Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler."

Transkript

1 Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen Farsø Tel.: Dato: 25. juni tilladelse til imprægneringskar på adressen Lounsvej 10, 9640 Farsø Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse til 2 kar indeholdende imprægneringsvæsker til imprægnering af net på adressen Lounsvej 10, 9640 Farsø. Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. I forbindelse med etableringen har et udkast til denne tilladelse været i hørring, men tilladelse er aldrig blevet givet, hvorfor den hermed udarbejdes som lovliggørelse. Teknik- og Miljøforvaltningen, Farsø Frederik IX's Plads Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Lise Buchreitz Harbo Tel.: Mail: Lovgrundlag Tilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens Tilladelse efter anden lovgivning er ikke omfattet af denne tilladelse. Kommunen har vurderet at etableringen ikke kræver landzonetilladelse iht. planloven 2, da produktionsarealet er < 500 m² der ikke vil ske udendørs oplag ikke sker væsentlige ændringer af eksisterende bygning Kommunen har desuden efter dialog med Miljøstyrelsen vurderet, at etableringen ikke kræver miljøgodkendelse iht. miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Kommunen har vurderet at projektet ikke kræver VVM-screening. Der er søgt om ændret anvendelse iht. til byggeloven 3. Matrikel- og ejerforhold 1 LBK nr af 22/ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 2 Lov nr. 937 af 24/ om planlægning 3 Byggeloven. Lov nr af 14/

2 Arealet udgøres af den eksisterende nordlige hal på matriklen 8a Lovns By, Lovns. Ansøger er Peter Poulsen, Hvalpsund Net A/S. Grunden ejes af Janni Strutze Torp og Miki Strutze Torp. Placeringen af karrene fremgår af det til tilladelsen vedlagte kortbilag. Vilkår Ikrafttræden og udløb 1. Tilladelsen er gældende fra dags dato. 2. Kommunen kan, uden at pådrage sig ansvar, trække tilladelsen tilbage, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der sker ændringer i produktionen, der ændrer forudsætningerne for tilladelsen. 3. Tilladelsen kan (jf. 20 i miljøbeskyttelsesloven) til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til: fare for forurening af vandforsyningsanlæg gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter 32 i Miljøbeskyttelsesloven miljøbeskyttelsen i øvrigt. Krav til indbygning og afdækning 4. Karrene skal etableres med dobbelt impermeabel (tæt) bund og vægge. 5. Yderste kar skal være tæt og bestandig med fald i bunden. Dette letter opsamling af evt. spild. 6. Inderst kar skal etableres af bestandigt materiale, og skal kunne flyttes i tom tilstand. 7. Dokumentation for tæthed skal forelægges kommunen, inden karrene tages i brug. 8. Der skal være mulighed for inspektion mellem yderste og inderste kar, så evt. udsivning/spild fra det inderste kar kan fjernes. 9. Karrene må tilsammen indeholde maximalt 30 m³ væske. 10. På alle arealer, hvor der håndteres kemikalier eller afdryppes net, skal gulvet have tæt belægning. 11. Nødvendige ændringer for at overholde vilkår 4-10 skal gennemføres senest 1. september Ellers bortfalder tilladelsen og karrene skal tages ud af drift. Miljøteknisk tilsyn 12. Miljøteknisk tilsyn skal udføres af Vesthimmerlands Kommune eller af et uvildigt firma, der på forhånd er godkendt af kommunens miljøafdeling efter gennemførelse af ændringerne jfr. vilkår 11. Side 2

3 13. Det skal meddeles til kommunens miljøafdeling, når anlægsarbejdet jfr. vilkår 11 går i gang. 14. Straks efter arbejdets (jfr. vilkår 11) afslutning, skal det meddeles kommunens miljøafdeling, at arbejdet er afsluttet. Målfast tegning skal sendes til kommunen. 15. Ansøger skal løbende meddele enhver ændring i produktionen til kommunens miljøafdeling. 16. På kommunens anmodning skal ansøger få en rådgiver til at udtage stikprøver af jorden omkring karrene. Stikprøverne analyseres af et akkrediteret firma. Egenkontrol 17. Virksomheden skal dagligt inspicere ydre kar for spild. I tilfælde af utæthed skal indre kar tømmes. 18. Virksomheden skal mindst hvert femte år tømme indre kar og få inspiceret begge kar af en ekstern sagkyndig. Dokumentation herfor skal indsendes til kommunen og opbevares i mindst 5 år. Baggrund for tilladelsen Peter Poulsen har den mundtligt søgt om tilladelse til etablering af kar i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Grundlag for sagsbehandling 1. Mundtlig ansøgning af Byggeansøgning modtaget Tilsyn Kommunens vurdering Kommunen har vurderet de miljømæssige forhold ved projektet og finder ikke noget til hinder for, at det ansøgte færdigetableres. Ved etablering af dobbeltbundet kar med inspektion, reduceres risiko for udslip til jord mest muligt. For at sikre mod nedbrydning skal kar inspiceres hvert 5. år. Grundvandsforhold og natur Lokaliteten ligger i et område uden for indvindingsopland til almennyttige drikkevandsforsyninger. Der er ingen vandindvindingsboringer inden for 250 m. Projektet berører ikke beskyttede naturtyper af nogen art. Klagevejledning Et udkast til denne tilladelse har været i høring hos virksomheden samt grundejer. Denne tilladelse kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuelle klager over tilladelsen skal sendes til kommunen og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen videresender klage og sagsakter til Natur- og Miljøklagenævnet. Side 3

4 Hvis tilladelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen kan udnyttes, selvom der er klaget over den, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Klagemyndigheden kan til enhver tid ændre eller ophæve en påklaget tilladelse. Med venlig hilsen Lise Buchreitz Harbo Ingeniør, Miljøsagsbehandler Jannie og Mike Struntze Torp, Lounsvej 10, 9640 Farsø Region Nordjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Sundhedsstyrelsen, Side 4

5 Kortbilag Lounsvej 10, 9640 Farsø Karrene er placeret i den markerede bygning. Side 5

6 Side 6

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere