355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant"

Transkript

1 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura Maja Ernesta Q., f. 27. Aug paa Høvdingsgaard ved Præstø, Datter at Kontreadmiral Holm (død 1905) og Hustru Elisabeth f. Biørn. Student (Roskilde) 1871; cand. jur. 1879; Volontær (senere Assistent) i Udenrigsministeriet 1879, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1889, Departementssekretær 1899; Afsked Udenl. Ordener: B.L.; Gr.Fr.; P. Chr.; Pr.Kr.; R.St.A.; Sp.C.III.; Sp.I. IC; S.Kr.; S.N.; T.O. Adresse ; St. Kongensgade 85 Kbhvn. QVIST J C J Kaptajn af Fodfolket, R.; f. 10. Okt i Kongsted, Vejle Amt; Søn af Snedkermester Qvist; gift m. Mathilde Augusta Marie Q, f. 27. Sept. Datter af Forpagter Petersen paa Egeskov, Sekondløjtnant 1887; Premierløjtnant s. A.; Lærer paa Skydeskolen 1893; forsat til Generalstaten 1899; Kaptajn ved 5. Reg. 1902; forsat til Generalstaben 1906; Chef for Skydeskolen fra Adresse: Skydeskolen, Kristianshavns Vold, Kbhvn. QVISTGAARD Theodor Hofjægermester, R.DM.; f. 22. April 1830 i Aarhus; Søn af Etatsraad T M S Qvistgaard og Hustru f. Fønss; gift 1. Gang m. Severine Elisabeth f. Ingerslev (død 1871), 2. Gang m. Clara Emilie f. Friis, f. 13. Juni 1834 paa Lyngbygaard. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 1861; Afsked 1862; Ejer af Tousgaard til Formand i Aarhus Landteforening Medlem af Direktionen for Sindssygeanstalterne for Nørrejylland til Adresse; Fredensgade 38, Aarhus. R RAAEN Sofus Fabrikant, E.; f. 25. April 1852 i Flensborg; Søn af Overvagtmester J N Raaen; gift m. Louise f. Petersen, f. 12. Nov Indehaver af C Rafns Fabrikkers Oplag i Kbhvn.. af Kbhvns Conserves Depot og af Sødring & Co.'s Efterfølger i Aalborg: Medindehaver af C Rafns Fabrikker i Aalborg, Stifter af og Formand for De nordjydske Værgeraads Optagelseshjem, for Aalborg Blindekreds og for Aalborg Børnehjælp; Formand for Foreningen Dannevirkes Aalborg Afdeling, for Folkefestkomiteen i Aalborg og for Aalborg Gymnastikforening. Medlem af Censorkomitéen for Aalborg ny Handelsskole og af Direktionen for Aalborg Hypotekforening; Dep. Mester i Frimurerlogen Cimbria; Æresmedlem af De danske Vaabenbrødre, af Dybbølforeningen og af Sømandsforeningen, alle af Aalborg. Medarbejder ved et svensk Frimurer- Tidsskrift; Forfatter til talrige Lejlighedsviser og Sange; skrevet dansk Tekst til Carl Reincckes Eventyr-Kompositioner : 53 Børnesange og Operaen Skildvagten. Adresse : Vesteraagade 11, Aalborg. RAASCHOU Carl Overlæge, R.; f. 12. Juni 1844 i Søborg ved Esrom; Søn af Provst S H A Raaschou og Hustru f. Blicher; girt m. Agnes R., f. 25 Juli i Sorø, Datter af Adjunkt P B Blicher og Hustru f. Kannegiesser. Student (Sorø) 1864; med. Eks. 1871; Reservelæge i Hæren , Korpslæge 1880, Overlæge 1899; Reservelæge vod Børnehospitalet i Rigensgade Adresse : st. Kongensgade 25, Kbhvn. RAASCHOU P Th. Generalkonsul, S.; f. 28. Juni 1862 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler H G Raaschou (død 1901) og Hustru f. Nielsen; ugift. Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. jur. 1885; Sagførerfuldmægtig ; uddannede sig i London paa en elektroteknisk Skole; Fabrikant (elcktrisko Lysapparater) ; Vice-Konsul i London 1902; udsendt Konsul og Konsuldommer i Shanghai fra 1904, Adresse : Shanghai. RABEN LEVETZAU Frederik Lensgreve, Kammerherre, Hofjægermester, SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 27. Maj 1850 paa Lokkende; Søn af Gehejmekonferensraad. Lensgreve Josias Raben-Levetzau (død 1889) og Hustru Siegfriede f. Krogh; gift m. Suzanne f. Moniten, f. 19. Dec paa Long Island ved New York. Besiddelser: Grevskabet Christiansholm, Bremersvold, Beldringe og Lekkende. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Student (privat dimit.) 1870; cand. polit. 1877; Attaché ved Gesandtskaberne i Paris og Wien ; Generalkommissær ved Verdensudstillingen i Paris 1900: Udenrigsminister i Ministeriet J C Christensen ; før-

2 Raf.356 ste Vicepræsident i Det kgl. danske geografiske Selskab; Medlem af Bestyrelsen for den Raben-Levetzauske Fond; Præsident for Kbhvns Golf Klub og for Komitéen for Danmarks Deltagelse i de olympiske Lege i Athen; Formand for Dansk Automobil Klub. for Nysted Landsogns Sogneraad og i Kristiansborg Byggeudvalg. Medlem af Landmandsbankens Bankraad. Fdenl. Ordener ; Fr.off.de l'instr.publ.; F.Æ.L.; Gr.Fr.; N.St.O.; Pr.R.Ø.; E.H.Ø.;' S.H.K.; Sp.C.III.; Stb.V. i Ø.F.J.; S.V. Adresse: Amaliegade 17, Kbhvn. og Aalholm pr. Nysted. RAFN Hjalmar Rektor ved Metropolitanskolen, E.; f. 5. Sept i Kbhvn.; Søn af Konferensraad C C Kafn (død 1864) og Hustru f. Kjølbye; gift m. Anna Elisabeth R., f. 2. Sept. i Kbhvn.. Datter af Overlærer Johannes Kaper og Hustru f. Branner. Student (Metropolitanskolen) 1866; rand. philol. 1874; Adjunkt ~i Roskilde 1878, ved Metropolitanskolen 1883, Overlærer sammesteds 1897; Rektor i Odense 1901, ved Metropolitanskolen 1902; Æresformand for Metropolitanersamfundet. Adresse ; Sortcdamsdossering 63 B, Kbhvn, RAHBEK Mathias Afdelingschef i Det danske Hedeselskab, Ritmester; f. 8. Maj 1840 i Hastrup Thyregod Sogn: San af Møller J P Rahbek og Hustru Christine f. Nielsen; gift med Johanne Oørdelia f. Jensen, f. 27. Okt i Fausing ved Randers. Sekondløjtnant 1861; kar. Premierløjtnant 1867: Intendant ; Afsked 1878; kar. Ritmester Forstander for Maseselskabet : Afdelingschef i Det danske Hedeselskab fra 1910; Landvæsenskommissær fra Udarbejdet Systemet for dansk Moseindustri Adresse : Viborg. RAHR Viggo L Konsul. Grosserer. R. Søn af Etatsraad Grosserer Edw. F Eahr. Etablerede sig 1887 og overfog Faderens Forretning 1893: Italiens!: Konsularagent i Aarhus: Formand for Aarhus' Købmænds Hjælpekasse og for Handelsforeningen i Aarhus: Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskaberne Ocean og Turisten., for Aktieselskabet Hans Schourup & Jyllands Staalog Maskinforretning og for Aktieselskabet Esbjerg Jern- og Staalforretning; Medlem af Aarhus Byraad. Adresse: Marselisborg Allé 1. Aarhus. RAMBUSCH Edvard Oberstløjtnant, R. p.p.; f. 7. Maj 1846 i Korsør; Søn af fh. Stationsforstander C A G Rambusch (død 1910) og Hustru Helene f. Wetehe (død 1892); gift m. Julie Theodora R,, f. 28. Dec paa Lerkenfeldt, Datter af Godsejer Mathias Kjeldsen (død 1880) og Hustru Melk' f. Faurschou (død 1896). Præliminæreksamen (Slesvig Domskole) 1863; Telegrafist ; Officersaspirant 1864; ved Landvæsenet ; Korporal 1869; Sekondløjtnant 1870; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1874; Kaptajn 1883; Afsked 1893 som kar. Oberstløjtnant. Revisor i et Handelshus Landstingsmand for 1. Kreds fra 1903; Medlem af Centralkomiteen fra 1904, af Kredsbestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforenings 5. Kreds (Formand fra 1908); Medlem af Komitéen for Garderhøjførtet; Correspondent. honoraire for Academie d'aérastation inéteorologique Har konstrueret et Felttelefonapparat, en Blinklanterne til Signalisering om Natten samt indført en Del mindre Forbedringer af Hærens Telegraf- og Signalmateriel; forestaaet Organisationen af Kystsignal- og Udkigstjenestc samt Ballontjeneste i Hæren; forestaaet Opførelsen af Fortunfortet, Bagsværdfortet og Hvidørebatteriet m. m. Har skrevet: Vort Værn (Forsvarets Historie ); Spørgsmaal og Svar vedrørende Forsvarssagen: Folkevæbning og Militarisme; Luftballoner og Luftsejlads; talrige Afhandlinger 1 Blade, Tidsskrifter og Konversationsleksika ; har holdt et stort Antal Foredrag om militære, historiske og tekniske Emner. Medejer af Hedeplantagen I.erkenfeldis Bjerge. Adresse: Sortedamsdossering 29, Kbh. RAMBUSCH F H J Kaptajn, Direktør, E.DM.p.p.; f. 27. Juni 1857 i Nørre Lyndelse, Odense; Søn af Sognepræst E V A Rambusch og Hustru f. Olufsen ; gift m. Emilie Theodora f. Spang, f. 22. Maj 1863 i Kjøge. Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant i Artilleriet. 1883; Kaptajn 1895; Chef for Laboratorieværkstederne og fungerende Underdirektør s. A.; Afsked Direktør for Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og af Bestyrelsen for Teknologisk Institut fra Uden!. Orden : S.Sv. Adresse : Malmøgade 4, Kbhvn. RAMBUSCH Johanne Frue; f. 25. Juli 1865 i NykjøbingM.; Dafter af Købmand Niels Faartoft og Hustru Appelone f.

3 357 Ran Lassen; gitt m. Sliflsfysikus Sigurd Rambusch (se denne). Formand for Landsforbundet for Kvinders Valgret og for Vrov-Resen kommunale Hjælpekasse. Adresse-: Aalborg. RAMBUSCH Sigurd Stiftsfysikus; f. 25. Ma.i 1861 i Sønder Omme ved Vejle; Søn af Sognepræst E V A Rambuseh og Hustru f. Olufsen; gift m. Johanne Rambusch (se denne). Student 1880; med. Eks. 1888; Distriktslæge i Sjørup ; Fysikus for Aalborg og Hjørring Amter Repræsentant i Dansko Lægers Hjælpeforening, i Understøttelsesforeningen for Danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn og i danske Lægers Sygekasse; Formand for Viborg- Thisted Amters Lægekredsforcning. Adresse : Aalborg. RAMM Chr. J Etatsraad, R.; f. 28. Juli 1831 paa Rabøl Gods. Bukhavn, Slesvig; Søn af Rentier C F Kamm og Hustru Augusta f. Beckmann; gift m. Josephine f. Briinninghausen, f. 1. Dec. i Lülsdorff ved Rhinen. Stifter af og forretningsførende Direktør for Livsforsikringsselskabet Hafnia i 33 Aar; Formand i Direktionen for den militære Enkekasse af Adresse : Svanemosegaardsv. 10, Kbh. RAMM P G Oberstløjtnant, K.'DM.; f Jan i Helsingør; Søn af Grønthandler J 31 Ramm og Hustru f. Hartelius; gift m. Christiane Marie f. Wolff, f. 16. Juli paa Wodrofsgaard. Sekondløjtnant 1852, Premierløjtnant 1860; Kaptajn i Artilleriet 1870; Afsked 1886, kar. Oberstløjtnant; administrerende Direktør for Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-Aktieselskab Formand i Bestyrelsen for Frederiksberg Jernstøberi & Maskinfabrik; Medlem af Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-Aktieselskabs Bestyrelse, af Bygningskommissionen for Frederiksberg og af Centralkomitéen: tidligere Medlem af Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering, for Invalideforsørgelsen og af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Adresse : Emiliegade b' Kbhvn. RAMMESKOV Christian Driftsbestyrer: f. 27. Jan i Middelfart: gift m. Emly f. Abel, f. 8. Sept i Sæby. Polyteknisk Adgangseksamen 1884; eand. polyt. 1890; Ingeniør ved forskellige Baneanlæg ; Driftsbestyrer, Bogholder og Kasserer ved Skagensbanen 1897, fra 1904 ved Aalborg- Hadsund Jærnbaneselskab, Aars-Nibc- Svendstrup Jærnbaneselskab og Fjerritelev-NørreSundby-Frederikshavn Jærnbaneselskab. Medlem af Aalborg Byraad fra Adresse : Aalborg. RAMMING E P C Oberst, R.DM.: f. 29 Marts 1857 i Nykjøbing S.; Søn af kgl. Skovfoged I C Nielsen og Hustru f. Jeppesen; gift m. Thyra Elisabeth Marie f. Birck, f. 13. Aug i Aarhus. Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1881; forsat til Generalstaben 1888; Kaptajn 1893: Stabschef ved 2. jydske, Brigade ; Oberstløjtnant og Chef for 21. Bataljon 1906; Oberst og Chef for 6. Regiment Adresse : Odense. RAMSING Christian Professor; f. 12. Fobr i Andsager ved Varde. Student (Ribe) 1862; cand. polyt. 1872; Assistent ved Det danske Hedeselskab , ved Kbhvns Havnevæsen ; Opvarmnings- og Ventilationsingeniør i Kbhvn. fra 1875; Kultusministereiets Konsulent fra 1886; Lærer ved Polyteknisk Læreanstalt Formand for Privat-Ingeniør-Foreningen. Har sammen med M Nyrop udarbejdet de af Kultusministeriet udgivne Typer for Varmeindretninger til Landsbykirker. Adresse: Tordenskjoldsg 11, Kbhvn. RAMSING H U Kaptajn, E.; f. 13..Marts 1868 i Kbhvn.; Søn af Oberst I E M Ramsing (død 1904) og Hustru f. Utke; gift m. Julie R. (se denne). Student (Metropolitanskolen) 1885; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1888; Premierløjtnant samme Aar: Kaptajn 1901: Næstformand i Forretningsudvalget for H. kgl. H. Kronprinsesse Louises Indsamling til Syge og Børnepleje paa de dansk-vestindiske Øer. Medlem af Forretningsudvalget for Plantageselskabet Dansk Vestindien. Adresse: Rihcgade 8, Kbhvn. RAMSING Julie Frue f. Vallentin; f. 12. Sept. i Aalborg; gift m. Kaptajn i Ingeniørkorpset II L T Ramsing (se denne). Medlem af Forretningsudvalget for H. kgl. H. Kronprinsesse Louises Indsamling til Syge- og Børnepleje paa de dansk-vestindiske Øer og af Hovedbestyrelsen for Danske Kvinders Försvarsförening. Adresse : Ribegade 8, Kbhvn. RANTZAU Carl Lensgreve. Kammerherre, Hofjægermester, K 2.Gb.E.T.p.p.; f. 10. Maj 1846 paa Nedergaard ved Kolding; Søn af Kammerherre, Greve Carl Rantzau og Hustru Caroline f. Worsaae; gift m. Lily f. Sehestedt Juul, (død 1899). Besiddelser: Det grevelige Rantzauske Forlods. (Udførlige Oplysninger

4 Ran 358 findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Kjer af Frederikslund, Brahesholm og Søholm indtil Student (Roskilde Skole) Udenl. Ordener: Gr.Fr.; M.ör.; N. St.O.; Pr.J.; R.St.Stan. Adresse: Amaliegade 8, Kljhvn. og Kosenvold pr. Stovby. RANTZAU Christian Greve, Hofjægermester; f. 16. Juli 1873; Søn af Kammerherre, Lensgreve Carl Rantzau (se denne); gift m. Fanny R., f. 23. April 1880, Datter af Kammerherre, Greve Adolph Brockenhuus-Schack (se denne). Ejer af Frederikslund. Brahesholm og Søholm. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Adresse: Frederikslund pr. Naarup. RANTZAU F C Oberst i Artilleriet, R. DM.; f. 29. Marts 1853 i Kbhvn.; Søn af Juveler F A Rantzau og Hustru f. da Fonseca; gift m. Anina Christine f. Hollesen, f. 19. Feb. i Ry Mølle. Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1884; Militær Studierejse til Italien, Holland. England 1899: Oberstløjtnant 1899; Oberst 1906; Chef for 1. Kystartilleribataillon. Forstander for og Medlem af Bestyrelsen for Aarhus tekniske Skole Adresse: Rosenvængets Sideallé 1, Kbhvn. RANTZAU Vigo Kassekontrolør ved Overformynderiet, R., f. 24. April ]84P i Kbhvn.; Søn af Politiassistent, Justitsraad C V Rantzau og Hustru Antoinette f. Block; gift m. Karoline Louise, R., f. 7. Okt. i Kbhvn., Datter af Silke-handler Worm, adopteret af Grosserer L V Bressendorff. Student (Sehneekloths Skole) 1866: rand. phil. 1867; Assistent i Overformynderiet 1868; Fuldmægtig i Overformynderiet 1885, Ekspeditionssekretær 1892, Underbogholder og Kassekontrolør 1905: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Revisorforening. Adresse: Linnésgade 28, Kbhvn. RASCH Carl Overlæge, Dr. med.; f. 7. Feb i Kbhvn.; Søn af Bogbinder C J F Rasch og Hustru f. Lange; ugift. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1879; med. Eks. 1885: Dr. med. 1889; Medredaktør af Hospitalstidende 1892: Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. IV ; Chef for Frederiks Hospitals dermatologiske Poliklinik ; Overlæge ved Kommunehospitalet Afd. IV og Docent ved Universitetet fra 1906: Formand for Dermatologisk Selskab ; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse; Medlem af Retslægeraadet. Hovedværk : Hudens Sygdomme. Adresse : Amaliegade 13, Kbhvn. RASMUSEN Hans Konsul; Søn af Konsul Th. Rasmusen og Hustru Cordelia f. Harboe. Vicekonsul for Nederlandene; Medindehaver af Firmaet Th. Rasmusens Sønner; i Bestyrelsen for Korsør Margarinefabrik. Udenl. Orden : R.St.A. Adresse : Korsør. RASMUSEN Poul Overretssagfører; f. 16. Marts 1869 i Korsør; Søn af Konsul Th. Rasmusen og Hustru Cordelia f. Harboe; gift m. Hansigne R., f. 2. Marts i Ringsted, Datter af Dampmøller J C Frandsen og Hustru f. Carlsen. Student (Sorø) 1888; cand. jur. 1895; Assistent i Finansministeriet ; Overretssagfører 1899; Folketingsmand for Randerskredsen ; Højres Kandidat i Kbhvns 5. Kreds ved Folketingsvalget 1909; Borgerrepræsentant fra 1909; Formand for Den konservative Klub i Kbhvn. Adresse: V-Boulevard 5, Kbhvn. RASMUSSEN Aage Underdirektør. K'.DM.p.p.; f. 24. Maj 1855 i Halk i Slesvig; Søn af Professor H V Rasmussen (død 1891) og Hustru Hulda f. Arnkiel (død 1874); gift m. Anna Sophie Adelaide Mathilde R., f. 4. Nov i Kbhvn., Datter af Major Th. Søderberg (død 1903) og Hustru Kirstine f. Kidde (død 1897). Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1878; Værftsingeniør 1881; Underdirektør ved Orlogsværltet fra 1883; Chef for Ingeniørelevskolen paa Orlogsværftet fra 1886: Formand i Eksamenskommissionen for Maskinister; Direktør for Prinsesse Maries Forening: Konsulent for Ministeriet for Handel og Søfart. Har udgivet Lærebøger om Skibsdampmaskinen. Udenl. Ordner: N.St.O.; R.Sl.Stau.; S.V. Adresse; St. Pauls Plads 1, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Solhøj, Rungsted. RASMUSSEN Axel Kriminalretsassessor; f. 3. Aug i Kbhvn.; Søn af Malermester Christian Rasmussen og Hustru f. Østrup; gift m. Thyra Margrethe R., f. 27. Aug i Nyborg. Datter af Gymnastiklærer J J Rasmussen og Hustru f. Nielsdatter. Student (Bokkenheusers Kursus) 1883; cand. jur. 1890; Sagførerfuldmægtig samme Aar; Profokolfører i Kriminalretten 1897 og Assessor i samme fra 1905; Kasserer i Foreningen af 1837 til forsømte Børlis Frelse fra 1905;

5 359 Ras Formand fot Frederiksberg Værgcraad fra Adresse: Frederiksberg Allé 13 A, Kblivu. RASMUSSEN Chr. Forretningsfører; f. 13. Juni 18s8 i Helsingør; Søn af Arbejdsmand Jørgen Rasmussen og Hustru Maren f. Christensen; gift i.gang ni. Olga Laurine f. Larsen (død 1900), 2. Gang m. Thora Mine Nielsine Holm f. Melsen, f. 4. Jan Lært Maskinsmedefaget; besøgte i 5 Aar De Masmannske Søndagsskoler og Industriforeningens tekniske Skole; Formand for Helsingørs socialdemokratiske Forening ; i Hovedbestyrelsen for socialdemokratisk Forbund ; Leder af Socialdemokraten'«Ekspedition i Helsingør fra 1894; Formand for Socialdemokratiets Agitationsudvalg i 1. Distrikt fra 1898; Medlem af Helsingør Byraad fra 1894: Formand for Skolekommissionen i Helsingør; Medlem af Frederiksborg Amts Skoleraad; Næstformand i Bestyrelsen for Helsingør-Hornbæk Banen; Medlem af Bankraadet for Helsingör og Omegns Bank; Folketingsmand for Hel-- siiigørkredsen fra Adresse : Helsingør. RASMUSSEN Christian Sognepræst, grønlandsk Lektor, R.; f. 25. Nov i Skrodsbjerg; Søn af Lærer Lars Rasmussen og Hustru f. Lange; gift 1. Gang m. Karen Henriette Vilhelmine R. (død 1874) Datter af Skomagermester H A Clausen og Hustru f. Bisserup. 2. Gang m. Sophie Lovise Susanne R., f. 13. Okt. i Rittenbænk, Datter af Kolonibestyrer K G Fleischer. Student (Herlufsholm) 1865; cand. theol. 1872; Missionær i Nordgrønland ; Sognepræst til Lynge-Uggeløse fra 1896; Lektor i grønlandsk Sprog fra Forfatter af en grønlandsk Grammatik og en dansk-grønlandsk Ordbog. Adresse: Stormgade 7, Kbhvn. og Lynge. RASMUSSEN C N C Kgl. Hof Broncestøber; f. 10. Okt i Kbhvn.; Søn af Hof-Zinkstøber L G Rasmussen og Hustru Emilie f. Rost; gift m. Frida f. Eilertsen, f. 19. Dec. i Kbhvn. Firma : Lauritz Rasmussen. Oldermand for Gørtlerlavet; Medlem af Haandværkerforeningens og Industriforeningens Repræsentantskaber; i Bestyrelsen for Rcjsestipendieforcningen. Adresse : Raadmandsgade 16, Kbhvn. RASMUSSEN Eiler Generalmajor, K 2. DM.FM. i Guld p.p.; f. 16. Jan paa Langø ved Bogense; Søn af Husmand Rasmus Eilersen og Hustru f. Cliristeusdatter; gift m. Anna Dorothea f. Jung, f. 27. Maj paa Stenkjær ved Horsens. Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1875; forsat til Generalstaben 1882; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1897; Chef for Generalstabens topografiske Afdeling : Oberst 1903; Chef for 3, Regiment 1905; Generalmajor og Chef for 2. jydske Brigade for 1. sjællandske Brigade 1908 og for 1. Devision 1909: F'ormand i Overkrigsretten 1908; Medhjælper ved Den danske Gradmaaling Udenl. Orden: S.Sv. Adresse : Kastclsvej 25, Kbhvn. RASMUSSEN Emil Bankdirektør; f. 2. Okt i Odense; gift m. Juliane Marie f. Petersen, f. 11. Okt i Kbhvn. Uddannet i Bankfaget i Fyns Folkebank i Odense; ansat i Landmandsbanken i Kbhvn. 1878; Vicedirektør i s-amme Bank fra Medlem af Bankraadet for Færøernes Bank. Adresse : V. Boulevard 51, Kbhvn. Sommerbolig : Vedbæk. RASMUSSEN Emil Forfatter, Dr. phil.; f. 19. Juni 1873; Søn af Grosserer R Rasmussen. Student (Odense) 1891; cand. theol. 1897; Dr. phil. (Giacomo Leopardi) Hovedværker : Anita; Frants; Skorpionen ; En Kristus fra vore Dage; Mafia; Sultana, Adresse : V-Voldgade 103, Kbhvn. RASMUSSEN Emil Husmand; f. 10. April 1870 paa Ruelied; Søn af Arbejdsmand Rasmus Jensen (død 1904) og Hustru Maren f. Andersdatter (død 1907); gift m. Johanne Mario R., f. 21. Juli 1867 i Forstrup, Datter af Tømrer Ole Jørgensen (død 1906) og Hustru Ane f. Schmitt (død 1890). Oprindelig Arbejdsmand, senere Mælke- og Fragtkører og Handelsmand (Træ og Frugt); nu Ejer af et Landbrug paa ca. 20 Td. Land. Form. for De samv. fyenske Husmandsforeninger ; i Bestyrelsen for Husmandsbrandkassen; Formand for Fyens Stifts Husmandsskole Sogneraadsmedlem; Formand for Rue Andelsmejeri; Næstformand for De samvirkendo danske Husmandsforeninger; Medlem af Det radikale Venstres Hovedbestyrelse. Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Bogensekredsen Adresse : Søndersø pr. Odense. RASMUSSEN Frantz Overlærer; f. 7. Febr i Kbhvn.; Søn af Postbud N P Rasmussen (død 1872) og Hustru f. Wildt (død 1889); ugift. Præliminæreksamen (Melchiors Skole) 1870; Skolelærercksainen(J onstrup)l873;

6 Ras 360 Andenlærer i Skovshoved 1876, Førsteog Overlærer smstds. tra Medlem at Gjentofte Sogneraad ; i Bestyrelsen for Skovshoved Havn ; Formand i Bestyrelsen tor Gjentofte Kommunes Folkebiblioteker fra 1905; Formand i Bankraadet for Ordrup-Charlottenlund Bank fra 1905; Kredsformand i Dansk Fredsforenlug fra 1892; i nogle Aar Bestyrelsesmedlem i Lyngbykredsens radikale Venstre; Formand for Danmarks Lærerforening Adresse: Teglgaardsvej 5, Charlottenlund. RASMUSSEN Holger Forfatter, Skuespiller; f. il. Marts 1S70 i Nyborg; Søn af Gymnastiklærer 1 F Rasmussen og Hustru Stine f. Nielsen; gift m. Skuespillerinde Ingeborg K. f. Uttenthal. Tambour og Elev ved den kgl. Livgarde ; Journalist og Redaktør ; debuterede som Skuespiller i Arondal 1893 (Beppo i Fra, Sorrento); ved Casino , ved Dagmarteatret ; atter ved Camino Chef for Nordisk Films Kompagnis Optagelsesteater. Hovedroller : Frantz Moor i Røverne; Bothwell i Maria Stuart; Flamm i Rose Bernt; Lefébre i Madame sans Gene; Hel'oig i Tappenstreg; Mail ni in i Vasantasena; Morten Kild i en Folkefjende. Litterære Arbejder i Foraaret (Novelle) ; Sommerbørn (Digte); Gøglerens Historier (Noveller). Romanerne: Lykken fra Landevejen; Hendes Hjerte: Lille Vorherre; Vor l'ngdom i Galden. Adresse : Nordisk Films Komp.'s Optagelsesteater, Valby. RASMUSSEN Knud Forfatter, R.; f. 1879, ved Jakobshavn i Nordgrønland; Søn af Lektor i Grønlandsk, Sognepræst Chr. Rasmussen (se denne); gift m. Dagmar R., Datter af Etatsraad Niels Andersen (se denne). Foretog en Rejse til Lapland 1901; deltog i den danske litterære Grønlandsekspedition under Mylius-Erichsen : ledede for Indenrigsministeriet en Undersøgelse af Renbeiteforholdene i Grønland; foretog en etnologisk Ekspedition til Dansk Nord-Grønland og Smitsund-Distriktet Har skrevet: Lapland; Nye Mennesker: Ender Nordenvindens Svøbe; The people of the polar north; Avangarnisalerssårutit (paa grønlandsk). Adresse : Islands Brygge 5, Kbhvn. RASMUSSEN Kristian Provst, Sognepræst, R.; f. 12. Nov i Ærøeskjøbing; Søn af Apoteker G L Rasmussen og Hustru f. Christensen; gift m. Alma Theresia R., f. 31. Maj 1858, Datter af Etatsraad, Borgmester,J A F Bagger og Hustru f. Christensen. Student (Rite) 1872; cand. theol. 1877: Manuduktør; Sognepræst paa Tunø 1880, i Aardestrup og Haverslev 1884, i Gudum-Lilievorde 1889, ved St. Jakobs Kirke fra Formand for St. Jakobs Kirke«Menighedspleje; i Bestyrelsen for Østerbros Juleforening. Adresse.- St. Jakobs Kirkes Præstebolig, Østerbrogade, Kbhvn. RASMUSSEN Lauritz Redaktør; f. 22. Nov i Højrup ved Fredericia; Søn af Husmand Lauritzen. Oprindelig Typograf; fra 1898 Redaktør af Horsens Social-Demokrat; fra 1892 Socialdemokratiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Fredericiakredsen; valgt her fra 1906: Medlem af Folketingets Finansudvalg; fra 1900 Medlem af Horsens Byraad. Formand for socialdemokratisk Forbund i Horsens; i Bestyrelsen for Den danske Købstadsforening og for Juelsminde Kysthospital. Adresse: Hartmanns Allé 57, Valby, Kbhvn. og Horsens. RASMUSSEN Laust Husmand; f. 21. Nov i Nollund: Søn at Gaardmand Rasmus Lauridsen. I Snedkerlære 1870: overtog sin nuværende Ejendom 1877; Sogneraadsmedlem ; Formand for Grindsted Afholdsforening , for Grindsted Skyttekreds og fra 1904; Medlem af Repræsentantskabet for Wistofts Brandforsikring fra 1894; Folketingsmand for Bækkekredsen fra 1890 (Venstrereformpartiet); Siedlern af Forsvarskommissionen og af "Tilsynsraadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank fra Adresse: N-Voldgade 24, Kbhvn., og Grindsted. RASMUSSEN Mads Direktør, R. : f. 9. Juni 1856 i Stegsted ved Odense: Søn af Teglværksejer Rasmus Jørgensen og Hustru f. Nielsdatter: gift m. Kristine R., f. 14. Sept i Stenstrup, Datier af Teglværksejer Jens Petersen og Hustru Cæcilie f. From. Vddannet paa Konservesfabrikker i Amerika; anlagde en Konservesfabrik som Forsøgsfabrik i Stegsted 1888 og Konservesfabrikken i Faaborg 1889, som blev sammensluttet med J D Beauvais' Fabrikker Byraadsmedlem i Faaborg ; Formand for Venstrevælgerforeningen i Faaborgkredsen fra dens Stiftelse til 1909; Medlem af Direktionen for Odensc-Nørre-Broby-Faaborg Banen. Adresse : Skjoldsgade 10, Kbhvn,

7 SM RASMUSSEN N H Gymnastikdirektør, R.; f. 27. Sept paa Vøiremøse- i t; a ard ved Odense; Søn af Proprietær Rasmus Rasmussen (død 1873) og Hustru Susanne f. Larsen (død 1880); gift m. Mette Marie Agnete Elisabeth R., f. 2. Harts i Hvilsted, Datter af Sognepræst C E Otterstrøm (død 1896) o«hustru f. Flensborg. Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polvf 1880; Lærer ved Haandværkcrskolen i Vallekilde og ; Elev ved Det kgl. gymnastiske Centralinstitut i Stockholm 1883 og ; oprettede et Gymnastikinstitut i Kbhvn. 1887; Medlem af Gymnastikkommissionen ; byggede Gymnastikhuset paa Vodroffsvej 1898: Formand i Hovedbestyrelsen for Gymnastisk Selskab; i Bestyrelsen for Det nationale Fremskridtsforhund og for Kirkelig Ungdomsforening; Medlem af Foreningen Danevirkes Forretningsudvalg. Har skrevet: Dagsøveiser til Brug ved Gymnastikundervisning i Skytteforeninger: Grundsætninger for Gymnastikundervisning; Studenter paa Høstarbejde; Sangbogen. Syng. Adresse : Vodroffsvej 51, Kblivn. RASMUSSEN Niels Direktør: f. 12. Ang i Vivøe; Søn af Tømrermester Rasmus.Jensen og Hustru Ane Marie f. Nielsen: gift m. Wenzeltine Emilie Marie f. Östermans, f. 29. Dee. i Kblivn. Murersvend 1878: Mester 1882; Repræsentant i Murerlavet , Revisor , Bisidder : Medstifter af Arbejdsgiverforeningen 1898 og Medlem af dens Hovedbestyrelse til 1901: tidligere Formand i Repræsentantskabet for Arbejderforeningen af 1850: Medlem af Kommissionen i'l Bedømmelse af Svendeprøver, af Arbejdcrforsikringsraadet og af Tyendekommissionen ; Direktør i Grundejernes TTynotekforretning; Medlem af Grundejerbankens Tilsynsraad og af Restyrelsen for Akts. Chr. d. 9. Gade; i Bestyrelsen for Rejsestinendieforeningen: Landsting-mand for Kbhvn. fra 1903 (Højre). Adresse: Chr. d. 9. Gade 2, Kbhvn RASMUSSEN Niels Peter Malermester, R.; f. 1. Dee i Odense; Søn af Bryggeriarbejder Peder Rasmussen (død 1884) og Hustru f. Henningsdatter; gift m. Petra R f. 23. Dee i Nykjøbing, Datter af Peter Petersen Sier. I Malerlære l862: Svend 1866 gennemgik Kunstakademiet; Lærer ved Teknisk Malerskole ; Malermester i Kbhvn. fra 1887; Medindehaver af Firmaet C Møllmann & Co. Formand for De samlede kbhvnske Sangforeninger af 1859: Medlem af Rau Teknisk Selskabs Skoles Bestyrelse; Formand for Malernes Understøttelsesfond; Revisor i Kunstnerforeningen af 18. Novbr.; Medlem af Malerlavets Bestyrelse ; har været Medlem af Industriforeningens Forevisnings Udvalg i ca. 20 Aar, af Bestyrelserne for Arbejderforeningen af 1860 og Rejsestipendieforeningen i 2 Aar; Formand for Malcrsangforeningen af 1846 i ea. 10 Aar. Adresse: Gothersgade 137, Kbhvn. RASMUSSEN Th. Etatsraad, Kreditforeuingsdirektør, R.; f. 13. Maj 1839 i Storehedinge; Søn af Skræddermester Niels Rasmussen (død 1842) og Hustru Kirstine f. Thaarup (død 1898); gift m. Christine R f. 3. Febr i Nexø, Datter af Kancelliraad, By- og Herredsskriver Olivarius (død 1876) og Hustru f. Bonn (død 1867). Exam. jur. 1859; Fuldmægtig ved Lolland-Falsters Stiftamt s. A.; Herredsfuldmægtig i Viborg 1864; ansat ved Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere 1879; Formand for Direktionen og adm. Direktør for samme fra Medlem af Viborg Byraad Adresse : Viborg. RASMUSSEN Vilhelm Skoleinspektør; f. 31. Juli 1869 i Ullerslev paa F.ven : Søn af Kromand Haus Rasmussen. Student (Odense) 1887; cand. mag. 1894; Lærer ved De forenede Kirkeskoler : Inspektør for Den kommunale Mellemskole paa Frederiksberg 1907; Formand for Studentersamfundets Søndagsskoler og for dets Undervisningsrækker; i Bestyrelsen for StudentersamfundetsOplysningsforening. Litterære Arbejder: Fysisk Geografi (i Lande og Folk); Japan (i Frem); Verdensudviklingen; Naturstudiet i Skolen; mange Skolebøger bl. a. Biologi for Realklassen og Gymnasiet. Talrige Artikler om pædagogiske Emner i Blade og Tidsskrifter. Adresse : Frederiksvej 33, Kbhvn. RAUNKIÆR Christen mag. scient.; f. 29. Marts 1860 paa Raunkiærgaard, Lyhne Sogn; Søn af Gaardejer J C Hansen og Hustru f. Tjellesen; gift m. Forfatterinden Ingeborg R.. Datter af Fabrikant Andersen i Varde og Hustru f. Schach. Student (priv. dimit.) 1879: mag. scient. 1885; Assistent ved Botanisk Museum og Planteanatomisk Laboratorium fra 1893; Lærer ved Statens Lærerhøjskole fra 1900: Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1902; i Bestyrelsen for Botanisk Rejsefond. Har skrevet: Dansk Ekskursionsflora (1890): De danske Blomsterplanters Naturhistorie (I 1897). Adresse: Blide, Ballerup.

8 Rav 362 RAVN Aage Fuldmægtig i Finansministeriet; f. 30. Aug i Kbhvn.; Søn af Generalmajor J T Ravn (se denne); gift m. Emmy R f. 14. Aug I Kbhvn., Datter af Kaptajn Anton de Fine Skibsted og Hustru f. Møller. Student (Borgerdydskolen) 1888; caml. polit. 1892; Assistent i Finansministeriet, Fuldmægtig 1908; Medredaktør af Hof- og Statskalenderen Adresse; Villemoesgade 56, Kbhvn. RAVN Chr. Gaardejer; f. 6. Nov paa Krsthvn.; Søn af Kroejer H Ravn. Opvækst i Jelling fra 1845; Skolelærereksamen (Jelling) 1864; Lærer i Sparkjær 1865, i Borup 1870; afskediget fra Lærerembedet (af politiske Grunde) 1885; s. A. dømt for Majestætsfornærmelse; Sogneraadsformand ; Amtsraadsmedlem ; Folketingsmand for Mors for Viborgkredsen for Gudmekredsen fra 1909; tilhører det forhandlende Venstre; Medlem af Finansudvalget : Revisor i Den nørrejydske Kreditforening fra Adresse: Studiestræde 38. Kblivn., og Haraldsted pr. Ringsted. RAVN Chr. Gaardejer; f. 26. April 1853 paa Sjøluudgaard; Søn af N 1 Ravn (død 1892) og Hustru Hanne f. Lund (død 1899). Student (Odense) 1871; ved Landvæsenet; Forpagter af Slægtsgaarden (siden 1650) 1881, Ejer Medlem af Landstinget fra 1908 (Venstrereformpartiet): Formand i Rankraadet for Kolding Folkebank og for Skatteraadet for Kolding Skattekreds; Medlem af Bestyrelsen for Kolding Andelsslagteri og af historisk Samfund for Vejle Amt. Adresse: Sjøluudgaard pr. Kolding. RAVN Edvard Overlæge, Dr. med.; f. 7. Nov i Kbbvn.; Søn af Dr. med. N E Ravn og Hustru f. Plenge; gift m. Inger R., f. 12. Dec i Kbhvn., Dalter af Oberst C M Muller og Hustru f. Sehwarte, Student (Lyceum) 1876; med. Eks. 1884; Prosector auatomiæ ; Dr. med. 1888; Reservelæge ved Kommunebospitalct Afd. II ; Visitafor ved Kommunehospitalet ; Reservelæge i næren 1892, Korpslæge 1895, Overlætre 1907: Skolelæge fra 1900; kommunal Vakcinator ; Censor ved Landbohøjskolen og ved med. Eksamen fra 1907; visiterende Læge fra Adresse : GI. Kongevej 3, Kbhvn. RAVN F Kølpin Professor ved Landbohøjskolen. Dr. phil.; f. 10. Maj 1973 i Aalborg; Søn af Fuldmægtig S G Ravn og Hustru f. Rathmann. Student (Aalborg) 1890; Assistent ved Landbohøjskolens botaniske I'ndervisning 1892; mag. scient. 1896; Dr. phil. (Nogle Helminthosporiuni-Arter og de af dem fremkaldte Sygdomme has Byg og Havre) 1900; Konsulent i Plantesygdomme ved De samvirkende danske Landboforeninger 1905; Frofessor ved Landbohøjskolen og Landbrugsministeriets Konsulent i Plantepatologi 1907; Formand for Veterinær- og Landbohøjskoleforeningen; Næstformand for Biologisk Selskab. Adresse: Kochsvej 25. Kbhvn. RAVN H V Fyrdirektør, R.DM.p.p.; f. 11. Dec, 1857 i Kblivn.; Søn af Viceadmiral N F Ravn og Hustru Vilhelmine f. Olufsen; gift m. Fernanda f. Blom, f. 19. Febr. Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1880; Værftsingeiiiør 1883; Kaptajn; Afsked 1894; Fyrdirektør fra Ldenl. Ordener: F.Æ.L.; R.St.Stan. Adresse: Slagelsegade 6, Kbhvn. RAVN J P J Museumsinspektør, Docent ; f. 30. Nov i Vonsild; Søn af Gaardejer Hans P Ravn; gift m. Anna Jørgine R.. f. 15. Dec. i Vonsild ved Kolding. Student (Kolding) 1885; cand. mag. 1892; Ekstraassistent ved Mineralogisk Museum ; Studierejse i Udlandet ; palæontologisk Assistent ved Mineralogisk Museum 1898, Inspektør 1907; Docent i Palæontologi ved Universitetet Adresse: L J Brandes Allé 11, Kblivn. RAVN J T v. Generalmajor, K 1.DM.: f 23. Marts 1820 i Kbhvn.; Søn af Kommandørkaptajn i Søetaton V F Ravn og Hustru f. Bluhme; gift m. Birgitha Vilhelmine Carolino f Friess (død 1871). Sekondløjtnant 1837; Premierløjtnant 1845; Kaptajn 1850; Major 1865; Oberst 1367; Stabschef ved 2. Generalkommando : Generalmajor og Chef for 2. sjællandske Brigade 1882; Afsked 1890; omarbejdede Hærens Tjenestereglement. Er Forfatter til en Fremstilling af Krigsbegivenhederne paa Als Adresse : Rosenvængets Allé 29, Kbhvn. RAVN N F Viceadmiral, RE.SK.DM. Gb.E.T.p.p.; f. 18. Juni 1826 i Kbhvn.; Søn af Lærredshandler Steffen Ravn og Hustru f. Bunge; gift m. Vilhelmine Sophie Frederikke f. Olufsen, f. 12. Nov. i Kbhvn. Sekondløjtnant 1845; deltog i Korvetten Gaiatheas Jordomsejling ; Premierløjtnant; Lærer ved Søkadetakademiet , ved den militære Højskole og Hærens Officerskole til 1873; Kaptajn; Direktør for Marinemi-

9 36,', Red af Lysestøber I C Møller og Hustru f. Brønnum. I Lære hos Mæglerne Koefoed & Søborg i Aalborg; drev Agenturforretning ; Købmand eu gros ; Dampskibsekspeditør fra Medstifter af Nordjyllands Dampskibsselskab 1874, af Aalborg Telefonselskab 1884, af Aalborg Svineslagteri 1885, af De forenede Tekstilfabrikker 1898, af Aalborg Hypotekforening af Aalborg Kioskselskab 1905 og af Aalborg Aktiebryggerier 1882; Medlem af landmandsbankens Delegation for Aalborg Afdeling fra 1890, af Arbej dcrførsikringsraadets Søfarts-Afdeling fra 1905; Formand for Dansk Sejl skibsrederforening , for Aalborg Handelsförening og Medlem af nisteriet : Kommandør; Kontreadmiral 1885; Afsked 1891; kar. Viceadmiral 1891; Marineminister i Ministerierne Holstein og - Fonnesbech og i Ministerierne Estrup, Reedtz- Thott og Hørring ; Krigsminister ; Udenrigsminister ; Folketingsmand for Kbhvns 8. Kreds Medlem af Centralkomitéen. L'denl. Ordener: B.L.; F.Æ.L.: Or. Fr.; I.Kr.; M.V.Kr.; N.L.; N.St.O.; Pr.Kr.; P.V.V.; R.H.Ø.; R.St.A.; Rum. Kr.; S.H.K.; Sp. S.M.F.; S.Sv; T.M.; O.J.Kr.; Ø.L. Adresse: Rosenvængets Sideallé 5, Kbhvn. RAVN S F O Kaptajn, Bogholder under Civillisteu H.; f. 8. Okt i Kbhvn.; Søn af Viceadmiral N F Ravn og Hustru Vilhelmine f Olufsen; gift m. Camilla Margrethe R., f. 12. Nov i Kbhvn., Datter af Oberst J C B Blom og Hustru f. Cruse. Student (Metropolitanskolen) 1872: Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1878; Kaptajn og Kompagnichef v. 21. Bataillon 1889: Afsked 1900; Bogholder under Civillisten Adresse : Trørød pr. Vedbæk. RECHNAGEL Jens Husejer, R.; f. 11. Okt i Hygum Sogn, Sønderjylland: Søn af C G Rechnagel og Hustru Kristine f. Jensdatter; gift m. Georgine Marie f. Lauridsen, f. 11. Sept. i S-Vejrup, Ribe Amt. Formand for Direktionen i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland. Adresse : Holsted. RECHNITZER Hjalmar Premierløjtnant; f. 1. Dcc i Aalborg; Søn af Konsul P Rechnitzer og Hustru f. Møller; gift m. Emily 8., f 6 Nov 1883, Daller af Etatsraad Fr. Th. Adolph (død 1907) og Hustru Julio f. Schack. Sekondløjtnant i Søetaten 1896; Premierløjtnant Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Gefion fra 1906, for Aktieselskabet Fr. Th. Adolphs Enke fra 1907 og for Det danske aeronautiske Selskab fra Sekretær for samme Selskab fra Har skrevet : Søkrgsoperationerno i den russisk-japanske Krig (1909) Fdenl. Ordener: F.Cb.; N.St.O.; Pr. R.Ø. Adresse : Bredgade 51, Kbhvn. RECHNITZER P P Vicekonsul, RDM. p.p.: f. 27. Dec i Store Andst ved Kolding; Søn af Strandkontrolør F H Rechnitzer og Hustru Barbara f. Pedersen; gift m. Hanno Lopise Marie REDSTED J F P S R f. 16. Nov i Aalborg, Dalter forskellige Aktieselskabers Bestyrelse; Vicekonsul for Sverrig (og Norge) og Nederlandene fra 1886; har tre Gange været Medlem af Aalborg Byraad. Udenl. Ordener: N.O.N.; S.V. Adresse : Aalborg. RECKE Ernst v. d. Dr. phil., R. p.p.: f. 14 Aug i Kbhvn.; Søn af Oberst.1 D Z v. d. Recke; gift m. Anna v. d. K f. 5. Feb i Hillerød, Datter at Overlærer J C T Reinhard. Student (Frederiksborg) 1866; sluderede Kemi; Dr. phil. (Principerne for den danske Verskunst efter dens historiske og systematiske Udvikling) 1881; Assistent ved Det kgl Bibliotek Har skrevet: Bertran de Born (1873): Lyriske Digte (1876): Kong Liuvigild og hans Sønner (1878); Archilochos (1878); Knud og Magnus (1881); Dansk Verskunst (1881); Smaadigte (1883); Spredte Blomster (1883); Dansk Verslære (1885): Gamle og nye Digte til Een (1889); Blandede Digte (1890); Hertuginden af Burgund (1891); Fru Jeanne (1891): Smaating (1893); Dronning Eigra (1900): Nye Digt«(1900); Det lukkede Land (1901): Nogle Folkeviseredaktioner (1906): Elveblod (1908); Keiser Michael (1908); m. m. Udenl. Orden : S.N. Adresse: Østerbrogade 54 D, Kbhvn. REDDELIEN H fh. Apoteker; f ved Aarhus; gift m. Mathilde R., Dalter af Læge F Rostrup. Cand. pharm. 1877; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium : Apoteker i Stubbekjøbing Formand for Lolland-Falsters Telefon-Aktieselskab: Medlem af Byraadet fra Adresse : Stubbekjøbing. Fiskerikontrolør, R.; f. 18. Okt paa Frederiksberg; Søn af Kaptajn V CF Redsted og

10 Rée 364 Hustru f. Henningsen; gift m. Emma Magdalene f. Bendix, f. 22. April i Øster Assels paa Mors. Fiskerikontrolør for Jylland; Tilsynsførende med de jydske Laaneforeninger for Fiskere samt Fiskerfartøjer med direkte Statslaan: Synsmand for Fiskemotorfartøjer i Jylland. Adresse ; Aalborg. RÉE Eduard Vekselmægler, Direktør, R.DM.; f. 4. Okt i Randers; Søn af Folketingsmand, Grosserer Julius Rée og Hustru Louise f. Lipmann; gift m. Galathea Albertine f. Berendt, f. 5. Maj i Kbhvn. Direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Scandia, Glud å Marstrands Fabrikker, LivsforsikringsaktieseJskabct Hafnia og for De danske Sukkerfabrikker; i Kontrolkomitéen for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. Adresse ; Bredgade 68, Kblivn. RÉE C M Højesteretssagfører, R.; f. 4. Nov i Kblivn.: Søn af Justitsraad, Raadmand i Kbhvn. F Til. Rée og Hustru f. Müller; gift m. Bctzy Marie Petrea f. Liberi, f. 10. Sept. i Kbhvn. Student (Latinskolen i st. Kongensgade) 1876; cand. jur. 1881; Overretssagfører 1884; Højesteretssagfører 1892; retskyndig Direktør for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikringssclskab af J898 (fra. disse Selskabers Stiftelse til 1907); offentlig Anklager under Rigsretssagen nød de forhenværende Ministre Berg og J C Christensen 1910; Sekretær i Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres efterladte. Adresse: Rathsacksvej 25, Kbhvn. RÉE I M Vekselerer. R.; f. 6. Sept i Kblivn.; Søn af Justitsraad, Raadmand F T Rée og Hustru Gerhardinc f. Muller; gift m. Dagmar R., f. 7. Okt. i Kblivn. Firma : Møller & Rée. Medlem ar Bestyrelserne for Nordisk Brandforsikrings-Selskab og Nordisk Genforsikr.-Selskab. Adresse: N-Farimagsgade 9, Kbhvn. REEDTZ-THOTT Axel Baron, Hofjægermester, Ritmester, R.Mf.DR.; f. 12. Okt paa Gaunø; Søn af Kammerherre. Lensbaron Otto Reedtz-Thott (død 1862) og Hustru Julie f. Fønss (død 1844); gift m. Sophie Magdalene R.-T., f. 9. Juli 1856 paa Ulriksholm, Datter af Kammerherre. Baron Berner- Schilden-Holsten (død 1889) og Hustru f. Baronesse Holsten (død 1906). Besiddelser: Biskopstorp. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Adresse: Biskorpstorp pr. Ullerslev. REEDTZ-THOTT Otto Baron, Hofjægermester; f. 29. Juni 1872; Søn af Geheimekonferensraad, Lensbaron Otto Reedtz-Thott (se denne); gift m. Gudrun R.-T., f. 30. Nov., Datter af Hofjægermester, Baron Otto Reedtz-Thott og Hustru Siegfriede f. Komtesse Rantzau, f. 26. April. Student. 1892; cand. polit. 1896; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Koncertforening; Formand for Kgl. dansk Yachtklub. Adresse : Fedgaard pr. Faxe. REEDTZ-THOTT Tage Lensbaron. Gehejmekonferensraad, Kammerherre, Hofjægermester, SK.DM.G b.e.t.p.p.: f. 13. Marts 1839 paa Gaunø; Søn af Kammerherre, Lensbaron Otto Reedtz- Thott og Hustru f. F'ønss; gift m. Elisabeth f. Bulow (død 1909). Besiddelser: Baroniet Gaunø. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Student (priv. dimit.) 1858; cand. phil. 1859; overtog Baroniet 1862: Udenrigsminister (i Ministeriet Estrup) ; Konseilspræsident og Udenrigsminister ; Forstander for Herlufsholms Skole og Gods fra 1887; Landstingsmand for 3. Landstingskreds fra 1886; Medlem af det kirkelige Udvalg og af F'orsvarskommissionen. Medlem af Bestyrelsen for det store nordiske Telegrafselskab; Formand i Bestyrelseroe for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog, Faxe Jærnbane og Faxe Kalkbrud; Medlem af Bestyrelsen for De danske Sukkerfabrikker; tidligere Medlem af Fængselshjrelpens Bestyrelse; Amfsraadsmedlem : Formand i Repræsentantskabet for Landbygningernes alm. Brandforsikring : Formand for Godscierforeningen indtil Udcnl. Ordener: B.L.: Gr.Fr.: I.M. &L.; J.O.S.: L.Æ.K.: M.V.Kr.: H.H. 0.: S.S.s Sp.C.IlI.; Ø.L. Adresse i Kongens Nytorv 4, Kbhvn. og Gaunø pr. Næstved. REENBERG Holger Skuespiller; f. 3. Sept i Kbhvn.; Søn af Manufakturhandler S T Reenberg og Hustru f, Holgersen; gift m. Kirstine Marie Sofie f. Sørensen, f. 4. Sepf. i Oden-e. I Bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund fra Adresse : Herluf Trolles G. 28. Kbh. REINHARD Kay Direktør, R.; f. 30. Maj 1871 i Hillerød; Søn af Overlærer J C T Reinhard og Hustru f. Bentzon; gift m. Julie R., f. 10. Dec. i Aarhus, Datter af Grosserer Emil Vett (se denne).

11 o65 Sekondløjtnant i Marinen 1891; Premierløjtnant 1895: Afsked Direktør for Det dansk-russiske Dampskibsselskab; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Flydedok og Skibsværft. Adresse : Ny Toldbodgade 55, Kbhvn. REISTRUP Karl Hansen- Kunstmaler, f. 22. April 1863 i Valby; Søn af Bryggerknægt P C Hansen og Hustru f. Abrahamsen: gift m. Johanne Katrine f. Jonason. I Porcelænsmalerlære; Elev af Tekniske Skole og af Kunstakademiet; Maler paa Den kgl. Porcelænsfabrik; uddannede sig som Bataljemaler og Billedhugger i Paris ; Kunstnerisk Medarbejder ved Herman Kablers Fabrik i Næstved. Dekoreret Aarhus Teater, Statsbiblioteket i Aarhus, Marselisborg Slot og Viborg Teater, har malet Niels Ebbesen undersigcr Grev Gert (Nationalmuseet paa Frederiksborg og Aalborg Museum); udført:,egir og lians Døttre efter Tegning af L Frølich i Kbhvns Raadhus; 25 Vaabenskjolde til Landsarkivet i Viborg. Adresse : Næstved. REITZEL Carl Boghandler, R.; f uli 1833 i Kbhvn.; Søn af Universitetsboghandler C A Reitzel og Hustru Sophie f. Thostrup; gift m.augusta R. (død 1889), Datter af Snedkermester J H Jøhnke og Hustru f. Lindstedt. Firma : C A Reitzel. Lærling i Faderens Forretning ; Medhjælper ; overtog 1858 i Forening med.sin Broder, Theodor Reitzel, C A Reitzels Boghandel. Formand for Boghandlerklubben. Adresse: Thorvaldsensvej 2, Kbhvn. RENTZMANN P N Kontorchef, R.DM.; f. 28. Dec i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Kaptajn Carl Rentzmann (død 1877) og Hustru f. Schøtt; ugift. Student (privat dimit.) 1864; cand. jur. 1871; Volontør i Justitsministeriet 1875, Assistent 1879, Fuldmægtig 1888, Kontorchef 1891, fung. Departementschef Assistent i Landbygningernes alm. Brandforsikring Fuldmægtig juridisk Medhjælp kst. Direktør 1898; Justitsministerens Tilforordnede i908. Formand for Stiftelsen Krigsraad Mørks Minde; Legatværge for Slagerske Fideikommis; i Bestyrelsen for Aarestrup Legat og Stiftelse. Adresse: Østbanegade 1, Kbhvn. RERUP Wilhelmine Borgerrepræsentant; Datter af Grosserer C J Rerup og Hustru f. Clausen; ugift. Formand for Kvindernes Handels- og Kontoristforening og for denne Forenings Sygekasse 1910: i Bestyrelsen for Reu Højskolen for Samfundskundskab 1909; Medlem af Borgerrepræsentationen fra Adresse: Dronn. Tværgade 7, Kbh. REUMERT Elit Skuespiller ved Det kgl. Teater, Forfatter, R.; f. 9. Jan i Aalborg; Søn af Sognepræst A B C Reumert og Hustru Anna f. Ponsaing; gift m. fh. Danserinde ved Det kgl. Teater Athalia Anna Henriette f. Flamme, f. 5. Okt. i Kbhvn. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1873; cand. phil. 1874; debuterede paa Det kgl. Teater 1876 som Marcel i Arbejderliv: ved Folketeatret ; paa Det kgl. Teater Hovedroller.- Daniel Smell i Gregers: Hasle i En Skavank; Knud Bang i Ravnekrogen ; Højgaard i Hjemkomst; Bl olier i Hr. og Fru Møller; Jakob v. Thybo; Ulysses v. Ithacia: Ole Olsen i Moderate Løjer; Christen Madsen og Kobbersmeden i Genboerne; Ridefogden i Erasmus Montanus o. fl. a. Har optraadt i Amerika, for danske Landsmænd og i London paa Engelsk som Recitator. Litterære Arbejder: Højgaards Pensionat ; Min Amerikarejse: Fra Theaterferien; Amoriner; Før Daggry; Svigermoder leve; Skøn Jomfru j Jeg elsker dig; Talrige Oversættelser af fremmede Teaterstykker; oversat Der Trompeter von Säckingen. Adresse : Ahlefeldtsgade 18, Kbhvn. REUMERT Ellen Forfatterinde; f. 12. Aug i Skjelby; Datter af Sognepræst Kaarsberg (død 1884) og Hustru Emma f. Reumert (død 1888); gift m. Driftsinspektør Alexander Reumert, f. 27. Nov i Aalborg, Søn at Sognepræst Alexander Reumert og Hustru Anna f. Ponsaing'. Uddannet paa Kbhvns Musikkonservatorium; Elev af Professorerne All). Orth og Frantz Neruda. Forfatterinde fra 1892 Litterære Arbejder: Novelletter (1892); Ved Landevejen; Klitrose; Franchezza; Tvillinger (Folketeatret 1904); Tur og Retur (Folketeatret 1905); Aflad (Casino 1908); Karen; I Fritiden; Lænker (1910); Andedammen (antaget til Opførelse paa Folketeatret 1910). Adresse : GI. Carlsberg, Carlsberg-vej, Valby. REUMERT Poul Skuespiller; f. 26. Marts 1883 i Kbhvn,; Søn af Skuespiller ved Det kgl. Teater Elith Reumert (se denne); gift m. Helga Ingeborg R., f. 10. Nov. i Aarhus, Datter af fh. Hotelforpagter Meyer. Næstformand i Dansk Skuespillerforbund. Adresse: Ahlefeldtsgade 18 A, Kbh.

12 Rev 566 REVENTLOW Chr. Redaktør; f. 20. Aug i Grenaa; Søn af Skoleinspektør Reventlow. Fra ved Boghandelen; Sekondløjtn. (Kbhvns Søforter); 1893 Bedaktør af Vordinborg Avis, af Hjørring Amtstidende, af Nordjylland og fra 1901 af Lolland-Falsters Stifts-Tidende. Studierejser i England og Tyskland. Fra 1906 Folketingsmand for Maribokredsen. Adresse: st. Kongensgade 1 og Nykjøbing F. REVENTLOW Chr. B Greve, Hofjægermester, R.; f. 2. Juli 1845; Søn af Hofjægermester, Greve Eduard Reventlow og Hustru Helene f. von Heimbruch; gift m. Sofie R., f. 16. Marts 1850, Datier af Lærer Morten Schjær og Hustru Henriette f. Bonde. Student (Nykjøbing F.) 1864; cand. Phil. 1865; i Besidderens Mindreaarighed Administrator for Baroniet Brahetrolleborg og Grevskabet Reventlow ; Ejer af Hovedgaarden Christianslund ved Randers ; Formand for jydsk Haveselskab fra ; Medlem af Randers Amtshusholdningsselskabs Bestyrelse i c. 20 Aar til 1896, af Aaforstanderskabet for Gndenaa til 1896 og af den forberedende Komité for den danske Landmandsforsamling i Randers. Besiddelser ; Aggerupgaard og Fideikommisgodset Varste-Polle og Goppel i Hannover. (Udførlige Oplysninger om Agerupgaard findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Adresse: Etelsen ved Bremen. REVENTLOW Christian Einar Lensgreve, Hofjægermester, R.; f. 18. Juli 1864; Søn af Gehejmekonferensraad, Lensgreve Ferdinand Reventlow og Hustru Benedicte f. Komtesse Reventlow: gift 1. Gang m. Komtesse Agnes Moltke (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Komtesse Lucie Marie, f. 24. Okt, Datter af Greve Eberhard Hangwitz Hardenberg Reventlow. Besiddelser; Grevskaberne Christianssæde og Reventlow, Baroniet Brahetrolleborg m. m. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Formand for Foreningen til Køre- og Ridehesteavlens Fremme i Fyens Stift, Adresse : Amaliegade 14. Kbhvn. og Brahetrolleborg pr. Korinth. REVENTLOW Eduard Greve, Direktør i Østifternes Kreditforening, R.; f. 25. April 1861; Søn af Hofjægermester, Greve Eduard Reventlow og Hustru Helene f. von Heimbruch; ugift. Student 1880; cand. jur. 1886; Overretssagfører 1890; Formand i Direktionen for Østifternes Kreditforening; Medlem af Bestyrelsen for det Raben- Levetzauske Fond. Adresse: Herluf Trolles Gade 5, Kbh. REVENTLOW Ferdinand Greve, Gesandt, K'.DM.p.p.; f. 20, Marts 1855; Søn af Hofjægermester, Greve Eduard Reventlow til Ugerup og Hustru Helene f. von Heimbruch; ugift. Student (Roskilde) 1874; cand. polit. 1879; Volontær i Udenrigsministeriet 1879; Attaché i Gesandtskabet i Paris 1882; Legationssekretær 1885 (Berlin, London og St. Petersborg); Gesandt i Washington i Rom og Madrid 1895; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister ved den franske Republik, det spanske og det portugisiske Hof. Uden!. Ordener: F.Æ.L.; I.Kr.; Pr R.Ø.; R.St.Stan.; Sp.I.K.; P.V.V. Adresse: Paris, 19 Avenue d'anlin. REVENTLOW Ludvig Greve, Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 5. Nov paa Pederstrup; Søn af Hofjægermester, Greve Eduard Reventlow til Ugerup og Hustru Helene f. von Heimbruch; gift m. Benedicte R., f. 6. Marts paa Valdbygaard. Datter af Forpagter Bech af Skjelstofte Hovedgaard Forpagter af Skjelstofte Hovedgaard ; Ejer af Rudbjerggaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register). Formand for Foreningen af Sukkerroodyrkere paa Vestlolland , for Maribo Amts økonomiske Selskab fra ; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl danske Landhusholdningsselskab fra 1893; Medlem af Folketinget fra 1895; Formand i Kommissionen angaaende Jordlodder til Landarbejdere i Maribo Amt fra 1899; Medlem af Maribo Amtsraad ; Formand for de samvirkende Tjolland-Falsterske Landboforeninger fra 1896; Medlem af den lollandske Digestyrelse fra 1892, Adresse: Palægade 6. Kbhvn. og Rudbjerggaard pr. Nakskov. REX Emil S Redaktør; f. 23. Okt i Odense; Søn af Snedkermester II P R Rex. Opdraget i Schweiz (Basel og Genf); Lærer v. Opdragelsesanstalten Holsteinsniinde; i en Aarrækkc Fuldmægtig v. det Classenske Fideikommis' Godser paa Falster; Medarbejder v. Morgenbladet; Redaktør af Aftenbladet; fra 1897 Redaktør og Udgiver af Folkets Avis; fra 1906 tillige. Udgiver og Redaktør af Ugebladet: Stifter og Leder af Fremskridtskhibben Forfatter af Skuespillet Strejke, af Jagtbistorier m. m. Adresse : Ø-Søgade 10, Kbhvn.

13 36? Rii REYN Axel Overlæge; f.16. Febr i Kbhvn.; Søn af Havnefoged Chr. Larsen og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Elisabeth K., Datter af Stiftsamtmand H C S Finsen og Hustru John mie f. Formalin. Student (Mariboes Skole) 1890; med. Kks. 1896; Studierejser i Tyskland. Østrig og Frankrig. Reservelæge ved Finsens Lysinstitut 1900, Overlæge fra Korresponderende Medlem af Wiens dermatologiske Selskab. üdenl. Orden : E.St.Stan. Adresse: Østbanegade 5, Kbhvn. RICARD F C J Forfatter; f. 26. April 1870 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferensraad C V Ricard og Hustru f. Møller; gift m. Gerda Harriet f. Richter, f. 8. Nov. i Kbhvn. Student (Borgerdydskolen paa Krsth.) 1887; cand..jur. 1895: Sekretær hos Direktionen for Forsikringsselskabet Danmark; Kontorchef i Landbygningernes Brandforsikring ; i Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund. Adresse : N-Voldgade 9, Kbhvn. RICARD Olfert Præst, FM. i Guld; f. 2. April 1872 i Kbhvn: Søn af Geheimekonfereiisraad C F Ricard (død 1908) og Hustru f. Møller (død 1901); ugift. Student (Borgrerdydskolen p. Krsthvn.) 1889: cand. theol. 1895: Sekretær i K. F. V. M ; Kapellan ved St. Johannes Kirke i Kbhvn. fra Har skrevet: Ungdomsliv (1905); Kristus og hans Mænd (1909). Adresse: Sortedamsdoss. 45, Kbhvn. de RICHELIEU Andreas du Plessis Viceadmiral, Kammerherre, SK.DM. p.p.; f. 24. Febr i Løit ved Aabenraa; Søn af Præst L A E S du Plessis de Richelieu og Hustru f. Ulstrup; gift m. Dagmar R.; f. 21. April i Hillerød, Datter af Overretssagfører F Lerche og Hustru Marie f. Gulstad. Til Søs ; gennemgik Søværnets Reserveløjtnantsskole; sejlede i dansk Dampskibsfart til 1874; gik i siamesisk Tjeneste og avancerede til Generaladjutant 1883; Admiral 1890; var siamesisk Marineminister Formand i Bestyrelserne for Det forenede Dampskibsselskab, i Bankraadet for Den danske Landmandsbank, i Bestyrelsen for Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri; Medlem af Bestyrelserne for Aktieselskabet De københavnske Sporveje, Det østasiatiske Kompagni og Aluminia; Formand for Aktieselskabet Slangerupbanen og i Bestyrelsesraadet for Den danske Handelsflaades Skoleskib for Befalingsmænd. Udenl. Ordener: F.Æ.L.: Cr.Fr.; I. Kr.; Pr.Kr.; R.St.Stan.; S.C.C.K.; S. U.E.; S.Kr.; S.R.P.; S.Sv.; T.M.; Ø.F.J. Adresse: Bredgade 42, Kbhvn. de RICHELIEU Louis August du Plessis Kommandør, R.p.p.; f. 7. Jan.l856 i Løjt ved Aabenraa; Søn af Sognepræst L A E S du Plessis de Richelieu og Hustru f. Ulstrup; gift m. Hilda Sarah Blanche f. Arnes, f. 5. Juli i Bangkok. Tidl. Formand for Motorcycleklubben Elleham; Medlem af Bestyrelserne for Dampskibsselskabet Urania, Internationalt Dampskibs- og Bjergnings Compagni, Aktieselskabet Alfred Christensen & Co., Nord. Lloyd Assurance Kompagni og Dampskibsselskabet Turisten. Udenl. Ordener: I.M.AL.; Pr.Kr.; S.Kr.; Ø.F.J.; S.II.E. Adresse: Stationsvej 16, Gjentofte. RICHTER Vilhelm Overretssagfører, Translatør; f. 4. Mai 1840 i Kbhvn.; Søn af Skibsbygger V J Richter (død 1864); gift m. Julie Augusta f. Pagh (død 1886). Student (Aletropolitariskolen) 1859; cand. jur. 1865; Assistent i ludenrigsministeriet ; Translatør i Engelsk, Fransk, Italiensk og Tysk 1870; Overretssagfører 1872: Forstander for Det Harboeske Enkefrukloster Forfatter af talrige personalhistoriske Skrifter. Adresse: GL Strand 46, Kbhvn. RIEDEL William Statskonsulent; f i Kbhvn.; Søn af Smedemester Riedel og Hustru f. Halvorsen. Havebrugskandidat 1886; Statskonsulent i Havebrug (Frugtavl) fra 1891; Sekretær ved Det jydske Haveselskab; Sekretær og Kasserer for Udvalget angaaende Kursusunderstøttelser i Jyl land; tidl. Sekretær ved De samvirkende danske Haveselskaber. Adresse: Vesterbrogade 96, Aarhus. RIEVERS Vilhelm Overretssagfører; f. 9. Dec i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig C F Rievers: ugift. Student (Metropolitanskolen) 1874; caud. jur. 1880; Overretssagfører Næstformand for Sagførerraadet for 1. Kreds; Formand for Aktieselskabet Sagførernes Auktioner; Administrator for C W Geriches Legat; Kasserer for Børnchjælpsdagens Friluftskoloni. Adresse : Colbjørnsensgade 28, Kbhv. RIIS Carl Læge; f. 10. Marts 1865 i Rønne; Søn af Købmand J S Riis og Hustru f. Hansen; gift m. Anna R. f. 22. Mai i Isaf jord, Datter af Købmand M P Riis og Hustru f. Westh. Student (Sorø) 1883; med. Eks. 1890; Reservelæge i Søværnet 1891, ved De Kellerske Aandssvageanstalter ; Visitator ved Kommunehospitalet

14 Ru ; Fængselslæge fra 1902; Læge ved Aandssvageanstalterne Gamle Bakkehus, Lillemosegaard og Gammelmosegaard. Adresse: Nørrebrogade 40, Kbhvn. RIIS Jacob A Forfatter, Journalist, B.; f. 3, Maj 1849 i Ribe; Søn af Overlærer ved Eibe Latinskole Edvard Ris og Hustru Caroline f. Lundholm; gift m. Elisabeth E. (død 1905), Datter af Prokurator Nielsen og Hustru Elisabeth f. Beissenherz, Plejedatter af Fabrikejer B Giørtz i Ribe Elev i Ribe Katedralskole; var i Tømrerlære; udvandrede til Amerika, hvor han har udfoldet en stor Virksomhed i filantropisk Retning, ved Afholdelse af en Mængde Foredrag, ved Oprettelse af et stort Børnehjem o. s. v. Har skrevet: How the Other Half lives; The Children of thepoor; A ten Years War; Theodore Roosevelt the Citizen: The Making of an American; The old Town; The Battle with the Slum; mange Smaafortællinger i Tidsskrifter. Adresse: New Tork. RIIS-HANSEN Kristen Docent; f. 26. Sept i Lødderup paa Mors; Søn af Gaardejer J K Hansen og Hustru Pouline f. Nørgaard; gift m. Emma Louise R.-H., f. 17. April i Helsingør. Student (privat dimit.) 1899; cand. polit. 1903; Assistent i Statens statistiske Bureau s. A.; Fuldmægtig 1910; Docent i Socialøkonomi ved Landbohøjskolen fra Adresse: Vodroffsplads 14, Kbhvn. RIIS-KNUDSEN C Professor, R.; f. 22. Juni 1863 i Blidstrup paa Mors; Søn af Godsejer J S Knudsen (død 1869) og Hustru f. Riis (død 1892); gift m. Julie Kirstine R.K., f. 13. April 1863 i Randers, Datter af Etatsraad Andreas Bredstrup og Hustru f. Dichmann. Student (Bokkenheusers Kursus) 1882; cand. phil. 1884; Redaktør af Literatur og Kritik ; Direktør for Dagmarteatret ; Forfatter af æstetiske og dramaturgiske Afhandlinger; Oversætter og Bearbejder af flere Teaterstykker. Adresse : Amalievej 4,Kbhvn. RIISE Christian Kriminalretsassessor; f. 20. Nov i Kbhvn.; Søn af Klasselotterikollektør Frederik Ri ise og Hustru f. Bruun; gift m. Augusta Sofie f. Hansen, f. 4. Febr. i Odense, Datter, 1 af Tømrermester Jens Hansen og Hustru f. Nielsen. Student (Nørrebros Latin- og Realskole) 1883; cand. jur. 1889; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1889; Herredsfuldmægtig i Odense 1890; Politiassistent og Dommerfuldmægtig sammesteds 1897; Assessor ved Kriminalretten' 1908; Formand for 9. Værgeraadskreds Adresse: Kasfelsvej 17, Kbhvn. RIISE Frederik Fotograf; f. 8. Dec paa St. Thomas; Søn af Etatsraad, Apoteker A II Riise og Hustru f. Worm. Student (privat dimit.) 1884; eand. phil. 1885; Medlem af Industriforeningens Bestyrelse og af Dansk Kulturhistorisk Portraitsamlings Bestyrelse. Adresse : Frederiksborggade 32, Kbh. RIISE Otto Toldkontrolør; f. 18. Febr i Kbhvn.; Søn af Etatsraad J C Riise. (død 1875) og Hustru f. Hansen (død 1876); gift m. Anna Marie R., f 5. Juni 1848 i Skibby, Datter af Dyrlæge Vilhelm Rasmussen (død 1863.) og Hustru Regine f. Jensen (død 1892). Toldkontorist i Nykjøbing F. 1859: Reserveløjtnant 1862; Toldfuldmægtig i Frederikssund 1863; deltog i Krigen 1864; Toldassistent i Sønderho 1865, i Odense 1866, i Kbhvn. 1868; Toldkontrolør i Kbhvn. 1879; Formand for Kbhvns Philatelistklub fra Adresse: Halmtorvet 2, Kbhvn. RIMESTAD Christian Forfatter; f. 30. Jan i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor Christian Rimestad (død 1894) og Hustru Nathalia f. Westrup. Student (Metronoiitanskolen) 1895: mag. art. 1903: litterær Medarbejder ved Politiken, Det ny Aarhundrede og Tilskueren. Har skrevet: Aftnerne (Digte; 1905); Fransk Poesi i det 19. Aarhundrede (1905); Ilden og Asken (Digte; 1908). Adresse: Martensens Allé 3, Kbhvn. RIMESTAD C O Direktør for Statsbanernes Regnskabsafdeling, K'.DM.p.n.; f. 16. Dec i Kbhvn.; Søn af Redaktør CV Rimestad; gift 1. Gang m Sophie Frederikke R. (død 1889), Datter af Købmand Søren Jespersen, 2. Gang m. Ingeborg R. (død 1909), Datter af Distriktslæge J P Blicher. Student (Borgerdydskolen Krsthvn.) 1866; cand. jur. 1874; Fuldmægtig ved de jydsk-fyenske Jærnbaners Sekretariat 1876; Chef for Statsbanernes Sekretariat 1881, for Tarifkontoret 1885; Kommiteret ved Statebanedriften 1897, Direktør for Regnskabsafdelingen I Bestyrelsen for Arbejderforeningen af 1860: Kasserer for Det kgl. nordiske Oldskrift-Selskab Udenl. Ordener: I.Kr.; M.Gr.; N.St O.; Pr.Kr.; S.V. Adresse : Søbakkevej, Holte RINDOM A F L Pastor emer., R.DM.: f. 21. Sept i Kbhvn.; Søn af Justitsraad P C Rindom (død 1844) og Hustru Hanne f. Risom (død 1839); gift 1. Gang m. Laura Antonie Wilhelmine R. (død 1875), Datter af Proprie-

15 369 Ris tær Kalder til Bjernedegaard. 2. Gang ni. Johanne Vibeke R., f. 24. Febr. i Kbhvn., Datter af Kongens Foged C C Birch og Hustru f. Hastrup. Student (Sorø) 1856: cand. theol. 1861: 1862 Kateket, 1866 Kapellan og Sognepræst ved St. Johannes Kirke i Kbhvn. Har foruden mindre Fiecer udgivet: Lærebog for Almuelærere og Almuelæ rerinder (1865): Forklaring til Kristi Lidelseshistorie (1888); Forklaring til Johannes Evangeliet Kap. 13,31-17,26 (1894); Elleve af Herrens Apostle (1897): Forklaring til Bjergprædikenen (1908). Adresse: Falkonerallé 15, Kbhhvn. RING Johs. Skuespiller; f. 3. Jan i Klilivn.; Son af Varemægler Frederik King (død 1384) og Hustru Juliane, f. Olsen : gift in. Skuespillerinde Maria R. (se denne). Præliminæreksamen (Maribocs Skole) 3878; ansat i Skibsrederiforretninger i Norge og Danmark Debuterede paa Det kgl. Teater 1884 som Rosenkrantz i,,hamlet": gik 1888 til Folketeatret; Formand for Skuespillerforcningen fra 1907, Medlem af sammes Bestyrelse fra Adresse. Forchhammersvej 8 Kbhvn. RING Kristian Overtoldinspektør, R. DM.p.p.: f. 3. Okt i Kbhvn.; Søn al Toldkontrolør L F Ring og Hustru f. Kierrumgaard; gift m. Mathilde Elise Marie f. Jensen (død 1886). Student (Metropolitanskolen) 1864; eand. polit. 1869: Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1871; Kontorchef 1888: Overtoldinspektør for Kbhvn Formand for Karantæne-Kommissionen i Kbhvn. Fdenl. Ordener: Pr.Kr.; R.S1.A.: R.St.Stan.; S.N.; S.V. Adresse : St Kongensgade 70, Kblivn. RING Lauritz Kunstmaler; f. 15. Aug i Ring i Præstø Amt; Søn af Husmand Anders Olsen (død 1883) og Hustru Johanne f. Andersdatter (død 1895); gift m. Sigrid R., f. 12. Maj 1874; Datter af Keramiker Herman A Kühler (se denne). I Malerlære; Elev af Kunstakademiet ; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1882; Medlem af Akademiraadet; Bestyrelsesmedlem i Kunstforeningen Malerier: Julebesøg (1882, Htrschsprungske Samling); Roerne tages op (1891); En Gangsti i Skoven (1891, Kunstmuseet}; Teglværksarbejdere (1893); Allé ved Ydernæs, Gaunø (1893, Hirschsprungske Samling): Foraar (1897, Hirsehsprungske Samling); Bedsteforældrenes Søndag (1898, Kunstmuseet) ; Laudslbyslagteren (1899); Moer fortæller (1901, Kunstmuseet): Paa Kirkegaarden (1906, Kunstmuseet): Det gamle Hus bliver pudset op (1909). Guldmedalje i Dresden (1897) og München (1901) m. fl. Med. Adresse: Baldersbrønde pr. Hedehusene. RING Maria Skuespillerinde; f. 10. Juli i Kbhvn.; Datter af Hotelejer Thomas Petersen (død 1872) og Hustru f. Christensen (død 1869); gift 1. Gang m. Skuespiller Frederik Müller (død 1895), 2. Gang m. Skuespiller Johs. Ring (se denne). Skuespillerinde ved Folketeatret. Adresse: Forclihammersvej 8, Kbhvn. RINGER Søren Redaktør, Direktor: f. 11. Juni 1869 i Horsens; Søn af Købmand J II Kinger (død 1884) og Hustru Peterrikke f. Nielsen (død 1893); gift m. Marie Alvilda R., f. 16. Jan i Aarhus, Datter af Skoleinspektør Paul Kallesøo (død 1875) og Hustru Madsine f. Christensen. Handelsuddannet hos Gross. Chr. Møller i Ribe : Elev paa Aarhus tekniske Skole 1888: Isenkræmmer og Fabrikant i Horsens ; Redaktør af forskellige tekniske Tidsskrifter fra 1899, bl. a. af Motor-Bladet. Direktør for Aktieselskabet Ringers Møbel- og Inventar-Patenter. Opfinder paa Møbel- og Invcntaromraadet. Formand for Foreningen af danske Fagblade og Tidsskrifter: Formand folden store internationale Fag-Pressc-L'dstilliug i Kbhvn og for Landsudstillingens Fag-Pressesektion 1909; Sekretær for Nordisk Motor-Union; Generalsekretær for Den skandinaviske Fiskeri Motorkongres i Kbhvn. 1910: Æresmedlem af den østrigske Fagpresseforening. Litterære Arbejder : Kærlighed paa Hjul (1896): Skuespillene Telse, Zigeunerbled og Lige for Lige: Automobilen, dens Konstruktion, Funktion og Behandling (1904); Motorcyklen og dens Behandling (1905); Danske Motorbaade (1906). L'dcnl. Orden : S.V. Adresse: Vesterbrogade 26, Kbhvn. RISOM Johan M Læge, Professor; f. 2. Febr paa Skjervad ved Grenaa; Søn af Godsejer C F J Risom og Hustru f. Stillmann; gift m. Thalia R., f. 15. Dec. i Kbhvn., Datter af Konferensraad, Direktør for Statsbanerne Viggo Rothe og Hustru f. Rothe. Student (Aarhus) 1861; med. Eks. 1871; Læge ved Det kgl. Teater fra Adresse: Tordenskjoldsgade 3, Kbhn. RIST P Fr. Oberst, R.DM.p.p.; f. 7. Juli 1844 i Kbhvn.: Søn af Kammerraad A A Rist (død 18S4) og Hustru f. 24

16 Ris Philipsen (død 1863); g.'ft in Ida Margrethe Alvina f. Møller (død 1908). Deltog som Frivillig i Krigen 1864; Sekondløjtnant 1864: Premierløjtnant 1867: Kaptajn 1881; Oberstløjtnant 1894: Afsked 1904, kar. Oberst. Til 1907 i Bestyrelsen for Børnehjemmet af 1870; Formand i Hoved bestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening: Bestyrer af Garnisonsbibliotbeket i Kbbvn.; Medlem af Dansk genealogisk Institut? Skriftudvalg. Har skrevet: Fra Støvlettiden (1884); En Rekrut fra 64 (1889): Soldater (1890); Efter Dybbøl (1892); Jonatan (18941: Pagebreve (1898); Olaf Rye (1899): Fortællinger og TyiK'r (1902): Lasse Månsson fra Skaane (1903); Medudgiver af Memoirer og Breve: Medredaktør af Tidsskriftet Museum til Udenl. Orden ; S.Sv. Adresse: Toldbodvej 46, Kbbvn. RISUM J N Overgartner: f. 23. Jan i Risum ved Skive; Søn af Husmand N Chr. Nielsen (død 1895) og Hustru Karen Marie f. Jensen ; ugift. I Gartnerlære 1886: Studierejser i Udlandet og 1904: Overgartner ved Zoologisk Have fra I Bestyrelsen for Kbhvns Højskoleforening : Formand for Selskabet for Stuekulturer : Medlem af Alm. dansk Gartnerforcnings Repræsentantskab fra Faglig Medarbejder ved Ugebladet Hjemmet fra 1902, ved Politiken fra T'dgav i 1908 i Forb. m. Foreningen til Hovedstadens F'orskønnelse Bogen Vore Altaner. Adresse : Zoologisk Haves Gartnerbolig, Roskildevej 32, Kbhvn. ROCKSTROH K C Kaptajn i Fodfolket; f. 2. Dec i Nykjøhing paa Mors: gift ni. Dagmar R., f. 30. Marts i Kbhvn. Sekondløjtnant 1882: Premierløjtnant 1887: Kaptajn 1908; -Kompagnichef ved 17. Bataillon: Lærer ved Officerskolen. Adresse ; Vinkelvej 3, Kbhvn. RODE Helge Forfatter; f. 16. Okt i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. Gotfred Rode (død 1878) og Hustru Margrethe f. Lehmann; gift m. Forfatterinden Edith f. Nebelong. Længere Ophold i Norge, England i og Italien. Har skrevet : Styrke (1891); Den rejsende (1900); Hvide Blomster, Digte i (1896); Kongesønner (1896): Sommereventyr (1897, Dagmarteatret); Dansen gaar (1898, Det kgl. Teater); Kampene i Stefan Borgs Hjem (1901, Dagmar- (eatrei); Digte, gamle og ny (1908); Solsagn 1-11 ; Italien (1909); Morbus m Tellermaun (Dagmarteatrcl): Flugten (Det kgl. Teater). Adresse; Biilowsvej 9, Kbhvn. RODE Ove Redaktør: f. 31. Aug i Kbhvn.: Søn af Dr. pli 1. (i Kode (død 1878) og Hustru Margrethe f. Lehmann: gift m. Line R.. f. 1. Juli 1869 i Modum i Norge, Datter af Overlæge Hans Dedichen og Hustru f. Thaulow. Student (Kristiania) 1885; cand. phil. 1886: Redaktør af København ; Medarbejder og Redaktionssekretær ved Politiken , Redaktør fra Medlem af Borgerrppræscninl ionen 1907; Folketingsmand tor Holbækkredsen fra 1909: Formand for Rigsdageas radikale Venstre s. A. og for Forretningsudvalget for Det radikale Venstres Landsforbund : Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening og for Højskole for møderne Samfundsvidenskab og Politik; tidl. Næstformand i Journalistföreningen ; Medlem af Bestyrelsen for Studentersamfundets frie Teater og for nordiske Pressemøder (siden Stiftelsen): Formand i Studentersamfundet Har udgivet : Opdigtede Kendsgerninger (1894); Harlekins Omvendelse (l)agmarteatret 1898); Nationalgaven eller den berømte Olding (1902): Teatret (et Rimbrev); har i Forening med Fru Line Rode oversat Anatole Frances : Le lis rouge. Adresse: Vendersgade 28, Kbhvn. ROHDE J C Grosserer, R.: f. 14. Okt i Holbæk; gift m. Julie f. Wienborg, f- 21. Sept. i Nakskov. Polyt. Adgangseks. 1867; cand. polyt. 1872; Kemiker ved Øresunds kemiske Fabriker s. A.: deltog i en Undersøgelsesrejsc til Grønland; uddannet i Handelsfaget hjemme og i Udlande! ; Grosserer og Detailhandler i Kbbvn. under Firma : Baadh Å Winthers Efterflg Medlem af Sø- og Handelsretten Ira Adresse: Malmøgade 6, Kbhvn. ROHDE Johan Kunstmaler. Litograf; f. 1. Nov i Randers; Søn af Købmand Hermann Rohde og Hustru Mario f. Schmidt; gift in. Cand. mag. Åsa R., f. 3. Juni i Gjentofte, Datter af cand. jur. J H E Zøylner. Student, Randers. 1875; cand. phil. 1876: studerede Medicin ; Kiev af Tuxen og Krøyer fra 1883; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1888; Medstifter af Den fri Udstilling Malerier : Portrætter af Kunstnerens Moder (Kunstmuseet), Kr. Zalirtinaun (Kunstmuseet i Stockholm), og af 1 F Willumsen (Gøteborgmuseet). Kanalbil-

17 351 Ros leder fra Christianshavn: Landskaber eg Arkilekfurbiileder fra Ribe og Kom. I, tografisko Arbejder : Blade efter I F Millet. Joakim Skovgaard og V Hamniershøj. samt enkelte Oirginal. litografier: Portrætter og Landskaber: har givet Tegning til en Del kunstindnstrieile Arbejder, særlig Møbler og Sølvsmedearbejder. Adresse: Nybrogade 12, Kbhvn. ROHDE Th. C Generalmajor, K'.DM. p.p.; f. 23. Juni 1835 i Kbhvn.; Søn af Skibsfører A G Rohde og Hustru f. Hermansen; gift m. Ingeborg Johanne Rngnhilda f. Smidt, f. 12. Maj i Ørholm. Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1864; Kaptajn 1873; Souschef ved 1. Generalkommando ; Oberstløjtnant 1885; Stabschef ved 1. Generalkommando ; Oberst 1893: Chef for 6. Regiment 1895; Generalmajor og Chef for 2. jydske Brigade 1897: Chef for 2. sjællandske Brigade 1901; Afsked Udenl. Ordener; F.Æ.L.; Gr.Fr.; L S./U.K.; N.St.O.; R.St.A.; R.St.Stan. Adresse: Østerbrogade 80, Kbhvn. ROHMELL Oscar J Professor,Dr. med, R.: f. 21. Dec i Kbhvn.: Søn af Fabrikant, Oberstløjtnant P F Rohmell og Hustru Elisabeth f Gøtz: gift m. Ebbine R., f. 26. Juli paa Værslevgaard ved Kallandborg, Datter af Proprietær Ole Brønnicke og Hustru f. Hartmann. Student (Borgerdydskolen).1864; med. Eks. 1871; Reservelæge ved St. Hans Hospital 1873, og igen 1876, Overlæge fra 1892, Dr. med. h. c. ved Universitetet i Lund. Adresse : Sf. Hans Hospital, Roskilde. ROLSTED E V Forstander, R. ; f. 6. Maj 1848 paa Ryegaard Skovriderbolig ved Boskilde; Søn af Skovrider II V Rolsted og Hustru Kirsten f. Sørensen: gift m. Clara Adamine Elisabeth R., f. 30. Juli 1857 i Kbhvn.; Datter af Hørkræmmer Hans Pedersen og. Hustru f. Nissen. Skolelærereksamen (Jonstrup) 1867; Andenlærer i Rye s. A.; Eksamen fra det Monradske Kursus 1872; inspektionshavende Lærer ved Opfostringshuset 1875: Forstander for Khhvns Internat 1883 og for Aandsvageanstaltcn paa Gamle Bakkehus fra 1887; Formand for Skolekommissionen paa Frederiksberg fra Adresse: Rahbeks Allé 19. Kbhvn. ROLSTED H C V Viceskoledirektør f. 4 maj 1854 i Ondløse ved Holbæk; Søn af Godsforvalter N F C Rolsted og Hustru f. Halberg: gift m. Johanne Lucia f. Andersen, f. 26. Febr i Kbhvn. Student (Sorø) 1871; Skolelærereksamen (Jonstrup) 1874; cand. phil 1878; Timelærer ved Kommuneskolerne 1877, fast ansat 1882; Lærer ved Opfostringshuset 1883; Skoleinspektør ved Oehlenschlägersgndcs Kommuneskole 1895; V iceskoledirektør i Kbhvn Formand i Det pædagogiske Selskab ; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet af 7. September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom og af Hovedkomitéen for Børnehjælpsdagen. Adresse : Kirkevej 30. Charlottenlund. ROM C Th. isenkræmmer: I. 7. Maj 1847 i Lyngby; Søn af Mølleejer Hermann Rom (død 1883) og Hustru Christiane f. Uøllet (dod 1891): gift m. Anna lt.. f. 4. Febr i Aarhus, Datter af Murermester Langberg (død 1909) og Hustru Edele f. Kærsgaard (dod 1896). Etableret 4. Nov. 1875: Firma: C Th. Rom & Co. Importør af Landbrugsmaskiner. Kasserer for Isenkræmmerforeningen. Hovedkasserer for Selskabet De hjemløses Venner. Adresse: LykkesholmsAlIt 13, Kbhvn. ROM N C Justitsmad, R.DM.p.p.: f. 4. Aug i Brøndbyøster ved Kbhvn.: Søn af Mølleejer Hermann Rom (dod 1883) og Hustru Christiane f. Møller (død 1891); gift m. Louise lt.. f. 26. Okt. i Græshave. Datter al Sadelmagermester Rasmus Nicolaisen og Hustru f. Hein. Privat Lærer-Eks. 1857; Lærer til 1875: Stifter og Udgiver af Husvennen og af Folkets Almanak; Redaktør af Dansk Husflidstidende: etablerede en Forlagsforretning i Kbhvn. 1876: fra 1888 Indehaver af et Bog- og Stentrykkeri. Formand for Dansk Husflidsselskab, tidligere for Danmarks Lærerforening. Har udgivet : Den danske Husflid, dens Betydning og dens Tilstand i Fortid og Nutid (1871); Haandgerningsbog for Ungdommen (1875). Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse : Aaboulevard 17. Kbhvn. ROSAGER Andreas Gaardejer; f. 15. Okt i Vejstrup; Søn af Gaardejer, Landstingsmand Christen Hansen. Ophold paa Vejstrup og Rødkilde Højskoler: overtog 1879 sin Fædrcgaard i Forpagtning, senere som Ejendom. Folketingsmand for Kværndrup (Gudme-)kredsen fra (Vollst rereformpartiel); i Finansudvalget fra 1898, fra 1901 dets Sekretær. I Bestyrelsen for Dansk Landbrugsmuseum: Medlem af Administrationskommissionen for Baroniet Schelenborg. Adresse : Vejstrup. ROSEN Anton Professor, Arkitekt: f. 13. Sept i Horsens; Søn af Ven-

18 Ros 372 tilationsmestcr C J Rosen og Hustru Elisabeth f. Christensen; gift m. Martine R., f, 11. Marts i Silkeborg, Dalter af Hotelejer Jens Heegaard-Grabow ug Hustru f, Woetmann. Murerlærling i Kbhvn.; gennemgik Teknisk Skole og Kunstakademiet; Afgang fra sidstnævnte 1882; Akademiets lille Guldmedalje 1894; arbejdede under Dahlerup. Formand for Akademisk Architektforening fra 1909: i Bestyrelsen for Dansk Husflidsselskab og Selskabet til! Hedebosyningens Fremme. Har bygget : Frk. Langs Skole, Amtsygehuset, Håndværkerforeningen, Kneippkuranstalten og Totalafholdsforeningens Bygning i Silkeborg; Den 18. danske Landmandsforsamlings Bygninger i Odense 1900: Det kommunale Sygehus i Horsens (fuldført 19081: Landsudstillingen i Aarhus 1909; Vibensgaard og Paladshotellet i Kbhvn (fuldført 1910); Varehuset i Frederiksberggade. Adresse: Fælledvej 12. Kbhvn. ROSEN Vilhelm von Kaptajn. R.p.p-; f. 11. Maj 1854 i Kbhvn.; Søn af Major af Generalstaben Siegesmund von Rosen (død 1864) og Hustru Franzisca f. Wiborg; ugift. Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1895; Afsked 1906; Direktør for Det internationale Sovevognsselskabs Afdeling i Kbhvn. Uderti. Ordner: Gr.Fr.; S.H.E. Adresse: Havnegade 7, Kbhvn. ROSENBAUM Bernhardine Skuespillerinde; f. 10. Sept. i Kbhvn.: Datter af Kgl. Kapelmusikus Frederik Kruse og Hustru f. Beuckel: gift m. Kunstmaler Julius Rudolf Rosenbaum; f. 18. Febr i Sala. Søn af Musiker S J Rosenbaum (død 1873) og Hustru f Lassen. Debuterede paa Aalborg Teater 1869; Skuespillerinde ved Folketeatret fra Adresse: V-Voldgade 90, Kbhvn. ROSENBERG Elisabeth Skuespillerinde; f. 26. Mart«i Kbhvn.; Datter af Komponisten, Professor C F E Horneman og Hustru Louise f. Kannestad; gift in. Censor, Forfatter P A Rosenberg (so denne). Adresse : Havnegade 3, Kbhvn. ROSENBERG Holger Journalist. For fatter: F. 2. Maj 1869 i Hillerød; Søn] af Bogtrykker. Avisudgiver Theodor Rosenberg og Hustru Juliane f. Mortensen; gift m. Clara R., f. 5. Nov. i Vamdrup, Datter af Stationsforstander Thiesen. Uddannet som Typograf. Redaktionssekretær ved Svendborg Folkeblad til 1896; Medarbejder ved Dannebrog (Craal) til 1910; Medlem af Journalistforeningens Bestyrelse Har skrevet: Siam: Det ny Siberien og (sammen med Svenn Poulsen) Islandsfærden og Smuthans. Udcnl. Ordener: Gr.Fr.; R.St.Stan.; S.Kr. Adresse: Frederiksberg Allé 35, Kbhvn. ROSENBERG Julie Koncertsangerinde: f. 17. April 1871 i Odense; Datter af Boghandler Thorvald Gundestrup og Hustru Jenny f. Eilskov; gift m. Komponisten Villi. Rosenborg (se denne). Uddannet hos Viggo Bielefeld, Leopold Rosenfeld, Vilhelm Rosenberg og Nina Grieg: Studierejse til Tysklaud og Italien Har i de senere Aar. dels ved Kejser her i Landet, dels ved en længere Tourné i Amerika, ved Foredrag og Sang udbredt Kendskab til den danske Romance- og Folkevise. Adresse : Prinsesse Maries Allé 7, Kbhvn. Sommerbolig: Nøddebo pr. Fredensborg. ROSENBERG P A Censor. Forfatter; f. 28. Juli 1858 i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. Carl Rosenberg og Hustru f. Plum: gift 1. Gang m. Cattarina f. Wegmann (død 1899), 2. Gangm. Skuespillerinde Elisabeth Rosenberg (se denne) Student (Sorø) 1875; mag. art. (Religionsfilosofi) 1884; Lærer ved kbhvnske Privatskoler: Sceneinstruktør ved Dagmarteatret fra 1889: Censor ved Privatteatrene i Kbhvn. fra l.itterære arbejder: Af et Digterliv (1881); Fantomer (1883: opført paa det kgl. Teater): Klytemnestra (1889, Dagmarteatret); Henning Tondorf (1894: Dagmarteatret); Erotiske Digte (189G); Dønvig Præstegaard (1899; Dagmarteatret); Søren Kierkegaard (1898): O ra'keraanden (1905); Rasmus Nielsen (1903): Hjælpen (1904: Det kgl. Teater): Hyggeligheden (1905: Frederiksberg Teater); Romeraanden (1905): Bven ved Havet (det kgl. Teater: 1906); Politik (1908): Kristenaauden (19091; Smaa Fortællinger (1910). Adresse : Havnegade 3, Kbhvn. ROSENBERG Vilhelm Komponist: f. 20. Aug i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. Carl Rosenberg og Hustru f. Plum; gift 1. Gang ni. Charlotte Amalie f. Mourier (Ægteskabet opløst): 2. Gang m. Koncertsangerinde Julie Rosenberg (se denne). Student (Sorø) 1881: studerede Medicin; Elev af Musikkonservatoriet : Lærer i Sang og Musikteori paa C F E Hornemans Musikinst:tut ; fik det Anckerske Legat 1892; Musikdirigent ved Dagmarteatret 1889-

19 m 91; Leder af Sangforeningen Ydun" ; Leder af Afholdsfolkenes Fælleskor fra 1909; i Bestyrelsen for Dansk Tonekunstnerforening og' for Dansk Komponistsamfund; Medstifter af og Kasserer for Dansk Koncert-Forening. Kompositioner: Operaen : Lorenzaccio; Operetten : Terpsichore; Korværket : Attila: Kantaten: Tonernes Verden; Seenenmsik til: Ktytemnestra, Othello, En Sjæl efter Hoden, Brand, Klokken, der sank. Stærkodder, Yasantasena, Lysistrate, Sappho; endvidere Sange og Duetter. Adresse: Prinsesse Maries Allé 7, Klilivn. Sommerbolig: Nøddebo pr. Fredensborg. ROSENDAL Hans Forstander, R.; f. 4. Sept i Kollumorten, Vejle Amt; Son af Gaardejer N C P Rosendal og Hustru f. Erichsen; gift 1. Gang m. Hansine Augusta t. Havn (død 1873); 2. Gang in. Anna Katrine f. Christensen, f. 28. Juli i Nordborg. Skolelrerereksamen (Jelling) 1858; Lærer paa Grundtvigs Højskole , ved Vejle Borgerskole Oprettede 1867 Folkehøjskolen i Vinding; Forstiinder for Grundtvigs Højskole ved Lyngby fra 1892; Censor i Hi. storie ved Skolelærereksamen fra 1903; i Bestyrelsen for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse, for Dansk Skoleforening, for Kirkeligt Samfund af 1898 og for det grundtvigske Salmefond. Adresse : Grundtvigs Højskole, Lyngby. ROSENKRANTZ Fritz Baron, Hofjægermester; f. 20. Ang. 1850; Søn af Geheimekonferensraad, Baron Gotlob Rosenkrantz og Hustru Louise f. Baronesse Rosenkrantz; gift m. Oluffa R., f. 2. Maj, Datter af Kammerherre, Oberst Heinrich Krabbe og Hustru Anna f. Kjellerup. Besiddelse (Tra 1886) : Liselund. (Ud førlige Oplysninger findes i Krak? Vejviser Afd. V Provins-Register). Sekondløjtnant i Fodfolket 1873: Assistent ved Hedeselskabet ; Skovrider paa Sophiendal Formand i Foreningen af danske Kirkeejere. Adresse : Liselund pr. Borre. ROSENKRANTZ Hans Lensbaron, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 3. Febr i Paris; Søn af Legationssekretær, i Baron Holger Rosenkrantz og Hustru f. Komtesse Rabcn-Levctzau; gift m. Christiane R., f. 10. Febr paa Borupgaard ved Horsens, Datter af Lensgreve Bendt Wedcll (se denne). Besiddelser: Stamhuset Rosenholm, Balskov og Livø (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register). Ros Student 1887; cand. jur. 1893: Besidder af det for Baroniet Rosenlund substituerede større Fideikommis og af det Moltkeske Fideikommis; Formand i Det jydske Haveselskab og 1. Vicepræsident for De samvirkende danske Haveselskaber; Formand i Centralforeningen af jydske Sparekasser og for De samvirkende jydske Tyendcsparoforeninger; Medlem af Fællesrepræsentationen for De danske Sparekasser: Formand for Hagl-Skadeforsikringsforeningen for Nørrejylland: Medlem af Bestyrelscsraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af Nationalbankens Repræsentantskab (1909); Danmarks Delegerede ved det internationale Landbrugsinstitut i Rom Udenl. Ordener: B.L.: F..E.L.: N.O. N ; P.Chr.; R.St.A.; Sp.l.K.; Stb.Y. Adresse: Rosenholm pr. Hornslet. ROSENKRANTZ Jørgen Baron. Hofjægermester, R.DM.; f. 16. April 1846 i Thisted; Søn af Geheimekonferensraad Baron Gottlob Rosenkrantz til Sophiendal, Liselund og Vorregaard og Hustru Louise f. Baronesse Rosenkrantz; gift m. Anna R., f. 9. Marts, Datter af Hofjægermester N F G Juel. Besiddelser: Sophiendal. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register). Student (Herlufsholm) 1866; cand. phil. 1867; Forpagter (senere Fjer) af Sophiendal ved Skanderborg; Besidder af det for Baroniet Rosenlund substituerede mindre Fideikommis. Adresse : Sophiendal pr. Skanderborg. ROSENKRANTZ Palle Baron, Overretssagfører, Forfatter; f. 22. April 1867 i Helsingør; Søn af Kammerherre, Ministerrcsideint, Baron Iver Rosenkrantz (død 1873) og Hustru Julia f. Mackenzie; gift m. Edle R., f. 10. April 1869 i Nørre Sundby, Datter af Købmand L M Nielsen (død 1896) og Hustru Margrete f. Jensen. Student (Borgerdydskolen) 1885; cand. jur. 1891; Sagførerfuldmægtig og ; Byfogedfuldmægtig i Rødby ; Herredsfuldmægtig i Nakskov ; Ekspeditionssekretær i Kbhvns Telefon-Aktieseiskab : Overretssagfører 1909; Medarbejder ved Politiken. Litterære Arbejder I Fruen paa Havreholm (1899); Bjørnø (1900); Retsl>ctjente (1901); Mordet i Vestermarie (1902); Hvad Skovsøen gemte (1903); Det tredie Skud (1904); Kgl. Elskov (1904); Anna Boleyn (1905): Markien af Carabas (1905); Amtsdommer Sterner (1906); Hen store Slange (1906); Claras Fristelser (1906); Bent Bille (1907); Amys Kat (1907); Den unge Pige. der

20 Ros 374 forsvandt (1907); Barberkniven (1907): Storhertugens Hjærte (1908); Bancals Hus (1908); Million Petersen (1908); Naar en Dommer tagrer fejl (1909); Dina (1910). Skuespillene : En Tilstaaelse (1900); En Skriftefader (1900); Fruen paa Broagcrgaard (1903); Oprejsning (1901): Regimentets Datter (1902); Fromme Løgne (1903); Nattens Dronning (1904); Gamle Billeder (1905); Den bestøvlede Kat (1908); Den røde Hane (1909): Isbjørnen (1909): Den gyldne Strøm (1909); Antinons (1909): I Terminen (1910); Dina (1910): talrige. Noveller i Tidsskrifter; Medarbejder ved den danske Regering og Rigsdag (1903). Adresse : Hambroe Allé 14. Hellenip. ROSENKRANTZ-CHARIS1US Christian Baron, Kammerherre, Hofjægermester, E.DM.p.p.: f. 2. Juli 1838 paa Hosenholm; Søn af Baron Hans Rosenkrantz og Hustru Anna f. Rigsgrevinde Fædder: gift m. Elisabeth R., f. 13. April paa Taarnholm ved Korsør, Datter af Kammerherre Harald Oxholm til Taarnholm. Besidder af det for Stamhuset Constantinshorg substituerede charisiske Fideikommis; Student 1856; cand. polit. 1862; F'ormand i Foreningen for Danmarks Fjerkræavl; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse; Frederiksgade 10, Kbhvn. ROSENSTAND Philip,.Overdommer, Justitsraad, K'.DM.FM. i Guld p.p.; f. 4. Okt i Skive; Søn af Herredsfoged Bh. P Rosenstand (død 1852) og Hustru f. Halse; gift m. Olivia Maria Frederikke f. Raphael (død 1902). Student (Aarhus) 1850; cand. jur. 1859; Gouvernementsfuldmægtig paa St. Croix 1860; Gouvernementssekretær 1863; Overdommer i den vestindiske Overret 1873; Byfoged i Helsingør 1881; Borgmester smstds Medlem af den vestindiske Kommission. Formand i Bestyrelsen for Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Udenl. Ordner: Pr.Kr.; R.St.Stan. Adresse: Cort Adelers Gade 1, Kbhvn. ROSENSTAND Vilhelm Professor, Genre- og Portrætmaler, R.; f. 31. Juli 1838 i Kbhvn.; Søn af Kammerraad A R Rosensland (dod 1872) og Hustru f. Wellmann; gift m. Clara Elise R., f. 14. Jan. i Kbhvn., Datter af Musiklærer Julius Jensen. Elev at Kunstakademiet 1858; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1861: deltog i Krigen 1864 som Officer; vandt den Neuhausenske Præmie 1865 og 67, Udstillingsmedaljen 1881 og Kunstmedaljen paa Verdensudstillingen i Wien 1873: Medlem af Kunstakademiet 1887 og af Akadcmiraadct Malerier : Genrebilleder fra Vendsyssel (1861); Fra Saxarmen ved Dannevirke (1865); Morgenen efter Bostrupfægtningen (1865): Tordenskjold i Karlsten (1867); P A Heiberg tager Afsked med Rahbek og dennes Hustru (1868, Hirsehsprungs Samling); Morraspillcre (1877); Landsbyfriseren (1878): Kortspillere (1878); 1 Forlegenhed (1880); Monter og Søn ved Pousse-Cafeen (1882); Udenfor a Portas Cafe (1883); Studenter rykke ud til Kjøbenhavns Forsvar 1659 (Universitetets Solennitetssal) ; En Scene af Erasmus Montanus prøves i Holbergs Nærværelse: Episode af Dybbølstillingens Forsvar; Fra Forposterne i Adresse : Gothersgade 143, Kbhvn. ROSENTHAL Israel Professor, Dr. med.; f. 23. Sept i Kbhvn.: Søn nf Grosserer W E Israel og Hustru Adeline f. Rosenth.il; gift m. Tertia R. f. 18. Aug. i Slagelse, Batter af Fubrikejer C G Kierulff og Hustru f. Nagel. Student, (v. Westenek«Institot) 18G8; med. Eks. 1875; Reservelæge ved Garnisons Sygehus ; Dr. med. 1882; Reservelæge ved Kommunehospitalet, ATd ; Afdelingslæge ved Poliklinikens Børneafdeling , ved sammes medicinske Afd ; Vakeinalor ved den kommunale Vakcinationsanstnlt ; Medredaktør af Medicinsk Aarsskrift ; Kommunelæge i Kbhvn ; Overlæge ved Kommunehospitalefs Afd. TI fra 1896; Medredaktør af Nordisk medicinsk Arkiv Medlem af Bestyrelsen for,,hegels Minde" fra 1898, Formand i samme fra 1909; Medlem af TSestjreisen for Silkeborg Yandkuranstalt fra 1904 og for Nordisk Kongres for indvortes Medicin ; Medlem af Repræsentantskabet for Vejlefjord Sanatorium fra siden 1907 dets Formand; Formand for Selskabet for fysisk Terapi og Diætetik ; Medlem af Kommissionen til Opførelse af et Hospital ved Bispebjerg 1906, af Hospitalefs B.vggokonmé 1908 og af Kbhvns Sygehjems Bestyrelse 1907; Formand i en Kommission til Revision af de kommunale Hospitalers Spiseregulativ 1907; Medlem af den alm. danske Lægeforenings Cancerkomité og ds. Forretningsudvalg 1907; Formand i Bestyrelsen for Kbhvns Luftkursted for ubemidlede Brystsyge 1909: Medlem af den internationale permanente Kongreskomité for Fysintherapi fra 1907;

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M)

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Peder Markersen født 7-10-1817, døbt 26-12-1817 i Errindlev Kirke. Forældre: Gårdmand Marker Madsen og Anna Hansdatter af Skovby. B.b. Rasmus Husmands

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Konfirmeret 1835 i Hårslev kirke, Skovby herred.

Konfirmeret 1835 i Hårslev kirke, Skovby herred. Ane F12 og F13 Hans Espensen og Sissel Margrethe Johannesdatter Hans blev født 19 apr 1821 i Aalsboe i Rørup sogn, Odense amt, søn af husmand og smed Espen Hansen (1789-1844) og hustru Mette Marie Hansdatter(1798-1840).

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827)

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827) Vor Frelsers Kirke, centrum i Klokker Brandts liv, og klokken fra 1725, som han ringede med. Klokken er ikke længere i brug. Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek. Foto fra Vor Frelsers Kirkes website. Johannes

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere