Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen"

Transkript

1 Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats September 2009

2 Publikationen Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen kan downloades fra hjemmesiderne og CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Telefon: Fax: Projektcenter Sønderjylland og CABI Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til CABI. September 2009 CABI CABIs formål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. CABI kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen. CABI retter sin virksomhed primært mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne.

3 Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen - Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats September 2009

4 FORORD Denne rapport er udarbejdet af CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats for Projektcenter Sønderjylland. Rapporten er midtvejsevalueringen af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen et kompetenceudviklingsprojekt. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Indenrigs- og Socialministeriet (tidl. Velfærdsministeriet) samt arbejdsmarkedsudvalgene i de deltagende kommuner Haderslev, Tønder og Aabenraa og deres lokale beskæftigelsesråd (LBR). Hovedformålet med evalueringsrapporten er at redegøre for de foreløbige resultater af projektet og tilfredsheden hos projektets involverede målgrupper, det være sig private og offentlige virksomheder, kommuner, læger, a-kasser og faglige organisationer. CABI vil blandt andet beskrive og evaluere de væsentligste aktiviteter, afdække tilfredshed og udbytte af projektet hos interessenterne, forsøge at afdække en effekt af projektet og give en foreløbig status på indfrielsen af projektets mål. Da det er en midtvejsevaluering, vil der være et stort fokus på fremadrettede forbedringsforslag og læring for projektet i den resterende projektperiode. Det er i skrivende stund usikkert, om Projektcenter Sønderjylland kan finde finansiering efter socialfondsstøtten. Derfor får tankerne om forankring og økonomi efter 2010 et særligt fokus sidst i rapporten. Til grund for evalueringen ligger en lang række kvantitative og kvalitative undersøgelser. Deltagerne i alle projektaktiviteter har udfyldt et evalueringsskema, og der er desuden gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med de deltagende private og offentlige virksomheder i september 2009 med henblik på at undersøge dels indfrielsen af projektets mål og dels virksomhedernes holdning til deltagerbetaling på kurserne. Der er endvidere i august 2009 afviklet kvalitative gruppeinterview, telefoninterview og personlige interview med et stort udsnit af projektets interessenter. Endelig har projektsekretariatet videreformidlet pressemeddelelser, artikler, foldere, kursusbeskrivelser og anden relevant statistik og information til evaluator. Konsulent Peter Rosendal Frederiksen fra CABI har fungeret som ekstern evaluator på projektet og har udarbejdet denne midtvejsevalueringsrapport. En stor tak skal lyde til de personer, der har bidraget til evalueringen. Peter Rosendal Frederiksen CABI, september 2009

5 Indhold 1 SAMMENFATNING, KONKLUSION OG ANBEFALINGER KONKLUSION ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF INDSATSEN OM EVALUERINGEN PROJEKTETS BAGGRUND OG ETABLERING SYGEFRAVÆR OG SUNDHED AKTUELLE SAMFUNDSEMNER FORMÅL OG MÅLGRUPPER I PROJEKTET PROJEKTCENTER SØNDERJYLLAND, STYREGRUPPE OG TEKNIKERGRUPPE OPSTARTEN AF PROJEKTET PROJEKTETS GENNEMFØRELSE LIDT STATISTIK OM DELTAGERNE DE GENNEMFØRTE KURSUSAKTIVITETER FRA APRIL 2008 TIL AUGUST DELTAGERNES 30 FORSLAG TIL NYE AKTIVITETER I PROJEKTET AKTIVITETER PLANLAGT, MEN IKKE GENNEMFØRT UDARBEJDEDE VÆRKTØJER FORMIDLING OM PROJEKTET OG OMTALE FORELØBIGE RESULTATER TILFREDSHED HELE VEJEN RUNDT: LÆRERIGE KURSER OG GODE VÆRKTØJER PROJEKTETS DIREKTE OG AFLEDTE EFFEKTER PÅ ARBEJDSMARKED OG SAMFUND PROJEKTETS MÅLGRUPPERS UDBYTTE AF PROJEKTET SAMARBEJDET PÅ TVÆRS I PROJEKTET PROJEKTETS SAMARBEJDE MED GREEN NETWORKS DELPROJEKT FORELØBIG VURDERING AF INDFRIELSEN AF PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLBARE MÅL REFLEKSIONER OVER FREMTIDEN OG FORANKRING BEHOV FOR ET CENTER PÅ TVÆRS AF SEKTORER, FAGGRUPPER OG KOMMUNER FORANKRING OG ØKONOMISK GRUNDLAG EFTER 2010 ET FORSLAG YDERLIGERE FINANSIERINGSMULIGHEDER TIL FORANKRING EFTER LITTERATUR OG KILDER BILAG BILAG 1: DATAINDSAMLING TIL MIDTVEJSRAPPORTEN BILAG 2: EVALUERINGENS METODE UDDYBET BILAG 3: UDDYBENDE STATISTIK OM DELTAGERNE I PROJEKTET... 94

6 1 SAMMENFATNING, KONKLUSION OG ANBEFALINGER Gruppen af sygemeldte personer i Danmark udgør en stor arbejdskraftreserve og rummer et stort samfundspotentiale melder sig hver dag syg fra arbejde. Året rundt. EU, regeringen, beskæftigelsesregionerne, regionerne, kommunerne og mange virksomheder har for længst indset rationalet i at yde en indsats for at få bugt med sygefraværet. Regeringen har i juni 2008 fremlagt en handlingsplan for sygefravær og i efteråret og vinteren træder en ny lov om sygedagpenge i kraft, der blandt andet retter fokus mod at forebygge sygefravær ved at fremme en tidlig indsats, hvor sygemeldte er aktive under sygemeldingen. Undersøgelser viser, at den tilgang har effekt på deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Den nye sygedagpengelov strammer kravene til arbejdsgiverne, som skal gennemføre sygesamtaler og udarbejde halvdelen af en mulighedserklæring med den sygemeldte senest efter fire ugers sygemelding. Lægerne skal lave den anden halvdel af mulighedserklæringen. A- kasserne skal gennemføre sygesamtaler med de ledige, og jobcentrene får et økonomisk incitament for at få de sygemeldte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Projektcenter Sønderjylland gennemfører i årene projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen et kompetenceudviklingsprojekt. CABI, Center for Aktiv Beskæftigelses- Indsats, er valgt som ekstern evaluator, og denne rapport udgør midtvejsevalueringen. Projektet støttes økonomisk af Socialfonden, Indenrigs- og Socialministeriet samt Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuners arbejdsmarkedsudvalg og deres lokale beskæftigelsesråd (LBR). Projektet samler en række aktører i bestræbelserne på at mindske sygefravær og fremme sundhed på arbejdspladserne. I løbet af det første halvandet år af projektperioden er der blevet afviklet cirka 50 kurser, temamøder og netværksarrangementer for deltagere (718 personer), der kommer fra 154 private og offentlige virksomheder, tre kommuner samt læger, a-kasser og faglige organisationer. Aktørerne får kompetenceudvikling og mulighed for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af faggrupper og kommuner. Projektet har desuden udarbejdet og videreformidlet værktøjer om, hvordan man laver en stresspolitik, graviditetspolitik og afholder sygefraværssamtaler. Opstarten på projektet var lettere kaotisk, fordi bevillingen fra Socialfonden lod vente på sig, og nogle kommuner og deres LBR var afventende med at give grønt lys til medfinansieringen. Sønderborg Kommune, som ellers havde været med i det tidligere projekt sammen med de tre andre kommuner, sprang fra på målstregen, og Haderslev Kommune var lige ved at gøre det samme. Projektmedarbejderne og projektlederen blev ansat med forsinkelse, hvilket skubbede mange af aktiviteterne og etableringen af projektet. Men i slutningen af 2008 tog begivenhederne fart, og projektet har nu nået sine måltal for antallet af arrangementer og deltagere samt tilfredsheden med arrangementerne, som fremgår af måltallene. Side 1

7 1.1 Konklusion CABI kan konkludere, at Projektcenter Sønderjylland i projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen midtvejs i forløbet har gennemført en række informative og lærerige kurser, temamøder og netværksmøder samt udviklet tre konkrete og håndterbare værktøjer. Deltagernes tilfredshed med arrangementerne er meget høj, og Projektcenter Sønderjylland ses af de involverede aktører som et samlingspunkt for indsatsen mod sygefravær og for sundhedsfremme i Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner. Projektet har også nogle udviklingspunkter, som evaluator vil gennemgå i anbefalingerne nedenfor. Hvis udviklingspunkterne bliver implementeret, øger Projektcenter Sønderjylland sine chancer for fortsat at eksistere, når EU-støtten ophører ved udgangen af Øget kompetenceudvikling og viden om sygefravær og sundhed i Syddanmark Indtil videre har deltagere været med i projektets 50 kurser, temamøder og netværksmøder, og de flest af dem har set de tre værktøjer, der er blevet udarbejdet om graviditetspolitik, stresspolitik og sygefraværssamtaler. Deltagerne kommer fra 147 private og offentlige virksomheder samt medarbejdere fra Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner, lokale læger, a-kasser og fagforeninger. Fælles for deltagerne er, at de har øget deres vidensniveau og er blevet opkvalificeret inden for sygefravær, sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Der er generelt en tilfredsstillende tilslutning til projektets arrangementer. Flere kurser har været overbooket, og projektet måtte sige nej til interesserede, mens enkelte har haft meget få deltagere især arrangementerne for lægerne. Enkelte kurser er blevet aflyst grundet manglende tilslutning. Et tværgående samarbejde, der arbejder med rammevilkår i flere kommuner, faggrupper og sektorer En af de helt store forcer ved dette projekt er det tværgående samarbejde blandt forskellige faggrupper og sektorer på tværs af Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Hvis Projektcenter Sønderjylland og projektaktiviteterne skal forankres efter 2010, hvor EU-støtten ophører, bliver det tværgående samarbejde et af hovedargumenterne. Hovednøglen til at få bugt med sygefraværet ligger i en tidlig indsats og et effektivt samarbejde på tværs af arbejdspladserne og de relevante instanser. Her kan Projektcenter Sønderjylland tilbyde at være igangsætter, formidler af viden og kompetenceudvikler af parterne. Et effektivt tværgående samarbejde kræver en kompetent projektledelse, og her udmærker projektsekretariatet hos Projektcenter Sønderjylland sig. De fire projektansatte gør en stor indsats, og der er styr på planlægning, administration og gennemførelse af arrangementerne og udarbejdelsen af værktøjer. Projektledelsen supporteres af en dygtig teknikergruppe, der er med til at ideudvikle og yde sparring i forløbet. Side 2

8 Projektet virker til at have en effekt på en mindskning af sygefraværet 5 procent af de deltagende private og offentlige virksomheder erklærer, at projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen har medvirket til, at virksomheden helt sikkert har mindsket sygefraværet, mens 28 procent mener, at det måske er sket. Det er det nærmeste, evaluator kommer på at bevise en direkte effekt af projektet på sygefraværet. Derudover ser vi nogle mulige afledte effekter i, at antallet af personer på sygedagpenge er faldet generelt i de tre kommuner fra (dog er det steget en smule i Haderslev Kommune), mens udviklingen på landsbasis er gået den anden vej. Høj tilfredshed med projektets aktiviteter, oplægsholderne og faciliteterne 95,2 procent af alle deltagerne har samlet set været tilfredse eller meget tilfredse med projektets aktiviteter. Det er langt over projektets ellers ambitiøse mål på 80 procent. Det er et meget flot resultat. Samtidig er 95 procent af deltagerne enten tilfredse eller meget tilfredse med oplægsholderne, deltagernes forventninger er i høj grad blevet indfriet, og de har fået brugbare input til deres arbejde. Endelig har lokalerne og forplejningen har været i top. 93 procent af deltagerne er tilfredse eller meget tilfredse med dem. Øget social ansvarlighed på arbejdspladserne kan formentlig betale sig Noget tyder på, at det betaler sig på virksomhedernes bundlinje at være socialt ansvarlige og forsøge at bearbejde og forebygge sygefravær. En konkret virksomhed, der er med i projektet, tjener en million kroner på bundlinjen, hver gang den kan skære 1 % af sygefraværet. Der er i dette projekt ikke lavet en return on investment-analyse af virksomhedernes sociale ansvar, men noget tyder på, at det kan betale sig. A-kasserne nævner desuden, at flere af de store virksomheder, der har været med i dette projekt, har ændret deres holdning til sygefraværsindsatsen, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. Bred formidling til aktører i Sønderjylland Projektet har indtil videre udsendt 16 pressemeddelelser, en række nyhedsbreve, tre kursuskataloger, de tre værktøjer og megen anden relevant information til netværket af aktører og lokale medier. Derudover fungerer centrets hjemmeside som informationskanal, og interesserede har blandt andet mulighed for at downloade de tre værktøjer og tilmelde sig til arrangementerne direkte på hjemmesiden. Formidlingen fra projektet har resulteret i en relativ stor omtale i de lokale medier. Mange kender projektet, men med en ekstra formidlingsindsats kan det komme ud til endnu flere af de primære interessenter. Lægerne på banen i forhold til virksomhederne og kommunerne Med regeringens nye lovgivning på sygefraværsområdet skal lægerne til at udarbejde den anden halvdel af den sygemeldte medarbejders mulighedserklæring. Virksomhederne skal sammen med medarbejderen udarbejde den første halvdel. Det har været nærliggende for Side 3

9 Projektcenter Sønderjylland i dette projekt at invitere lægerne ud til virksomhederne, så de kan se med egne øjne, hvordan virkeligheden er på arbejdspladserne. Der har været et par virksomhedsbesøg for lægerne. Lægerne skal også lave den ene halvdel af mulighedserklæringen for ledige sygedagpengemodtagere, mens kommunerne skal lave den anden halvdel. Derfor har Projektcenter Sønderjylland også arrangeret fælles arrangementer for de to grupper. For eksempel har sagsbehandlerne og lægerne været til Spis med din lægearrangement. Det er ikke nemt at få lægerne til at deltage i arrangementerne, men det er i nogen grad lykkes i dette projekt. Netværkssamarbejde mellem kommunerne og a-kasser/faglige organisationer En tidligere telekommunikationsdirektør er citeret for at have sagt, at samtale fremmer forståelsen. Det gælder også løsningen af problemstillinger inden for sygefravær, som både den sygemeldtes kommune og a-kasse/faglige organisation skal indover. Projektcenter Sønderjylland har igangsat en række netværksarrangementer i Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner, som har medvirket til at øge det fælles sprog mellem parterne. Forankringen og finansiering af Projektcenter Sønderjylland ved socialfondsstøttens ophør Alle interessenter i indsatsen mod sygefravær og sundhedsfremme slår fast, at der er et behov for et center som Projektcenter Sønderjylland. Men langt fra alle er villige til at finansiere tiltaget. Kommunerne fattes penge, mens LBR og Socialfonden ikke kan og må støtte projekter, der ligner drift. Projektcenter Sønderjylland har udarbejdet et forankringsnotat, hvor en kommende finansiering søges fundet hos arbejdsmarkedsudvalgene og LBR i de deltagende kommuner. Der tænkes etableret et nyt tværkommunalt center, som i den arbejdsmarkedsudvalgsfinansierede del etablerer en række kurser for kommuner og virksomheder, erfagrupper og fundraising. I den LBR-finansierede del vil Projektcenter Sønderjylland udvikle det tværkommunale samarbejde og koordinere LBR-dagsordener og fælles informationsarbejde til lokale virksomheder. Evaluator finder forslaget til fremtidig forankring interessant og foreslår i rapporten en række yderligere medfinansieringsmuligheder, nemlig: 1. Kommuners sundhedsafsnit som medfinansiering (ikke kun arbejdsmarkedsudvalg) 2. Projektcenter Sønderjylland som tværkommunalt sekretariat for LBR 3. Sønderborg, Vejen eller andre kommuner også med til at medfinansiere 4. Puljemidler og EU-støtte (som projektet også selv foreslår som fundraising) 5. Deltagerbetaling eller medlemskab for kursusdeltagerne Ud over udfordringerne med at forankre projektet efter socialfondsprojektet, står projektet ikke over for så store barrierer. Der var som nævnt en kaotisk opstart, som var lige ved at forpurre alle de gode tanker, der var tænkt. Projektet overvandt problemerne. Side 4

10 Derudover har der i den seneste statusperiode været aftagende interesse fra virksomhederne til at deltage i projektets aktiviteter. Det skyldes formentlig finanskrisen og virksomhedernes medfølgende ekstra fokus på drift og omkostninger. Samtidig har de kommunalt ansatte fra Haderslev Kommune ikke deltaget i så stor udstrækning som medarbejderne fra Aabenraa og Tønder Kommuner. Det skyldes formentlig arbejdspresset og prioriteringer i Haderslev Kommune. Fra september 2009 begynder det dog igen at se markant lysere ud med tilmeldingerne, oplyser projektet. 1.2 Anbefalinger til forbedring af indsatsen Evaluators anbefalinger nævnes løbende gennem rapporten. I dette afsnit er de væsentligste 11 anbefalinger kort summeret op. Anbefaling 1: Bevar troen og motivationen på et tværgående center fra 2011 Det kan være svært at se LBR og Socialfonden støtte projektet fremover. Kommunerne mangler også penge. Evaluator anbefaler Projektcenter Sønderjylland fortsat at tro på, at en løsning kan findes. De repræsentanter for LBR og kommunerne, som evaluator har interviewet, siger alle, at der er behov for Projektcentret. Mange siger også, at der må kunne findes en løsning. Projektcentret anbefales at fortsætte arbejdet på en forankring. Anbefaling 2: Bevar fokus på at få kommunerne til at finansiere hovedparten af centret fra 2011 Hvis kommunernes LBR kan se en ide i det nyeste forankringsnotat fra september 2009, som projektet har udarbejdet, er der god grund til for Projektcenter Sønderjylland at bevare fokus på at få kommunerne og deres LBR til at finansiere hovedparten af centret fra Projektet agter og anbefales også sideløbende at søge pulje- og fondsmidler til en eventuel ekstra medarbejder. Denne ekstra medarbejder kan også komme, hvis enten Sønderborg eller Vejen Kommune siger ja til at være med. Men nu skal de tre nuværende kommuner først overbevises om, at det er en god idé. Projektet anbefales at prioritere arbejdet på at få kommunerne med på ideen fremover. Som udgangspunkt anbefaler evaluator, at det først som sidste udvej overvejes at inddrage deltagerbetaling og medlemskab for at deltage i kurserne. Anbefaling 3: Mere fokus på fastholdelse: Øg inddragelse af kommunernes forvaltninger, f.eks. sundhedsafsnit Flere af projektets interessenter kan godt forestille sig, at Projektcenter Sønderjylland fremover fortsat fungerer som sekretariat for et tværgående samarbejde, evt. en erfa-gruppe, mellem de deltagende kommuner. Derudover har projektet en god kontakt til mange af områdets virksomheder, som kan være værdifuld for kommunernes sundhedsafsnit. Side 5

11 Evaluator anbefaler projektet at øge fokus på fastholdelse og sundhedsfremme. På den måde lægger man sig tæt op ad regeringens handlingsplan, der støtter en tidlig indsats og forebyggelse af sygefravær frem for at bekæmpe sygefravær, når det er opstået. Anbefaling 4: Inviter et par virksomheder og sundhedsafsnitschefer ind som medlemmer af teknikergruppen I øjeblikket sidder der én virksomhed i styregruppen for projektet, men der er ingen virksomheder repræsenteret i teknikergruppen. Virksomhederne besidder en ekspertviden om virkeligheden ude på arbejdspladsen, så derfor anbefaler evaluator, at teknikergruppen inviterer et par virksomheder ind som medlemmer. Hvis der fremover skal mere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, anbefales projektet også at invitere cheferne for sundhedsafsnittene ind i teknikergruppen. Anbefaling 5: Inddrag nye aktører samt flere virksomheder i projektet mere opsøgning Evaluator anbefaler projektet at overveje at inddrage Arbejdsskadestyrelsen, sygehusene, psykologer og forsikringsselskaber som nye deltagere i projektets aktiviteter på det taktiske niveau. Det kan være i netværk, som oplægsholdere eller som sparringspartnere. Desuden anbefales projektet at øge opsøgningen, så der rekrutteres endnu flere virksomheder og nogle af de grupper, der pt. har et højt fravær fra arbejdspladsen. Det kan være skolelærere, pædagoger og ansatte på social- og sundhedsområdet. Der er mange virksomheder i kommunerne, der ikke har hørt om Projektcentret, men som har et behov for at tage del i samarbejdet. Alene i Haderslev Kommune er der momsnumre, så der er nok at gå i gang med for projektet, som har kontakt til cirka 650 virksomheder i alt i det tre kommuner. Anbefaling 6: Større fokus på aktiviteter, der udvikler best practice Regeringen påviser, at det har en virkning på mindskningen af sygefravær, hvis der udvikles flere best practice hos de aktører, der arbejder med de sygemeldte. Det er både i sygedagpengeafdelinger og hos virksomheder, læger, a-kasser og faglige organisationer, det er relevant. Projektcenter Sønderjylland kan i kommende aktiviteter og i sin formidling lægge yderligere vægt på de gode eksempler og best practice. Anbefaling 7: Projektcentret som foredragsholder på arrangementer Medarbejderne i Projektcenter Sønderjylland har deltaget i størstedelen af projektets arrangementer. Deres viden om sygefravær og sundhedsfremme er øget i løbet af det sidste halvandet år. Derfor kan man forestille sig, at medarbejderne kan planlægge og selv afholde nogle af de kommende arrangementer. Dermed gør Projektcentret sig klar til den virkelighed, der møder dem efter socialfondsprojektets ophør, hvor det kan blive relevant, at Projektcentret også varetager implementering ude på virksomhederne og i kommunerne. Side 6

12 Anbefaling 8: Undersøg effekt og anvendelse af de udarbejdede værktøjer og udbred dem til endnu flere via en øget formidling Der hersker tvivl om, hvor meget de tre udarbejdede værktøjer bliver anvendt ude på arbejdspladserne. De fleste, som evaluator har interviewet, siger, at det er nogle gode værktøjer. Men de færreste har brugt dem. Evaluator anbefaler, at Projektcenter Sønderjylland laver en effektmåling på værktøjerne. Bruges de ude på arbejdspladserne? Projektcentret arbejder i forankringsstrategien med et scenarie om, at der skal tages ressourcer fra værktøjsudarbejdelsen, som i stedet skal gå til fundraising. Det er fornuftigt, hvis kun få mennesker bruger værktøjerne, men ufornuftigt hvis mange mennesker bruger dem. Anbefaling 9: Opfordr virksomhedskonsulenterne til at tage værktøjerne med ud på arbejdspladserne En måde at få værktøjerne med ud på arbejdspladsen og taget i brug, når der er behov for det, er at bede kommunernes virksomhedskonsulenter have værktøjerne med derud. Evaluator anbefaler, at virksomhedskonsulenterne fremover opfordres til at tage værktøjerne med ud til virksomhederne. Denne opfordring skal måske komme fra lederne af jobkonsulenterne, så Projektcentret må tage det op med dem. Projektcentret kan også gennemføre informationsmøder om værktøjerne for sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Anbefaling 10: Engager lægerne via fyraftensmøder om mulighedserklæringen, rundbordssamtaler m.v. Projektcenter Sønderjylland anbefales i den kommende projektperiode fortsat at fokusere på at få lægerne til at deltage i arrangementerne. Der bør fortsat fokuseres på både lægevirksomhed og læge-kommune-forholdet, da mulighedserklæringerne fordrer et samarbejde mellem de parter. Anbefaling 11: Få HK og arbejdsgiverorganisationerne mere på banen evt. besøgsrunde HK og flere af arbejdsgiverorganisationerne har ikke været så involveret i projektet hidtil. Evaluator anbefaler projektet at gøre en ekstra indsats for at få dem med i projektet, da de er væsentlige for indsatsen med sygefravær og for sundhedsfremme. HK hører til så tæt som i Rødekro, så geografien bør ikke være en hindring. Side 7

13 2 OM EVALUERINGEN Metoden til denne midtvejsevaluering er summativ. Det er en resultatmåling, der baseres på et kombineret kvantitativt og kvalitativt metodegrundlag. Set i et overordnet perspektiv er midtvejsevalueringen også formativ, da den bidrager til den processuelle læring i projektet frem mod afslutningen i Formålet med evalueringen er for det første at kontrollere status på projektet i forhold til tidligere opstillede mål og aktivitetsbeskrivelser. For det andet kan de afviklede undersøgelser og rapporten bruges i projektets læringsproces. Og for det tredje kan rapporten bruges til at informere og sprede erfaringer om projektets udvikling og resultater. Dette metodeafsnit er uddybet i bilag 2. En række kvalitative og kvantitative undersøgelser er gennemført som led i dataindsamlingen til denne rapport. Undersøgelserne, der er udspecificeret i bilag 1, er: 1. Interviewundersøgelser med: a. Formand for LBR Haderslev b. Jobcenterchefer fra Tønder og Aabenraa Kommuner og konstitueret jobcenterchef fra Haderslev Kommune c. Ledere af sygedagpengeafdelinger i Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner d. Tidligere projektledere i Projektcenter Sønderjylland, der nu er hhv. udviklingskonsulent i Aabenraa Kommune og konsulent i Arbejdsmarkedsservice i Haderslev Kommune e. Projektleder og koordinatorer fra Projektcenter Sønderjylland f. Syv ledere og medarbejdere fra private og offentlige virksomheder g. Syv repræsentanter for sygedagpengesagsbehandlere, faglige organisationer, a-kasser og jobkonsulenter h. En praktiserende læge i Tønder, en praktiserende læge fra Toftlund samt en lægekonsulent i Aabenraa og Tønder i. Kontorchefen for Beskæftigelsesregion Syddanmark j. Tre undervisere i projektet k. Projektlederen for Green Networks søsterprojekt l. To eksperter på sygefraværsområdet (en af dem har også undervist) 2. Spørgeskemaundersøgelser: a. Evalueringsskema til deltagerne i alle projektets kursusaktiviteter, hvor relevant. Antal respondenter: ud af i alt Svarprocent: 85 % b. Webbaseret evalueringsskema med 10 spørgsmål til private og offentlige virksomheder, som har deltaget i projektets kursusaktiviteter. Antal respondenter (kun ét svar pr. virksomhed): 78 ud af i alt 147. Svarprocent: 47 % c. Statistik fra deltagerstartskemaer i Socialfondens obligatoriske system Side 8

14 3. Desk research af modtaget materiale fra projektet: a. Fakta og fagbeskrivelser af projektets aktiviteter, herunder mødereferater b. Projektets kommunikations- og informationsstrategi c. Projektets forankringsnotater fra juni og september 2009 d. Projektets benchmarking fra februar og september 2009 e. Projektbeskrivelse i bevilget socialfondsansøgning f. Økonomiske statusrapporter for den foreløbige projektperiode g. Artikler og pressemeddelelser om projektet En enkelt fejlkilde er, at et af projektets mange mål går ud på, at kommuner og læger skal opleve, at samarbejdet mellem dem forbedres som følge af de igangsatte aktiviteter. Af ressourcemæssige årsager er dette mål ikke evalueret kvantitativt, men evaluator har spurgt ind til det kvalitativt hos begge parter og baserer i øvrigt vurderingen af målindfrielsen på de kvantitative og kvalitative evalueringsskemaer, som kommuner og læger har udfyldt efter arrangementerne. Spørgeskemaerne har høj reliabilitet, da de er indsamlet hos hele populationen, dvs. henholdsvis alle kursusdeltagere (kursusevalueringsskema) og alle virksomhederne (webbaseret spørgeskema), der har været tilknyttet projektet. Svarprocenterne er tilfredsstillende. En fejlkilde er dog, at respondenterne ved, at sekretariatet hos Projektcenter Sønderjylland ser deres besvarelser, inden de sendes til evaluator. Indsamlingen bør ske anonymt i en kuvert til evaluator. Side 9

15 3 PROJEKTETS BAGGRUND OG ETABLERING Projektcenter Sønderjylland gennemfører i perioden et kompetenceudviklingsprojekt om sygefravær og sundhed på arbejdspladsen. De to temaer er nært beslægtede og fortjener begge stor opmærksomhed og fokus. Sygefraværet på landets arbejdspladser og hos de ledige er meget højt. Og det kan betale sig at gøre en indsats for at få det nedbragt. Hvis man tilmed sætter ind med sundhedsfremme, kan indsatsen blive forebyggende i stedet for, at samfundet først reagerer, når den syge først møder op ved kommunen og beder om sygedagpenge. 3.1 Sygefravær og sundhed aktuelle samfundsemner 37 milliarder kroner koster det om året, når mennesker svarende til fem procent af arbejdsstyrken hver dag melder sig syge og bliver hjemme fra arbejde. Det er et højt tal, og der kan frigives mange ressourcer, hvis sygefraværet kan nedbringes. Regeringen er meget opmærksom på problematikkerne og mulighederne og lancerede i juni 2008 handlingsplanen Sygefravær en fælles udfordring med 30 initiativer mod sygefravær. Handlingsplanen fokuserer på fire områder (kilde: regeringen 2008): Sygefravær skal forebygges Tidlig indsats skal fremmes Syge skal være aktive under sygemeldingen Der skal arbejdes for, at sundheds- og beskæftigelsesindsatsen spiller bedre sammen Henover efterår og vinter træder en ny lovgivning i kraft på sygefraværsområdet, der stiller krav om en tidligere aktivering af sygemeldte (Beskæftigelsesministeriet 2009). Et udpluk af den nye lov: Arbejdsgiveren skal senest i den fjerde sygeuge afholde sygesamtale med den sygemeldte medarbejder. Arbejdsgiveren skal desuden sammen med den sygemeldte medarbejder udfylde halvdelen af en mulighedserklæring Den sygemeldte medarbejders egen læge skal herefter udfylde resten af mulighedserklæringen Både virksomheder og læger skal fremover sætte fokus på, hvad medarbejderen kan frem for det, vedkommende ikke kan A-kasserne skal fremover holde sygesamtaler med de sygemeldte ledige Jobcentrene får et økonomisk incitament for at aktivere de sygemeldte for at få dem hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Sygedagpengesagsbehandlere skal aktivere sygemeldte borgere i mindst ti timer om ugen for at kommunen kan få statens høje Side 10

16 dagpengerefusionstakst på 65 procent. Ved manglende aktivering eller aktivering under 10 timer bliver kommunen kun refunderet en takst på 35 procent af beløbet Set over en længere periode er statistikkerne foruroligende. Antallet af danskere, der har forladt deres job for at gå på sygedagpenge, er steget med 50 procent mellem 1997 og 2006 (AKF 2009). I perioden fra 2005 til 2007 voksede antallet af sygedagpengemodtagere på landsbasis med knap en sjettedel. Den gennemsnitlige længde af et sygedagpengeforløb er vokset fra ni til over ti uger, og antallet af personer, der får sygedagpenge i over et år, er vokset med over en tredjedel. Fra er antallet af dagpengemodtagere i forbindelse med sygdom over 21 dage vokset med 11 procent. Udviklingen i antal personer med dagpenge i forbindelse med sygdom over 21 dage Figur 3.1. Langvarigt sygemeldte på dagpenge, kilde: DST 2009 Statistikken fortæller os desuden, at næsten hver femte, der har været syg i over et år, ender på førtidspension, så det kan betale sig at gøre noget for at forebygge og forsøge at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdspladsen i den grad, det er muligt. Regeringen arbejder bl.a. med en rummelig sygefraværspolitik, hvor den syge kan benytte sig af deltidssygemelding (Beskæftigelsesministeriet 2009). Regeringen vil skære op til 20 procent af sygefraværet inden 2015, og allerede inden for en kortere årrække er målet at reducere sygefraværet med omkring personer langt de fleste vil være personer på sygedagpenge (Regeringen 2008). Det er et ambitiøst mål, når man blandt andet tager i betragtning, at der i de kommende år er store årgange, der vil gå på efterløn eller pension. Det vil nemlig formentlig øge presset på arbejdsmarkedet og ikke mindst inden for kommunale områder som social- og sundhedsområdet, folkeskolen samt dag- og døgninstitutionsområdet. På landets jobcentre er situationen også presset, fordi man i øget grad skal arbejde med at få de udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet, og samtidig får pålagt flere og flere opgaver fra staten. Allerede i dag er der inden for de områder et stort sygefravær. Ansatte i kommuner Side 11

17 og regioner havde i 2007 et gennemsnitligt sygefravær på 13,3 dage, mens det lå på 8,6 dage for de statsligt ansatte og 9,0 dage for privatansatte Gennemsnitligt sygefravær for den statslige, kommunale og private sektor i 2007 (antal dage) 0 Den statslige sektor Den kommunale sektor Den private sektor Figur 3.2. Gns. sygefravær i sektorer i 2007, kilde: DST 2009 Regeringens handlingsplan for sygefraværsområdet konstaterer ydermere, at syge, der er aktive, lettere vender tilbage til arbejdet. Når man kommer delvist tilbage i job eller har kontakt med arbejdsgiveren, får man en højere grad af varig fastholdelse på arbejdsmarkedet samt færre gentilmeldinger til sygedagpenge. Sund kost på arbejdspladsen, rygestopkurser eller motion og sundhedsaktiviteter betalt af arbejdsgiveren er en af de oplevede måder at bearbejde sygefraværsprocenten på, da for eksempel overvægtige og rygere har mere sygefravær end normalvægtige og ikke-rygere. Et sundt liv mindsker sygemeldingerne fra arbejdet og øger samtidig den enkeltes velvære. Deltidssygemeldinger, mulighedserklæringer, aktivering af fleksjobbere og løntilskud til førtidspensionister, sygesamtaler og dagpengerefusionstakster er blot nogle af terminologierne, som arbejdsmarkedets aktører skal have ind under huden de kommende år. Regeringen ønsker, at både kommuner, virksomheder, læger, a-kasser og faglige organisationer skal have mere viden om sygefravær og flere værktøjer til forebyggelse heraf. Det mål er Projektcenter Sønderjylland med til at indfri med projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen et kompetenceudviklingsprojekt. Denne rapport er midtvejsevalueringen af det projekt, hvis mål og interessenter kort vil blive beskrevet i det følgende. 3.2 Formål og målgrupper i projektet Projektets formål og metoder Formålet med projektet er at gennemføre kompetenceudvikling og netværksdannelse for projektets målgrupper med henblik på at mindske sygefraværet, øge fastholdelsen af medarbejderne, fremme sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet og fremme sunde arbejdspladser. Side 12

18 Projektets metoder er for det første at synliggøre en række metoder og værktøjer til nedbringelse af sygefravær og sundhedsfremme lokalt og regionalt i Syddanmark. Offentlige og private virksomheder skal opkvalificeres og understøttes i implementeringen af metoder til håndtering af sygefravær og sundhedsfremme. Kommunernes indsats for arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet skal opkvalificeres og udvikles. Faglige organisationer og a-kassers arbejde med sygemeldte skal opkvalificeres og udvikles. Og sidst, men ikke mindst, skal projektet opkvalificere og fremme en tværfaglig koordineret indsats på tværs af aktørerne. Samarbejdet sker på tværs af de tre kommuner Tønder, Haderslev og Aabenraa, og aktørerne er også forskellige parter, der sammen skal medvirke til at mobilisere kræfterne på tværs, så sygefraværet kan mindskes og sundheden øges Målgrupper og samarbejdspartnere Projektet har en bred primær målgruppe. Projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Virksomheder Læger Kommuner Faglige organisationer Andre arbejdsmarkedsaktører A-kasser Figur 3.3. Projektets målgrupper Projektets målgrupper er: 1. Private og offentlige virksomheder, for eksempel ledere, mellemledere, HRmedarbejdere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og andre nøglepersoner 2. Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner (som myndighed), herunder især sagsbehandlere og jobkonsulenter Side 13

19 3. Læger (praktiserende læger, lægekonsulenter m.fl.) 4. A-kasser 5. Faglige organisationer og andre arbejdsmarkedsaktører Kommunerne, a-kasserne og de faglige organisationer har deltaget i et netværk i hver af de tre kommuner, hvor sygefravær og sundhed har været drøftet på tværs. Enkelte gange har de tre netværk været slået sammen til et fælles netværk. De hidtil gennemførte kursusaktiviteter har inddraget målgrupperne i dette omfang: Type kursus 38% 23% 30% 4% 4% Privat/offentlig Netværk Kommunal Kommunal og læge Læge Figur 3.4. Fordeling af de foreløbige aktiviteter (n=45) Projektets sekundære målgrupper omfatter pressen (indirekte, da den er bindeled til andre målgrupper), politikere, Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR), De Lokale Beskæftelsesråd (LBR) og erhvervsforeninger. Af dem er det primært politikerne og LBR, projektet inddraget i projektet som medlemmer af styregruppen. Politikerne fra arbejdsmarkedsudvalgene og LBR i de tre kommuner støtter desuden projektet økonomisk. Som partner i projektet har Projektcenter Sønderjylland i ansøgningen til Socialfonden inddraget netværksvirksomheden Green Network fra Vejle som samarbejdspartner. Planen var at samarbejde tæt om udviklingen af projektets aktiviteter og værktøjer, men samarbejdet er kun bragt i spil i nogen grad, som vi vender tilbage til. Der foretages som udgangspunkt ikke en egentlig visitation af deltagerne til Projektcenter Sønderjyllands projekt. Som udgangspunkt skal deltagerne dog komme fra de fem ovennævnte målgrupper samt fra Tønder, Aabenraa og Haderslev Kommuner. Enkelte deltagere kommer fra andre kommuner blandt andet Sønderborg Kommune, som ellers af politiske årsager meldte fra til medfinansieringen af projektet. Også Vejen Kommune har haft deltagere med på projektets aktiviteter. Side 14

20 3.3 Projektcenter Sønderjylland, styregruppe og teknikergruppe Projektsekretariatet fra Projektcenter Sønderjylland Projektsekretariatet varetager den daglige ledelse og administration af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen. Sekretariatet består af en projektleder, to projektkoordinatorer og en administrativ medarbejder. Der er to AC ere og to HK er. Navn Stilling Arbejdsbeskrivelse Karen Bjerregaard Pedersen Projektleder Overordnet ansvarlig for projektets ledelse (37 t.). Beslutningstager for projektets økonomi og udvikling. Tovholder til det politiske niveau, styregruppen og teknikergruppen. Tovholder for netværket i Tønder Kommune. (Den overordnede ansvarlige er direktøren for Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune) Kristina Stuhr Jørgensen Projektkoordinator Taktisk koordinator og formidler (32 t.). Koordinering af projektets deltagere, aktiviteter, værktøjer og administration. Har analyseopgaver som benchmarking og sender nyhedsbreve ud. Tovholder for netværket i Aabenraa Kommune Christian Métais Projektkoordinator Taktisk koordinator og formidler (37 t.). Koordinering af projektets deltagere, aktiviteter og administration. Ansvarlig for opdatering af projektets hjemmeside cssa.dk. Tovholder for netværket i Haderslev Kommune Annie Bente Hjorth Administrativ medarbejder Administrativ ressource i forhold til projektøkonomi og Socialfonden (37 t.). Varetager håndtering af tilmeldinger. Figur 3.5. Projektsekretariatet fra Projektcenter Sønderjylland Samlet har projektsekretariatet kompetencer inden for projektledelse, de kommunale systemer, erfaring med temaet sygefravær og godt kendskab til sundhedsfremme og forebyggelse. Gruppen favner meget bredt. Gruppen har også i vid udstrækning deltaget i projektets arrangementer og stået for tovholderfunktionen i den forbindelse. Sammen med teknikergruppen udtænker sekretariatet nye aktiviteter og udarbejder værktøjerne i projektet. Der er ros fra projektets deltagere til projektsekretariatet. For eksempel siger en virksomhedskonsulent: De gør det rigtig godt. Når man kommer ud til møderne, er tingene bare i orden, og det, der ikke er i orden, kommer i orden på et splitsekund. Kommunal virksomhedskonsulent. August 2009 Side 15

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-12-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17.40 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen og Allan Emiliussen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse. Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse

Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse. Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse Projektet er forankret i Jobcenter Viborg og samarbejder primært med følgende afdelinger: Sygedagpengeafdelingen Jobservice Anden aktør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere