AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED"

Transkript

1 Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den 1. juli 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Sektor for Økologi Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax:

3 RESUMÉ Vejledning om autorisation som økologisk virksomhed beskriver hvilke virksomheder der skal autoriseres af Plantedirektoratet før de må producere, behandle, opbevare, importere, sælge og eksportere økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion. Vejledningen beskriver også hvordan forsyningsvirksomhederne kan blive autoriseret. En autorisation er virksomhedens dokumentation for at økologiske produkter, der sælges fra virksomheden, er underlagt økologikontrol. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Virksomheder der vil producere, håndtere, importere og sælge økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter Konsulenter der rådgiver virksomheder, der fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvilke virksomheder der skal autoriseres Hvornår økologiske bedrifter skal autoriseres som økologiske virksomheder Hvornår lønbehandling/lønproduktion kræver autorisation Autorisation af mellemhandlere Hvordan virksomheden bliver autoriseret Hvilke krav der stilles til opdatering af Plantedirektoratets oplysninger og den årlige indberetning Lovgrundlaget for Plantedirektoratets økologikontrol Plantedirektoratet har desuden udarbejdet følgende vejledninger: Økologikontrol og Import af økologiske produkter for virksomheder der er underlagt Plantedirektoratets økologikontrol samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen. I den forbindelse vil direktoratet lægge et nyhedsbrev, ØKV-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne med mere vil fremgå. Vejledningen gælder fra den 1. juli 2005.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 1 2 VIRKSOMHEDER DER SKAL AUTORISERES ANDRE NONFOOD-PRODUKTER BEDRIFTERNES AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED LØNPRODUKTION/LØNBEHANDLING MELLEMHANDLERE DRIFTSMÆSSIGT ADSKILTE ENHEDER SUPPLERENDE KRAV TIL AUTORISEREDE ØKOLOGISKE FODERSTOFVIRKSOMHEDER 5 3 ANSØGNING OM ØKOLOGIAUTORISATION SUPPLERENDE KRAV TIL FODERSTOFVIRKSOMHEDER 6 4 ØKOLOGIAUTORISATION AUTORISATIONSKONTROL OG ÅRLIG KONTROL AUTORISATIONSSKRIVELSEN ADGANG TIL REGNSKABER OG VIRKSOMHEDEN OVERTRÆDELSE AF REGLERNE DEN ÅRLIGE INDBERETNING INDBERETNING AF ÆNDRINGER PÅ VIRKSOMHEDEN EJERSKIFTE, OPHØR MED VIDERE AKTINDSIGT KLAGE 10 5 LOVGRUNDLAG 11 2

5 1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at beskrive hvilke virksomheder der skal autoriseres af Plantedirektoratet. Kun autoriserede virksomheder må producere, behandle, opbevare, importere, sælge eller eksportere økologiske produkter til brug i den økologiske jordbrugsproduktion eller andre økologiske nonfood-produkter. Vejledningen beskriver også hvordan forsyningsvirksomhederne kan blive autoriseret. I 2005 er der omkring 115 virksomheder autoriseret af Plantedirektoratet. Direktoratet har desuden udarbejdet følgende vejledninger: Økologikontrol og Import af økologiske produkter for virksomheder der er underlagt Plantedirektoratets økologikontrol samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Virksomheder der vil producere, håndtere, importere og sælge økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter Konsulenter der rådgiver virksomheder der fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvilke virksomheder der skal autoriseres Hvornår økologiske bedrifter skal autoriseres som økologiske virksomheder Hvornår lønbehandling/lønproduktion kræver autorisation Autorisation af mellemhandlere Hvordan virksomheden bliver autoriseret Hvilke krav der stilles til opdatering af Plantedirektoratets oplysninger og den årlige indberetning Lovgrundlaget for Plantedirektoratets økologikontrol Administration af det økologiske regelsæt er delt mellem: Plantedirektoratet der varetager administration og kontrol af reglerne om økologisk jordbrugsproduktion og økologiske virksomheder der forsyner jordbruget med økologiske frø, sædekorn, vegetativt planteformeringsmateriale, foderstoffer, gødning samt virksomheder der markedsfører andre nonfood-produkter bortset fra pet-food med animalsk indhold: Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: / 1

6 Fødevarestyrelsen der varetager administration og kontrolkoordinering af reglerne om import, markedsføring, forarbejdning, mærkning med videre af økologiske fødevarer og pet-food med animalsk indhold: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Det er fødevareregionerne der gennemfører kontrollen. Fødevareregionernes adresse og telefonnummer kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Direktoratet for FødevareErhverv der varetager reglerne om offentlig støtte til fremme af økologisk jordbrug og økologiske salgs- eller eksportfremstød: Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen og vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKO-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne med mere vil fremgå. Den senest opdaterede vejledning kan ses på hjemmesiden. På hjemmesiden er det også muligt at finde diverse blanketter der skal anvendes af virksomhederne, en liste over økologiautoriserede bedrifter og virksomheder, lovstof vedrørende økologi med mere Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer de danske virksomheder. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal samtlige regelsæt overholdes. Denne vejledning gælder fra den 1. juli

7 2 VIRKSOMHEDER DER SKAL AUTORISERES Økologiske produkter eller blandingsprodukter med økologiske ingredienser, ikkeøkologiske ingredienser og ingredienser fra omlægningen produceret med henblik på anvendelse i det økologiske jordbrug, må kun markedsføres og sælges hvis de stammer fra en økologiautoriseret jordbrugsbedrift eller virksomhed. Virksomheder der ønsker at markedsføre økologiske nonfood-produkter, skal autoriseres af Plantedirektoratet inden aktiviteterne påbegyndes. Virksomhederne skal samtidig overholde øvrige lovkrav om registrering i Plantedirektoratet og/eller i fødevareregionen som eksempelvis: Registrering efter Plantedirektoratets bekendtgørelser om sædekorn, markfrø, grøntsagsfrø, planter eller foderstoffer. Autorisation efter Plantedirektoratets bekendtgørelse om kartofler. Autorisation, godkendelse eller registrering hos fødevareregionen efter Fødevarestyrelsens autorisationsbekendtgørelse (eksempelvis under visse omstændigheder sortering og pakning af grøntsager og spisekartofler). 2.1 Andre nonfood-produkter Virksomheder der ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser, og som ønsker at markedsføre andre økologiske nonfood-produkter med oprindelse i jordbruget, skal autoriseres af Plantedirektoratet. Virksomheder der producerer og sælger foder med animalsk indhold til hunde, katte eller andre selskabsdyr, skal derimod kontrolleres af fødevareregionerne. 2.2 Bedrifternes autorisation som økologisk virksomhed For produkter omfattet af Plantedirektoratets økologikontrol, gælder at jordbrugsbedrifter som opbevarer, producerer, behandler og/eller markedsfører økologiske produkter udover egen avl, eventuelt sammen med ikke-økologiske produkter, skal autoriseres særskilt som økologisk virksomhed af Plantedirektoratet. Dette gælder også for bedrifter der ønsker at importere økologiske produkter fra tredjelande udenfor EØS. Øvrige krav med hensyn til registrering eller autorisation i henhold til Plantedirektoratets andre bekendtgørelser om sædekorn, markfrø, grøntsagsfrø, planter, kartofler eller foderstoffer samt krav om registrering af gødning og jordforbedringsmidler, skal overholdes forud for en autorisation. 2.3 Lønproduktion/lønbehandling Virksomheder der ønsker at lønproducere/lønbehandle økologiske produkter der normalt er omfattet af Plantedirektoratets økologikontrol, skal som hovedregel økologiautoriseres af Plantedirektoratet. Ved lønproduktion/lønbehandling forstås eksempelvis produktion af foderstoffer for andre virksomheder og bedrifter. Økologisk korn eller markfrø tilhørende en økologisk bedrift kan derimod renses, tørres som lønbehandling og/eller opbevares på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed hvis det anmeldes og nedenstående krav er opfyldt. 3

8 Øvrige økologiske markafgrøder samt foderprodukter tilhørende en økologisk virksomhed kan opbevares på en ikke-økologisk bedrift, men må ikke undergå nogen form for behandling der. Lønbehandling for en økologisk bedrift og opbevaring på en ikke-økologisk enhed, forudsætter at: Bedriften eller virksomheden senest 5 dage forinden har sendt en anmeldelse til Plantedirektoratet. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger som fremgår af blanketten Anmeldelse af lønbehandling (kun rensning/tørring af korn og markfrø) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed, se bilag 1. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum altid en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Ved lønbehandling i form af rensning/tørring skal der også være en adskillelse i tid. Økologiske og ikke-økologiske produkter må ikke behandles samtidig på samme anlæg. Der ikke opbevares tilsvarende produkter i samme bygning. Plantedirektoratet har mulighed for at kontrollere opbevaringen ved kontrolbesøg. Når produktet forlader den ikke-økologiske bedrift/virksomhed skal den ansvarshavende skrive under på at produktet har været holdt adskilt fra ikke-økologiske produkter. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket som kan anvendes, Erklæring om adskillelse under lønbehandling (rensning/tørring) og opbevaring på ikkeøkologisk bedrift eller virksomhed, se bilag 1. Denne blanket skal opbevares på den økologiske bedrift. 2.4 Mellemhandlere Varemæglere og mellemhandlere der opbevarer og forhandler uemballerede eller ikke-mærkede økologiske produkter, skal økologiautoriseres af Plantedirektoratet. Dette gælder eksempelvis også for maskinstationer der køber et parti uemballerede økologiske produkter med henblik på at udbringe disse på økologiske bedrifters arealer. Virksomheder der alene køber færdigt emballerede varer med henblik på videresalg og hvor der på emballagen er påført endelig mærkning, skal ikke autoriseres. Varemæglere og mellemhandlere der kun opbevarer og forhandler emballerede og mærkede økologiske produkter direkte til forbrugeren, eller til den endelige bruger (jordbrugeren), og ikke udskriver dokumenter vedrørende produkternes økologiske oprindelse, ej heller forarbejder, ompakker eller opbevarer produkter i løs vægt, skal ikke autoriseres. 2.5 Driftsmæssigt adskilte enheder Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed autoriseres særskilt med selvstændigt autorisationsnummer. Dette gælder også selv om der er forretningsmæssigt fællesskab. Under en enhed kan der registreres fjernlagre og 4

9 lignende som alene anvendes af enheden, og hvorfra der ikke foregår salg og indkøb. Disse skal fremgå særskilt af den enkelte autorisation. Hvis virksomheden ønsker at etablere nye fjernlagre, skal dette straks indberettes skriftligt til Plantedirektoratet. 2.6 Supplerende krav til autoriserede økologiske foderstofvirksomheder Alle økologiautoriserede foderstofvirksomheder skal have implementeret et kvalitetssikringssystem efter HACCP-principperne for den økologiske foderstofproduktion. Dette gælder for alle virksomheder der behandler, producerer, opbevarer, importerer og sælger økologiske foderstoffer, eller foderstoffer bestemt til den økologiske jordbrugsproduktion. Dette gælder såvel for virksomheder der producerer og opbevarer foderstoffer til salg i eget navn, som for lønproduktion, det vil sige produktion af foderstoffer for andre virksomheder eller bedrifter. 5

10 3 ANSØGNING OM ØKOLOGIAUTORISATION De fleste virksomheder skal indsende ansøgningsskemaet bilag 2 til Plantedirektoratet. Foderstofvirksomheder skal indsende ansøgningsskemaet bilag 3. Virksomheder kan søge om økologiautorisation eller ændring af autorisation hele året. Når Plantedirektoratet har modtaget en ansøgning om autorisation eller ændring af autorisation, bliver virksomheden kontaktet for at få aftalt et autorisationskontrolbesøg. På dette kontrolbesøg bliver det undersøgt om beskrivelse af virksomhedens indretning og anlæg, anmeldte aktiviteter med mere som fremgår af ansøgningsskemaet, svarer til de faktiske forhold. Desuden kontrolleres om virksomhedens procedurer og medarbejderinstrukser kan sikre at virksomheden overholder økologireglerne, og at de ansatte bliver fortrolige med de specielle arbejdsprocedurer og dokumenter i den økologiske produktion. Ved kontrol af virksomheden på baggrund af en ansøgning om en ændring af autorisationen, bliver alene ændringerne kontrolleret, med mindre ændringskontrollen forbindes med den årlige økologikontrol. Hvis ansøgningen er utilstrækkelig, er der i et vist omfang mulighed for at supplere denne under kontrollen. Viser der sig større mangler under kontrollen, kan Plantedirektoratet anmode virksomheden om at fremsende en ny ansøgning. 3.1 Supplerende krav til foderstofvirksomheder Virksomheder der ønsker at producere, behandle, opbevare, importere eller sælge foderstoffer til økologisk produktion i løs vægt, skal i ansøgningen om autorisation beskrive hvorledes de vil implementere et egenkontrolsystem efter HACCPprincipperne for de økologiske foderstoffer. Foderstofvirksomheder skal ud over ovennævnte procedurer og medarbejderinstrukser udarbejde en fuldstændig beskrivelse af produktionsenheden med blandt andet oplysninger om: Anlæg der benyttes til modtagelse, produktion/behandling og opbevaring af foderstoffer samt oplysning om anvendelsen af disse anlæg både før og efter nævnte aktiviteter. Anlæg til opbevaring af andre produkter der anvendes ved produktion/ behandling af foderstoffer (eksempelvis tilsætningsstoffer, enzymer, mikroorganismer med videre). De faciliteter, der anvendes til opbevaring af produkter til rengøring og desinficering. Navn og beskrivelse af planlagte foderblandinger, eventuelle recepter, brugsanvisninger med videre, samt oplysning om de dyrearter eller -kategorier som blandingerne er beregnet til. Udpegning af kritiske kontrolpunkter og deres styring gennem overvågning og kontrol af tolerancer og grænseværdier. Dokumentation af procedurer og medarbejderinstrukser til forebyggelse og afhjælpning af kritiske situationer. Procedurer til løbende opdatering og udvikling af egenkontrolsystemet. 6

11 4 ØKOLOGIAUTORISATION Autorisation meddeles først når Plantedirektoratet ved et kontrolbesøg har konstateret at de økologiske aktiviteter er i overensstemmelse med det økologiske regelsæt og forholdene er som beskrevet i ansøgningsskemaet. En autorisationsskrivelse med angivelse af et autorisationsnummer sendes til virksomheden når kravene er opfyldt. Hvis kravene ikke er opfyldt, vil Plantedirektoratet i en afgørelsen redegøre for de forhold der ikke opfylder kravene. Virksomheden har således mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger med henblik på fornyet autorisationsansøgning. 4.1 Autorisationskontrol og årlig kontrol Når Plantedirektoratet har modtaget en ansøgning om autorisation som økologisk virksomhed, vil direktoratet efterfølgende foretage en autorisationskontrol af virksomheden. Under kontrollen gennemgås de faktiske forhold på virksomheden i samarbejde med den driftsansvarlige. Plantedirektoratet foretager efterfølgende mindst én årlig kontrol. Yderligere udtages der hvert år virksomheder til anmeldt eller uanmeldt kontrol. Endvidere kan Plantedirektoratet udføre kontrol hos virksomheder der er ophørt med de økologiske aktiviteter. Efter hver kontrol udarbejdes en kontrolrapport som skal underskrives af den driftsansvarlige. Underskriften fra den driftsansvarlige gælder alene at denne har været til stede under kontrollen, og således ikke at den driftsansvarlige står inde for rapportens indhold. Kopi af kontrolrapporten udleveres efter kontrollen. Har kontrollen været uden problemer, udleveres kontrolrapporten umiddelbart. Kontrolrapporten kan herefter anvendes som dokumentation for at Plantedirektoratet ikke har haft bemærkninger til kontrollen. I de tilfælde hvor kontrollen har givet anledning til bemærkninger, udleveres kontrolrapporten sammen med en høringsskrivelse. Virksomheden kan herefter inden for en nærmere fastsat tidsfrist, oftest 14 dage, sende eventuelle bemærkninger til Plantedirektoratet. Herefter træffer Plantedirektoratet afgørelse. 4.2 Autorisationsskrivelsen Autorisationsskrivelsen er virksomhedens dokumentation for at økologiske produkter der sælges fra virksomheden, er underlagt økologikontrol. I autorisationsskrivelsen fastlægges hvilke økologiske aktiviteter virksomheden er autoriseret til, herunder hvilke økologiske produkter virksomheden forventes at producere/behandle samt vilkårene herfor. Autorisationen forpligter virksomheden til at overholde alle økologiregler. Reglerne er nærmere beskrevet i følgende vejledninger: Økologikontrol Vejledning til den årlige indberetning Vejledning til import af økologiske produkter til anvendelse i den økologiske produktion 7

12 Autorisationsskrivelsen gælder for ét år. Plantedirektoratet udsteder en ny autorisationsskrivelse på baggrund af de oplysninger virksomheden hvert år skal indsende senest d. 15. februar (se også afsnit 4.5). 4.3 Adgang til regnskaber og virksomheden Der skal føres regnskab i form af bøger, regnskabsbilag og andet dokumentationsmateriale over oprindelse, art og mængde af alle de hjælpestoffer og råvarer der indføres på virksomheden, samt over deres anvendelse. Herudover skal der føres regnskab over alle udgående produkter for så vidt angår art, mængde og modtagere. Disse regnskabsoplysninger skal foreligge så snart der indgår et hjælpestof/en råvare på virksomheden, og ligeledes ved salg. Regnskaberne skal vise balance mellem input og output. Sådanne regnskaber kan være en posteringsbalance løbende ajourført med bilags-/regnskabsmateriale. Hvis der sælges jordbrugsprodukter for andre jordbrugere eller produkter der er taget i kommission, skal der til enhver tid foreligge en liste over indlagret mængde, solgt mængde og svind for hver art samt økologisk status for produkterne. Plantedirektoratet skal til enhver tid have adgang til virksomheden, herunder til virksomhedens regnskab, forretningsbøger med videre. Dette gælder også materiale der opbevares i elektronisk form. Den driftsansvarlige skal afgive alle oplysninger som har betydning for kontrollens gennemførelse, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold. Han skal vederlagsfrit yde fornøden bistand ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data. Plantedirektoratet kan vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelser. 4.4 Overtrædelse af reglerne Overtrædelser konstateres typisk ved kontrolbesøg. Virksomheden har dog selv en forpligtelse til at rette henvendelse til Plantedirektoratet hvis den konstaterer forhold der ikke er i overensstemmelse med økologireglerne. Der er flere niveauer for sanktioner/konsekvenser hvis de økologiske bestemmelser er overtrædes. En mindre overtrædelse der konstateres første gang, vil typisk resultere i en indskærpelse (en løftet pegefinger). Hvis der er tale om gentagne overtrædelser, flere overtrædelser på en gang eller andre overtrædelser, kan Plantedirektoratet give bøder. Mindre bøder eller bøder på områder hvor der er en fast praksis for bødestørrelsen, kan forelægges rent administrativt af Plantedirektoratet. Større bøder eller bøder på områder hvor der ikke er fastlagt en praksis, går via politiet. Herudover kan Plantedirektoratet som en konsekvens af den overtrædelse der er foregået på virksomheden, påbyde at produkter ikke må sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode. Plantedirektoratet kan endvidere meddele påbud om indretning, drift med videre Endelig kan Plantedirektoratet inddrage virksomhedens autorisation. Dette kan ske ved større overtrædelser eller hvor kontrollen grundlæggende ikke lader sig gennem- 8

13 føre. I grove tilfælde er der mulighed for at udelukke en virksomhed fra at få autorisation i op til 5 år. 4.5 Den årlige indberetning Senest d. 15. februar hvert år skal virksomheden indberette oplysninger om: Ændringer i virksomhedens stamdata (adresse, navn, andre registreringer i Plantedirektoratet med videre). Forventede økologiske aktiviteter i det pågældende år. Ændringer i virksomhedens aktiviteter, arbejdsgange, indretning med mere. Til indberetningen anvendes det årlige indberetningsskema, bilag 4. Indberetningsskemaet udsendes til alle virksomheder i januar, men kan også findes på direktoratets hjemmeside under Blanketter/Økologi/Blanketter for virksomheder. Falder den 15. februar på en lørdag/søn- eller helligdag, skal skemaet nå frem til direktoratet senest den efterfølgende hverdag. Manglende eller for sen indsendelse af den årlige økologiindberetning kan medføre inddragelse af autorisationen. Plantedirektoratet vil bestræbe sig på at udsende de nye autorisationsskrivelser inden 31. maj. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at afklare eventuelle uoverensstemmelser mellem Plantedirektoratets nuværende oplysninger og oplysningerne i indberetningsskemaet før Plantedirektoratet fremsender en ny autorisationsskrivelse. Dette kan forsinke fremsendelsen af en ny autorisationsskrivelse. 4.6 Indberetning af ændringer på virksomheden Væsentlige ændringer i forhold til autorisationen eller til indberettede oplysninger skal meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. Hvis kravene om indberetning af væsentlige ændringer ikke opfyldes, vil dette normalt medføre at produkter fra virksomheden ikke kan sælges som økologiske. 4.7 Ejerskifte, ophør med videre Hvis en økologisk virksomhed ændrer navn, skifter ejer eller fusionerer med en anden virksomhed, skal det straks indberettes til Plantedirektoratet. Hvis virksomheden i øvrigt ophører med den økologiske produktionsmetode, skal det straks meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. Hvis en hel virksomhed overdrages, og den nye ejer ikke ønsker at indtræde i forpligtigelserne vedrørende de økologiske produktionsregler, skal dette straks meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. På Plantedirektoratets hjemmeside findes en liste over økologiautoriserede virksomheder. 9

14 4.8 Aktindsigt Virksomheden kan til enhver tid kræve aktindsigt. Ansøgning om aktindsigt indsendes til: Plantedirektoratet Sektor for Økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Vi tilstræber at behandle ansøgninger om aktindsigt i løbet af 10 dage. 4.9 Klage Inden 4 uger efter modtagelsen af Plantedirektoratets afgørelse kan der klages over denne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet. Klagen skal sendes til Plantedirektoratet og adresseres som følger: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet c/o Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning hvilket betyder at eksempelvis en afgørelse om at dyr/produkter har mistet den økologiske status, er gældende indtil den eventuelt ændres. 10

15 5 LOVGRUNDLAG Reglerne om økologisk produktion omfatter bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 (med senere ændringer) om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (i det følgende kaldet forordningen). Lov nr. 118 af 3. marts 1999, Økologilov (med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 (med senere ændringer) om økologisk jordbrugsproduktion mv. (i det følgende kaldet bekendtgørelsen). Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 af 7. september 2001 (med senere ændringer) (importforordningen). Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 (mærkningsforordningen). Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2003 af 14. august 2003 (frødatabaseforordningen). Bekendtgørelse nr. 409 af 21. maj 2001 (med senere ændringer) (non-foodbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 (med senere ændringer) (frødatabasebekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 115 af 23. februar 2004 (med senere ændringer) (akvafoderbekendtgørelsen). I bekendtgørelsen er der af praktiske hensyn medtaget visse bestemmelser fra forordningerne. Dette berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Dog er der i overensstemmelse med forordningens artikel 12 i bekendtgørelsens kapitel 4 og 5 samt kapitlerne 9 til 13 fastsat strengere danske regler for dyr og animalske produkter i forhold til reglerne i forordningens bilag I, del B, om animalsk produktion. I disse tilfælde fortrænger bekendtgørelsen forordningens bestemmelser. Tilfældene fremgår af bilag 12. Såvel forordningen som bekendtgørelsens bestemmelser er uddybet i denne vejledning. Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer dansk produktion eller behandling af jordbrugsprodukter. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal alle regler derfor overholdes. 11

16 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Skema om Anmeldelse af lønbehandling (kun rensning/tørring af korn og markfrø) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed og Erklæring om adskillelse under lønbehandling (rensning/tørring) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed. Skema for Ansøgning om autorisation til behandling, produktion, opbevaring, import og salg af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion samt vejledning til udfyldelse. Skema for Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed samt vejledning til udfyldelse. Bilag 4 Skema for Indberetning for økologiautoriserede virksomheder 2005 samt vejledning til udfyldelse. 12

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere