Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik"

Transkript

1 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli 1944 KL' 16,30. Formanden for Helsingør Turistforening, Driftsbestyrer Friis, valgtes til Dirigent. Formanden, Skibsreder Willie C. K. Hansen, aflagde Beretning og udtalte bl. a. følgende: Det er med Beklagelse, jeg i Dag maa give Selskabets Medlemmer Meddelelse om, at Handels- og Søfartsmuseets Aarbog 1944 paa Grund af indtrufne Omstændigheder, jeg ikke behøver at berøre nærmere, er blevet forsinket. I Aarbogen, som jeg haaber vil være udsendt til alle Medlemmer indenfor den nærmeste Fremtid, vil De finde et Referat af Selskabets anden ordinære Generalforsamling den 30. Juli 1943 og som vanligt en supplerende Meddelelse vedrørende Arbejdet i indeværende Regnskabsaar. Det er blevet forsøgt at danne en vis Kontinuitet i de Beretninger, Aarbogen indeholder, saaledes at de fremkommer som en Oversigt over Selskabets Virksomhed siden Starten. For interesserede Medlemmer, der senere er tiltraadt Selskabet, vil derfor dets Oprindelse og Arbejde ses af Museets Aarbog 1942 og Aarbog 1943, den første og anden Aarbog, der paa Initiativ af Handels- og Søfartsmuseets Venner" og i Samarbejde med Museets Komité er blevet udsendt. Naar jeg skal knytte supplerende Bemærkninger til disse Beretninger, vil jeg gerne først motivere Grunden til, at Selskabets Generalforsamling i Aar afholdes paa en Søndag. Tidligere har jeg berørt den Tilslutning, Selskabet har faaet og stadig faar fra Menigmand fra alle Danmarks forskellige Er-

2 166 hverv. For mange Medlemmer er det vanskeligt at afse en Hverdag til en Tur til Kronborg. Bestyrelsen har ønsket i Overensstemmelse med mange Medlemmer at den aarlige Generalforsamling blev Indledningen til en Rundgang i Museets Lokaler og Fremvisning af de mange smukke Museumsgenstande under Museumsdirektørens og hans Medarbejderes kyndige Vejledning. Fra forskellig Side er det blevet paapeget, at skulle dette realiseres, maatte Generalforsamlingen henlægges til en folkelig Fridag. Forsøget gøres i Aar, og jeg takker Selskabets Medlemmer for talrigt Fremmøde. Det støtter Arbejdet for udvidet Kendskab til Museet og dets Samlinger. Medlemstallet er ved Regnskabsaarets Slutning den 31. Marts livsvarige og 773 aarsbetalende. Der har været 15 Udmeldelser, 7 Medlemmer er afgaaet ved Døden, og 43 Nyindmeldelser har fundet Sted. Medlemstilgangen viser jævn Fremgang. Imidlertid mangler vi meget i at naa den Tilslutning til Selskabet, man regnede med ved Fastsættelsen af det lave aarlige Medlemsbidrag af Min. Kr. 5,- for Enkeltpersoner og Min. Kr. 50,- for Institutioner og Firmaer. Museet er en selvejende Institution, og Medlemsskab af vort Selskab støtter derfor direkte en værdifuld national Institution, Medlemmerne har som De ved gratis Adgang til Museets Samlinger og faar ligeledes gratis Aarbogen tilsendt. Det har været Bestyrelsen magtpaaliggende stadig at søge Medlemstallet forøget. Dette tænkes gjort bl. a. ved Udbredelse af Fyrdirektør Sinding's smukke farvelagte Plakat omtalt ved sidste Generalforsamling. Den skal slaa til Lyd for Indmeldelse i Selskabet og Besøg paa Museet. De vil finde Fyrdirektørens Udkast gengivet paa Forsiden af Aarbogen 1944; men man har anset det for rigtigt ikke at udsende en agitatorisk Plakat, før det trafikale Samkvem mellem Helsingør og den øvrige Del af Landet kommer ind i et nogenlunde normalt Leje. Et detailleret Forslag til Agitation for Medlemstilgang fra hele Landet, velvilligst udabejdet af D.D.P.A.'s Reklamechef Ibsen, foreligger ligeledes. Det lader sig ikke bestride, at saavel Institutioner som Menigmand i vore skandinaviske Nabolande i højere Grad, end Tilfældet er herhjemme, slutter op om Mu-

3 167 seer af lignende Art som Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. Saa store Kredse som muligt af Danmarks Befolkning maa have Kendskab til Museet og dets Virksomhed, og efter Krigen vil denne Landsagitation blive sat i Gang. Sidst, men ikke mindst, vil der blive lagt Vægt paa at gøre Generalforsamlingsdagen med paafølgende Gennemgang af Museet til en Udflugtsdag for Medlemmerne i Fællesskab. Bestyrelsen nærer det Haab, at netop en Udflugt til Helsingør, Sundtoldens By, maa virke agitatorisk for Tilgangen af yderligere Medlemmer. Her hvor man i denne smukke Bys krogede Gader ser saa mange maleriske gamle Huse, faar man en tydelig Fornemmelse af tidligere Tiders udstrakte Handel og Skibsfart. Gaar man saa over paa Museet, ser man Udviklingen anskueliggjort gennem Samlingerne. Museets Komité har med forstaaende Fremsyn set Nødvendigheden af at foretage en gennemgribende Nyopstilling af Samlingerne for derved at give en mere anskuelig Fremstilling af Museets Materiale til Belysning af den danske Handels og Søfarts Historie. Med andre Ord at popularisere den omfangsrige og smukke Samling, som det er vort Selskabs Pligt først og fremmest at forøge og forbedre. Med disse Midler søges Tilgangen af nye Medlemmer øget, og idet jeg takker alle de mange, der støtter Selskabet, dets Bestyrelse og Museet, beder jeg Selskabets Medlemmer fortsætte den personlige Agitation, jeg ved gøres, ikke mindst her i Institutioner og Firmaer støtter Museet og vort Selskab i stor Udstrækning, hvilket jeg noterer med Glæde og Taknemmelighed. Selskabets Bestyrelse har igen i Aar bistaaet Museets Komité ved Henvendelser til de Fonds og Legater, der yder Støtte til Løsning af kulturelle og andre Opgaver. Jeg retter en speciel Tak til bl. a. Otto Mønsted's Fond, Thomas B. Thrige's Fond, Tuborgfondet og D.D.P.A.-Fondet for de Beløb, der er skænket til forskellige Arbejder. Det er trist at maatte nævne, at uden økonomisk Støtte af denne Art kan Museet ikke klare den vanskelige Periode, hvori det under Krigen befinder sig. At Staten med sit Tilskud støtter Museet,

4 168 vil være vort Selskabs Medlemmer bekendt; men derudover er det mit inderlige Haab, at saavel de omtalte Fonds som private Institutioner vil stille sig forstaaende overfor de Bestræbelser, der i en vanskelig Tid gøres for at vedligeholde og udvide de værdifulde Samlinger, vort Selskab er sat til at forøge og forbedre. Ikke mindst nu hvor Samlingerne tænkes præsenteret for Publikum paa en saadan Maade, at de bliver værdsat af Landets Befolkning, kræves der meget store Midler, Midler som maa sikres Museet gennem en Del Aar. For dette maa saavel Legatbestyrelserne for de Fonds, der arbejder med kulturelle Opgaver, som de praktiske Erhvervs Organisationer og andre, f. Eks. Grosserer-Societetet, Industriforeningen, Dansk Dampskibsrederiforening, Arbejdsgiverforeningen og Fagforeningerne, kunde interesseres.. Det er mig en Glæde at kunne give -Selskabets Medlemmer Meddelelse om, at Bestyrelsen har vedtaget at deltage i Udgifterne ved Indretningen af det Vikingeværelse, De vil se nyopstillet paa Museet. Der er foreløbig skænket Museet: Gengivelser af 4 Scener af det bekendte Bayeuxtapet: Hertug Wilhelms : Bygning. af Skibe og Togtet over Kanalen til Englands Erobring i Forskellige farvelagte Oversigtskort visende Vikingetidens Togter og disses Udstrækning. Hertil kommer et Tilsagn om en Model af det bekendte Gogstadskib stammende fra Vikingetiden og fundet ved Gogstad nær Oslofjorden, nu udstillet i stor Skala (1:4). Handels- og Søfartsmuseets Venner" træder med disse Gaver for første Gang i Virksomhed i H. t. Lovenes 2. Maa jeg udtale Haabet om, at Selskabets første Gaver maa kunne efterfølges af mange andre i Aarene, der kommer. Museets Aarbog 1944 er den tredje Publikation, der udsendes. Den er holdt tæt op ad sine Forgængere og bliver forhaabentlig modtaget af Selskabets Medlemmer og andre interesserede paa samme velvillige Maade som tidligere. De vil blandt det forskelligartede og lødige Stof se en udførlig Beretning om Komiteens og Museets Virksomhed i det forløbne Regnskabsaar. Nyopstillingen af Museets Genstande er her be-

5 i6g rørt, og jeg skal derfor ikke gaa i Detailler, kun nævne, at Aarbogens Udgivelse i Aar er sikret ved Bidrag fra en Række Firmaer med særlig Tilknytning til Handel og Søfart. Bestyrelsen har bedt mig overfor disse Firmaer udtale Selskabets Tak. Til Slut beder jeg den danske og udenlandske Presse modtage vort Selskabs Tak for den velvillige Omtale og den forstaaende Holdning, som altid er blevet Museets Virksomhed og vort Selskab til Del. Det er, som det vil fremgaa af mine Bemærkninger, af overordentlig stor Betydning i en for vort Land saa vanskelig Tid, at der skabes en trofast Fanevagt om Danmarks mange kulturelle Skatte, saaledes at de bevares for den Generation, der skal løfte vor danske Arv. Den Generation vil tage Lære af Fortids Flid, Sparsommelighed, Dygtighed og Vovemod. Vor Generation vil gerne videregive Arven i god ja forbedret Stand. For forstaaende Samarbejde til Opnaaelse af dette og til Støtte af Museets Virksomhed samt det Arbejde, der gøres af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner", udtaler jeg vor Tak". Til Formandens Beretning havde nogle Medlemmer Ordet. Læge V. Eilschou-Holm ytrede Ønske om, at man i Aarbogens Artikler tilstræbte at forklare søtekniske og andre faglige Udtryk, saaledes at Ikke-Fagfolk kunde forstaa dem. Dr. H. H. Blache sluttede sig hertil, idet han dog paapegede Vanskeligheden ved saadanne Forklaringer. Taleren udtalte sig anerkendende om Aarsskriftet, som han fandt værdifuldt; han udtalte Ønsket om større Popularisering af Museets Virksomhed og stærkere Omtale i Pressen og udtalte sin Glæde over, at en saa fremragende Tekniker som Civilingeniør Knud E. Hansen var blevet tilknyttet Museet som skibsteknisk Konsulent, idet han fandt det hensigtsmæssigt, at den tekniske Sagkundskab knyttedes til Museet til Hjælp for den museumsmæssige Sagkundskab. Dr. Blache omtalte sluttelig nogle Enkeltheder paa Museet. Efter disse Bemærkninger godkendtes Formandens Beretning enstemmigt. Derefter forelagde Kassereren, Museumsdirektør Klem, det

6 170 reviderede Regnskab , der balancerede med en Sum af Kr ,82 og knyttede enkelte Bemærkninger hertil. Regnskabet findes offentliggjort i nærværende Aarbog 1944 pag Decharge gaves. Derefter foretoges Bestyrelsesvalg. Formanden, Borgmester P. Christensen og Direktør F. W. Kraft afgik efter Tur. De genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes Revisorerne, Stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, og Kontorchef Ejnar Qvist, Handelsministeriet. Endelig tog Generalløjtnant W. W. Prior, der var til Stede som Repræsentant for Slægten Prior, Ordet og udtalte sin Tak til Selskabet og Museet dels for Afhandlingen om Skibsreder H. P. Prior i Aarbogen, dels for Mindeudstillingen for H. P. Prior i Museet. Generalforsamlingen hævedes derefter Kl. ca. 17,30, hvorefter Medlemmerne foretog en Rundgang i Museets Lokaler under Ledelse af Museumsdirektør Klem. Under denne studerede Selskabet med Interesse den ovenfor omtalte Mindeudstilling om H. P. Prior. Denne Udstilling var samlet af det Materiale, som Museet ejer vedrørende H. P. Prior, deriblandt de Nyerhvervelser, som er skænkede af Arkitekt Alexis J. Prior og Landsretssagfører Eugen Olsen, samt forskellige Genstande, der til dette Formaal var udlaant af Priorbiografiens Forfatter, nu afdøde Bogtrykker Thomas Prior. Ligeledes blev den nye Opstilling i Værelse No. 2, Vikingetiden og ældre Middelalder, der indeholdt det Kortmateriale m. m., som i Aarets Løb var skænket til Museet af Selskabet, Genstand for Opmærksomhed. Selskabets Bestyrelse har i det forløbne Aar arbejdet videre med de tilrettelagte Planer saavel vedrørende Forøgelser af Museets Samlinger i Forbindelse med Nyopstillingen som med Propagandavirksomheden. Denne sidste har desværre paa Grund af Krigens Udvikling ikke kunnet gennemføres i det ønskede Omfang, navnlig ikke efter at Kronborg Slot og Museet ved Foranstaltning af den tyske Værnemagt er blevet luk-

7 i7i ket, men det skal dog fremføres, at Museet og Selskabet har modtaget elskværdigt Tilsagn fra Redaktør C. A. Freeman, Dagbladet Børsen", om velvilligst at ville stille sig til Raadighed som Pressesekretær for begge Institutioner, et Tilbud man med Tak har taget imod, og det maa oprigtigt haabes, at Forholdene snart maa ændre sig, saaledes at de nævnte Planer for Museets og Selskabets Udvikling i den kommende Tid maa kunne fremmes med langt større Kraft end i Krigsperioden.

8 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" Udgifter: DRIFTSREGNSKAB Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg med Udgivelse af Aarbogen Kr Ar- Indtægt ved Salg af Aarbogen og Bidrag til dennes Udgivelse Kr Kontorhold, Porto og div. Udgifter Kr T- Refunderet Porto Gaver til Museet, Overskud Kr hvoraf Indtægt ved livsvarige Medlemmers Kontingent Kr og ved særlige Bidrag ialt Kr som i Henhold til 9 i Vedtægterne henlægges til Reservefond, medens Resten overføres til næste Aar 5430, Kr

9 i?3 Indtægter: Kontingent: 799 aarsbetalende -.-- Kr livsvarige å 100 Kr Kr Bidrag til almindelige Formaal Renter af Bank- og Sparekassebeholdning Kr STATUS PR. 31. MARTS 1945 Aktiver: Kasse-, Bank- og Girobeholdninger Kr ^10 Kr Passiver: Reservefond: Overført fra Kr Henlagt for , jfr. Driftsregnskabet Kr Overførsel fra Kr ifl. Driftsregnskabet " l6 7 I2-35 Helsingør, 6. April Kr WILLIE C. K. HANSEN V. FALBE-HANSEN P. CHRISTENSEN F. W r. KRAFT C. A. MØLLER SINDING KNUD KLEM Ovenstaaende Regnskab er af os revideret og befundet overensstemmende med Selskabets Bøger og Bilag. Bank- og Kassebeholdningens Rigtighed er konstateret. Helsingør, 17. April A. T. JØRGENSEN EJNAR QVIST

10 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER' BESTYRELSE Skibsreder WILLIE C. K. HANSEN, R. af Dbg., Formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., Næstformand. Borgmester P. CHRISTENSEN. Direktør F. W. KRAFT, R. af Dbg., D. M. Direktør, Civilingeniør C. A. MØLLER, R. af Dbg., D. M. Kommandør, Fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., D. M. Museumsdirektør KNUD KLEM, Kasserer og Sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., Direktør, Odense. Bendix, Adam B., Direktør, Benzon, Boje, Fabrikejer, Dr. se, Stokkerup. Blache, H. H., Direktør, Dr. techn., Bærentzen, Axel, Redaktør, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. Skibsmægler, Vejle. Christensen, T. C, Skibsreder, Dahl, M. C, Direktør, Dalhoff, Johannes, Departementschef, Dinesen, O., Proprietær, Præstø. Dithmer, G., Direktør, Ingeniør, Eilschou-Holm, V., Læge, Ekman, Oskar, Civilingeniør, Engelbredt, M., Fabrikant, MEDLEMMER Falbe-Hansen, V., Overretssagfører, Finsen, Aage, Kreditforeningsdirektør, Frandsen, Hans Ejler Peter, Kaptajn, Gjersøe, Sigurd, Direktør, Goddik, Peter, Grosserer, Vedbæk. Hagedorn, H. C, Overlæge, Dr. med., Gentofte. Hansen, Henning, Arkitekt, Valby. Hansen, Knud, Skibsreder, Hansen, Willie C. K., Fru, Hansen, Willie C. K., Fru Skibsreder, Harhoff, Chr., Skibsreder, Hasselbalch, K. A., Godsejer, Dr. med., Snekkersten. Hatt, Gudmund, Professor, Dr. phil., Heering, Peter, Fabrikant, Henriques, C. B., Højesteretssagfører,

11 J 75 Hoffmann, J. H., Civilingeniør, Holm, Chr., Generalkonsul, Horn-Lassen, Kaj, Grosserer, Houmøller, A., Direktør, Civilingeniør, Hvidt, L. N., Dispachør, Højgaard, Knud, Civilingeniør, Ingholt, Poul, Bankdirektør, Jacobsen, Georg, Bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F., Direktør, Jensen, Henry L. W 7., Grosserer, Jensen, P. J., Godsekspeditør, Johansen, Frits, Direktør, Juel-Christensen, Ove, Grosserer, Kemp, Frithjof, Overretssagfører, Knudtzon, Th., Højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., Direktør, Kromann, E. B., Skibsreder, Ærø. flaub, F. V. H., Havnedirektør, Kommandørkaptajn, Lauritzen, Knud, Skibsreder, Konsul, Leth, Peter, Direktør, Linge, W., Grosserer, Lorentzen, Poul, Civilingeniør, Lund, Carl C, Tandlæge, Lund, Sv. Aa., Chefredaktør, Lundbech, H., Fabrikejer, Mansa, H. H., Direktør, Civilingeniør, Meyer, Ernst, Grosserer, Millech, Bruno, Grosserer, Møller, C. A., Direktør, Civilingeniør, Møller, E. S., Ingeniør, Vedbæk. Møller, S. Scherffenberg, Civilingeniør, Nielsen, A. C. L., Ingeniør, Nielsen, Niels, Professor, Dr. phil., Nielsen, Oluf, Bankdirektør, Nissen, H. H., Grosserer, Næser, Vincent, Dr., Gentofte. Olsen, Edv., Grosserer, Olsen, J., Generalkonsul, Nivaa. Pade, H. W., Direktør, Civilingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, Grosserer, Petersen, Harald, Murermester, Snekkersten. Petersen, K. K., Direktør, Petersen, Viggo, Grosserer, Prior, Alexis J., Arkitekt, Reimann, A., Godsejer, Stemved. Rothe, Fr., Kontorchef, Shaw, G., Højesteretssagfører, Simon, L., Grosserer, Stallknecht, Kai, Grosserer, Strand, Victor B., Grosserer, Svarrer, Hans, Grosserer, Odense. Svenningsen, Hans, Skibsreder, Tobiesen, Hans, Direktør, Tomdrup, Bernhard, Fabrikejer, Tuxen, K. H., Skibsreder, Vestberg, Jens, Børssekretær, Willumsen, Fanny, Frk., Winsløw, Wiggo, Fabrikant, Wright, H. K., Ingeniør,

12 176 AARSMEDLEMMER Aalborg Værft, Aalborg. Aarhus Havneudvalg, Aarhus. Abel, A., Vicekonsul, Aalborg. Agger, Knud, Kunstmaler, Albertsen, R. L., adm. Direktør, Orlogskaptajn, Albrechtsen, A., Snedker, Albrechtsen, Erling, Museumsassistent, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, Vinhandler, Andersen, Alfred, Pantefogedassistent, Andersen, Allan E., Købmand, Andersen, Arvid S., Konsul, Andersen, Børge Bjørn, Skibskonstruktør, Andersen, C, Sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, C. Dannesboe, Apoteker, Andersen, E. V., Smed, Andersen, Harry, Bogtrykker, Andersen, Jørgen, Lærer, Andersen, K. C. M., Overofficiant, Andersen, O. J. E., Driftsbestyrer, Andersen, P., Sekretær, Andersen, P. E. T., Restauratør, Andersen, P. H., Lods, Andersen, Rasmus, Grosserer, Andersen, Ulf Rørdam, Repræsentant, Andersen, Volmer, Bogtrykker, Andresen, A. P., Tømrer, Andresen, Chr., Skibsreder, Andrup, Otto, Museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., Pakmester, Antonsen, P. E., Kok, Antvorskov-Petersen, Skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arildsø, A. V., Fyrmester, Arkil, Sigrid, Lærerinde, Asmussen, Alfred, Grosserer, Aspmann, A. V., Skibstømrer, Aspmann, H. L. V., Skibstømrer, Axen, Frode, Grosserer, Baastrup, Vilh., Kommunelæge, Bager, H. J., Styrmand, Bagh, Axel, Ingeniør, Valby. Bahnson-Mallinson, Margaret, Koncertsangerinde, Frk., Helsingør Bang, Ulf, Grosserer, Barfoed, Knud V., Arkitekt., Baungaard, R., Grosserer, Behrend, Sv. Aa., Prokurist, Behrens, Carl, Redaktør, Gilleleje. Benzon, O., Konstruktør, Berg, Erik, Grosserer, Berg, Henry, Bygningssnedker, Berg, R., Forfatter, Præstø.

13 J 77 Berthelsen, Vald., Forretningsfører, Beyer, C. K., Civilingeniør, fbie, Lorentz, Kontorchef, Snekkersten. Bilstein, Alfred, Grosserer, Bindslev, Alfred, Borgmester, Birkholm, C, Købmand, Blehr, Ellen, Fru, Oslo. Blehr, Hans B., Skibsmægler, Oslo. Blichert, Ejnar, Kommunelæge, Holte. Bloch, Ole, Boghandler, Blok, L. M., Ingeniør, Boas, Jørgen, Læge, Boertmann, A. M. H., Kredslæge, Bogø, Chr., Forfatter, Bohr, Niels, Professor, Dr. phil., Bojesen, Fanny, Fru, Boldt, Carl, fhv. Hovmester, Boldt, Oscar, fhv. Hovmester, Borg, Chr., Grosserer, Borgen, Jarl, Sekretær, Borup-Nielsen, S. Aa., Kontorchef, Bosevang, C, Kunstmaler, og Fru, Hellebæk. Brabrand, Eduard, Pastor, Bracher, Willy, Forstander, Kastrup. Brammer, Kai, Boghandler, Brandt, Harry B., Læge, Bremerstent, E., Overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. Lods, Broch, Axel, Skoleinspektør, Bruun, Agnes, Kommunelærerinde, Lemvig. Briinniche, E. H., Museumsdirektør, Buch, Helge, Ingeniør, Buch thai, Fritz, Dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, Landinspektør, Burmeister & Wain, A/S, Biinner, Ellen, Lærerinde, Bærentzen, H., Landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., Forvalter, Børgesen, B. E., Murermester, Børgesen, Georg, Tømrermester, Børsen, H., Civilingeniør, Carl, Hans P., Skibsreder, Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Steffen, fhv. Skibstømrer, Carlsson, J., Barbermester, Carstensen, Else, Sekretær, Carstensen, Harald, Civilingeniør, Carstens, Karen, Lektor, Kolding. Christensen, C, Gartner, Espergærde. Christensen, Carl G., Befragter, Sæby. Christensen, C. D., Togfører, Christensen, C. F., Bankdirektør, Nykøbing F. Christensen, Ejvind, Købmand, Christensen, Jørgen, Prokurist, Christensen, Kaare K., Ingeniør, Aarbog 1945

14 i 7 8 Christensen, Knud I., Tømrer, Ribe. Christensen, Kr., Forvalter, Christensen, Ludvig, fhv. Minister, Folketingsmand, Christensen, Marius, Murermester, Lyngby. Christensen, Mygind, Fru, Christensen, N. O., stud. jur., Christensen, Peder, Borgmester, Christensen, Poul, Repræsentant, Christensen, Robert A., Direktør, Christensen, Roger, Farvehandler, Christensen, Svend Olaf, Kedelsmed, Christensen, Viggo, Overborgmester, Christiansen, Alfred, Maskinmester, Christiansen, A. H., Driftsleder, Aarhus. Christiansen, Chr., Kranfører, Christiansen, Chr., Skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., Detailhandler, Christiansen, H. J., Forretningsfører, Christiansen, Hans V. Bohn, Seminarieelev, Haslev. Christiansen, J. W., Gartner, Christiansen, M., Depotbestyrer, Christiansen, Michael Bohn, stud. techn., Clausen, A., Snedkermester, Clausen, E. Th., Grosserer, Clausen, H., Bestyrer, Clausen, H. A. M., Restauratør, Clement, H. L. V., Bager, Gruse, Erik Bang, Ingeniør, Dahl, Paula, Sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, Kleinsmed, Dalgaard, A., Boghandler, Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibs-Selskab Alfred Christensen, Dampskibsselskabet Dannebrog", Dampskibsselskabet Heimdal", A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm", A/S, Danckwardt, C, Ingeniør i Søværnet, Danielsen, Otto, Direktør, Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, L., Kommuneingeniør, Espergærde. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni, A/S, Det danske Petroleums Aktieselskab,

15 *79 Det Forenede Dampskibs-Selskab, Dideriksen, C. J., Grosserer, Ordrup. Dideriksen, Chr. Corlin, Snedkermester, Dietrichson, E. s Landinspektør, Dorph, H., Driftsbestyrer, Dreyer, Thorvald, Arkitekt, Drosted, Volmer, Arkitekt og Frue, Drucker, Elsebet, Fru, Gentofte. Dænckermortensen, Carl, Kontorchef, Ebbehøj, Chr., Ingeniør, Direktør, Odense. Eckhaussen, H. E., Kustode, Eilertsen, Th., Afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., Sømandspræst, Elkjær, G. V., Viceinspektør, Elmquist, V. Balslev, Maskinmester, Nykøbing S. Elsnab, Astrid, Fru, Aalborg. Elving, Ingeborg, Sproglærerinde, Enevoldsen, Else, Bankassistent, Engelsen, Karl, Papirhandler, Engelstoft, L., Direktør, Køge. Eriksen, Hans, Hotelejer, Ernst, Max, Adjunkt, cand. mag., Helsmgør. Erting, Aksel, Tømrermester, Evert, V., Lærerinde, Fabricius, Knud, Professor, Dr. phil., Falcke, E., Typograf, Falck-Rasmussen, Kaj, Sekretær, Fjalland, Aa., Adjunkt, cand. mag., Flensmark, Harald, Pastor, Flynn, F. M., Pastor, Foged, N. O., Driftsbestyrer og Fru, Foreningen til Søfartens Fremme, Forsmark, A. Lind, Arbejdsmand, Etelsingør. Frandsen, Erik, Direktør, Civilingeniør, Frandsen, Georg, Maskinmester, Frandsen, Jul., Malermester, Frederiksen. I. M., Vagtmester, Frederikshavns Værft & Flydedok, Frederikshavn. Fredfeldt, Knud V., Kommunelærer, Freilev, P. A., Overretssagfører, Frender, H., Tandlæge, Friis, E., Fuldmægtig, tfriis, E.,, Slagtermester, Helsmgør. Friis, Gudrun, Fru, Friis, Jørgen, Driftsbestyrer, Friis, S., Bagermester, Friis-Hansen, Sv., Tandlæge, Friis-Holst, C, Købmand, Valby. Friis-Jensen, P., Kommunelærer, Fritzbøger, Carl, Overingeniør,

16 I bo Frost, Jens, Museumsleder, Aabenraa. Frørup, Dan, Laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., Biskop, Funch-Rasmussen, C, Inspektør, Fyrdirektoratet, Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri, Gaardbo, Jens Ch. P., Stemmer, Gaardø, Chr., Kommunelærer, Forstander, Garnum, Otto, Læge, Geisler, Aage, Grosserer, Genkel, Ernst, Grosserer, Gjedsted, S., Ebeltoft. Gjerløv-Knudsen, Arkitekt, Glahn, S. Egede, Ingeniør, Gleerup, Alfr., Læge, Glunk, H., Grosserer, Godtfredsen, G. A., Repræsentant, Gorrissen, N. J., Højesteretssagfører, Gotschalck, cand. jur., Esrum. Gottliebsen, Ole, Modelbygger, Klampenborg. Gottschalck, William, Maskinmester, Grau, J., Toldassistent, Odense. Griinicke, K., Barbermester, Grønbech & Sønner, M., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., Murermester, Guldhammer, H. A., Navigationsdirektør, Gullich, S. A., Vognmand, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Haastrup, A., Tandlæge, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelund, F., Skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, Skibsreder, Hamann, Viggo, Grosserer, Hansen, Agda, Byraadsmedlem, Kontorist, Hansen, Bennet C. K., Prokurist, Grosserer, Hansen, Bennet C. K., Fru, Hansen, Chr., Viceskoleinspektør, Hansen, Chr., Vognmand, Hansen, Ditlev, Købmand, Hansen, Eduard, Baadebygmester, Klampenborg. Hansen, Einar, Afdelingsarkitekt, Hansen, Erik, Kemigraf, Hansen, Erik, Grosserer, Hansen, G. Haastrup, Snedkermester, Hansen, H., Stadsdyrlæge, Hansen, H. A., Skibsreder, Hansen, H. A., Grosserer, Hansen, Hj., Maskinmester, Hansen, H. C, Malermester, Hansen, Karen, Frk., Hansen, Kjeld E., Dommerfuldmægtig, Graasten.

17 Ibl Hansen, Knud E., Civilingeniør, Hansen, Niels, Bestyrer, Brønshøj. Hansen, Niels Fr., Landsretssagfører, Hansen, N. P., Bagermester, Hansen, O. F., Lodsmedhjælper, Hansen, Otto, Skibsbygmester, Stubbekøbing. Hansen, Paul-Erik, Museumsinspektør, mag. art., Hornbæk. Hansen, Richard August, Glostrup. Hansen, S. Gram, Tandlæge, - Hansen, Simon Chr., Hansen, Ulrik, fhv. Stadssekretær, Hartmann-Petersen, Sadelmagermester, Hasager, Niels, Redaktør, Havneudvalget i Kolding, Kolding. Havneudvalget i Skive, Skive. Haxthausen, C. W., Ingeniør, Hede, Poul, Landsretssagfører, Hedin, E., Kæmner, Heimann, V., Grosserer, Heinricy, O., Isenkræmmer, Helsingør Brændsels- og Trælasthandel, Helsingør Byraad, Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingør Tømrerlaug, Helsted, Finn, Henningsen, Sv. Aa., Lektor, cand. mag., Henriksen, H. H., Købmand, Henriksen, P. Kock, Direktør, Civilingeniør, Odense. Henriques, C. B., Højesteretssagfører, Hill-Madsen, Ernst, Ingeniør, Hjort, Unni, Fru, Oslo. Hoff, Alfred, Ingeniør, Hoffmeyer, Erik, Skibsreder, Holbæk Byraad, Holbæk. Holck, C. J., Skibsingeniør, Holck, P., Amtmand, Randers. Holm, C. K., Former, Byraadsmedlem, Holm, N. R. C, Stationsleder, Holm, Peter, Direktør, Aarhus. Holm, Sven, Fabrikant, Snekkersten. Holm, Valdemar, Murermester, Dragør. Holmark, Einar, Grosserer, Holm-Petersen, F., Befragter, Svendborg. Hornby, H., Ingeniør, Forstander, Hou Møller, Kirsten, Fru, Hvalkof, A. L., Distriktsingeniør, Hvass, Tyge, Arkitekt, M. A. A., Hulsen, Børge, Grosserer, Hiisig, T. F. V., Lærerinde, Hiisig, T. F. V., Smedemester, Høiberg, Anker, Sekretær, Hørup, V., Bankkasserer,

18 Ib2 Ingeniør-Sammenslutningen, Ingnæs, Hans. Redaktør, Helsingør, Ingwersen, Henry, Antikvitetshandler, Irgens, E. W., Repræsentant, Søborg. luel-brockdorff, Niels, Baron, Kommandør, Jacobsen, G., Ingeniør, Jacobsen, P. H., Købmand, Jacobsen, V. C. F., Raadhusforvalter, Jans, Ove L., Grosserer, Jansen, Wm. H., Baadebygmester, Snekkersten. Jensen, Aage, Fragtmand, Jensen, A., Havnefoged, Jensen, A. A., Bagermester, Jensen, Axel, statsaut. Skibsmægler, Aarhus. Jensen, A. C. D., Forstanderinde, Jensen, Ejnar, Lærer, Jensen, E. V. A., Bagermester, Jensen, H. E., Skibsmægler, Jensen, H. V., Grosserer, Jensen, Ingeborg. Kommunelærerinde, Jensen, I. C, Boliginspektør, Jensen, J., Gartner, Jensen, J., Fru, Jensen, Jens, Politibetjent, Jensen, K. Willy F., Kok, Helsmgør. Jensen, Louise, Fotograf, Jensen, M. F., Lods, Jensen, N., Bagermester, Jensen, P., Købmand, Jensen, F. S., Lods, Jensen, S. A., Civilingeniør, Gentofte. Jensen, Vilh. A. C, Rektor, Jensen, Vilh. A. C, Fru, Jensen, V. F., Lokomotivfører, Jensen, Vera, stud. mag., Jespersen, K. Wraae, Bogholder, Søborg. Jespersen, Knud, Repræsentant, Johannessen, Holger, Tapetserermester, Johannessen, J. N. M., Snedker, Johansen, Arnold P., Havemand, Johansen, Chr., Styrmand i 0. K., Johansen, Henning, Maskinarbejder, Johansen, Olga, Frk., Johansson, Børre, Læge, Johansen, P., Styrmand, Korsør. Jonassen, Else, Lærerinde, Jonassen, Jens, Grosserer, Juel-Andersen, G., Fiskehandler, Juel-Hansen, E., Overbibliotekar, Kaptajn, Kastrup. Juncker, Thorkild, Direktør, Aarhus. Juul, Svend, Vinhandler, Juul, W. s Smedemester, Jørgensen, Aage E., Borgmester, Overretssagfører,

19 183 Jørgensen, A. Th., Stadsingeniør, Jørgensen, Alb. V., Højesteretssagfører, Jørgensen, Hertha, Frk., Jørgensen, H. Bille, Repræsentant, Jørgensen, Holger, Kontorchef, Jørgensen, J., fhv. Sejlmager, Jørgensen, Jul. E., Grosserer, Jørgensen, Jørgen, Undervisningsminister, Lejre. Jørgensen, Kaj R. O., Læge, Bagsværd. Jørgensen, Lauritz, Ingeniør., Jørgensen, Max, Depotbestyrer, Jørgensen, N. 3 Frisør, Jørgensen, Rudolph, Fotograf, Jørgensen, Thv., Urmager, Jørgensen, Vald., Underdirektør, Kaarsen, Elisabeth, Viceinspektrice, Kampen, Axel, Skibsreder, Karlskov, N. J., Savværksejer, Karsten, Preben H. A,, Karstensen, M., Skibsbygmester, Skagen. Kattrup, A., Malermester, Kelly, F. W. Pastor, Kisby, A. E. ; Skibskonstruktør, Kiørboe, E. T., Enkepastorinde, Kiørboe, Fr., Arkitekt, Holte. Kjærsgaard, Sofie, Husmoder i K. F. U. M., Kjær & Sommerfeldt, Vinhandel, Kjølner, Th., Kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., Lærer, Klem, Aage E., Civilingeniør, Klem, Helen Lise, Frk., Klem, Knud, Museumsdirektør, cand. mag., Klem, Lone, Frk., Klem, Oline, Fru, Klem, Ollis, Fru, Klerk, Niels, Lektor, Landsretssagfører, Klitgaard-Jørgensen, Johs., Tandiæge s Knudsen, Axel, Købmand, Herlev. Knudsen, Einar, Ingeniør, Knudsen, Helge Ursin, Civilingeniør, Knudsen, V. Meldgaard, Glostrup. Knutsson, O. F. S., Tapetserermester, Koch, Jørgen, Civilingeniør, Kongsted, Underdirektør, Korsgaard, P., Ingeniør, Fabrikejer, Folketingsmand, Nyborg. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør. Kramer, W., Direktør, Kramer, W., Fru, Kristensen, Hans P., Læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. Indenrigsminister, Gaard ej er, Humlebæk. Kristensen, L., Grosserer, Kristoffersen, Aksel, Antikvar,

20 184 Krog, M. S., Apoteker, Krohn, J. H., Afdelingsingeniør, Kriiger, Sv. Aa., Civilingeniør, Humlebæk. Kunst, Aage, Grosserer, Københavns Amtsraad, Københavns Handelsbank, A/S, Københavns Kommune, Københavns Skipperforening, Kørbing, J. A., adm. Direktør, Landbrugsraadet, Langebæk, C. H., Tandlæge, Langebæk, Sten, Humlebæk. Lannung, Gunnar L., Vekselerer, cand. polit., Lannung, Hermod, Landsretssagfører, Lannung, Sven, Landinspektør, Larsen, C, Fotograf, Larsen, Carl Chr., Bryggeriarbejder, Larsen, Carl Otto, Pedel, Larsen, Erh., Revisor, Larsen, H., Rangerformand, Larsen, H., Snedkermester, Larsen, H. Lolk, Sekretær, Larsen, Jacob, Overportør, Larsen, Jens, Landsretssagfører, Larsen, L., Fuldmægtig, Hillerød. Larsen, Martin, Konsul, Larsen, N. V., Fru, Larsen, N. V., Tømrermester, Larsen, Ove, Direktør, Larsen-Jensen, O., Direktør, Lauritzen, Fyrassistent, Lauritzen, Ivar, Skibsreder, Lauterbach, F., Overretssagfører, Leisner, R., Ingeniør, Lyngby. Lemche, Hans Jacob, Direktør, Lerche, B. J., Bogholder, Raadmand, Lilbæk, Hakon, Købmand, Liljeborg, Frank, Kastrup. Lind, Chr., Skibsbygmester, Rønne. Lindhard, Aage, Lektor, Birkerød. Linvald, Steffen, Museumsassistent, Lock, P., Læderhandler, Lohse, Ellis, Direktør, Lotz, M. E., Lærerinde, Lund, E., Prokurist, Lund, E., Bagermester, Lund, Hans, Grosserer, Lund, Inger, Lærerinde, Lund, O., Kantor, Lund, V. E. A., Konsul, Lund-Hansen, Ritmester, Snekkersten. Lundsfryd, V. E., Ingeniør, Lyhne, Theodor, Direktør, Lyngby, Jan M., Ingeniør, Lyngbye, Jørgen Svitzer, Grosserer, Gentofte. Lynggaard, K., Slotsarbejder, Lønberg-Holm, A., Ingeniør, cand. polyt., Løvald, C, Snedkermester,

Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik

Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 2 4 3 Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik af Pommerns Sal paa Kronborg Slot Torsdag d. 30. juli 1942

Læs mere

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 3^ S 4 4 elskabets anden ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Fredag den 30. Juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING for SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" H andels- og Søfartsmuseet paa Kronborg har gennem Aarene kunnet glæde sig over en stærk Interesse fra Publikums Side. Denne Interesse har manifesteret

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 194 8 4 9 ^elskabet afholder sin 8. ordinære generalforsamling i AA Kongens Kammer på Kronborg slot torsdag d. 19. maj 1049. Formanden,

Læs mere

> W. j_, H c« W ^ izi. o OL n> 2 - "-i D- o. r-, ^ (A. n> ej" t_..

> W. j_, H c« W ^ izi. o OL n> 2 - -i D- o. r-, ^ (A. n> ej t_.. o OL n> 2 - "-i D- o r-, ^ (A n> ej" t_.. td w H izi 2 O JA ^W H c«g d 00 w w H 00 < W ^ 2 W ^d DO ^ > W H ^ td J> 2 w j_, DO 1 o 154 Opstillinger. Der kan ikke ved enhver ny Aarsberetning peges paa store

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 194 9 5 o S elskabet har 1 regnskabsårets løb haft den sorg at miste sin formand, Idet skibsreder Willie C. K. Hansen i november

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere