1. Styrelsesvedtægt Forretningsorden for regionsrådet Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Styrelsesvedtægt 4. 2. Forretningsorden for regionsrådet 6. 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet Sundhedspolitiske hensigtserklæringer og proces for hospitalsplan i Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende sundhed Anlægsbevilling til fusion af apoteker Bilateral cochlear implantat hos børn Udmøntning af budget i 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet Overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til psykiatrivirksomheden Forhåndstilkendegivelse til enhederne vedr. overførsler fra budget 2006 til budget Etablering af regionalt abort- og sterilisationssamråd Organisering af Trafikselskab Sjælland Trafikselskab Sjælland visitation til handicapkørselsordningen Trafikselskab Sjælland Dannelse af repræsentantskab og bestyrelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity - økonomi 2007 og bestyrelsesforhold Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden

2 19. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Dagsordenens mødesager struktur og indhold Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste Udbudssag (Fortrolig) Udbudssag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 89 2

3 NOTAT Forberedelsesudvalget for REGION HOVEDSTADEN SEKRETARIATET Kongens Vænge Hillerød Tlf: Fax: E-post: Dato: 2. November 2006 Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: Jens Bergholdt Direkte tlf.: Afrapportering fra underudvalget vedr. sundhed - medicinområdet Underudvalget vedrørende sundhed har i et af sine kommissorier fået til opgave at foretage en analyse af medicinforbruget i regionen. Det følger af kommissoriet, at der er et stort helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at sikre, at medicin bruges rigtigt. De hidtidige indsatser for at opnå dette ønskes kortlagt og vurderet og mulige tiltag beskrevet. Der ønskes samtidig gennemført en analyse af forbrugsmønstre opgjort på medicinhovedgrupper med henblik på at vurdere, om der forskelle enhederne imellem, og om der er baggrund for at nedsætte eller omlægge forbruget til billigere produkter. Desuden ønskes mulige tiltag beskrevet, herunder problemstillingen i forskellen mellem rentabiliteten af samme præparatvalg i primær- og sekundærsektoren. Underudvalget har således med udgangspunkt i kommissoriet drøftet medicinområdet og mulige tiltag for at sikre en forbedret farmakoterapi i Region Hovedstaden. I det følgende samles op på disse drøftelser. På underudvalgets møde den 20. juni 2006 gennemgik udvalget en analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden. Analysen var udarbejdet af en administrativt nedsat arbejdsgruppe under ledelse af overlæge, ph.d. Hanne Rolighed Christensen, Klinisk Farmakologisk Enhed, H:S Bispebjerg Hospital (bilag 1). Analysen indeholdt bl.a.

4 2 en gennemgang af lægemiddelforbrug og lægemiddelomsætning i Region Hovedstaden sammenlignet med resten af Danmark en gennemgang af forbrug af udvalgte lægemidler en gennemgang af den nuværende organisering af området hos regionsparterne en gennemgang af hidtidige tiltag i både primærsektor og sygehusvæsen for at sikre rationel medicinordination og en vurdering af mulige fremtidige tiltag Som opfølgning på analysen drøftede underudvalget på sit møde den 21. september 2006 et forslag til organisering af regionens Lægemiddelkomitéarbejde (bilag 2) samt tre skitser til projekter, som ville have væsentlig betydning for patientbehandlingen i regionen (bilag 3). Forslaget tager udgangspunkt i at sikre forankring af arbejdet i regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation, i ledelsessystemet og i et tæt samarbejde mellem de involverede fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor. Underudvalget finder, at disse forhold er væsentlige og bør lægges til grund, når en Lægemiddelkomité i Regionen etableres. Det skal oplyses, at der i dag findes lægemiddelkomitéer i de enkelte sundhedsvæsener. Disse fora nedlægges og erstattes af den nye regionale lægemiddelkomité. Formålet med en samlet lægemiddelkomité er at understøtte regionens samlede indsats på lægemiddelområdet. Hovedopgaverne for en regional Lægemiddelkomité bør være at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen, at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb samt at understøtte implementering af anbefalinger. Underudvalget finder endvidere, at projekter i komiteens regi skal udvælges, så de vedrører områder, hvor det er veldokumenteret, at en indsats vil have betydning for patientbehandlingen. Der er konkret i relation til primærsektoren stillet forslag om Projekt om underbehandlede patienter med forhøjet blodtryk Projekt om nedbringelse af overmedicinering på plejehjem Projekt om hjælp til praktiserende læger vedrørende polyfarmacipatienter (patienter der indtager mere end 5 lægemidler).

5 3 I relation til sygehusvæsenet er der konkret stillet forslag om Etablering af fælles regionale retningslinier for anvendelsen af lægemidler til AIDS-behandling, nye gigtpræparater og cancerpræparater, idet 80% af de samlede udgifter til lægemidler i regionen anvendes til disse præparater. Underudvalget finder disse projekter relevante og væsentlige. Underudvalget vedr. sundhed ønsker på baggrund af ovenstående at forelægge følgende for Forberedelsesudvalget At Koncern Plan og Udvikling i Region Hovedstaden arbejder videre med etablering af en Regional Lægemiddelkomité, som kobles tæt til regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde og til ledelsessystemet, og som involverer fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor, samt at der arbejdes videre med forslag til rapportering fra komitéen. At hovedopgaverne for komitéen bliver at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen samt at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb At de skitserede projekter indarbejdes i komiteens arbejdsplan for 2007

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Produktionen på sygehusapotekerne i Region Hovedstaden. Et sygehusapotek kan i henhold til 56 i Lov om apoteksvirksomhed fremstille: Lægemidler med markedsføringstilladelse, såfremt de fortrinsvis er bestemt til behandling på sygehuse. Andre lægemidler, som sygehusapotekerne har fremstillet inden Magistrelle lægemidler (lægemidler uden markedsføringstilladelse), herunder serviceprodukter. Andre varer, der anvendes i sundheds- og sygeplejen på sygehusene. Registreringsretten til de markedsførte lægemidler er overladt til Amternes lægemiddelregistreringskontor, der har kontakten til myndighederne og i samarbejde med de producerende sygehusapoteker varetager sagsbehandling vedrørende opretholdelse af markedsføringstilladelserne. Sygehusapotekernes produktion omfatter Serieproduktion af ikke-sterile lægemidler (f.eks. tabletter) Serieproduktion af sterile lægemidler (f.eks. infusionsvæsker) Serviceproduktion (f.eks. patientspecifik færdigblandet antibiotika og cytostatika) Koblede produkter (antibiotika og penicilliner der kan opblandes i lukkede systemer) Enkelte reagenser til sygehusenes laboratorier. Målet med at opretholde serieproduktion på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de produkter, som sygehusafdelingerne efterspørger. Ofte drejer det sig om lægemidler, der alene produceres på sygehusapotekerne og som Lægemiddelindustrien ikke har interesse i at producere pga. relativ lille omsætning. At have en prisdæmpende effekt på dele af lægemiddelmarkedet. At være en del af den nationale forsyningssikkerhed. På sygehusapotekerne i Region Hovedstaden er der ikke-steril serieproduktion på Marielundvej samt på Frederiksberg Hospital. Den sterile serieproduktion foregår på nuværende tidspunkt på henholdsvis Marielundvej, Frederiksberg Hospital samt Rigshospitalet. I den kommende region er det foreslået, at samle de ikke-sterile produktioner på én lokation (Marielundvej). De sterile produktioner rationaliseres og fordeles på de tre eksisterende produktioner. Det er ikke fysisk muligt at samle de sterile produktioner på én af de nuværende lokationer. Ved at opretholde enkelte parallelle linier opretholdes desuden en forsyningssikkerhed på de mest kritiske produktioner. Egenproduktion version juni 2006

75 Målet med at udvide serviceproduktionen på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de produkter, som sygehusafdelingerne efterspørger. Ofte drejer det sig om lægemidler, der alene kan produceres på sygehusapotekerne. F.eks blandinger, der arbejdsmiljømæssigt ikke må eller kan blandes på afdelingerne, blandinger der har meget kort holdbarhed (få timer) eller blandinger til børn. Fremstilling af antibiotika- og cytostatikablandinger udført af rutineret apotekspersonale under kontrollerede vilkår vil i forhold til en produktion spredt over et stort antal sygehusafdelinger, medføre en større sikkerhed for patienterne. Serviceproduktionen foregår både centralt på sygehusapotekerne eller decentralt i sygehusapotekssatellitter ude på sygehusene. I Frederiksborg Amt er der steril serviceproduktion på sygehusapoteket i Hillerød, samt en decentral satellit på Hillerød sygehus, hvor der fremstilles cytostatika. I H:S er der dels produktion på Rigshospitalet, dels på en decentral satellit på Hvidovre Hospital. I Københavns Amt fremstilles hovedparten af serviceprodukterne på Marielundvej, idet fremstilling af cytostatika dog sker på Amtssygehuset i Herlev. I den kommende region er det foreslået at udvide den decentrale serviceproduktion på en sådan måde, at de patientspecifikke blandinger fremstilles så tæt på patienten som muligt. Målet med at udvide produktionen af koblede produkter på de danske sygehusapoteker er: At kunne levere så mange antibiotikablandinger som muligt som koblede produkter. Koblede produkter er sikre at anvende, har længere holdbarhed end færdigblandede opløsninger og er billigere at fremstille Flere steder i Region Hovedstaden foregår der også fremstilling af koblede produkter. Koblede produkter er et koncept, der består af et hætteglas indeholdende antibiotika eller penicillin, der er koblet sammen med den infusionsvæske, som lægemidlet senere skal opblandes i. Selve opblandingen, der foregår i et lukket system, foretages af sygeplejersken. Anvendelsen af de koblede produkter medfører et bedre arbejdsmiljø, da der ikke spredes aktivt lægemiddelstof til omgivelserne. Derudover opnås frigørelse af sygeplejerskernes tid, bedre sygehushygiejne og en øget patientsikkerhed. Målet med at opretholde produktionen af reagenser på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de reagenser, som sygehusafdelingerne efterspørger. F.eks reagenser der vanskeligt kan fremstilles på afdelingerne. På Bispebjerg Hospital og på Marielundvej foregår der i øjeblikket fremstilling af reagenser til laboratorierne på sygehusene. Det drejer sig både om større produktioner af f.eks formaldehydopløsninger samt mindre produktioner af enkelte blandinger. På Marielundvej er der indrettet specielle faciliteter til fremstilling af formaldehydopløsninger. Denne produktion er primært baseret på en specialleverance til patologerne i Københavns Amt. De får leveret opløsningerne i 575 l palletanke, som kan kobles til et pumpesystem placeret lokalt hos brugerne. Egenproduktion version juni 2006

76 Den 24. august 2006 AMTSRÅDET Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 8 Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 6 SAG NR. 5 etablering af central distributionsenhed på region hovedstadens sygehusapotek RESUME Der ansøges om en anlægsbevilling i 2006 på 1,5 mio. kr. til etablering af en central distributionsenhed på region Hovedstadens Sygehusapotek. I 2007 er der behov for yderligere finansiering på 1,0 mio. kr., der er indarbejdet i budgetforslaget for 2007 for Region Hovedstaden. REDEGØRELSE Lægemiddelforsyningen af sygehusene i Region Hovedstaden varetages i dag af sygehusapotekerne i Frederiksborg Amt, H:S og Københavns Amt, mens lægemiddelforsyningen af Bornholms Centralsygehus er baseret på en aftale med et privat apotek. Distributionen af lægemidlerne sker i dag fra H:S Apotekets centrale lagre i Rønnegade og fra Juliane Maries Vej, i Københavns Amt fra Centralapotekets lokaler på Marielundvej i Herlev og for Frederiksborg Amts vedkommende fra sygehusapotekets lokaler på Hillerød Sygehus. Fra de centrale lagre distribueres lægemidlerne med biler til sygehusene efter aftalte tidspunkter, hvorefter transportteams på de enkelte sygehuse sørger for udbringning til sygehusafdelingerne. På det kommende Region Hovedstadens Sygehusapotek er det besluttet, at hovedparten af distributionens funktioner skal placeres på Marielundvej i Herlev, i en central distributionsenhed. Marielundvej i Herlev er den eneste af de nuværende lokaliteter, hvor det arealmæssigt er muligt at placere en central distributionsenhed. Ved inddragelse af lokaler i den nuværende administrationsfløj til indkøb og varemodtagelse, kan der etableres ikke-krydsende arbejdsgange for de forskellige funktioner i distributionen. Derudover er der gode af- og pålæsningsforhold for lastvogne og god trafikal forbindelse til regionens sygehuse. Det vil desuden i en samlet afdeling være nemmere at skabe en fælles kultur med fælles mål. Endelig muliggør en samling af aktiviteterne på Marielundvej, at lejemålet på H:S s lokaler i Rønnegade kan opsiges. I specielle tilfælde, hvor en distributionsopgave er knyttet direkte til et bestemt hospital, placeres opgaveløsningen decentralt. Eksempelvis vil lægemidler, der alene anvendes på Rigshospitalet, blive distribueret herfra. Egenproduktion version juni 2006

77 Det skønnes, at der ved etablering af en central distributionsenhed, når denne er fuldt implementeret, kan opnås en lønmæssig besparelse på 3,0 mio. kr pr. år. Herudover vil der i forbindelse med opsigelse af lejemålet i Rønnegade være en besparelse på øvrig drift på 0,9 mio.kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2007 i Region Hovedstaden er der forudsat en driftsbesparelse på 0,6 mio. kr. i Region Hovedstadens Sygehusapotek i forbindelse med etableringen af en central distributionsenhed. For at opnå den forventede driftbesparelse på 0,6 mio. kr. i 2007, er det nødvendigt at påbegynde nogle af de bygningsmæssige ændringer af distributionen allerede i For at etablere den centrale distributionsenhed er der i alt behov for en anlægsinvestering på 2,5 mio. kr, heraf 1,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio.kr i Anlægsinvesteringerne på samlet 2,5 mio. kr. vedrører følgende: Flytning og indretning af ny varemodtagelse/indkøbsafdeling Flytning og indretning af distributionsenhed der leverer lægemidler til Grønland Etablering af ny central distribution (herunder elektronisk udleveringskontrol) I alt 0,5 mio. kr 0,9 mio. kr 1,1 mio. kr. 2,5 mio. kr. De anlægsmidler, der søges bevilget og frigivet i 2006, skal anvendes til de nødvendige bygningsmæssige ændringer. På Forberedelsesudvalgets møde den 6. juni 2006, hvor forslag til fusion af sygehusapotekerne blev behandlet, blev enhederne anmodet om, at der i 2006 anvises finansiering af i alt 1,5 mio. kr. til igangsætning af de nødvendige ombygninger. På denne baggrund foreslås den ansøgte anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2006 forlods finansieret over amtets kassebeholdning. SAGEN AFGØRES AF Amtsrådet. INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling med 1,5 mio. kr. med et forventet forbrug af hele beløbet i 2006, der forlods finansieres over amtets kassebeholdning. UDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Egenproduktion version juni 2006

78 ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet det præciseres at udgifterne fordeles mellem enhederne. AMTSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsnr: Arkiv: Egenproduktion version juni 2006

79 Bilag 3 Til forretningsudvalget REGION HOVEDSTADEN Psykiatrivirksomheden & Koncern HR Borgervænget København Ø Dato: 31. oktober 2006 Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: Svsker, Sigeje Medarbejderoverførsel fra H:S psykiatriske afdelinger til Psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden. Som beskrevet i Notat om overførsel af økonomi og stillinger fra hospitaler i H:S til Psykiatrivirksomheden overføres årsværk beskæftiget på de psykiatriske afdelinger og 878 årsværk fra Sct. Hans Hospital. Desuden overføres stillinger og personale for administrative funktioner, fællesfunktioner og fællesudgifter svarende til 37,8 årsværk. Dette notat sammenfatter de kommende personaleoverførsler fra H:S til Psykiatrivirksomheden i regionen ,1 årsværk beskæftiget på de psykiatriske afdelinger og 878 årsværk beskæftiget på Sct. Hans Hospital overføres til den nye arbejdsgiver Psykiatrivirksomheden, men fortsætter i øvrigt uændret i deres nuværende stillinger og på uændrede ansættelsesvilkår. Alle medarbejderne er tidligere i juni informeret pr. brev om, at de skal overføres til Region Hovedstaden ved årsskiftet. De informeres nu yderligere om, at de konkret overføres til Psykiatrivirksomheden pr. 1. januar. Medarbejderne fortsætter i øvrigt uændret i deres hidtidige stillinger og arbejdsfunktioner, og på den hidsige geografiske adresse. 16 administrative stillinger (15,6 åv) overføres fra hospitalerne til Psykiatrivirksomheden. Af disse stillinger opslås 9 stillinger til besættelse i den centrale administration i Borgervænget på Østerbro, og de øvrige 7 stillinger til besættelse i de lokale administrationer på de psykiatriske afdelinger på hospitalerne. Alle de medarbejdere i de administrative funktioner i H:S, samt de allerede overførte administrative medarbejdere fra Københavns Amt og Frederiksborg Amt, vil kunne søge på disse stillingsopslag. Der er aftalt, at en fælles følgegruppe med repræsentanter fra alle de afgivende enheder fastlægger fælles principper for søgning og udvælgelse af kandidater til de opslåede stillinger. 11 stillinger (11,4 åv) fra tværgående funktioner og driftsfunktioner, der er fast tilknyttet de to psykiatriske afdelinger på Amager Hospital og Hvidovre Hospital, overføres til Psykiatrivirksomheden som ny arbejdsgiver, men fortsætter i uændrede stillinger og med samme tjenestesteder. De pågældende medarbejdere informeres pr. brev om deres nye arbejdsgiver, men fortsatte placering i nuværende arbejdsfunktion og samme tjenestested. Personalesessourcer svarende til ca. 10 stillinger (10,8 åv) fra forskellige lønsystem- og bogholderifunktioner samt indtægtsadministration m.v. overføres ressourcemæssigt til Psykiatrivirksomheden, men ydes som bistand fra de kommende H:S værtshospitaler. De pågældende personaleressourcer er teknisk fordelt på et stort antal medarbejdere. Stillingerne fastholdes således på værtshospitalerne og personalet overføres ikke. 4 fysioterapeut-stillinger (3,2 åv) i HovedOrtocentret i Rigshospitalets centrale fysioterapifunktion overføres til psykiatrisk klinik på Rigshospitalet, der fremtidigt hører under Psykiatrivirksomheden. Egenproduktion version juni 2006

80 Styregruppe vedrørende overførsel af psykiatrien i H:S til Psykiatrivirksomheden Den 20. oktober 2006 Notat om overførsel af økonomi og stillinger fra hospitaler i H:S til Psykiatrivirksomheden 1. Indledning Efter den overordnede administrative organisationsplan for Region Hovedstaden etableres Psykiatrivirksomheden som et selvstændigt driftsområde. De psykiatriske afdelinger på H:S akutte hospitaler med tilhørende økonomi og personale skal derfor overføres til Psykiatrivirksomheden. Psykiatrivirksomheden består i øvrigt af de selvstændige psykiatriske områder i Københavns og Frederiksborg Amter, Bornholms psykiatrivirksomhed og Sct. Hans Hospital for hvilke den økonomiske og stillingsmæssige afgrænsning er foretaget i forbindelse med regionens budgetlægning for Notatet indeholder en opgørelse af økonomi og stillinger vedrørende de psykiatriske afdelinger med tilhørende funktioner på Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet med henblik på den budgetmæssige overførsel og dermed til afklaring af grundlaget for overførsel af personale. Det er lagt til grund, at der så vidt muligt sker overførsel af økonomi, der svarer til det ressourceforbrug, de psykiatriske afdelinger i dag udløser hos det pågældende hospital. Med hensyn til direkte funktioner, dvs. de psykiatriske afdelinger, skal der både ske overførsel af økonomi, stillinger og personale. For tværgående kliniske funktioner og for driftsfunktioner lægges der ikke op til ændringer i personalets tilhørsforhold, og de psykiatriske afdelingers behov forudsættes fortsat dækket hos værtshospitalet. Psykiatrivirksomheden vil samtidig i fremtiden skulle betale for at modtage disse ydelser efter aftale mellem parterne. For administrative funktioner og fællesfunktioner og fællesudgifter i øvrigt søges foretaget en overførsel af økonomi og hvor det er meningsfuldt også af stillinger og personale. Der henvises til den nærmere beskrivelse af disse områder nedenfor og i bilagsnotatet. Det er forudsat, at drift og support af IT-funktioner for alle 5 psykiatriske afdelinger fortsat varetages af værtshospitalet, og at Psykiatrivirksomheden modtager et konkret budget til betaling af service og vedligehold af de psykiatriske afdelingers ITinstallationer fra IT-afdelingerne. Overførsel af økonomi m.v. i den forbindelse afventer imidlertid den afklaring vedrørende IT-området, som gennemføres i efteråret 2006 vedrørende fælles serverdrift m.m. samt afgrænsning i øvrigt, med henblik på, at udskillelsen af udgifter til Psykiatrivirksomheden kan gennemføres på et permanent grundlag.

81 2 2. Oversigt over økonomi og personale, som overføres til Psykiatrivirksomheden Den nedenstående tabel 1 viser den samlede økonomi og det samlede personale (fuldtidsstillinger), som forudsættes overført til Psykiatrivirksomheden. Som nævnt ovenfor er opgørelsen foretaget ekskl. support, vedligehold og øvrig bistand fra værtshospitalernes IT-afdelinger. Tabel 1. Oversigt over fuldtidsstillinger og budgetter, der overføres til Psykiatrivirksomheden pr. 1. januar 2007 (t.kr., 2007-P/L) Øvrige Lønudgiftetetægtegifter driftsudgif- Driftsind- Nettoud- Hospital Placering Stillinger Amager Hospital Psyk. afd. 343, Øvrigt 8, I alt 352, Bispebjerg Hospital Psyk. afd. 677, Øvrigt 3, I alt 681, Frederiksberg Hospital Psyk. afd. 297, Øvrigt 2, I alt 300, Hvidovre Hospital Psyk. afd. 374, Øvrigt 6, I alt 381, Rigshospitalet Psyk. afd. 304, Øvrigt 6, I alt 310, H:S Psykiatri i alt Psyk. afd , (ekskl. Sankt Hans Øvrigt 29, Hospital) I alt 2.026, Note: Under Øvrigt er omfattet stillinger, der overføres på det administrative område samt i øvrigt for Amager Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet i alt 13,5 stillinger, der overføres vedrørende teknisk service, gartnerivirksomhed, fysioterapi samt visse decentrale portørstillinger. Lønudgifter under Frederiksberg Øvrigt indeholder vikarpulje, hvortil der ikke er knyttet et antal stillinger. Det fremgår, at den samlede overførsel af budgetter omfatter en samlet nettobudgetoverførsel på 950,3 mio. kr., der er sammensat af lønudgifter på 797,2 mio. kr., øvrige driftsudgifter på 191,7 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 38,7 mio. kr. Lønudgifterne dækker over en overførsel af i alt fuldtidsstillinger. 3. Hvad er omfattet? Opgørelsen vedrørende direkte udgifter på de psykiatriske afdelinger omfatter Psykiatrivirksomhedens fremtidige udgifter til følgende poster på afdelingerne: Lønninger til personalet på de psykiatriske afdelinger, herunder udgifter til barsel og sygdom. Udgifter til vikarer håndteres forskelligt og er derfor beskrevet nærmere i de hospitalsspecifikke afsnit. Varekøb, herunder afdelingernes indkøb af o Medicin og andre lægelige artikler

82 3 o Bøger, tidsskrifter, kontorartikler Udgifter til tjenesteydelser fra omverdenen. Udgifter til eksterne vikarer håndteres forskelligt og er derfor beskrevet nærmere i bilagsdelen vedrørende de hospitalsspecifikke afsnit. Overførslerne vedrørende tværgående funktioner og driftsafdelinger omfatter beløb, der svarer til Psykiatrivirksomhedens forbrug på disse funktioner. Der lægges ikke i den forbindelse op til overførsel af personale fra værtshospitaler til Psykiatrivirksomheden. Undtaget herfra er dog teknisk service m.v. på Hvidovre Hospital og Amager Hospital samt fysioterapien på Rigshospitalet, hvor der forudsættes en egentlig overførsel af personale (ca. 14 fuldtidspersoner for de tre hospitaler i alt). Psykiatrivirksomheden forudsættes derfor fremover at varetage de pågældende opgaver på disse tre matrikler med det personale, der overføres. Vedrørende forbrug på tværgående kliniske funktioner er opgørelsen så vidt muligt baseret på takster, hospitalet i øvrigt anvender i disse afdelinger. Hvor disse ikke foreligger, er der foretaget en fordeling mellem psykiatrien og det øvrige hospital efter antal ydelser eller lignende (idet Psykiatrivirksomheden dog i nogle tilfælde betaler værtshospitalerne for et vagtberedskab inden for områderne). Der forudsættes ikke i fremtiden at skulle ske betaling mellem psykiatrivirksomheden og værtshospitalet for lægetilsyn m.v., der som i dag ydes gensidigt hos parternes patienter. Inden for hospitalernes driftsfunktioner foreligger der typisk ikke takster for de leverede ydelser til hospitalets forskellige afdelinger. I disse tilfælde er anvendt fordelingsnøgler, der så vidt muligt udtrykker en omkostningsrelevant fordeling. Eksempelvis foreligger der normalt opgørelser af rengøringsudgifterne for de enkelte afdelinger på hospitalet, som er bestemt af en kombination af kvadratmetre samt en opdeling af de enkelte afsnit i henhold til, hvor intensiv rengøringen skal være (operationsafsnit vs. kontorafsnit). Inden for de administrative områder er det forudsat, at der gennemføres egentlige personaleoverførsler. Det er lagt til grund, at Psykiatrivirksomheden hvor det er hensigtsmæssigt overtager personale fra værtshospitalerne ved en permanent personaleoverførsel pr. 1. januar Der overføres i alt 15,5 stillinger inden for de administrative områder. 1 Det er konsekvensen, at Psykiatrivirksomheden for funktioners vedkommende ikke får varetaget administrative ydelser fra værtshospitalet. Med hensyn til økonomiområdet og personaleområdet er det dog forudsat, at der forsat ydes bistand fra værtshospitalet vedrørende diverse lønsystemfunktioner og bogholderifunktioner samt f. eks. indtægtsadministration. For disse funktioner er der ikke lagt op til stillingsoverførsler. Der vil for disse områder på sigt blive søgt tilrettelagt samme grad af egen opgavevaretagelse for Psykiatrivirksomheden som for øvrige virksomheder. De indtægtsbudgetter, der overføres til Psykiatrivirksomheden, er alle tilrettede, således at der ikke forudsættes indtægter fra borgere fra kommende regionsparter inden for Region Hovedstaden. 1 I oversigten på foregående side indgår de 15,5 stillinger under Øvrigt på i alt 29,0 stillinger.

83 4 Opgørelsen i tabel 1 er af budgettekniske grunde foretaget uden nye opsøgende psykoseteams etableret i 2006 på 4 psykiatriske afdelinger. Der udestår derudover besluttede tilførsler vedrørende dækning af nye udgifter til speciallægebetjening af botilbud i Københavns Kommune. Disse beløb forudsættes tilført Psykiatrivirksomheden efterfølgende, idet beløbene er disponeret under Fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet i budget Om metoden til afregning af ydelser på tværgående funktioner og driftsfunktioner Et af principperne for overførsel af psykiatri fra H:S til Psykiatrivirksomheden er, at Psykiatrivirksomheden betaler for forbrug på tværgående funktioner. De beløb, der er afsat i nærværende opgørelse, er forudsat at svare til det forbrug, Psykiatrivirksomheden vil have på de tværgående funktioner. Der er herefter den mulighed, at afregningen for de forskellige ydelser sker ved fast betaling eller ved en betaling, der varierer med opgørelse af det faktiske ydelsesforbrug. F. eks. vedrørende parakliniske ydelser kan det overvejes, at der inden for visse forbrugsudsving betales faste beløb for at minimere ressourceforbruget til administrativ opfølgning på Psykiatrivirksomhedens forbrug af ydelser. Det vil også være en mulighed med større grad af variabel betaling, hvis der uden større ressourceindsats kan etableres et faktureringsgrundlag. Der vil muligvis også kunne etableres ordninger med variation i betaling efter tileller fravalg af konkrete ydelser fra værtshospitalernes centralkøkkener. Afklaringen af i hvilket omfang der skal ske variabel afregning af parakliniske ydelser eller service fra driftsfunktioner finder sted i den efterfølgende udarbejdelse af kontrakter mellem Psykiatrivirksomheden og værtshospitalerne. I det vedlagte bilag gennemgås de nærmere forudsætninger bag opgørelsen i tabel 1 for det enkelte hospital.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 32.01 Meddelelse nr. 32.02 Meddelelse nr. 32.03 Meddelelse nr. 32.05 Meddelelse nr. 32.06 Meddelelse nr. 32.07 Meddelelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere