Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen"

Transkript

1 Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats September 2009

2 Publikationen Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen kan downloades fra hjemmesiderne og CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Telefon: Fax: Projektcenter Sønderjylland og CABI Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til CABI. September 2009 CABI CABIs formål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. CABI kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen. CABI retter sin virksomhed primært mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne.

3 Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen - Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats September 2009

4 FORORD Denne rapport er udarbejdet af CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats for Projektcenter Sønderjylland. Rapporten er midtvejsevalueringen af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen et kompetenceudviklingsprojekt. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Indenrigs- og Socialministeriet (tidl. Velfærdsministeriet) samt arbejdsmarkedsudvalgene i de deltagende kommuner Haderslev, Tønder og Aabenraa og deres lokale beskæftigelsesråd (LBR). Hovedformålet med evalueringsrapporten er at redegøre for de foreløbige resultater af projektet og tilfredsheden hos projektets involverede målgrupper, det være sig private og offentlige virksomheder, kommuner, læger, a-kasser og faglige organisationer. CABI vil blandt andet beskrive og evaluere de væsentligste aktiviteter, afdække tilfredshed og udbytte af projektet hos interessenterne, forsøge at afdække en effekt af projektet og give en foreløbig status på indfrielsen af projektets mål. Da det er en midtvejsevaluering, vil der være et stort fokus på fremadrettede forbedringsforslag og læring for projektet i den resterende projektperiode. Det er i skrivende stund usikkert, om Projektcenter Sønderjylland kan finde finansiering efter socialfondsstøtten. Derfor får tankerne om forankring og økonomi efter 2010 et særligt fokus sidst i rapporten. Til grund for evalueringen ligger en lang række kvantitative og kvalitative undersøgelser. Deltagerne i alle projektaktiviteter har udfyldt et evalueringsskema, og der er desuden gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med de deltagende private og offentlige virksomheder i september 2009 med henblik på at undersøge dels indfrielsen af projektets mål og dels virksomhedernes holdning til deltagerbetaling på kurserne. Der er endvidere i august 2009 afviklet kvalitative gruppeinterview, telefoninterview og personlige interview med et stort udsnit af projektets interessenter. Endelig har projektsekretariatet videreformidlet pressemeddelelser, artikler, foldere, kursusbeskrivelser og anden relevant statistik og information til evaluator. Konsulent Peter Rosendal Frederiksen fra CABI har fungeret som ekstern evaluator på projektet og har udarbejdet denne midtvejsevalueringsrapport. En stor tak skal lyde til de personer, der har bidraget til evalueringen. Peter Rosendal Frederiksen CABI, september 2009

5 Indhold 1 SAMMENFATNING, KONKLUSION OG ANBEFALINGER KONKLUSION ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF INDSATSEN OM EVALUERINGEN PROJEKTETS BAGGRUND OG ETABLERING SYGEFRAVÆR OG SUNDHED AKTUELLE SAMFUNDSEMNER FORMÅL OG MÅLGRUPPER I PROJEKTET PROJEKTCENTER SØNDERJYLLAND, STYREGRUPPE OG TEKNIKERGRUPPE OPSTARTEN AF PROJEKTET PROJEKTETS GENNEMFØRELSE LIDT STATISTIK OM DELTAGERNE DE GENNEMFØRTE KURSUSAKTIVITETER FRA APRIL 2008 TIL AUGUST DELTAGERNES 30 FORSLAG TIL NYE AKTIVITETER I PROJEKTET AKTIVITETER PLANLAGT, MEN IKKE GENNEMFØRT UDARBEJDEDE VÆRKTØJER FORMIDLING OM PROJEKTET OG OMTALE FORELØBIGE RESULTATER TILFREDSHED HELE VEJEN RUNDT: LÆRERIGE KURSER OG GODE VÆRKTØJER PROJEKTETS DIREKTE OG AFLEDTE EFFEKTER PÅ ARBEJDSMARKED OG SAMFUND PROJEKTETS MÅLGRUPPERS UDBYTTE AF PROJEKTET SAMARBEJDET PÅ TVÆRS I PROJEKTET PROJEKTETS SAMARBEJDE MED GREEN NETWORKS DELPROJEKT FORELØBIG VURDERING AF INDFRIELSEN AF PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLBARE MÅL REFLEKSIONER OVER FREMTIDEN OG FORANKRING BEHOV FOR ET CENTER PÅ TVÆRS AF SEKTORER, FAGGRUPPER OG KOMMUNER FORANKRING OG ØKONOMISK GRUNDLAG EFTER 2010 ET FORSLAG YDERLIGERE FINANSIERINGSMULIGHEDER TIL FORANKRING EFTER LITTERATUR OG KILDER BILAG BILAG 1: DATAINDSAMLING TIL MIDTVEJSRAPPORTEN BILAG 2: EVALUERINGENS METODE UDDYBET BILAG 3: UDDYBENDE STATISTIK OM DELTAGERNE I PROJEKTET... 94

6 1 SAMMENFATNING, KONKLUSION OG ANBEFALINGER Gruppen af sygemeldte personer i Danmark udgør en stor arbejdskraftreserve og rummer et stort samfundspotentiale melder sig hver dag syg fra arbejde. Året rundt. EU, regeringen, beskæftigelsesregionerne, regionerne, kommunerne og mange virksomheder har for længst indset rationalet i at yde en indsats for at få bugt med sygefraværet. Regeringen har i juni 2008 fremlagt en handlingsplan for sygefravær og i efteråret og vinteren træder en ny lov om sygedagpenge i kraft, der blandt andet retter fokus mod at forebygge sygefravær ved at fremme en tidlig indsats, hvor sygemeldte er aktive under sygemeldingen. Undersøgelser viser, at den tilgang har effekt på deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Den nye sygedagpengelov strammer kravene til arbejdsgiverne, som skal gennemføre sygesamtaler og udarbejde halvdelen af en mulighedserklæring med den sygemeldte senest efter fire ugers sygemelding. Lægerne skal lave den anden halvdel af mulighedserklæringen. A- kasserne skal gennemføre sygesamtaler med de ledige, og jobcentrene får et økonomisk incitament for at få de sygemeldte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Projektcenter Sønderjylland gennemfører i årene projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen et kompetenceudviklingsprojekt. CABI, Center for Aktiv Beskæftigelses- Indsats, er valgt som ekstern evaluator, og denne rapport udgør midtvejsevalueringen. Projektet støttes økonomisk af Socialfonden, Indenrigs- og Socialministeriet samt Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuners arbejdsmarkedsudvalg og deres lokale beskæftigelsesråd (LBR). Projektet samler en række aktører i bestræbelserne på at mindske sygefravær og fremme sundhed på arbejdspladserne. I løbet af det første halvandet år af projektperioden er der blevet afviklet cirka 50 kurser, temamøder og netværksarrangementer for deltagere (718 personer), der kommer fra 154 private og offentlige virksomheder, tre kommuner samt læger, a-kasser og faglige organisationer. Aktørerne får kompetenceudvikling og mulighed for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af faggrupper og kommuner. Projektet har desuden udarbejdet og videreformidlet værktøjer om, hvordan man laver en stresspolitik, graviditetspolitik og afholder sygefraværssamtaler. Opstarten på projektet var lettere kaotisk, fordi bevillingen fra Socialfonden lod vente på sig, og nogle kommuner og deres LBR var afventende med at give grønt lys til medfinansieringen. Sønderborg Kommune, som ellers havde været med i det tidligere projekt sammen med de tre andre kommuner, sprang fra på målstregen, og Haderslev Kommune var lige ved at gøre det samme. Projektmedarbejderne og projektlederen blev ansat med forsinkelse, hvilket skubbede mange af aktiviteterne og etableringen af projektet. Men i slutningen af 2008 tog begivenhederne fart, og projektet har nu nået sine måltal for antallet af arrangementer og deltagere samt tilfredsheden med arrangementerne, som fremgår af måltallene. Side 1

7 1.1 Konklusion CABI kan konkludere, at Projektcenter Sønderjylland i projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen midtvejs i forløbet har gennemført en række informative og lærerige kurser, temamøder og netværksmøder samt udviklet tre konkrete og håndterbare værktøjer. Deltagernes tilfredshed med arrangementerne er meget høj, og Projektcenter Sønderjylland ses af de involverede aktører som et samlingspunkt for indsatsen mod sygefravær og for sundhedsfremme i Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner. Projektet har også nogle udviklingspunkter, som evaluator vil gennemgå i anbefalingerne nedenfor. Hvis udviklingspunkterne bliver implementeret, øger Projektcenter Sønderjylland sine chancer for fortsat at eksistere, når EU-støtten ophører ved udgangen af Øget kompetenceudvikling og viden om sygefravær og sundhed i Syddanmark Indtil videre har deltagere været med i projektets 50 kurser, temamøder og netværksmøder, og de flest af dem har set de tre værktøjer, der er blevet udarbejdet om graviditetspolitik, stresspolitik og sygefraværssamtaler. Deltagerne kommer fra 147 private og offentlige virksomheder samt medarbejdere fra Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner, lokale læger, a-kasser og fagforeninger. Fælles for deltagerne er, at de har øget deres vidensniveau og er blevet opkvalificeret inden for sygefravær, sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Der er generelt en tilfredsstillende tilslutning til projektets arrangementer. Flere kurser har været overbooket, og projektet måtte sige nej til interesserede, mens enkelte har haft meget få deltagere især arrangementerne for lægerne. Enkelte kurser er blevet aflyst grundet manglende tilslutning. Et tværgående samarbejde, der arbejder med rammevilkår i flere kommuner, faggrupper og sektorer En af de helt store forcer ved dette projekt er det tværgående samarbejde blandt forskellige faggrupper og sektorer på tværs af Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Hvis Projektcenter Sønderjylland og projektaktiviteterne skal forankres efter 2010, hvor EU-støtten ophører, bliver det tværgående samarbejde et af hovedargumenterne. Hovednøglen til at få bugt med sygefraværet ligger i en tidlig indsats og et effektivt samarbejde på tværs af arbejdspladserne og de relevante instanser. Her kan Projektcenter Sønderjylland tilbyde at være igangsætter, formidler af viden og kompetenceudvikler af parterne. Et effektivt tværgående samarbejde kræver en kompetent projektledelse, og her udmærker projektsekretariatet hos Projektcenter Sønderjylland sig. De fire projektansatte gør en stor indsats, og der er styr på planlægning, administration og gennemførelse af arrangementerne og udarbejdelsen af værktøjer. Projektledelsen supporteres af en dygtig teknikergruppe, der er med til at ideudvikle og yde sparring i forløbet. Side 2

8 Projektet virker til at have en effekt på en mindskning af sygefraværet 5 procent af de deltagende private og offentlige virksomheder erklærer, at projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen har medvirket til, at virksomheden helt sikkert har mindsket sygefraværet, mens 28 procent mener, at det måske er sket. Det er det nærmeste, evaluator kommer på at bevise en direkte effekt af projektet på sygefraværet. Derudover ser vi nogle mulige afledte effekter i, at antallet af personer på sygedagpenge er faldet generelt i de tre kommuner fra (dog er det steget en smule i Haderslev Kommune), mens udviklingen på landsbasis er gået den anden vej. Høj tilfredshed med projektets aktiviteter, oplægsholderne og faciliteterne 95,2 procent af alle deltagerne har samlet set været tilfredse eller meget tilfredse med projektets aktiviteter. Det er langt over projektets ellers ambitiøse mål på 80 procent. Det er et meget flot resultat. Samtidig er 95 procent af deltagerne enten tilfredse eller meget tilfredse med oplægsholderne, deltagernes forventninger er i høj grad blevet indfriet, og de har fået brugbare input til deres arbejde. Endelig har lokalerne og forplejningen har været i top. 93 procent af deltagerne er tilfredse eller meget tilfredse med dem. Øget social ansvarlighed på arbejdspladserne kan formentlig betale sig Noget tyder på, at det betaler sig på virksomhedernes bundlinje at være socialt ansvarlige og forsøge at bearbejde og forebygge sygefravær. En konkret virksomhed, der er med i projektet, tjener en million kroner på bundlinjen, hver gang den kan skære 1 % af sygefraværet. Der er i dette projekt ikke lavet en return on investment-analyse af virksomhedernes sociale ansvar, men noget tyder på, at det kan betale sig. A-kasserne nævner desuden, at flere af de store virksomheder, der har været med i dette projekt, har ændret deres holdning til sygefraværsindsatsen, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. Bred formidling til aktører i Sønderjylland Projektet har indtil videre udsendt 16 pressemeddelelser, en række nyhedsbreve, tre kursuskataloger, de tre værktøjer og megen anden relevant information til netværket af aktører og lokale medier. Derudover fungerer centrets hjemmeside som informationskanal, og interesserede har blandt andet mulighed for at downloade de tre værktøjer og tilmelde sig til arrangementerne direkte på hjemmesiden. Formidlingen fra projektet har resulteret i en relativ stor omtale i de lokale medier. Mange kender projektet, men med en ekstra formidlingsindsats kan det komme ud til endnu flere af de primære interessenter. Lægerne på banen i forhold til virksomhederne og kommunerne Med regeringens nye lovgivning på sygefraværsområdet skal lægerne til at udarbejde den anden halvdel af den sygemeldte medarbejders mulighedserklæring. Virksomhederne skal sammen med medarbejderen udarbejde den første halvdel. Det har været nærliggende for Side 3

9 Projektcenter Sønderjylland i dette projekt at invitere lægerne ud til virksomhederne, så de kan se med egne øjne, hvordan virkeligheden er på arbejdspladserne. Der har været et par virksomhedsbesøg for lægerne. Lægerne skal også lave den ene halvdel af mulighedserklæringen for ledige sygedagpengemodtagere, mens kommunerne skal lave den anden halvdel. Derfor har Projektcenter Sønderjylland også arrangeret fælles arrangementer for de to grupper. For eksempel har sagsbehandlerne og lægerne været til Spis med din lægearrangement. Det er ikke nemt at få lægerne til at deltage i arrangementerne, men det er i nogen grad lykkes i dette projekt. Netværkssamarbejde mellem kommunerne og a-kasser/faglige organisationer En tidligere telekommunikationsdirektør er citeret for at have sagt, at samtale fremmer forståelsen. Det gælder også løsningen af problemstillinger inden for sygefravær, som både den sygemeldtes kommune og a-kasse/faglige organisation skal indover. Projektcenter Sønderjylland har igangsat en række netværksarrangementer i Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner, som har medvirket til at øge det fælles sprog mellem parterne. Forankringen og finansiering af Projektcenter Sønderjylland ved socialfondsstøttens ophør Alle interessenter i indsatsen mod sygefravær og sundhedsfremme slår fast, at der er et behov for et center som Projektcenter Sønderjylland. Men langt fra alle er villige til at finansiere tiltaget. Kommunerne fattes penge, mens LBR og Socialfonden ikke kan og må støtte projekter, der ligner drift. Projektcenter Sønderjylland har udarbejdet et forankringsnotat, hvor en kommende finansiering søges fundet hos arbejdsmarkedsudvalgene og LBR i de deltagende kommuner. Der tænkes etableret et nyt tværkommunalt center, som i den arbejdsmarkedsudvalgsfinansierede del etablerer en række kurser for kommuner og virksomheder, erfagrupper og fundraising. I den LBR-finansierede del vil Projektcenter Sønderjylland udvikle det tværkommunale samarbejde og koordinere LBR-dagsordener og fælles informationsarbejde til lokale virksomheder. Evaluator finder forslaget til fremtidig forankring interessant og foreslår i rapporten en række yderligere medfinansieringsmuligheder, nemlig: 1. Kommuners sundhedsafsnit som medfinansiering (ikke kun arbejdsmarkedsudvalg) 2. Projektcenter Sønderjylland som tværkommunalt sekretariat for LBR 3. Sønderborg, Vejen eller andre kommuner også med til at medfinansiere 4. Puljemidler og EU-støtte (som projektet også selv foreslår som fundraising) 5. Deltagerbetaling eller medlemskab for kursusdeltagerne Ud over udfordringerne med at forankre projektet efter socialfondsprojektet, står projektet ikke over for så store barrierer. Der var som nævnt en kaotisk opstart, som var lige ved at forpurre alle de gode tanker, der var tænkt. Projektet overvandt problemerne. Side 4

10 Derudover har der i den seneste statusperiode været aftagende interesse fra virksomhederne til at deltage i projektets aktiviteter. Det skyldes formentlig finanskrisen og virksomhedernes medfølgende ekstra fokus på drift og omkostninger. Samtidig har de kommunalt ansatte fra Haderslev Kommune ikke deltaget i så stor udstrækning som medarbejderne fra Aabenraa og Tønder Kommuner. Det skyldes formentlig arbejdspresset og prioriteringer i Haderslev Kommune. Fra september 2009 begynder det dog igen at se markant lysere ud med tilmeldingerne, oplyser projektet. 1.2 Anbefalinger til forbedring af indsatsen Evaluators anbefalinger nævnes løbende gennem rapporten. I dette afsnit er de væsentligste 11 anbefalinger kort summeret op. Anbefaling 1: Bevar troen og motivationen på et tværgående center fra 2011 Det kan være svært at se LBR og Socialfonden støtte projektet fremover. Kommunerne mangler også penge. Evaluator anbefaler Projektcenter Sønderjylland fortsat at tro på, at en løsning kan findes. De repræsentanter for LBR og kommunerne, som evaluator har interviewet, siger alle, at der er behov for Projektcentret. Mange siger også, at der må kunne findes en løsning. Projektcentret anbefales at fortsætte arbejdet på en forankring. Anbefaling 2: Bevar fokus på at få kommunerne til at finansiere hovedparten af centret fra 2011 Hvis kommunernes LBR kan se en ide i det nyeste forankringsnotat fra september 2009, som projektet har udarbejdet, er der god grund til for Projektcenter Sønderjylland at bevare fokus på at få kommunerne og deres LBR til at finansiere hovedparten af centret fra Projektet agter og anbefales også sideløbende at søge pulje- og fondsmidler til en eventuel ekstra medarbejder. Denne ekstra medarbejder kan også komme, hvis enten Sønderborg eller Vejen Kommune siger ja til at være med. Men nu skal de tre nuværende kommuner først overbevises om, at det er en god idé. Projektet anbefales at prioritere arbejdet på at få kommunerne med på ideen fremover. Som udgangspunkt anbefaler evaluator, at det først som sidste udvej overvejes at inddrage deltagerbetaling og medlemskab for at deltage i kurserne. Anbefaling 3: Mere fokus på fastholdelse: Øg inddragelse af kommunernes forvaltninger, f.eks. sundhedsafsnit Flere af projektets interessenter kan godt forestille sig, at Projektcenter Sønderjylland fremover fortsat fungerer som sekretariat for et tværgående samarbejde, evt. en erfa-gruppe, mellem de deltagende kommuner. Derudover har projektet en god kontakt til mange af områdets virksomheder, som kan være værdifuld for kommunernes sundhedsafsnit. Side 5

11 Evaluator anbefaler projektet at øge fokus på fastholdelse og sundhedsfremme. På den måde lægger man sig tæt op ad regeringens handlingsplan, der støtter en tidlig indsats og forebyggelse af sygefravær frem for at bekæmpe sygefravær, når det er opstået. Anbefaling 4: Inviter et par virksomheder og sundhedsafsnitschefer ind som medlemmer af teknikergruppen I øjeblikket sidder der én virksomhed i styregruppen for projektet, men der er ingen virksomheder repræsenteret i teknikergruppen. Virksomhederne besidder en ekspertviden om virkeligheden ude på arbejdspladsen, så derfor anbefaler evaluator, at teknikergruppen inviterer et par virksomheder ind som medlemmer. Hvis der fremover skal mere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, anbefales projektet også at invitere cheferne for sundhedsafsnittene ind i teknikergruppen. Anbefaling 5: Inddrag nye aktører samt flere virksomheder i projektet mere opsøgning Evaluator anbefaler projektet at overveje at inddrage Arbejdsskadestyrelsen, sygehusene, psykologer og forsikringsselskaber som nye deltagere i projektets aktiviteter på det taktiske niveau. Det kan være i netværk, som oplægsholdere eller som sparringspartnere. Desuden anbefales projektet at øge opsøgningen, så der rekrutteres endnu flere virksomheder og nogle af de grupper, der pt. har et højt fravær fra arbejdspladsen. Det kan være skolelærere, pædagoger og ansatte på social- og sundhedsområdet. Der er mange virksomheder i kommunerne, der ikke har hørt om Projektcentret, men som har et behov for at tage del i samarbejdet. Alene i Haderslev Kommune er der momsnumre, så der er nok at gå i gang med for projektet, som har kontakt til cirka 650 virksomheder i alt i det tre kommuner. Anbefaling 6: Større fokus på aktiviteter, der udvikler best practice Regeringen påviser, at det har en virkning på mindskningen af sygefravær, hvis der udvikles flere best practice hos de aktører, der arbejder med de sygemeldte. Det er både i sygedagpengeafdelinger og hos virksomheder, læger, a-kasser og faglige organisationer, det er relevant. Projektcenter Sønderjylland kan i kommende aktiviteter og i sin formidling lægge yderligere vægt på de gode eksempler og best practice. Anbefaling 7: Projektcentret som foredragsholder på arrangementer Medarbejderne i Projektcenter Sønderjylland har deltaget i størstedelen af projektets arrangementer. Deres viden om sygefravær og sundhedsfremme er øget i løbet af det sidste halvandet år. Derfor kan man forestille sig, at medarbejderne kan planlægge og selv afholde nogle af de kommende arrangementer. Dermed gør Projektcentret sig klar til den virkelighed, der møder dem efter socialfondsprojektets ophør, hvor det kan blive relevant, at Projektcentret også varetager implementering ude på virksomhederne og i kommunerne. Side 6

12 Anbefaling 8: Undersøg effekt og anvendelse af de udarbejdede værktøjer og udbred dem til endnu flere via en øget formidling Der hersker tvivl om, hvor meget de tre udarbejdede værktøjer bliver anvendt ude på arbejdspladserne. De fleste, som evaluator har interviewet, siger, at det er nogle gode værktøjer. Men de færreste har brugt dem. Evaluator anbefaler, at Projektcenter Sønderjylland laver en effektmåling på værktøjerne. Bruges de ude på arbejdspladserne? Projektcentret arbejder i forankringsstrategien med et scenarie om, at der skal tages ressourcer fra værktøjsudarbejdelsen, som i stedet skal gå til fundraising. Det er fornuftigt, hvis kun få mennesker bruger værktøjerne, men ufornuftigt hvis mange mennesker bruger dem. Anbefaling 9: Opfordr virksomhedskonsulenterne til at tage værktøjerne med ud på arbejdspladserne En måde at få værktøjerne med ud på arbejdspladsen og taget i brug, når der er behov for det, er at bede kommunernes virksomhedskonsulenter have værktøjerne med derud. Evaluator anbefaler, at virksomhedskonsulenterne fremover opfordres til at tage værktøjerne med ud til virksomhederne. Denne opfordring skal måske komme fra lederne af jobkonsulenterne, så Projektcentret må tage det op med dem. Projektcentret kan også gennemføre informationsmøder om værktøjerne for sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Anbefaling 10: Engager lægerne via fyraftensmøder om mulighedserklæringen, rundbordssamtaler m.v. Projektcenter Sønderjylland anbefales i den kommende projektperiode fortsat at fokusere på at få lægerne til at deltage i arrangementerne. Der bør fortsat fokuseres på både lægevirksomhed og læge-kommune-forholdet, da mulighedserklæringerne fordrer et samarbejde mellem de parter. Anbefaling 11: Få HK og arbejdsgiverorganisationerne mere på banen evt. besøgsrunde HK og flere af arbejdsgiverorganisationerne har ikke været så involveret i projektet hidtil. Evaluator anbefaler projektet at gøre en ekstra indsats for at få dem med i projektet, da de er væsentlige for indsatsen med sygefravær og for sundhedsfremme. HK hører til så tæt som i Rødekro, så geografien bør ikke være en hindring. Side 7

13 2 OM EVALUERINGEN Metoden til denne midtvejsevaluering er summativ. Det er en resultatmåling, der baseres på et kombineret kvantitativt og kvalitativt metodegrundlag. Set i et overordnet perspektiv er midtvejsevalueringen også formativ, da den bidrager til den processuelle læring i projektet frem mod afslutningen i Formålet med evalueringen er for det første at kontrollere status på projektet i forhold til tidligere opstillede mål og aktivitetsbeskrivelser. For det andet kan de afviklede undersøgelser og rapporten bruges i projektets læringsproces. Og for det tredje kan rapporten bruges til at informere og sprede erfaringer om projektets udvikling og resultater. Dette metodeafsnit er uddybet i bilag 2. En række kvalitative og kvantitative undersøgelser er gennemført som led i dataindsamlingen til denne rapport. Undersøgelserne, der er udspecificeret i bilag 1, er: 1. Interviewundersøgelser med: a. Formand for LBR Haderslev b. Jobcenterchefer fra Tønder og Aabenraa Kommuner og konstitueret jobcenterchef fra Haderslev Kommune c. Ledere af sygedagpengeafdelinger i Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner d. Tidligere projektledere i Projektcenter Sønderjylland, der nu er hhv. udviklingskonsulent i Aabenraa Kommune og konsulent i Arbejdsmarkedsservice i Haderslev Kommune e. Projektleder og koordinatorer fra Projektcenter Sønderjylland f. Syv ledere og medarbejdere fra private og offentlige virksomheder g. Syv repræsentanter for sygedagpengesagsbehandlere, faglige organisationer, a-kasser og jobkonsulenter h. En praktiserende læge i Tønder, en praktiserende læge fra Toftlund samt en lægekonsulent i Aabenraa og Tønder i. Kontorchefen for Beskæftigelsesregion Syddanmark j. Tre undervisere i projektet k. Projektlederen for Green Networks søsterprojekt l. To eksperter på sygefraværsområdet (en af dem har også undervist) 2. Spørgeskemaundersøgelser: a. Evalueringsskema til deltagerne i alle projektets kursusaktiviteter, hvor relevant. Antal respondenter: ud af i alt Svarprocent: 85 % b. Webbaseret evalueringsskema med 10 spørgsmål til private og offentlige virksomheder, som har deltaget i projektets kursusaktiviteter. Antal respondenter (kun ét svar pr. virksomhed): 78 ud af i alt 147. Svarprocent: 47 % c. Statistik fra deltagerstartskemaer i Socialfondens obligatoriske system Side 8

14 3. Desk research af modtaget materiale fra projektet: a. Fakta og fagbeskrivelser af projektets aktiviteter, herunder mødereferater b. Projektets kommunikations- og informationsstrategi c. Projektets forankringsnotater fra juni og september 2009 d. Projektets benchmarking fra februar og september 2009 e. Projektbeskrivelse i bevilget socialfondsansøgning f. Økonomiske statusrapporter for den foreløbige projektperiode g. Artikler og pressemeddelelser om projektet En enkelt fejlkilde er, at et af projektets mange mål går ud på, at kommuner og læger skal opleve, at samarbejdet mellem dem forbedres som følge af de igangsatte aktiviteter. Af ressourcemæssige årsager er dette mål ikke evalueret kvantitativt, men evaluator har spurgt ind til det kvalitativt hos begge parter og baserer i øvrigt vurderingen af målindfrielsen på de kvantitative og kvalitative evalueringsskemaer, som kommuner og læger har udfyldt efter arrangementerne. Spørgeskemaerne har høj reliabilitet, da de er indsamlet hos hele populationen, dvs. henholdsvis alle kursusdeltagere (kursusevalueringsskema) og alle virksomhederne (webbaseret spørgeskema), der har været tilknyttet projektet. Svarprocenterne er tilfredsstillende. En fejlkilde er dog, at respondenterne ved, at sekretariatet hos Projektcenter Sønderjylland ser deres besvarelser, inden de sendes til evaluator. Indsamlingen bør ske anonymt i en kuvert til evaluator. Side 9

15 3 PROJEKTETS BAGGRUND OG ETABLERING Projektcenter Sønderjylland gennemfører i perioden et kompetenceudviklingsprojekt om sygefravær og sundhed på arbejdspladsen. De to temaer er nært beslægtede og fortjener begge stor opmærksomhed og fokus. Sygefraværet på landets arbejdspladser og hos de ledige er meget højt. Og det kan betale sig at gøre en indsats for at få det nedbragt. Hvis man tilmed sætter ind med sundhedsfremme, kan indsatsen blive forebyggende i stedet for, at samfundet først reagerer, når den syge først møder op ved kommunen og beder om sygedagpenge. 3.1 Sygefravær og sundhed aktuelle samfundsemner 37 milliarder kroner koster det om året, når mennesker svarende til fem procent af arbejdsstyrken hver dag melder sig syge og bliver hjemme fra arbejde. Det er et højt tal, og der kan frigives mange ressourcer, hvis sygefraværet kan nedbringes. Regeringen er meget opmærksom på problematikkerne og mulighederne og lancerede i juni 2008 handlingsplanen Sygefravær en fælles udfordring med 30 initiativer mod sygefravær. Handlingsplanen fokuserer på fire områder (kilde: regeringen 2008): Sygefravær skal forebygges Tidlig indsats skal fremmes Syge skal være aktive under sygemeldingen Der skal arbejdes for, at sundheds- og beskæftigelsesindsatsen spiller bedre sammen Henover efterår og vinter træder en ny lovgivning i kraft på sygefraværsområdet, der stiller krav om en tidligere aktivering af sygemeldte (Beskæftigelsesministeriet 2009). Et udpluk af den nye lov: Arbejdsgiveren skal senest i den fjerde sygeuge afholde sygesamtale med den sygemeldte medarbejder. Arbejdsgiveren skal desuden sammen med den sygemeldte medarbejder udfylde halvdelen af en mulighedserklæring Den sygemeldte medarbejders egen læge skal herefter udfylde resten af mulighedserklæringen Både virksomheder og læger skal fremover sætte fokus på, hvad medarbejderen kan frem for det, vedkommende ikke kan A-kasserne skal fremover holde sygesamtaler med de sygemeldte ledige Jobcentrene får et økonomisk incitament for at aktivere de sygemeldte for at få dem hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Sygedagpengesagsbehandlere skal aktivere sygemeldte borgere i mindst ti timer om ugen for at kommunen kan få statens høje Side 10

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler

DISCUS A/S EVALUERING. af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler EVALUERING af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler Maj 2001 Indhold 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet... 4 3. Evalueringen...

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere