Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding."

Transkript

1 Reglement

2 Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder til sæsonens holdturnering senest den 5. september. Indbydelsen sendes til klubformændene som . Klubformanden skal senest den 25. september via hovedkredsens webportal meddele: a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag, kørestolsadgang og rygning. Derudover oplysninger vedr. formand, kasserer og juniorleder, samt klubbens webadresse. Ændringer vil automatisk komme kartoteksføreren i hænde. b) Oplysning om antal hold, der deltager i hovedkredsens holdturnering. c) En styrkeliste over alle klubbens medlemmer med tydelig angivelse af, hvilke spillere der skal udgøre klubbens hold, og hvilke der skal være reserver. Klubformanden attesterer med afsendelsen af styrkelisten, at de tilmeldte spillere er medlem af DSU gennem klubben, og at de ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub (uanset hovedkreds). Et hold må i en runde højst anvende én udenlandsk spiller, der må anses for ikke at have bopæl i Danmark eller Sydslesvig. Senest 1. oktober vil de foreløbige grupper blive lagt på nettet, og eventuelle indsigelser mod disse skal være Holdturneringslederen i hænde senest den 5. oktober. Senest 15. oktober udsendes programmerne til klubberne. Holdenes størrelse n3.ni Mesterrækken, samt i A- og B-rækkerne består hold af otte spillere. Hold i C-rækken består af 4 spillere. Spilledage n4.nmesterrækkens kampe afvikles på søndage i ugerne 44, 47, 49, 2, 4, 9 og 12 (Hvis der er mindre end 14 dage til påskedag, dog uge 10), mens de øvrige rækker afvikler deres kampe på hjemmeholdets spilleaften i ugen efter den i turneringsplanen fastsatte dag for den pågældende runde. For bornholmske hold gælder dog særlige regler, jf. stk. 3. (Bemærk endvidere 10, stk. 2). Såfremt en klub har 2 hold i samme række, mødes de i første runde. Stk. 3. Bornholmske hold i Mesterrækken spiller 3 hjemmekampe, mens øvrige kampe afvikles som dobbeltrunder på Sjælland.

3 Bornholmske hold i øvrige rækker spiller alle deres kampe på Sjælland. Holdlederen n5.nhver klub udpeger for hvert af deres hold en holdleder, som gerne må være en af spillerne. Holdlederen skal medbringe klubbens styrkeliste til alle holdkampe. Ved ankomst til spillestedet henvender holdlederen sig til kamplederen med oplysning om holdopstilling. Det er tilladt holdlederen at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom denne har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han/hun har glemt at standse sit ur efter udført træk. Holdlederen må på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at modtage eller afslå remistilbud. Kamplederen n6.nfor kamplederen kræves, at denne enten er i besiddelse af DSU s turneringslederlicens, godkendt af Holdturneringslederen, eller har bestået et af hovedkredsen arrangeret kamplederkursus. Det er hjemmebaneklubbens pligt at sørge for at have en kampleder til rådighed. Ved bornholmske klubbers kampe på Sjælland skal de klubber, som lægger lokaler til kampene, sørge for kampleder. Kamplederen må ikke selv spille med. Holdturneringslederen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at en klub anvender spillende kampleder. Kamplederen kan anmode en eller flere af de tilstedeværende om assistance. I så fald har denne/disse kamplederens beføjelser og pligter. Man må ikke fungere som kamplederassistent i en kamp, som man selv deltager eller har deltaget i. Spilles der flere kampe i et fællesarrangement, skal der som minimum være en kampleder og en assistent til 4 kampe. Disse må ikke samtidig spille med i nogen af kampene. Kamplederen sørger for, at der altid er en ajourført udgave af Skakhåndbogen til stede. Kamplederen overvåger nøje, at partierne afvikles efter reglementet og seneste udgave af Skakhåndbogen. Før kampens begyndelse sikrer kamplederen: a) at bræt og brikker er stillet rigtigt op. b) at urene er trukket fuldt op og indstillet korrekt. c) at holdenes ordinære spillere er opstillet i samme styrkeorden som anført i de på nettet nyeste holdopstillinger, og at indsatte reserver fra styrkelisten er korrekt placeret efter medbragte styrkeliste. Såvel de ordinære spilleres - som reservernes - styrkelistenummer anføres på resultatkortet. d) at spillerne er placeret således, at de ikke generer hinanden eller kan blive generet af tilskuere. Kamplederen sørger for, at der er ro i spillelokalet. Hvis der fremsættes anmodning herom, skal kamplederen udføre kontroltælling for eventuelt at påvise remis efter Skakhåndbogens afsnit ( 9, stk. 9.2 og 9.3)

4 Er kamplederen optaget andetsteds, kan denne efter eget valg bemyndige en anden til at foretage denne kontroltælling. Kamplederen skal indskærpe spillerne: at der i alle rækker er noteringspligt indtil fem minutter før hver tidskontrol, at der er rygeforbud under hele partiet for kampe i Mesterrækken, samt de første tre timer for kampe i øvrige rækker, at mobiltelefoner ikke må give lyd fra sig i spillelokalet. Kampens afvikling n7.nsåfremt intet andet er bestemt i dette reglement, spilles der efter FIDE s regler for skakspillet, således som disse foreligger oversat i Skakhåndbogen eller i Skakbladet. Stk.n2.nSpilletidens længde Spilletiden er for Mesterrækken 6 timer, for de øvrige rækker 4 timer. Bemærk dog stk. 3 vedr. bornholmske hold. Weekendkampe begynder kl , men den gæstende klub kan dog af hensyn til hen- og/eller tilbagerejse kræve, at der begyndes på et andet tidspunkt, dog tidligst kl og senest kl I så fald skal klubben senest ti dage før spilledagen skriftligt underrette modstanderen og Holdturneringslederen herom. Kampe på hverdage begynder kl , dersom ingen anden aftale foreligger. Stk. 3. Betænkningstid Betænkningstiden er for Mesterrækken 40 træk i 2 timer, og derefter 1 time plus opsparet tid til resten af partiet. For de øvrige rækker er betænkningstiden 32 træk i 1½ time, og derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet. I forbindelse med bornholmske klubbers kampe fastlægges betænkningstiden, så det passer med rejsen til og fra Bornholm Der spilles med ur i alle rækker. Brug af elektroniske ure er tilladt, dog skal lyden altid være slået fra, ligesom uret ikke må vise, hvor mange træk der er spillet. Kamplederen - eller dennes assistent(er) - drager omsorg for, at spillerne får henholdsvis 60 og 30 minutters ekstra betænkningstid, efter at sort har udført sit 40./32. træk, og en af vingerne er faldet i henhold til stk. 4. Følgende fremgangsmåde anvendes: a) Ved vingefald tilkaldes kamplederen, der kontrollerer, at det foreskrevne antal træk er nået. b) Kamplederen opstiller et nyt ur - altså ikke det tidligere anvendte - og stiller viserne på det nye tidspunkt. c) Kamplederen sikrer sig, at begge spillere har godkendt de nye viser-indstillinger. d)

5 Kamplederen tager det hidtil benyttede ur i sin varetægt og sætter det nye ur i gang. e) Ved brug af DGT-ure forudindstilles tiden, således at uret automatisk lægger tid til, når første spilleperiode er gået for den ene spiller. Kamplederen kontrollerer i forbindelse med dette, at spillerne har udført det foreskrevne antal træk. Kamplederen skal - inden holdkampen startes - sikre sig, at spillerne har kendskab til DGT-uret, herunder hvordan uret stoppes. Stk. 4. Tidskontrol Der skiftes først ur, når vingen er faldet på en af spillernes ure, og såfremt begge spilleres noteringslister viser, at der er udført det foreskrevne antal træk. Ved brug af elektroniske ure skiftes uret ikke, men bemærk fremgangsmåden i stk. 3 e. Stk. 5. Farve Nr. 1 på det gæstende hold spiller hvid, nr. 2 sort osv. Stk. 6. Noteringspligt Der er noteringspligt til fem minutter før hver tidskontrol. Umiddelbart efter tidskontrol skal begge spillere ajourføre deres noteringslister Stk. 7. Rating Partierne i alle rækker rates i henhold til Skakhåndbogen, dog skal der gøres opmærksom på følgende: - Spillere, som har karantæne, må ikke benyttes på et hold. - Partier, hvor reserve er indsat med en halv times forsinkelse (jf. 9, stk. 5), rates ikke. Mht. dansk rating anvendes tallet ved starten af turneringen. Efter sidste runde foretages ratingberegning, og resultatet af denne indberettes til ratingkartoteksføreren. Mht. ELO-rating anvendes tallet pr. 1. oktober. Stk. 8. Partiernes begyndelse Hvert parti skal begynde på det fastsatte tidspunkt ved, at kamplederen sætter hvids ur i gang. Undtagelse: Hvis spilleren med de hvide brikker er ankommet ved spilletidens begyndelse, og spilleren med de sorte brikker ikke er ankommet, begyndes partiet ved, at sorts ur sættes i gang. Når sort indfinder sig ved skakbrættet, sættes hvids ur i gang, hvorefter hvid udfører sit første træk. Stk. 9. Protest Ønsker et hold at indgive protest, anfører holdlederen dette på resultatkortet. Dette gøres kortfattet, men det skal klart fremgå, hvad der protesteres imod. I så fald skal der tillige via nettet gøres opmærksom på det, og kortet skal hurtigst muligt sendes til Holdturneringslederen. Holdlederen/klubformanden skal derefter indgive udførlig skriftlig protest, som skal være Holdturneringslederen i hænde senest fem dage efter kampen; ellers betragtes protesten som bortfaldet. Protest over Holdturneringslederens afgørelse skal indgives til Turneringskomité-formanden og være denne i hænde senest syv dage efter modtagelsen af Holdturneringslederens afgørelse Stk. 10. Resultatkort og indberetning

6 Kamplederen udfylder resultatkortet, som underskrives af begge holdledere og kampleder. Resultatet skal indberettes via hovedkredsens webportal senest 24 timer efter kampens afslutning. Sker dette ikke, kan det medføre bøde. Hvis der har været uregelmæssigheder, skal dette påføres indberetningen, og resultatkortet skal i så fald indsendes til Holdturneringslederen (jf. stk. 9). Ellers opbevarer klubberne resultatkortene, indtil holdturneringen er afsluttet. Stk. 11. Rygning Hjemmeholdet kan ved tilmeldingen gøre opmærksom på, at deres hjemmekampe foregår i røgfri lokaler. Alle Mesterrækkens kampe skal afvikles røgfrit. I de øvrige rækker skal de første tre timer af alle kampe afvikles røgfrit. Stk. 12. Mobiltelefoner Det er strengt forbudt på spillestedet at medbringe mobiltelefoner eller andre elektroniske kommunikationsmidler, som ikke er godkendt af kamplederen. Hvis en spillers mobiltelefon ringer på spillestedet, mens partiet spilles, taber spilleren sit parti. Modstanderens score afgøres af kamplederen. Stk. 13. Restriktioner Det gæstende hold er forpligtet til at respektere de fra tredjemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets lokaler. Supplerende regler n8.nved partier, der færdigspilles som hurtigskak, anvendes seneste udgave af Skakhåndbogen afsnit Angående remis henvises til 10. udgave af Skakhåndbogen afsnit Anvendelse af spillere og reserver n9.ningen spiller må spille på et lavere hold, end vedkommende er tilmeldt. Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet i på styrkelisten. Stk. 3. Ingen spiller må spille som reserve på mere end ét hold i samme runde. Stk. 4. En spiller må godt være reserve på et højere hold, og i samme samt senere runder spille på sit ordinære hold. Bemærk dog stk. 9. Stk. 5. Udebliver en spiller uden at sende afbud, kan en reserve fra styrkelisten indsættes på spillerens plads, dog tidligst en halv time efter spilletidens begyndelse. Stk. 6.

7 Såfremt det ved kampens begyndelse vides, at et hold ikke stiller op fuldtalligt, besættes brætterne fra toppen. Stk. 7. En spiller må pr. sæson ikke spille mere end ti holdkampe, uanset om det er divisions- og/eller hovedkredskampe. Stk. 8. En spiller, der er indplaceret på et hold i divisionsturneringen, må ikke anvendes som reserve i hovedkredsturneringen. Stk. 9. En spiller kan ikke anvendes som reserve i divisionsturneringen og hovedkredsturneringen i samme runde, jf. endvidere stk. 8. Aflysning og ændring af spilledag n10.naflysning En klub kan kræve aflysning på grund af vejret, hvis dette er af en sådan karakter, at al udkørsel må anses for unødig farlig. Ligesom aflysning af rejse til og fra Bornholm også er gyldig grund. Modstanderklubben og Holdturneringslederen orienteres så tidligt som muligt på kampdagen og senest en time før det planlagte spilletidspunkt. Ny spilledag skal - så vidt muligt - være før næste runde i holdturneringen Ændring af spilledag. Ønsker en klub en spilledag ændret, skal den senest 14 dage før den i turneringsplanen fastsatte spilledag rette skriftlig henvendelse herom til modstanderklubben og orientere Holdturneringslederen. Ny spilledag skal - så vidt muligt - være før næste runde i holdturneringen. Ændringen skal godkendes af Holdturneringslederen. Kan to klubber ikke blive enige om en ændret spilledag, skal kampen afvikles på den i turneringsplanen fastsatte spilledag eller -aften, idet den gæstende klub dog, hvis vejafstanden er over 50 km, kan kræve kampen spillet som søndagskamp, dvs. at kampen afvikles på den i turneringsplanen fastsatte søndag for den pågældende runde. Ændring af styrkelisten n11.nfår en klub under turneringen en ny spiller, kan denne indplaceres på styrkelisten, enten som fast spiller eller som reserve, og klubben skal fremsende en ny styrkeliste til Holdturneringslederen. Dette kan ske via hovedkredsens hjemmeside under skemaer. Hvis indplaceringen af en ny spiller bevirker, at den nederste spiller på et hold glider ud, kan denne spiller rykkes ned på det underliggende hold, og så fremdeles nedefter. Den indbyrdes rækkefølge på styrkelisten må ikke ændres herved. Stk. 3.

8 Det skal overfor Holdturneringslederen bekræftes, at den nye spiller er tilmeldt DSU gennem klubben. Stk. 4. Den nye spiller, og de ændrede holdopstillinger i øvrigt, må tidligst bruges 7 dage efter, at kartoteksføreren har modtaget indmeldelsen, og Holdturneringslederen har modtaget ændringen til styrkelisten. Straffebestemmelser n12.nudebliver et hold fra en kamp, eller møder det ikke med mindst fire spillere, udgår alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen i gruppen. I C-rækken gælder, at man skal møde op med mindst 3 spillere. Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultatet) være vundet af modstanderen. Stk. 3. Holdturneringslederen kan herudover idømme en klub en bøde eller 1 strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement. Rækkevinder 13.nPlaceringen i en række afgøres efter, hvor mange point holdet i alt har opnået i sine kampe. Ved ligestilling på brætpoint er det holdet med flest matchpoint, der rykker op. (2 for vundet holdkamp, 1 for uafgjort og 0 for tabt). Ved ligestilling på matchpoint er det indbyrdes kamp, der afgør. Ved fortsat ligestilling er det flest point på 1. bræt, der afgør. Hvis der også er ligestilling her, er det flest point på 2. bræt, der afgør etc. Ved ligestilling på alle brætter foretages lodtrækning. Oprykning n14.nvinderen af Mesterrækken rykker op i 2. division. Vinderne af de 2 A-rækker rykker op i Mesterrækken. Vinderne i B-rækkerne rykker op i A-rækken. Der sker ingen oprykning fra C-rækken. Hovedkredsbestyrelsen kan ved tilrettelæggelse af turneringen, afhængigt af tilmeldingen, yderligere oprykke hold. Nedrykning n15.nfra Mesterrækken nedrykkes ét hold mere end nettovirkningen af op- og nedrykningen mellem 2. division og 8. hovedkreds. I A-rækker rykker det nederstplacerede hold en række ned.

9 Placeringen i en række afgøres efter, hvor mange point holdet i alt har opnået i sine kampe. Ved ligestilling på brætpoint er det holdet med flest matchpoint, der forbliver. (2 for vundet holdkamp, 1 for uafgjort og 0 for tabt). Ved ligestilling på matchpoint er det indbyrdes kamp, der afgør. Ved fortsat ligestilling er det flest point på 1. bræt, der afgør. Hvis der også er ligestilling her, er det flest point på 2. bræt, der afgør etc. Ved ligestilling på alle brætter foretages lodtrækning. Der foretages ingen nedrykning fra B-rækken. Stk. 3. Hovedkredsbestyrelsen kan ved tilrettelæggelse af turneringen, afhængigt af tilmeldingen, yderligere nedrykke hold, eller suspendere en nedrykning. Præmier n16.nvinderen og nummer 2 i hver række modtager præmie, hvis størrelse fastsættes af hovedkredsbestyrelsen. I C-rækken er det kun vinderen, der modtager præmie. Alle spillere, der har scoret maksimumpoint i deres gruppe, modtager scoringspræmie. Turneringens ledelse n17.npå delegeretmødet vælges Holdturneringslederen, der har ansvaret for, at turneringen afvikles i overensstemmelse med dette reglement, og til hvem alle henvendelser angående turneringen skal rettes. Stk.2. Hovedkredsbestyrelsen udpeger en Turneringskomité på tre personer. Komitéens medlemmer kan være medlemmer af hovedkredsbestyrelsen. Turneringskomitéen behandler eventuelle anker over beslutninger, der er truffet af Holdturneringslederen. Dispensationer og ændringer n19. Holdturneringslederen kan dispensere fra dette reglements 4, 6, 7, 9 og 10. Hovedkredsbestyrelsen kan dispensere fra og ændre dette reglement. Vedtaget af hovedkredsbestyrelsen.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold PROGRAM november 2010 Danmarksturneringen for hold 2010/2011 2 Danmarksturneringen for hold 2010-2011 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2010-2011. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Vi har

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang.

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang. Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold. Derefter fordeles de øvrige tilmeldte hold, og det tilstræbes at alle hold får mindst 6 kampe. Tilmelding af hold og opdatering af

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement. Intet hold må i en runde anvende mere end een udenlandsk spiller, der må anses for ikke at have bopæl i Danmark eller Sydslesvig

Reglement. Intet hold må i en runde anvende mere end een udenlandsk spiller, der må anses for ikke at have bopæl i Danmark eller Sydslesvig Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement 1 Turneringsledelse A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for Dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering... 5-9

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009 Holdturneringen 2008-2009 Side 2 Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009 Turneringsleder Bjarne Petersen Skolegade 31, 4800 Nyk F. Tlf. 2486 9983 e-mail:bp_den@hotmail.com

Læs mere

Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur

Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur Nuværende formulering Forslag til ny formulering Begrundelse 1 Turneringens struktur uændret Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk med: 10 hold i Skakligaen

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 Alm. oplysninger Spilledage Mesterrækken spiller søndage kl. 12.00 på de anførte datoer. De øvrige rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger.

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2011-2012 Alm. oplysninger Spilledage Alle rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger. Udekamp har en klub, når modstanderens nr. står til venstre i

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2009-2010 Alm. oplysninger Spilledage Alle rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger. Udekamp har en klub, når modstanderens nr. står til venstre i

Læs mere

Holdturneringen 4. og 5. HK

Holdturneringen 4. og 5. HK Holdturneringen 4. og 5. HK Program for sæson 2010-2011 Indholdsfortegnelse Fra turneringslederen side 4 Turneringsreglement side 5 Klubfortegnelse side 9 Rundeskemaer side 22 Styrkelisten side 27 1 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006 Vedtagne ændringsforslag er indarbejdet og står i kursiv. 4.2 Bestemmelser for EMT (særlige regler for DM i Påsken) 31 Turneringsarrangører

Læs mere

PROGRAM. oktober Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. oktober Danmarksturneringen for hold PROGRAM oktober 2007 Danmarksturneringen for hold 2007/2008 2 Danmarksturneringen for hold 2007-2008 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2007-2008. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Hold-reglementet

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalstævne... 5-9 5.4.

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Holdturneringen

Holdturneringen Holdturneringen 2013-2014 Dansk Skak Union. 2.Hovedkreds Holdkort. Sæson 2013-2014 Række: Runde: Spillet [dato]: Hjemmehold: Gæstehold: Bræt nr: Hold Spiller navn: Res: Bræt nr: Hold Spiller navn: styrkenr

Læs mere

Pokalturneringsregler

Pokalturneringsregler Pokalturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds Pokalturnering 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Gyldige pr. 1. april 2011 Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson en landsdækkende

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER 3. SKAKSPILLETS REGLEMENT 3-1 3.1. FIDE s regler for skak... 3-1 3.1.1. Forord.... 3-1 3.2. Grundlæggende Spilleregler... 3-2 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål... 3-2 3.2.2. 2. Brikkernes udgangsstilling

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Program for holdturneringen

Program for holdturneringen 6. HOVEDKREDS Program for holdturneringen 2013-2014 Indholdsfortegnelse Almindelige oplysninger... 2 Turneringsprogram... 3 Kluboversigt... 5 Revideret udgave 24. oktober kl. 12:00 1 Almindelige oplysninger

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar 2015 Dato: 10. marts 2015 Side 1 af 11 Bestemmelsernes formål

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF.

DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. OPBYGNING AF DANMARKSTURNERINGEN: Opbygning i rækker Danmarksturneringen spilles

Læs mere

Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013

Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013 Nørre Åby Skoleskak og Fyns Skoleskak indbyder til Hold-DM i Skoleskak 2013 Hold-DM afvikles i weekenden fredag d. 19. april til søndag d. 21. april 2013. Så er det tiden, at du og dine venner skal vise,

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 23 2014 / 2015 2 3 REGELSÆT FOR DARTTURNERINGEN PIL`A` KOLDING Der spilles 501 >Straight on< og lukkes med en double. Alle divisioner spiller 4 singler og

Læs mere

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande:

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: Klagen er indgivet af Aalborg Skakforening den 6. marts 2010. Klagen vedrører turneringslederens og Turneringskomiteens

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

Holdturnering 2014 2015

Holdturnering 2014 2015 Holdturnering 2014 2015 Velkommen til holdturneringen 2015 Hermed har vi fornøjelsen af at udsende programmet for Firmaidræt Storkøbenhavn (FSKBH) petanque holdturnering 2015. I år er der tilmeldt 26 hold

Læs mere

Program for holdturneringen

Program for holdturneringen 6. HOVEDKREDS Program for holdturneringen 2014-2015 Indholdsfortegnelse Almindelige oplysninger... 2 Turneringsprogram... 3 Kluboversigt... 5 1 Almindelige oplysninger Spilledage Alle rækker spiller hverdage

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga 5A. Dansk Speedway Liga Reglement 5A skal indeholde 8 nummererede sider. Reglementet er i forhold til tidligere år totalt nyskrevet og renummereret. Indeholder derfor ikke markeringer af rettelser Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

www.divisionsskak.dk

www.divisionsskak.dk Dansk Skak Union Divisionsturneringsleder Per Rasmussen Stavsdalvej 37, Østerlars 3760 Gudhjem 5649 5113 divisionsturnering@skak.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Østerlars 15 juli 2011 Til deltagerne i 50.

Læs mere

TILMELDING TIL DBU KØBENHAVNS FODBOLDTURNERING 2015

TILMELDING TIL DBU KØBENHAVNS FODBOLDTURNERING 2015 TILMELDING TIL DBU KØBENHAVNS FODBOLDTURNERING 2015 HOLDTILMELDING 1 - FORÅR 2015 Klub: Udfyldt af: Funktion i klubben: Holdtilmelding 1 kan udfyldes direkte i medsendte PFD fil. Holdtilmelding kan også

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere