1. Styrelsesvedtægt Forretningsorden for regionsrådet Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Styrelsesvedtægt 4. 2. Forretningsorden for regionsrådet 6. 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet Sundhedspolitiske hensigtserklæringer og proces for hospitalsplan i Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende sundhed Anlægsbevilling til fusion af apoteker Bilateral cochlear implantat hos børn Udmøntning af budget i 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet Overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til psykiatrivirksomheden Forhåndstilkendegivelse til enhederne vedr. overførsler fra budget 2006 til budget Etablering af regionalt abort- og sterilisationssamråd Organisering af Trafikselskab Sjælland Trafikselskab Sjælland visitation til handicapkørselsordningen Trafikselskab Sjælland Dannelse af repræsentantskab og bestyrelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity - økonomi 2007 og bestyrelsesforhold Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden

2 19. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Dagsordenens mødesager struktur og indhold Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste Udbudssag (Fortrolig) Udbudssag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 89 2

3 NOTAT Forberedelsesudvalget for REGION HOVEDSTADEN SEKRETARIATET Kongens Vænge Hillerød Tlf: Fax: E-post: Dato: 2. November 2006 Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: Jens Bergholdt Direkte tlf.: Afrapportering fra underudvalget vedr. sundhed - medicinområdet Underudvalget vedrørende sundhed har i et af sine kommissorier fået til opgave at foretage en analyse af medicinforbruget i regionen. Det følger af kommissoriet, at der er et stort helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at sikre, at medicin bruges rigtigt. De hidtidige indsatser for at opnå dette ønskes kortlagt og vurderet og mulige tiltag beskrevet. Der ønskes samtidig gennemført en analyse af forbrugsmønstre opgjort på medicinhovedgrupper med henblik på at vurdere, om der forskelle enhederne imellem, og om der er baggrund for at nedsætte eller omlægge forbruget til billigere produkter. Desuden ønskes mulige tiltag beskrevet, herunder problemstillingen i forskellen mellem rentabiliteten af samme præparatvalg i primær- og sekundærsektoren. Underudvalget har således med udgangspunkt i kommissoriet drøftet medicinområdet og mulige tiltag for at sikre en forbedret farmakoterapi i Region Hovedstaden. I det følgende samles op på disse drøftelser. På underudvalgets møde den 20. juni 2006 gennemgik udvalget en analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden. Analysen var udarbejdet af en administrativt nedsat arbejdsgruppe under ledelse af overlæge, ph.d. Hanne Rolighed Christensen, Klinisk Farmakologisk Enhed, H:S Bispebjerg Hospital (bilag 1). Analysen indeholdt bl.a.

4 2 en gennemgang af lægemiddelforbrug og lægemiddelomsætning i Region Hovedstaden sammenlignet med resten af Danmark en gennemgang af forbrug af udvalgte lægemidler en gennemgang af den nuværende organisering af området hos regionsparterne en gennemgang af hidtidige tiltag i både primærsektor og sygehusvæsen for at sikre rationel medicinordination og en vurdering af mulige fremtidige tiltag Som opfølgning på analysen drøftede underudvalget på sit møde den 21. september 2006 et forslag til organisering af regionens Lægemiddelkomitéarbejde (bilag 2) samt tre skitser til projekter, som ville have væsentlig betydning for patientbehandlingen i regionen (bilag 3). Forslaget tager udgangspunkt i at sikre forankring af arbejdet i regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation, i ledelsessystemet og i et tæt samarbejde mellem de involverede fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor. Underudvalget finder, at disse forhold er væsentlige og bør lægges til grund, når en Lægemiddelkomité i Regionen etableres. Det skal oplyses, at der i dag findes lægemiddelkomitéer i de enkelte sundhedsvæsener. Disse fora nedlægges og erstattes af den nye regionale lægemiddelkomité. Formålet med en samlet lægemiddelkomité er at understøtte regionens samlede indsats på lægemiddelområdet. Hovedopgaverne for en regional Lægemiddelkomité bør være at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen, at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb samt at understøtte implementering af anbefalinger. Underudvalget finder endvidere, at projekter i komiteens regi skal udvælges, så de vedrører områder, hvor det er veldokumenteret, at en indsats vil have betydning for patientbehandlingen. Der er konkret i relation til primærsektoren stillet forslag om Projekt om underbehandlede patienter med forhøjet blodtryk Projekt om nedbringelse af overmedicinering på plejehjem Projekt om hjælp til praktiserende læger vedrørende polyfarmacipatienter (patienter der indtager mere end 5 lægemidler).

5 3 I relation til sygehusvæsenet er der konkret stillet forslag om Etablering af fælles regionale retningslinier for anvendelsen af lægemidler til AIDS-behandling, nye gigtpræparater og cancerpræparater, idet 80% af de samlede udgifter til lægemidler i regionen anvendes til disse præparater. Underudvalget finder disse projekter relevante og væsentlige. Underudvalget vedr. sundhed ønsker på baggrund af ovenstående at forelægge følgende for Forberedelsesudvalget At Koncern Plan og Udvikling i Region Hovedstaden arbejder videre med etablering af en Regional Lægemiddelkomité, som kobles tæt til regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde og til ledelsessystemet, og som involverer fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor, samt at der arbejdes videre med forslag til rapportering fra komitéen. At hovedopgaverne for komitéen bliver at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen samt at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb At de skitserede projekter indarbejdes i komiteens arbejdsplan for 2007

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Produktionen på sygehusapotekerne i Region Hovedstaden. Et sygehusapotek kan i henhold til 56 i Lov om apoteksvirksomhed fremstille: Lægemidler med markedsføringstilladelse, såfremt de fortrinsvis er bestemt til behandling på sygehuse. Andre lægemidler, som sygehusapotekerne har fremstillet inden Magistrelle lægemidler (lægemidler uden markedsføringstilladelse), herunder serviceprodukter. Andre varer, der anvendes i sundheds- og sygeplejen på sygehusene. Registreringsretten til de markedsførte lægemidler er overladt til Amternes lægemiddelregistreringskontor, der har kontakten til myndighederne og i samarbejde med de producerende sygehusapoteker varetager sagsbehandling vedrørende opretholdelse af markedsføringstilladelserne. Sygehusapotekernes produktion omfatter Serieproduktion af ikke-sterile lægemidler (f.eks. tabletter) Serieproduktion af sterile lægemidler (f.eks. infusionsvæsker) Serviceproduktion (f.eks. patientspecifik færdigblandet antibiotika og cytostatika) Koblede produkter (antibiotika og penicilliner der kan opblandes i lukkede systemer) Enkelte reagenser til sygehusenes laboratorier. Målet med at opretholde serieproduktion på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de produkter, som sygehusafdelingerne efterspørger. Ofte drejer det sig om lægemidler, der alene produceres på sygehusapotekerne og som Lægemiddelindustrien ikke har interesse i at producere pga. relativ lille omsætning. At have en prisdæmpende effekt på dele af lægemiddelmarkedet. At være en del af den nationale forsyningssikkerhed. På sygehusapotekerne i Region Hovedstaden er der ikke-steril serieproduktion på Marielundvej samt på Frederiksberg Hospital. Den sterile serieproduktion foregår på nuværende tidspunkt på henholdsvis Marielundvej, Frederiksberg Hospital samt Rigshospitalet. I den kommende region er det foreslået, at samle de ikke-sterile produktioner på én lokation (Marielundvej). De sterile produktioner rationaliseres og fordeles på de tre eksisterende produktioner. Det er ikke fysisk muligt at samle de sterile produktioner på én af de nuværende lokationer. Ved at opretholde enkelte parallelle linier opretholdes desuden en forsyningssikkerhed på de mest kritiske produktioner. Egenproduktion version juni 2006

75 Målet med at udvide serviceproduktionen på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de produkter, som sygehusafdelingerne efterspørger. Ofte drejer det sig om lægemidler, der alene kan produceres på sygehusapotekerne. F.eks blandinger, der arbejdsmiljømæssigt ikke må eller kan blandes på afdelingerne, blandinger der har meget kort holdbarhed (få timer) eller blandinger til børn. Fremstilling af antibiotika- og cytostatikablandinger udført af rutineret apotekspersonale under kontrollerede vilkår vil i forhold til en produktion spredt over et stort antal sygehusafdelinger, medføre en større sikkerhed for patienterne. Serviceproduktionen foregår både centralt på sygehusapotekerne eller decentralt i sygehusapotekssatellitter ude på sygehusene. I Frederiksborg Amt er der steril serviceproduktion på sygehusapoteket i Hillerød, samt en decentral satellit på Hillerød sygehus, hvor der fremstilles cytostatika. I H:S er der dels produktion på Rigshospitalet, dels på en decentral satellit på Hvidovre Hospital. I Københavns Amt fremstilles hovedparten af serviceprodukterne på Marielundvej, idet fremstilling af cytostatika dog sker på Amtssygehuset i Herlev. I den kommende region er det foreslået at udvide den decentrale serviceproduktion på en sådan måde, at de patientspecifikke blandinger fremstilles så tæt på patienten som muligt. Målet med at udvide produktionen af koblede produkter på de danske sygehusapoteker er: At kunne levere så mange antibiotikablandinger som muligt som koblede produkter. Koblede produkter er sikre at anvende, har længere holdbarhed end færdigblandede opløsninger og er billigere at fremstille Flere steder i Region Hovedstaden foregår der også fremstilling af koblede produkter. Koblede produkter er et koncept, der består af et hætteglas indeholdende antibiotika eller penicillin, der er koblet sammen med den infusionsvæske, som lægemidlet senere skal opblandes i. Selve opblandingen, der foregår i et lukket system, foretages af sygeplejersken. Anvendelsen af de koblede produkter medfører et bedre arbejdsmiljø, da der ikke spredes aktivt lægemiddelstof til omgivelserne. Derudover opnås frigørelse af sygeplejerskernes tid, bedre sygehushygiejne og en øget patientsikkerhed. Målet med at opretholde produktionen af reagenser på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de reagenser, som sygehusafdelingerne efterspørger. F.eks reagenser der vanskeligt kan fremstilles på afdelingerne. På Bispebjerg Hospital og på Marielundvej foregår der i øjeblikket fremstilling af reagenser til laboratorierne på sygehusene. Det drejer sig både om større produktioner af f.eks formaldehydopløsninger samt mindre produktioner af enkelte blandinger. På Marielundvej er der indrettet specielle faciliteter til fremstilling af formaldehydopløsninger. Denne produktion er primært baseret på en specialleverance til patologerne i Københavns Amt. De får leveret opløsningerne i 575 l palletanke, som kan kobles til et pumpesystem placeret lokalt hos brugerne. Egenproduktion version juni 2006

76 Den 24. august 2006 AMTSRÅDET Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 8 Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 6 SAG NR. 5 etablering af central distributionsenhed på region hovedstadens sygehusapotek RESUME Der ansøges om en anlægsbevilling i 2006 på 1,5 mio. kr. til etablering af en central distributionsenhed på region Hovedstadens Sygehusapotek. I 2007 er der behov for yderligere finansiering på 1,0 mio. kr., der er indarbejdet i budgetforslaget for 2007 for Region Hovedstaden. REDEGØRELSE Lægemiddelforsyningen af sygehusene i Region Hovedstaden varetages i dag af sygehusapotekerne i Frederiksborg Amt, H:S og Københavns Amt, mens lægemiddelforsyningen af Bornholms Centralsygehus er baseret på en aftale med et privat apotek. Distributionen af lægemidlerne sker i dag fra H:S Apotekets centrale lagre i Rønnegade og fra Juliane Maries Vej, i Københavns Amt fra Centralapotekets lokaler på Marielundvej i Herlev og for Frederiksborg Amts vedkommende fra sygehusapotekets lokaler på Hillerød Sygehus. Fra de centrale lagre distribueres lægemidlerne med biler til sygehusene efter aftalte tidspunkter, hvorefter transportteams på de enkelte sygehuse sørger for udbringning til sygehusafdelingerne. På det kommende Region Hovedstadens Sygehusapotek er det besluttet, at hovedparten af distributionens funktioner skal placeres på Marielundvej i Herlev, i en central distributionsenhed. Marielundvej i Herlev er den eneste af de nuværende lokaliteter, hvor det arealmæssigt er muligt at placere en central distributionsenhed. Ved inddragelse af lokaler i den nuværende administrationsfløj til indkøb og varemodtagelse, kan der etableres ikke-krydsende arbejdsgange for de forskellige funktioner i distributionen. Derudover er der gode af- og pålæsningsforhold for lastvogne og god trafikal forbindelse til regionens sygehuse. Det vil desuden i en samlet afdeling være nemmere at skabe en fælles kultur med fælles mål. Endelig muliggør en samling af aktiviteterne på Marielundvej, at lejemålet på H:S s lokaler i Rønnegade kan opsiges. I specielle tilfælde, hvor en distributionsopgave er knyttet direkte til et bestemt hospital, placeres opgaveløsningen decentralt. Eksempelvis vil lægemidler, der alene anvendes på Rigshospitalet, blive distribueret herfra. Egenproduktion version juni 2006

77 Det skønnes, at der ved etablering af en central distributionsenhed, når denne er fuldt implementeret, kan opnås en lønmæssig besparelse på 3,0 mio. kr pr. år. Herudover vil der i forbindelse med opsigelse af lejemålet i Rønnegade være en besparelse på øvrig drift på 0,9 mio.kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2007 i Region Hovedstaden er der forudsat en driftsbesparelse på 0,6 mio. kr. i Region Hovedstadens Sygehusapotek i forbindelse med etableringen af en central distributionsenhed. For at opnå den forventede driftbesparelse på 0,6 mio. kr. i 2007, er det nødvendigt at påbegynde nogle af de bygningsmæssige ændringer af distributionen allerede i For at etablere den centrale distributionsenhed er der i alt behov for en anlægsinvestering på 2,5 mio. kr, heraf 1,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio.kr i Anlægsinvesteringerne på samlet 2,5 mio. kr. vedrører følgende: Flytning og indretning af ny varemodtagelse/indkøbsafdeling Flytning og indretning af distributionsenhed der leverer lægemidler til Grønland Etablering af ny central distribution (herunder elektronisk udleveringskontrol) I alt 0,5 mio. kr 0,9 mio. kr 1,1 mio. kr. 2,5 mio. kr. De anlægsmidler, der søges bevilget og frigivet i 2006, skal anvendes til de nødvendige bygningsmæssige ændringer. På Forberedelsesudvalgets møde den 6. juni 2006, hvor forslag til fusion af sygehusapotekerne blev behandlet, blev enhederne anmodet om, at der i 2006 anvises finansiering af i alt 1,5 mio. kr. til igangsætning af de nødvendige ombygninger. På denne baggrund foreslås den ansøgte anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2006 forlods finansieret over amtets kassebeholdning. SAGEN AFGØRES AF Amtsrådet. INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling med 1,5 mio. kr. med et forventet forbrug af hele beløbet i 2006, der forlods finansieres over amtets kassebeholdning. UDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Egenproduktion version juni 2006

78 ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet det præciseres at udgifterne fordeles mellem enhederne. AMTSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsnr: Arkiv: Egenproduktion version juni 2006

79 Bilag 3 Til forretningsudvalget REGION HOVEDSTADEN Psykiatrivirksomheden & Koncern HR Borgervænget København Ø Dato: 31. oktober 2006 Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: Svsker, Sigeje Medarbejderoverførsel fra H:S psykiatriske afdelinger til Psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden. Som beskrevet i Notat om overførsel af økonomi og stillinger fra hospitaler i H:S til Psykiatrivirksomheden overføres årsværk beskæftiget på de psykiatriske afdelinger og 878 årsværk fra Sct. Hans Hospital. Desuden overføres stillinger og personale for administrative funktioner, fællesfunktioner og fællesudgifter svarende til 37,8 årsværk. Dette notat sammenfatter de kommende personaleoverførsler fra H:S til Psykiatrivirksomheden i regionen ,1 årsværk beskæftiget på de psykiatriske afdelinger og 878 årsværk beskæftiget på Sct. Hans Hospital overføres til den nye arbejdsgiver Psykiatrivirksomheden, men fortsætter i øvrigt uændret i deres nuværende stillinger og på uændrede ansættelsesvilkår. Alle medarbejderne er tidligere i juni informeret pr. brev om, at de skal overføres til Region Hovedstaden ved årsskiftet. De informeres nu yderligere om, at de konkret overføres til Psykiatrivirksomheden pr. 1. januar. Medarbejderne fortsætter i øvrigt uændret i deres hidtidige stillinger og arbejdsfunktioner, og på den hidsige geografiske adresse. 16 administrative stillinger (15,6 åv) overføres fra hospitalerne til Psykiatrivirksomheden. Af disse stillinger opslås 9 stillinger til besættelse i den centrale administration i Borgervænget på Østerbro, og de øvrige 7 stillinger til besættelse i de lokale administrationer på de psykiatriske afdelinger på hospitalerne. Alle de medarbejdere i de administrative funktioner i H:S, samt de allerede overførte administrative medarbejdere fra Københavns Amt og Frederiksborg Amt, vil kunne søge på disse stillingsopslag. Der er aftalt, at en fælles følgegruppe med repræsentanter fra alle de afgivende enheder fastlægger fælles principper for søgning og udvælgelse af kandidater til de opslåede stillinger. 11 stillinger (11,4 åv) fra tværgående funktioner og driftsfunktioner, der er fast tilknyttet de to psykiatriske afdelinger på Amager Hospital og Hvidovre Hospital, overføres til Psykiatrivirksomheden som ny arbejdsgiver, men fortsætter i uændrede stillinger og med samme tjenestesteder. De pågældende medarbejdere informeres pr. brev om deres nye arbejdsgiver, men fortsatte placering i nuværende arbejdsfunktion og samme tjenestested. Personalesessourcer svarende til ca. 10 stillinger (10,8 åv) fra forskellige lønsystem- og bogholderifunktioner samt indtægtsadministration m.v. overføres ressourcemæssigt til Psykiatrivirksomheden, men ydes som bistand fra de kommende H:S værtshospitaler. De pågældende personaleressourcer er teknisk fordelt på et stort antal medarbejdere. Stillingerne fastholdes således på værtshospitalerne og personalet overføres ikke. 4 fysioterapeut-stillinger (3,2 åv) i HovedOrtocentret i Rigshospitalets centrale fysioterapifunktion overføres til psykiatrisk klinik på Rigshospitalet, der fremtidigt hører under Psykiatrivirksomheden. Egenproduktion version juni 2006

80 Styregruppe vedrørende overførsel af psykiatrien i H:S til Psykiatrivirksomheden Den 20. oktober 2006 Notat om overførsel af økonomi og stillinger fra hospitaler i H:S til Psykiatrivirksomheden 1. Indledning Efter den overordnede administrative organisationsplan for Region Hovedstaden etableres Psykiatrivirksomheden som et selvstændigt driftsområde. De psykiatriske afdelinger på H:S akutte hospitaler med tilhørende økonomi og personale skal derfor overføres til Psykiatrivirksomheden. Psykiatrivirksomheden består i øvrigt af de selvstændige psykiatriske områder i Københavns og Frederiksborg Amter, Bornholms psykiatrivirksomhed og Sct. Hans Hospital for hvilke den økonomiske og stillingsmæssige afgrænsning er foretaget i forbindelse med regionens budgetlægning for Notatet indeholder en opgørelse af økonomi og stillinger vedrørende de psykiatriske afdelinger med tilhørende funktioner på Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet med henblik på den budgetmæssige overførsel og dermed til afklaring af grundlaget for overførsel af personale. Det er lagt til grund, at der så vidt muligt sker overførsel af økonomi, der svarer til det ressourceforbrug, de psykiatriske afdelinger i dag udløser hos det pågældende hospital. Med hensyn til direkte funktioner, dvs. de psykiatriske afdelinger, skal der både ske overførsel af økonomi, stillinger og personale. For tværgående kliniske funktioner og for driftsfunktioner lægges der ikke op til ændringer i personalets tilhørsforhold, og de psykiatriske afdelingers behov forudsættes fortsat dækket hos værtshospitalet. Psykiatrivirksomheden vil samtidig i fremtiden skulle betale for at modtage disse ydelser efter aftale mellem parterne. For administrative funktioner og fællesfunktioner og fællesudgifter i øvrigt søges foretaget en overførsel af økonomi og hvor det er meningsfuldt også af stillinger og personale. Der henvises til den nærmere beskrivelse af disse områder nedenfor og i bilagsnotatet. Det er forudsat, at drift og support af IT-funktioner for alle 5 psykiatriske afdelinger fortsat varetages af værtshospitalet, og at Psykiatrivirksomheden modtager et konkret budget til betaling af service og vedligehold af de psykiatriske afdelingers ITinstallationer fra IT-afdelingerne. Overførsel af økonomi m.v. i den forbindelse afventer imidlertid den afklaring vedrørende IT-området, som gennemføres i efteråret 2006 vedrørende fælles serverdrift m.m. samt afgrænsning i øvrigt, med henblik på, at udskillelsen af udgifter til Psykiatrivirksomheden kan gennemføres på et permanent grundlag.

81 2 2. Oversigt over økonomi og personale, som overføres til Psykiatrivirksomheden Den nedenstående tabel 1 viser den samlede økonomi og det samlede personale (fuldtidsstillinger), som forudsættes overført til Psykiatrivirksomheden. Som nævnt ovenfor er opgørelsen foretaget ekskl. support, vedligehold og øvrig bistand fra værtshospitalernes IT-afdelinger. Tabel 1. Oversigt over fuldtidsstillinger og budgetter, der overføres til Psykiatrivirksomheden pr. 1. januar 2007 (t.kr., 2007-P/L) Øvrige Lønudgiftetetægtegifter driftsudgif- Driftsind- Nettoud- Hospital Placering Stillinger Amager Hospital Psyk. afd. 343, Øvrigt 8, I alt 352, Bispebjerg Hospital Psyk. afd. 677, Øvrigt 3, I alt 681, Frederiksberg Hospital Psyk. afd. 297, Øvrigt 2, I alt 300, Hvidovre Hospital Psyk. afd. 374, Øvrigt 6, I alt 381, Rigshospitalet Psyk. afd. 304, Øvrigt 6, I alt 310, H:S Psykiatri i alt Psyk. afd , (ekskl. Sankt Hans Øvrigt 29, Hospital) I alt 2.026, Note: Under Øvrigt er omfattet stillinger, der overføres på det administrative område samt i øvrigt for Amager Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet i alt 13,5 stillinger, der overføres vedrørende teknisk service, gartnerivirksomhed, fysioterapi samt visse decentrale portørstillinger. Lønudgifter under Frederiksberg Øvrigt indeholder vikarpulje, hvortil der ikke er knyttet et antal stillinger. Det fremgår, at den samlede overførsel af budgetter omfatter en samlet nettobudgetoverførsel på 950,3 mio. kr., der er sammensat af lønudgifter på 797,2 mio. kr., øvrige driftsudgifter på 191,7 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 38,7 mio. kr. Lønudgifterne dækker over en overførsel af i alt fuldtidsstillinger. 3. Hvad er omfattet? Opgørelsen vedrørende direkte udgifter på de psykiatriske afdelinger omfatter Psykiatrivirksomhedens fremtidige udgifter til følgende poster på afdelingerne: Lønninger til personalet på de psykiatriske afdelinger, herunder udgifter til barsel og sygdom. Udgifter til vikarer håndteres forskelligt og er derfor beskrevet nærmere i de hospitalsspecifikke afsnit. Varekøb, herunder afdelingernes indkøb af o Medicin og andre lægelige artikler

82 3 o Bøger, tidsskrifter, kontorartikler Udgifter til tjenesteydelser fra omverdenen. Udgifter til eksterne vikarer håndteres forskelligt og er derfor beskrevet nærmere i bilagsdelen vedrørende de hospitalsspecifikke afsnit. Overførslerne vedrørende tværgående funktioner og driftsafdelinger omfatter beløb, der svarer til Psykiatrivirksomhedens forbrug på disse funktioner. Der lægges ikke i den forbindelse op til overførsel af personale fra værtshospitaler til Psykiatrivirksomheden. Undtaget herfra er dog teknisk service m.v. på Hvidovre Hospital og Amager Hospital samt fysioterapien på Rigshospitalet, hvor der forudsættes en egentlig overførsel af personale (ca. 14 fuldtidspersoner for de tre hospitaler i alt). Psykiatrivirksomheden forudsættes derfor fremover at varetage de pågældende opgaver på disse tre matrikler med det personale, der overføres. Vedrørende forbrug på tværgående kliniske funktioner er opgørelsen så vidt muligt baseret på takster, hospitalet i øvrigt anvender i disse afdelinger. Hvor disse ikke foreligger, er der foretaget en fordeling mellem psykiatrien og det øvrige hospital efter antal ydelser eller lignende (idet Psykiatrivirksomheden dog i nogle tilfælde betaler værtshospitalerne for et vagtberedskab inden for områderne). Der forudsættes ikke i fremtiden at skulle ske betaling mellem psykiatrivirksomheden og værtshospitalet for lægetilsyn m.v., der som i dag ydes gensidigt hos parternes patienter. Inden for hospitalernes driftsfunktioner foreligger der typisk ikke takster for de leverede ydelser til hospitalets forskellige afdelinger. I disse tilfælde er anvendt fordelingsnøgler, der så vidt muligt udtrykker en omkostningsrelevant fordeling. Eksempelvis foreligger der normalt opgørelser af rengøringsudgifterne for de enkelte afdelinger på hospitalet, som er bestemt af en kombination af kvadratmetre samt en opdeling af de enkelte afsnit i henhold til, hvor intensiv rengøringen skal være (operationsafsnit vs. kontorafsnit). Inden for de administrative områder er det forudsat, at der gennemføres egentlige personaleoverførsler. Det er lagt til grund, at Psykiatrivirksomheden hvor det er hensigtsmæssigt overtager personale fra værtshospitalerne ved en permanent personaleoverførsel pr. 1. januar Der overføres i alt 15,5 stillinger inden for de administrative områder. 1 Det er konsekvensen, at Psykiatrivirksomheden for funktioners vedkommende ikke får varetaget administrative ydelser fra værtshospitalet. Med hensyn til økonomiområdet og personaleområdet er det dog forudsat, at der forsat ydes bistand fra værtshospitalet vedrørende diverse lønsystemfunktioner og bogholderifunktioner samt f. eks. indtægtsadministration. For disse funktioner er der ikke lagt op til stillingsoverførsler. Der vil for disse områder på sigt blive søgt tilrettelagt samme grad af egen opgavevaretagelse for Psykiatrivirksomheden som for øvrige virksomheder. De indtægtsbudgetter, der overføres til Psykiatrivirksomheden, er alle tilrettede, således at der ikke forudsættes indtægter fra borgere fra kommende regionsparter inden for Region Hovedstaden. 1 I oversigten på foregående side indgår de 15,5 stillinger under Øvrigt på i alt 29,0 stillinger.

83 4 Opgørelsen i tabel 1 er af budgettekniske grunde foretaget uden nye opsøgende psykoseteams etableret i 2006 på 4 psykiatriske afdelinger. Der udestår derudover besluttede tilførsler vedrørende dækning af nye udgifter til speciallægebetjening af botilbud i Københavns Kommune. Disse beløb forudsættes tilført Psykiatrivirksomheden efterfølgende, idet beløbene er disponeret under Fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet i budget Om metoden til afregning af ydelser på tværgående funktioner og driftsfunktioner Et af principperne for overførsel af psykiatri fra H:S til Psykiatrivirksomheden er, at Psykiatrivirksomheden betaler for forbrug på tværgående funktioner. De beløb, der er afsat i nærværende opgørelse, er forudsat at svare til det forbrug, Psykiatrivirksomheden vil have på de tværgående funktioner. Der er herefter den mulighed, at afregningen for de forskellige ydelser sker ved fast betaling eller ved en betaling, der varierer med opgørelse af det faktiske ydelsesforbrug. F. eks. vedrørende parakliniske ydelser kan det overvejes, at der inden for visse forbrugsudsving betales faste beløb for at minimere ressourceforbruget til administrativ opfølgning på Psykiatrivirksomhedens forbrug af ydelser. Det vil også være en mulighed med større grad af variabel betaling, hvis der uden større ressourceindsats kan etableres et faktureringsgrundlag. Der vil muligvis også kunne etableres ordninger med variation i betaling efter tileller fravalg af konkrete ydelser fra værtshospitalernes centralkøkkener. Afklaringen af i hvilket omfang der skal ske variabel afregning af parakliniske ydelser eller service fra driftsfunktioner finder sted i den efterfølgende udarbejdelse af kontrakter mellem Psykiatrivirksomheden og værtshospitalerne. I det vedlagte bilag gennemgås de nærmere forudsætninger bag opgørelsen i tabel 1 for det enkelte hospital.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer:

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010. Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010. Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne Bilag 1 Region Hovedstaden - Handicap Til: Psykiatri-

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regionens økonomiske situation 2015

Regionens økonomiske situation 2015 Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere