Borgerløns-debattens historie i Danmark i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerløns-debattens historie i Danmark i"

Transkript

1 Borgerløns-debattens historie i Danmark i 1 Erik Christensen Indledning Borgerløn kan defineres som en generel ret til for alle borgere til en ydelse fra staten, hvor man kan leve på et beskedent materielt niveau uden nogen generel pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ideen om en borgerløn forstået som en samfundsmæssige garanteret minimumsindkomst for alle samfundsborgere er meget gammel. Nogle ser en linie tilbage til den amerikanske politiske forfatter Thomas Paine ( ), der foreslog at de besiddende havde en moralsk forpligtelse til legalt at sikre de ikke besiddende en lige ret til naturens værdier. I efterkrigstiden er ideen især blevet forbundet med den engelske liberale økonom og politiker Lady Juliet Rhys-Williams, der i 1942 foreslog en "social dividend". I USA førte man i 1960'erne en livlig debat om ideen, der blev støttet af mange forskellige kredse bl.a. af to vidt forskellige nobelpristagere, den monetariske økonom, Milton Friedman og den keynesianske økonom James Tobin, der begge fremsatte forslag om en negativ indkomstskat, der ville sikre en garanteret mindsteindkomst. I Danmark har debatten om borgerløn gennemløbet tre faser:

2 2 1. Borgerlønstanken blev især kendt med bogen "Oprør fra midten" (Meyer m.fl. 1978), som kom i 1978, men ideen fødtes også i samme periode i andre idepolitiske miljøer. 2. I 1980'erne blev skabt en ny social bevægelser ("midteroprøret"), der med begrænset succes forsøgte at sætte borgerlønsspørgsmålet på den politiske dagsorden. 3. I begyndelsen af 1990'erne kom borgerlønsdebatten op på en ny måde. Ideen blev nu diskuteret som politisk strategi og konkret mulighed for ændring af velfærdssamfundet. Debatten blev rejst af nyere og bredere politiske kredse på tværs af politiske skillelinier, men også af forskellige kommissioner, forskere og politikere. Når borgerløn som tema i den offentlige debat næsten forsvandt fra 1995 hang det sammen med et økonomisk og politisk konjunkturskifte. Arbejdsløsheden faldt, den ideologiske modstand mod borgerlønstanken blev intensiveret samtidig med at en ny aktiveringspolitik blev gennemført. Først med dannelsen af den nye tværpolitiske bevægelse "Borgerlønsbevægelsen" i 2000 blev der skabt et mere bredt forum for debat om ideen. I det følgende vil jeg fortælle borgerlønsdebattens historie i Danmark set i lyset af de udfordringer den nye tværpolitisk "Borgerlønsbevægelsen" står overfor. Hvad kan man lære af denne historie?

3 3 1. Hvad er karakteristisk for borgerlønsideen i forhold til de traditionelle ideologier? 2. Hvordan skal man forklare ideens succes og vanskeligheder i de forskellige faser? 3. Borgerløn kan opfattes meget forskellig, både som en kortsigtet, realistisk reform og en langsigtet utopisk ide. Hvorledes skal man forholde sig til disse perspektiver? 4. Hvad kan man lære af argumentationsformen i bogerlønsdebatten? En ny ide på tværs af de traditionelle ideologier For de fleste mennesker er borgerløns-tanken blevet tæt knyttet til bogen "Oprør fra midten", der kom i februar 1978 og var skrevet af Niels I. Meyer, Kristen Helveg Petersen og Villy Sørensen. De var imidlertid ikke de eneste, der skrev om borgerløn i 1970'erne. Det interessante ved 1970'ernes idepolitiske debatmiljø var, at man i fire forskellige ideologiske miljøer (det social-liberale, det socialdemokratiske, det marxistiske og det liberale) relativt uafhængigt af hinanden arbejdede med parallelle forestillinger om at skabe en ny samfundsmekanisme, der gjorde det muligt at leve uden at have traditionelt lønarbejde. Allerede i 1977 havde den dansk fungerende (på RUC) svenske økonomiprofessor Gunnar Adler-Karlsson udsendt et par bøger, hvori han ud fra en socialdemokratisk forståelseshorisont var gået ind for en "garanteret mindsteindkomst"(adler-karlsson 1976, 1977).

4 4 Desuden introducerede en række oversatte bøger af den franske socialistiske forfatter André Gorz i slutningen af 1970'erne og i begyndelsen af 1980'erne ideer om "en samfundsindkomst" i socialistiske kredse (Gorz 1979, 1981, 1983). Endelig blev en ide om "borgerstipendie" fremført i det liberale debatmiljø af forhenværende brugsforeningsdirektør Niels Hoff i 1983 (Hoff 1983). Pionernes sproglige kreativitet kan ses som et systematisk forsøg på at sprænge den herskende institutionelle og sproglige dualisme igennem skabelsen af en hel række nye begreber. En vis sproglig famlen og åbenhed afspejlede sig i de begreber, som pionererne forsøger at give den nye mekanisme. Det var ikke nogen tilfældighed, at det er Adler-Karlsson som socialdemokrat, der brugte begreberne "garanteret mindsteindkomst" eller "materiel grundtryghed". De var tænkt udfra en socialdemokratisk lønarbejders tryghedsbehov i forhold til arbejdsmarkedets usikkerhed og eventuelle arbejdsgiveres magt og vilkårlighed. Derfor blev mindsteindkomsten også konsekvent tænkt opfyldt i en ren statslig sektor, hvor spørgsmål om arbejdspligt blev opfattet som noget helt naturligt. Rettigheder og pligter hang sammen for socialdemokraten Adler-Karlsson. Gorz talte om "en samfundsindkomst", "socialindkomst" eller "livsindkomst". Forslaget var tænkt som en radikal afskaffelse af lønarbejdet på lang sigt, hvor det kun er nødvendigt at arbejde timer i løbet af livet. Arbejdet er blevet forkortet for alle og fordelt ligeligt. Målsætningen var ikke længere maksimering af

5 5 produktionen, men maksimering af tiden. Det blev set i en radikal ophævelse af kapitalismen som en retmæssig del af den samfundsmæssige rigdom, hvor der også var en ret til produktionsmidler. Det kan siges at overskride det snævre borgerlønsperpektiv. I modsætning til hos Adler-Karlsson er det ikke en aflønning for et stykke arbejde. Endelig talte "Oprør fra midten" om "borgerløn". Den blev ikke modtaget for udførelsen af et stykke arbejde, men var en indkomst, man har ret til for at få dækket sine leveomkostninger. I den forstand kan det siges at bryde med den snævre opfattelse af lønbegrebet som en ydelse for et bestemt stykke arbejde. En del af borgerlønnen "kan betragtes som aflønning af det huslige arbejde", hvilket var med til at signalere, at det er lige så vigtigt og produktivt, men det blev understreget, at borgerlønnen ikke i snæver forstand måtte forveksles med en aflønning af dette arbejde. Den kunne for bestemte aldersgrupper kædes sammen med en "social værnepligt". Heroverfor stod så Hoff, som bruger begrebet "borgerstipendie" netop for at signalere, at det ikke er en ydelse for et arbejde, men en ydelse, der var beregnet til frit at kunne bruges af modtageren, og måske især til uddannelsesformål, som der leksikalt ligger i stipendiebegrebet. Men han vendte sig kraftigt imod, at samfundet skulle kræve nogen modydelse, eller at borgerne skulle have nogle særlige pligter Ingen af dem accepterede den dualistiske modsætning mellem marked og stat. Adler-Karlsson opløser markedet i en nødvendigheds- og en overflodssektor, og tilføjede en frihedssektor, der var adskilt fra både marked og stat (magtsektoren).

6 6 "Oprør fra midten" talte for en indskrænkning af markedet og fremme af lokalsamfund, som var delvis uafhængig af markedet. Og Gorz foreslog også et opgør med dualismen ved at skitsere tre sektorer, et rum for et civilt samfund mellem den heteronome og den autonome sektor. Alle søgte de efter begreber for en ny type - tredje-vejs samfund, hvor en borgerlønsmekanisme var et element. For Adler-Karlsson var det en ny form for for "Oprør fra midten" var det "et humant ligevægtssamfund", for Gorz var det et Aøkologisk post-industrielt og for Hoff var det et ægte Aliberalt En ny græsrodsbevægelse starter borgerlønsdebatten "Oprør fra midten" fik en overraskende succes og gennemslagskraft i den offentlige debat og blev et helt unikt eksempel på, at en enkelt bog i en periode var i stand til at dominere den idepolitiske dagsorden. I løbet af tre måneder blev bogen solgt i eksemplarer, og den kom i et oplag på i løbet af et år. Det særlige ved "Oprør fra midten" i forhold til traditionelle politiske debatbøger var, at den på en gang leverede en omfattende kritisk analyse af det nuværende samfunds problemer og samtidig opstillede et filosofisk grundlag for en samfundsutopi (et menneske- og samfundssyn), hvorfra der blev udstukket nogle mere konkrete mål for samfundsudviklingen og angivet en række midler til opnåelsen af disse mål. Den kritiske analyse, værdigrundlaget og de politiske målsætninger samt midler til opnåelse heraf havde en sjælden set indre

7 7 sammenhæng. Det lykkedes at skabe et nyt meningsfuldt politisk helhedsbillede bestående af en række nye politiske metaforer og at fortælle en ny politisk historie, hvilket uden tvivl var en af de væsentligste årsager til bogens store udbredelse. Gunnar Adler-Karlssons, Andre Gorz' og Niels Hoffs næsten tilsvarende ideer blev derimod hurtig glemt af de fleste, fordi de ikke blev omsat i en social bevægelse. Det betød, at "midteroprøret" så at sige tog "patent" eller fik "monopol" på spørgsmålet. Når det blev "Oprør fra midten", der slog igennem i en større kreds, havde det sikkert flere årsager: Kombinationen af en fremtrædende videnskabsmand (Niels I. Meyer), der var blevet kendt som fortaler for vedvarende energiteknologier, en kendt og respekteret politiker med sans for idepolitikkens betydning (Kristen Helveg Petersen) samt en kendt litterær filosof (Villy Sørensen) viste sig enormt slagkraftig. Dette kombineret med et stort mediebevidst forlag (Gyldendal) gjorde at bogen lynhurtigt blev en kæmpesucces både her i landet og udenlands. Medvirkende til bogens succes var, at det var et meget velskrevet og velargumenteret opgør med både liberalismen og marxismen kombineret med opstillingen af et nyt grønt paradigme for opfattelsen af menneske, natur og samfund. Men bogen kom også på et tidspunkt, hvor der blandt nogle intellektuelle og i mellemlagene var oparbejdet en træthed og modvilje mod en steril universitetsmarxisme. Ligeledes føltes en ensidig arbejderklasse- og

8 8 fagforeningssynsvinkel af nogle som værende både politisk og teoretisk ufrugtbar. Det gjaldt f.eks. dele af den nye miljø- og kvindebevægelse, der stødte ind i marxismens teoretiske og praktiske begrænsninger i bestræbelserne på udvikling af en ny forståelse af køn og natur. Den store interesse betød, at der hurtigt blev startet et lille blad "På vej - mod et humant ligevægtssamfund". Succesen bevirkede, at det blev besluttet at danne en egentlig politisk bevægelse, som første gang holdt et stiftende møde i efteråret I de følgende år afholdt den nye politiske bevægelse en række offentlige debatmøder om borgerlønsideen, hvor man inviterede repræsentanter fra de politiske partier og fagbevægelsen, og siden samlede indlæggene i en bog (Midteroprørets Informationscenter 1983). Her foreslog man en gradvis indførelse af borgerløn i form af en ungdoms- og en sabbatsborgerløn. Reaktionerne fra partierne og fagbevægelsen var overvejende skeptiske. Enkelte radikale, kristelige og folkesocialistiske politikere udtrykte sympati for ideen, ellers blev den afvist som urealistisk. Det lykkedes ikke for midteroprørsbevægelsen at få nogle af de gamle politiske partier til at tage spørgsmålet på deres politiske program endsige fremsætte konkret forslag herom. Men af "midteroprørsbevægelsen" udkrystalliserede der sig i 1983 et nyt politisk parti, De Grønne, der straks satte det på sit program som et centralt punkt. Partiet opnåede i første omgang et vist lokalpolitisk gennembrud ved amts- og kommunalvalget i 1985, men landspolitisk opnåede det ikke at komme over spærregrænsen. Når borgerlønsideen havde svært ved at slå igennem hang det også sammen

9 9 med det politiske og mentalitetsmæssige konjunkturskifter, der skete i 1980'erne. I 1982 fik man en borgerlig regering. 1970'ernes utopiske idepolitiske klima forandrede sig. Nyliberalismen trængte frem, hvilket bl.a. betød, at interessen for samfundskritik og en principiel borgerlønsdebat i bredere kredse fortonede sig. Selvom det ikke direkte lykkedes at sætte borgerlønsspørgsmålet på den politiske dagsorden i første omgang, er der ingen tvivl om, at midteroprørsbevægelsens tanker om en sabbatsborgerløn alligevel fik betydning for orlovsideens gennembrud i begyndelsen af 1990'erne. Borgerløn på den politiske dagsorden i kampen om velfærdssamfundets fornyelse Når borgerløn kom på den officielle politiske dagsorden især i perioden skyldes det sammenfaldet af en række økonomiske, institutionelle og politiske forhold, der virkede befordrende for diskussion af en ny ide som borgerløn. Nye aktører var med til at sætte borgerløn på den politiske dagsorden. Fra at have været et særlig programpunkt for en ny social bevægelse i en outsiderposition, blev begrebet og tankegangen nu taget op i meget bredere kredse. Tanken blev nu lanceret af de udstødte selv, af "outsidere" i det arbejdsmarkedspolitiske system (både i fagbevægelsen og blandt arbejdsgiverne), samt af en bredere kreds af opinionsdannere i erhvervslivet og offentligheden. Og hvor de politiske partier i 1980'erne kun havde forholdt sig til

10 borgerlønsspørgsmålet ved at blive opfordret til det af "midteroprørerne", blev 10 spørgsmålet nu taget op til intern partipolitisk behandling. Debatten blev specielt rejst af medlemmer i Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Kristeligt Folkeparti og det nye parti Enhedslisten, men også i partiet Venstre opstod der en debat blandt græsrødder. I Venstre kom en debat om spørgsmålet i forbindelse med at partiet fik nyt principprogram, hvor det endte med, at man vendte sig imod ideen. I Socialdemokratiet blev spørgsmålet taget op i forbindelse med udarbejdelse af centrale debatoplæg og et nyt handlingsprogram for partiet. Og i modsætning til situationen i 1970'erne og i 1980'erne opstod der også mere tværpolitiske fora, hvor de forskellige strømninger i borgerlønsdebatten blev bragt sammen. Her spillede det nye tidsskrift SALT en katalyserende rolle igennem en række møder og artikler (SALT nr ). Endelig var det af en vis betydning for ideens politiske udbredelse, at den blev taget op til diskussion i forskellige dele af den samfundsvidenskabelige verden. I 1990'ernes brogede billede af borgerlønssynspunkter fandt man tre typer af borgerlønsopfattelser: En lille fortælling om en teknisk rationalisering af velfærdsstaten Nogle så borgerløn i et ret snævert arbejdsmarkedspolitisk- og socialpolitisk perspektiv i forbindelse med en ændring og rationalisering af de bestående systemer. Argumenterne for at indføre borgerløn var ret snævre og især

11 11 økonomisk effektivitetsmæssige. Der var behov for en rationalisering af de forskellige overførselsindkomstsystemer. Det var begrundet i besparelseshensyn, ønske om at fremme gennemskuelighed og undgå fattigdomsfælder og for at fremme beskæftigelsen for de svage grupper på arbejdsmarkedet. Det var den argumentation, man mest klart fandt hos de reform- og fornyelsesorienterede dele af fagbevægelsen i Teknisk Landsforbund, i Det Radikale Venstres arbejdsmarkedspolitiske udvalg og hos de fornyelsesorienterede dele af erhvervslivet. Og det er også den opfattelse af borgerløn, som lå til grund for debatten i de fleste politiske partier. Her havde man tanker om skabelsen af et nyt arbejdsmarkeds- og socialpolitisk system, hvor man samtidig lempede på rådighedsreglerne, og hvor man vendte sig imod den klientgørelse, der lå i det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske system, og hvor man i højere grad gik ind for frivillige tilbud. Men det er også typisk, at man vendte sig imod en konsekvent gennemført borgerlønsmodel, fordi den ville være for dyr. I det synspunkt lå en skepsis overfor, om man ville kunne skabe en fuld beskæftigelse i gammeldags forstand. I tankerne lå en borgerlønslignende reformorientering af systemet. Tankerne var meget naturligt ikke formuleret som et egentlig paradigmeskift og brud på de bestående principper, men som en realistisk reform af det bestående system. Set i forhold til 1980'erne var det et fremskridt, at dele af fagbevægelsen signalerede, at man havde tanker der gik i en borgerlønslignede retning, og at en reformering af A-kasse-systemet ikke var umulig, og at et nyt basis-ydelses-system kunne bygges sammen med en bevarelse af et A-kasseystem som en slags overbygning.

12 12 Inden for denne opfattelse tænkes samfundet ud fra arbejdsmarkedet. Man behøver ikke at anlægge et videre samfundsmæssigt perspektiv, at se samfundet som andet end et marked. En større fortælling om en politisk videreudvikling af velfærdssamfundet Andre borgerlønsdebattører så imidlertid borgerlønstanken i et videre perspektiv. For dem drejede borgerløn sig ikke alene om arbejdsmarkeds- og socialpolitik, men skulle ses i forhold til alle samfundets sektorer. Borgerløn sprængte for dem sektortænkningen og var begrundet i et andet syn på samfundet. Det betød, at de var nødt til at sprænge de sproglige kategoriseringer, som ligger i det nuværende samfund. Denne opfattelse bygger på en borgerlønsopfattelse, hvor samfundet er mere end et marked, Det synspunkt kom måske mest klart til udtryk i Brugernes Socialkommission (1993) og hos sociologen Grete Korremann (1993). For dem drejede borgerløn sig netop om at sprænge sektoropdelingen, at foretage et paradigmeskift og se de væsentlige samfundsproblemer i sammenhæng. Korremann koblede således arbejdsløsheds-, miljø- og demokratiproblemerne sammen og finder den sammenhængende løsning i det nye begreb bæredygtig udvikling, hvor borgerlønsmekanismen ses som et element i denne løsning. Brugernes Socialkommission så også en sammenhæng mellem arbejde, miljø og lokalsamfund og foreslår et enhedsystem med en samfundsplejefond, hvor borgerløn optræder som en betaling for en slags pligtmæssig orlov for alle hvert

13 5. år, hvor man har en valgfrihed med hensyn til, på hvilken måde man arbejdsmæssigt vil bidrage til samfundet. 13 Men synsvinklen fandtes også hos nogle borgerlønstilhængere i SF, Det Radikale Venstre og Kristelig Folkeparti. Her lagde man klart op til en ændring af arbejdsbegrebet og borgerlønsspørgsmålet kædes sammen med et ønske om at udvide det civile samfund og skabe en bæredygtig udvikling. Bag dette videre perspektiv på borgerløn lå et klart opgør med hele vækstideologien, hvor borgerløn blev placeret ind i en fortælling om vækstsamfundets krise med muligheder for opgør med forsteningen og skabelse af nye frigørende muligheder udfra en ny opfattelse af samfundets mål: bæredygtig udvikling. En stor fortælling om skabelsen af et nyt samfund: "Det gode samfund" Endelig kan man tale om en tredje og mere langsigtet opfattelse af borgerløn, hvor begrebet sættes ind i og forbindes med en langsigtet samfundsmæssig vision om skabelsen af et nyt samfund. Det så man hos Korremann, der ville skabe et nyt bæredygtig samfund, og hos samfundsforskeren Jørn Loftager (1985, 1992), der så borgerløn som led i skabelsen af et nyt post-industrielt samfund, hvor det traditionelle stat-markeds-kompromis blev erstattet af et nyt kompromis, der sikrede rum for det civile samfund og en bæredygtig udvikling. Det var også den opfattelse, der lå hos partiet De Grønne, i SALT's "frigørelsesprojekt", hvor man taler om skabelse af et nyt samfund med en ny type af økonomi.

14 14 Disse forskellige borgerlønsopfattelser havde et forskelligt tidsperspektiv med forskellige aktører og forskellige problemer: For nogle blev den set meget snævert i forhold til konkrete problemer i det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske system, for andre var den element i et nyt paradigme for samfundet, og endelig blev den for nogle få set som udtryk for en vision om et helt nyt fremtidigt samfund. En diskussion af eventuelle sammenhænge i disse perspektiver kom ikke rigtig i stand. Debatten viste også klart, at der blandt borgerlønstilhængerne fandtes meget forskellige ideologiske orienteringer. Der var både liberalister, socialister og grønne, der hver især lagde vægt på forskellige aspekter. For de økonomiske liberalister var markedsfleksibiliteten vigtig, for de politiske liberalister opgøret med statstvangen, for socialdemokraterne skabelsen af en ubetinget social tryghed og for socialisterne især friheden fra lønarbejdet og klientgørelsen, mens især de grønne så muligheden for skabelsen af en ny produktionsektor frigjort fra stat og marked. Hvad kan man lære af historien? Historien har vist, at nye ideer kun meget langsomt vinder indpas og får betydning i den samfundsmæssige debat. 1. Ideologisk skal der være et modtagelig klima i flere miljøer, før nye ideer vinder genklang. 2. Ideer overlever og spredes ikke af sig selv. De skal gøres til en social bevægelses forståelsesform. 3. For at få materiel kraft må nye ideer

15 15 gøres til en del af etablerede politiske organisationers forståelsesform (politiske partier). 4. Nye ideer har store vanskeligheder ved at slå igennem i etablerede politiske organisationer, fordi de stadig er præget at industrisamfundets ideologier og organisationsformer. Derfor er det vigtigt at kende typiske "reaktionære" argumentationsmønstre imod reformer og hvorledes man forsøger at "inkludere" og "ekskludere" nye uønskede ideer. Tilbageskuende kan man se "Oprør fra midten" som en fortsættelse af et opgør med den kolde krig, et opgør med en stivnet liberalisme og marxisme. Den sproglige dualisme ("muren") brød sammen i hovederne på mange mennesker allerede for 25 år siden. Fysisk og politisk brød den rigtige "mur" først sammen i 1989, og først nu kan flere og flere se, at ikke alene er "kommunismen" brudt sammen, men det er "liberal-kapitalismen" også ved. Det kan tages som tegn på, at tiden måske først nu er moden til en bredere folkelig skala til at bryde med de traditionelle ideologiske tankeformer og tænke nyt. Mange nye ideer glemmes hurtigt, hvis de ikke passer med de dominerende forståelsesrammer, og fordi de ikke bliver knyttet til sociale bevægelser, netværk eller bestemte institutioner. Borgerlønsideen overlevede kun i 1980'erne, fordi den blev en del af en ny social bevægelses forståelsesform. Ved at starte en social bevægelse, der skabte en ny alternativ offentlighed med blad og afholdelse af konferencer, demonstrerede man en politisk styrke, som de etablerede politiske partier og dele af fagbevægelsen fandt det nødvendigt at forholde sig til.

16 16 Med afholdelsen af borgerlønskonferencerne i 1980'erne lykkedes det at vise, at borgerlønsideen på en gang havde sammenhæng med det nuværende system og ikke lod sig afvise som en helt utopisk tanke. Man viste, at der ikke var nogen modsætning i at arbejde for kortsigtede reformer (overgangs-borgerlønsordninger) og langsigtede perspektiver (et borgerlønssamfund). Man demonstrerede, at man kunne arbejde praktisk og realistisk ved at opstille et nationalregnskab og ved at komme med konkrete gennemregnede eksempler på forskellige overgangsmodeller. Men 1980'erne sociale bevægelse var heller ikke ideel, på den ene side var den ikke tilstrækkelig tværpolitisk, på den anden side var det en for bred bevægelse, der ikke alene tog borgerløn på dagsordenen, men også mange andre spørgsmål som f.eks. økonomisk demokrati, arbejdsløshed - teknologi, sundhed og lokalsamfund, hvilket naturligvis betød, at arbejdet for og med borgerlønsideen blev mindre koncentreret. En svaghed ved borgerlønsdebatten først i 1980'erne var også, at der slet ikke kom nogen kontakt mellem de fire meget forskellige ideologiske miljøer, hvori de nye ideer opstod. Den manglede også senere i 80'erne, da "midteroprørbevægelsen" blev stiftet. Grundlaget for en tværpolitisk - og ideologisk dialog blev imidlertid lagt i 1990'erne, da medlemmer i en lang række politiske partier tog initiativ til borgerlønslignende forslag. Men det var først med etableringen af Borgerlønsbevægelsen, at repræsentanter fra forskellige ideologiske miljøer indledte et formelt samarbejde omkring udbredelsen af borgerlønstanken.

17 17 Når det i kortere perioder i de sidste 25 år er lykkedes borgerlønsideen at bryde igennem i en bredere offentlighed skyldes det, at ideen har fungeret som det Thomas Mathiesen har kaldt "det ufærdige" (1992). Borgerlønstanken giver en skitse, en løsningshorisont, men ikke et endeligt svar og en løsning. I ideen om "det ufærdige" ligger at en rigtig reform, hvis den skal sprænge grænser på en gang skal være "realistisk" og "retfærdig" forstået således, at den skal ændre nogle grundlæggende uretfærdigheder, samtidig med at det skal ske indenfor en realistisk horisont og med realistiske omkostninger. Den skal både rokke ved, hvad der er "realistisk" og "retfærdigt" på en gang. Hvis den helt ignorerer det "realistiske" og kun interesserer sig for det "retfærdige", bliver den rent utopisk. Hvis den omvendt kun vil være "realistisk" og ikke drives af og kan forklares som udtryk for ophævelse af nogle grundlæggende uretfærdigheder, mangler den en grundlæggende idemæssig motivation. 1990'erne borgerlønsdebat søgte borgerlønsmodstanderne og - skeptikere ofte at præge debatten med følgende spørgsmål og argumentationsformer: 1. Er det en kortsigtet, realistisk reform - eller en langsigtet utopisk reform? 2. Først må vi løse arbejdsløshedsproblemet - dernæst kan man tænke på andre reformer. 3. Først må man have en holdningsændring, så kan man begynde at tænke på strukturændringer. 4. Først må vi have nedsat arbejdstiden, så kan vi begynde at tænke anderledes. 5. Lad os snakke orlovsordninger, det er realistisk, borgerløn er urealistisk. Bag disse forståelser ligger en enten-eller logik og et skarpt skel mellem nutid

18 18 og fremtid. Det betød, at man skubbede spørgsmålet ud af den aktuelle politiske debat (ekskludering) og i nogle tilfælde forsøgte at lede interessen for borgerløn ind i mere traditionelle baner (inkludering) og væk fra en kreativ nytænkning. Borgerlønsideen forstået som "det ufærdige" skal både ses som en kortsigtet og langsigtet reform. Den må tænkes på mellem-lang sigt. Borgerløn er med til at løse arbejdsløshedsproblemet, men også mange andre problemer. Holdnings- og strukturændringer hænger sammen og kan ikke skilles i faser. Fremtidens udfordringer Jeg tror borgerløntanken i fremtiden igen vil have en chance for at komme på den politiske dagsorden, hvis den kædes sammen med ideen om bæredygtig udvikling set som en række fortællinger om at sætte grænser og en fortælling om at skabe nye samfundsmæssige kontrakter. Borgerlønstanken kan inden for en sådan forståelseshorisont ses som en fortælling om at sætte grænser for naturudnyttelsen, som element i skabelsen af grænser for varegørelsen af arbejdskraften, som element i skabelsen af grænser for klientgørelsen i forhold til staten og endelig som element i skabelse af grænser for familieafhængigheden. Disse grænsefortællinger kan også forstås som en fortælling om behovet for at skabe en række nye samfundsmæssige kontrakter. Til afløsning af velfærdssamfundets store sociale kontrakt mellem lønarbejde og kapital, er der behov for en flerdimensional kontrakt, der sætter nye grænser for udnyttelsen af

19 19 mennesker og natur. Det kan formuleres som et behov for en ny kontrakt mellem arbejde og kapital, en kontrakt mellem stat og individ, en kontrakt mellem kønnene og en kontrakt mellem generationerne. Hvem har specielt interesse i at få etableret disse nye kontrakter? Set i forhold til de forskellige ideologiske forståelsesrammers politiske prioriteringer skulle borgerlønsideen principielt set kunne støttes bredt: Af nogle socialister ( der især lægger vægt på en mere lige deling af det samfundsnødvendige arbejde), af nogle liberale ( der især lægger vægt på en reduktion af klientgørelsen), af nogle feminister ( der især lægger vægt på en mere retfærdig kønsarbejdsdeling) og af nogle grønne ( der især lægger vægt på en styrkelse af det civile samfund). En ny borgerløns-diskurs, der forener nogle socialister, liberale, feminister og grønne, som ovenfor antydet, venter på at blive realiseret. Det kræver, at de isolerede politiske subkulturer opløses og at der dannes en bred bevægelse, der forsøger at forene disse grupper. Historien har vist, at borgerlønsideen er en livskraftig ide, der ofte er vendt tilbage på den politiske scene i nye former. 1. Artiklen bygger på min bog: Erik Christensen: Borgerløn. Fortællinger om en politisk idé. Højbjerg: Hovedland Litteratur Adler-Karlsson, G. (1976) Lærebog for 80'erne. Et antikonsumistisk manifest. København: Fremads Fokusbøger.

20 20 Adler-Karlsson, G. (1977) Nej til fuld beskæftigelse - ja til materiel grundtryghed. København: Erling Olsens Forlag. Brugernes Socialkommission (1993) Det nuancerede arbejdsmarked. Socialpolitisk Forening & Forlag. Gorz, André (1979) Økologi og frihed. Viborg: Politisk Revy. Gorz, André (1981) Farvel til Proletariatet - hinsides socialismen. Viborg: Politisk Revy. Gorz, André (1983) Paradisets veje - kapitalens dødskamp. Viborg: Politisk Revy. Hoff, Niels (1983) Borgerstipendiet - den liberale velfærdsmodel. Forlaget i Haarby. Korremann, Grete (1993) Alle i arbejde for et helt liv. Danmark år Arbejdsministeriet. Loftager, J. (1985) "Samfundet er kapitalistisk" - og hvad så? Grus nr årg.: Loftager, J. (1992) Borgerløn som en mulig vej ud af blindgyden. SALT 1. årg. nr. 6: Mathiesen, Thomas (1992) Det uferdige. Tekster om opprør og undertrykkelse. Oslo: Pax Forlag A/S. Meyer, Niels I. m.fl. (1978) Oprør fra midten. København: Gyldendal. Midteroprørets Informationscenter (1983) Borgerløn og Beskæftigelse. Udveje! En

21 21 debatserie om Oprør fra Midten visioner. København: Midteroprørets Informationscenters Forlag. Erik Christensen (f. 1945) er cand.scient.pol., lektor i samfundsfag (Aalborg Universitet), medlem af Borgerlønsbevægelsens bestyrelse og bla. forfatter til bøgerne Nye værdier i politik og samfund. Paradigmeskift og kulturbrydninger (Hovedland 1990) og Borgerløn. Fortællinger om en politisk idé. (Hovedland 2000). Artikel i Oprør fra bredden : fra velfærdsstat til borgerløn. red. / Rune Engelbreth Larsen. København : Tiderne Skifter, s

Basisindkomst en fornyelse af velfærdssamfundet

Basisindkomst en fornyelse af velfærdssamfundet 1 Basisindkomst en fornyelse af velfærdssamfundet Erik Christensen Hvad er borgerløn/ basisindkomst? Det er en ret til en basisindkomst, der har følgende kendetegn: 1. Den er til alle individer statsborgere

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Socialisme og kommunisme

Socialisme og kommunisme Forskellen Socialisme og kommunisme Socialismen og kommunismen er begge ideologier, der befinder sig på den politiske venstrefløj, og de to skoler har også en del til fælles. At de frem til 1870'erne blev

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor?

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? Historie: Teksten: Fra fattighjælp til velfærdsstat 1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? 2. Hvordan ændres opfattelsen af fattighjælp mod slutningen

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé Marxisme var det relevant? Marts 2014 Resumé Marx er kendt for sin berømte tekst, Det Kommunistiske Manifest, som beskriver hvordan arbejderne, kaldet proletariatet, vil tage land og fabrikker tilbage

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Begrebsbaseret undervisning i økonomi i samfundsfag efter fælles mål 2009.

Begrebsbaseret undervisning i økonomi i samfundsfag efter fælles mål 2009. Begrebsbaseret undervisning i økonomi i samfundsfag efter fælles mål 2009. Nogle foreløbige resultater fra et udviklingsarbejde Anders Stig Christensen ansc@ucl.dk Hvad lærer eleverne og bidrager den faglige

Læs mere

II.En ny græsrodsbevægelses skabelse af en politisk diskurs om borgerløn i 1980 erne

II.En ny græsrodsbevægelses skabelse af en politisk diskurs om borgerløn i 1980 erne 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 264»Ny løsning af problemer handicappes af, at vi stiller problemerne i for snævre scenerier bestemt af hidtil existerende løsninger.«piet Hein (1984) PROSA-GRUK

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til Magten. Historie - Materialesamling til. Ungdoms- oprøret

Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til Magten. Historie - Materialesamling til. Ungdoms- oprøret Historie - Materialesamling til Ungdoms- oprøret Tekst: Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til magten (2002) Kapitel 1: Oprør og bevægelse hvem, hvad, hvor? s.10-17 1. Hvilke betegnelse bruges i england

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne 100-året for kvinders valgret og 1915-grundloven: http://www.100aaret.dk/front-page samt en facebookside. Andersen, Lene (f. 1968-05-15) Demokratihåndbog / forfatter: Lene Andersen. - 1. udgave. - Kbh.

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Lise Garde Lester (LL) Forløbsoversigt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag C 1. halvår

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret

Læs mere

Partiernes krise er aflyst!

Partiernes krise er aflyst! De politiske partiers rolle i politisk dagsordensfastsættelse Christoffer Green-Pedersen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.agendasetting.dk Dagsorden 1) Partiernes krise hvad består den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 75 Offentligt Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål I: Vil ministeren på baggrund af den seneste debat om Åndssvageforsorgen i efterkrigstiden og frem

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

AT-dag på SDU. Jørn Henrik Petersen Professor i socialpolitik, dr.phil. & ph.d. Center for Velfærdsstatsforskning

AT-dag på SDU. Jørn Henrik Petersen Professor i socialpolitik, dr.phil. & ph.d. Center for Velfærdsstatsforskning AT-dag på SDU Jørn Henrik Petersen Professor i socialpolitik, dr.phil. & ph.d. Center for Velfærdsstatsforskning Hvem er jeg, og hvad kan jeg? ØKONOMI JOURNALISTIK FORMIDLING BROBYGNING HISTORIE RELIGION/TEOLOGI

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Miljøorganisationen NOAH

Miljøorganisationen NOAH 1 Miljøorganisationen NOAH www.visdomsnettet.dk 2 Miljøorganisationen NOAH Hvad er NOAH? NOAH er en landsdækkende miljøbevægelse, der består af grupper, der støtter hinanden i det fælles arbejde med at

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag C Lærer(e) Kasper Mogensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold A 338940 Grundbog i samfundskundskab Ekstern redaktion: Jacob Graves Sørensen Johannes Andersen / Finn Olesen / Gorm Rye Olsen Gyldendal Undervisning

Læs mere

DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE

DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE Der eksisterer en myte, som er grundlaget for alle moderne ideologier, både på højrefløjen og venstrefløjen: Myten om vækst. Tilbedelsen

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Mogens Lykketoft, 1946-

Mogens Lykketoft, 1946- 1 Mogens Lykketoft, 1946- Mogens Lykketoft har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 1981. Han har haft flere forskellige ministerposter, først som skatteminister i 1981-82, siden som finansminister

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

Spil med kategorier (lange tekster)

Spil med kategorier (lange tekster) Spil med kategorier (lange tekster) Dette brætspil kan anvendes i forbindelse med alle emneområder. Du kan dog allerhøjest lave 8 forskellige svarmuligheder til dine spørgsmål, f.eks. 8 lande, numre osv.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Frivillige i rollen som fortalere

Frivillige i rollen som fortalere Frivillige i rollen som fortalere Foredrag på Fortalerkonference afholdt af 13 frivillige organisationer den 3. november 2001 på Bojesen på Axelborg. /Bjarne Ibsen Hvad forstår vi ved en "fortaler" og

Læs mere

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Deleøkonomi Potentialer og problemer Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Oversigt Deleøkonomiens rødder Velfærdsstatens storhed og fald Nyliberalismen og finanskrisen Deleøkonomi:

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011)

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Cand. Phil., forfatter, foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Tlf. 36 93 23 63 Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Ideologisk betinget essensmysticisme

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Det registrerede partnerskab

Det registrerede partnerskab Det registrerede partnerskab Det registrerede partnerskab (1989) En rigtig firserklassiker. Da den kom frem, var den nyskabende, og den er siden blevet genindspillet i mange andre lande. Den havde en lang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 Oplæg ved medlemsmøde 30/9 2014 om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 I det tidligere - og ret lange program - blev ordet revolution nævnt 29 gange! I denne nye version kun 2 gange! Jeg vil

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Samskabelse og social innovation i praksis Oplæg for MSE-studerende, RUC 6. marts 2015

Samskabelse og social innovation i praksis Oplæg for MSE-studerende, RUC 6. marts 2015 Samskabelse og social innovation i praksis Oplæg for MSE-studerende, RUC 6. marts 2015 Ia Brix Ohmann Konsulent & facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (MSE5) Disposition 1. Kært barn har mange

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

1.0 På baggrund af bilag 1 ønskes en redegørelse for Daltons opfattelse af, hvad der forklarer folks partivalg.

1.0 På baggrund af bilag 1 ønskes en redegørelse for Daltons opfattelse af, hvad der forklarer folks partivalg. Side 1 af 8 1.0 På baggrund af bilag 1 ønskes en redegørelse for Daltons opfattelse af, hvad der forklarer folks partivalg. Bilag 1 er en tekst af Russel Dalton, der omhandler ændringer i baggrunden for

Læs mere

Borgerløn eksistensgrundlag eller cafépenge?

Borgerløn eksistensgrundlag eller cafépenge? Borgerløn eksistensgrundlag eller cafépenge? Erik Christensen, 2017 På vej til borgerløn Forlaget Hovedland, Gjern 128 sider, 189,95 kroner Guy Standing, 2017 (oversat fra engelsk version udkommet 2010)

Læs mere