Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik"

Transkript

1 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli 1944 KL' 16,30. Formanden for Helsingør Turistforening, Driftsbestyrer Friis, valgtes til Dirigent. Formanden, Skibsreder Willie C. K. Hansen, aflagde Beretning og udtalte bl. a. følgende: Det er med Beklagelse, jeg i Dag maa give Selskabets Medlemmer Meddelelse om, at Handels- og Søfartsmuseets Aarbog 1944 paa Grund af indtrufne Omstændigheder, jeg ikke behøver at berøre nærmere, er blevet forsinket. I Aarbogen, som jeg haaber vil være udsendt til alle Medlemmer indenfor den nærmeste Fremtid, vil De finde et Referat af Selskabets anden ordinære Generalforsamling den 30. Juli 1943 og som vanligt en supplerende Meddelelse vedrørende Arbejdet i indeværende Regnskabsaar. Det er blevet forsøgt at danne en vis Kontinuitet i de Beretninger, Aarbogen indeholder, saaledes at de fremkommer som en Oversigt over Selskabets Virksomhed siden Starten. For interesserede Medlemmer, der senere er tiltraadt Selskabet, vil derfor dets Oprindelse og Arbejde ses af Museets Aarbog 1942 og Aarbog 1943, den første og anden Aarbog, der paa Initiativ af Handels- og Søfartsmuseets Venner" og i Samarbejde med Museets Komité er blevet udsendt. Naar jeg skal knytte supplerende Bemærkninger til disse Beretninger, vil jeg gerne først motivere Grunden til, at Selskabets Generalforsamling i Aar afholdes paa en Søndag. Tidligere har jeg berørt den Tilslutning, Selskabet har faaet og stadig faar fra Menigmand fra alle Danmarks forskellige Er-

2 166 hverv. For mange Medlemmer er det vanskeligt at afse en Hverdag til en Tur til Kronborg. Bestyrelsen har ønsket i Overensstemmelse med mange Medlemmer at den aarlige Generalforsamling blev Indledningen til en Rundgang i Museets Lokaler og Fremvisning af de mange smukke Museumsgenstande under Museumsdirektørens og hans Medarbejderes kyndige Vejledning. Fra forskellig Side er det blevet paapeget, at skulle dette realiseres, maatte Generalforsamlingen henlægges til en folkelig Fridag. Forsøget gøres i Aar, og jeg takker Selskabets Medlemmer for talrigt Fremmøde. Det støtter Arbejdet for udvidet Kendskab til Museet og dets Samlinger. Medlemstallet er ved Regnskabsaarets Slutning den 31. Marts livsvarige og 773 aarsbetalende. Der har været 15 Udmeldelser, 7 Medlemmer er afgaaet ved Døden, og 43 Nyindmeldelser har fundet Sted. Medlemstilgangen viser jævn Fremgang. Imidlertid mangler vi meget i at naa den Tilslutning til Selskabet, man regnede med ved Fastsættelsen af det lave aarlige Medlemsbidrag af Min. Kr. 5,- for Enkeltpersoner og Min. Kr. 50,- for Institutioner og Firmaer. Museet er en selvejende Institution, og Medlemsskab af vort Selskab støtter derfor direkte en værdifuld national Institution, Medlemmerne har som De ved gratis Adgang til Museets Samlinger og faar ligeledes gratis Aarbogen tilsendt. Det har været Bestyrelsen magtpaaliggende stadig at søge Medlemstallet forøget. Dette tænkes gjort bl. a. ved Udbredelse af Fyrdirektør Sinding's smukke farvelagte Plakat omtalt ved sidste Generalforsamling. Den skal slaa til Lyd for Indmeldelse i Selskabet og Besøg paa Museet. De vil finde Fyrdirektørens Udkast gengivet paa Forsiden af Aarbogen 1944; men man har anset det for rigtigt ikke at udsende en agitatorisk Plakat, før det trafikale Samkvem mellem Helsingør og den øvrige Del af Landet kommer ind i et nogenlunde normalt Leje. Et detailleret Forslag til Agitation for Medlemstilgang fra hele Landet, velvilligst udabejdet af D.D.P.A.'s Reklamechef Ibsen, foreligger ligeledes. Det lader sig ikke bestride, at saavel Institutioner som Menigmand i vore skandinaviske Nabolande i højere Grad, end Tilfældet er herhjemme, slutter op om Mu-

3 167 seer af lignende Art som Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. Saa store Kredse som muligt af Danmarks Befolkning maa have Kendskab til Museet og dets Virksomhed, og efter Krigen vil denne Landsagitation blive sat i Gang. Sidst, men ikke mindst, vil der blive lagt Vægt paa at gøre Generalforsamlingsdagen med paafølgende Gennemgang af Museet til en Udflugtsdag for Medlemmerne i Fællesskab. Bestyrelsen nærer det Haab, at netop en Udflugt til Helsingør, Sundtoldens By, maa virke agitatorisk for Tilgangen af yderligere Medlemmer. Her hvor man i denne smukke Bys krogede Gader ser saa mange maleriske gamle Huse, faar man en tydelig Fornemmelse af tidligere Tiders udstrakte Handel og Skibsfart. Gaar man saa over paa Museet, ser man Udviklingen anskueliggjort gennem Samlingerne. Museets Komité har med forstaaende Fremsyn set Nødvendigheden af at foretage en gennemgribende Nyopstilling af Samlingerne for derved at give en mere anskuelig Fremstilling af Museets Materiale til Belysning af den danske Handels og Søfarts Historie. Med andre Ord at popularisere den omfangsrige og smukke Samling, som det er vort Selskabs Pligt først og fremmest at forøge og forbedre. Med disse Midler søges Tilgangen af nye Medlemmer øget, og idet jeg takker alle de mange, der støtter Selskabet, dets Bestyrelse og Museet, beder jeg Selskabets Medlemmer fortsætte den personlige Agitation, jeg ved gøres, ikke mindst her i Institutioner og Firmaer støtter Museet og vort Selskab i stor Udstrækning, hvilket jeg noterer med Glæde og Taknemmelighed. Selskabets Bestyrelse har igen i Aar bistaaet Museets Komité ved Henvendelser til de Fonds og Legater, der yder Støtte til Løsning af kulturelle og andre Opgaver. Jeg retter en speciel Tak til bl. a. Otto Mønsted's Fond, Thomas B. Thrige's Fond, Tuborgfondet og D.D.P.A.-Fondet for de Beløb, der er skænket til forskellige Arbejder. Det er trist at maatte nævne, at uden økonomisk Støtte af denne Art kan Museet ikke klare den vanskelige Periode, hvori det under Krigen befinder sig. At Staten med sit Tilskud støtter Museet,

4 168 vil være vort Selskabs Medlemmer bekendt; men derudover er det mit inderlige Haab, at saavel de omtalte Fonds som private Institutioner vil stille sig forstaaende overfor de Bestræbelser, der i en vanskelig Tid gøres for at vedligeholde og udvide de værdifulde Samlinger, vort Selskab er sat til at forøge og forbedre. Ikke mindst nu hvor Samlingerne tænkes præsenteret for Publikum paa en saadan Maade, at de bliver værdsat af Landets Befolkning, kræves der meget store Midler, Midler som maa sikres Museet gennem en Del Aar. For dette maa saavel Legatbestyrelserne for de Fonds, der arbejder med kulturelle Opgaver, som de praktiske Erhvervs Organisationer og andre, f. Eks. Grosserer-Societetet, Industriforeningen, Dansk Dampskibsrederiforening, Arbejdsgiverforeningen og Fagforeningerne, kunde interesseres.. Det er mig en Glæde at kunne give -Selskabets Medlemmer Meddelelse om, at Bestyrelsen har vedtaget at deltage i Udgifterne ved Indretningen af det Vikingeværelse, De vil se nyopstillet paa Museet. Der er foreløbig skænket Museet: Gengivelser af 4 Scener af det bekendte Bayeuxtapet: Hertug Wilhelms : Bygning. af Skibe og Togtet over Kanalen til Englands Erobring i Forskellige farvelagte Oversigtskort visende Vikingetidens Togter og disses Udstrækning. Hertil kommer et Tilsagn om en Model af det bekendte Gogstadskib stammende fra Vikingetiden og fundet ved Gogstad nær Oslofjorden, nu udstillet i stor Skala (1:4). Handels- og Søfartsmuseets Venner" træder med disse Gaver for første Gang i Virksomhed i H. t. Lovenes 2. Maa jeg udtale Haabet om, at Selskabets første Gaver maa kunne efterfølges af mange andre i Aarene, der kommer. Museets Aarbog 1944 er den tredje Publikation, der udsendes. Den er holdt tæt op ad sine Forgængere og bliver forhaabentlig modtaget af Selskabets Medlemmer og andre interesserede paa samme velvillige Maade som tidligere. De vil blandt det forskelligartede og lødige Stof se en udførlig Beretning om Komiteens og Museets Virksomhed i det forløbne Regnskabsaar. Nyopstillingen af Museets Genstande er her be-

5 i6g rørt, og jeg skal derfor ikke gaa i Detailler, kun nævne, at Aarbogens Udgivelse i Aar er sikret ved Bidrag fra en Række Firmaer med særlig Tilknytning til Handel og Søfart. Bestyrelsen har bedt mig overfor disse Firmaer udtale Selskabets Tak. Til Slut beder jeg den danske og udenlandske Presse modtage vort Selskabs Tak for den velvillige Omtale og den forstaaende Holdning, som altid er blevet Museets Virksomhed og vort Selskab til Del. Det er, som det vil fremgaa af mine Bemærkninger, af overordentlig stor Betydning i en for vort Land saa vanskelig Tid, at der skabes en trofast Fanevagt om Danmarks mange kulturelle Skatte, saaledes at de bevares for den Generation, der skal løfte vor danske Arv. Den Generation vil tage Lære af Fortids Flid, Sparsommelighed, Dygtighed og Vovemod. Vor Generation vil gerne videregive Arven i god ja forbedret Stand. For forstaaende Samarbejde til Opnaaelse af dette og til Støtte af Museets Virksomhed samt det Arbejde, der gøres af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner", udtaler jeg vor Tak". Til Formandens Beretning havde nogle Medlemmer Ordet. Læge V. Eilschou-Holm ytrede Ønske om, at man i Aarbogens Artikler tilstræbte at forklare søtekniske og andre faglige Udtryk, saaledes at Ikke-Fagfolk kunde forstaa dem. Dr. H. H. Blache sluttede sig hertil, idet han dog paapegede Vanskeligheden ved saadanne Forklaringer. Taleren udtalte sig anerkendende om Aarsskriftet, som han fandt værdifuldt; han udtalte Ønsket om større Popularisering af Museets Virksomhed og stærkere Omtale i Pressen og udtalte sin Glæde over, at en saa fremragende Tekniker som Civilingeniør Knud E. Hansen var blevet tilknyttet Museet som skibsteknisk Konsulent, idet han fandt det hensigtsmæssigt, at den tekniske Sagkundskab knyttedes til Museet til Hjælp for den museumsmæssige Sagkundskab. Dr. Blache omtalte sluttelig nogle Enkeltheder paa Museet. Efter disse Bemærkninger godkendtes Formandens Beretning enstemmigt. Derefter forelagde Kassereren, Museumsdirektør Klem, det

6 170 reviderede Regnskab , der balancerede med en Sum af Kr ,82 og knyttede enkelte Bemærkninger hertil. Regnskabet findes offentliggjort i nærværende Aarbog 1944 pag Decharge gaves. Derefter foretoges Bestyrelsesvalg. Formanden, Borgmester P. Christensen og Direktør F. W. Kraft afgik efter Tur. De genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes Revisorerne, Stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, og Kontorchef Ejnar Qvist, Handelsministeriet. Endelig tog Generalløjtnant W. W. Prior, der var til Stede som Repræsentant for Slægten Prior, Ordet og udtalte sin Tak til Selskabet og Museet dels for Afhandlingen om Skibsreder H. P. Prior i Aarbogen, dels for Mindeudstillingen for H. P. Prior i Museet. Generalforsamlingen hævedes derefter Kl. ca. 17,30, hvorefter Medlemmerne foretog en Rundgang i Museets Lokaler under Ledelse af Museumsdirektør Klem. Under denne studerede Selskabet med Interesse den ovenfor omtalte Mindeudstilling om H. P. Prior. Denne Udstilling var samlet af det Materiale, som Museet ejer vedrørende H. P. Prior, deriblandt de Nyerhvervelser, som er skænkede af Arkitekt Alexis J. Prior og Landsretssagfører Eugen Olsen, samt forskellige Genstande, der til dette Formaal var udlaant af Priorbiografiens Forfatter, nu afdøde Bogtrykker Thomas Prior. Ligeledes blev den nye Opstilling i Værelse No. 2, Vikingetiden og ældre Middelalder, der indeholdt det Kortmateriale m. m., som i Aarets Løb var skænket til Museet af Selskabet, Genstand for Opmærksomhed. Selskabets Bestyrelse har i det forløbne Aar arbejdet videre med de tilrettelagte Planer saavel vedrørende Forøgelser af Museets Samlinger i Forbindelse med Nyopstillingen som med Propagandavirksomheden. Denne sidste har desværre paa Grund af Krigens Udvikling ikke kunnet gennemføres i det ønskede Omfang, navnlig ikke efter at Kronborg Slot og Museet ved Foranstaltning af den tyske Værnemagt er blevet luk-

7 i7i ket, men det skal dog fremføres, at Museet og Selskabet har modtaget elskværdigt Tilsagn fra Redaktør C. A. Freeman, Dagbladet Børsen", om velvilligst at ville stille sig til Raadighed som Pressesekretær for begge Institutioner, et Tilbud man med Tak har taget imod, og det maa oprigtigt haabes, at Forholdene snart maa ændre sig, saaledes at de nævnte Planer for Museets og Selskabets Udvikling i den kommende Tid maa kunne fremmes med langt større Kraft end i Krigsperioden.

8 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" Udgifter: DRIFTSREGNSKAB Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg med Udgivelse af Aarbogen Kr Ar- Indtægt ved Salg af Aarbogen og Bidrag til dennes Udgivelse Kr Kontorhold, Porto og div. Udgifter Kr T- Refunderet Porto Gaver til Museet, Overskud Kr hvoraf Indtægt ved livsvarige Medlemmers Kontingent Kr og ved særlige Bidrag ialt Kr som i Henhold til 9 i Vedtægterne henlægges til Reservefond, medens Resten overføres til næste Aar 5430, Kr

9 i?3 Indtægter: Kontingent: 799 aarsbetalende -.-- Kr livsvarige å 100 Kr Kr Bidrag til almindelige Formaal Renter af Bank- og Sparekassebeholdning Kr STATUS PR. 31. MARTS 1945 Aktiver: Kasse-, Bank- og Girobeholdninger Kr ^10 Kr Passiver: Reservefond: Overført fra Kr Henlagt for , jfr. Driftsregnskabet Kr Overførsel fra Kr ifl. Driftsregnskabet " l6 7 I2-35 Helsingør, 6. April Kr WILLIE C. K. HANSEN V. FALBE-HANSEN P. CHRISTENSEN F. W r. KRAFT C. A. MØLLER SINDING KNUD KLEM Ovenstaaende Regnskab er af os revideret og befundet overensstemmende med Selskabets Bøger og Bilag. Bank- og Kassebeholdningens Rigtighed er konstateret. Helsingør, 17. April A. T. JØRGENSEN EJNAR QVIST

10 SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER' BESTYRELSE Skibsreder WILLIE C. K. HANSEN, R. af Dbg., Formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., Næstformand. Borgmester P. CHRISTENSEN. Direktør F. W. KRAFT, R. af Dbg., D. M. Direktør, Civilingeniør C. A. MØLLER, R. af Dbg., D. M. Kommandør, Fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., D. M. Museumsdirektør KNUD KLEM, Kasserer og Sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., Direktør, Odense. Bendix, Adam B., Direktør, Benzon, Boje, Fabrikejer, Dr. se, Stokkerup. Blache, H. H., Direktør, Dr. techn., Bærentzen, Axel, Redaktør, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. Skibsmægler, Vejle. Christensen, T. C, Skibsreder, Dahl, M. C, Direktør, Dalhoff, Johannes, Departementschef, Dinesen, O., Proprietær, Præstø. Dithmer, G., Direktør, Ingeniør, Eilschou-Holm, V., Læge, Ekman, Oskar, Civilingeniør, Engelbredt, M., Fabrikant, MEDLEMMER Falbe-Hansen, V., Overretssagfører, Finsen, Aage, Kreditforeningsdirektør, Frandsen, Hans Ejler Peter, Kaptajn, Gjersøe, Sigurd, Direktør, Goddik, Peter, Grosserer, Vedbæk. Hagedorn, H. C, Overlæge, Dr. med., Gentofte. Hansen, Henning, Arkitekt, Valby. Hansen, Knud, Skibsreder, Hansen, Willie C. K., Fru, Hansen, Willie C. K., Fru Skibsreder, Harhoff, Chr., Skibsreder, Hasselbalch, K. A., Godsejer, Dr. med., Snekkersten. Hatt, Gudmund, Professor, Dr. phil., Heering, Peter, Fabrikant, Henriques, C. B., Højesteretssagfører,

11 J 75 Hoffmann, J. H., Civilingeniør, Holm, Chr., Generalkonsul, Horn-Lassen, Kaj, Grosserer, Houmøller, A., Direktør, Civilingeniør, Hvidt, L. N., Dispachør, Højgaard, Knud, Civilingeniør, Ingholt, Poul, Bankdirektør, Jacobsen, Georg, Bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F., Direktør, Jensen, Henry L. W 7., Grosserer, Jensen, P. J., Godsekspeditør, Johansen, Frits, Direktør, Juel-Christensen, Ove, Grosserer, Kemp, Frithjof, Overretssagfører, Knudtzon, Th., Højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., Direktør, Kromann, E. B., Skibsreder, Ærø. flaub, F. V. H., Havnedirektør, Kommandørkaptajn, Lauritzen, Knud, Skibsreder, Konsul, Leth, Peter, Direktør, Linge, W., Grosserer, Lorentzen, Poul, Civilingeniør, Lund, Carl C, Tandlæge, Lund, Sv. Aa., Chefredaktør, Lundbech, H., Fabrikejer, Mansa, H. H., Direktør, Civilingeniør, Meyer, Ernst, Grosserer, Millech, Bruno, Grosserer, Møller, C. A., Direktør, Civilingeniør, Møller, E. S., Ingeniør, Vedbæk. Møller, S. Scherffenberg, Civilingeniør, Nielsen, A. C. L., Ingeniør, Nielsen, Niels, Professor, Dr. phil., Nielsen, Oluf, Bankdirektør, Nissen, H. H., Grosserer, Næser, Vincent, Dr., Gentofte. Olsen, Edv., Grosserer, Olsen, J., Generalkonsul, Nivaa. Pade, H. W., Direktør, Civilingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, Grosserer, Petersen, Harald, Murermester, Snekkersten. Petersen, K. K., Direktør, Petersen, Viggo, Grosserer, Prior, Alexis J., Arkitekt, Reimann, A., Godsejer, Stemved. Rothe, Fr., Kontorchef, Shaw, G., Højesteretssagfører, Simon, L., Grosserer, Stallknecht, Kai, Grosserer, Strand, Victor B., Grosserer, Svarrer, Hans, Grosserer, Odense. Svenningsen, Hans, Skibsreder, Tobiesen, Hans, Direktør, Tomdrup, Bernhard, Fabrikejer, Tuxen, K. H., Skibsreder, Vestberg, Jens, Børssekretær, Willumsen, Fanny, Frk., Winsløw, Wiggo, Fabrikant, Wright, H. K., Ingeniør,

12 176 AARSMEDLEMMER Aalborg Værft, Aalborg. Aarhus Havneudvalg, Aarhus. Abel, A., Vicekonsul, Aalborg. Agger, Knud, Kunstmaler, Albertsen, R. L., adm. Direktør, Orlogskaptajn, Albrechtsen, A., Snedker, Albrechtsen, Erling, Museumsassistent, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, Vinhandler, Andersen, Alfred, Pantefogedassistent, Andersen, Allan E., Købmand, Andersen, Arvid S., Konsul, Andersen, Børge Bjørn, Skibskonstruktør, Andersen, C, Sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, C. Dannesboe, Apoteker, Andersen, E. V., Smed, Andersen, Harry, Bogtrykker, Andersen, Jørgen, Lærer, Andersen, K. C. M., Overofficiant, Andersen, O. J. E., Driftsbestyrer, Andersen, P., Sekretær, Andersen, P. E. T., Restauratør, Andersen, P. H., Lods, Andersen, Rasmus, Grosserer, Andersen, Ulf Rørdam, Repræsentant, Andersen, Volmer, Bogtrykker, Andresen, A. P., Tømrer, Andresen, Chr., Skibsreder, Andrup, Otto, Museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., Pakmester, Antonsen, P. E., Kok, Antvorskov-Petersen, Skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arildsø, A. V., Fyrmester, Arkil, Sigrid, Lærerinde, Asmussen, Alfred, Grosserer, Aspmann, A. V., Skibstømrer, Aspmann, H. L. V., Skibstømrer, Axen, Frode, Grosserer, Baastrup, Vilh., Kommunelæge, Bager, H. J., Styrmand, Bagh, Axel, Ingeniør, Valby. Bahnson-Mallinson, Margaret, Koncertsangerinde, Frk., Helsingør Bang, Ulf, Grosserer, Barfoed, Knud V., Arkitekt., Baungaard, R., Grosserer, Behrend, Sv. Aa., Prokurist, Behrens, Carl, Redaktør, Gilleleje. Benzon, O., Konstruktør, Berg, Erik, Grosserer, Berg, Henry, Bygningssnedker, Berg, R., Forfatter, Præstø.

13 J 77 Berthelsen, Vald., Forretningsfører, Beyer, C. K., Civilingeniør, fbie, Lorentz, Kontorchef, Snekkersten. Bilstein, Alfred, Grosserer, Bindslev, Alfred, Borgmester, Birkholm, C, Købmand, Blehr, Ellen, Fru, Oslo. Blehr, Hans B., Skibsmægler, Oslo. Blichert, Ejnar, Kommunelæge, Holte. Bloch, Ole, Boghandler, Blok, L. M., Ingeniør, Boas, Jørgen, Læge, Boertmann, A. M. H., Kredslæge, Bogø, Chr., Forfatter, Bohr, Niels, Professor, Dr. phil., Bojesen, Fanny, Fru, Boldt, Carl, fhv. Hovmester, Boldt, Oscar, fhv. Hovmester, Borg, Chr., Grosserer, Borgen, Jarl, Sekretær, Borup-Nielsen, S. Aa., Kontorchef, Bosevang, C, Kunstmaler, og Fru, Hellebæk. Brabrand, Eduard, Pastor, Bracher, Willy, Forstander, Kastrup. Brammer, Kai, Boghandler, Brandt, Harry B., Læge, Bremerstent, E., Overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. Lods, Broch, Axel, Skoleinspektør, Bruun, Agnes, Kommunelærerinde, Lemvig. Briinniche, E. H., Museumsdirektør, Buch, Helge, Ingeniør, Buch thai, Fritz, Dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, Landinspektør, Burmeister & Wain, A/S, Biinner, Ellen, Lærerinde, Bærentzen, H., Landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., Forvalter, Børgesen, B. E., Murermester, Børgesen, Georg, Tømrermester, Børsen, H., Civilingeniør, Carl, Hans P., Skibsreder, Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Steffen, fhv. Skibstømrer, Carlsson, J., Barbermester, Carstensen, Else, Sekretær, Carstensen, Harald, Civilingeniør, Carstens, Karen, Lektor, Kolding. Christensen, C, Gartner, Espergærde. Christensen, Carl G., Befragter, Sæby. Christensen, C. D., Togfører, Christensen, C. F., Bankdirektør, Nykøbing F. Christensen, Ejvind, Købmand, Christensen, Jørgen, Prokurist, Christensen, Kaare K., Ingeniør, Aarbog 1945

14 i 7 8 Christensen, Knud I., Tømrer, Ribe. Christensen, Kr., Forvalter, Christensen, Ludvig, fhv. Minister, Folketingsmand, Christensen, Marius, Murermester, Lyngby. Christensen, Mygind, Fru, Christensen, N. O., stud. jur., Christensen, Peder, Borgmester, Christensen, Poul, Repræsentant, Christensen, Robert A., Direktør, Christensen, Roger, Farvehandler, Christensen, Svend Olaf, Kedelsmed, Christensen, Viggo, Overborgmester, Christiansen, Alfred, Maskinmester, Christiansen, A. H., Driftsleder, Aarhus. Christiansen, Chr., Kranfører, Christiansen, Chr., Skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., Detailhandler, Christiansen, H. J., Forretningsfører, Christiansen, Hans V. Bohn, Seminarieelev, Haslev. Christiansen, J. W., Gartner, Christiansen, M., Depotbestyrer, Christiansen, Michael Bohn, stud. techn., Clausen, A., Snedkermester, Clausen, E. Th., Grosserer, Clausen, H., Bestyrer, Clausen, H. A. M., Restauratør, Clement, H. L. V., Bager, Gruse, Erik Bang, Ingeniør, Dahl, Paula, Sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, Kleinsmed, Dalgaard, A., Boghandler, Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibs-Selskab Alfred Christensen, Dampskibsselskabet Dannebrog", Dampskibsselskabet Heimdal", A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm", A/S, Danckwardt, C, Ingeniør i Søværnet, Danielsen, Otto, Direktør, Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, L., Kommuneingeniør, Espergærde. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni, A/S, Det danske Petroleums Aktieselskab,

15 *79 Det Forenede Dampskibs-Selskab, Dideriksen, C. J., Grosserer, Ordrup. Dideriksen, Chr. Corlin, Snedkermester, Dietrichson, E. s Landinspektør, Dorph, H., Driftsbestyrer, Dreyer, Thorvald, Arkitekt, Drosted, Volmer, Arkitekt og Frue, Drucker, Elsebet, Fru, Gentofte. Dænckermortensen, Carl, Kontorchef, Ebbehøj, Chr., Ingeniør, Direktør, Odense. Eckhaussen, H. E., Kustode, Eilertsen, Th., Afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., Sømandspræst, Elkjær, G. V., Viceinspektør, Elmquist, V. Balslev, Maskinmester, Nykøbing S. Elsnab, Astrid, Fru, Aalborg. Elving, Ingeborg, Sproglærerinde, Enevoldsen, Else, Bankassistent, Engelsen, Karl, Papirhandler, Engelstoft, L., Direktør, Køge. Eriksen, Hans, Hotelejer, Ernst, Max, Adjunkt, cand. mag., Helsmgør. Erting, Aksel, Tømrermester, Evert, V., Lærerinde, Fabricius, Knud, Professor, Dr. phil., Falcke, E., Typograf, Falck-Rasmussen, Kaj, Sekretær, Fjalland, Aa., Adjunkt, cand. mag., Flensmark, Harald, Pastor, Flynn, F. M., Pastor, Foged, N. O., Driftsbestyrer og Fru, Foreningen til Søfartens Fremme, Forsmark, A. Lind, Arbejdsmand, Etelsingør. Frandsen, Erik, Direktør, Civilingeniør, Frandsen, Georg, Maskinmester, Frandsen, Jul., Malermester, Frederiksen. I. M., Vagtmester, Frederikshavns Værft & Flydedok, Frederikshavn. Fredfeldt, Knud V., Kommunelærer, Freilev, P. A., Overretssagfører, Frender, H., Tandlæge, Friis, E., Fuldmægtig, tfriis, E.,, Slagtermester, Helsmgør. Friis, Gudrun, Fru, Friis, Jørgen, Driftsbestyrer, Friis, S., Bagermester, Friis-Hansen, Sv., Tandlæge, Friis-Holst, C, Købmand, Valby. Friis-Jensen, P., Kommunelærer, Fritzbøger, Carl, Overingeniør,

16 I bo Frost, Jens, Museumsleder, Aabenraa. Frørup, Dan, Laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., Biskop, Funch-Rasmussen, C, Inspektør, Fyrdirektoratet, Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri, Gaardbo, Jens Ch. P., Stemmer, Gaardø, Chr., Kommunelærer, Forstander, Garnum, Otto, Læge, Geisler, Aage, Grosserer, Genkel, Ernst, Grosserer, Gjedsted, S., Ebeltoft. Gjerløv-Knudsen, Arkitekt, Glahn, S. Egede, Ingeniør, Gleerup, Alfr., Læge, Glunk, H., Grosserer, Godtfredsen, G. A., Repræsentant, Gorrissen, N. J., Højesteretssagfører, Gotschalck, cand. jur., Esrum. Gottliebsen, Ole, Modelbygger, Klampenborg. Gottschalck, William, Maskinmester, Grau, J., Toldassistent, Odense. Griinicke, K., Barbermester, Grønbech & Sønner, M., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., Murermester, Guldhammer, H. A., Navigationsdirektør, Gullich, S. A., Vognmand, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Haastrup, A., Tandlæge, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelund, F., Skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, Skibsreder, Hamann, Viggo, Grosserer, Hansen, Agda, Byraadsmedlem, Kontorist, Hansen, Bennet C. K., Prokurist, Grosserer, Hansen, Bennet C. K., Fru, Hansen, Chr., Viceskoleinspektør, Hansen, Chr., Vognmand, Hansen, Ditlev, Købmand, Hansen, Eduard, Baadebygmester, Klampenborg. Hansen, Einar, Afdelingsarkitekt, Hansen, Erik, Kemigraf, Hansen, Erik, Grosserer, Hansen, G. Haastrup, Snedkermester, Hansen, H., Stadsdyrlæge, Hansen, H. A., Skibsreder, Hansen, H. A., Grosserer, Hansen, Hj., Maskinmester, Hansen, H. C, Malermester, Hansen, Karen, Frk., Hansen, Kjeld E., Dommerfuldmægtig, Graasten.

17 Ibl Hansen, Knud E., Civilingeniør, Hansen, Niels, Bestyrer, Brønshøj. Hansen, Niels Fr., Landsretssagfører, Hansen, N. P., Bagermester, Hansen, O. F., Lodsmedhjælper, Hansen, Otto, Skibsbygmester, Stubbekøbing. Hansen, Paul-Erik, Museumsinspektør, mag. art., Hornbæk. Hansen, Richard August, Glostrup. Hansen, S. Gram, Tandlæge, - Hansen, Simon Chr., Hansen, Ulrik, fhv. Stadssekretær, Hartmann-Petersen, Sadelmagermester, Hasager, Niels, Redaktør, Havneudvalget i Kolding, Kolding. Havneudvalget i Skive, Skive. Haxthausen, C. W., Ingeniør, Hede, Poul, Landsretssagfører, Hedin, E., Kæmner, Heimann, V., Grosserer, Heinricy, O., Isenkræmmer, Helsingør Brændsels- og Trælasthandel, Helsingør Byraad, Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingør Tømrerlaug, Helsted, Finn, Henningsen, Sv. Aa., Lektor, cand. mag., Henriksen, H. H., Købmand, Henriksen, P. Kock, Direktør, Civilingeniør, Odense. Henriques, C. B., Højesteretssagfører, Hill-Madsen, Ernst, Ingeniør, Hjort, Unni, Fru, Oslo. Hoff, Alfred, Ingeniør, Hoffmeyer, Erik, Skibsreder, Holbæk Byraad, Holbæk. Holck, C. J., Skibsingeniør, Holck, P., Amtmand, Randers. Holm, C. K., Former, Byraadsmedlem, Holm, N. R. C, Stationsleder, Holm, Peter, Direktør, Aarhus. Holm, Sven, Fabrikant, Snekkersten. Holm, Valdemar, Murermester, Dragør. Holmark, Einar, Grosserer, Holm-Petersen, F., Befragter, Svendborg. Hornby, H., Ingeniør, Forstander, Hou Møller, Kirsten, Fru, Hvalkof, A. L., Distriktsingeniør, Hvass, Tyge, Arkitekt, M. A. A., Hulsen, Børge, Grosserer, Hiisig, T. F. V., Lærerinde, Hiisig, T. F. V., Smedemester, Høiberg, Anker, Sekretær, Hørup, V., Bankkasserer,

18 Ib2 Ingeniør-Sammenslutningen, Ingnæs, Hans. Redaktør, Helsingør, Ingwersen, Henry, Antikvitetshandler, Irgens, E. W., Repræsentant, Søborg. luel-brockdorff, Niels, Baron, Kommandør, Jacobsen, G., Ingeniør, Jacobsen, P. H., Købmand, Jacobsen, V. C. F., Raadhusforvalter, Jans, Ove L., Grosserer, Jansen, Wm. H., Baadebygmester, Snekkersten. Jensen, Aage, Fragtmand, Jensen, A., Havnefoged, Jensen, A. A., Bagermester, Jensen, Axel, statsaut. Skibsmægler, Aarhus. Jensen, A. C. D., Forstanderinde, Jensen, Ejnar, Lærer, Jensen, E. V. A., Bagermester, Jensen, H. E., Skibsmægler, Jensen, H. V., Grosserer, Jensen, Ingeborg. Kommunelærerinde, Jensen, I. C, Boliginspektør, Jensen, J., Gartner, Jensen, J., Fru, Jensen, Jens, Politibetjent, Jensen, K. Willy F., Kok, Helsmgør. Jensen, Louise, Fotograf, Jensen, M. F., Lods, Jensen, N., Bagermester, Jensen, P., Købmand, Jensen, F. S., Lods, Jensen, S. A., Civilingeniør, Gentofte. Jensen, Vilh. A. C, Rektor, Jensen, Vilh. A. C, Fru, Jensen, V. F., Lokomotivfører, Jensen, Vera, stud. mag., Jespersen, K. Wraae, Bogholder, Søborg. Jespersen, Knud, Repræsentant, Johannessen, Holger, Tapetserermester, Johannessen, J. N. M., Snedker, Johansen, Arnold P., Havemand, Johansen, Chr., Styrmand i 0. K., Johansen, Henning, Maskinarbejder, Johansen, Olga, Frk., Johansson, Børre, Læge, Johansen, P., Styrmand, Korsør. Jonassen, Else, Lærerinde, Jonassen, Jens, Grosserer, Juel-Andersen, G., Fiskehandler, Juel-Hansen, E., Overbibliotekar, Kaptajn, Kastrup. Juncker, Thorkild, Direktør, Aarhus. Juul, Svend, Vinhandler, Juul, W. s Smedemester, Jørgensen, Aage E., Borgmester, Overretssagfører,

19 183 Jørgensen, A. Th., Stadsingeniør, Jørgensen, Alb. V., Højesteretssagfører, Jørgensen, Hertha, Frk., Jørgensen, H. Bille, Repræsentant, Jørgensen, Holger, Kontorchef, Jørgensen, J., fhv. Sejlmager, Jørgensen, Jul. E., Grosserer, Jørgensen, Jørgen, Undervisningsminister, Lejre. Jørgensen, Kaj R. O., Læge, Bagsværd. Jørgensen, Lauritz, Ingeniør., Jørgensen, Max, Depotbestyrer, Jørgensen, N. 3 Frisør, Jørgensen, Rudolph, Fotograf, Jørgensen, Thv., Urmager, Jørgensen, Vald., Underdirektør, Kaarsen, Elisabeth, Viceinspektrice, Kampen, Axel, Skibsreder, Karlskov, N. J., Savværksejer, Karsten, Preben H. A,, Karstensen, M., Skibsbygmester, Skagen. Kattrup, A., Malermester, Kelly, F. W. Pastor, Kisby, A. E. ; Skibskonstruktør, Kiørboe, E. T., Enkepastorinde, Kiørboe, Fr., Arkitekt, Holte. Kjærsgaard, Sofie, Husmoder i K. F. U. M., Kjær & Sommerfeldt, Vinhandel, Kjølner, Th., Kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., Lærer, Klem, Aage E., Civilingeniør, Klem, Helen Lise, Frk., Klem, Knud, Museumsdirektør, cand. mag., Klem, Lone, Frk., Klem, Oline, Fru, Klem, Ollis, Fru, Klerk, Niels, Lektor, Landsretssagfører, Klitgaard-Jørgensen, Johs., Tandiæge s Knudsen, Axel, Købmand, Herlev. Knudsen, Einar, Ingeniør, Knudsen, Helge Ursin, Civilingeniør, Knudsen, V. Meldgaard, Glostrup. Knutsson, O. F. S., Tapetserermester, Koch, Jørgen, Civilingeniør, Kongsted, Underdirektør, Korsgaard, P., Ingeniør, Fabrikejer, Folketingsmand, Nyborg. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør. Kramer, W., Direktør, Kramer, W., Fru, Kristensen, Hans P., Læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. Indenrigsminister, Gaard ej er, Humlebæk. Kristensen, L., Grosserer, Kristoffersen, Aksel, Antikvar,

20 184 Krog, M. S., Apoteker, Krohn, J. H., Afdelingsingeniør, Kriiger, Sv. Aa., Civilingeniør, Humlebæk. Kunst, Aage, Grosserer, Københavns Amtsraad, Københavns Handelsbank, A/S, Københavns Kommune, Københavns Skipperforening, Kørbing, J. A., adm. Direktør, Landbrugsraadet, Langebæk, C. H., Tandlæge, Langebæk, Sten, Humlebæk. Lannung, Gunnar L., Vekselerer, cand. polit., Lannung, Hermod, Landsretssagfører, Lannung, Sven, Landinspektør, Larsen, C, Fotograf, Larsen, Carl Chr., Bryggeriarbejder, Larsen, Carl Otto, Pedel, Larsen, Erh., Revisor, Larsen, H., Rangerformand, Larsen, H., Snedkermester, Larsen, H. Lolk, Sekretær, Larsen, Jacob, Overportør, Larsen, Jens, Landsretssagfører, Larsen, L., Fuldmægtig, Hillerød. Larsen, Martin, Konsul, Larsen, N. V., Fru, Larsen, N. V., Tømrermester, Larsen, Ove, Direktør, Larsen-Jensen, O., Direktør, Lauritzen, Fyrassistent, Lauritzen, Ivar, Skibsreder, Lauterbach, F., Overretssagfører, Leisner, R., Ingeniør, Lyngby. Lemche, Hans Jacob, Direktør, Lerche, B. J., Bogholder, Raadmand, Lilbæk, Hakon, Købmand, Liljeborg, Frank, Kastrup. Lind, Chr., Skibsbygmester, Rønne. Lindhard, Aage, Lektor, Birkerød. Linvald, Steffen, Museumsassistent, Lock, P., Læderhandler, Lohse, Ellis, Direktør, Lotz, M. E., Lærerinde, Lund, E., Prokurist, Lund, E., Bagermester, Lund, Hans, Grosserer, Lund, Inger, Lærerinde, Lund, O., Kantor, Lund, V. E. A., Konsul, Lund-Hansen, Ritmester, Snekkersten. Lundsfryd, V. E., Ingeniør, Lyhne, Theodor, Direktør, Lyngby, Jan M., Ingeniør, Lyngbye, Jørgen Svitzer, Grosserer, Gentofte. Lynggaard, K., Slotsarbejder, Lønberg-Holm, A., Ingeniør, cand. polyt., Løvald, C, Snedkermester,

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer;

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer; V % % æ Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned Nr. 10 Anmeldelserne angår følgende firmaer; (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER

Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER Årsberetning 2007 for fonden DE STILLE STUER Udgivet juli 2008 Beretning for 2007 Juni 2008 De Stille Stuers tilblivelse I begyndelsen af 1900-tallet indførtes i København kransekort på foranledning af

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB

TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB .. TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab stiftet den 10. September 1859 Selskabets Liv og Virke gennem Aarene 1959~19.84 ved Tønnes Solhart MARCU-tryk TAASTRUP

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere