted, Volmer, Arkitekt og Frue, Drucker, Elsebet, Fru, Gentofte. Dænckermortensen, Carl, Kontorchef, Ebbehøj, Chr., Ingeniør, Direktør, Odense. Eckhaussen, H. E., Kustode, Eilertsen, Th., Afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., Sømandspræst, Elkjær, G. V., Viceinspektør, Elmquist, V. Balslev, Maskinmester, Nykøbing S. Elsnab, Astrid, Fru, Aalborg. Elving, Ingeborg, Sproglærerinde, Enevoldsen, Else, Bankassistent, Engelsen, Karl, Papirhandler, Engelstoft, L., Direktør, Køge. Eriksen, Hans, Hotelejer, Ernst, Max, Adjunkt, cand. mag., Helsmgør. Erting, Aksel, Tømrermester, Evert, V., Lærerinde, Fabricius, Knud, Professor, Dr. phil., Falcke, E., Typograf, Falck-Rasmussen, Kaj, Sekretær, Fjalland, Aa., Adjunkt, cand. mag., Flensmark, Harald, Pastor, Flynn, F. M., Pastor, Foged, N. O., Driftsbestyrer og Fru, Foreningen til Søfartens Fremme, Forsmark, A. Lind, Arbejdsmand, Etelsingør. Frandsen, Erik, Direktør, Civilingeniør, Frandsen, Georg, Maskinmester, Frandsen, Jul., Malermester, Frederiksen. I. M., Vagtmester, Frederikshavns Værft & Flydedok, Frederikshavn. Fredfeldt, Knud V., Kommunelærer, Freilev, P. A., Overretssagfører, Frender, H., Tandlæge, Friis, E., Fuldmægtig, tfriis, E.,, Slagtermester, Helsmgør. Friis, Gudrun, Fru, Friis, Jørgen, Driftsbestyrer, Friis, S., Bagermester, Friis-Hansen, Sv., Tandlæge, Friis-Holst, C, Købmand, Valby. Friis-Jensen, P., Kommunelærer, Fritzbøger, Carl, Overingeniør,

16 I bo Frost, Jens, Museumsleder, Aabenraa. Frørup, Dan, Laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., Biskop, Funch-Rasmussen, C, Inspektør, Fyrdirektoratet, Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri, Gaardbo, Jens Ch. P., Stemmer, Gaardø, Chr., Kommunelærer, Forstander, Garnum, Otto, Læge, Geisler, Aage, Grosserer, Genkel, Ernst, Grosserer, Gjedsted, S., Ebeltoft. Gjerløv-Knudsen, Arkitekt, Glahn, S. Egede, Ingeniør, Gleerup, Alfr., Læge, Glunk, H., Grosserer, Godtfredsen, G. A., Repræsentant, Gorrissen, N. J., Højesteretssagfører, Gotschalck, cand. jur., Esrum. Gottliebsen, Ole, Modelbygger, Klampenborg. Gottschalck, William, Maskinmester, Grau, J., Toldassistent, Odense. Griinicke, K., Barbermester, Grønbech & Sønner, M., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., Murermester, Guldhammer, H. A., Navigationsdirektør, Gullich, S. A., Vognmand, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Haastrup, A., Tandlæge, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelund, F., Skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, Skibsreder, Hamann, Viggo, Grosserer, Hansen, Agda, Byraadsmedlem, Kontorist, Hansen, Bennet C. K., Prokurist, Grosserer, Hansen, Bennet C. K., Fru, Hansen, Chr., Viceskoleinspektør, Hansen, Chr., Vognmand, Hansen, Ditlev, Købmand, Hansen, Eduard, Baadebygmester, Klampenborg. Hansen, Einar, Afdelingsarkitekt, Hansen, Erik, Kemigraf, Hansen, Erik, Grosserer, Hansen, G. Haastrup, Snedkermester, Hansen, H., Stadsdyrlæge, Hansen, H. A., Skibsreder, Hansen, H. A., Grosserer, Hansen, Hj., Maskinmester, Hansen, H. C, Malermester, Hansen, Karen, Frk., Hansen, Kjeld E., Dommerfuldmægtig, Graasten.

17 Ibl Hansen, Knud E., Civilingeniør, Hansen, Niels, Bestyrer, Brønshøj. Hansen, Niels Fr., Landsretssagfører, Hansen, N. P., Bagermester, Hansen, O. F., Lodsmedhjælper, Hansen, Otto, Skibsbygmester, Stubbekøbing. Hansen, Paul-Erik, Museumsinspektør, mag. art., Hornbæk. Hansen, Richard August, Glostrup. Hansen, S. Gram, Tandlæge, - Hansen, Simon Chr., Hansen, Ulrik, fhv. Stadssekretær, Hartmann-Petersen, Sadelmagermester, Hasager, Niels, Redaktør, Havneudvalget i Kolding, Kolding. Havneudvalget i Skive, Skive. Haxthausen, C. W., Ingeniør, Hede, Poul, Landsretssagfører, Hedin, E., Kæmner, Heimann, V., Grosserer, Heinricy, O., Isenkræmmer, Helsingør Brændsels- og Trælasthandel, Helsingør Byraad, Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingør Tømrerlaug, Helsted, Finn, Henningsen, Sv. Aa., Lektor, cand. mag., Henriksen, H. H., Købmand, Henriksen, P. Kock, Direktør, Civilingeniør, Odense. Henriques, C. B., Højesteretssagfører, Hill-Madsen, Ernst, Ingeniør, Hjort, Unni, Fru, Oslo. Hoff, Alfred, Ingeniør, Hoffmeyer, Erik, Skibsreder, Holbæk Byraad, Holbæk. Holck, C. J., Skibsingeniør, Holck, P., Amtmand, Randers. Holm, C. K., Former, Byraadsmedlem, Holm, N. R. C, Stationsleder, Holm, Peter, Direktør, Aarhus. Holm, Sven, Fabrikant, Snekkersten. Holm, Valdemar, Murermester, Dragør. Holmark, Einar, Grosserer, Holm-Petersen, F., Befragter, Svendborg. Hornby, H., Ingeniør, Forstander, Hou Møller, Kirsten, Fru, Hvalkof, A. L., Distriktsingeniør, Hvass, Tyge, Arkitekt, M. A. A., Hulsen, Børge, Grosserer, Hiisig, T. F. V., Lærerinde, Hiisig, T. F. V., Smedemester, Høiberg, Anker, Sekretær, Hørup, V., Bankkasserer,

18 Ib2 Ingeniør-Sammenslutningen, Ingnæs, Hans. Redaktør, Helsingør, Ingwersen, Henry, Antikvitetshandler, Irgens, E. W., Repræsentant, Søborg. luel-brockdorff, Niels, Baron, Kommandør, Jacobsen, G., Ingeniør, Jacobsen, P. H., Købmand, Jacobsen, V. C. F., Raadhusforvalter, Jans, Ove L., Grosserer, Jansen, Wm. H., Baadebygmester, Snekkersten. Jensen, Aage, Fragtmand, Jensen, A., Havnefoged, Jensen, A. A., Bagermester, Jensen, Axel, statsaut. Skibsmægler, Aarhus. Jensen, A. C. D., Forstanderinde, Jensen, Ejnar, Lærer, Jensen, E. V. A., Bagermester, Jensen, H. E., Skibsmægler, Jensen, H. V., Grosserer, Jensen, Ingeborg. Kommunelærerinde, Jensen, I. C, Boliginspektør, Jensen, J., Gartner, Jensen, J., Fru, Jensen, Jens, Politibetjent, Jensen, K. Willy F., Kok, Helsmgør. Jensen, Louise, Fotograf, Jensen, M. F., Lods, Jensen, N., Bagermester, Jensen, P., Købmand, Jensen, F. S., Lods, Jensen, S. A., Civilingeniør, Gentofte. Jensen, Vilh. A. C, Rektor, Jensen, Vilh. A. C, Fru, Jensen, V. F., Lokomotivfører, Jensen, Vera, stud. mag., Jespersen, K. Wraae, Bogholder, Søborg. Jespersen, Knud, Repræsentant, Johannessen, Holger, Tapetserermester, Johannessen, J. N. M., Snedker, Johansen, Arnold P., Havemand, Johansen, Chr., Styrmand i 0. K., Johansen, Henning, Maskinarbejder, Johansen, Olga, Frk., Johansson, Børre, Læge, Johansen, P., Styrmand, Korsør. Jonassen, Else, Lærerinde, Jonassen, Jens, Grosserer, Juel-Andersen, G., Fiskehandler, Juel-Hansen, E., Overbibliotekar, Kaptajn, Kastrup. Juncker, Thorkild, Direktør, Aarhus. Juul, Svend, Vinhandler, Juul, W. s Smedemester, Jørgensen, Aage E., Borgmester, Overretssagfører,

19 183 Jørgensen, A. Th., Stadsingeniør, Jørgensen, Alb. V., Højesteretssagfører, Jørgensen, Hertha, Frk., Jørgensen, H. Bille, Repræsentant, Jørgensen, Holger, Kontorchef, Jørgensen, J., fhv. Sejlmager, Jørgensen, Jul. E., Grosserer, Jørgensen, Jørgen, Undervisningsminister, Lejre. Jørgensen, Kaj R. O., Læge, Bagsværd. Jørgensen, Lauritz, Ingeniør., Jørgensen, Max, Depotbestyrer, Jørgensen, N. 3 Frisør, Jørgensen, Rudolph, Fotograf, Jørgensen, Thv., Urmager, Jørgensen, Vald., Underdirektør, Kaarsen, Elisabeth, Viceinspektrice, Kampen, Axel, Skibsreder, Karlskov, N. J., Savværksejer, Karsten, Preben H. A,, Karstensen, M., Skibsbygmester, Skagen. Kattrup, A., Malermester, Kelly, F. W. Pastor, Kisby, A. E. ; Skibskonstruktør, Kiørboe, E. T., Enkepastorinde, Kiørboe, Fr., Arkitekt, Holte. Kjærsgaard, Sofie, Husmoder i K. F. U. M., Kjær & Sommerfeldt, Vinhandel, Kjølner, Th., Kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., Lærer, Klem, Aage E., Civilingeniør, Klem, Helen Lise, Frk., Klem, Knud, Museumsdirektør, cand. mag., Klem, Lone, Frk., Klem, Oline, Fru, Klem, Ollis, Fru, Klerk, Niels, Lektor, Landsretssagfører, Klitgaard-Jørgensen, Johs., Tandiæge s Knudsen, Axel, Købmand, Herlev. Knudsen, Einar, Ingeniør, Knudsen, Helge Ursin, Civilingeniør, Knudsen, V. Meldgaard, Glostrup. Knutsson, O. F. S., Tapetserermester, Koch, Jørgen, Civilingeniør, Kongsted, Underdirektør, Korsgaard, P., Ingeniør, Fabrikejer, Folketingsmand, Nyborg. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør. Kramer, W., Direktør, Kramer, W., Fru, Kristensen, Hans P., Læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. Indenrigsminister, Gaard ej er, Humlebæk. Kristensen, L., Grosserer, Kristoffersen, Aksel, Antikvar,

20 184 Krog, M. S., Apoteker, Krohn, J. H., Afdelingsingeniør, Kriiger, Sv. Aa., Civilingeniør, Humlebæk. Kunst, Aage, Grosserer, Københavns Amtsraad, Københavns Handelsbank, A/S, Københavns Kommune, Københavns Skipperforening, Kørbing, J. A., adm. Direktør, Landbrugsraadet, Langebæk, C. H., Tandlæge, Langebæk, Sten, Humlebæk. Lannung, Gunnar L., Vekselerer, cand. polit., Lannung, Hermod, Landsretssagfører, Lannung, Sven, Landinspektør, Larsen, C, Fotograf, Larsen, Carl Chr., Bryggeriarbejder, Larsen, Carl Otto, Pedel, Larsen, Erh., Revisor, Larsen, H., Rangerformand, Larsen, H., Snedkermester, Larsen, H. Lolk, Sekretær, Larsen, Jacob, Overportør, Larsen, Jens, Landsretssagfører, Larsen, L., Fuldmægtig, Hillerød. Larsen, Martin, Konsul, Larsen, N. V., Fru, Larsen, N. V., Tømrermester, Larsen, Ove, Direktør, Larsen-Jensen, O., Direktør, Lauritzen, Fyrassistent, Lauritzen, Ivar, Skibsreder, Lauterbach, F., Overretssagfører, Leisner, R., Ingeniør, Lyngby. Lemche, Hans Jacob, Direktør, Lerche, B. J., Bogholder, Raadmand, Lilbæk, Hakon, Købmand, Liljeborg, Frank, Kastrup. Lind, Chr., Skibsbygmester, Rønne. Lindhard, Aage, Lektor, Birkerød. Linvald, Steffen, Museumsassistent, Lock, P., Læderhandler, Lohse, Ellis, Direktør, Lotz, M. E., Lærerinde, Lund, E., Prokurist, Lund, E., Bagermester, Lund, Hans, Grosserer, Lund, Inger, Lærerinde, Lund, O., Kantor, Lund, V. E. A., Konsul, Lund-Hansen, Ritmester, Snekkersten. Lundsfryd, V. E., Ingeniør, Lyhne, Theodor, Direktør, Lyngby, Jan M., Ingeniør, Lyngbye, Jørgen Svitzer, Grosserer, Gentofte. Lynggaard, K., Slotsarbejder, Lønberg-Holm, A., Ingeniør, cand. polyt., Løvald, C, Snedkermester,

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri > pi tø L( J 00 !> A NM > d w OO I o GO IS D3 ^ > o 3N fri C/i 2 o Pi cl, D< STI ^ O i' SJ f it o 2. A fe}! u =- in IA ^ SJ A (ji (S ti 0;- rii, A) O w oo I o en oo O M hl C-1 CO ^ CO w,_q 00 W o OO hrj

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere