Økonomisk Redegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Redegørelse"

Transkript

1 Økonomisk Redegørelse Maj 14

2

3 Økonomisk Redegørelse Maj 14

4 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1, 6 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T Omslag: Design Dialogue Foto: Trine Søndergaard Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 1. Pris: 15 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

5 Forord Det er nu endelig blevet forår i dansk økonomi. Flere kommer i job, eksporten er på vej frem og usikkerheden på retur. Væksten ventes at tiltage i de kommende år. Det sker samtidig med, at den internationale økonomi styrkes. Mange af vores vigtige samhandelspartnere er allerede inde i et egentligt opsving, og der er også tegn på fremgang i euroområdet. De danske virksomheders lønkonkurrenceevne er forbedret de senere år. Og i foråret er der indgået nye, ansvarlige overenskomster i den private sektor. Det kan styrke virksomhedernes mulighed for at hægte sig på fremgangen i udlandet. Dansk økonomi er godt på vej. Regeringens økonomiske politik hjælper med. Vi har gjort meget for at forbedre virksomhedernes rammevilkår. Ikke alene for virksomhedernes skyld, men fordi vi skal have Danmark helt ud af krisen. Holdbart og så hurtigt som muligt. Regeringens forslag til Vækstpakke 14 følger i fodsporene fra aftalerne om Vækstplan DK med en række nye initiativer, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og samlet løfte velstanden i Danmark samt gøre det mere attraktivt at drive sin virksomhed og skabe arbejdspladser i Danmark. Der er også kommet bedre balance i danske familiers økonomi. Oprydningen efter det lånefinansierede overforbrug i midten af erne har taget tid. Men danske forbrugere ser nu mere lyst på fremtiden, og der et så småt tegn på, at privatforbruget er på vej op. Ikke på ryggen af en boligboble som i erne, men forsigtigt og på niveau med den indkomstfremgang, der har været. Regeringen har taget ansvar for, at der er orden i den offentlige økonomi. Vi har understøttet aktiviteten i dansk økonomi efter tilbageslaget i 8-9, men samtidig sørget for at bevare tilliden til de offentlige finanser i Danmark. Det har blandt andet betydet rekordlave renter på boliglån flere år i træk. Og nu er der udsigt til, at vi kan komme ud af EU-henstillingen. Vi skal have Danmark helt ud af krisen, og dansk økonomi er godt på vej. Margrethe Vestager konomi- og indenrigsminister

6

7 Indhold 1. Sammenfatning Det aktuelle konjunkturbillede Prognosen i hovedtræk Finanspolitikken og de offentlige finanser Industrien er vigtig for genopretningen Bilagstabel International økonomi Den internationale konjunktursituation Offentlige finanser Globale risici og ubalancer Finansielle markeder Rente- og valutaforhold Obligations- og aktiemarkeder Kreditudvikling Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Indkomster og formue Det private forbrug Boligmarkedet Erhvervsinvesteringer Udenrigshandel og betalingsbalance Produktion, arbejdsmarked, kapacitetspres, løn og priser Produktion Arbejdsmarked Løn Priser Appendiks 5A. Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse den faktiske BNP-vækst? Appendiks 5B. Overenskomstforhandlingerne Offentlige finanser og finanspolitik Den offentlige saldo Den strukturelle offentlige saldo Finanspolitikkens aktivitetsvirkning De offentlige udgifter De offentlige indtægter Den offentlige gæld Bilagstabeller Redaktionen er afsluttet den 1. maj 14.

8

9 Oversigt over bokse 1. Sammenfatning Boks 1.1 Vækstpakke 14, Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Boks 1. Alternative scenarier Boks 1.3 Udsigt til at Danmark kan få ophævet sin EU-henstilling... Boks 1.4 Finanspolitik og konjunkturstabilisering International økonomi Boks.1 Inflation i euroområdet hvor bredt funderet er deflationstendensen? Boks. Hvor lyst ser det ud på det amerikanske arbejdsmarked? Boks.3 Konvergens og vækstpotentiale Boks.4 Konjunkturelle forhold er formentlig årsag til en svag udvikling i verdenshandlen i forhold til BNP Boks.5 EU s vurdering af finanspolitiske stramninger Finansielle markeder Boks 3.1 Danske realkreditobligationer og de kommende EU-regler for kreditinstitutters likviditet Boks 3. Beregningsforudsætninger ved opgørelse af rentefølsomhed i husholdninger Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Boks 4.1 Boligejernes forbrug, investeringer og indkomst... 8 Boks 4. Strukturelle tendenser på boligmarkedet Boks 4.3 Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Boks 4.4 Udviklingen i markedsandele er afhængig af efterspørgselssammensætningen og konjunkturerne Boks 4.5 Fremgang i basisvareeksporten drevet af efterspørgsel fra mange lande Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Boks 5.1 Produktivitetsvæksten i industrien siden Boks 5. Deltidsbeskæftigelse Boks 5.3 Personer med opbrugt dagpengeret i Boks 5.4 Kontanthjælpsreformens effekt på unges arbejdsmarkedstilknytning Boks 5.5 Regeringsudspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats Boks 5.6 Langtidsledighed ny opgørelse fra Danmarks Statistik Boks 5.7 Hvorfor er inflationen trykket ned af lave importpriser? B. Overenskomstforhandlingerne 14 Boks 5B.1 Overenskomstaftaler (OK14) Offentlige finanser og finanspolitik Boks 6.1 Strukturelt provenu fra registreringsafgiften og selskabsskatten Boks 6. Centrale opgørelser af den offentlige gæld

10

11 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Det aktuelle konjunkturbillede Der er efterhånden mange tegn på, at væksten er vendt tilbage i dansk økonomi. Produktionen stiger i store dele af den private sektor, virksomheder og husholdninger ser positivt på fremtiden, og der er sket en tydelig bedring på arbejdsmarkedet. Der var i gennemsnit 1. personer flere beskæftigede i 13 end året før, mens fremgangen i løbet af året var på. personer. Det skyldes helt overvejende jobskabelse i den private sektor. Den højere beskæftigelse afspejler sig i ledigheden, som er faldet til det laveste niveau i fire år. Grundlaget for fremgang i dansk økonomi er generelt blevet stærkere, og væksten i BNP ventes at tiltage til knap 1½ pct. i 14 og pct. i 15, jf. figur 1.1. Arbejdsmarkedet styrkes yderligere, og beskæftigelsen ventes at stige med personer om året, jf. figur 1.. De bedre udsigter skal blandt andet ses på baggrund af, at genopretningen i euroområdet har fået godt fat, mens andre af Danmarks vigtige samhandelspartnere allerede er inde i et egentligt opsving. Fremgangen i udlandet giver mulighed for, at eksporten igen kan blive en væsentlig drivkraft for dansk økonomi. Eksporten hjælpes på vej af, at lønkonkurrenceevnen er blevet forbedret siden 8. Samtidig er der gennemført økonomisk-politiske initiativer for at understøtte virksomhedernes konkurrencedygtighed. Med udspillet til Vækstpakke 14 bygges der videre på rækken af erhvervsrettede initiativer, der skal forbedre virksomhedernes vækstmuligheder og gøre det attraktivt at investere i danske arbejdspladser. Figur 1.1 Vækst i BNP Figur 1. Stigning i beskæftigelsen (ekskl. orlov) Pct.,5 Pct.,5 1. personer 1. personer,, ,5 1, , 1, 5 5,5,5,, , , Anm.: I figur 1. er der korrigeret for lockouten af lærere i 13, som rent teknisk reducerer den offentlige (og samlede) beskæftigelse ekskl. orlov med ca. 4. personer på årsbasis i 13. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 14 9

12 Kapitel 1 Sammenfatning Herhjemme er der tegn på, at det private forbrug er på vej op igen. Husholdningerne har i de seneste år holdt igen med forbruget. For nogle har det alene været en konsekvens af den generelle økonomiske usikkerhed. For andre har det været en helt nødvendig tilpasning oven på en periode med et for højt og delvist lånefinansieret forbrug og boliginvesteringer. Forbruget er nu blevet bedre afstemt med indkomsterne, og der er plads til, at det kan vokse omtrent i takt med stigende indkomster i de kommende år. Boligmarkedet er også i fremgang. Der er dog regionale forskelle, og boligpriserne stiger især i og omkring de større byer. Tilpasningen efter de uholdbare boligprisstigninger frem til 7 ser dermed ud til at have fundet sted. Det vil også medvirke til at trække privatforbruget op. Udviklingen på boligmarkedet og i dansk økonomi mere generelt understøttes af de fortsat meget lave renter. Det afspejler i første omgang en lempelig pengepolitik i euroområdet. Men det er også betinget af troværdighed om den økonomiske udvikling og de offentlige finanser i Danmark, som blandt andet kommer til udtryk ved, at Danmark igennem hele perioden efter finanskrisen har fastholdt sin AAA-rating. Den økonomiske politik er i de seneste år tilrettelagt, så den understøtter aktiviteten i økonomien så meget som muligt inden for de finanspolitiske rammer, der følger af budgetloven, EU-henstillingen og EU s finanspagt. Behovet for en lempelig finanspolitik mindskes i de kommende år i takt med, at fremgangen i dansk økonomi tager til. Finanspolitikken vil dog stadig være lempelig i prognoseperioden i den forstand, at niveauet for det offentlige forbrug og de offentlige investeringer ligger højt både i et historisk perspektiv og i forhold til det niveau, som er foreneligt med finanspolitisk holdbarhed. Det faktiske offentlige underskud er bragt under 3 pct. af BNP i 13 og forventes på linje med vurderingen i EU-Kommissionens forårsprognose ikke at overstige 3 pct. i 14 og 15. På den baggrund er der udsigt til, at Danmark kan få EU-henstillingen ophævet i forbindelse med ECOFIN-mødet i slutningen af juni. I overensstemmelse med henstillingen er der også gennemført strukturelle budgetforbedringer på 1½ pct. af BNP i perioden Mulighederne for fremgang i produktion og beskæftigelse understøttes af, at der i de seneste år er gennemført en række reformer, som fremadrettet vil bidrage til øget arbejdsudbud og produktivitet, herunder skattereformen fra 1, vækstplanerne for erhverv med international konkurrencekraft og initiativerne i Vækstplan DK. Reformerne styrker vækstpotentialet i økonomien og gør et efterspørgselsdrevet opsving mere robust. 1. Prognosen i hovedtræk Bedring i udlandet er en forudsætning for fremgang i dansk økonomi Der er sket en klar bedring i den økonomiske situation i euroområdet. For regionen som helhed vendte væksten tilbage i foråret 13 efter 1½ år med tilbagegang. Vendingen er især drevet af fremgang i tysk økonomi, men ved udgangen af 13 var der også vækst i størstedelen af de øvrige eurolande. Bedringen i den økonomiske situation i de kriseramte eurolande kommer også til udtryk ved, at tilliden til statsfinanserne er øget væsentligt. Sammen med ECB s tilkendegivelse om, at centralbanken er villig til at intervenere ubegrænset til fordel for 1 Økonomisk Redegørelse Maj 14

13 Kapitel 1 Sammenfatning statsobligationer i eurolande, har det ført til en tydelig indsnævring af rentespændet til Tyskland siden midten af 1, jf. figur 1.3. Fremgangen i euroområdet ventes at tage til i styrke i år og næste år. Det skal blandt andet ses i lyset af gennemførelsen af en række strukturreformer, og at stramhedsgraden i finanspolitikken gradvis kan reduceres efter de seneste års budgetkonsolidering. Den lempelige pengepolitik i euroområdet forventes at blive fastholdt i prognoseperioden. Vigtige danske samhandelspartnere som Storbritannien og Sverige oplevede allerede sidste år forholdsvis høj vækst, og væksten i EU som helhed var noget større end i euroområdet. Opsvinget er også langt fremme i andre dele af verdensøkonomien. Det gælder blandt andet USA, hvor en midlertidig afmatning i starten af året som følge af en hård vinter ikke ændrer ved indtrykket af en robust underliggende fremdrift i økonomien. Den toårige budgetaftale fra december indebærer en fortsat stram finanspolitik, men har sammen med en suspension af gældsloftet frem til 15 mindsket usikkerheden om den finanspolitiske kurs. Nedtrapningen af de ekstraordinære pengepolitiske lempelser er blevet påbegyndt og ventes at fortsætte i takt med stigende kapacitetsudnyttelse. Samtidig har den amerikanske centralbank signaleret, at renten fortsat holdes lav, så tilpasningen ikke utilsigtet bremser vækstforløbet i amerikansk økonomi. Udsigterne for de nye vækstøkonomier er mere blandede. Væksten er stadig forholdsvis høj i Kina, mens interne ubalancer har ført til kapitaludstrømning fra blandt andet Argentina, Brasilien, Sydafrika og Tyrkiet. Samlet set vurderes væksten i verdensøkonomien at tiltage i prognoseperioden og i højere grad blive trukket af regioner, herunder særligt EU, hvor handelsintensiteten er høj. Det styrker eksportmarkedsvæksten og dermed vækstmulighederne for dansk eksport, jf. figur 1.4. Figur 1.3 Lange renter Figur 1.4 Eksportmarkedsvækst Pct. Pct. Pct. Pct Tyskland Italien Spanien Resten USA EU, Norge og Schweiz Kilde: IMF, Reuters EcoWin og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 14 11

14 Kapitel 1 Sammenfatning Fremgang i dansk økonomi Herhjemme er der også flere og efterhånden mere sikre tegn på en bedring. Den beskedne vækst i BNP på,4 pct. sidste år dækker over et markant fald i udvindingen i Nordsøen, som reducerede væksten i produktionen i den private sektor med ¾ pct.-point. Det slører indtrykket af den underliggende fremdrift i økonomien. Ses der på udviklingen i privat BVT eksklusive råstofudvinding, var væksten 1,1 pct. sidste år. Fremgangen i store dele af den private sektor har således været noget højere, end BNP-tallene umiddelbart giver indtryk af, jf. figur 1.5. I år og næste år vurderes produktionen i Nordsøen-produktionen kun at falde lidt. BNP-væksten ventes gradvist at tiltage og udgøre 1,4 pct. i år og, pct. i 15. Bedringen i dansk økonomi skal ses i lyset af fremgang i udlandet. Det gælder især euroområdet, som aftager omkring en tredjedel af den danske eksport. På baggrund af udlandsudsigterne vurderes eksporten igen at kunne blive en væsentlig drivkraft for væksten fra 14 og samtidig ventes tiltagende vækst i den indenlandske efterspørgsel, jf. figur 1.6. Fremgangen bidrager til en normalisering af konjunkturerne, men produktionen vil i prognoseperioden fortsat ligge under niveauet for normal kapacitetsudnyttelse. De historiske erfaringer peger også på, at genopretningen efter tilbageslag forbundet med en finansiel krise kræver længere tid. I Finansministeriets seneste mellemfristede fremskrivning af dansk økonomi er det i den sammenhæng beregningsteknisk forudsat, at genopretningen af konjunkturerne er tilendebragt omkring 19. Figur 1.5 BNP og privat BVT ekskl. råstofudvinding Figur 1.6 Vækstbidrag til dansk BNP Indeks (9K=1) Indeks (9K=1) Pct. Pct ,, ,5 1, , 1, ,5, ,, , ,5 BNP Privat BVT ekskl. råstof Indenlandsk efterspørgsel Eksport Anm.: I figur 1.6 er der korrigeret for importindholdet i eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Genopretning af ubalancer styrker fundamentet for vækst Muligheden for at hægte sig på fremgangen i udlandet er styrket af en forbedring af danske virksomheders konkurrenceevne siden 8. Det afspejler primært en styrket produktivitet i forhold til udlandet. De seneste år har afdæmpede lønstigninger også hjulpet til, om end der fortsat er et efterslæb efter en lang årrække med højere lønstigninger i Danmark end i udlandet. Nye overenskomster trækker i retning af en fortsat afdæmpet lønudvikling i de kommen- 1 Økonomisk Redegørelse Maj 14

15 Kapitel 1 Sammenfatning de år. I prognosen er der skønnet en lønstigningstakt i den private sektor på omkring pct. om året. Fremgangen i eksporten hjælpes også på vej af Vækstplan DK herunder fremrykningen af en række skatte- og afgiftslettelser i medfør af aftalen om finansloven for 14 som styrker danske virksomheders konkurrencedygtighed gennem initiativer, der mindsker omkostninger og øger produktiviteten. Regeringen har i begyndelsen af maj fremlagt et udspil til Vækstpakke 14, der indeholder en række nye erhvervsrettede initiativer, som skal understøtte virksomhedernes konkurrencedygtighed yderligere, jf. boks 1.1. Boks 1.1 Vækstpakke 14, Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Vækstpakke 14 indeholder 89 konkrete tiltag, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og samlet løfte velstanden i Danmark med 6 mia. kr. i. Initiativerne fordeler sig på fire indsatsområder: Nemmere og billigere at være virksomhed Lempelse af virksomhedernes PSO-omkostninger. Kortere sagsbehandlingstider. Færre administrative byrder og bedre erhvervsregulering. Styrket adgang til finansiering flere vækstvirksomheder Fradrag for indskud i små virksomheder og lempelse af udbyttebeskatning for virksomheder. Forlængelse af Vækstlåneordningen og Eksportlåneordningen. Mere kapital til vækstvirksomheder. Lavere priser for forbrugerne og virksomhederne Forsyningssektoren effektiviseres for 3,3 mia. kr. i dialog med sektoren. Nationale særstandarder i byggebranchen harmoniseres. Konkurrencen i private serviceerhverv styrkes. Flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion Styrket international rekruttering. Bedre voksen- og efteruddannelse. Flere praktikpladser. Danmarks Grundforskningsfond tilføres 3 mia. kr. Bedre rammer for avanceret produktion. Fremgangen i eksporterhvervene giver højere indkomster og øget kapacitetsudnyttelse og skaber dermed grundlag for øget forbrug og efterhånden også investeringer i den private sektor. Væksten i den private indenlandske efterspørgsel har i de seneste år været afdæmpet, hvilket især afspejler en svag udvikling i det private forbrug og i boliginvesteringerne. Husholdningerne har siden 7 holdt igen med forbruget i lyset af de generelt usikre økonomiske udsigter. For nogle har det også været en nødvendig tilpasning i forbruget oven på en periode med et højt og i nogle tilfælde uholdbart lånefinansieret forbrug, som skabte et efterfølgende konsolideringsbehov. Forbruget er siden da blevet tilpasset, og det samlede privatforbrug ligger i dag under de disponible indkomster, jf. figur 1.7. For nogle husholdninger kan der endnu være et vist konsolideringsbehov, men generelt forventes en fremgang i det private forbrug i de kommende år på linje med indkomsterne. Den relativt høje forbrugertillid gør et sådant forløb sandsynligt, jf. figur 1.8. Økonomisk Redegørelse Maj 14 13

16 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.7 Forbrugskvoten Figur 1.8 Forbrugertillid og udvikling i huspriser Pct. af disponibel indkomst 18 Pct. af disponibel indkomst 18 Nettotal 15 Pct. (k/k) Huspriser (h.akse) Forbrugertillidsindikatoren Anm.: I figur 1.7 er forbrugskvoten opgjort på baggrund af et udtryk for den forbrugsbestemmende indkomst, som er mere snæver end husholdningernes indkomst ifølge nationalregnskabet, jf. afsnit 4.. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Underliggende er der allerede tegn på, at det private forbrug er stigende. Ses der bort fra energiforbruget og modregninger af erstatninger efter stormene, var der en fremgang i privatforbruget sidste år. 1 Stigende beskæftigelse og indkomster vil bidrage til yderligere fremgang i det private forbrug i år og næste år. Samtidig understøttes reallønnen og dermed forbruget af en relativt lav inflation. Boligmarkedet viser også tegn på fremgang, idet huspriserne i gennemsnit steg med ½ pct. sidste år efter store fald i de forudgående år. Stigningen i huspriserne sker på baggrund af forholdsvis få handler, men bedringen på boligmarkedet afspejler sig også i, at antallet af tvangsauktioner er faldet fra et i forvejen lavt niveau, og at restanceprocenten på realkreditlån er faldet til det laveste niveau i fem år. Fremgangen på boligmarkedet dækker dog over betydelige regionale forskelle, hvor bedringen er mest fremtrædende i og omkring de store byer. Dette er i et vist omfang udtryk for strukturelle forskelle på boligmarkederne i de forskellige dele af landet. Kommuner med tilflytning har generelt et gunstigere lokalt boligmarked end kommuner med nettofraflytninger. Den generelle bedring på boligmarkedet antyder, at den langstrakte tilpasning i forhold til de uholdbare boligprisstigninger frem til 7 er ved at være tilendebragt, og i gennemsnit ventes der prisstigninger i samme størrelsesorden som sidste år i 14 og 15. Fremgangen på 1 I nationalregnskabet er køb af forsikringsydelser en del af det private forbrug. Modregningen af udbetalte erstatninger i købet af forsikringsydelser trykker isoleret set niveauet og væksten i privatforbruget i 13 ned med knap ½ pct., mens væksten i privatforbruget i 14 omvendt trækkes tilsvarende op. Korrigeret for denne tekniske påvirkning vurderes privatforbruget at være vokset med knap ½ pct. i 13 og at vokse yderligere med godt 1¼ pct. i 14. Det er på linje med vurderingen i decemberredegørelsen. 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14

17 Kapitel 1 Sammenfatning boligmarkedet vil efterhånden også kunne smitte af på det private forbrug og boliginvesteringerne. Husholdningernes gæld, som især er knyttet til boliglån, har haft en særlig bevågenhed af EU, da den er blevet set som en potentiel makroøkonomisk ubalance. EU anerkender, at gældsniveauet i høj grad kan forklares ved landespecifikke strukturelle forhold, herunder det danske realkreditsystem og de i international sammenhæng store pensionsformuer. EU hæfter sig i den seneste analyse af de makroøkonomiske udfordringer også ved, at husholdningernes økonomi hidtil har kunnet klare tilpasningen af huspriserne siden 7. Derudover er konklusionen på forskellige stresstest og undersøgelser, at husholdningerne vil være modstandsdygtige i tilfælde af negative chok. På den baggrund kan husholdningernes gæld ifølge EU-Kommissionen ikke længere anses for at være en økonomisk ubalance, der kan udgøre en større risiko for realøkonomien og den finansielle stabilitet i henhold til EU s procedure for makroøkonomiske ubalancer. Bedring på arbejdsmarkedet Fremgangen i dansk økonomi kan også ses på arbejdsmarkedet. Den samlede beskæftigelse (korrigeret for lockouten på lærerområdet) voksede med 1. personer fra 1 til 13. Det dækker over en fremgang i løbet af sidste år på. personer, som helt overvejende er sket i den private sektor, hovedsageligt de private serviceerhverv. Tiltagende produktion ventes at trække en beskæftigelsesfremgang på personer om året i år og til næste år, især i den private sektor, jf. figur 1.9. Det seneste års stigning i den private beskæftigelse skal ses i sammenhæng med den underliggende produktionsfremgang i den private sektor, når der ses bort fra råstofudvindingen i Nordsøen. Nordsø-produktionen er forholdsvis kapitalintensiv og har derved mindre betydning for beskæftigelsen end den øvrige private sektor. Figur 1.9 Privat beskæftigelse Figur 1.1 Bruttoledighed 1. personer 1. personer personer 1. personer Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 14 15

18 Kapitel 1 Sammenfatning På trods af fremgangen i beskæftigelsen skete der i 13 et mindre fald i det samlede antal præsterede arbejdstimer som følge af lavere gennemsnitlig arbejdstid. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at stigningen i beskæftigelsen er sket i serviceerhvervet, hvor der er mange deltidsjob, mens beskæftigelsen (af typisk fuldtidsansatte) i industrien aftog. Både den gennemsnitlige arbejdstid, antal præsterede timer og antal beskæftigede ventes at stige i takt med den ventede fremgang i dansk økonomi i de kommende år. Fremgangen i beskæftigelsen har bidraget til, at ledigheden er faldet til det laveste niveau i fire år, jf. figur 1.1. Ledigheden har generelt været aftagende siden midten af 1 både når der ses på bruttoledigheden og på den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar i år, har rent teknisk reduceret antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, der indgår i bruttoledigheden. Samtidig er der imidlertid tegn på, at en lidt større andel af de unge kontanthjælpsmodtagere finder beskæftigelse sammenlignet med de foregående år. I takt med øget beskæftigelse ventes bruttoledigheden at aftage yderligere gennem 14 og 15 til et niveau omkring 13. personer eller 4½ pct. af arbejdsstyrken. Vækstbilledet uændret i forhold til december Udvalgte nøgletal i prognosen findes i tabel 1.1, mens bilagstabellen også indeholder en sammenligning med skønnene i Økonomisk Redegørelse, december 13. Vurderingen af udsigterne for dansk økonomi er overordnet set uændret. Set over 14 og 15 er vækstfremgangen samlet set på linje med decembervurderingen, og BNP vurderes at nå samme niveau i 15 som skønnet i december. Det dækker over en marginal nedjustering af skønnet for BNP-væksten i 14 og en opjustering i 15. Udviklingen på arbejdsmarkedet har været mere positiv end forventet i december. På den baggrund er skønnet for beskæftigelsen opjusteret med 6. personer i både 14 og i 15. Skønnet for bruttoledigheden er nedjusteret med 1. personer i 14 og 9. personer i 15. Nedjusteringen skal både ses i lyset af en bedre udvikling på arbejdsmarkedet end ventet og den tekniske virkning af kontanthjælpsreformen, som ikke var indarbejdet i decemberredegørelsen. Justeringerne i forhold til decemberprognosen er klart inden for den almindelige usikkerhed, der er i en prognose. Prognoser må grundlæggende siges at beskrive de samme vækstudsigter for økonomien, hvis de konkrete skøn for væksten ikke afviger mere end ¼-½ pct.- point. Det må en vurdering af præcisionen i en prognose også tage hensyn til. Generelt kommer prognosen for BNP-væksten i Økonomisk Redegørelse godt ud i en sammenligning med andre institutioners prognoser, og i fire ud af fem tilfælde er Økonomisk Redegørelse i stand til at forudsige, om væksten aftager eller tiltager i styrke det efterfølgende år, jf. appendiks 5A. Vækstudsigterne er fortsat præget af en vis usikkerhed, om end risikobilledet er blevet mere balanceret. Risici knytter sig primært til udviklingen i euroområdet, hvor fremgangen stadig er skrøbelig. Et stemningsskifte fx som en udløber af en mulig optrapning af geopolitiske spændinger som følge af situationen i Ukraine kan sætte den økonomiske udvikling tilbage. Dansk økonomi vil i den situation kunne blive påvirket i kraft af en generel uro i Europa, mens den direkte påvirkning gennem samhandel med lande, som er parter i konflikter, er mindre. 16 Økonomisk Redegørelse Maj 14

19 Kapitel 1 Sammenfatning Der er også usikkerhed knyttet til fremgangen i den indenlandske efterspørgsel. Det drejer sig i særdeleshed om det private forbrug, som trods stigende optimisme fortsat udvikler sig afdæmpet. Nogle husholdninger kan således fortsat have et udestående konsolideringsbehov, som holder forbrugsudviklingen nede. Alternative forløb for den økonomiske udvikling er illustreret i boks 1.. Boks 1. Alternative scenarier Den forudsatte bedring i dansk økonomi skal blandt andet ses i lyset af vendingen i euroområdet, hvor tilliden er godt på vej tilbage, og den generelt bredere funderede genopretning i den globale økonomi. Væksten i udlandet kan blive stærkere end forudsat med mulighed for en mere positiv udvikling på de danske eksportmarkeder og i virksomhedernes investeringer. Omvendt kan en svagere international udvikling end forudsat hæmme den danske eksport. Husholdningernes og virksomhedernes forventninger til fremtiden vil dermed svækkes og bremse væksten i den indenlandske efterspørgsel. Følsomheden over for ændrede forudsætninger er illustreret i to alternative scenarier. Et positivt forløb, hvor udviklingen i udlandet løfter den danske eksportmarkedsvækst med 1 pct.- point i 14 og 15 sammenlignet med hovedscenariet. Samtidig øges danske virksomheders investeringsomfang med pct.-point i begge år for at kunne imødekomme en forventet stigning i efterspørgslen. Det svarer til en lidt hurtigere genopretning af investeringskvoten mod sit historiske niveau, som det er set under tidligere konjunkturvendinger. Et negativt forløb, hvor eksportmarkedsvæksten forudsættes at blive 1 pct.-point lavere i 14 og 15, fx som følge af en svagere implementering af strukturreformer i euroområdet eller optrapning af geopolitisk usikkerhed, der svækker tilliden og forventningerne til fremgang og fører til lavere vækst. Væksten i det danske privatforbrug forudsættes i dette scenarie at blive ½ pct.-point lavere i begge år og erhvervsinvesteringerne 1 pct.-point lavere i begge år svarende til en langsommere genopretning af forbrugs- og investeringskvoterne mod de historiske niveauer. I det positive scenarie vil den større udlandsvækst og større investeringsomfang øge væksten i dansk BNP med omkring ¼ -½ pct.-point i både 14 og 15. Ledigheden vil samtidig være lavere og falde kraftigere igennem begge år. Den offentlige saldo vil blive forbedret som følge af større indtægter og færre udgifter afledt af større aktivitet. I det negative scenarie vil BNP-væksten i Danmark falde med omkring ¼-½ pct.-point i både 14 og 15. Samtidig vil ledigheden være højere, og den offentlige saldo vil forværres, jf. tabel a. Scenariet tager ikke hensyn til en mulig finanspolitisk reaktion for at overholde krav i EU s Stabilitets- og Vækstpagt. Tabel a Negativt forløb Hovedscenarie Positivt forløb Vækst i real BNP (pct.) 1, 1,7 1,4, 1,7,4 Ledighed (pct.) 5, 4,9 4,8 4,5 4,7 4, Offentlig saldo (pct. af BNP) -1,6-3,4-1,4-3, -1,3 -,6 Økonomisk Redegørelse Maj 14 17

20 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1.1 Udvalgte nøgletal Realvækst, pct. Privat forbrug -,1, 1,7, Offentligt forbrug,4,8 1,,9 Offentlige investeringer 7,7,5,7-7,9 Boliginvesteringer -8, -5, 3,3, Erhvervsinvesteringer,8 4,8,7 6, Lagerændringer (pct. af BNP) -,3,,, Eksport af varer og tjenester,4 1, 3,8 4,8 Import af varer og tjenester,9 1,7 4,3 4,9 BNP -,4,4 1,4, Niveau, pct. af BNP Offentlig saldo -3,9 -,9-1,4-3, Betalingsbalancen 6, 7,3 7,1 7, Niveau, 1. personer Bruttoledighed (årsgennemsnit) Arbejdsstyrke, i alt Beskæftigelse (ekskl. orlov), i alt Beskæftigelse korrigeret for lærerkonflikt Stigning, pct. Huspriser (enfamiliehuse) -3,4,6,5,5 Forbrugerprisindeks,4,8,9 1,6 Timefortjeneste i privat sektor (DA s StrukturStatistik), 1,4,, 18 Økonomisk Redegørelse Maj 14

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Analyse 9. juni 2013. . Finanspolitikken i 2014

Analyse 9. juni 2013. . Finanspolitikken i 2014 9. juni 2013. Finanspolitikken i 2014 De Økonomiske Råd (DØR), Økonomi- og indenrigsministeriet (ØIM) samt Nationalbanken (NBK) har fremlagt nye konjunkturvurderinger i løbet af foråret. De peger alle

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Budgetoversigt 3 December 2014

Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere