AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED"

Transkript

1 Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den 1. juli 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Sektor for Økologi Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax:

3 RESUMÉ Vejledning om autorisation som økologisk virksomhed beskriver hvilke virksomheder der skal autoriseres af Plantedirektoratet før de må producere, behandle, opbevare, importere, sælge og eksportere økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion. Vejledningen beskriver også hvordan forsyningsvirksomhederne kan blive autoriseret. En autorisation er virksomhedens dokumentation for at økologiske produkter, der sælges fra virksomheden, er underlagt økologikontrol. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Virksomheder der vil producere, håndtere, importere og sælge økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter Konsulenter der rådgiver virksomheder, der fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvilke virksomheder der skal autoriseres Hvornår økologiske bedrifter skal autoriseres som økologiske virksomheder Hvornår lønbehandling/lønproduktion kræver autorisation Autorisation af mellemhandlere Hvordan virksomheden bliver autoriseret Hvilke krav der stilles til opdatering af Plantedirektoratets oplysninger og den årlige indberetning Lovgrundlaget for Plantedirektoratets økologikontrol Plantedirektoratet har desuden udarbejdet følgende vejledninger: Økologikontrol og Import af økologiske produkter for virksomheder der er underlagt Plantedirektoratets økologikontrol samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen. I den forbindelse vil direktoratet lægge et nyhedsbrev, ØKV-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne med mere vil fremgå. Vejledningen gælder fra den 1. juli 2005.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 1 2 VIRKSOMHEDER DER SKAL AUTORISERES ANDRE NONFOOD-PRODUKTER BEDRIFTERNES AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED LØNPRODUKTION/LØNBEHANDLING MELLEMHANDLERE DRIFTSMÆSSIGT ADSKILTE ENHEDER SUPPLERENDE KRAV TIL AUTORISEREDE ØKOLOGISKE FODERSTOFVIRKSOMHEDER 5 3 ANSØGNING OM ØKOLOGIAUTORISATION SUPPLERENDE KRAV TIL FODERSTOFVIRKSOMHEDER 6 4 ØKOLOGIAUTORISATION AUTORISATIONSKONTROL OG ÅRLIG KONTROL AUTORISATIONSSKRIVELSEN ADGANG TIL REGNSKABER OG VIRKSOMHEDEN OVERTRÆDELSE AF REGLERNE DEN ÅRLIGE INDBERETNING INDBERETNING AF ÆNDRINGER PÅ VIRKSOMHEDEN EJERSKIFTE, OPHØR MED VIDERE AKTINDSIGT KLAGE 10 5 LOVGRUNDLAG 11 2

5 1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at beskrive hvilke virksomheder der skal autoriseres af Plantedirektoratet. Kun autoriserede virksomheder må producere, behandle, opbevare, importere, sælge eller eksportere økologiske produkter til brug i den økologiske jordbrugsproduktion eller andre økologiske nonfood-produkter. Vejledningen beskriver også hvordan forsyningsvirksomhederne kan blive autoriseret. I 2005 er der omkring 115 virksomheder autoriseret af Plantedirektoratet. Direktoratet har desuden udarbejdet følgende vejledninger: Økologikontrol og Import af økologiske produkter for virksomheder der er underlagt Plantedirektoratets økologikontrol samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Virksomheder der vil producere, håndtere, importere og sælge økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter Konsulenter der rådgiver virksomheder der fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvilke virksomheder der skal autoriseres Hvornår økologiske bedrifter skal autoriseres som økologiske virksomheder Hvornår lønbehandling/lønproduktion kræver autorisation Autorisation af mellemhandlere Hvordan virksomheden bliver autoriseret Hvilke krav der stilles til opdatering af Plantedirektoratets oplysninger og den årlige indberetning Lovgrundlaget for Plantedirektoratets økologikontrol Administration af det økologiske regelsæt er delt mellem: Plantedirektoratet der varetager administration og kontrol af reglerne om økologisk jordbrugsproduktion og økologiske virksomheder der forsyner jordbruget med økologiske frø, sædekorn, vegetativt planteformeringsmateriale, foderstoffer, gødning samt virksomheder der markedsfører andre nonfood-produkter bortset fra pet-food med animalsk indhold: Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: / 1

6 Fødevarestyrelsen der varetager administration og kontrolkoordinering af reglerne om import, markedsføring, forarbejdning, mærkning med videre af økologiske fødevarer og pet-food med animalsk indhold: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Det er fødevareregionerne der gennemfører kontrollen. Fødevareregionernes adresse og telefonnummer kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Direktoratet for FødevareErhverv der varetager reglerne om offentlig støtte til fremme af økologisk jordbrug og økologiske salgs- eller eksportfremstød: Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen og vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKO-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne med mere vil fremgå. Den senest opdaterede vejledning kan ses på hjemmesiden. På hjemmesiden er det også muligt at finde diverse blanketter der skal anvendes af virksomhederne, en liste over økologiautoriserede bedrifter og virksomheder, lovstof vedrørende økologi med mere Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer de danske virksomheder. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal samtlige regelsæt overholdes. Denne vejledning gælder fra den 1. juli

7 2 VIRKSOMHEDER DER SKAL AUTORISERES Økologiske produkter eller blandingsprodukter med økologiske ingredienser, ikkeøkologiske ingredienser og ingredienser fra omlægningen produceret med henblik på anvendelse i det økologiske jordbrug, må kun markedsføres og sælges hvis de stammer fra en økologiautoriseret jordbrugsbedrift eller virksomhed. Virksomheder der ønsker at markedsføre økologiske nonfood-produkter, skal autoriseres af Plantedirektoratet inden aktiviteterne påbegyndes. Virksomhederne skal samtidig overholde øvrige lovkrav om registrering i Plantedirektoratet og/eller i fødevareregionen som eksempelvis: Registrering efter Plantedirektoratets bekendtgørelser om sædekorn, markfrø, grøntsagsfrø, planter eller foderstoffer. Autorisation efter Plantedirektoratets bekendtgørelse om kartofler. Autorisation, godkendelse eller registrering hos fødevareregionen efter Fødevarestyrelsens autorisationsbekendtgørelse (eksempelvis under visse omstændigheder sortering og pakning af grøntsager og spisekartofler). 2.1 Andre nonfood-produkter Virksomheder der ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser, og som ønsker at markedsføre andre økologiske nonfood-produkter med oprindelse i jordbruget, skal autoriseres af Plantedirektoratet. Virksomheder der producerer og sælger foder med animalsk indhold til hunde, katte eller andre selskabsdyr, skal derimod kontrolleres af fødevareregionerne. 2.2 Bedrifternes autorisation som økologisk virksomhed For produkter omfattet af Plantedirektoratets økologikontrol, gælder at jordbrugsbedrifter som opbevarer, producerer, behandler og/eller markedsfører økologiske produkter udover egen avl, eventuelt sammen med ikke-økologiske produkter, skal autoriseres særskilt som økologisk virksomhed af Plantedirektoratet. Dette gælder også for bedrifter der ønsker at importere økologiske produkter fra tredjelande udenfor EØS. Øvrige krav med hensyn til registrering eller autorisation i henhold til Plantedirektoratets andre bekendtgørelser om sædekorn, markfrø, grøntsagsfrø, planter, kartofler eller foderstoffer samt krav om registrering af gødning og jordforbedringsmidler, skal overholdes forud for en autorisation. 2.3 Lønproduktion/lønbehandling Virksomheder der ønsker at lønproducere/lønbehandle økologiske produkter der normalt er omfattet af Plantedirektoratets økologikontrol, skal som hovedregel økologiautoriseres af Plantedirektoratet. Ved lønproduktion/lønbehandling forstås eksempelvis produktion af foderstoffer for andre virksomheder og bedrifter. Økologisk korn eller markfrø tilhørende en økologisk bedrift kan derimod renses, tørres som lønbehandling og/eller opbevares på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed hvis det anmeldes og nedenstående krav er opfyldt. 3

8 Øvrige økologiske markafgrøder samt foderprodukter tilhørende en økologisk virksomhed kan opbevares på en ikke-økologisk bedrift, men må ikke undergå nogen form for behandling der. Lønbehandling for en økologisk bedrift og opbevaring på en ikke-økologisk enhed, forudsætter at: Bedriften eller virksomheden senest 5 dage forinden har sendt en anmeldelse til Plantedirektoratet. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger som fremgår af blanketten Anmeldelse af lønbehandling (kun rensning/tørring af korn og markfrø) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed, se bilag 1. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum altid en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Ved lønbehandling i form af rensning/tørring skal der også være en adskillelse i tid. Økologiske og ikke-økologiske produkter må ikke behandles samtidig på samme anlæg. Der ikke opbevares tilsvarende produkter i samme bygning. Plantedirektoratet har mulighed for at kontrollere opbevaringen ved kontrolbesøg. Når produktet forlader den ikke-økologiske bedrift/virksomhed skal den ansvarshavende skrive under på at produktet har været holdt adskilt fra ikke-økologiske produkter. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket som kan anvendes, Erklæring om adskillelse under lønbehandling (rensning/tørring) og opbevaring på ikkeøkologisk bedrift eller virksomhed, se bilag 1. Denne blanket skal opbevares på den økologiske bedrift. 2.4 Mellemhandlere Varemæglere og mellemhandlere der opbevarer og forhandler uemballerede eller ikke-mærkede økologiske produkter, skal økologiautoriseres af Plantedirektoratet. Dette gælder eksempelvis også for maskinstationer der køber et parti uemballerede økologiske produkter med henblik på at udbringe disse på økologiske bedrifters arealer. Virksomheder der alene køber færdigt emballerede varer med henblik på videresalg og hvor der på emballagen er påført endelig mærkning, skal ikke autoriseres. Varemæglere og mellemhandlere der kun opbevarer og forhandler emballerede og mærkede økologiske produkter direkte til forbrugeren, eller til den endelige bruger (jordbrugeren), og ikke udskriver dokumenter vedrørende produkternes økologiske oprindelse, ej heller forarbejder, ompakker eller opbevarer produkter i løs vægt, skal ikke autoriseres. 2.5 Driftsmæssigt adskilte enheder Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed autoriseres særskilt med selvstændigt autorisationsnummer. Dette gælder også selv om der er forretningsmæssigt fællesskab. Under en enhed kan der registreres fjernlagre og 4

9 lignende som alene anvendes af enheden, og hvorfra der ikke foregår salg og indkøb. Disse skal fremgå særskilt af den enkelte autorisation. Hvis virksomheden ønsker at etablere nye fjernlagre, skal dette straks indberettes skriftligt til Plantedirektoratet. 2.6 Supplerende krav til autoriserede økologiske foderstofvirksomheder Alle økologiautoriserede foderstofvirksomheder skal have implementeret et kvalitetssikringssystem efter HACCP-principperne for den økologiske foderstofproduktion. Dette gælder for alle virksomheder der behandler, producerer, opbevarer, importerer og sælger økologiske foderstoffer, eller foderstoffer bestemt til den økologiske jordbrugsproduktion. Dette gælder såvel for virksomheder der producerer og opbevarer foderstoffer til salg i eget navn, som for lønproduktion, det vil sige produktion af foderstoffer for andre virksomheder eller bedrifter. 5

10 3 ANSØGNING OM ØKOLOGIAUTORISATION De fleste virksomheder skal indsende ansøgningsskemaet bilag 2 til Plantedirektoratet. Foderstofvirksomheder skal indsende ansøgningsskemaet bilag 3. Virksomheder kan søge om økologiautorisation eller ændring af autorisation hele året. Når Plantedirektoratet har modtaget en ansøgning om autorisation eller ændring af autorisation, bliver virksomheden kontaktet for at få aftalt et autorisationskontrolbesøg. På dette kontrolbesøg bliver det undersøgt om beskrivelse af virksomhedens indretning og anlæg, anmeldte aktiviteter med mere som fremgår af ansøgningsskemaet, svarer til de faktiske forhold. Desuden kontrolleres om virksomhedens procedurer og medarbejderinstrukser kan sikre at virksomheden overholder økologireglerne, og at de ansatte bliver fortrolige med de specielle arbejdsprocedurer og dokumenter i den økologiske produktion. Ved kontrol af virksomheden på baggrund af en ansøgning om en ændring af autorisationen, bliver alene ændringerne kontrolleret, med mindre ændringskontrollen forbindes med den årlige økologikontrol. Hvis ansøgningen er utilstrækkelig, er der i et vist omfang mulighed for at supplere denne under kontrollen. Viser der sig større mangler under kontrollen, kan Plantedirektoratet anmode virksomheden om at fremsende en ny ansøgning. 3.1 Supplerende krav til foderstofvirksomheder Virksomheder der ønsker at producere, behandle, opbevare, importere eller sælge foderstoffer til økologisk produktion i løs vægt, skal i ansøgningen om autorisation beskrive hvorledes de vil implementere et egenkontrolsystem efter HACCPprincipperne for de økologiske foderstoffer. Foderstofvirksomheder skal ud over ovennævnte procedurer og medarbejderinstrukser udarbejde en fuldstændig beskrivelse af produktionsenheden med blandt andet oplysninger om: Anlæg der benyttes til modtagelse, produktion/behandling og opbevaring af foderstoffer samt oplysning om anvendelsen af disse anlæg både før og efter nævnte aktiviteter. Anlæg til opbevaring af andre produkter der anvendes ved produktion/ behandling af foderstoffer (eksempelvis tilsætningsstoffer, enzymer, mikroorganismer med videre). De faciliteter, der anvendes til opbevaring af produkter til rengøring og desinficering. Navn og beskrivelse af planlagte foderblandinger, eventuelle recepter, brugsanvisninger med videre, samt oplysning om de dyrearter eller -kategorier som blandingerne er beregnet til. Udpegning af kritiske kontrolpunkter og deres styring gennem overvågning og kontrol af tolerancer og grænseværdier. Dokumentation af procedurer og medarbejderinstrukser til forebyggelse og afhjælpning af kritiske situationer. Procedurer til løbende opdatering og udvikling af egenkontrolsystemet. 6

11 4 ØKOLOGIAUTORISATION Autorisation meddeles først når Plantedirektoratet ved et kontrolbesøg har konstateret at de økologiske aktiviteter er i overensstemmelse med det økologiske regelsæt og forholdene er som beskrevet i ansøgningsskemaet. En autorisationsskrivelse med angivelse af et autorisationsnummer sendes til virksomheden når kravene er opfyldt. Hvis kravene ikke er opfyldt, vil Plantedirektoratet i en afgørelsen redegøre for de forhold der ikke opfylder kravene. Virksomheden har således mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger med henblik på fornyet autorisationsansøgning. 4.1 Autorisationskontrol og årlig kontrol Når Plantedirektoratet har modtaget en ansøgning om autorisation som økologisk virksomhed, vil direktoratet efterfølgende foretage en autorisationskontrol af virksomheden. Under kontrollen gennemgås de faktiske forhold på virksomheden i samarbejde med den driftsansvarlige. Plantedirektoratet foretager efterfølgende mindst én årlig kontrol. Yderligere udtages der hvert år virksomheder til anmeldt eller uanmeldt kontrol. Endvidere kan Plantedirektoratet udføre kontrol hos virksomheder der er ophørt med de økologiske aktiviteter. Efter hver kontrol udarbejdes en kontrolrapport som skal underskrives af den driftsansvarlige. Underskriften fra den driftsansvarlige gælder alene at denne har været til stede under kontrollen, og således ikke at den driftsansvarlige står inde for rapportens indhold. Kopi af kontrolrapporten udleveres efter kontrollen. Har kontrollen været uden problemer, udleveres kontrolrapporten umiddelbart. Kontrolrapporten kan herefter anvendes som dokumentation for at Plantedirektoratet ikke har haft bemærkninger til kontrollen. I de tilfælde hvor kontrollen har givet anledning til bemærkninger, udleveres kontrolrapporten sammen med en høringsskrivelse. Virksomheden kan herefter inden for en nærmere fastsat tidsfrist, oftest 14 dage, sende eventuelle bemærkninger til Plantedirektoratet. Herefter træffer Plantedirektoratet afgørelse. 4.2 Autorisationsskrivelsen Autorisationsskrivelsen er virksomhedens dokumentation for at økologiske produkter der sælges fra virksomheden, er underlagt økologikontrol. I autorisationsskrivelsen fastlægges hvilke økologiske aktiviteter virksomheden er autoriseret til, herunder hvilke økologiske produkter virksomheden forventes at producere/behandle samt vilkårene herfor. Autorisationen forpligter virksomheden til at overholde alle økologiregler. Reglerne er nærmere beskrevet i følgende vejledninger: Økologikontrol Vejledning til den årlige indberetning Vejledning til import af økologiske produkter til anvendelse i den økologiske produktion 7

12 Autorisationsskrivelsen gælder for ét år. Plantedirektoratet udsteder en ny autorisationsskrivelse på baggrund af de oplysninger virksomheden hvert år skal indsende senest d. 15. februar (se også afsnit 4.5). 4.3 Adgang til regnskaber og virksomheden Der skal føres regnskab i form af bøger, regnskabsbilag og andet dokumentationsmateriale over oprindelse, art og mængde af alle de hjælpestoffer og råvarer der indføres på virksomheden, samt over deres anvendelse. Herudover skal der føres regnskab over alle udgående produkter for så vidt angår art, mængde og modtagere. Disse regnskabsoplysninger skal foreligge så snart der indgår et hjælpestof/en råvare på virksomheden, og ligeledes ved salg. Regnskaberne skal vise balance mellem input og output. Sådanne regnskaber kan være en posteringsbalance løbende ajourført med bilags-/regnskabsmateriale. Hvis der sælges jordbrugsprodukter for andre jordbrugere eller produkter der er taget i kommission, skal der til enhver tid foreligge en liste over indlagret mængde, solgt mængde og svind for hver art samt økologisk status for produkterne. Plantedirektoratet skal til enhver tid have adgang til virksomheden, herunder til virksomhedens regnskab, forretningsbøger med videre. Dette gælder også materiale der opbevares i elektronisk form. Den driftsansvarlige skal afgive alle oplysninger som har betydning for kontrollens gennemførelse, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold. Han skal vederlagsfrit yde fornøden bistand ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data. Plantedirektoratet kan vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelser. 4.4 Overtrædelse af reglerne Overtrædelser konstateres typisk ved kontrolbesøg. Virksomheden har dog selv en forpligtelse til at rette henvendelse til Plantedirektoratet hvis den konstaterer forhold der ikke er i overensstemmelse med økologireglerne. Der er flere niveauer for sanktioner/konsekvenser hvis de økologiske bestemmelser er overtrædes. En mindre overtrædelse der konstateres første gang, vil typisk resultere i en indskærpelse (en løftet pegefinger). Hvis der er tale om gentagne overtrædelser, flere overtrædelser på en gang eller andre overtrædelser, kan Plantedirektoratet give bøder. Mindre bøder eller bøder på områder hvor der er en fast praksis for bødestørrelsen, kan forelægges rent administrativt af Plantedirektoratet. Større bøder eller bøder på områder hvor der ikke er fastlagt en praksis, går via politiet. Herudover kan Plantedirektoratet som en konsekvens af den overtrædelse der er foregået på virksomheden, påbyde at produkter ikke må sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode. Plantedirektoratet kan endvidere meddele påbud om indretning, drift med videre Endelig kan Plantedirektoratet inddrage virksomhedens autorisation. Dette kan ske ved større overtrædelser eller hvor kontrollen grundlæggende ikke lader sig gennem- 8

13 føre. I grove tilfælde er der mulighed for at udelukke en virksomhed fra at få autorisation i op til 5 år. 4.5 Den årlige indberetning Senest d. 15. februar hvert år skal virksomheden indberette oplysninger om: Ændringer i virksomhedens stamdata (adresse, navn, andre registreringer i Plantedirektoratet med videre). Forventede økologiske aktiviteter i det pågældende år. Ændringer i virksomhedens aktiviteter, arbejdsgange, indretning med mere. Til indberetningen anvendes det årlige indberetningsskema, bilag 4. Indberetningsskemaet udsendes til alle virksomheder i januar, men kan også findes på direktoratets hjemmeside under Blanketter/Økologi/Blanketter for virksomheder. Falder den 15. februar på en lørdag/søn- eller helligdag, skal skemaet nå frem til direktoratet senest den efterfølgende hverdag. Manglende eller for sen indsendelse af den årlige økologiindberetning kan medføre inddragelse af autorisationen. Plantedirektoratet vil bestræbe sig på at udsende de nye autorisationsskrivelser inden 31. maj. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at afklare eventuelle uoverensstemmelser mellem Plantedirektoratets nuværende oplysninger og oplysningerne i indberetningsskemaet før Plantedirektoratet fremsender en ny autorisationsskrivelse. Dette kan forsinke fremsendelsen af en ny autorisationsskrivelse. 4.6 Indberetning af ændringer på virksomheden Væsentlige ændringer i forhold til autorisationen eller til indberettede oplysninger skal meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. Hvis kravene om indberetning af væsentlige ændringer ikke opfyldes, vil dette normalt medføre at produkter fra virksomheden ikke kan sælges som økologiske. 4.7 Ejerskifte, ophør med videre Hvis en økologisk virksomhed ændrer navn, skifter ejer eller fusionerer med en anden virksomhed, skal det straks indberettes til Plantedirektoratet. Hvis virksomheden i øvrigt ophører med den økologiske produktionsmetode, skal det straks meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. Hvis en hel virksomhed overdrages, og den nye ejer ikke ønsker at indtræde i forpligtigelserne vedrørende de økologiske produktionsregler, skal dette straks meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. På Plantedirektoratets hjemmeside findes en liste over økologiautoriserede virksomheder. 9

14 4.8 Aktindsigt Virksomheden kan til enhver tid kræve aktindsigt. Ansøgning om aktindsigt indsendes til: Plantedirektoratet Sektor for Økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Vi tilstræber at behandle ansøgninger om aktindsigt i løbet af 10 dage. 4.9 Klage Inden 4 uger efter modtagelsen af Plantedirektoratets afgørelse kan der klages over denne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet. Klagen skal sendes til Plantedirektoratet og adresseres som følger: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet c/o Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning hvilket betyder at eksempelvis en afgørelse om at dyr/produkter har mistet den økologiske status, er gældende indtil den eventuelt ændres. 10

15 5 LOVGRUNDLAG Reglerne om økologisk produktion omfatter bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 (med senere ændringer) om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (i det følgende kaldet forordningen). Lov nr. 118 af 3. marts 1999, Økologilov (med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 (med senere ændringer) om økologisk jordbrugsproduktion mv. (i det følgende kaldet bekendtgørelsen). Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 af 7. september 2001 (med senere ændringer) (importforordningen). Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 (mærkningsforordningen). Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2003 af 14. august 2003 (frødatabaseforordningen). Bekendtgørelse nr. 409 af 21. maj 2001 (med senere ændringer) (non-foodbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 (med senere ændringer) (frødatabasebekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 115 af 23. februar 2004 (med senere ændringer) (akvafoderbekendtgørelsen). I bekendtgørelsen er der af praktiske hensyn medtaget visse bestemmelser fra forordningerne. Dette berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Dog er der i overensstemmelse med forordningens artikel 12 i bekendtgørelsens kapitel 4 og 5 samt kapitlerne 9 til 13 fastsat strengere danske regler for dyr og animalske produkter i forhold til reglerne i forordningens bilag I, del B, om animalsk produktion. I disse tilfælde fortrænger bekendtgørelsen forordningens bestemmelser. Tilfældene fremgår af bilag 12. Såvel forordningen som bekendtgørelsens bestemmelser er uddybet i denne vejledning. Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer dansk produktion eller behandling af jordbrugsprodukter. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal alle regler derfor overholdes. 11

16 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Skema om Anmeldelse af lønbehandling (kun rensning/tørring af korn og markfrø) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed og Erklæring om adskillelse under lønbehandling (rensning/tørring) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed. Skema for Ansøgning om autorisation til behandling, produktion, opbevaring, import og salg af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion samt vejledning til udfyldelse. Skema for Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed samt vejledning til udfyldelse. Bilag 4 Skema for Indberetning for økologiautoriserede virksomheder 2005 samt vejledning til udfyldelse. 12

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere