1. Styrelsesvedtægt Forretningsorden for regionsrådet Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Styrelsesvedtægt 4. 2. Forretningsorden for regionsrådet 6. 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet Sundhedspolitiske hensigtserklæringer og proces for hospitalsplan i Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende sundhed Anlægsbevilling til fusion af apoteker Bilateral cochlear implantat hos børn Udmøntning af budget i 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet Overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til psykiatrivirksomheden Forhåndstilkendegivelse til enhederne vedr. overførsler fra budget 2006 til budget Etablering af regionalt abort- og sterilisationssamråd Organisering af Trafikselskab Sjælland Trafikselskab Sjælland visitation til handicapkørselsordningen Trafikselskab Sjælland Dannelse af repræsentantskab og bestyrelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity - økonomi 2007 og bestyrelsesforhold Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden

2 19. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Dagsordenens mødesager struktur og indhold Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste Udbudssag (Fortrolig) Udbudssag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 89 2

3 NOTAT Forberedelsesudvalget for REGION HOVEDSTADEN SEKRETARIATET Kongens Vænge Hillerød Tlf: Fax: E-post: Dato: 2. November 2006 Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: Jens Bergholdt Direkte tlf.: Afrapportering fra underudvalget vedr. sundhed - medicinområdet Underudvalget vedrørende sundhed har i et af sine kommissorier fået til opgave at foretage en analyse af medicinforbruget i regionen. Det følger af kommissoriet, at der er et stort helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at sikre, at medicin bruges rigtigt. De hidtidige indsatser for at opnå dette ønskes kortlagt og vurderet og mulige tiltag beskrevet. Der ønskes samtidig gennemført en analyse af forbrugsmønstre opgjort på medicinhovedgrupper med henblik på at vurdere, om der forskelle enhederne imellem, og om der er baggrund for at nedsætte eller omlægge forbruget til billigere produkter. Desuden ønskes mulige tiltag beskrevet, herunder problemstillingen i forskellen mellem rentabiliteten af samme præparatvalg i primær- og sekundærsektoren. Underudvalget har således med udgangspunkt i kommissoriet drøftet medicinområdet og mulige tiltag for at sikre en forbedret farmakoterapi i Region Hovedstaden. I det følgende samles op på disse drøftelser. På underudvalgets møde den 20. juni 2006 gennemgik udvalget en analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden. Analysen var udarbejdet af en administrativt nedsat arbejdsgruppe under ledelse af overlæge, ph.d. Hanne Rolighed Christensen, Klinisk Farmakologisk Enhed, H:S Bispebjerg Hospital (bilag 1). Analysen indeholdt bl.a.

4 2 en gennemgang af lægemiddelforbrug og lægemiddelomsætning i Region Hovedstaden sammenlignet med resten af Danmark en gennemgang af forbrug af udvalgte lægemidler en gennemgang af den nuværende organisering af området hos regionsparterne en gennemgang af hidtidige tiltag i både primærsektor og sygehusvæsen for at sikre rationel medicinordination og en vurdering af mulige fremtidige tiltag Som opfølgning på analysen drøftede underudvalget på sit møde den 21. september 2006 et forslag til organisering af regionens Lægemiddelkomitéarbejde (bilag 2) samt tre skitser til projekter, som ville have væsentlig betydning for patientbehandlingen i regionen (bilag 3). Forslaget tager udgangspunkt i at sikre forankring af arbejdet i regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation, i ledelsessystemet og i et tæt samarbejde mellem de involverede fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor. Underudvalget finder, at disse forhold er væsentlige og bør lægges til grund, når en Lægemiddelkomité i Regionen etableres. Det skal oplyses, at der i dag findes lægemiddelkomitéer i de enkelte sundhedsvæsener. Disse fora nedlægges og erstattes af den nye regionale lægemiddelkomité. Formålet med en samlet lægemiddelkomité er at understøtte regionens samlede indsats på lægemiddelområdet. Hovedopgaverne for en regional Lægemiddelkomité bør være at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen, at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb samt at understøtte implementering af anbefalinger. Underudvalget finder endvidere, at projekter i komiteens regi skal udvælges, så de vedrører områder, hvor det er veldokumenteret, at en indsats vil have betydning for patientbehandlingen. Der er konkret i relation til primærsektoren stillet forslag om Projekt om underbehandlede patienter med forhøjet blodtryk Projekt om nedbringelse af overmedicinering på plejehjem Projekt om hjælp til praktiserende læger vedrørende polyfarmacipatienter (patienter der indtager mere end 5 lægemidler).

5 3 I relation til sygehusvæsenet er der konkret stillet forslag om Etablering af fælles regionale retningslinier for anvendelsen af lægemidler til AIDS-behandling, nye gigtpræparater og cancerpræparater, idet 80% af de samlede udgifter til lægemidler i regionen anvendes til disse præparater. Underudvalget finder disse projekter relevante og væsentlige. Underudvalget vedr. sundhed ønsker på baggrund af ovenstående at forelægge følgende for Forberedelsesudvalget At Koncern Plan og Udvikling i Region Hovedstaden arbejder videre med etablering af en Regional Lægemiddelkomité, som kobles tæt til regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde og til ledelsessystemet, og som involverer fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor, samt at der arbejdes videre med forslag til rapportering fra komitéen. At hovedopgaverne for komitéen bliver at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen samt at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb At de skitserede projekter indarbejdes i komiteens arbejdsplan for 2007

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Produktionen på sygehusapotekerne i Region Hovedstaden. Et sygehusapotek kan i henhold til 56 i Lov om apoteksvirksomhed fremstille: Lægemidler med markedsføringstilladelse, såfremt de fortrinsvis er bestemt til behandling på sygehuse. Andre lægemidler, som sygehusapotekerne har fremstillet inden Magistrelle lægemidler (lægemidler uden markedsføringstilladelse), herunder serviceprodukter. Andre varer, der anvendes i sundheds- og sygeplejen på sygehusene. Registreringsretten til de markedsførte lægemidler er overladt til Amternes lægemiddelregistreringskontor, der har kontakten til myndighederne og i samarbejde med de producerende sygehusapoteker varetager sagsbehandling vedrørende opretholdelse af markedsføringstilladelserne. Sygehusapotekernes produktion omfatter Serieproduktion af ikke-sterile lægemidler (f.eks. tabletter) Serieproduktion af sterile lægemidler (f.eks. infusionsvæsker) Serviceproduktion (f.eks. patientspecifik færdigblandet antibiotika og cytostatika) Koblede produkter (antibiotika og penicilliner der kan opblandes i lukkede systemer) Enkelte reagenser til sygehusenes laboratorier. Målet med at opretholde serieproduktion på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de produkter, som sygehusafdelingerne efterspørger. Ofte drejer det sig om lægemidler, der alene produceres på sygehusapotekerne og som Lægemiddelindustrien ikke har interesse i at producere pga. relativ lille omsætning. At have en prisdæmpende effekt på dele af lægemiddelmarkedet. At være en del af den nationale forsyningssikkerhed. På sygehusapotekerne i Region Hovedstaden er der ikke-steril serieproduktion på Marielundvej samt på Frederiksberg Hospital. Den sterile serieproduktion foregår på nuværende tidspunkt på henholdsvis Marielundvej, Frederiksberg Hospital samt Rigshospitalet. I den kommende region er det foreslået, at samle de ikke-sterile produktioner på én lokation (Marielundvej). De sterile produktioner rationaliseres og fordeles på de tre eksisterende produktioner. Det er ikke fysisk muligt at samle de sterile produktioner på én af de nuværende lokationer. Ved at opretholde enkelte parallelle linier opretholdes desuden en forsyningssikkerhed på de mest kritiske produktioner. Egenproduktion version juni 2006

75 Målet med at udvide serviceproduktionen på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de produkter, som sygehusafdelingerne efterspørger. Ofte drejer det sig om lægemidler, der alene kan produceres på sygehusapotekerne. F.eks blandinger, der arbejdsmiljømæssigt ikke må eller kan blandes på afdelingerne, blandinger der har meget kort holdbarhed (få timer) eller blandinger til børn. Fremstilling af antibiotika- og cytostatikablandinger udført af rutineret apotekspersonale under kontrollerede vilkår vil i forhold til en produktion spredt over et stort antal sygehusafdelinger, medføre en større sikkerhed for patienterne. Serviceproduktionen foregår både centralt på sygehusapotekerne eller decentralt i sygehusapotekssatellitter ude på sygehusene. I Frederiksborg Amt er der steril serviceproduktion på sygehusapoteket i Hillerød, samt en decentral satellit på Hillerød sygehus, hvor der fremstilles cytostatika. I H:S er der dels produktion på Rigshospitalet, dels på en decentral satellit på Hvidovre Hospital. I Københavns Amt fremstilles hovedparten af serviceprodukterne på Marielundvej, idet fremstilling af cytostatika dog sker på Amtssygehuset i Herlev. I den kommende region er det foreslået at udvide den decentrale serviceproduktion på en sådan måde, at de patientspecifikke blandinger fremstilles så tæt på patienten som muligt. Målet med at udvide produktionen af koblede produkter på de danske sygehusapoteker er: At kunne levere så mange antibiotikablandinger som muligt som koblede produkter. Koblede produkter er sikre at anvende, har længere holdbarhed end færdigblandede opløsninger og er billigere at fremstille Flere steder i Region Hovedstaden foregår der også fremstilling af koblede produkter. Koblede produkter er et koncept, der består af et hætteglas indeholdende antibiotika eller penicillin, der er koblet sammen med den infusionsvæske, som lægemidlet senere skal opblandes i. Selve opblandingen, der foregår i et lukket system, foretages af sygeplejersken. Anvendelsen af de koblede produkter medfører et bedre arbejdsmiljø, da der ikke spredes aktivt lægemiddelstof til omgivelserne. Derudover opnås frigørelse af sygeplejerskernes tid, bedre sygehushygiejne og en øget patientsikkerhed. Målet med at opretholde produktionen af reagenser på de danske sygehusapoteker er: Primært at kunne levere de reagenser, som sygehusafdelingerne efterspørger. F.eks reagenser der vanskeligt kan fremstilles på afdelingerne. På Bispebjerg Hospital og på Marielundvej foregår der i øjeblikket fremstilling af reagenser til laboratorierne på sygehusene. Det drejer sig både om større produktioner af f.eks formaldehydopløsninger samt mindre produktioner af enkelte blandinger. På Marielundvej er der indrettet specielle faciliteter til fremstilling af formaldehydopløsninger. Denne produktion er primært baseret på en specialleverance til patologerne i Københavns Amt. De får leveret opløsningerne i 575 l palletanke, som kan kobles til et pumpesystem placeret lokalt hos brugerne. Egenproduktion version juni 2006

76 Den 24. august 2006 AMTSRÅDET Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 8 Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 6 SAG NR. 5 etablering af central distributionsenhed på region hovedstadens sygehusapotek RESUME Der ansøges om en anlægsbevilling i 2006 på 1,5 mio. kr. til etablering af en central distributionsenhed på region Hovedstadens Sygehusapotek. I 2007 er der behov for yderligere finansiering på 1,0 mio. kr., der er indarbejdet i budgetforslaget for 2007 for Region Hovedstaden. REDEGØRELSE Lægemiddelforsyningen af sygehusene i Region Hovedstaden varetages i dag af sygehusapotekerne i Frederiksborg Amt, H:S og Københavns Amt, mens lægemiddelforsyningen af Bornholms Centralsygehus er baseret på en aftale med et privat apotek. Distributionen af lægemidlerne sker i dag fra H:S Apotekets centrale lagre i Rønnegade og fra Juliane Maries Vej, i Københavns Amt fra Centralapotekets lokaler på Marielundvej i Herlev og for Frederiksborg Amts vedkommende fra sygehusapotekets lokaler på Hillerød Sygehus. Fra de centrale lagre distribueres lægemidlerne med biler til sygehusene efter aftalte tidspunkter, hvorefter transportteams på de enkelte sygehuse sørger for udbringning til sygehusafdelingerne. På det kommende Region Hovedstadens Sygehusapotek er det besluttet, at hovedparten af distributionens funktioner skal placeres på Marielundvej i Herlev, i en central distributionsenhed. Marielundvej i Herlev er den eneste af de nuværende lokaliteter, hvor det arealmæssigt er muligt at placere en central distributionsenhed. Ved inddragelse af lokaler i den nuværende administrationsfløj til indkøb og varemodtagelse, kan der etableres ikke-krydsende arbejdsgange for de forskellige funktioner i distributionen. Derudover er der gode af- og pålæsningsforhold for lastvogne og god trafikal forbindelse til regionens sygehuse. Det vil desuden i en samlet afdeling være nemmere at skabe en fælles kultur med fælles mål. Endelig muliggør en samling af aktiviteterne på Marielundvej, at lejemålet på H:S s lokaler i Rønnegade kan opsiges. I specielle tilfælde, hvor en distributionsopgave er knyttet direkte til et bestemt hospital, placeres opgaveløsningen decentralt. Eksempelvis vil lægemidler, der alene anvendes på Rigshospitalet, blive distribueret herfra. Egenproduktion version juni 2006

77 Det skønnes, at der ved etablering af en central distributionsenhed, når denne er fuldt implementeret, kan opnås en lønmæssig besparelse på 3,0 mio. kr pr. år. Herudover vil der i forbindelse med opsigelse af lejemålet i Rønnegade være en besparelse på øvrig drift på 0,9 mio.kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2007 i Region Hovedstaden er der forudsat en driftsbesparelse på 0,6 mio. kr. i Region Hovedstadens Sygehusapotek i forbindelse med etableringen af en central distributionsenhed. For at opnå den forventede driftbesparelse på 0,6 mio. kr. i 2007, er det nødvendigt at påbegynde nogle af de bygningsmæssige ændringer af distributionen allerede i For at etablere den centrale distributionsenhed er der i alt behov for en anlægsinvestering på 2,5 mio. kr, heraf 1,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio.kr i Anlægsinvesteringerne på samlet 2,5 mio. kr. vedrører følgende: Flytning og indretning af ny varemodtagelse/indkøbsafdeling Flytning og indretning af distributionsenhed der leverer lægemidler til Grønland Etablering af ny central distribution (herunder elektronisk udleveringskontrol) I alt 0,5 mio. kr 0,9 mio. kr 1,1 mio. kr. 2,5 mio. kr. De anlægsmidler, der søges bevilget og frigivet i 2006, skal anvendes til de nødvendige bygningsmæssige ændringer. På Forberedelsesudvalgets møde den 6. juni 2006, hvor forslag til fusion af sygehusapotekerne blev behandlet, blev enhederne anmodet om, at der i 2006 anvises finansiering af i alt 1,5 mio. kr. til igangsætning af de nødvendige ombygninger. På denne baggrund foreslås den ansøgte anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2006 forlods finansieret over amtets kassebeholdning. SAGEN AFGØRES AF Amtsrådet. INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling med 1,5 mio. kr. med et forventet forbrug af hele beløbet i 2006, der forlods finansieres over amtets kassebeholdning. UDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Egenproduktion version juni 2006

78 ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet det præciseres at udgifterne fordeles mellem enhederne. AMTSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsnr: Arkiv: Egenproduktion version juni 2006

79 Bilag 3 Til forretningsudvalget REGION HOVEDSTADEN Psykiatrivirksomheden & Koncern HR Borgervænget København Ø Dato: 31. oktober 2006 Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: Svsker, Sigeje Medarbejderoverførsel fra H:S psykiatriske afdelinger til Psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden. Som beskrevet i Notat om overførsel af økonomi og stillinger fra hospitaler i H:S til Psykiatrivirksomheden overføres årsværk beskæftiget på de psykiatriske afdelinger og 878 årsværk fra Sct. Hans Hospital. Desuden overføres stillinger og personale for administrative funktioner, fællesfunktioner og fællesudgifter svarende til 37,8 årsværk. Dette notat sammenfatter de kommende personaleoverførsler fra H:S til Psykiatrivirksomheden i regionen ,1 årsværk beskæftiget på de psykiatriske afdelinger og 878 årsværk beskæftiget på Sct. Hans Hospital overføres til den nye arbejdsgiver Psykiatrivirksomheden, men fortsætter i øvrigt uændret i deres nuværende stillinger og på uændrede ansættelsesvilkår. Alle medarbejderne er tidligere i juni informeret pr. brev om, at de skal overføres til Region Hovedstaden ved årsskiftet. De informeres nu yderligere om, at de konkret overføres til Psykiatrivirksomheden pr. 1. januar. Medarbejderne fortsætter i øvrigt uændret i deres hidtidige stillinger og arbejdsfunktioner, og på den hidsige geografiske adresse. 16 administrative stillinger (15,6 åv) overføres fra hospitalerne til Psykiatrivirksomheden. Af disse stillinger opslås 9 stillinger til besættelse i den centrale administration i Borgervænget på Østerbro, og de øvrige 7 stillinger til besættelse i de lokale administrationer på de psykiatriske afdelinger på hospitalerne. Alle de medarbejdere i de administrative funktioner i H:S, samt de allerede overførte administrative medarbejdere fra Københavns Amt og Frederiksborg Amt, vil kunne søge på disse stillingsopslag. Der er aftalt, at en fælles følgegruppe med repræsentanter fra alle de afgivende enheder fastlægger fælles principper for søgning og udvælgelse af kandidater til de opslåede stillinger. 11 stillinger (11,4 åv) fra tværgående funktioner og driftsfunktioner, der er fast tilknyttet de to psykiatriske afdelinger på Amager Hospital og Hvidovre Hospital, overføres til Psykiatrivirksomheden som ny arbejdsgiver, men fortsætter i uændrede stillinger og med samme tjenestesteder. De pågældende medarbejdere informeres pr. brev om deres nye arbejdsgiver, men fortsatte placering i nuværende arbejdsfunktion og samme tjenestested. Personalesessourcer svarende til ca. 10 stillinger (10,8 åv) fra forskellige lønsystem- og bogholderifunktioner samt indtægtsadministration m.v. overføres ressourcemæssigt til Psykiatrivirksomheden, men ydes som bistand fra de kommende H:S værtshospitaler. De pågældende personaleressourcer er teknisk fordelt på et stort antal medarbejdere. Stillingerne fastholdes således på værtshospitalerne og personalet overføres ikke. 4 fysioterapeut-stillinger (3,2 åv) i HovedOrtocentret i Rigshospitalets centrale fysioterapifunktion overføres til psykiatrisk klinik på Rigshospitalet, der fremtidigt hører under Psykiatrivirksomheden. Egenproduktion version juni 2006

80 Styregruppe vedrørende overførsel af psykiatrien i H:S til Psykiatrivirksomheden Den 20. oktober 2006 Notat om overførsel af økonomi og stillinger fra hospitaler i H:S til Psykiatrivirksomheden 1. Indledning Efter den overordnede administrative organisationsplan for Region Hovedstaden etableres Psykiatrivirksomheden som et selvstændigt driftsområde. De psykiatriske afdelinger på H:S akutte hospitaler med tilhørende økonomi og personale skal derfor overføres til Psykiatrivirksomheden. Psykiatrivirksomheden består i øvrigt af de selvstændige psykiatriske områder i Københavns og Frederiksborg Amter, Bornholms psykiatrivirksomhed og Sct. Hans Hospital for hvilke den økonomiske og stillingsmæssige afgrænsning er foretaget i forbindelse med regionens budgetlægning for Notatet indeholder en opgørelse af økonomi og stillinger vedrørende de psykiatriske afdelinger med tilhørende funktioner på Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet med henblik på den budgetmæssige overførsel og dermed til afklaring af grundlaget for overførsel af personale. Det er lagt til grund, at der så vidt muligt sker overførsel af økonomi, der svarer til det ressourceforbrug, de psykiatriske afdelinger i dag udløser hos det pågældende hospital. Med hensyn til direkte funktioner, dvs. de psykiatriske afdelinger, skal der både ske overførsel af økonomi, stillinger og personale. For tværgående kliniske funktioner og for driftsfunktioner lægges der ikke op til ændringer i personalets tilhørsforhold, og de psykiatriske afdelingers behov forudsættes fortsat dækket hos værtshospitalet. Psykiatrivirksomheden vil samtidig i fremtiden skulle betale for at modtage disse ydelser efter aftale mellem parterne. For administrative funktioner og fællesfunktioner og fællesudgifter i øvrigt søges foretaget en overførsel af økonomi og hvor det er meningsfuldt også af stillinger og personale. Der henvises til den nærmere beskrivelse af disse områder nedenfor og i bilagsnotatet. Det er forudsat, at drift og support af IT-funktioner for alle 5 psykiatriske afdelinger fortsat varetages af værtshospitalet, og at Psykiatrivirksomheden modtager et konkret budget til betaling af service og vedligehold af de psykiatriske afdelingers ITinstallationer fra IT-afdelingerne. Overførsel af økonomi m.v. i den forbindelse afventer imidlertid den afklaring vedrørende IT-området, som gennemføres i efteråret 2006 vedrørende fælles serverdrift m.m. samt afgrænsning i øvrigt, med henblik på, at udskillelsen af udgifter til Psykiatrivirksomheden kan gennemføres på et permanent grundlag.

81 2 2. Oversigt over økonomi og personale, som overføres til Psykiatrivirksomheden Den nedenstående tabel 1 viser den samlede økonomi og det samlede personale (fuldtidsstillinger), som forudsættes overført til Psykiatrivirksomheden. Som nævnt ovenfor er opgørelsen foretaget ekskl. support, vedligehold og øvrig bistand fra værtshospitalernes IT-afdelinger. Tabel 1. Oversigt over fuldtidsstillinger og budgetter, der overføres til Psykiatrivirksomheden pr. 1. januar 2007 (t.kr., 2007-P/L) Øvrige Lønudgiftetetægtegifter driftsudgif- Driftsind- Nettoud- Hospital Placering Stillinger Amager Hospital Psyk. afd. 343, Øvrigt 8, I alt 352, Bispebjerg Hospital Psyk. afd. 677, Øvrigt 3, I alt 681, Frederiksberg Hospital Psyk. afd. 297, Øvrigt 2, I alt 300, Hvidovre Hospital Psyk. afd. 374, Øvrigt 6, I alt 381, Rigshospitalet Psyk. afd. 304, Øvrigt 6, I alt 310, H:S Psykiatri i alt Psyk. afd , (ekskl. Sankt Hans Øvrigt 29, Hospital) I alt 2.026, Note: Under Øvrigt er omfattet stillinger, der overføres på det administrative område samt i øvrigt for Amager Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet i alt 13,5 stillinger, der overføres vedrørende teknisk service, gartnerivirksomhed, fysioterapi samt visse decentrale portørstillinger. Lønudgifter under Frederiksberg Øvrigt indeholder vikarpulje, hvortil der ikke er knyttet et antal stillinger. Det fremgår, at den samlede overførsel af budgetter omfatter en samlet nettobudgetoverførsel på 950,3 mio. kr., der er sammensat af lønudgifter på 797,2 mio. kr., øvrige driftsudgifter på 191,7 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 38,7 mio. kr. Lønudgifterne dækker over en overførsel af i alt fuldtidsstillinger. 3. Hvad er omfattet? Opgørelsen vedrørende direkte udgifter på de psykiatriske afdelinger omfatter Psykiatrivirksomhedens fremtidige udgifter til følgende poster på afdelingerne: Lønninger til personalet på de psykiatriske afdelinger, herunder udgifter til barsel og sygdom. Udgifter til vikarer håndteres forskelligt og er derfor beskrevet nærmere i de hospitalsspecifikke afsnit. Varekøb, herunder afdelingernes indkøb af o Medicin og andre lægelige artikler

82 3 o Bøger, tidsskrifter, kontorartikler Udgifter til tjenesteydelser fra omverdenen. Udgifter til eksterne vikarer håndteres forskelligt og er derfor beskrevet nærmere i bilagsdelen vedrørende de hospitalsspecifikke afsnit. Overførslerne vedrørende tværgående funktioner og driftsafdelinger omfatter beløb, der svarer til Psykiatrivirksomhedens forbrug på disse funktioner. Der lægges ikke i den forbindelse op til overførsel af personale fra værtshospitaler til Psykiatrivirksomheden. Undtaget herfra er dog teknisk service m.v. på Hvidovre Hospital og Amager Hospital samt fysioterapien på Rigshospitalet, hvor der forudsættes en egentlig overførsel af personale (ca. 14 fuldtidspersoner for de tre hospitaler i alt). Psykiatrivirksomheden forudsættes derfor fremover at varetage de pågældende opgaver på disse tre matrikler med det personale, der overføres. Vedrørende forbrug på tværgående kliniske funktioner er opgørelsen så vidt muligt baseret på takster, hospitalet i øvrigt anvender i disse afdelinger. Hvor disse ikke foreligger, er der foretaget en fordeling mellem psykiatrien og det øvrige hospital efter antal ydelser eller lignende (idet Psykiatrivirksomheden dog i nogle tilfælde betaler værtshospitalerne for et vagtberedskab inden for områderne). Der forudsættes ikke i fremtiden at skulle ske betaling mellem psykiatrivirksomheden og værtshospitalet for lægetilsyn m.v., der som i dag ydes gensidigt hos parternes patienter. Inden for hospitalernes driftsfunktioner foreligger der typisk ikke takster for de leverede ydelser til hospitalets forskellige afdelinger. I disse tilfælde er anvendt fordelingsnøgler, der så vidt muligt udtrykker en omkostningsrelevant fordeling. Eksempelvis foreligger der normalt opgørelser af rengøringsudgifterne for de enkelte afdelinger på hospitalet, som er bestemt af en kombination af kvadratmetre samt en opdeling af de enkelte afsnit i henhold til, hvor intensiv rengøringen skal være (operationsafsnit vs. kontorafsnit). Inden for de administrative områder er det forudsat, at der gennemføres egentlige personaleoverførsler. Det er lagt til grund, at Psykiatrivirksomheden hvor det er hensigtsmæssigt overtager personale fra værtshospitalerne ved en permanent personaleoverførsel pr. 1. januar Der overføres i alt 15,5 stillinger inden for de administrative områder. 1 Det er konsekvensen, at Psykiatrivirksomheden for funktioners vedkommende ikke får varetaget administrative ydelser fra værtshospitalet. Med hensyn til økonomiområdet og personaleområdet er det dog forudsat, at der forsat ydes bistand fra værtshospitalet vedrørende diverse lønsystemfunktioner og bogholderifunktioner samt f. eks. indtægtsadministration. For disse funktioner er der ikke lagt op til stillingsoverførsler. Der vil for disse områder på sigt blive søgt tilrettelagt samme grad af egen opgavevaretagelse for Psykiatrivirksomheden som for øvrige virksomheder. De indtægtsbudgetter, der overføres til Psykiatrivirksomheden, er alle tilrettede, således at der ikke forudsættes indtægter fra borgere fra kommende regionsparter inden for Region Hovedstaden. 1 I oversigten på foregående side indgår de 15,5 stillinger under Øvrigt på i alt 29,0 stillinger.

83 4 Opgørelsen i tabel 1 er af budgettekniske grunde foretaget uden nye opsøgende psykoseteams etableret i 2006 på 4 psykiatriske afdelinger. Der udestår derudover besluttede tilførsler vedrørende dækning af nye udgifter til speciallægebetjening af botilbud i Københavns Kommune. Disse beløb forudsættes tilført Psykiatrivirksomheden efterfølgende, idet beløbene er disponeret under Fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet i budget Om metoden til afregning af ydelser på tværgående funktioner og driftsfunktioner Et af principperne for overførsel af psykiatri fra H:S til Psykiatrivirksomheden er, at Psykiatrivirksomheden betaler for forbrug på tværgående funktioner. De beløb, der er afsat i nærværende opgørelse, er forudsat at svare til det forbrug, Psykiatrivirksomheden vil have på de tværgående funktioner. Der er herefter den mulighed, at afregningen for de forskellige ydelser sker ved fast betaling eller ved en betaling, der varierer med opgørelse af det faktiske ydelsesforbrug. F. eks. vedrørende parakliniske ydelser kan det overvejes, at der inden for visse forbrugsudsving betales faste beløb for at minimere ressourceforbruget til administrativ opfølgning på Psykiatrivirksomhedens forbrug af ydelser. Det vil også være en mulighed med større grad af variabel betaling, hvis der uden større ressourceindsats kan etableres et faktureringsgrundlag. Der vil muligvis også kunne etableres ordninger med variation i betaling efter tileller fravalg af konkrete ydelser fra værtshospitalernes centralkøkkener. Afklaringen af i hvilket omfang der skal ske variabel afregning af parakliniske ydelser eller service fra driftsfunktioner finder sted i den efterfølgende udarbejdelse af kontrakter mellem Psykiatrivirksomheden og værtshospitalerne. I det vedlagte bilag gennemgås de nærmere forudsætninger bag opgørelsen i tabel 1 for det enkelte hospital.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland 4 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Trafikselskabernes Interesseorganisation TI og Fælleskontoret For Kollektiv Trafik FFKT

Trafikselskabernes Interesseorganisation TI og Fælleskontoret For Kollektiv Trafik FFKT N O T A T Trafikselskabernes Interesseorganisation TI og Fælleskontoret For Kollektiv Trafik FFKT Indstilling Det indstilles til godkendelse, At der oprettes en forening (TI) til varetagelse af trafikselskabernes

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere