DEN DANSKE ARBEJDSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE ARBEJDSRET"

Transkript

1 OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN Tilegnet Tore Sigeman

3 OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009

4 DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN 1. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: J.P. Møller Bogbinderi, Haderslev Printed in Denmark 2009 ISBN Bind I-III samlet ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse BIND I. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Forkortelser... XXI Forord... XXIII Afsnit I. Introduktion Den traditionelle opdeling af retsstoffet i juridiske discipliner Arbejdsretten som juridisk disciplin Den internationale litterære tradition Den danske litterære tradition Fremstillingen En traditionel retsdogmatisk indfaldsvinkel? Fremstillingens afgrænsning og systematik Arbejdsforløbet bag fremstillingen Afgørelsesmaterialet Afsnit II. Historik Alment Fra kontrolsamfund til frihedsidealer Internationale udviklingslinjer Forholdene i Danmark Den kollektive dimension Internationale udviklingslinjer og generelle retsproblemer Forholdene i Danmark Statsintervention i de individuelle arbejdsvilkår Integration af arbejdsgivers og lønmodtageres interesser Internationalisering Særligt om offentlige ansættelser Afsnit III. Det lønnede arbejdsforhold Lønmodtagerbegrebet Det generelle problem Afgrænsningens gennemførelse i relation til de enkelte regelsæt Sammenfatning og konklusion Arbejdsgiverbegrebet V

6 Indholdsfortegnelse Afsnit IV. De faglige organisationer Organisationsfriheden Den folkeretlige baggrund Stillingen i henhold til dansk ret Det samlede regelsæt Den positive foreningsfrihed Den negative foreningsfrihed Særligt om foreningsfrihedsloven Organisationsopbygningen Lønmodtagersiden Arbejdsgiversiden Organiseringens omfang Virkemidler og -grundlag Afsnit V. Arbejdsrettens principgrundlag Arbejdsrettens placering i de juridiske discipliner Ansættelsesforholdets principgrundlag aftaleområdets grænser Det kontraktretlige udgangspunkt Tilpasninger ud fra stillingens art Sømænd Uddannelsesstillinger Offentlige ansættelser. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansættelser Den kollektive arbejdsrets principgrundlag Afsnit VI. Retskilderne Fænomenet. Retskilder og adfærdsnormer Reguleringsideologi De enkelte retskilder Lovgivningen Arbejdsrettens folkeretlige baggrund Folkeretten og dansk ret Globalt orienterede ordninger Menneskerettighederne ILO Den Europæiske Union Oversigt Indsatsområder Institutioner, retskilder og reguleringsproces Udviklingen af fællesskabets arbejdsret Gældende regler inden for inden for social- og arbejdsmarkedsområdet De overordnede målsætninger Indsatsområder inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken Redskaber Arbejdsmarkedsparternes direkte rolle Samarbejdet mellem medlemslandene Øvrige bestemmelser Retsproblemer Aftaler om arbejdsvilkårene. Den kollektive arbejdsoverenskomst Afgørelsespraksis Sædvanen Retsvidenskabens betydning Andre retskilder.»forholdets natur«og ledelsesretten VI

7 Indholdsfortegnelse Afsnit VII. Arbejdsretlige ufravigelighedsprincipper og systemsammenstød Problemstillingen Generelt Almindeligt uopgivelige retspositioner Ansættelseslovgivningens ufravigelighed Overenskomsternes ufravigelighed Prioriteringen mellem det kollektive og det individuelle system Særligt om lovgivningens fravigelighed Den principielle ufravigelighed Modifikationer i ufravigeligheden Hensynene bag ufravigeligheden Fravigelser til gunst for lønmodtageren Retsfortabelse gennem passivitet Ufraviglighedens rækkevidde Virkningen af den lovstridige aftale Særligt om overenskomsternes fravigelighed Den principielle ufravigelighed Virkningen af den overenskomststridige aftale Afsnit VIII: Tvisteløsningssystemerne Retstvister og interessetvister Udenretlig konfliktløsning Det fagretlige forhandlingssystem Alment om det fagretlige forhandlingssystem Hjemmel Organisationernes rådighed over sagens genstand Forhandlingens indhold Normens forhandlingsordning Forhandlingsordningen ved overenskomstbrud Alternative forhandlingsordninger Forhandlingsresultatet Præliminære konfliktløsningsordninger i øvrigt Almindelige regler om forlig og forligsforhandling Særlige afgørelsesinstanser Den administrative klagevej De særlige nævn Folketingets Ombudsmand Judiciel afgørelse Alment De judicielle afgørelsesorganer Internationale domstole De almindelige domstole Privat voldgift De fagretlige afgørelsesorganer Rammen for den fagretlige proces De faglige voldgiftsretter Arbejdsretten Andre fagretlige afgørelsesorganer Tjenestemandsretterne Kompetencekonflikter mellem de judicielle afgørelsesorganer Overordnede principper Domstolenes kompetence i fagretlige sager Alment Tvister om individuelle aftaler VII

8 Indholdsfortegnelse Tvister om anvendelsen af almindelige retsgrundsætninger Tvister om lovanvendelse Tvister om anvendelsen af kollektive overenskomster Det principielle udgangspunkt Organiserede lønmodtageres stilling Udenforstående lønmodtageres stilling Særligt om tvister med dobbelt tilhørighed Det materielle grundlag for pådømmelsen ved domstolene Kompetencekonflikter mellem de fagretlige organer indbyrdes Afsnit IX. Særlige internationale aspekter Begreberne Lovkonflikter på arbejdsrettens område Almindelige principper Konventioner Den danske internationale arbejdsret Principielle udgangspunkter Implementerede regelsæt EU-kontraktforordningen (Rom I) Udstationeringsdirektivet Retssammenligning i arbejdsretten Stikordsregister VIII

9 Indholdsfortegnelse BIND II. ANSÆTTELSESRETTEN Forkortelser... XXIII Afsnit X. Det retlige grundlag for det enkelte arbejdsforhold Alment om retskilderne. Disses prioritering i ansættelsesretten Identifikation af retskildeproblematikken i ansættelsesretten Kollektivt eller individuelt aftalegrundlag? Overenskomsten som retsgrundlag i h.t. særlig lovregel herom Retskildernes hierarki Fra de ufravigelige reglers område: Den offentlige rets regler som retskilde Indgåelse af aftaler om ansættelsesvilkår Fortolkning og udfyldning af indgåede ansættelsesaftaler Fortolkningsprincipper Udfyldning Alment Særligt om udfyldning gennem de almindeligt anvendte vilkår på området Særligt om overenskomster som udfyldende retsgrundlag Den overenskomstforpligtede arbejdsgiver Overenskomsten som retsgrundlag i relation til udenforstående arbejdsgivere Særligt om overført lovanvendelse Afsnit XI. Lønmodtagergrupperne Funktionærer Elever Generelt historisk baggrund Erhvervsuddannelseselever Erhvervsgrunduddannelseselever Andre lovregulerede elevforhold Medhjælpere Sømænd Tjenestemænd Andre lønmodtagere Offentligt ansatte Afsnit XII. Ansættelsen Formidlingen af kontakten mellem parterne Arbejdsformidling Avertering og opslag Særlige regler om etablering af ansættelse i det offentlige Informationsudveksling vedrørende ansættelsen IX

10 Indholdsfortegnelse 4. Den frie antagelsesret De kollektive overenskomster Foreningsfrihedsloven Ligebehandlingsloven Anden diskriminering Habilitetsproblemet På lønmodtagerside På arbejdsgiverside Ansættelsesbetingelser Arbejdsaftalens etablering og form Ansættelsesforholdets etablering Ansættelsesaftalens form Generelt Loven om ansættelsesbeviser Andre bestemmelser om skriftlighed Aftalekompetencen Tiltrædelsen Afsnit XIII. Tværgående regler om lønmodtagerens stilling Det mest overordnede perspektiv: Ansættelsesforholdet som kontraktforhold Overordnede principper for retsstillingen mellem parterne i specielle henseender Ledelsesretten Organisationsfriheden Ligebehandling og diskriminering Ligebehandling uanset køn Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Ligelønsloven Ligebehandlingsloven: Ligebehandling i øvrigt Generelle principper Sanktioner og klageveje Diskriminering p.g.a. race, tro, overbevisning, oprindelse, alder eller handicap Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Diskriminationsloven Generelle principper Sanktioner og klageveje Ligebehandling af deltidsbeskæftigede Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Deltidsloven Generelle principper X

11 Indholdsfortegnelse Sanktioner og klageveje Ligebehandling af tidsbegrænset ansatte Baggrund Gennemførelse af reglerne ved kollektiv overenskomst Loven om tidsbegrænset ansættelse Generelle principper Sanktioner og klageveje Anciennitetsprincippet Integritetsværnet Problemstillingen og almindelige principper Generelle regelsæt om integritetsbeskyttelse Personoplysningsloven Helbredsoplysningsloven Forvaltningslovgivningen Særligt om lønmodtageres ytringsfrihed Lønmodtagerens loyalitetspligt Afsnit XIV. Ansættelsesforholdets tidsvilkår Alment Det normale ophør De normale tidsvilkår, generelt Tids- og opgavebegrænsede ansættelser Generelt Aftaler for lang eller ubegrænset tid Loven om tidsbegrænset ansættelse Generelle regler om opsigelse De normale tidsvilkår i enkelte kontrakter Funktionærer Elever Erhvervsuddannelseselever Erhvervsgrunduddannelseselever Medhjælpere Tjenestemænd De kollektive overenskomster Udfyldende regler om ansættelsesforholdets tidsvilkår Begrænsninger i opsigelsesadgangen: Opsigelsesgrundens betydning Alment Materielle afskedigelsesbegrænsninger ifølge den offentlige rets regler Usaglige afskedigelser Alment om kravene til afskedigelsens grund Fælles principper i reglerne om værn mod usaglig afskedigelse Funktionærlovens regel om usaglig afskedigelse Overenskomstmæssige regler om usaglig afskedigelse XI

12 Indholdsfortegnelse XII Afskedigelse på grund af organisationsforhold m.v Almindelige principper Foreningsfrihedsloven Organisationsfjendtlige afskedigelser på overenskomstdækkede områder Afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Reglernes baggrund, område og struktur Tillidsmandsbeskyttelsens tidsmæssige udstrækning De materielle beskyttelsesregler Sanktioner Ligebehandling ved afskedigelse Køn som afskedigelseskriterium Race, tro, overbevisning, oprindelse, alder eller handicap som afskedigelseskriterium Deltid som afskedigelseskriterium Tidsbegrænset ansættelse som afskedigelseskriterium Virksomhedsoverdragelse som afskedigelseskriterium Værnepligtsorlov som afskedigelseskriterium Pasningsorlov m.v. som afskedigelseskriterium Kommunalbestyrelseshverv som afskedigelseskriterium Krav efter arbejdstidsloven som afskedigelseskriterium Udnyttelse af vægringsretten efter arbejdsmiljøloven som afskedigelseskriterium Særlige afskedigelsesbegrænsninger ifølge de kollektive overenskomster Fremgangsmåden ved afskedigelse herunder opsigelsesbeskyttelsen i øvrigt Fremgangsmåden ved afskedigelse ifølge den offentlige rets regler Loven om kollektive afskedigelser Afskedigelser af større omfang Fratrædelser, der ikke eller kun delvis omfattes af lovens regler Forhandlingsproceduren og varslingspligten Overtrædelse af lovens forskrifter Diskretionspligten Kollektive informations-, hørings- og/eller forhandlingsrettigheder ved afskedigelse Fremgangsmåden ved afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Erstatning for unødig skadeforvoldelse ved afskedigelse Fratrædelsesrettigheder i øvrigt Arbejdsgiverens oplysningspligt omkring afskedigelsen Arbejdssøgning Ledighedsgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse Fortrinsret til genansættelse

13 Indholdsfortegnelse Bevarelse af tjenestebolig Tjenestemandsområdet: Rådighedsløn og tjenestemandspension Diskretionskravet Ophørsregler i specielle situationer Generelt Urigtige og bristende forudsætninger i almindelighed Nærmere om arbejdshindringer på virksomhedens side (»force majeure«m.v.) Almindelige principper Udtrykkelige bestemmelser i lov, overenskomst eller aftale Konklusioner Arbejdsgiverens død Lønmodtagerens invaliditet og død Særlige ophørsregler på elevområdet Lovlige arbejdskonflikter Iagttagelse af individualkontraktens tidsvilkår Arbejdsstandsningens individualretlige virkning i øvrigt Afsnit XV. Arbejdshindringer Permanente arbejdshindringer Midlertidige arbejdshindringer Midlertidige hindringer på arbejdsgiverside Midlertidige hindringer på lønmodtagerside Fraværets lovlighed Det principielt lovlige fravær Forbehold ud fra misligholdelsesreglerne Betalingskravet Betalingskravets principielle grundlag Retten til forholdsmæssigt afslag (inddragelse af en ellers hjemlet betaling) Afsnit XVI. Ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet Gennemførelse af vilkårsændringer Lov- og overenskomstmæssige regler Almindelige regler Det tilladeliges grænser forudsætningerne for ansættelsen Vilkårsændringer ud over kontraktens forudsætninger Ændring af lønmodtagerrepræsentanters stilling Ændring af tjenestemandsstillinger Suspension Suspensionen som misligholdelse Lønmodtagerpligter i suspensionsperioden Suspensionens gennemførelse i praksis. Formodningsregler Identitetsændringer XIII

14 Indholdsfortegnelse 3.1. Generelle partsskifteproblemer Ændring i lønmodtagerens identitet Ændring i arbejdsgiverens identitet Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse De af loven omfattede dispositioner Lovens virkning Overførelse af rettigheder og pligter i ansættelsesforholdet Andre følger af overdragelsesloven: Informations- og forhandlingspligt; lønmodtagerrepræsentanters stilling Andre lovregler om arbejdsgiverskifte Konkurs m.v Gældsordninger generelt Konkursordningen Kontraktens fortsættelse ansvaret for afbrydelse Konkursordenen Lønmodtagernes Garantifond Afsnit XVII. Sanktioner ved uregelret opfyldelse Reaktioner mod retskrænkelser Alment Særligt om fordringshavermora De enkelte sanktioner Hævebeføjelsen Alment Retsordenens almindelige regler om hævebeføjelsen Arbejdsgiverens frigørelsesadgang Almindelige ansættelsesforhold Særligt om bortvisning af lønmodtagerrepræsentanter Lønmodtagerens frigørelsesadgang Retten til at kræve erstatning Almindelige erstatningsregler Lønmodtagerens almindelige erstatningsansvar Arbejdsgiverens almindelige erstatningsansvar Arbejdsskader og erhvervssygdomme Almindelig skadeforvoldelse ved uregelret forvaltning af ansættelsesforholdet Uddannelsesmangler på elevområdet Skadevoldende omtale Skadevoldende rådgivning Tortgodtgørelse Forældelse Erstatning for tilsidesættelse af kontraktens tidsvilkår Alment Udtrykkelige regler om erstatningsudmålingen Udfyldende regler om erstatningsudmålingen XIV

15 Indholdsfortegnelse 2.3. Standsningsretten Forholdsmæssigt afslag Naturalopfyldelse Ugyldighed som værn mod retskrænkelser Advarsel Disciplinærforfølgning af tjenestemænd Disciplinærforfølgning eller almindelig ledelsesbeslutning? Midlertidige disciplinærforanstaltninger Endelige disciplinærforanstaltninger Afsnit XVIII. Lønmodtagerens pligter Alment Arbejdspræstationen Arbejdspligten arbejdsvægring og arbejdstidsforsømmelser Arbejdets art og omfang Arbejdstempoet Arbejdets kvalitet Arbejdsstedet Retten til arbejdsresultatet Almindelige regler Lønmodtageres opfindelser Lønmodtageres ophavsret Instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser Arbejdstiden Lovgivningens arbejdstidsregler Hviletid og fridøgn m.v Lovregler om unges arbejdstid Medhjælpere Tjenestemænds arbejdstid Deltidsloven Overenskomstmæssige arbejdstidsregler Normalarbejdstiden Arbejdstidens tilrettelæggelse Deltid og nedsat tid Overarbejde Forskudt tid Skiftehold Individualaftalemæssige arbejdstidsregler Vandelskravet Respektpligten over for foresatte og kolleger Hæderlighedskravet og decorumkravet Oplysnings og rapportpligten Omsorgspligten Pligten til at fremme sikkerheden på arbejdspladsen Den private arbejdsgivers markedsbeskyttelse XV

16 Indholdsfortegnelse 9.1. Almindelige regler Det løbende ansættelsesforhold Loyalitetspligtens eftervirkninger Aftalemæssige ordninger Aktivitetsbegrænsningsklausulerne, deres vedtagelse og virkning Indskrænkninger i aftalefriheden, herunder lempelsesregler Reglerne og deres baggrund Begrænsning af klausuler vedrørende det løbende ansættelsesforhold Begrænsning af klausuler vedrørende ansættelsesforholdets ophør Definitioner Lempelse efter aftalelovens 38, stk Tilsidesættelse efter aftalelovens 38, stk Gyldighedsreglen i funktionærlovens 18 (konkurrenceklausuler) Gyldighedsreglen i funktionærlovens 18 a (kundeklausuler) Gyldighedsreglen i jobklausulloven Gyldighedsreglen i Danske Lovs og lempelse efter aftalelovens Særlige regler om offentlige ansættelsesforhold Afsnit XIX. Lønmodtagerens rettigheder Vederlaget Fastsættelsen af vederlaget Lovgivning Aftale, overenskomst og udfyldende regler Vederlagssystemer Lønformerne Tidløn og præstationsløn Tillæg Bidrag til sociale ordninger Naturalieydelser og frynsegoder Fritvalgsordninger og fleksible lønpakker Lønregulering Betalingen i atypiske rådighedssituationer Overenskomsternes lønsystemer Generelt Minimalløn Mindsteløn Rammeløn Normalløn Akkordløn De offentlige lønsystemer: Lokalløn m.v XVI

17 Indholdsfortegnelse Generelle problemer omkring de lokale lønforhandlingsordninger Driftsresultatafhængige lønordninger Individuel tantieme o.l Kollektive overskudsdelingsordninger Aktieløn Provisionsløn Vilkårlige løntillæg Vederlagets beregning i særlige tilfælde Rette lønstørrelse Naturalieydelsers værdi Lønudbetalingen Transport af løn Fyldestgørelse i løn Lønindeholdelse og udlæg i løn Modregning i vederlaget Løntilbageholdelse indtil videre Misligholdelse af vederlagsforpligtelsen Tilbagesøgning af for meget erlagt løn Forældelse samt fortabelse ved passivitet Særlige mellemregninger Depositum og indskud Godtgørelse for udgifter Ferie Ferieloven Lovens baggrund, område og fravigelighed Feriefrihed Ferie i henhold til optjening Feriefrihedens omfang Feriens placering Ferie uden optjening (suppleringsferie) Feriebetalingen Ferie med feriegodtgørelse Ferie med løn Beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg Betaling under samlede ferielukninger Ikke-udnyttet feriebetaling Gennemtvingelse af loven Ferieoverenskomster Medhjælpere Tjenestemænd Søgnehelligdage m.v Rettigheder ved sygdom Generelle principper Sygedagpengeloven Lovens baggrund og hovedprincipper XVII

18 Indholdsfortegnelse Arbejdsgiverperioden Friholdelse for risikoen i arbejdsgiverperioden Betingelser for arbejdsgiverforpligtelsen Dagpengenes beregning og udbetaling Arbejdsgiverens refusions- og regreskrav Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Kollektive overenskomster Rettigheder ved svangerskab og fødsel m.v Oversigt Barselloven Lovens system Frihedens udstrækning og placering Betingelser for fraværets lovlighed. Tilbagekomsten til arbejde Retten til dagpenge Ligebehandlingsreglerne Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Overenskomster om rettigheder ved barsel Rettigheder ved værnepligt m.v Loven om værnepligtsorlov og FN-tjeneste Lovens område Almindelig værnepligt FN-tjeneste m.v Funktionærloven Medhjælperloven Elever Tjenestemænd Orlovsordninger i øvrigt Pasningsorlov Børnepasningsorlovsloven Nærtståendeorlov Overenskomster om orlov Tjenestemandsorlov Andre fraværssituationer Personbeskyttelsen Den fysiske personbeskyttelse: Arbejdssikkerheden Lønmodtagerens beføjelser Typesituationer Den ideelle personbeskyttelse Arbejdsgivers almindelige respektpligt Særlig lovgivning XVIII

19 Indholdsfortegnelse BIND III. KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN Forkortelser... XXIII Afsnit XX. Det retlige grundlag for det kollektive overenskomstsystem Alment Kollektivarbejdsrettens kilder Almindelige regler om organisationsmæssigt virke og om handlefrihedens grænser De kollektive overenskomster Alment De almindelige fagoverenskomster Hovedaftaler Lokalaftaler Samarbejdsaftaler Paradigmeaftaler. Særligt om Normen Forvaltningsoverenskomster Sideordnede overenskomster Tiltrædelses- og virksomhedsoverenskomster Kollektive aftaler og forlig med henblik på konkrete sager Arbejdsretsloven, forligsmandsloven m.v Den offentlige rets regler som retskilde Prioriteringen af retskilderne Den kollektivarbejdsretlige lovgivnings ufravigelighed Overenskomsternes indbyrdes prioritering Idégrundlaget for gældende kollektive arbejdsret Overenskomstsystemets udbredelse DA/LO-ordningens udbredelse. Udfyldende regler om de kollektive relationer Afsnit XXI. Almindelige regler om kollektive aktioner Alment Aktionsrettens materielle grænser Aktionsformer Aktionsrettens retlige grænser Typer af retsbrud Kontraktkrænkelser Overtrædelse af lovgivningen Retsstridighed efter almindelige retsregler Den offentlige rets grundsætninger Menneskerettighederne og EU-retten Særligt om aktionsformålets betydning for retsstridigheden Særligt om proportionalitetsafvejningens betydning for retsstridigheden Procedureregler Særlige forhold Aktionsretten på tjenestemandsområdet Aktionsretten i uddannelseskontrakter m.v Bistandssystemer ved lovlige arbejdskonflikter XIX

20 Indholdsfortegnelse Afsnit XXII. Den kollektive overenskomst som retligt fænomen, indgåelsen, tolkningen og gyldighedsområdet Overenskomsten som fænomen og dens tilvejebringelse Hvad er en kollektiv arbejdsoverenskomst? Overenskomstindgåelsen Placeringen af ret og pligt efter overenskomsten Kontraheringskompetencen Generelt om overenskomstindholdet Typer af overenskomstbestemmelser Overenskomstens fortolkning, komplettering, supplering og ændring Almindelige principper Fastlæggelsen af det konkret aftalte Komplettering Supplering Ændring Gyldighedsområdet Det faglige gyldighedsområde (hvilke typer af arbejde er omfattet af overenskomsten) Det personlige gyldighedsområde (hvem gælder overenskomsten for) Lønmodtageres stilling i almindelighed Arbejdsledere Medejerskab. Arbejdsgiverens nærtstående Indmeldelse i den overenskomstforpligtede organisation Udmeldelse af den overenskomstforpligtede organisation Virksomhedsoverdragelse Overdragelse af arbejdet Overenskomstens gyldighedsområde i relation til samvirker Det territoriale gyldighedsområde Afsnit XXIII. Fredspligten Fredspligtens tankegrundlag og hjemmel Fredspligtens virkninger Kollektive aktioner Dispositionens form Dispositionens formål Organisationernes pligt til at imødegå medlemmernes ulovlige aktioner Undergravelse af retsordningen Tilsidesættelse af overenskomsten og det fagretlige system Organisationernes pligt til at modvirke medlemmernes tilsidesættelse af overenskomsten og tvisteløsningsordningen Undtagelser fra fredspligten Individualbeføjelser på tværs af fredspligten Lønmodtagerrettigheder på tværs af fredspligten Fratræden under iagttagelse af kontraktens tidsvilkår Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse Andre lønmodtagerbeslutninger på tværs af fredspligten Arbejdsgiverrettigheder på tværs af fredspligten Opsigelse og ændring under iagttagelse af kontraktens tidsvilkår Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse Andre ledelsesbeslutninger på tværs af fredspligten Kollektivarbejdsretlige undtagelser fra fredspligten Beskyttelse af solidariteten. Strejkearbejde Sympatikonflikt Andre tilfælde XX

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 BIND i. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Forkortelser Forord XXI XXIII Afsnit I. Introduktion

Læs mere

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 BIND II. ANSÆTTELSESRETTEN Forkortelser XXIII Afsnit X. Det retlige grundlag for det enkelte arbejdsforhold

Læs mere

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH

Læs mere

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ARBEJDSRET I mindet om Folke Schmidt Ole Hasselbalch ARBEJDSRET med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og

Læs mere

Ansasttelsesret og Personalejura

Ansasttelsesret og Personalejura Ole Hasselbalch Laerebog Ansasttelsesret og Personalejura 2. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Forkorielser 75 Forord 17 Om forfatteren 19 Kapitel 1. Anscettelsesrettens

Læs mere

OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET. Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE

OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET. Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser XV XVI F0RSTE

Læs mere

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND III KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND III KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH DEN

Læs mere

ANSÆTTELSES RET & PERSONALE JURA

ANSÆTTELSES RET & PERSONALE JURA Ole Hasselbalch LÆREBOG I ANSÆTTELSES RET & PERSONALE JURA 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura Ole Hasselbalch Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura

Læs mere

Tillidsmandsret og repræsentation

Tillidsmandsret og repræsentation Ole Hasselbalch Tillidsmandsret og repræsentation 3. udgave 2013 Indholdsfortegnelse Forkortelser......................... 8 Forord............................ 9 Kapitel 1 Introduktion.........................

Læs mere

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 15 Del 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur Kapitel 1. Det arbejdsretlige system 19 1 Arbejdsrettens særlige

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler

Læs mere om udgivelsen på  Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3749-0 Omslag: Sisterbrandt, København Sats

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Uddrag af Grundlæggende arbejdsret

Uddrag af Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Uddrag af Grundlæggende arbejdsret 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jens Kristiansen Uddrag af Grundlæggende arbejdsret 2. udgave, 1. oplag Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion

Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion LONE L. HANSEN Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion Jurist- og Økonomforbundets Forlag Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion Lone

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Temakursus 20.-22. nov. 2013

Temakursus 20.-22. nov. 2013 Temakursus 20.-22. nov. 2013 Hvad skal vi nå..? - Overblik over det offentlige overenskomstsystem - Opmærksomhed på juraen: Hvad er der hjemmel til? - Lidt om lokale aftaler og formalia Uddannelsesforbundets

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

HA(jur.) + HA(jur i skat.) 2. DEL. Sommereksamen 2005. Skriftlig prøve i: 6298 ARBEJDSRET. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

HA(jur.) + HA(jur i skat.) 2. DEL. Sommereksamen 2005. Skriftlig prøve i: 6298 ARBEJDSRET. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS HA(jur.) + HA(jur i skat.) 2. DEL Sommereksamen 2005 Skriftlig prøve i: 6298 ARBEJDSRET Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Firmaet Andersen & Co., der virker i grossistbranchen,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET

DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET Jens Kristiansen DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Den kollektive arbejdsret Jens Kristiansen Den kollektive arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens

Læs mere

Det kollektive overenskomstsystem

Det kollektive overenskomstsystem D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Det kollektive overenskomstsystem Januar 2001 Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon: 33 92 59 00 Telefax:

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold

Indhold. Indhold Indhold Indhold Indhold Kapitel 1. Introduktion... 17 1. Ændringer på arbejdsmarkedet... 18 2. Om loyalitet... 21 2.1. Sproglig forståelse... 21 2.2. Mellemmenneskelig tilgang til loyalitet... 23 2.3. Loyalitet

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lov om L0nmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Forord

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Aqbal Amiri. Arbejdsret. Kompendium

Læs mere om udgivelsen på  Aqbal Amiri. Arbejdsret. Kompendium Aqbal Amiri Arbejdsret Kompendium Aqbal Amiri Arbejdsret kompendium 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978 87 619 3594 6 Omslag: Birger Gregers mdd, Frederiksberg Sats og

Læs mere

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv Forord 5 Kapitel 1 Det offentlige arbejdsmarked 15 1.1. Offentlig arbejdsret 15 1.2. Det offentlige arbejdsmarked 15 1.2.1. Karakteristik 15 1.2.2. Parterne 20 1.2.2.1. Staten 20 1.2.2.2. Kommunerne og

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere