Grafisk tilrettelæggelse: Grethe Bruun og Barbara Clemmensen, Grafisk. Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafisk tilrettelæggelse: Grethe Bruun og Barbara Clemmensen, Grafisk. Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S"

Transkript

1 Titel: Bind 2: Indre Vesterbros fornyelse Eksempler og turguide Luftfotos: JW Luftfoto Hasse Christensen Udgivet af: Bygge- og Teknikforvaltningen Københavns Kommune Udarbejdet af: Byfornyelse København SBS Plan & Arkitektur, Københavns Kommune Grundkort: (c) Copyright og ophavsret til kortgrundlaget tilhører Stadskonduktørembedet, Københavns Kommune. Grafisk tilrettelæggelse: Grethe Bruun og Barbara Clemmensen, Grafisk Design MDD Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S Udgivet: 2005 ISBN? Fotos: Sten Lange (Slow Foto) Plan & Arkitektur Vej & Park Byfornyelse København SBS Byfornyelse Nobel Arkitekter A/S: s. 32 Jørgen Jørgensen Byens Tegnestue: s. 43 Tove Lading: s. 64 C. F. Møllers Tegnestue: s. 13 tv., mf. Charlotte Skibsted: s. 9 th. Dorthe Krog: s. 23 2

2 Indledning Dette hæfte er et supplement til bind 1 Vesterbros fornyelse - Planlægning og gennemførelse, der beskriver den samlede byfornyelse betragtet udfra mål og retningslinier i 1991-handlingsplanen, og hvor der gives status over de generelle problemstillinger. Bind 2 Vesterbros fornyelse - Eksempler - Turguide er bygget op som en række opslag - ét eller to for hver af områdets 23 karreer og udvalgte lokaliteter, der fortæller historier fra Indre Vesterbros byfornyelse. De væsentligste eksempler på byfornyelsens resultater beskrives med udgangspunkt i de fysiske forandringer. For hver karré er en databoks med angivelse af antal ejendomme, ejerforhold, antal boliger før og efter byfornyelsen, de vigtigste overordnede økonomital, og hvilke rådegivere der har haft med den pågældende karré at gøre. Det har ikke været muligt at angive rådgiverne og entreprenørerne på ombygningerne af de enkelte ejendomme. I nogle af eksemplerne findes henvisninger til afsnit i bind 1, der beskriver generelle forhold i tilknytning til eksemplet, ligesom der i bind 1 er henvisninger til eksemplerne i dette hæfte. I karreernes databokse er angivet de rammebelastende udgifter, hvorved forstås de samlede udgifter for gennemførelse af den offentligt støttede byfornyelse i karreen. Rammerne er de statslige rammer for byfornyelsesomkostningerne. Udgifterne er opgjort pr , men rummer naturligvis forskellige prisindeks for de enkelte projekter. Der er endnu ikke aflagt samlet regnskab for nogen karreer på Indre Vesterbro. De økono- miske oplysninger skal derfor tages med det orbehold, at de er baseret på delprojekternes økonomi og de deraf afledte erfaringsmæssige omkostninger til planlægning og administratin m.v. For de få karreer, hvor økonomien for ombygningen af alle ejendomme endnu ikke er godkendt, er de økonomiske oplysninger baseret på den godkendte finanseringsplan for karreen. Ved de omtalte eksempler er indsat et nummer i en ring. Bagest i hæftet findes et kort, hvorpå disse numre er angivet, så det er muligt at sammenstykke en tur gennem området, bestående af netop de eksempler, der er størst interesse for. Indledning 3

3 4 Indhold

4 Indhold 5

5 Karré 1 Skydebanehave-karreen Karreen er delt i to halvdele på hver sin side af Skydebaneporten. Den østlige del er lang og smal med små friarealer, den vestlige var før byfornyelsen præget af baggårdsbebyggelse. De centrale diskussionsemner har derfor naturligt nok været nedrivning/bevaring af et beboelsesbaghus, Absalonsgade 30, og gårdanlæggenes udformning. Derimod har der stort set været enighed om bevaring af forhusene og nedrivningen af bagbygningerne med Fakta og danserestauranten Tunesia. Karrérådet ønskede Absalonsgade 30 C-E bevaret, dels for at fastholde 30 små billige boliger der i øvrigt havde fjernvarme og fællesbad i kælderen, men også for at bevare et karakteristisk miljø. I en første byfornyelsesbeslutning bevaredes baghuset, men flere beboere var usikre overfor bevaringen, bl.a. af hensyn til mulighederne for friarealer. En underskriftindsamling blandt beboerne i baghuset gav ikke opbakning til bevaringen, og efter en supplerende byfornyelsesbeslutning blev bygningen nedrevet. På karré- og ejendomsmøder drøftedes mulighederne for at forbedre de østlige friarealer ved at regulere skellet ind mod Skydebanehaven. Især for boligerne i Absalonsgade kniber det med pladsen, men fredningen af Skydebanehaven gjorde det ikke muligt at flytte skellet. De nordligste ejendomme, Absalonsgade 14 og 16, er efter eget ønske ikke omfattet af karreens fælles gårdanlæg. Derimod er Absalonsgade 28 omfattet, selvom beboerne i ejendommen protesterede med henvisning til, at deres nære friarealer ville blive gennemgangsareal, hvilket gårdanlæggets udformning dog tager højde for. Fra tre ejendomme, Absalonsgade 16, 22 og 24, var der i planfasen forslag om at gennemføre byøkologiske forsøg: Solcellestrøm til vaskemaskiner, belysning m.v., glasaltaner kombineret med varmluftventilation og regnvandsopsamling til brug for toiletskyl. Ingen af forslagene er realiseret. Solcellerne og regnvandsopsamlingen blev ikke fulgt op i andelsboligforeningernes projekter, og kommunen støttede ikke glasaltaner af arkitektoniske grunde. Antal ejendomme: 16 ejendomme (19 matr.), alle omfattet af byfornyelsesbeslutning, heraf - 10 ejendomme, bygningsistandsættelse - 2 uden bygningsistandsættelse - 2 tidligere istandsat, boligforbedring (Kap. III) - 1 tom grund, forlods nedrevet (Kap VIII) Antal lejligheder: 281 før, 238 efter, idet 30 er nedlagt ved nedrivning, 15 ved sammenlægning og 2 er nyindrettet i en tagetage Antal råde-over ejendomme: 4 bygninger, alle med henblik på nedrivning Antal opfordringsejendomme: 11 (9 andelsboligforeninger, 1 privat udlejning) Årstal: Planlægning igangsat 1995 Programgrundlag, marts 1996 Byfornyelsesbeslutning, marts 1997 Supplerende beslutning, juni 1998 Sidste ejendom færdig, 2002 Gårdanlæg forventet afsluttet 2003/2004 Økonomi: Rammebelastende udgifter ca. 241 mio. kr. Gårdanlæg 5,4 mio. kr. Rådgivere: Forretningfører, Byfornyelse København Registrering, AI-Gruppen AS Gårdanlæg, Lanskabsarkitekt Henrik Fog-Møller Afstivning af Skydebane-muren, Marianne Ingvartsens Tegnestue. 6 Skydebanehave-karreen

6 Skydebane-muren et fredet bygningsværk Skydebanens grund strakte sig oprindeligt fra Vesterbrogade til Kalvebod Strand. Ved etableringen af Istedgade i 1886 blev den sydlige del frasolgt og anlægget blev afsluttet med den imponerende skydebanemur, tegnet af arkitekt Ludvig Knudsen i gotisk borgstil. Skydebanen er nu omdannet til offentlig park og legeplads, et af Vesterbros få grønne friarealer. Skydeselskabets hovedbygning, en af de få bygninger på Vesterbro fra 1700-tallet, er fredet og huser Københavns Bymuseum. Skydebanemuren blev fredet i I forbindelse med karreens byfornyelse er sidebygninger og bagbygninger på begge sider af porten nedrevet. Bygningerne var bygget sammen med skydebane-muren, der måtte understøttes succesivt under nedrivningen. Den nuværende permanente afstivning er udformet af arkitekt Marianne Ingvartsen, hvis konkurrenceprojekt fra infill-konkurrencen i 1997 (se Skomager-karreen), skulle have været opført på tomten vest for muren. Nybyggeriet blev et andet, uden direkte arkitektonisk sammenhæng med murafstivningen. Skydebanemuren blev fredet i Absalonsgade 28 - et bevaringsværdigt baghus Ejendommens baghus, tegnet af arkitekt Aage Langeland Mathiesen, er opført i 1902, mere end 40 år efter forhuset. Huset er usædvanligt med sin svungne facade ud mod Skydebanehaven og et interessant og vellykket forsøg i den herhjemme ret sjældne jugendstil, og bygningen har høj bevaringsværdi. Den samlede ejendom er istandsat med byfornyelsesstøtte efter modellen for spredt indsats, forud for den egentlige byfornyelse. Absalonsgade 22 utraditionel planløsning I byfornyelsessammenhæng er de mere fantasifulde boligindretninger og arkitektoniske løsninger af begrænset omfang. Absalonsgade 22 er en af undtagelserne, hvor der er eksperimenteret måske uden det tætte samarbejde med beboerne. Lejlighederne var oprindeligt 3 vær. på 79 m 2 med mini-kammer, Absalonsgade 28, baghuset, en af de få bygninger i området bygget i jugendstil. skabs-wc og lille køkken. Ved istandsættelsen er bitrappen nedlagt, og der er indsat ny brandsikker hovedtrappe, så lejlighedernes nettoareal er øget. De nye lejligheder har stort køkken-alrum med køkken-disk i hele længden og vestvendt altan mod Skydebanehaven. Skydebanehave-karreen 7

7 Karré 2 Skydebane Øst-karreen Antal ejendomme: 10 ejendomme (21 matr.), alle omfattet af byfornyelsesbeslutning. - heraf 8 (15 matr.), bygningsistandsættelse - 1 institution, plejeboliger - 1 (4 matr.) nybyggeri, almene boliger Antal lejligheder: 323 før, 302 efter, idet 66 er nedlagt ved nedrivning, 3 ved sammenlægning og 48 er nybyggede Antal råde-over ejendomme: 3 med henblik på istandsættelse, 3 ejendomme og 3 bagbygninger med henblik på nedrivning Karreen var med i Handlingsplanens 1. etape og blev derfor en prøve på, hvor langt kommunen ville strække sig i opfyldelsen af lokale ønsker. Mange af beboernes idéer er ikke realiseret, f.eks. bevaring af Absalonsgade 36-38, tag-drivhus, glasfacader, mulighed for lejlighedsbytning, pensionistboliger i stueetagen, fællesbad, beboermedvirken i gennemførelsen, tagterrasser, kollektiv genhusning samt idéer til økologiske projekter: Aktiv og passiv solvarme, regnvandsopsamling til toiletskyl m.v. En stor del af ønskerne var fremsat af beboere i ejendomme, som det af økonomiske grunde ville være meget vanskeligt at bevare og istandsætte, eller som var foreslået overtaget af kommunen med henblik på lejlighedssammenlægninger og total istandsættelse. Mange af netop de beboere, der fremsatte ønsker til beslutningen, skulle derfor genhuses permanent. Repræsentantskabet for byfornyelsen på Vesterbro var også på banen med en indsigelse, der udtrykte frygt for voldsom beboerudskiftning pga. nedrivninger og med ønske om dialog om realisering af Handlingsplanens sociale dimension. Kommunen fandt disse ønsker vanskelige at opfylde, men andre lokale ønsker blev gennemført: Hegning mod plejeboligerne i Sdr. Boulevard 22 (senere sløjfet efter lokalt ønske), lydisolering mod støjende gader, reel indflydelse på gårdanlægget, og specielt for AB Skydebanen: Lejlighedsudvidelser, fællesrum, fjernelse af bunkers, mobilsug, bibeholdelse af gårdafsnit med privat karakter og, via tillægsbeslutning, nedrivning af et bevaret erhvervsbaghus, Absalonsgade 46, sidehus th. Antal opfordringsejendomme: 5 (11 matr., 3 privat udlejning, 1 andelsboligforening, og 1 ejerforening) Årstal: Planlægning igangsat 1991 Byfornyelsesbeslutning, december 1992 Supplerende beslutning, februar 1997 Sidste ejendom færdig, august 2000 Gårdanlæg færdigt, juni 2000 Økonomi: Rammebelastende udgifter ca. 370 mio. kr. Gårdanlæg, 5,9 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. til stikgaderne Rådgivere: Forretningfører, Byfornyelse København Registrering, Dominia AS Gårdanlæg, Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted 8 Skydebane Øst-karreen

8 Flytbart gårdanlæg, hvor elementerne kunne genanvendes i andre karreer, der ventede på bygningernes renovering. Det færdige gårdanlæg i Skydebane-øst karreen - en af de få store karreer, hvor det har været muligt at arbejde med terrænformerne. Flytbart gårdanlæg For at gøre karreens friarealer brugbare, indtil byfornyelsen for alvor gik i gang, blev der med særligt tilskud fra By- og Boligministeriet etableret et flytbart gårdanlæg. Disponeringen var baseret på skitseoplæg fra Karrérådet og anlægget bestod af en række elementer, produceret i et samarbejde mellem kommunens Arbejdssekretariat og Teknisk Service. Elementerne kunne genanvendes i andre karreer, som kom i en lignende situation. De bestod af plantekummer med tilhørende espalier-hegn og slyngplanter, træer og buske udplantet i stålkurve, så de kunne flyttes, sveller til højbede og muld og rullegræs til at dække bakkelandskab af murbrokker. I Skydebane Øst-karreen fungerede anlægget et par år, hvorefter dele af det blev lånt ud til andre karreer, bl.a. Tietgens Karré. Herefter fik elementerne en krank skæbne, da der ikke var taget højde for oplagring og vedligeholdelse. Gårdanlæg med bakkelandskab Idéerne bag karreens specielle gårdanlæg er, at en voldsom landskabelig form skal markere sig i den meget åbne karré, at overskudsjorden fra nybyggeriet i Absalonsgade udnyttes, at byfornyelsens og nybyggeriets friarealer integreres i en fælles form, og at imødekomme ønsket om private nærarealer i AB Skydebanens gårdlommer. Den lille scene - de blå mure med blåregnespalieret i den nordlige ende af gården - lignede oprindeligt en minivilla klemt inde mellem to baghuse i Absalonsgade 36. Den var tænkt nedrevet, men fik lov at overleve som et spor fra fortiden, oprindeligt tænkt som et beboerstyret medbygprojekt. Manglende lokal interesse for et fælleshus gjorde, at den i stedet blev et spektakulært indslag i gårdanlægget. Almene boliger, Absalonsgade De 48 almene boliger i Absalonsgade er opført af boligorganisationen Samvirkende Boligselskaber (SAB) i 1999 med gadens oprindelige facade-takt som arkitektonisk hovedmotiv. I første omgang blev rammebeløbet overskredet med 30%, og efter voldsomme reduktioner blev projektet godkendt med en overskridelse på 23%. Forløbet viser, at kvalitetspræget nybyggeri ikke kan holdes indenfor rammebeløbet, men det viser også, at man bør have for øje, at den medfølgende høje husleje (i Absalonsgade 36-44: 850 kr./m 2 /år), kan give sociale skel og vanskeliggøre opbygningen af nye netværk. Skydebane Øst-karreen 9

9 Karré 3 Absalonsgade-karreen Absalonsgade-karreen havde forud for byfornyelsen været omfattet af forsanering, hvor forhuse og tæt baggårdsbebyggelse med små kondemnable lejligheder blev nedrevet. I alt forsvandt ca. 140 boliger og 8 erhvervsbygninger, og på de kommunalt ejede tomter mod Absalonsgade opførtes en midlertidig vuggestue og en offentlig, bemandet legeplads, og de tilbageblevne boligejendomme fik et fælles gårdanlæg etableret af kommunens gårdrydningskontor, nu Grønne Gårde. Da byfornyelsesplanlægningen blev igangsat i 1995 havde karreen mod Absalonsgade et åbent og grønt præg, og beplantningen var allerede år gammel. Diskussionerne handlede derfor i første omgang om, om der overhovedet skulle bygges nyt langs Absalonsgade, nu hvor beslutningen om nybyggeri på den anden side af gaden (karré 2) var truffet. Fra beboerside ønskede man i første omgang det grønne bevaret, men gik i næste omgang ind på et kompromis, hvorefter der kunne bygges institutionsbyggeri i 2 etager. Kommunen holdt imidlertid fast i sine planer om kombineret institutions- og plejehjemsbyggeri i 41/2 etage. Arkitekterne Nøhr & Sigsgaard vandt en idékonkurrence, også i 1995, og har i samarbejde med boligorganisationen Samvirkende Boligselskaber (SAB) og kommunen stået for opførelsen af byggeriet. En anden væsentlig debat handlede om nedrivning kontra istandsættelse af 2 af karreens dyreste ejendomme, Istedgade 43 og Eskildsgade Nedrivning ville samtidig true den ligeså dyre, men bevaringsværdige hjørneejendom, Istedgade 39-41/Eskildsgade 42, idet der ved nedrivning af denne kunne skabes en sammenhængende byggemulighed med lavere omkostninger. Beregninger viste dog, at nedrivnings/nybyggeri-løsningen total-økonomisk var den mindst attraktive og i byfornyelsesbeslutningen holdt kommunen fast i en bevaring af alle 3 ejendomme. I 3 af karreens råde-over ejendomme udføres byggetekniske forsøg (solskodder, den ny kakkelovnskrog, alternativ isolering), der har baggrund i en idékonkurrence i foråret 1997: Design af miljørigtige bygningsdele i Byfornyelsen, udskrevet af Byfornyelse København og Teknologirådet i samarbejde med Danske arkitekters Landsforbund og Danske Designere. Antal ejendomme: 18 ejendomme, alle omfattet af byfornyelsesbeslutning, - heraf 9, bygningsistandsættelse - 5 (matrikler) med nybyggeri, børneinstitution og plejeboliger - 2 (matrikler), andelsboligforening, moderniseret uden offentlig støtte - 2 ejendomme, med forlods boligforbedring Antal lejligheder: 244 før, 247 efter, idet 44 er nedlagt ved sammenlægning (heraf skønnet 10 i Halmtorvet 48-50), og 47 plejeboliger er indrettet i nybyggeri Antal råde-over ejendomme: 4 ejendomme, alle med henblik på istandsættelse Antal opfordringsejendomme: 5 (4 andelsboligforeninger, 1 ejerforening) Årstal: Planlægning igangsat 1995 Byfornyelsesbeslutning, december 1996 Bygningsistandsættelser, sidste forventet afsluttet 2003 Gårdanlæg forventet afsluttet 2003 Økonomi: Rammebelastende udgifter ca. 168 mio. kr. Gårdanlæg, 4,3 mio. kr. Forsøg på 4 råde-over ejendomme, 2,8 mio. kr. Rådgivere: Forretningfører, Byfornyelse København Registrering, KBI Rådgivning A/S Gårdanlæg, Nøhr og Sigsgaard v/ landskabsarkitekt Carsten Lassen 10 Absalonsgade-karreen

10 Ældreboliger og vuggestue i samme hus SAB s indbudte arkitektkonkurrence var speciel. Man efterlyste nye idéer til planløsninger og organisering af plejehjemsboliger kombineret med en børneinstitution, men ikke konkrete arkitektoniske bud på udformningen. Arkitekturen er nutidig og tager udgangspunkt i gadens oprindelige facadeopdeling uden, at der er gjort meget væsen af vuggestuen i den nordlige del af stueetagen. Den markerer sig til gengæld mod gården med legeplads formet, så meget af friarealet rettes mod karreens boliger, og så den indgår i helheden. Ældreboligernes friareal er en del af karreens fælles gårdanlæg. Som de andre nybyggerier i området har også dette haft en lang projekterings- og byggetid med overskridelse af rammebeløbet. Yderligere var det ramt af omfattende jordforurenings- og funderingsvanskelig heder. Byggeriet stod færdigt i år 2000 og har kostet 41,3 mio.kr., svarende til kr./m 2 (2000-priser). Absalonsgade Plejehjemsboliger kombineret med børneinstitution, der markerer sig mod gården. Mod gaden har plejehjemmet fået et særlig markant indgangsparti, mens børneinstitutionen nærmest er helt anonym. Absalonsgade-karreen 11

11 Absalonsgade-karreens gårdanlæg er for hovedpartens vedkommende baseret på en tidligere gennemført gårdrydning, projekteret af kommunes gårdrydningskontor, nu kaldet Grønne Gårde. Gårdanlægget er projekteret af arkitekterne Nøhr & Sigsgård, der også har stået for nybyggeriet. Gårdanlægsplan Andelsboliger istandsat uden byfornyelse AB Halmtorvet ønskede ikke byfornyelse og fik lov til at istandsætte uden offentlig støtte. Ejendommen er det ene af to tilfælde på Indre Vesterbro, hvor man har takket nej til at få del i byfornyelsesmidlerne. Budgetter og regnskaber viste, at AB en havde planlagt en successiv modernisering af lejlighederne. Hvordan kvaliteten så er blevet, er der ingen tilgængelige udsagn om. 12 Absalonsgade-karreen

12 Solskodder på gårdfacaden i Istedgade 43. Centralt placerede varmekilder i Eskildsgade Køkkenpåbygninger i privat andelsboligforening Eskildsgade Solskodder I Istedgade 43 er bevægelige solskodder kombineret med franske altaner opsat på gårdsiden. De skal give både arkitektonisk og energimæssigt tilskud og skærme for støj og kulde. I lukket position isolerer de, åbne opsamler de varme fra solens stråler og transporterer den ind i boligen via et regulerbart spjæld. Effektiviteten kan måle sig med traditionelle luftsolfangere. Den nye kakkelovnskrog I ejendomme med fjernvarme anvendes skorstenene ikke mere. Eskildsgade har radiatorerne placeret centralt i lejlighederne, og skorstenene bruges til rørføringer og indføring af frisk luft, der blandes med ventilationsluften og opvarmes af rørene og radiatorerne. Der spares materialer, anlægsomkostninger og varme, og luft/ventilation og lydisolering bliver bedre. Og det er pænere end traditionelle radiatorer under vinduerne. Alternativ isolering Med baggrund i Miljø- og Energiministeriets udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering har man i Istedgade 39-41/ Eskildsgade 42 og Eskildsgade afprøvet papirgranulat og hør som isoleringsmateriale. Der er endnu ikke resultater af forsøget, men målet er en bæredygtig produktion, herunder reducerede arbejdsmiljømæssige problemer. Absalonsgade-karreen 13

13 Karré 4 Eskildsgade-karreen En central diskussion i Eskildsgade-karreen har været nedrivning kontra istandsættelse, specielt hvad angår 3 ejendomme: Eskildsgade 6, 8 og 10, Eskildsgade og 16 18, der alle har høje istandsættelsesomkostninger. Der har også været debat om lejlighedssammenlægning, idet der i Eskildsgade var i alt 151 små lejligheder, hvor man kun vanskeligt kunne installere wc/bad uden sammenlægning. Karrérådet for Skydebanehave-karreen, Eskildsgade-karreen og Svendsgade-karreen (Karré 1, 4 og 7), har gennem hele planlægningsprocessen været en meget aktiv medspiller. Bl.a. ansatte Karrérådet i samarbejde med Vesterbro Byfornyelsescenter to arkitekter, der havde til opgave at formulere beboernes ønsker til byfornyelsesbeslutningen. På baggrund af deres arbejde argumenterede Karrérådet kraftigt mod tanker om nedrivninger i Eskildsgade og mod omfattende lejlighedssammenlægninger. I det videre debatforløb om byfornyelsesforslaget - der lagde op til bevaring, men også sammenlægninger - har beboerne, Karrérådet og byfornyelsesselskabet bl.a. diskuteret råden-over og beboerdeltagelse i projektering og gennemførelse, medbyg projekter og modeller for overtagelse af ejendomme på andelsbasis. Resultatet blev, at der i forbindelse med vedtagelsen af byfornyelsesbeslutningen, blev givet løfter til beboerne om, at kommunen ville søge By- og Boligministeriets støtte til et forsøgsprojekt om reel beboerindflydelse i råde-over ejendommenes fornyelse. Karreen havde allerede i 1982 fået et fælles gårdanlæg, projekteret og udført af kommunens Gårdrydningskontor (nu Grønne Gårde ). Der har derfor ikke i byfornyelsen været afsat penge til andet end en opfølgning på den retablering, som de enkelte entreprenører skal foretage. Både gaderne omkring karreen og karreen i sig selv er imidlertid meget snævre, og de samlede overlappende byggeaktiviteter har slidt godt på beplantning og hegn. Man søgte derfor i fællesskab at få etableret en entreprenørernes retablerings-pulje til en senere fælles retablering. Idéen blev imidlertid opgivet, da ordningen viste sig at være meget kompliceret og dyr at administrere. Antal ejendomme: 19 ejendomme (20 matr.), alle omfattet af byfornyelsesbeslutning - heraf 17 ejendomme, bygningsistandsættelse - 1 (2 matr.) med nybyggeri, ungdomsboliger - 1 anvendt af politiet Antal lejligheder: 324 før, 285 efter, idet 40 er nedlagt ved sammenlægning og 1 er ny-indrettet i en tagetage Antal råde-over ejendomme: 7 ejendomme, alle med henblik på istandsættelse Antal opfordringsejendomme: 10 (9 andelsboligforeninger, 1 privat udlejning) Årstal: Planlægning igangsat 1996 Byfornyelsesbeslutning, april 1998 Bekendtgjort: 1. etape, maj 1999, 2. etape april 2000 Bygningsistandsættelser, sidste forventet afsluttet 2004 Gårdanlæg forventet afsluttet 2005 Økonomi: Rammebelastende udgifter ca. 290 mio. kr. Retablering af gårdanlæg, 0,7 mio. kr. Ramme for forsøg, 1.9 mio. kr. Rådgivere: Forretningsfører, Byfornyelse København Registrering, Dominia AS Gårdanlæg, Gårdrydningskontoret Forsøg, Byfornyelse København og forskellige øvrige rådgivere 14 Eskildsgade-karreen

14 Byfornyelsesbeslutningen blev truffet på et tidspunkt, hvor kommunens byfornyelsesramme var blevet kraftigt beskåret, og det var nødvendigt at etapedele realiseringen. Planlægningen blev besværliggjort, og det skabte lokal nervøsitet for, om støtten blev reduceret. Kommunens stramme byfornyelsesøkonomi har endvidere betydet, at en række af opfordringsejendommene ikke har kunnet få tillægsbevilliger, men har måttet finansiere overskridelser som såkaldt aftalt boligforbedring. Beboere som bygherre et forsøgsprojekt I dag projekteres 4 af karreens 7 råde-over ejendomme under forsøget Beboere som Bygherre, og der genhuses efter en model, hvor det er muligt efter eget ønske at flytte tilbage til en anden råde-over ejendom i gaden, hvor lejlighedsstørrelser og huslejer passer en bedre. Tilsvarende kan man deltage i den fremtidige ejendoms beboerudvalg, der følger projekteringen. Procesforsøg en del af Værktøjskassen I tilknytning til 3 råde-over ejendomme i karreen gennemføres såkaldte værktøjskasse-projekter, der har til formål at lette byfornyelsesprocessen og øge produktiviteten. Projekterne forløber uafhængig af, om projektering og gennemførelse sker med beboere som bygherre og påvirker kun i beskedent omfang denne del af processen. Selvstyrende byggeplads (Eskildsgade 38-40/Istedgade 54) er anden generation af det såkaldte Multisjakforsøg. Byggeriet udføres af selvstyrende håndværkersjak, sammensat af flere faggrupper, og med analyse af overenskomst-, branche- og fagforeningsmæssige forhold. Team-rådgivning og team-entreprise (Eskildsgade og Eskildsgade 24-26) skal udvikle og afprøve procesværktøjer og samarbejdsmodeller for byggeriets tidlige faser. De involverede skal blive enige om, hvad det er vigtigst at sikre i projektet, og samarbejdet styres efter fælles tidsplaner, vejledninger, checklister samt modeller for bl.a. kontraktindgåelse og konfliktløsning. Gadeprojekterne i Absalonsgade Karrérådet og dets Gaderumsgruppe havde tidligt i planfasen idéer til trafiksanering og helhedsprægede facadeløsninger. Det førte til to projekter med hver sin publikation, begge udgivet i marts I Visioner for tre Gader giver Karrérådet i samarbejde med arkitekt Connie Hvidtfeldt og Vesterbro Byfornyelsescenter, v/ arkitekt Julie A. Swane, forslag til trafiksanering og kommer med helhedsbetragtninger for gadernes facader. I Farvesætning af Absalonsgade søger man at skabe fælles grundlag for rådgiverne og kommunen om facadernes bearbejdning og farvesætning. Publikationen er udarbejdet på Karrérådets initiativ af arkitekt Bente Lange, og udgivet af Købehavns kommunes Plandirektorat (nu Plan & Arkitektur) og Byfornyelse København (se Planlægning og gennemførelse, side Absalonsgade 15. Ejendommenes facadebehandling og farvesætning er søgt styret efter fælles retningslinier. Eskildsgade-karreen 15

15 Karré 5 Eriksgade-karreerne Eriksgade-karreerne hørte før byfornyelsen til områdets mest nedslidte. På begge sider af Eriksgade rummede ejendommene, hvoraf mange var kommunalt ejede, et stort antal små 2-værelses lejligheder uden bad og centralvarme (80% 1-2 vær. lejligh. i karreen). Karreerne var samtidig før byfornyelsen hårdt belastet af sociale problemer og narko-misbrug. Den særligt ringe tilstand var baggrunden for politiske ønsker om at få ryddet op. I november 1991 blev et debatoplæg med forskellige modeller for karreernes fornyelse offentliggjort. Modellerne spændte fra bevaring af det hele til nedrivning af begge sider af Eriksgade. I juni 1992 offentliggjordes et byfornyelsesforslag baseret på en midtermodel, hvor den sydlige del blev bevaret med reduktion af 15 lejligheder ved sammenlægning, og den nordlige del nedrevet for at skabe lys og luft til Gasværksvejens Skole og boligerne, der også skulle have friarealer som supplement til den snævre gård. Forslaget affødte imidlertid voldsomme lokale protester, hvorefter kommunen i december 1992 offentliggjorde et nyt forslag, hvor både syd- og nordside blev bevaret, men hvor man samtidig gennemførte sammenlægning af alle 2-værelses lejligheder efter den såkaldte 4-3 løsning. Forslaget betød en samlet reduktion på 46 lejligheder, men gav kun begrænsede indsigelser, der stort set alle kunne imødekommes i den endelige beslutning i april Byøkologiske erfaringer I byfornyelsesbeslutningen blev der lagt op til byøkologiske løsninger i sammenhæng med moderniseringsarbejderne, bl.a. ressourcebesparende armaturer og installationer, centralvarme forberedt for lavtemperaturfjernvarme og isolering arbejder der hurtigt blev en fast del af byfornyelsesbeslutningerne på Indre Vesterbro. Der blev endvidere, med baggrund i beboerindsigelser, givet forsøgs midler til yderligere anlæg i de enkelte ejendomme samt til økologiske tiltag i gårdanlægget. I råde-over ejendommene blev det muligt at etablere tagterrasse, tagvæksthus, glaspåbygninger, solvægge, glaskarnapper, varme- Antal ejendomme: 14 ejendomme, 13 omfattet af byfornyelsesbeslutning og bygningsistandsættelse - 1 skole, Gasværksvejens Skole Antal lejligheder: 304 før, 258 efter, idet 44 er nedlagt ved sammenlægning og 2 er nedlagt til fordel for fælleslokale Antal råde-over ejendomme: 7 ejendomme Antal opfordringsejendomme: 6 ( 3 privat udlejning, 1 andelsboligforening, 2 ejerforeninger) Årstal: Planlægning igangsat 1991 Byfornyelsesbeslutning, april 1993 Bygningsistandsættelser afsluttet, september 1998 Gårdanlæg afsluttet 1998 Økonomi: Rammebelastende udgifter ca. 267 mio. kr. Gårdanlæg, 3,0 mio. kr. Økologiske forsøg, 2,5 mio. kr. Rådgivere: Forretningfører, Byfornyelse København Registrering, AI-Gruppen Gårdanlæg, Gruppen for By- og landskabsplanlægning, Ingeniørfirmaet Wissenberg 16 Eriksgade-karreerne

16 Solcellerne er ophængt på dragere fra facade til facade i gesimshøjde. De producerer strøm til gadebelysningen. Strømmen oplagres på Københavns Energi s net og dækker ca. 10% af gadebelysningens behov. Der er lang vej igen, før solceller kan betale sig. genvinding samt grønt fællesvaskeri med opholdsmuligheder. I gårdanlægget blev det muligt at etablere vandgennemtrænge lige belægninger, facadebeplantning, græs på pavillontage, mulighed for affaldssortering og opsamling af regnvand til berigelse af gårdmiljøet og til brug i fællesvaskeriet, hvor der tillige sker recirkulering og filtrering af vandet. De økologiske forsøgsprojekter er beskrevet i en rapport udarbejdet for By- og Boligministeriet i december I rapporten konkluderes bl.a. - at det har vist sig vanskeligt at få beboerne til at benytte tagvæksthuset, - at de glasinddækkede altaner har forbedret boligernes brugsværdi og givet et varmetilskud, men benyttes ikke altid optimalt, - at solvæggenes forvarmning af friskluften og den trækfri indføring fungerer efter hensigten, - at effekten af genvindingsanlæggets indblæsning af forvarmet og tør luft tilsyneladende er marginal, men at anlægget teknisk fungerer perfekt, og, - at det grønne fællesvaskeri kun har opnået 30% af de mulige besparelser, bl.a. fordi regnvandsopsamlingen ikke har leveret meget vand og, - at anlægget har været plaget af en hel del driftsforstyrrelser, specielt hvad recirkuleringen og filtreringen angår. Eriksgade-karreerne 17

17 Gårdanlægget i Eriksgade-karreerne rummer en række tiltag indenfor byøkologi: Belægninger af genbrugssten, græs på pavillontagene og kanaler for regnvand, opsamlet til havevanding og recirkuleret ved solcelle-energi. Reden og boliger for psykisk syge Siden 1983 har Reden været et rådgivnings- og behandlingssted for kvinder med tilknytning til prostitutionsmiljøet. Det lå indtil 1996 på Halmtorvet 5, men måtte flytte fordi ejendommen skulle renoveres som led i byfornyelsen. Ingen ville genhuse Reden, men ved fælles hjælp fra Vesterbro Lejerforening, Byfornyelse København og Københavns kommune fandt man det nuværende lejemål i en af råde-over ejendommene i Eriksgade. I projekteringsfasen for råde-over ejendommene besluttede kommunen at følge et forslag fra Karrérådet om etablering af bofællesskaber for psykisk handikappede i sammenlagte lejligheder i Eriksgade 16 og Eskildsgade 31. Omfattende permanent genhusning og meget få ønsker om tilbageflytning betød, at bofællesskaberne uden protester kunne indpasses i et almindeligt boligområde, hvilket normalt er meget vanskeligt. Beslutningen om placering af uønskede institutioner i en gade, der gerne skulle have et nyt image, var dog svær, og startvanskeligheder gav usikkerhed om projektets succes. 18 Eriksgade-karreerne

18 Når byfornyelsen er ovre, udlejer en del ejere fortsat erhvervslokaler i stueetagen - her i Eskildsgade udlejer andelsboligforeningen Eskerik til en masageklinik, der er flyttet tilbage. Andre har inddraget butikslokaler til fællesrum til cykelparkering eller møderum. Ved at fjerne bitrapperne og bygge udvidel ser i form af karnapper til køkkenerne er det lykkedes AB Eskerik at få plads til wc/bad i de små lej lig heder uden at lægge dem sammen. Ejerforening scorede kassen Ejerforeningen Eriksgade 3-5 har fået det offentlige til at betale 93% (ca. 12,8 mio. kr.) af de samlede udgifter til ejendommens istandsættelse. Støttetildelingen til ejerlejligheder er baseret på værdiforskellen før og efter renoveringen. Er lejlighederne købt dyrt og istandsat for mange penge, opstår der et tab, som det offentlige dækker. Der er eksempler på ejere, der efterfølgende er flyttet, har udlejet den moderniserede lejlighed og afventet værdistigningerne i området. En af lejlighederne i Eriksgade 3-5 på 41 m 2 og uden eget bad, har i 2002 været annonceret til kr. kontant, hvilket kan have givet en skattefri fortjeneste på ca kr. Sådanne eksempler har været medvirkende til, at kommunen efter en ændring af byfornyelsesloven, har ændret praksis, så ejerlejligheders byfornyelse nu sker efter reglerne om forhandlet finansiering, som det f.eks. er tilfældet i de seneste renoveringer i Reventlowsgade-karreerne. Andelsboligforening med radikal ombygning AB Eskerik, Eskildsgade har selv stået for et radikalt ombygningsprojekt. De små 2-værelses lejligheder er bibeholdt ved, at bitrappen er nedlagt og har givet plads for udvidede køkkener i påbygning og nyt wc/bad i midten af lejlighederne. Nedlægning af bitrappen har krævet en brandsikker hovedtrappe og projektet har arkitektonisk smukt indpassede nye trapper i stål. Eriksgade-karreerne 19

19 Karré 6 Hestestalds-karreen Hestestalds-karreens mest markante projekt, det byøkologiske forsøgsprojekt Synlig ressourcebalance, har dannet baggrund for en række fællesprojekter for hele karreen og delprojekter i de enkelte ejendomme. Et andet markant forhold er, at karreen i Handlingsplanen sammen med Viktoria-karreen var udpeget som en karré med tæt erhvervspræget baggårdsbebyggelse, hvor man for at fastholde så meget erhvervs-etage areal som muligt måtte være særlig påpasselig i vurderingerne af, om bygningerne skulle nedrives. Under planlægningen har nedrivning derfor været helt centralt i diskussionerne om karreens fremtid. Specielt vurderingerne af den tidligere industribygning Gasværksvej 16, men også den domino-effekt, der kunne opstå ved nedrivning af bygningerne på de lavt udnyttede grunde på hjørnet af Istedgade og Eskildsgade, har været i fokus. Det offentliggjorte byfornyelsesforslag blev et kompromis, hvor en del erhvervs-bagbygninger blev bevaret og istandsat, bl.a. Gasværksvej 16 og institutionen Hestestalden. Til gengæld skulle friarealforholdene forbedredes ved, at alle 3 bagbygninger på Gasværksvej 10, herunder en beboelsesbygning med 16 lejligheder, blev nedrevet. På baggrund af beboerindsigelser og Karrérådets foretræde for kommunens Byfornyelsesudvalg, bevarede man i den endelige byfornyelsesbeslutning beboelsesbagbygningen og en erhvervsbagbygning, og forbedrede friarealerne ved at flytte institutionen Hestestalden s legeplads over på en del af erhvervsparkeringen bag Gasværksvej 16 ud mod Eskildsgade. Ved en tillægsbeslutning, og på opfordring fra ejeren - en andelsboligforening, blev yderligere et erhvervsbaghus på Gasværksvej 4 efterfølgende nedrevet. Byfornyelsesbeslutningen fulgte et beboerønske om opdeling af gårdanlægget i 3, men, bl.a. som konsekvens af det byøkologiske forsøgsprojekt, har man ønsket at vende tilbage til ét gårdanlæg, drevet af ét gårdlav. Gårdlavet og et særskilt varmelav står nu for driften af karreens fællesanlæg: Varmecentral, Antal ejendomme: 19 ejendomme, alle omfattet af byfornyelsesbeslutning - heraf 6 ejendomme, nedrivning af bagbygninger - 15 ejendomme, bygningsistandsættelse - 1 nybygget, almene ældreboliger - 1 kirke - 1 børneinstitution - 2 matrikler, parkering Antal lejligheder: 303 før, 269 efter, idet 4 er nedlagt ved nedrivning/ændret anvendelse, 34 nedlagt ved sammenlægning, og 4 er nyindrettede Antal råde-over ejendomme: 7 ejendomme, heraf 4 kun hvad angår nedrivning af bagbygninger Antal opfordringsejendomme: 12 ( 3 privat udlejning, 1 privat udlejning erhverv, 6 andelsboligforeninger, 1 ejerforening og 1 ejerbolig og erhverv) Årstal: Planlægning igangsat 1994 Byfornyelsesbeslutning, maj 1996 Bygningsistandsættelser afsluttet 2002 Gårdanlæg afsluttet 2003 Økonomi: Rammebelastende udgifter ca. 385 mio. kr. Gårdanlæg ex. forsøg, ca. 10,8 mio. kr. Økologiske forsøg, 38 mio. kr. Rådgivere: Forretningsfører, Byfornyelse København Registrering, O. Abildhauge A/S Gårdanlæg og økologiske forsøg, Landskabsarkitekt Peter Holst og ingeniør Stig A. Jensen 20 Hestestalds-karreen

20 regnvandsanlæg, solcelleanlæg, beboerlokale og tagterrasse, samt IT-baseret resourceovervågning og information. Synlig ressourcebalance økologiprojekter I tilknytning til byfornyelsen har beboerne igang sat et byøkologisk udviklingsprojekt. Et karréråd nedsat blandt karreens beboere, erhvervsdrivende og ejere har med økonomisk støtte fra By- og Boligmini steriet, Københavns Kommune og EU, udarbejdet et idégrundlag og realiseret projektet. Grundtanken er at skabe balance i karreens ressourceforbrug gennem synliggørelse og måling af ressourcestrømme og gennem genan vendelse af materialer. Herved tilstræbes ændret adfærd hos den enkelte i forbruget af res sourcer, og en større fælles ansvarlighed. Projek tet består dels af en række fællesanlæg (varmecentral, solcelleanlæg, gårdanlæg, regnvandsanlæg), dels af projekter på enkelt ejendomme (rør-system for regnvand, solceller, vand- og varmemåling, varmegenvinding, affaldssortering, begrønning) gennemført efter de enkelte ejendommes ønsker og behov. Karreens ressource-strømme markeres af såkaldte energiakser, der kan ses i alle gårdanlæggets afsnit. Energi-akserne består af underjordiske teknikkanaler for varme, varmt vand, regnvand, elektronikkabler, og af mure af specielt fremstillede genbrugssten, der danner rygrad for overdækninger for affaldssortering og cykelparkering. Hestestalds-karreen 21

Bilag 5.0. Byfornyelsen i tal. Statuskort. Skemaoplysninger. socialstatik

Bilag 5.0. Byfornyelsen i tal. Statuskort. Skemaoplysninger. socialstatik 5.0 Bilag Byfornyelsen i tal Statuskort Skemaoplysninger socialstatik 161 Kort 1 privat udlejning andelsboligforening ejerforening Københavns Kommune Byfornyelse København Ejerforhold 1991 16 Bilag Kort

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS Delprojekt 6 - Flexible facader Oktober 1998 Enghavevej 28 A-B Projektets

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

bæredygtig byfornyelse

bæredygtig byfornyelse bæredygtig byfornyelse Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om toilet og bad i lejligheden? Trænger jeres ejendom til tætte vinduer eller nyt tag? Eller har I idéer til spændende projekter med store

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Bilag 3 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Notat om høringsproces og modtagne indsigelser Forslagene har været offentliggjort

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

Gennemførelsen 3.0. Boliger bygninger friarealer. Ombygningspriser. Byggeprocessen. Byøkologi og miljø

Gennemførelsen 3.0. Boliger bygninger friarealer. Ombygningspriser. Byggeprocessen. Byøkologi og miljø 3.0 Gennemførelsen Boliger bygninger friarealer Ombygningspriser Byggeprocessen Byøkologi og miljø 69 70 Boliger bygninger friarealer Boliger - bygninger - friarealer Der er pr. juni 2001 foretaget en

Læs mere

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012 lørdag den 4. februar 2012 OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED Tak for en begivenhedsrig dag med gode snakke, diskussioner og godt gruppearbejde. - Og ikke mindst jeres gode humør, trods den

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen Øresundsvej 27 37, Rødegård 2 18, Lyongade 24 38, Spaniensgade 21 27 Borgerrepræsentationen har XX.YY.2012 godkendt Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

1. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården

1. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården Frederiksgården, 31. oktober 2012 1. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården Referat Dato: Mandag d. 29. oktober 2012, kl. 19:00 ca. 20:45. Sted: Osram huset, Valhalsgade 4, 2200 København

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Grup- Brutto- Moms Ramme- Heraf tillæg Note pe udgifter belastende (altså rammeudgifter

Grup- Brutto- Moms Ramme- Heraf tillæg Note pe udgifter belastende (altså rammeudgifter 02.11.2005, HA/EM Hestestaldskarreen A jourført finansieringsplan inkl. forslag til tillæg Grup Brutto Moms Ramme Heraf tillæg Note pe udgifter belastende (altså rammeudgifter belastende) A. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen BESLUTNING Bilag 2 FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. Den fælles gårdhave etableres af Teknik-

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur.

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. 10. december 2013 Ryesgade 30 Kvalitetsrenovering og energioptimering Bygherres erfaringer v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. Arup & Hvidt Nørre Voldgade 88, 1358 København K www.aruphvidt.dk

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Skitser: Bente Lange: s. 78-79. Grafisk tilrettelæggelse: Grethe Bruun og Barbara Clemmensen, Grafisk Design MDD. Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S

Skitser: Bente Lange: s. 78-79. Grafisk tilrettelæggelse: Grethe Bruun og Barbara Clemmensen, Grafisk Design MDD. Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S Titel: Bind 1: Indre Vesterbros fornyelse Planlægning og gennemførelse Udgivet af: Bygge- og Teknikforvaltningen Københavns Kommune Udarbejdet af: Byfornyelse København SBS Plan & Arkitektur, Københavns

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere