DEN DANSKE ARBEJDSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE ARBEJDSRET"

Transkript

1 OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN Tilegnet Tore Sigeman

3 OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009

4 DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN 1. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: J.P. Møller Bogbinderi, Haderslev Printed in Denmark 2009 ISBN Bind I-III samlet ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse BIND I. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Forkortelser... XXI Forord... XXIII Afsnit I. Introduktion Den traditionelle opdeling af retsstoffet i juridiske discipliner Arbejdsretten som juridisk disciplin Den internationale litterære tradition Den danske litterære tradition Fremstillingen En traditionel retsdogmatisk indfaldsvinkel? Fremstillingens afgrænsning og systematik Arbejdsforløbet bag fremstillingen Afgørelsesmaterialet Afsnit II. Historik Alment Fra kontrolsamfund til frihedsidealer Internationale udviklingslinjer Forholdene i Danmark Den kollektive dimension Internationale udviklingslinjer og generelle retsproblemer Forholdene i Danmark Statsintervention i de individuelle arbejdsvilkår Integration af arbejdsgivers og lønmodtageres interesser Internationalisering Særligt om offentlige ansættelser Afsnit III. Det lønnede arbejdsforhold Lønmodtagerbegrebet Det generelle problem Afgrænsningens gennemførelse i relation til de enkelte regelsæt Sammenfatning og konklusion Arbejdsgiverbegrebet V

6 Indholdsfortegnelse Afsnit IV. De faglige organisationer Organisationsfriheden Den folkeretlige baggrund Stillingen i henhold til dansk ret Det samlede regelsæt Den positive foreningsfrihed Den negative foreningsfrihed Særligt om foreningsfrihedsloven Organisationsopbygningen Lønmodtagersiden Arbejdsgiversiden Organiseringens omfang Virkemidler og -grundlag Afsnit V. Arbejdsrettens principgrundlag Arbejdsrettens placering i de juridiske discipliner Ansættelsesforholdets principgrundlag aftaleområdets grænser Det kontraktretlige udgangspunkt Tilpasninger ud fra stillingens art Sømænd Uddannelsesstillinger Offentlige ansættelser. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansættelser Den kollektive arbejdsrets principgrundlag Afsnit VI. Retskilderne Fænomenet. Retskilder og adfærdsnormer Reguleringsideologi De enkelte retskilder Lovgivningen Arbejdsrettens folkeretlige baggrund Folkeretten og dansk ret Globalt orienterede ordninger Menneskerettighederne ILO Den Europæiske Union Oversigt Indsatsområder Institutioner, retskilder og reguleringsproces Udviklingen af fællesskabets arbejdsret Gældende regler inden for inden for social- og arbejdsmarkedsområdet De overordnede målsætninger Indsatsområder inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken Redskaber Arbejdsmarkedsparternes direkte rolle Samarbejdet mellem medlemslandene Øvrige bestemmelser Retsproblemer Aftaler om arbejdsvilkårene. Den kollektive arbejdsoverenskomst Afgørelsespraksis Sædvanen Retsvidenskabens betydning Andre retskilder.»forholdets natur«og ledelsesretten VI

7 Indholdsfortegnelse Afsnit VII. Arbejdsretlige ufravigelighedsprincipper og systemsammenstød Problemstillingen Generelt Almindeligt uopgivelige retspositioner Ansættelseslovgivningens ufravigelighed Overenskomsternes ufravigelighed Prioriteringen mellem det kollektive og det individuelle system Særligt om lovgivningens fravigelighed Den principielle ufravigelighed Modifikationer i ufravigeligheden Hensynene bag ufravigeligheden Fravigelser til gunst for lønmodtageren Retsfortabelse gennem passivitet Ufraviglighedens rækkevidde Virkningen af den lovstridige aftale Særligt om overenskomsternes fravigelighed Den principielle ufravigelighed Virkningen af den overenskomststridige aftale Afsnit VIII: Tvisteløsningssystemerne Retstvister og interessetvister Udenretlig konfliktløsning Det fagretlige forhandlingssystem Alment om det fagretlige forhandlingssystem Hjemmel Organisationernes rådighed over sagens genstand Forhandlingens indhold Normens forhandlingsordning Forhandlingsordningen ved overenskomstbrud Alternative forhandlingsordninger Forhandlingsresultatet Præliminære konfliktløsningsordninger i øvrigt Almindelige regler om forlig og forligsforhandling Særlige afgørelsesinstanser Den administrative klagevej De særlige nævn Folketingets Ombudsmand Judiciel afgørelse Alment De judicielle afgørelsesorganer Internationale domstole De almindelige domstole Privat voldgift De fagretlige afgørelsesorganer Rammen for den fagretlige proces De faglige voldgiftsretter Arbejdsretten Andre fagretlige afgørelsesorganer Tjenestemandsretterne Kompetencekonflikter mellem de judicielle afgørelsesorganer Overordnede principper Domstolenes kompetence i fagretlige sager Alment Tvister om individuelle aftaler VII

8 Indholdsfortegnelse Tvister om anvendelsen af almindelige retsgrundsætninger Tvister om lovanvendelse Tvister om anvendelsen af kollektive overenskomster Det principielle udgangspunkt Organiserede lønmodtageres stilling Udenforstående lønmodtageres stilling Særligt om tvister med dobbelt tilhørighed Det materielle grundlag for pådømmelsen ved domstolene Kompetencekonflikter mellem de fagretlige organer indbyrdes Afsnit IX. Særlige internationale aspekter Begreberne Lovkonflikter på arbejdsrettens område Almindelige principper Konventioner Den danske internationale arbejdsret Principielle udgangspunkter Implementerede regelsæt EU-kontraktforordningen (Rom I) Udstationeringsdirektivet Retssammenligning i arbejdsretten Stikordsregister VIII

9 Indholdsfortegnelse BIND II. ANSÆTTELSESRETTEN Forkortelser... XXIII Afsnit X. Det retlige grundlag for det enkelte arbejdsforhold Alment om retskilderne. Disses prioritering i ansættelsesretten Identifikation af retskildeproblematikken i ansættelsesretten Kollektivt eller individuelt aftalegrundlag? Overenskomsten som retsgrundlag i h.t. særlig lovregel herom Retskildernes hierarki Fra de ufravigelige reglers område: Den offentlige rets regler som retskilde Indgåelse af aftaler om ansættelsesvilkår Fortolkning og udfyldning af indgåede ansættelsesaftaler Fortolkningsprincipper Udfyldning Alment Særligt om udfyldning gennem de almindeligt anvendte vilkår på området Særligt om overenskomster som udfyldende retsgrundlag Den overenskomstforpligtede arbejdsgiver Overenskomsten som retsgrundlag i relation til udenforstående arbejdsgivere Særligt om overført lovanvendelse Afsnit XI. Lønmodtagergrupperne Funktionærer Elever Generelt historisk baggrund Erhvervsuddannelseselever Erhvervsgrunduddannelseselever Andre lovregulerede elevforhold Medhjælpere Sømænd Tjenestemænd Andre lønmodtagere Offentligt ansatte Afsnit XII. Ansættelsen Formidlingen af kontakten mellem parterne Arbejdsformidling Avertering og opslag Særlige regler om etablering af ansættelse i det offentlige Informationsudveksling vedrørende ansættelsen IX

10 Indholdsfortegnelse 4. Den frie antagelsesret De kollektive overenskomster Foreningsfrihedsloven Ligebehandlingsloven Anden diskriminering Habilitetsproblemet På lønmodtagerside På arbejdsgiverside Ansættelsesbetingelser Arbejdsaftalens etablering og form Ansættelsesforholdets etablering Ansættelsesaftalens form Generelt Loven om ansættelsesbeviser Andre bestemmelser om skriftlighed Aftalekompetencen Tiltrædelsen Afsnit XIII. Tværgående regler om lønmodtagerens stilling Det mest overordnede perspektiv: Ansættelsesforholdet som kontraktforhold Overordnede principper for retsstillingen mellem parterne i specielle henseender Ledelsesretten Organisationsfriheden Ligebehandling og diskriminering Ligebehandling uanset køn Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Ligelønsloven Ligebehandlingsloven: Ligebehandling i øvrigt Generelle principper Sanktioner og klageveje Diskriminering p.g.a. race, tro, overbevisning, oprindelse, alder eller handicap Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Diskriminationsloven Generelle principper Sanktioner og klageveje Ligebehandling af deltidsbeskæftigede Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Deltidsloven Generelle principper X

11 Indholdsfortegnelse Sanktioner og klageveje Ligebehandling af tidsbegrænset ansatte Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Loven om tidsbegrænset ansættelse Generelle principper Sanktioner og klageveje Anciennitetsprincippet Integritetsværnet Problemstillingen og almindelige principper Generelle regelsæt om integritetsbeskyttelse Personoplysningsloven Helbredsoplysningsloven Forvaltningslovgivningen Særligt om lønmodtageres ytringsfrihed Lønmodtagerens loyalitetspligt Afsnit XIV. Ansættelsesforholdets tidsvilkår Alment Det normale ophør De normale tidsvilkår, generelt Tids- og opgavebegrænsede ansættelser Generelt Aftaler for lang eller ubegrænset tid Loven om tidsbegrænset ansættelse Generelle regler om opsigelse De normale tidsvilkår i enkelte kontrakter Funktionærer Elever Erhvervsuddannelseselever Erhvervsgrunduddannelseselever Medhjælpere Tjenestemænd De kollektive overenskomster Udfyldende regler om ansættelsesforholdets tidsvilkår Begrænsninger i opsigelsesadgangen: Opsigelsesgrundens betydning Alment Materielle afskedigelsesbegrænsninger ifølge den offentlige rets regler Usaglige afskedigelser Alment om kravene til afskedigelsens grund Fælles principper i reglerne om værn mod usaglig afskedigelse Funktionærlovens regel om usaglig afskedigelse Overenskomstmæssige regler om usaglig afskedigelse XI

12 Indholdsfortegnelse XII Afskedigelse på grund af organisationsforhold m.v Almindelige principper Foreningsfrihedsloven Organisationsfjendtlige afskedigelser på overenskomstdækkede områder Afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Reglernes baggrund, område og struktur Tillidsmandsbeskyttelsens tidsmæssige udstrækning De materielle beskyttelsesregler Sanktioner Ligebehandling ved afskedigelse Køn som afskedigelseskriterium Race, tro, overbevisning, oprindelse, alder eller handicap som afskedigelseskriterium Deltid som afskedigelseskriterium Tidsbegrænset ansættelse som afskedigelseskriterium Virksomhedsoverdragelse som afskedigelseskriterium Værnepligtsorlov som afskedigelseskriterium Pasningsorlov m.v. som afskedigelseskriterium Kommunalbestyrelseshverv som afskedigelseskriterium Krav efter arbejdstidsloven som afskedigelseskriterium Udnyttelse af vægringsretten efter arbejdsmiljøloven som afskedigelseskriterium Særlige afskedigelsesbegrænsninger ifølge de kollektive overenskomster Fremgangsmåden ved afskedigelse herunder opsigelsesbeskyttelsen i øvrigt Fremgangsmåden ved afskedigelse ifølge den offentlige rets regler Loven om kollektive afskedigelser Afskedigelser af større omfang Fratrædelser, der ikke eller kun delvis omfattes af lovens regler Forhandlingsproceduren og varslingspligten Overtrædelse af lovens forskrifter Diskretionspligten Kollektive informations-, hørings- og/eller forhandlingsrettigheder ved afskedigelse Fremgangsmåden ved afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Erstatning for unødig skadeforvoldelse ved afskedigelse Fratrædelsesrettigheder i øvrigt Arbejdsgiverens oplysningspligt omkring afskedigelsen Arbejdssøgning Ledighedsgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse Fortrinsret til genansættelse

13 Indholdsfortegnelse Bevarelse af tjenestebolig Tjenestemandsområdet: Rådighedsløn og tjenestemandspension Diskretionskravet Ophørsregler i specielle situationer Generelt Urigtige og bristende forudsætninger i almindelighed Nærmere om arbejdshindringer på virksomhedens side (»force majeure«m.v.) Almindelige principper Udtrykkelige bestemmelser i lov, overenskomst eller aftale Konklusioner Arbejdsgiverens død Lønmodtagerens invaliditet og død Særlige ophørsregler på elevområdet Lovlige arbejdskonflikter Iagttagelse af individualkontraktens tidsvilkår Arbejdsstandsningens individualretlige virkning i øvrigt Afsnit XV. Arbejdshindringer Permanente arbejdshindringer Midlertidige arbejdshindringer Midlertidige hindringer på arbejdsgiverside Midlertidige hindringer på lønmodtagerside Fraværets lovlighed Det principielt lovlige fravær Forbehold ud fra misligholdelsesreglerne Betalingskravet Betalingskravets principielle grundlag Retten til forholdsmæssigt afslag (inddragelse af en ellers hjemlet betaling) Afsnit XVI. Ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet Gennemførelse af vilkårsændringer Lov- og overenskomstmæssige regler Almindelige regler Det tilladeliges grænser forudsætningerne for ansættelsen Vilkårsændringer ud over kontraktens forudsætninger Ændring af lønmodtagerrepræsentanters stilling Ændring af tjenestemandsstillinger Suspension Suspensionen som misligholdelse Lønmodtagerpligter i suspensionsperioden Suspensionens gennemførelse i praksis. Formodningsregler Identitetsændringer XIII

14 Indholdsfortegnelse 3.1. Generelle partsskifteproblemer Ændring i lønmodtagerens identitet Ændring i arbejdsgiverens identitet Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse De af loven omfattede dispositioner Lovens virkning Overførelse af rettigheder og pligter i ansættelsesforholdet Andre følger af overdragelsesloven: Informations- og forhandlingspligt; lønmodtagerrepræsentanters stilling Andre lovregler om arbejdsgiverskifte Konkurs m.v Gældsordninger generelt Konkursordningen Kontraktens fortsættelse ansvaret for afbrydelse Konkursordenen Lønmodtagernes Garantifond Afsnit XVII. Sanktioner ved uregelret opfyldelse Reaktioner mod retskrænkelser Alment Særligt om fordringshavermora De enkelte sanktioner Hævebeføjelsen Alment Retsordenens almindelige regler om hævebeføjelsen Arbejdsgiverens frigørelsesadgang Almindelige ansættelsesforhold Særligt om bortvisning af lønmodtagerrepræsentanter Lønmodtagerens frigørelsesadgang Retten til at kræve erstatning Almindelige erstatningsregler Lønmodtagerens almindelige erstatningsansvar Arbejdsgiverens almindelige erstatningsansvar Arbejdsskader og erhvervssygdomme Almindelig skadeforvoldelse ved uregelret forvaltning af ansættelsesforholdet Uddannelsesmangler på elevområdet Skadevoldende omtale Skadevoldende rådgivning Tortgodtgørelse Forældelse Erstatning for tilsidesættelse af kontraktens tidsvilkår Alment Udtrykkelige regler om erstatningsudmålingen Udfyldende regler om erstatningsudmålingen XIV

15 Indholdsfortegnelse 2.3. Standsningsretten Forholdsmæssigt afslag Naturalopfyldelse Ugyldighed som værn mod retskrænkelser Advarsel Disciplinærforfølgning af tjenestemænd Disciplinærforfølgning eller almindelig ledelsesbeslutning? Midlertidige disciplinærforanstaltninger Endelige disciplinærforanstaltninger Afsnit XVIII. Lønmodtagerens pligter Alment Arbejdspræstationen Arbejdspligten arbejdsvægring og arbejdstidsforsømmelser Arbejdets art og omfang Arbejdstempoet Arbejdets kvalitet Arbejdsstedet Retten til arbejdsresultatet Almindelige regler Lønmodtageres opfindelser Lønmodtageres ophavsret Instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser Arbejdstiden Lovgivningens arbejdstidsregler Hviletid og fridøgn m.v Lovregler om unges arbejdstid Medhjælpere Tjenestemænds arbejdstid Deltidsloven Overenskomstmæssige arbejdstidsregler Normalarbejdstiden Arbejdstidens tilrettelæggelse Deltid og nedsat tid Overarbejde Forskudt tid Skiftehold Individualaftalemæssige arbejdstidsregler Vandelskravet Respektpligten over for foresatte og kolleger Hæderlighedskravet og decorumkravet Oplysnings og rapportpligten Omsorgspligten Pligten til at fremme sikkerheden på arbejdspladsen Den private arbejdsgivers markedsbeskyttelse XV

16 Indholdsfortegnelse 9.1. Almindelige regler Det løbende ansættelsesforhold Loyalitetspligtens eftervirkninger Aftalemæssige ordninger Aktivitetsbegrænsningsklausulerne, deres vedtagelse og virkning Indskrænkninger i aftalefriheden, herunder lempelsesregler Reglerne og deres baggrund Begrænsning af klausuler vedrørende det løbende ansættelsesforhold Begrænsning af klausuler vedrørende ansættelsesforholdets ophør Definitioner Lempelse efter aftalelovens 38, stk Tilsidesættelse efter aftalelovens 38, stk Gyldighedsreglen i funktionærlovens 18 (konkurrenceklausuler) Gyldighedsreglen i funktionærlovens 18 a (kundeklausuler) Gyldighedsreglen i jobklausulloven Gyldighedsreglen i Danske Lovs og lempelse efter aftalelovens Særlige regler om offentlige ansættelsesforhold Afsnit XIX. Lønmodtagerens rettigheder Vederlaget Fastsættelsen af vederlaget Lovgivning Aftale, overenskomst og udfyldende regler Vederlagssystemer Lønformerne Tidløn og præstationsløn Tillæg Bidrag til sociale ordninger Naturalieydelser og frynsegoder Fritvalgsordninger og fleksible lønpakker Lønregulering Betalingen i atypiske rådighedssituationer Overenskomsternes lønsystemer Generelt Minimalløn Mindsteløn Rammeløn Normalløn Akkordløn De offentlige lønsystemer: Lokalløn m.v XVI

17 Indholdsfortegnelse Generelle problemer omkring de lokale lønforhandlingsordninger Driftsresultatafhængige lønordninger Individuel tantieme o.l Kollektive overskudsdelingsordninger Aktieløn Provisionsløn Vilkårlige løntillæg Vederlagets beregning i særlige tilfælde Rette lønstørrelse Naturalieydelsers værdi Lønudbetalingen Transport af løn Fyldestgørelse i løn Lønindeholdelse og udlæg i løn Modregning i vederlaget Løntilbageholdelse indtil videre Misligholdelse af vederlagsforpligtelsen Tilbagesøgning af for meget erlagt løn Forældelse samt fortabelse ved passivitet Særlige mellemregninger Depositum og indskud Godtgørelse for udgifter Ferie Ferieloven Lovens baggrund, område og fravigelighed Feriefrihed Ferie i henhold til optjening Feriefrihedens omfang Feriens placering Ferie uden optjening (suppleringsferie) Feriebetalingen Ferie med feriegodtgørelse Ferie med løn Beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg Betaling under samlede ferielukninger Ikke-udnyttet feriebetaling Gennemtvingelse af loven Ferieoverenskomster Medhjælpere Tjenestemænd Søgnehelligdage m.v Rettigheder ved sygdom Generelle principper Sygedagpengeloven Lovens baggrund og hovedprincipper XVII

18 Indholdsfortegnelse Arbejdsgiverperioden Friholdelse for risikoen i arbejdsgiverperioden Betingelser for arbejdsgiverforpligtelsen Dagpengenes beregning og udbetaling Arbejdsgiverens refusions- og regreskrav Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Kollektive overenskomster Rettigheder ved svangerskab og fødsel m.v Oversigt Barselloven Lovens system Frihedens udstrækning og placering Betingelser for fraværets lovlighed. Tilbagekomsten til arbejde Retten til dagpenge Ligebehandlingsreglerne Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Overenskomster om rettigheder ved barsel Rettigheder ved værnepligt m.v Loven om værnepligtsorlov og FN-tjeneste Lovens område Almindelig værnepligt FN-tjeneste m.v Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Orlovsordninger i øvrigt Pasningsorlov Børnepasningsorlovsloven Nærtståendeorlov Overenskomster om orlov Tjenestemandsorlov Andre fraværssituationer Personbeskyttelsen Den fysiske personbeskyttelse: Arbejdssikkerheden Lønmodtagerens beføjelser Typesituationer Den ideelle personbeskyttelse Arbejdsgivers almindelige respektpligt Særlig lovgivning XVIII

19 Indholdsfortegnelse BIND III. KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN Forkortelser... XXIII Afsnit XX. Det retlige grundlag for det kollektive overenskomstsystem Alment Kollektivarbejdsrettens kilder Almindelige regler om organisationsmæssigt virke og om handlefrihedens grænser De kollektive overenskomster Alment De almindelige fagoverenskomster Hovedaftaler Lokalaftaler Samarbejdsaftaler Paradigmeaftaler. Særligt om Normen Forvaltningsoverenskomster Sideordnede overenskomster Tiltrædelses- og virksomhedsoverenskomster Kollektive aftaler og forlig med henblik på konkrete sager Arbejdsretsloven, forligsmandsloven m.v Den offentlige rets regler som retskilde Prioriteringen af retskilderne Den kollektivarbejdsretlige lovgivnings ufravigelighed Overenskomsternes indbyrdes prioritering Idégrundlaget for gældende kollektive arbejdsret Overenskomstsystemets udbredelse DA/LO-ordningens udbredelse. Udfyldende regler om de kollektive relationer Afsnit XXI. Almindelige regler om kollektive aktioner Alment Aktionsrettens materielle grænser Aktionsformer Aktionsrettens retlige grænser Typer af retsbrud Kontraktkrænkelser Overtrædelse af lovgivningen Retsstridighed efter almindelige retsregler Den offentlige rets grundsætninger Menneskerettighederne og EU-retten Særligt om aktionsformålets betydning for retsstridigheden Særligt om proportionalitetsafvejningens betydning for retsstridigheden Procedureregler Særlige forhold Aktionsretten på tjenestemandsområdet Aktionsretten i uddannelseskontrakter m.v Bistandssystemer ved lovlige arbejdskonflikter XIX

20 Indholdsfortegnelse Afsnit XXII. Den kollektive overenskomst som retligt fænomen, indgåelsen, tolkningen og gyldighedsområdet Overenskomsten som fænomen og dens tilvejebringelse Hvad er en kollektiv arbejdsoverenskomst? Overenskomstindgåelsen Placeringen af ret og pligt efter overenskomsten Kontraheringskompetencen Generelt om overenskomstindholdet Typer af overenskomstbestemmelser Overenskomstens fortolkning, komplettering, supplering og ændring Almindelige principper Fastlæggelsen af det konkret aftalte Komplettering Supplering Ændring Gyldighedsområdet Det faglige gyldighedsområde (hvilke typer af arbejde er omfattet af overenskomsten) Det personlige gyldighedsområde (hvem gælder overenskomsten for) Lønmodtageres stilling i almindelighed Arbejdsledere Medejerskab. Arbejdsgiverens nærtstående Indmeldelse i den overenskomstforpligtede organisation Udmeldelse af den overenskomstforpligtede organisation Virksomhedsoverdragelse Overdragelse af arbejdet Overenskomstens gyldighedsområde i relation til samvirker Det territoriale gyldighedsområde Afsnit XXIII. Fredspligten Fredspligtens tankegrundlag og hjemmel Fredspligtens virkninger Kollektive aktioner Dispositionens form Dispositionens formål Organisationernes pligt til at imødegå medlemmernes ulovlige aktioner Undergravelse af retsordningen Tilsidesættelse af overenskomsten og det fagretlige system Organisationernes pligt til at modvirke medlemmernes tilsidesættelse af overenskomsten og tvisteløsningsordningen Undtagelser fra fredspligten Individualbeføjelser på tværs af fredspligten Lønmodtagerrettigheder på tværs af fredspligten Fratræden under iagttagelse af kontraktens tidsvilkår Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse Andre lønmodtagerbeslutninger på tværs af fredspligten Arbejdsgiverrettigheder på tværs af fredspligten Opsigelse og ændring under iagttagelse af kontraktens tidsvilkår Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse Andre ledelsesbeslutninger på tværs af fredspligten Kollektivarbejdsretlige undtagelser fra fredspligten Beskyttelse af solidariteten. Strejkearbejde Sympatikonflikt Andre tilfælde XX

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis Handelshøjskolen Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut Kandidatafhandling på cand.merc.jur Mindsteløn - i teori og praksis Opgaveløser: Tina Knutsson Vejleder: Ole Hasselbalch September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt NFT 4/2005 perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv af Jens Kristiansen Jens Kristiansen jens.kristiansen@jur.ku.dk

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 1. Overenskomstens område... 18 Stk. 1. Dækningsområde... 18 Stk. 2. Fagområde... 18 2. Definition af Industri- og Værkstedsområdet...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere