Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede"

Transkript

1 Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Grønt Vækst Laboratorium RKSK-Modellen for Biogas Lars Byberg, Bioenergikoordinator

2 Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Byggeri Byggeri Bioenergi Vind Transport Øvrige VE-kilder 100 % VE Bioenergi Øvrige VE Transport Vind

3 Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering Biogas Central/Decentral Bioethanol, biodiesel 5,7% i 2010; 10% i 2020 Biobrændsel Jordbunden Humus 2,3 mio. tons Gylle Raps olie Transport Flis Pil 300 ha (1500 ha) Halm Affald: Husholdning, ESØ, Industri: Slagteri, kartofler Energiafgrøder: Majs, kartofler, korn Gylle EU s affaldsdir. Træ Energi afgrøder: Majs, korn, kartofler, pil Flis Affald Vådområder Halm Halm Halm Afgrøder Slam Affald Rapspiller Fiberfraktion Fiberfraktion Blå biomasse Blå biomasse

4 Grønt Vækst Laboratorium Udvindingen af fossilt gas og olie er begrænset, planter vil derfor i stigende grad blive energikilde og råvare for industrielle komponenter. Formålet med Grønt Vækst Laboratorium A/S er gennem planteproduktion at blive uafhængig af fossile brændsler, udvikle landbruget, minimere miljø- og klimapåvirkninger samt skabe erhvervsudvikling med eksport potentiale. Udgangspunktet er i samarbejde med: Forskningsinstitutioner, Private virksomheder og andre Kommuner at udvikle, koordinere og drive igangværende indsatsområder som RKSK-modellen for biogas 80% udnyttelse af husdyrgødningen i hele kommunen Udnytte og optimere anvendelse af bioressourcer som pil, slam, affald osv.

5 Grønt Vækst Laboratorium Bio-raffinaderier, der erstatter olie som råstof for f.eks. nylon og plastik Op/Ned-graderingsstation af biogas/naturgas, så fleksibiliteten og anvendelses muligheder af biogas forøges Helhedsorienteret landbrugsproduktion med fokus på vækst og miljø Bæredygtig landbrugsproduktion i Nationalparkregi Tekniske løsninger der reducerer klima og miljø påvirkninger, Cleantech Biomasse testcenter af planter og energiudnyttelse Biomasse som lager af energi Med mere

6 Kvalitativ vurdering af en række biomasseteknologi Varme, El, Biobrændstof Teknologisk udviklingsniveau Råvaregrundlag Energiudbytte Centrale/Decentrale Direkte afbrænding V, E *** *** *** C/D Termisk forgasning V, E ** *** *** C/D Omsætning til brint V, E, B * ***? C/D Biogas V, E, B *** *** ** D/C Biomass to liquid B * *** ** C Rå planteolie V, E, B *** * * D/C Biodiesel (RME) V, E, B *** * * C Ethanol fra stivelse (1. gen.) B *** ** * C Ethanol fra lignocellulose (2. gen.) V, E, B * *** ** C Rapport: Jorden - en knap ressources Fødevareministeriet jan 2008

7 Indsats i forhold til CO 2 Rapport: Landbrug og Klima Fødevareministeriet Dec. 2008

8 RKSK-Modellen Gammel kendt biogasteknologi Decentral og central biogasproduktion (uden motor) Biogasledningsnet, der binder biogasanlæg og fjernvarmeværkerne (høj virkningsgrad) Gylletransporten på vejene minimeres, når biogassen blæses Landbrugets miljøpåvirkning reduceres, hvormed landbrugsproduktionen opretholdes/udbygges Vestjysk Landboforening, Fjernvarmeværkerne, Erhvervslivet og Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejder om værdifastsættelsen i åbne kalkulationer.

9 RKSK-Modellen Baggrund: Landbruget: Energileverandør = ny indtægtskilde. Øget gødningsværdi af gylle => reduceret miljøpåvirkning => reducerede harmonikrav. Producerer vedvarende energi Fjernvarmeværkerne: Billig energi på lang sigt => stabile afregningspriser. Forsyningssikkerhed. Skifte fra fossilt brændsel til vedvarende energi. Kommunen: Selvforsynende med energi. Erstatte fossilt brændsel med vedvarende energi. Fastholde en stor landbrugsproduktion. Reducerer miljøpåvirkningerne. Skabe erhvervsudvikling og knowhow med eksport potentiale

10 Biogas organisering Katalysatoreffekt gennem koordinering og initiering Sekretariatet for Vedvarende Energi Energibehovsanalyse. Integrering af bioenergi i varme/energiplanen Processtyring og finansiering: Blue Planet Innovation Skitseundersøgelse og implementering Plan Action

11 Skitserapport: Biogas Potentialet i Ringkøbing-Skjern Kommune Groft vurderet kan biogas dække 20% af kommunens samlede energibehov Energipotentialet i biogas er stort Biogas kan substituere hele kommunens nuværende forbrug af naturgas Potentialet svare til knap 60 mio. m 3 CH 4 om året Gylle udgør 30 mio. m 3 CH 4 om året mens Energiafgrøder udgør 30 mio. m 3 CH 4 om året Det øgede gas forbrug om vinteren dækkes af energiafgrøder Energiafgrøder er nemme at lagre, fylder relativt lidt og optager ikke nævneværdi kapacitet i anlæggene 5% af kommunens landbrugsareal dyrket med energiafgrøder fordobler gasproduktionen i vintermånederne Udnytteligt potentiale m3 CH4/år Husdyrgødning % af total Fiber fra afgasset gylle % separeret Energiafgrøder Anslået sæsonregulering Fiber fra afgasset energiafgrøder % separeret Naturaffald - Ikke opgjort Have/park affald - Ikke opgjort Husholdningsaffald I alt udnytteligt potentiale

12 Delkonklusioner fra skitserapporten Gassen kan forventes afsat til en pris der svarer til en varmeproduktionspris på ca. 250 kr./mwh svarende til ca. 4,00 kr./m3 CH4. Distributionssystemet kan hvile i sig selv med et bidrag på 0,50 kr./m3 CH4. Både de decentrale og det centrale biogasanlæg kan opnå en tilfredsstillende økonomi med salg af gas til 3,50 kr./m3 CH4

13 Økonomi fra skitserapport Gastransmission: Ca M kr. Decentrale anlæg: Ca M kr. Fællesanlæg: Ca M kr. I alt: Ca M kr. Ved fuld udbygning salg af gas (ca. 60 M m 3 CH 4 ) for ca. 240 M kr./år De årlige driftsudgifter er estimeret til: Decentrale anlæg ca. 117 M kr./år Centrale anlæg: ca. 28 M kr./år Transmissionssystem: ca. 4 M kr./år Til forrentning ca. 91 M kr./år Simpel tilbagebetaling uden tilskud: ca. 9 år

14 PlanAction s Skitserapport Decentrale biogasanlæg Baseret på gylle og energiafgrøder 1-3 Centrale biogasanlæg (service anlæg) Fiberfraktion Have park affald Slam Grøde osv

15 Biogas anlægsstørrelser Anlægsinvesteringer Type Gylle 1. reaktor 2. reaktor t/år m3 m Type Biogas 1000 kr

16 130 km Biogas transmissionssystem inkl. 6 lagertanke Lokaliseringen af biogasanlæggene fleksibel Sikre biogasleverancerne til fjernvarmeværker Sikre afsætningen af overskuds biogas Investering 135 mio. kr inkl. 6 lagertanke.

17 Arbejdsgruppe Organisering Landmandsgruppe Erhvervsgruppe Fjernvarmegruppe Kommunalgruppe RKSK-Biogas Styregruppe 2 fra Landmandsgruppe 2 fra Fjernvarmegruppe 2 fra Kommunen

18 RKSK-Biogas gruppernes arbejdsopgaver Landmandsgruppens opgaver Indspil til omkostninger, årsproduktion og biogas anlægsudbygningen RKSK-Biogas styregruppen Koordinere og samle arbejdet i og fra grupperne. Prissætning og afregningsmodel, finansieringsmodel, udbygningsplan Fjernvarmegruppens opgaver Indspil til omkostninger ved ombygning, gas efterspørgsel og anlægsudbygning Erhvervsgruppens opgaver Indspil til den teknologiske sammensætning af anlæg samt priser Kommunes opgaver Godkendelses procedure Energi planlægning Ledningsnet-placering

19 RKSK-Biogas selskab Beslutningsdygtig arbejdsgruppe Fjernvarmeværkerne, Landbruget og Kommunen Opgaverne er: 1. Definerer rammer, regler og ejerstruktur 2. Danne grundlag for prissætning gennem åbne kalkulationer 3. Krav til levering og variation i gas volumen (dimensionering af gasnettet) 4. Krav til gaskvalitet 5. Tidsplan for udbygning

20 Styregruppen Jesper Skovhus Andersen Bjarne Bødker Ole Kjær Kristian Andreassen Hans Østergård Niels Erik Kjærgård Projektleder Lars Byberg Energirådet er en Tænke-tank, der rådgiver Landmandsgr. Ole Kjær Kim Heiselberg Fjernvarmegr. Jesper Skovhus Andersen Bjarne Bødker Kommunegr. Hans Holt Poulsen Lars Byberg Erhvervsgr. Kent Skaanning Transmissionsgr Lars Byberg

21 Estimering af værdien for alle delelementer i RKSK-modellen for udviklingen af biogas Enhed kr/m 3 biogas (Kvalitet i henhold til aftale) Landboforening, Decentrale anlæg Biogasnet, Transmission Fjernvarmeværkerne, X = B A Y = D C Z = F E A B X > 0 Anlægsudgifter til det decentrale anlæg: Reaktor, ledninger, konsulentbistand, osv. Gylle, energiafgrøder Transport af biomasse og fiberfraktion Opbevaring Overvågning og styring Service Forrentning + afskrivning Salg af biogas Øget gødningsværdi Reducerede harmonikrav C Y > 0 Anlægsudgifter til biogasnettet Service efter formåls- Forrentning + afskrivning E Z > 0 Anlægsudgifter til drift osv. Anlægsservicering vedr. biogas Konsulentbistand Forrentning + afskrivning D Transmissionsindtægt F Indtjening ved salg af Varme el

22 Centralanlæg Gas produceret på det centrale anlæg U = H G U > 0 G H Anlægsudgifter til det centrale anlæg: Reaktor, ledninger, konsulentbistand, osv. Gylle, energiafgrøder, fiberfraktion Transport af biomasse og fiberfraktion Opbevaring Overvågning og styring Service Forrentning + afskrivning Problem-restprodukt Salg af biogas Tørstof egnet til spredning Håndtering af special-affald

23 Udgangspunktet for arbejdet i RKSK-Biogas styregruppen er: Etape 1. med decentrale biogasanlæg samt en biogasledning fra Lyne til Ådum

24 1. Etape 15 km gasledning Placering af decentrale biogasanlæg Kim Heiselberg Kent Skaanning Dirk Streffkerk DE Kim Heiselberg Svineproduktion 400 Kent Skaanning Svineproduktion Brosbølgård Søer + smågrise Dirk B.Streefkerk kvæg 500 Frank Madsen svin 400 Arne Damgaard Svineproduktion 320 Bent Nielsen kvæg 110 Aftager Aadum Kraftvarmeværk

25 RKSK-Scope Ultimo 2010 Landmænd AP3 Decentral model Etape 1 Central model Etape 2 Gasledning AP4 Kraftvarmeværker AP5 Biogasselskab AP1 AP0 Virksomhedsgruppen AP2

26 Her samles data, referater, viden, osv. Fora et giver mulighed for at stille spg. til biogasmodellen, biogasanlæg, udbygningen osv. Samtidig giver fora et mulighed for at debattere modellen. Link på Vestjysk Landboforenings hjemmeside

27 Udfordringer for Biogas Finansiering Organisering Ejerskab Biogasanlægs servicering Videreudvikling af biogas-modellen samt løbende optimering i alle led

28 RKSK-Biogas opgaver Udvikling afd. Info afd. Jura afd. RKSK Bogholderi Plan afd. Drift afd.

29 RKSK-Biogas Udvikling af decentrale biogasanlæg, ledningsnet, optimering af biogasproduktion og anvendelse m.m. Udbygge og udvikle nye grønne teknologier, minimerer miljøpåvirkninger, reducerer energiforbruget m.m. Finansierer hele biogasanlægs pakken via Grøn vækst (20%), kommunegaranti (60%), aktiesalg, salg af CO 2 kvoter, salg af rådgivning. Udfærdige leje/leasing-aftaler for: Decentrale og Central biogasanlæg, ledningsnettet, Biogasmotorer osv Info afd. Udvikling afd. Jura afd. Placering af anlæg og ledning. Udbygningsplan RKSK Lave ansøgninger til miljøgodkendelser af biogasanlæg o.l. Bogholderi Plan afd. Servicering af biogasanlæg og ledningsnet Måle biogas kvalitet og kvantitet evt. gyllens gaspotentiale Drift afd. Fakturering og afregning af biogas, transmission, leje/leasing aftaler osv. Rådgivning til offentlige og privat Presse information

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025.

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025. Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø 2008 Titel: Tekst og fotos: Produktion: Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning.

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. 1 Til læseren Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. Rapportens opbygning(se også INDHOLD, næste side) Rapporten er inddelt i 3 afsnit:

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere