DEN DANSKE ARBEJDSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE ARBEJDSRET"

Transkript

1 OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN Tilegnet Tore Sigeman

3 OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009

4 DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN 1. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: J.P. Møller Bogbinderi, Haderslev Printed in Denmark 2009 ISBN Bind I-III samlet ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse BIND I. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Forkortelser... XXI Forord... XXIII Afsnit I. Introduktion Den traditionelle opdeling af retsstoffet i juridiske discipliner Arbejdsretten som juridisk disciplin Den internationale litterære tradition Den danske litterære tradition Fremstillingen En traditionel retsdogmatisk indfaldsvinkel? Fremstillingens afgrænsning og systematik Arbejdsforløbet bag fremstillingen Afgørelsesmaterialet Afsnit II. Historik Alment Fra kontrolsamfund til frihedsidealer Internationale udviklingslinjer Forholdene i Danmark Den kollektive dimension Internationale udviklingslinjer og generelle retsproblemer Forholdene i Danmark Statsintervention i de individuelle arbejdsvilkår Integration af arbejdsgivers og lønmodtageres interesser Internationalisering Særligt om offentlige ansættelser Afsnit III. Det lønnede arbejdsforhold Lønmodtagerbegrebet Det generelle problem Afgrænsningens gennemførelse i relation til de enkelte regelsæt Sammenfatning og konklusion Arbejdsgiverbegrebet V

6 Indholdsfortegnelse Afsnit IV. De faglige organisationer Organisationsfriheden Den folkeretlige baggrund Stillingen i henhold til dansk ret Det samlede regelsæt Den positive foreningsfrihed Den negative foreningsfrihed Særligt om foreningsfrihedsloven Organisationsopbygningen Lønmodtagersiden Arbejdsgiversiden Organiseringens omfang Virkemidler og -grundlag Afsnit V. Arbejdsrettens principgrundlag Arbejdsrettens placering i de juridiske discipliner Ansættelsesforholdets principgrundlag aftaleområdets grænser Det kontraktretlige udgangspunkt Tilpasninger ud fra stillingens art Sømænd Uddannelsesstillinger Offentlige ansættelser. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansættelser Den kollektive arbejdsrets principgrundlag Afsnit VI. Retskilderne Fænomenet. Retskilder og adfærdsnormer Reguleringsideologi De enkelte retskilder Lovgivningen Arbejdsrettens folkeretlige baggrund Folkeretten og dansk ret Globalt orienterede ordninger Menneskerettighederne ILO Den Europæiske Union Oversigt Indsatsområder Institutioner, retskilder og reguleringsproces Udviklingen af fællesskabets arbejdsret Gældende regler inden for inden for social- og arbejdsmarkedsområdet De overordnede målsætninger Indsatsområder inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken Redskaber Arbejdsmarkedsparternes direkte rolle Samarbejdet mellem medlemslandene Øvrige bestemmelser Retsproblemer Aftaler om arbejdsvilkårene. Den kollektive arbejdsoverenskomst Afgørelsespraksis Sædvanen Retsvidenskabens betydning Andre retskilder.»forholdets natur«og ledelsesretten VI

7 Indholdsfortegnelse Afsnit VII. Arbejdsretlige ufravigelighedsprincipper og systemsammenstød Problemstillingen Generelt Almindeligt uopgivelige retspositioner Ansættelseslovgivningens ufravigelighed Overenskomsternes ufravigelighed Prioriteringen mellem det kollektive og det individuelle system Særligt om lovgivningens fravigelighed Den principielle ufravigelighed Modifikationer i ufravigeligheden Hensynene bag ufravigeligheden Fravigelser til gunst for lønmodtageren Retsfortabelse gennem passivitet Ufraviglighedens rækkevidde Virkningen af den lovstridige aftale Særligt om overenskomsternes fravigelighed Den principielle ufravigelighed Virkningen af den overenskomststridige aftale Afsnit VIII: Tvisteløsningssystemerne Retstvister og interessetvister Udenretlig konfliktløsning Det fagretlige forhandlingssystem Alment om det fagretlige forhandlingssystem Hjemmel Organisationernes rådighed over sagens genstand Forhandlingens indhold Normens forhandlingsordning Forhandlingsordningen ved overenskomstbrud Alternative forhandlingsordninger Forhandlingsresultatet Præliminære konfliktløsningsordninger i øvrigt Almindelige regler om forlig og forligsforhandling Særlige afgørelsesinstanser Den administrative klagevej De særlige nævn Folketingets Ombudsmand Judiciel afgørelse Alment De judicielle afgørelsesorganer Internationale domstole De almindelige domstole Privat voldgift De fagretlige afgørelsesorganer Rammen for den fagretlige proces De faglige voldgiftsretter Arbejdsretten Andre fagretlige afgørelsesorganer Tjenestemandsretterne Kompetencekonflikter mellem de judicielle afgørelsesorganer Overordnede principper Domstolenes kompetence i fagretlige sager Alment Tvister om individuelle aftaler VII

8 Indholdsfortegnelse Tvister om anvendelsen af almindelige retsgrundsætninger Tvister om lovanvendelse Tvister om anvendelsen af kollektive overenskomster Det principielle udgangspunkt Organiserede lønmodtageres stilling Udenforstående lønmodtageres stilling Særligt om tvister med dobbelt tilhørighed Det materielle grundlag for pådømmelsen ved domstolene Kompetencekonflikter mellem de fagretlige organer indbyrdes Afsnit IX. Særlige internationale aspekter Begreberne Lovkonflikter på arbejdsrettens område Almindelige principper Konventioner Den danske internationale arbejdsret Principielle udgangspunkter Implementerede regelsæt EU-kontraktforordningen (Rom I) Udstationeringsdirektivet Retssammenligning i arbejdsretten Stikordsregister VIII

9 Indholdsfortegnelse BIND II. ANSÆTTELSESRETTEN Forkortelser... XXIII Afsnit X. Det retlige grundlag for det enkelte arbejdsforhold Alment om retskilderne. Disses prioritering i ansættelsesretten Identifikation af retskildeproblematikken i ansættelsesretten Kollektivt eller individuelt aftalegrundlag? Overenskomsten som retsgrundlag i h.t. særlig lovregel herom Retskildernes hierarki Fra de ufravigelige reglers område: Den offentlige rets regler som retskilde Indgåelse af aftaler om ansættelsesvilkår Fortolkning og udfyldning af indgåede ansættelsesaftaler Fortolkningsprincipper Udfyldning Alment Særligt om udfyldning gennem de almindeligt anvendte vilkår på området Særligt om overenskomster som udfyldende retsgrundlag Den overenskomstforpligtede arbejdsgiver Overenskomsten som retsgrundlag i relation til udenforstående arbejdsgivere Særligt om overført lovanvendelse Afsnit XI. Lønmodtagergrupperne Funktionærer Elever Generelt historisk baggrund Erhvervsuddannelseselever Erhvervsgrunduddannelseselever Andre lovregulerede elevforhold Medhjælpere Sømænd Tjenestemænd Andre lønmodtagere Offentligt ansatte Afsnit XII. Ansættelsen Formidlingen af kontakten mellem parterne Arbejdsformidling Avertering og opslag Særlige regler om etablering af ansættelse i det offentlige Informationsudveksling vedrørende ansættelsen IX

10 Indholdsfortegnelse 4. Den frie antagelsesret De kollektive overenskomster Foreningsfrihedsloven Ligebehandlingsloven Anden diskriminering Habilitetsproblemet På lønmodtagerside På arbejdsgiverside Ansættelsesbetingelser Arbejdsaftalens etablering og form Ansættelsesforholdets etablering Ansættelsesaftalens form Generelt Loven om ansættelsesbeviser Andre bestemmelser om skriftlighed Aftalekompetencen Tiltrædelsen Afsnit XIII. Tværgående regler om lønmodtagerens stilling Det mest overordnede perspektiv: Ansættelsesforholdet som kontraktforhold Overordnede principper for retsstillingen mellem parterne i specielle henseender Ledelsesretten Organisationsfriheden Ligebehandling og diskriminering Ligebehandling uanset køn Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Ligelønsloven Ligebehandlingsloven: Ligebehandling i øvrigt Generelle principper Sanktioner og klageveje Diskriminering p.g.a. race, tro, overbevisning, oprindelse, alder eller handicap Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Diskriminationsloven Generelle principper Sanktioner og klageveje Ligebehandling af deltidsbeskæftigede Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Deltidsloven Generelle principper X

11 Indholdsfortegnelse Sanktioner og klageveje Ligebehandling af tidsbegrænset ansatte Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Loven om tidsbegrænset ansættelse Generelle principper Sanktioner og klageveje Anciennitetsprincippet Integritetsværnet Problemstillingen og almindelige principper Generelle regelsæt om integritetsbeskyttelse Personoplysningsloven Helbredsoplysningsloven Forvaltningslovgivningen Særligt om lønmodtageres ytringsfrihed Lønmodtagerens loyalitetspligt Afsnit XIV. Ansættelsesforholdets tidsvilkår Alment Det normale ophør De normale tidsvilkår, generelt Tids- og opgavebegrænsede ansættelser Generelt Aftaler for lang eller ubegrænset tid Loven om tidsbegrænset ansættelse Generelle regler om opsigelse De normale tidsvilkår i enkelte kontrakter Funktionærer Elever Erhvervsuddannelseselever Erhvervsgrunduddannelseselever Medhjælpere Tjenestemænd De kollektive overenskomster Udfyldende regler om ansættelsesforholdets tidsvilkår Begrænsninger i opsigelsesadgangen: Opsigelsesgrundens betydning Alment Materielle afskedigelsesbegrænsninger ifølge den offentlige rets regler Usaglige afskedigelser Alment om kravene til afskedigelsens grund Fælles principper i reglerne om værn mod usaglig afskedigelse Funktionærlovens regel om usaglig afskedigelse Overenskomstmæssige regler om usaglig afskedigelse XI

12 Indholdsfortegnelse XII Afskedigelse på grund af organisationsforhold m.v Almindelige principper Foreningsfrihedsloven Organisationsfjendtlige afskedigelser på overenskomstdækkede områder Afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Reglernes baggrund, område og struktur Tillidsmandsbeskyttelsens tidsmæssige udstrækning De materielle beskyttelsesregler Sanktioner Ligebehandling ved afskedigelse Køn som afskedigelseskriterium Race, tro, overbevisning, oprindelse, alder eller handicap som afskedigelseskriterium Deltid som afskedigelseskriterium Tidsbegrænset ansættelse som afskedigelseskriterium Virksomhedsoverdragelse som afskedigelseskriterium Værnepligtsorlov som afskedigelseskriterium Pasningsorlov m.v. som afskedigelseskriterium Kommunalbestyrelseshverv som afskedigelseskriterium Krav efter arbejdstidsloven som afskedigelseskriterium Udnyttelse af vægringsretten efter arbejdsmiljøloven som afskedigelseskriterium Særlige afskedigelsesbegrænsninger ifølge de kollektive overenskomster Fremgangsmåden ved afskedigelse herunder opsigelsesbeskyttelsen i øvrigt Fremgangsmåden ved afskedigelse ifølge den offentlige rets regler Loven om kollektive afskedigelser Afskedigelser af større omfang Fratrædelser, der ikke eller kun delvis omfattes af lovens regler Forhandlingsproceduren og varslingspligten Overtrædelse af lovens forskrifter Diskretionspligten Kollektive informations-, hørings- og/eller forhandlingsrettigheder ved afskedigelse Fremgangsmåden ved afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Erstatning for unødig skadeforvoldelse ved afskedigelse Fratrædelsesrettigheder i øvrigt Arbejdsgiverens oplysningspligt omkring afskedigelsen Arbejdssøgning Ledighedsgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse Fortrinsret til genansættelse

13 Indholdsfortegnelse Bevarelse af tjenestebolig Tjenestemandsområdet: Rådighedsløn og tjenestemandspension Diskretionskravet Ophørsregler i specielle situationer Generelt Urigtige og bristende forudsætninger i almindelighed Nærmere om arbejdshindringer på virksomhedens side (»force majeure«m.v.) Almindelige principper Udtrykkelige bestemmelser i lov, overenskomst eller aftale Konklusioner Arbejdsgiverens død Lønmodtagerens invaliditet og død Særlige ophørsregler på elevområdet Lovlige arbejdskonflikter Iagttagelse af individualkontraktens tidsvilkår Arbejdsstandsningens individualretlige virkning i øvrigt Afsnit XV. Arbejdshindringer Permanente arbejdshindringer Midlertidige arbejdshindringer Midlertidige hindringer på arbejdsgiverside Midlertidige hindringer på lønmodtagerside Fraværets lovlighed Det principielt lovlige fravær Forbehold ud fra misligholdelsesreglerne Betalingskravet Betalingskravets principielle grundlag Retten til forholdsmæssigt afslag (inddragelse af en ellers hjemlet betaling) Afsnit XVI. Ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet Gennemførelse af vilkårsændringer Lov- og overenskomstmæssige regler Almindelige regler Det tilladeliges grænser forudsætningerne for ansættelsen Vilkårsændringer ud over kontraktens forudsætninger Ændring af lønmodtagerrepræsentanters stilling Ændring af tjenestemandsstillinger Suspension Suspensionen som misligholdelse Lønmodtagerpligter i suspensionsperioden Suspensionens gennemførelse i praksis. Formodningsregler Identitetsændringer XIII

14 Indholdsfortegnelse 3.1. Generelle partsskifteproblemer Ændring i lønmodtagerens identitet Ændring i arbejdsgiverens identitet Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse De af loven omfattede dispositioner Lovens virkning Overførelse af rettigheder og pligter i ansættelsesforholdet Andre følger af overdragelsesloven: Informations- og forhandlingspligt; lønmodtagerrepræsentanters stilling Andre lovregler om arbejdsgiverskifte Konkurs m.v Gældsordninger generelt Konkursordningen Kontraktens fortsættelse ansvaret for afbrydelse Konkursordenen Lønmodtagernes Garantifond Afsnit XVII. Sanktioner ved uregelret opfyldelse Reaktioner mod retskrænkelser Alment Særligt om fordringshavermora De enkelte sanktioner Hævebeføjelsen Alment Retsordenens almindelige regler om hævebeføjelsen Arbejdsgiverens frigørelsesadgang Almindelige ansættelsesforhold Særligt om bortvisning af lønmodtagerrepræsentanter Lønmodtagerens frigørelsesadgang Retten til at kræve erstatning Almindelige erstatningsregler Lønmodtagerens almindelige erstatningsansvar Arbejdsgiverens almindelige erstatningsansvar Arbejdsskader og erhvervssygdomme Almindelig skadeforvoldelse ved uregelret forvaltning af ansættelsesforholdet Uddannelsesmangler på elevområdet Skadevoldende omtale Skadevoldende rådgivning Tortgodtgørelse Forældelse Erstatning for tilsidesættelse af kontraktens tidsvilkår Alment Udtrykkelige regler om erstatningsudmålingen Udfyldende regler om erstatningsudmålingen XIV

15 Indholdsfortegnelse 2.3. Standsningsretten Forholdsmæssigt afslag Naturalopfyldelse Ugyldighed som værn mod retskrænkelser Advarsel Disciplinærforfølgning af tjenestemænd Disciplinærforfølgning eller almindelig ledelsesbeslutning? Midlertidige disciplinærforanstaltninger Endelige disciplinærforanstaltninger Afsnit XVIII. Lønmodtagerens pligter Alment Arbejdspræstationen Arbejdspligten arbejdsvægring og arbejdstidsforsømmelser Arbejdets art og omfang Arbejdstempoet Arbejdets kvalitet Arbejdsstedet Retten til arbejdsresultatet Almindelige regler Lønmodtageres opfindelser Lønmodtageres ophavsret Instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser Arbejdstiden Lovgivningens arbejdstidsregler Hviletid og fridøgn m.v Lovregler om unges arbejdstid Medhjælpere Tjenestemænds arbejdstid Deltidsloven Overenskomstmæssige arbejdstidsregler Normalarbejdstiden Arbejdstidens tilrettelæggelse Deltid og nedsat tid Overarbejde Forskudt tid Skiftehold Individualaftalemæssige arbejdstidsregler Vandelskravet Respektpligten over for foresatte og kolleger Hæderlighedskravet og decorumkravet Oplysnings og rapportpligten Omsorgspligten Pligten til at fremme sikkerheden på arbejdspladsen Den private arbejdsgivers markedsbeskyttelse XV

16 Indholdsfortegnelse 9.1. Almindelige regler Det løbende ansættelsesforhold Loyalitetspligtens eftervirkninger Aftalemæssige ordninger Aktivitetsbegrænsningsklausulerne, deres vedtagelse og virkning Indskrænkninger i aftalefriheden, herunder lempelsesregler Reglerne og deres baggrund Begrænsning af klausuler vedrørende det løbende ansættelsesforhold Begrænsning af klausuler vedrørende ansættelsesforholdets ophør Definitioner Lempelse efter aftalelovens 38, stk Tilsidesættelse efter aftalelovens 38, stk Gyldighedsreglen i funktionærlovens 18 (konkurrenceklausuler) Gyldighedsreglen i funktionærlovens 18 a (kundeklausuler) Gyldighedsreglen i jobklausulloven Gyldighedsreglen i Danske Lovs og lempelse efter aftalelovens Særlige regler om offentlige ansættelsesforhold Afsnit XIX. Lønmodtagerens rettigheder Vederlaget Fastsættelsen af vederlaget Lovgivning Aftale, overenskomst og udfyldende regler Vederlagssystemer Lønformerne Tidløn og præstationsløn Tillæg Bidrag til sociale ordninger Naturalieydelser og frynsegoder Fritvalgsordninger og fleksible lønpakker Lønregulering Betalingen i atypiske rådighedssituationer Overenskomsternes lønsystemer Generelt Minimalløn Mindsteløn Rammeløn Normalløn Akkordløn De offentlige lønsystemer: Lokalløn m.v XVI

17 Indholdsfortegnelse Generelle problemer omkring de lokale lønforhandlingsordninger Driftsresultatafhængige lønordninger Individuel tantieme o.l Kollektive overskudsdelingsordninger Aktieløn Provisionsløn Vilkårlige løntillæg Vederlagets beregning i særlige tilfælde Rette lønstørrelse Naturalieydelsers værdi Lønudbetalingen Transport af løn Fyldestgørelse i løn Lønindeholdelse og udlæg i løn Modregning i vederlaget Løntilbageholdelse indtil videre Misligholdelse af vederlagsforpligtelsen Tilbagesøgning af for meget erlagt løn Forældelse samt fortabelse ved passivitet Særlige mellemregninger Depositum og indskud Godtgørelse for udgifter Ferie Ferieloven Lovens baggrund, område og fravigelighed Feriefrihed Ferie i henhold til optjening Feriefrihedens omfang Feriens placering Ferie uden optjening (suppleringsferie) Feriebetalingen Ferie med feriegodtgørelse Ferie med løn Beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg Betaling under samlede ferielukninger Ikke-udnyttet feriebetaling Gennemtvingelse af loven Ferieoverenskomster Medhjælpere Tjenestemænd Søgnehelligdage m.v Rettigheder ved sygdom Generelle principper Sygedagpengeloven Lovens baggrund og hovedprincipper XVII

18 Indholdsfortegnelse Arbejdsgiverperioden Friholdelse for risikoen i arbejdsgiverperioden Betingelser for arbejdsgiverforpligtelsen Dagpengenes beregning og udbetaling Arbejdsgiverens refusions- og regreskrav Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Kollektive overenskomster Rettigheder ved svangerskab og fødsel m.v Oversigt Barselloven Lovens system Frihedens udstrækning og placering Betingelser for fraværets lovlighed. Tilbagekomsten til arbejde Retten til dagpenge Ligebehandlingsreglerne Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Overenskomster om rettigheder ved barsel Rettigheder ved værnepligt m.v Loven om værnepligtsorlov og FN-tjeneste Lovens område Almindelig værnepligt FN-tjeneste m.v Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Orlovsordninger i øvrigt Pasningsorlov Børnepasningsorlovsloven Nærtståendeorlov Overenskomster om orlov Tjenestemandsorlov Andre fraværssituationer Personbeskyttelsen Den fysiske personbeskyttelse: Arbejdssikkerheden Lønmodtagerens beføjelser Typesituationer Den ideelle personbeskyttelse Arbejdsgivers almindelige respektpligt Særlig lovgivning XVIII

19 Indholdsfortegnelse BIND III. KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN Forkortelser... XXIII Afsnit XX. Det retlige grundlag for det kollektive overenskomstsystem Alment Kollektivarbejdsrettens kilder Almindelige regler om organisationsmæssigt virke og om handlefrihedens grænser De kollektive overenskomster Alment De almindelige fagoverenskomster Hovedaftaler Lokalaftaler Samarbejdsaftaler Paradigmeaftaler. Særligt om Normen Forvaltningsoverenskomster Sideordnede overenskomster Tiltrædelses- og virksomhedsoverenskomster Kollektive aftaler og forlig med henblik på konkrete sager Arbejdsretsloven, forligsmandsloven m.v Den offentlige rets regler som retskilde Prioriteringen af retskilderne Den kollektivarbejdsretlige lovgivnings ufravigelighed Overenskomsternes indbyrdes prioritering Idégrundlaget for gældende kollektive arbejdsret Overenskomstsystemets udbredelse DA/LO-ordningens udbredelse. Udfyldende regler om de kollektive relationer Afsnit XXI. Almindelige regler om kollektive aktioner Alment Aktionsrettens materielle grænser Aktionsformer Aktionsrettens retlige grænser Typer af retsbrud Kontraktkrænkelser Overtrædelse af lovgivningen Retsstridighed efter almindelige retsregler Den offentlige rets grundsætninger Menneskerettighederne og EU-retten Særligt om aktionsformålets betydning for retsstridigheden Særligt om proportionalitetsafvejningens betydning for retsstridigheden Procedureregler Særlige forhold Aktionsretten på tjenestemandsområdet Aktionsretten i uddannelseskontrakter m.v Bistandssystemer ved lovlige arbejdskonflikter XIX

20 Indholdsfortegnelse Afsnit XXII. Den kollektive overenskomst som retligt fænomen, indgåelsen, tolkningen og gyldighedsområdet Overenskomsten som fænomen og dens tilvejebringelse Hvad er en kollektiv arbejdsoverenskomst? Overenskomstindgåelsen Placeringen af ret og pligt efter overenskomsten Kontraheringskompetencen Generelt om overenskomstindholdet Typer af overenskomstbestemmelser Overenskomstens fortolkning, komplettering, supplering og ændring Almindelige principper Fastlæggelsen af det konkret aftalte Komplettering Supplering Ændring Gyldighedsområdet Det faglige gyldighedsområde (hvilke typer af arbejde er omfattet af overenskomsten) Det personlige gyldighedsområde (hvem gælder overenskomsten for) Lønmodtageres stilling i almindelighed Arbejdsledere Medejerskab. Arbejdsgiverens nærtstående Indmeldelse i den overenskomstforpligtede organisation Udmeldelse af den overenskomstforpligtede organisation Virksomhedsoverdragelse Overdragelse af arbejdet Overenskomstens gyldighedsområde i relation til samvirker Det territoriale gyldighedsområde Afsnit XXIII. Fredspligten Fredspligtens tankegrundlag og hjemmel Fredspligtens virkninger Kollektive aktioner Dispositionens form Dispositionens formål Organisationernes pligt til at imødegå medlemmernes ulovlige aktioner Undergravelse af retsordningen Tilsidesættelse af overenskomsten og det fagretlige system Organisationernes pligt til at modvirke medlemmernes tilsidesættelse af overenskomsten og tvisteløsningsordningen Undtagelser fra fredspligten Individualbeføjelser på tværs af fredspligten Lønmodtagerrettigheder på tværs af fredspligten Fratræden under iagttagelse af kontraktens tidsvilkår Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse Andre lønmodtagerbeslutninger på tværs af fredspligten Arbejdsgiverrettigheder på tværs af fredspligten Opsigelse og ændring under iagttagelse af kontraktens tidsvilkår Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse Andre ledelsesbeslutninger på tværs af fredspligten Kollektivarbejdsretlige undtagelser fra fredspligten Beskyttelse af solidariteten. Strejkearbejde Sympatikonflikt Andre tilfælde XX

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ARBEJDSRET I mindet om Folke Schmidt Ole Hasselbalch ARBEJDSRET med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Vejleder: Ole Hasselbalch. Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv

Vejleder: Ole Hasselbalch. Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv Cand.Merc.(jur.) Kandidatafhandling Forfatter: Agnethe Toft Andresen Vejleder: Ole Hasselbalch Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven:

Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven: Betænkning fra Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven: Mulighederne for at lade tvister behandles og afgøres i det fagretlige system Februar 2014 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere