Ukrudtsmiddel nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukrudtsmiddel nr. 347-6"

Transkript

1 Ukrudtsmiddel nr Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indeholder 20% metsulfuron-methyl. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig overfor organismer, der lever i vand: kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhvede, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i hvede rug, byg, havre og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes om foråret. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 4 måneder efter behandlingen. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har 100g Nufarm Deutschland GmbH Im MediaPark 4e Köln Germany Tel: (+49)221/ indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr maer overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Førstehjælpsforanstaltninger: Øjenkontakt: Kommer produktet i øjnene skylles omgående med rigeligt vand; om muligt fjernes eventuelle Miljøfarligt kontaktlinser. Hudkontakt: Ved kontakt med huden vaskes med sæbe og vand. Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask tøjet og rens skoene før genbrug. Indånding: Flyt den pågældende ud i frisk luft. Indtagelse: Ved indtagelse fjernes produktet (granulaterne) fra munden, som derefter renses med vand. Drik vand. Fremkald ikke opkastning, medmindre det er foreskrevet af medicinsk personale. Søg læge. Ukrudtsmiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsemidler. Indeholder 20 % metsulfuron-methyl /1210/DK/Book

2 Isomexx Førstehjælpsforanstaltninger: Øjenkontakt: Kommer produktet i øjnene skylles omgående med rigeligt vand; om muligt fjernes eventuelle kontaktlinser. Hudkontakt: Ved kontakt med huden vaskes med sæbe og vand. Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask tøjet og rens skoene før genbrug. Indånding: Flyt den pågældende ud i frisk luft. Indtagelse: Ved indtagelse fjernes produktet (granulaterne) fra munden, som derefter renses med vand. Drik vand. Fremkald ikke opkastning, medmindre det er foreskrevet af medicinsk personale. Søg læge. BRUGSANVISNING ISOMEXX Generel information ISOMEXX er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og vintersæd uden udlæg. ISOMEXX optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig. ISOMEXX optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stopper dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskudet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold. ISOMEXX har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten. Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes andet end korn. Virkningsspektrum Når brugsanvisningen følges, har ISOMEXX effektiv virkning (> 85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i korn. Sprøjtning efter disse tidspunkter vil normalt have tilfredsstillende effekt, især på arter nævnt under Effektiv virkning. Effektiv virkning: Agergåseurt, hundepersille, spildraps, agersennep, hyrdetaske, ager stedmoder, agertidsel* lugtløs kamille, svinemælk*, alm. fuglegræs, skivekamille, rød tvetand,

3 gulurt (Amsinckia), alm. pengeurt, kornvalmue, hanekro, bleg pileurt, flerfarvet ærenpris, haremad, fersken pileurt, storkronet ærenpris. God virkning (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet): Markforglemmigej, gul okseøje, hejrenæb, snerle pileurt. Svag virkning: Burresnerre, svine-mælde, mark ærenpris, galtetand arter, sort natskygge, vedben ærenpris, hvidmelet gåsefod, liden nælde, vej pileurt. lægejordrøg, vindaks** * Frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet. ** svingende virkning. Begrænsning i anvendelse ISOMEXX må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg. Begrænsning i anvendelse efterfølgende afgrøde Hvis der er anvendt op til 20 gram ISOMEXX pr. ha, kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinter- og vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør. Hvis der er anvendt mere end 20 gram ISOMEXX pr. ha, kan der ikke dyrkes vinterraps i den følgende vækstsæson. Der kan ikke dyrkes roer, grønsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år ISOMEXX er anvendt eller det følgende år. Omsåning af et areal behandlet med ISOMEXX Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der ikke anvendes ISOMEXX eller andre sulfonylurea produkter. Anvendelse Dosering: Der må maximalt anvendes 30 gram ISOMEXX pr. ha. per sæson. VINTERSÆD Vinterhvede, triticale, vinterrug og vinterbyg*: Storkronet ærenpris, lugtløs kamille, alm. fuglegræs, raps, hanekro, alm. pengeurt, rød tvetand, kornvalmue, agerstedmoder og andre ukrudtsarter nævnt på etiketten under Effektiv virkning. Forår: Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt, men kan anvendes med god virkning, indtil fanebladet bliver synligt i vinterhvede og vinterrug - stadie 37. I vinterbyg må ISOMEXX ikke anvendes efter begyndende strækning - stadie 30.

4 Ukrudt 0-4 løvblade (opfølgning af efterårsbekæmpelse): Dosering: gram ISOMEXX pr. ha. Ukrudt 0-4 løvblade (ingen efterårsbekæmpelse): Dosering: gram ISOMEXX pr. ha. Ukrudt med mere end 4 løvblade og/eller dominerende agerstedmoderblomst og flerfarvet/storkronet ærenpris: Dosering: gram ISOMEXX pr. ha. * Vinterbyg: Der kan anvendes op til 20 gram ISOMEXX (4 g. ai) pr. ha pr. vækstsæson i vinterbyg, hvis afgrøden er i god vækst. Burresnerre: Blandingen ISOMEXX + STARANE 180 S kan udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans. Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme,opnås den bedste samlede effekt ved at udsprøjte ISOMEXX tidligt og STARANE 180 S senere - evt. sammen med andre midler. Dosering: gram ISOMEXX + 0,6 l STARANE 180 S pr. ha. Dosering af ISOMEXX udfra ukrudtsflora, laveste dosering på småt ukrudt. Doseringen af STARANE 180 S kan justeres efter anbefaling på produktets etikette. Tilsætning af sprede-/klæbemiddel: Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til ISOMEXX, da det kan give midlertidig væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist at tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af ISOMEXX. Ved doser under 4 gram og tørt vejr, kan tilsætningen af 0,05% sprede- /klæbemiddel stabilisere virkningen, således at der i nogen tilfælde kan opnås en tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse. VÅRSÆD Agerstedmoder, hanekro, lugtløs kamille og andre ukrudtsarter nævnt på etiketten under Effektiv virkning. Behandling foretages på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter med kimblade - 4 løvblade. Dosering: GRAM ISOMEXX pr. ha. Højeste dosering ved stor forekomst af agerstedmoderblomst og flerfarvet/storkronet ærenpris. Gul okseøje: Behandling foretages på fugtig jord med saftspændte ukrudtsplanter med op til 4 løvblade. Dosering: GRAM ISOMEXX + 0,5 l OXITRIL CM pr. ha. Maksimaldosering: For at sikre at den mængde ISOMEXX, der rammer jorden overholder kravene til godkendelsen, tilpasses den maksimalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie.

5 Behandlingstidspunkt i forh. til afgrødens vækststadie St St. 30 St. 31 St. 32 Maksimal dosering (gram/ha) 10 gram ISOMEXX 15 gram ISOMEXX 28 gram ISOMEXX 30 gram ISOMEXX Minimering af risiko for resistensdannelse. Ved ensidig anvendelse gennem en årrække af samme ukrudtsmiddel eller af ukrudtsmidler med samme virkemekanisme, er der risiko for udvikling af resistens over for midlet eller gruppen af midler. For at forhindre eller forsinke mulig udvikling af resistens i forbindelse med brugen af ISOMEXX bør følgende retningslinier følges: Undgå ensidig gentagen brug af ISOMEXX elle andre sulfonylurea-produkter på samme mark. Etabler et sædskifte, der sikrer brug af andre midler med anden virkemåde, og som kontrollerer de samme ukrudtsarter som ISOMEXX. Integrer mekaniske eller andre dyrkningsmæssige metoder i ukrudtsbekæmpelses-programmer, når det er praktisk muligt. Undgå et ukrudtsfrø fra resistente planter flyttes til andre marker ved f.eks.rengøring af mejetærsker og andre maskiner og redskaber. Der er fundet flere tilfaelde af resistens i alm. Fuglegraes og kornvalume samt et enkelt tilfaelde i alm. Hanekro og i gul okseøje over for sulfonylurea herbicider. Blandinger med andre midler ISOMEXX kan generelt blandes med relevante ukrudts- og svampemidler i korn. ISOMEXX kan endvidere blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 liter vand, og der må ikke blandes med sprede-/klæbe -middel. Der bør maksimalt blandes 2 produkter. Tilberedning af sprøjtevæsken. Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Udsprøjt ISOMEXX i liter vand pr. ha. Fyld sprøjten halvt op med rent vand. Hold cirkulationen igang hele tiden. Tilsæt den beregnede og opmålte mængde ISOMEXX. Spredeklæbemiddel tilsættes til sidst umiddelbart inden påfyldningen afsluttes. Sprøjtevæsken skal anvendes samme dag, den er tilberedt. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.

6 Sprøjteudstyr. Begynd altid sprøjtearbejdet med en rengjort sprøjte. Alle rester og indvendige belægninger bør være fjernet. Sprøjten skal være korrekt indstillet, og behandlingen skal udføres, så overlapninger undgås. Undgå altid vinddrift til nærliggende afgrøder, især til marker hvor der er andre afgrøder end hvede og triticale, samt til drivhuse, vandløb og søer. Vejledende angivelse af væskemængde, dysevalg, tryk og kørehastighed. Rengøring av sprøjteudstyr efter behandling med Isomexx Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal vare monteret med spuledyser til invendig rengøring af tanken og sprøjten skal være montert med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler. Samtidigt med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af Vandmængde Hardi ISO F 110 Hardi ISO LD 110 Tryk Kørehastighed 100 l vand / ha Grøn Grøn 2,5 Bar 6,6 km/t 150 l vand / ha Gul Gul 2,5 Bar 5,8 km/t 200 l vand / ha Lilla Lilla 2,5 Bar 5,5 km/t bekæmpelsemidler, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts Inden sprøjten anvendes i andre afgrøder end hvete og triticale, skal sprøjteudstyret renses grundigt. 2. Umiddelbart efter behandlingen skal tanken skylles grundigt med rent vand. Under rengøringen aktiveres alle ventiler/haner, så alle slanger bliver rengjort. Skyllevandet udsprøjtes i den behandlede mark.

7 3. Fyld sprøjten med vand og tilsæt 0,3 liter 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 l vand ( evt. alm. Salmiakspiritus 1 l pr. 100 l vand eller All Clear Extra 0,5 l pr. 100 l vand). Skyl slanger og bom, fyld igen tanken med vand og lad den stå i mindst 15 minutter under cirkulation. Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration som anvendt til sprøjten. Tøm tanken gennem bommen/dysen i den behandlede mark. 4. Gentag p. 3! 5. Skyl tanken/sprøjten grundigt i 5 minutter. Skyllevandet udsprøjtes i den behandlede mark. Håndtering af rester af produktet og tom emballage. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Opbevaring Opbevares under kølige, tørre forhold.

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere