DK.80I.0. TOP 1252 M (Type 2441 : ) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "99 2441.DK.80I.0. TOP 1252 M (Type 2441 : +.. 01001) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr."

Transkript

1 I.0 TOP 1252 M (Type 2441 : ) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Advarselssymboler Advarselssymbolernes betydning... 5 CE-symbolet... 5 Generelle sikkerhedsanvisninger Kørsel med det påhængte arbejdsredskab... 6 Til- og frakobling af arbejdsredskabet... 6 Forskrifter for anvendelse... 6 Vejtransport... 6 Forinden arbejdet påbegyndes... 6 Check følgende punkter forinden arbejdet påbegyndes... 6 FØRSTE GANG MASKINEN KOBLES EFTER TRAKTOREN Kraftoverføringsaklens længde... 7 Tilpasning af det hydrauliske system... 7 Montering af maskinen Montering af maskinen... 8 Montering af kardanaksel... 8 Opret elektrisk forbindelse... 9 Trykluft-bremseanlæg... 9 Håndbremse... 9 Fold støttebenet op... 9 Hydraulisk bremseanlæg... 9 Hydrauliktilslutninger - variant uden Power Controlstyring Hydrauliktilslutninger - variant med Power Controlstyring Afmontering / parkering af maskinen Transport Ændring fra arbejds- til transportposition Transportstilling Ændring fra transport til arbejdsposition Arbejdsposition Reducering af transporthøjden Kørsel på offentlige veje Power Control - Styring Styrepanel Idriftsættelse af Power Control Knappernes funktion WORK-menu Config-menu TEST-menu DATA-menu Diagnose-funktioner Drift Generelle retningslinier når der arbejdes med maskinen Indstil arbejdsbredde Indstil skårbredden Indstil arbejdshøjden (rivehøjde) KØRSEL I KUPERET TERRÆN Pas på, når der vendes i kuperet terræn! VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsforskrifter Generelle tips til vedligeholdelse Rengøring af maskindelene Udendørs parkering Vinter parkering Kraftoverføringsaksler Hydraulikken Arbejder på hydraulikanlægget Arbejder på kardanakslerne Skruesamlinger Dæk Smøring Beskyttelsesanordninger Rotorenhed Fjedertænder Rotorunderstel Transmissionen Hydraulikken Smøreplan Trykluftsbremseanlæg Tilkobling af bremseslanger Bremseindstilling Rengøring af ledningsfilter Hydraulisk bremseanlæg Tilkobling af bremseslangen Bremseindstilling Tekniske data Tekniske data Placering af maskinens ID-plade Defineret anvendelse af rotorriven BILAG Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Kraftoverføringsaksel Smøringsdiagram Hydraulikskema EL-DIAGRAM Tilkobling! Bemærk de gode råd om sikkerhed i bilagene! 0800-_INHALT_

5 Advarselssymboler Advarselssymbolernes betydning Ræk aldrig ind i maskineriet, så længe der er dele, der bevæger sig. Træd ikke ind i rotorernes arbejdsområde, når drivmotoren er i gang. Hold dig udenfor maskinens sving-/løfteområde. Rør kun ved maskinedele, hvis de står helt stille. D r i f t s v e j l e d n i n g e n o g sikkerhedsanvisningerne skal læses inden brug af maskinen og overholdes! Fare flyvende objekter; Hold en sikker afstand til maskinen så længe motoren kører. CE-symbolet CE-symbolet, som er påført maskinen af producenten, indikerer udadtil, at denne maskine lever op til de konstruktionsmæssige retningslinier og til andre relevante EU anvisninger. EU Overensstemmelseserklæring Ved at underskrive EU Overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, som kommer til service, overholder alle relevante sikkerheds- og sundhedskrav WARNBILDZEICHEN_

6 Generelle sikkerhedsanvisninger Kørsel med det påhængte arbejdsredskab Det trækkende køretøjs køreegenskaber påvirkes af et påhængt arbejdsredskab. Der er fare for at vælte, når der arbejdes i kuperet terræn. Kørslen skal afpasses t i l t e r r æ n e t o g jordbundsforholdene. Det trækkende køretøj skal udstyres med Kg 20% tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere styringsog bremsekapacitet (min. 20% af køretøjets taravægt på frontakslen). Det er ikke tilladt at transportere personer på arbejdsredskabet. Til- og frakobling af arbejdsredskabet Det er ikke uden helbredsrisiko, når vognen kobles efter traktoren! Under tilkobling måman ikke opholde sig i området mellem arbejdsredskabet og traktoren, så længe traktoren bakker. Der må ikke opholde sig personer mellem traktoren og arbejdsredskabet, når køretøjerne ikke er sikret vha. stopklodser mod at rulle væk! Kraftoverføringsakslen må kun kobles til / tages af, når motoren er stoppet. Forskrifter for anvendelse Forskrifter for anvendelse: Se afsnittet Tekniske data. Vognens lastgrænse (tilladte belastning af aksel, effektive last, totalvægt) må aldrig overskrides. De relevante data er placeret på vognens højre side. Herudover skal man bemærke traktorens kraftbegrænsning. Vejtransport Overhold færdselsreglerne. Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren have kendskab til alle betjeningshåndtag og funktioner. Det er for sent at lære dette, når man har påbegyndt arbejdet! b. Kontrollér arbejdsredskabets færdsels- og driftssikkerhed før hver ibrugtagning. c. Fare for at komme i klemme eller til skade forekommer ved pick-uppen, snitteren, bagsmækken og øvre udvidede områder. d. Forinden man kører, skal føreren sikre, at ingen kommer til skade, og at der ingen forhindringer er til stede. Hvis føreren af køretøjet ikke kan se kørebanen umiddelbart bag arbejdsredskabet og ikke har overblik over den, skal en anden person give tegn under bakningen. e. Sikkerhedsanvisningerne, som er anbragt på arbejdsredskabet, skal overholdes. En forklaring på advarselssymbolernes betydning kan ses på side 5. f. Bemærk ligeledes de gode råd i de respektive afsnit og i bilagene til denne instruktionsbog. Check følgende punkter forinden arbejdet påbegyndes De efterfølgende anvisninger skal gøre arbejdet lettere i forbindelse med ibrugtagningen af arbejdsredskabet. Yderligere information om nedennævnte punkter kan findes i de respektive afsnit i instruktionsbogen. 1. Kontrollér, at sikkerhedsudstyret (afskærmninger, beklædninger osv.) fungerer korrekt og er anbragt på arbejdsredskabet. 2. Smør arbejdsredskabet i henhold til smøreplanen. Check gearkassen for utætheder og olieniveau. 3. Check, at dækkene har det korrekte lufttryk. 4. Check,at hjulmøtrikkerne er spændt godt fast 5. Sørg for korrekt PTO-omdrejninger. 6. Forbind de elektriske kabler til traktoren og check, at de virker korrekt. Tag rådene i instruktionsbogen til efterretning! 7. Foretag følgende justeringer: Trækkets højde Kraftoverføringsaklens længde 8. Fastgør kun arbejdsredskabet med de dertil beregnede anordninger. 9. Kontrollér at kardanakslen og overbelastningssikringen fungerer (se bilaget) 10. Check, at elektronikenheden virker. 11. Forbind hydraulikslangerne til traktoren. Check de hydrauliske olieudtag for skader og slitage. Sørg for, at forbindelsen er korrekt. 12. Alle bevægelige dele skal sikres imod farlige ændringer i indstillingen. 13. Check at parkeringsbremsen og håndbremsen virker. Vigtigt! Generelle sikkerhedsanvisninger for brugen af arbejdsredskabet! 0800_-AllgSicherheit_

7 FØRSTE GANG MASKINEN KOBLES EFTER TRAKTOREN Kraftoverføringsaklens længde - Før den første brug skal kardanakslens længde kontrolleres og tilpasses om nødvendigt (se også kapitlet Tilpasning af kardanakslen i tillæg B). Tilpasning af det hydrauliske system Rotorrivens hydraulik skal tilpasses traktorens hydraulik. Tilpasningen sker vha. skruen (7) på hydraulikventilblokken. L2 Traktor med konstant-strøm-pumpe = Åbent hydraulisk system (standardsystem) - Løsn låsemøtrikken - Skru skruen (7) ca. 5 omdrejninger ud - Tilspænd igen låsemøtrikken Traktor med konstant-tryk-pumpe = Lukket hydraulisk system (z.b.: John-Deere, CASE - MAXXUM, CASE - MAGNUM, FORD SERIE 40 SLE) - Skru skruen (7) helt ind Arbejdsgang ved forkortning af aksler: - For at bestemme den nødvendige længde sættes redskabet i den tætteste arbejdsposition (L2) på traktoren, hold de to halvdele ved siden af hinanden og marker længden. Traktor med Load Sensing (LS) - Skru skruen (7) helt ind 0800_-Erstanbau_

8 montering Af maskinen - Tilpas liftarmene (5) således, at maskinen ikke kan svinge sideværts. - Hvis maskinen løber ujævnt og ustabilt - Venstre og højre liftarm (4) skal være præcis samme længde. Montering af maskinen Godt råd om sikkerhed: Se bilag A1, pkt Anbring understellets ramme i vandret position. Tilkobling til traktorens lift. - Kobl pendulakslen til understængerne - Sørg for at koblingsboltene (1) sikres korrekt - Sikr med sikringsstifter () 4 Montering af kardanaksel - Sluk for motoren, og træk tændingsnøglen ud. - Inden kardanakslen monteres, renses og smøres maskinens tilslutningsprofil og traktorens kraftudtag. - Monter først vidvinkelleddet (4) på maskinsiden. Sæt derefter kardanakslen på traktorens kraftoverføringsaksel. - Sikr alle kardanakslens beskyttelsesrør mod at løbe med ved at hænge kæderne (5) i Anbau_

9 montering Af maskinen Lygtesæt Opret elektrisk forbindelse - Kobl det 7-polede stik til traktoren - Kontrollér, at lyset på maskinen fungerer Betjening (ved power Control-betjening) - Sæt det -polede stik i DIN 9680-stikdåsen på traktoren Fold støttebenet op - Klap støttefoden op (5b), når maskinen er påhægtet. - Tryk støttefoden ned med foden og klap den op - Bolten falder i hak af sig selv BEMÆRK! Efter oplåsningen svinger støttefoden op af sig selv - fare for at komme i klemme Trykluft-bremseanlæg - Tilkobl den gule bremseledning - Tilkobl den røde bremseledning hydraulisk bremseanlæg - Tilkobl bremseledningen - Oplad trykluftbeholderen - Bremsen løsner sig og frigøres Se også afsnittet Trykluftsbremseanlæg håndbremse - Frigør parkeringsbremsen, når maskinen er påhægtet. - Sving derefter håndsvingene (1) indad Anbau_

10 Montering af maskinen Hydrauliktilslutninger - variant uden Power Control-styring Tilkobl hydraulikslangerne til traktoren - Sluk for PTO-akslen forinden de tilsluttes. - Sæt håndtaget (ST) på kontrolenheden i flydende position (0). - Sørg for at lynkoblingerne er rene. - Tilslut kun hydrauliksystemet til traktoren, når stophanen er lukket (position A). - På traktoren skal der være mindst to dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger - 1 DV til at løfte og sænke rotorenhederne (1) - 1 DV til indstilling af arbejdsbredden foran og til indstilling af skårbredden i bagenden (2) Hvis traktoren har en ekstra DV-styreenhed, kan arbejdsbredden foran indstilles separat i venstre og højre side (2 + 3) Sikkerhedsanvisninger: se tillæg A1 pkt. 7), 8a. 8h.) ST 0 h s DV = dobbeltvirkende kobling TD 26/92/ Håndtagets stilling: Pos. 1: Ved drift med 2 styreenheder - Arbejdsbredden øges eller forringes med de forreste rotorenheder. - Ved at trække i wiren (S) ændres skårbredden via de to bageste rotorenheder. Pos. 2: Ved drift med 3 styreenheder Arbejdsbredden øges eller forringes separat i venstre og højre side med de forreste rotorenheder. - Med den anden styreenhed øges eller forringes den højre rotorenheds arbejdsbredde. Ved at trække i wiren (S) ændres skårbredden via de to bageste rotorenheder. - Med den tredje styreenhed øges eller forringes den venstre rotorenheds arbejdsbredde Pos. 1 Pos Anbau_

11 Montering af maskinen Hydrauliktilslutninger - variant med Power Control-styring Bemærk! Tilkobl hydraulikslangerne til traktoren - Sluk for PTO-akslen forinden de tilsluttes. - Sæt håndtaget (ST) på kontrolenheden i flydende position (0). - Sørg for at lynkoblingerne er rene. TD 26/92/48 s 0 ST h Enkeltvirkende olieudtag Skulle traktoren kun have et enkeltvirkende olieudtag, så er det en absolut nødvendighed, at der er en oliereturslange (T) monteret af en specialist. - Forbind hydraulikslangen (1) til olieudtaget. Tilslut olietilbageløbsslangen (2) til traktorens olietilbageløbsledning. Dobbeltvirkende olieudtag - Forbind trykslangen (1) og olieretur- slangen (2). (Trykledningen er ledningen, der fører hen til trykfiltret på maskinen) På traktoren skal der være et trykløst olietilbageløb. Bemærk! Hvis olie opvarmes i løbet af arbejdet, så skal et enkeltvirkende olieudtag tilkobles. (se ovennævnte). LS-ledning (Ekstra udstyr) - Tilkobl load sensing-ledningen til traktorens LStilslutning. - traktoren må ikke være i drift R o t o r r i v e n s h y d r a u l i k s k a l tilpasses traktorens hydraulik. Tilpasningen sker vha. skruen (7) på hydraulikventilblokken. Traktor med konstant-strøm-pumpe = Åbent hydraulisk system (standardsystem) - Løsn låsemøtrikken - Skru skruen (7) ca. 5 omdrejninger ud - Tilspænd igen låsemøtrikken Traktor med konstant-tryk-pumpe = Lukket hydraulisk system (z.b.: John-Deere, CASE - MAXXUM, CASE - MAGNUM, FORD SERIE 40 SLE) - Skru skruen (7) helt ind Traktor med Load Sensing (LS) - Skru skruen (7) helt ind Anbau_

12 Afmonter Af maskinen Afmontering / parkering af maskinen Maskinen kan sænkes både fra arbejds- og fra transportposition. Sluk for motoren, og træk tændingsnøglen ud. Sæt håndtaget (ST) på kontrolenheden i flydende position (0). s 0 ST h Fare! Alt arbejde under og på den løftede maskine må kun udføres med en sikker understøtning fare for at komme til skade! Der må kun arbejdes på maskinen, såfremt drevet er frakoblet og motoren standset. Luk alle spærrehaner (pos. A) TD 26/92/48 (kun på maskine uden betjeningsenhed) Frakobl hydraulikslangerne fra traktoren. Kobl el-kablet fra traktoren. - Hæng el-kablerne og hydraulikledningerne i holderen til slangen Klap støttefoden ned - Ophæv aflåsningen af den fjederbelastede bolt (B) - sving støttebenet ned (5a) og lad det falde i hak Træk kardanakslen (4) af Træk parkeringsbremsen (1) Frakobl bremseledningerne Maskine med trykluftbremse: Tag trykluftslangerne på traktoren af: - Frakobl først det røde koblingshoved, derefter - det gule koblingshoved Maskine med hydraulisk bremse: Adskil hydraulikslangen til hydraulikbremsen fra snapkoblingen på traktoren. Maskinen skal sikres med stopklodser mod at kunne rulle væk Advarsel! parkér kun maskinen på plan, fast undergrund stabilitet! Kobl trækstængerne fra Kør langsomt væk med traktoren Abbau_

13 transport Variant uden power Control K ø r d e b a g e s t e ro t o re n h e d e r h e l t i n d (transporthøjde!). Kør de forreste rotorenheder helt ind. Løft alle rotorenheder med styreenheden (ST). Luk alle spærrehaner (A) s 0 ST h Ændring fra arbejds- til transportposition Variant med power Control Indstil alle rotorenheder til minimal arbejdsbredde. Løft rotorenheder til marktransportposition vha. knap. Løft rotorenheder til transportposition vha. knap. Sluk for betjeningsdelen BEMÆRK! Kobl hydraulik-styreventilen (ST) til 0-stilling, når betjeningsenheden er slukket (ellers overopvarmes olien!). pas på! Omstilling fra arbejds- til transportstilling må kun foretages på jævn, lige grund. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. TD 26/92/48 Transportstilling 0800_-TRANSPORT_

14 transport Variant uden power Control Åbn alle spærrehaner (E) Sænk alle rotorenheder med styreenheden (ST). Indstilling af arbejdsbredde - Indstil arbejdsbredden, se kapitlet "Brug" s 0 ST h Ændring fra transport til arbejdsposition Variant med power Control Tilkobling af betjeningsdelen S t i l s t y r e e n h e d e n p å ( h ) - f r i g i v oliegennemstrømningen Sænk rotorenheder til marktransportposition vha. knap. Sving rotorenheder til arbejdsposition vha. knap. Indstilling af arbejdsbredde - Indstil arbejdsbredden, se kapitlet "Brug" pas på! Omstilling fra arbejds- til transportstilling må kun foretages på jævn, lige grund. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. TD 26/92/48 Arbejdsposition Ved afmonterede rivearme: - Sæt rivearmene på igen og sikr dem med udklappelige sikringsstifter. - Klap beskyttelsesbøjlen op igen og sikr den med fjedersikringsstifter. 0800_-TRANSPORT_

15 Transport Reducering af transporthøjden 1. Klap beskyttelsesbøjlen om Omklapningen af beskyttelsesbøjlen (6) skal kun udføres, hvis det er nødvendigt fx for at reducere redskabets samlede højde. 2. Afmonter rivearmene Flytning af rivearmene (1) må alene foretages, når det fx er nødvendigt at reducerer maskinens totale højde. Pas på! Af sikkerhedsmæssige årsager skal PTO-en slås fra, og rotoren skal være helt stoppet. 6a 6 1a 1 Der er fare for at komme til skade på fjedertænderne under monteringen og afmonteringen af rivearmene de skal derfor håndteres forsigtigt Sving beskyttelsesbøjlen (6) ind på hver rotor og sikr dem med fjedersikringsstifter (6a). Sæt for hver rotor de 4 rivearme (1) på kørerammens holdebolte og sikr dem med udklappelige sikringsstifter (1a) a 6a 0800_-TRANSPORT_

16 Transport Kørsel på offentlige veje Maskinen må kun køres med i transport position! Liftarmene Fastgør liften (U) således at maskinen ikke kan svinge sidelæns. Pas på! Spærrehanerne skal altid lukkes under vejtransport. Ellers er der fare for andre trafikanter ved utilsigtet aktivering af hydraulikstyringen. Vær opmærksom på trafikregulativerne, der gælder i dit land. Kørsel på offentlig vej må alene foretages som beskrevet i afsnittet Transportposition. Beskyttelsesudstyr skal være i korrekt stand. Inden kørslen skal svingbare konstruktionsdele bringes i korrekt position og sikres mod at kunne flytte eller rykke sig med deraf følgende fare. Inden kørsel skal det kontrolleres, at lyset fungerer. Fare! Fare for tilskadekomst pga. maskindele, der rager frem! - Sæt beskyttelseslister (1) på fjedertænderne, der rager udad. 0800_-TRANSPORT_

17 POWER CONTROL - STYRING Display 1 Styrepanel Når maskinen tændes, vises arbejdsbilledskærmen med maskinens aktuelle tilstand Visning i displayet: WORK CONFIG TEST (Sensortest) - DATA (Software-versioner, Driftstimer, Hektartæller) Tasternes betydning: 1 Løft alle rotorenheder til transportposition 2 Sænk alle rotorenheder til arbejdsposition 3 Forvalg - forreste rotorenhed til venstre 4 Forvalg - bageste rotorenhed til venstre 5 Forvalg - forreste rotorenhed til højre 6 Forvalg - bageste rotorenhed til højre 7 Løft de forvalgte rotorenheder fra arbejds- til marktransportposition 8 Løft de forvalgte rotorenheder fra marktransporttil arbejdsposition 9 Specialmenu / OK 10 Visning af de gemte værdier/ arbejdsbredde og arbejdshøjde 11 Indlæs arbejdshøjde/ Aktuelle Arbeitshöhe speichern 12 Arbejdshøjdemenu 13 Navigation i menu 14 Navigation i menu 15 Indlæs arbejdsbredde/ 17 STOP gem aktuel arbejdsbredde I navigationen: Ændr værdier (-) (+) I WORK-menu: Ændr arbejdsbredden for de forvalgte rotorenheder I arbejdshøjdeindstillingen: Ændr arbejdshøjde (rivehøjde) for de forvalgte rotorenheder 20 TIL/FRA - ESC Bemærk! Styrepanelet skal altid lægges til side på et sted, hvor det er beskyttet mod vejret. 2 Symbolernes betydning: 1 Aktiverede rotorenheder 2 Aktuel hektartælling 3 Aktuel arbejdsbredde 4 Visning af minimal skårbredde Idriftsættelse af Power Control Tænd og sluk for betjeningspanelet. Tænd - Tryk kort på knappen Sluk - Tryk i nogle sekunder på knappen Bemærk! Kobl hydraulik-styreventilen (ST) til 0-stilling, når betjeningsenheden er slukket. Det er ubetinget nødvendigt på traktorer med åbent hydraulisk system; ellers overopvarmes olien. 0800_-Power-Control_

18 POWER CONTROL - STYRING Forvalgsknapper "rotorenheder" Knappernes funktion Knap til aktivering af en svingningsfunktion - Die Tasten sind tastend ausgeführt, dass heißt der Schwenkvorgang erfolgt nur solange die Taste gedrückt wird. Bemærk! Alle funktioner standses, når der trykkes på "STOP"-knappen. Disse knapper har en forvalgsfunktion - ved et tryk på en knap forvælges den pågældende rotorenhed - ved at trykke to gange på en knap kan alle rotorenheder forvælges Svingningsfunktionen udføres efterfølgende ved at aktivere knapperne - "Løft de forvalgte rotorenheder fra arbejds- til marktransportposition" eller - "Løft de forvalgte rotorenheder fra marktransport- til arbejdsposition" Ved tryk på denne knap løftes alle rotorenheder til transportposition. - Rotorenhederne skal befinde sig i marktransportstilling. Ved tryk på denne knap sænkes alle rotorenheder til marktransportposition. Til indstilling af arbejdsbredden og arbejdshøjden forvælges de pågældende rotorenheder også med disse knapper. Når betjeningspanelet tændes, startes WORKmenuen. Maskinens aktuelle funktionsindstillinger er indblændet. WORK-menu Visningens betydning: a a Visning af de forvalgte rotorenheder (de forvalgte rotorenheder er farvet med sort) b c b Visning af den aktuelle arealydelse i hektar pr. time c Visning af den aktuelle arbejdsbredde d d Visning MIN = minimal skårbredde bag 0800_-Power-Control_

19 power control - styring Ved et tryk på knappen "Menu" på styrepanelet vises følgende menu-side. CONFIG-menuen kommer efter WORK-menuen. Config-menu Indstilling af nedsænkningstiden fra marktransport- til arbejdsposition Bemærk! Navigationen til indtastningsfelterne sker med piletasterne på styrepanelet. a b Kalibrer vinkelsensorerne Visningens betydning: a N e d s æ n k n i n g s t i d f o r d e f o r r e s t e rotorenheder Indstillelige værdier: 1 20 sekunder b N e d s æ n k n i n g s t i d f o r d e b a g e s t e rotorenheder Indstillelige værdier: 1 20 sekunder Menuens funktion: Ved en udskiftning af sensorerne er en kalibrering af vinkelsensorerne nødvendig. Funktionen tjener til indlæring af spændingsværdierne i slutpositionerne. Den minimale og maksimale arbejdsbredde nås vha. tryk på knappen (funktionen er kun aktiv, når knappen er trykket ned). R o t o r e n h e d e r n e s k a l b e f i n d e s i g i marktransportstilling. Kalibreringsproces for en vinkelsensor - Forvælg den ønskede rotorenhed - Kør frem med knappen (-) indtil anslaget - Tryk på knappen "Menu/OK" i 2 sek. - Kør frem med knappen (+) indtil anslaget - Tryk på knappen "Menu/OK" i 2 sek. - Tryk på ESC-knappen Bemærk! En ændring af den pågældende konfiguration sker med plus- og minus-knapperne på styrepanelet. Bemærk! Menuen kan forlades på hver side ved at trykke på "I/O"-knappen. Automatisk funktion "Tidsforskudt løftning og sænkning" Visningens betydning: a b c Aktivering af den automatiske funktion: TIL/ FRA Strækning for tidsforskudt løftning Strækning for tidsforskudt sænkning a b c Menuens funktion: I denne menu kan knapperne "Løft de forvalgte rotorenheder fra arbejds- til marktransportposition" eller "Sænk de forvalgte rotorenheder fra marktransporttil arbejdsposition" belægges med en automatisk funktion. Afstanden mellem løftningen/sænkningen for den forreste rotorenhed og løftningen/sænkningen for den bageste rotorenhed indstilles her. OBS: Indstillingen kan kun gennemføres i arbejds- eller marktransportposition. 0800_-Power-Control_

20 power control - styring Ved et tryk på knappen "Menu" på styrepanelet vises følgende menu-side. TEST-menuen kommer efter CONFIG-menuen. Sensortest TEST-menu DATA-menu Ved et tryk på knappen "Menu" på styrepanelet vises følgende menu-side. DATA-menuen kommer efter TEST-menuen. Bemærk! Navigationen til indtastningsfelterne sker med piletasterne på styrepanelet. i i a e b f c g d Et sort udfyldt felt betyder: Sensor/kontakt leverer signal "1". i g e h Visningens betydning: a b a b Dag - timetæller Dag - hektartæller Bemærk! En ændring af den pågældende konfiguration sker med plus- og minus-knapperne på styrepanelet. Visningens betydning: a b c d Vinkelsensor til venstre pto (kardanaksel) I det venstre felt afprøves sensorens funktion, mens kardanakslen står stille. I det højre felt afprøves sensorens funktion med roterende kardanaksel; feltet vises med mørk baggrund, hvis kardanakslen roterer hurtigere end 10 o/min. Spændingsvisning Den øverste volt-visning viser den lavest målte forsyningsspændingsværdi siden betjeningens start. Denne værdi gemmes indtil næste nystart. Den nederste volt-visning viser den aktuelt målte forsyningsspændingsværdi. Sensor skårbredde bag Visningens betydning: a b Samlet timetæller Samlet hektartæller a b Bemærk! Menuen kan forlades på hver side ved at trykke på "I/O"-knappen. e f g h i Sensor venstre/højre (forreste rivehøjde) hjulsensor Sensor venstre/højre (bageste rivehøjde) Vinkelsensor til højre Sensorer til rotorpositioner (transport, marktransport, arbejdsposition) 0800_-Power-Control_

21 power control - styring Diagnose-funktioner Jobcomputerens koblingsudgange overvåges med hensyn til - driftsspænding - sensor-forsyningsspænding - kortslutning til stel eller 12 V - kabelbrud og - overbelastning Hvis der konstateres en fejl, - indblændes der en alarmmaske - høres der et alarmsignal - det pågældende symbol vises Diagnose-funktionen kan kobles fra for hver enkelt kanal. Jobcomputeren skal nystartes, hvis - reæet til spændingsforsyning af udgangene kobles fra længere end 2 sek., fx på grund af for lav driftsspænding. Af sikkerhedsgrunde genaktiveres relæet ikke automatisk igen. En fejl skal kvitteres med knappen "I/O". En kvitteret fejl meldes ikke før jobcomputeren startes igen. Frakobling af diagnosen for en udgang Udelukkelse af diagnose-funktionen fremover for en udgang, der er konstateret fejl ved, og som operatøren har kvitteret. Når fejlen er blevet kvitteret Tryk på tasten 0800_-Power-Control_

22 Drift Generelle retningslinier når der arbejdes med maskinen Alt arbejde i det direkte område af rotoren må kun uføres når rotoren er slukket Advarsel! Træd ikke ind i rotorernes arbejdsområde, når drivmotoren er i gang. Sørg for, at arbejdsområdet er frit og at der ikke opholder sig personer i fareområdet. Advarsel! Hold dig udenfor maskinens sving-/ løfteområde. Fare for fastklemning! Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. Anvend høreværn Støjniveauet i arbejdsområdet kan variere fra de målte værdier (se Tekniske data), især pga. de forskellige traktorkabiners forskellige dessiner. Når støjniveauet når eller overskrider 85 db(a), skal føreren have et passende, godkendt høreværn til sin rådighed (UVV 1.1 2). Når støjniveauet når 90 db(a) eller derover skal høreværn bæres (UVV ). Fare! Fare for, at traktoren og maskinen vælter, hvis rotorerne løftes mens maskinen står på en skråning - fare for at vælte! Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes (se bilag - A1 punkterne 1, 2, 3 og 4) 1. Tilkobling af PTO-en Slå kun PTO en til, når alle sikkerhedsanordninger (skærme, beskyttelsesskørter mv.) er i god stand og sidder på maskinen i de korrekte beskyttelsespositioner. 2. Slå kun maskinen til, når den er i arbejdsposition og overskrid ikke den foreskrevne omdrejningshastighed. En label placeret tæt på gearet angiver, hvilken PTOhastighed din maskine er beregnet til. - Kraftudtaget tilkobles i tomgang. - Vent med at koble kraftudtaget til, indtil maskinen mindst befinder sig i foragerposition! 3. PTO-hastighed - PTO-hastighed maks. = 540 omdr/min Den mest optimale PTO-hastighed er ca. 450 omdr/ min. - Skulle afgrøden ske at blive trukket tilbage fra skårets rene rækker (urent arbejde), så skal PTO-hastigheden sænkes. 4. Arbejdshastighed - Vælg den hastighed, hvormed alt afgrøden rives væk. - I tilfælde af overbelastning, skift et gear ned. - For at opnå ordentlig virkning, skal rotoren være så vandret som muligt. En meget lille hældning foran er tilladt. 5. Indstillinger og kontroller - Tilpas tændernes højde til jordforholdene. Tænderne skal stryge let hen over jorden. En justering der er for dyb, giver jord i materialet eller ødelægger jordoverfladen. - Tjek indstillingerne regelmæssigt under processen. - Check jævnligt dæktrykket! - Hydraulikslanger skal kontrolleres regelmæssigt, og hvis de er beskadiget eller blevet møre, skal de udskiftes. (reservedelsliste). - Bremsesystemet skal regelmæssigt underkastes en grundig kontrol. - Befæstigelsesskruerne skal kontrolleres med jævne mellemrum og om nødvendigt strammes efter. - Kontrollér regelmæssigt, at tænderne fungerer korrekt! Påsæt samtlige fjederarme på begge rotorer. - Placer fjederholderne på rotorarmene og sikrer dem med en split. BEMÆRK! Stands motoren, inden der udføres justerings-, vedligeholdelsesarbejde eller reparationer, og fjern tændingsnøglen. Løsn kardanakselforbindelsen til trækkøretøjet. Fare!! Når maskinen bevæges, er det forbudt at opholde sig inden for maskinens svingområde. Vis personer ud af fareområdet! Der må principielt kun arbejdes på maskinen, når motoren er standset. BEMÆRK! Sørg for, at trækkøretøjet er dimensioneret til aksel- og støttelasten. Kørehastigheden skal tilpasses til terrænets beskaffenhed AlgEinsatz_

23 drift Indstil arbejdsbredde Skårets arbejdsbredde (A) kan indstilles vha. de forreste rotorenheder. - Hvis arbejdsbredden forstørres, formindskes overdækningen mellem den forreste og den bageste rotorenhed. - Hvis arbejdsbredden formindskes, forstørres overdækningen mellem den forreste og den bageste rotorenhed. Overdækningen skal altid være så stor, at materialet, der skal høstes, også gribes ved kørsel gennem sving. Variant uden power Control Ved drift med to styreenheder: - De forreste rotorenheder styres samtidigt vha. styreenheden. Styreenhed nr. 2 = begge rotorenheder Indstil skårbredden Skårbredden (B) kan ændres vha. de bageste rotorenheder. Variant uden power Control - De to bageste rotorenheder kan kun styres sammen - Træk i wiren - Aktivér styreenhed nr. 2 Variant med power Control - Udvælg de ønskede rotorenheder med forvalgsknappen - Indstil den ønskede arbejdsbredde med "Knappen (+)" eller med "Knappen (-)" Ved drift med tre styreenheder: - De forreste rotorenheder styres uafhængigt af hinanden vha. to adskilte styreenheder. Styreenhed nr. 2 = højre rotorenhed Styreenhed nr. = venstre rotorenhed Variant med power Control - Udvælg de ønskede rotorenheder med forvalgsknappen - Indstil den ønskede arbejdsbredde med "Knappen (+)" eller med "Knappen (-)" Bemærk! B A Arbejdsbredden kan begrænses ved at anbringe en muffe (1). Muffen skal fastgøres på cylinderens stempelstang. hvis der ikke er brug for anslaget til arbejdsbreddebegrænsningen, skal det anbringes på konsollen til rivearmene. A = Arbeitsbreite B = Schwadbreite Einsatz_

24 Drift Indstil arbejdshøjden (rivehøjde) For at opnå ordentlig virkning, skal rotoren være så vandret som muligt. En meget lille hældning foran er tilladt. Rivehøjden kan indstilles individuelt for hver rotorenhed. - Tilpas arbejdshøjden til jordforholdene. - Tænderne skal stryge let hen over jorden. - En justering der er for dyb, giver jord i materialet eller ødelægger jordoverfladen. - Tjek indstillingerne regelmæssigt under processen. Indstilling af jockeyhjulet (kun ved mekanisk indstilling) Vælg den smalleste mulige afstand mellem jockeyhjul og fjedre (A) og ren rivning vil være resultatet. - Fastgør bolten (3) i en position, der svarer til mængden af foder A Variant Mekanisk højdeindstilling - Indstil rotorenhedens arbejdshøjde med håndsvinget (7). - Klap sikringsbøjlen op - Drej håndsvinget (7) til venstre eller til højre Drejning til venstre = rotorenheden løftes Drejning til højre = rotorenheden sænkes - Sikr håndsvinget igen med sikringsbøjlen - Indstil følerhjulet passende med fjedersikringsstifter (3) Variant Mekanisk højdeindstilling for rotorenhed og følerhjul - Indstil rotorenhedens arbejdshøjde med håndsvinget (7). - Følerhjulet indstilles samtidigt. - Til grundindstillingen af maskinen kan det være nødvendigt at justere følerhjulet adskilt. - Fjern sikringsstiften (V), så forbindelsen til rotorenheden er afbrudt. - Indstil følerhjulet med håndsvinget. - Genopret forbindelsen med snaplåsen Einsatz_

25 drift Variant hydraulisk højdeindstilling for rotorenhed og følerhjul (kun mulig med Power Control-styring) - Tr y k p å k n a p p e n " I n d s t i l arbejdshøjde" Dermed udvælges alle rotorenheder - Indstil den ønskede arbejdshøjde med "Knappen (+)" eller med "Knappen (-)" - Hvis det kun er enkelte rotorenheder, der skal indstilles, skal de udvælges vha. forvalgsknapperne. - Indstil derefter den ønskede arbejdshøjde med "Knappen (+)" eller med "Knappen (-)" - Følerhjulet indstilles samtidigt. - Til grundindstillingen af maskinen kan det være nødvendigt at justere følerhjulet separat - Fjern sikringsstiften, så forbindelsen til rotorenheden er afbrudt. - Indstil følerhjulet med håndsvinget. - Genopret forbindelsen med snaplåsen. - Håndsvinget befinder sig på konsollen, hvor også rivearmene kan sættes fast. Variant hydraulisk højdeindstilling for rotorenhed ved indvendigt følerhjul (kun mulig med Power Control-styring) - Tr y k p å k n a p p e n " I n d s t i l arbejdshøjde" Dermed udvælges alle rotorenheder - Indstil den ønskede arbejdshøjde med "Knappen (+)" eller med "Knappen (-)" - Hvis det kun er enkelte rotorenheder, der skal indstilles, skal de udvælges vha. forvalgsknapperne. - Indstil derefter den ønskede arbejdshøjde med "Knappen (+)" eller med "Knappen (-)" - Følerhjulet skal indstilles manuelt. - Løsn skruerne (9) - Indstil følerhjulet i højden med indstillingsskruen (8) - Fastspænd skruerne (9) igen Einsatz_

26 TD 33/97/2 KØRSEL I KUPERET TERRÆN Pas på, når der vendes i kuperet terræn! Traktorens kørselskarakteristika er under indflydelse af vægten (G) fra rotorriven. Dette kan føre til farlige situation, især i kuperet terræn. Fare for, at maskinen tipper Når rotorenhederne er hævet. - Den rotorenhed, der vender opad bakken, hæves altid først, hvilket resulterer i en uens vægtfordeling (G). Gode råd om sikkerhed Nedsæt omgående hastigheden i svinget. Det er bedre at køre baglæns på en bakke end at foretage en risikabel vendemanøvre. TD 33/97/1 G Når der køres i et sving med rotorenhederne hævet Hangfahrt_

27 VEDLIGEHOLDELSE Generelle tips til vedligeholdelse For at holde maskinen i god stand, bør følgende punkter nøje efterleves: - Efterspænd samtlige skruer efter de første driftstimer. Vær særlig opmærksom på boltene til i knivene. - Overhold vedligeholdelsesanvisningerne for vinkelgearet og knivbjælken. Reservedele: Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. a. De originale komponenter og tilbehør er designet specielt med henblik på disse maskiner og udstyr. b. Vi gør det hermed helt klart, at komponenter og tilbehør, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Installation og/eller brug af sådanne produkter kan derfor have negativ effekt eller indflydelse på maskinens konstruktion/ydelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget ved brug af uoriginale dele. d. Ændringer og brug af uoriginale dele, der ikke anbefales af forhandleren gør, at al erstatningspligt bortfalder. Udendørs parkering Når maskinen parkeres udendørs i en længere periode, skal man rense stemplerne og smøre med fedt. td 49/93/2 FETT Vinter parkering - Rens maskinen grundigt forinden den stilles ind. - Sørg for presenning eller tag. - Skift eller påfyld olie på gearkasse. - Beskyt udsatte dele mod rust - Smør alle nipler iht. smøringsdiagram. - se bilagene. Kraftoverføringsaksler Vær opmærksom på følgende i forbindelse med vedligeholdelse! Anvisningerne i denne instruktionsbog skal principielt overholdes. Hvis der ikke står nogen specielle anvisninger her, gælder anvisningerne i den medfølgende vejledning fra producenten af den pågældende kraftoverføringsaksel. Hydraulikken PAS PÅ! Risiko for tilskadekomst eller infektion! Under højt tryk kan flydende væsker trænge ind i huden. Sker dette - søg omgående lægehjælp! Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. Arbejd aldrig under maskinen, hvis ikke den står på støtteben. Efterspænd samtlige skruer efter de første arbejdstimer. Vejledning i reparationer Se venligst reparationsvejledningen i bilagene (hvis de er tilgængelige) Rengøring af maskindelene OBS! Anvend ikke højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rust! - Efter rengøringen smøres maskinen iht. smørediagrammet og en kort test gennemføres. - Rengøring med for stort tryk kan skade lakken. Slangeledninger er udsat for naturlig ældning, de bør ikke anvendes længere end 5-6 år. Efter de første 10 driftstimer og så for hver 50 driftstimer - Check hydraulikenheden og koblingerne for lækage og efterspænd evt. skueforbindelserne. Dagligt forinden arbejdet påbegyndes - Check de hydrauliske slanger for slitage. Udskift omgående slidte eller ødelagte slanger. De nye slanger skal opfylde producentens tekniske krav. 0400_-Allgemeine-Wartung_BA

28 Vedligeholdelse Arbejder på hydraulikanlægget Forinden arbejde med hydraulikken: - Sænk opklappede rotorenheder ned på jorden. - Hydraulik anlægget skal gøres trykløst. - På grund af risikoen for kvæstelser skal der benyttes et egnet hjælpemiddel ved lækagekontrol! - Reparationsarbejde på hydrauliksystemet må kun udføres af et autoriseret serviceværksted, helst via din PÖTTINGER-partner. Arbejder på kardanakslerne Der må principielt kun arbejdes på kardanaksler, når drevet er koblet fra og motoren er standset helt. - Stands motoren! - Tag tændingsnøglen ud! Fare! Dæk Defekte dæk kan under driften miste deres lufttryk. Dette giver en dårlig stabilitet, især ved kørsel på skråninger! - Undersøg dækkene regelmæssigt for skader og kontroller lufttrykket. - Reparationsarbejde på dæk må kun udføres at fagfolk med egnet montageværktøj. Der er risiko for, at dækket eksploderer ved for højt dæktryk! - Når der påfyldes luft, må man ikke opholde sig i nærheden af dækket. - Der må kun anvendes trykluft til oppumpning af dæk. - Overhold maks. tilladte dæktryk. Tilladt dæktryk se Tekniske data. Kardanakslen vedligeholdes iht. til producentens anvisninger se driftsvejledning fra producenten. Overhold producentens sikkerhedsbestemmelser! Generelle oplysninger om kardanaksler Fare! Kardanakslerne må aldrig tages i brug, hvis bekyttelsen er beskadiget der er fare for at komme til skade. - Monter kardanledbeskyttelse og beskyttelsesrør. - Beskyttelsen sikres mod medløb. - Kardanaksler skal altid fungere teknisk upåklageligt. - Der må kun benyttes CE-godkendte kardanaksler. Beskadigede eller manglende beskyttelsesrør, beskyttelsestragte og fastgørelseskæder skal straks erstattes med nye. Kardanakslerne beskyttes mod vejrlig. Efter arbejdssæsonen rengøres og smøres alle kardanakslernes dele grundigt. Ved vinterdrift skal beskyttel-sesrørene smøres, således at de ikke fryser fast. Efter længere tids stilstand skal kardanakslerne smøres, når arbejdet genoptages, og funktionssikkerheden kontrolleres. Skruesamlinger Efter 10 driftstimer skal alle skruer og møtrikker på maskinen kontrolleres og spændes på ny. Foretag regelmæssig kontrol! Advarsel! Beskyttelsesanordninger Advarsel! Smøring Vær forsigtig, når der tappes varm olie - forbrændingsfare! - Overhold de foreskrevne intervaller for olieskift. - Smør regelmæssigt i overensstemmelse med smøreskemaet. - Brug kun gode smøremidler og olier af godkendte mærker til smøring. Fjern smuds fra smøreniplerne før smøring. De nævnte smøreintervaller gælder kun for normale anvendelsesbetingelser. Anvendes maskinen under vanskelige betingelser, kræves der hyppigere smøring. Beskyttelsesanordninger beskytter mod farezoner på maskinen. - Beskyttelsesanordninger må kun åbnes, når drevet er koblet fra og motoren er standset. - Stands motoren! - tag tændingsnøglen ud! - Efter alt service- og reparationsarbejde skal beskyttelsesanordningerne monteres korrekt igen Wartung_

29 Vedligeholdelse Rotorenhed Udskift rivearm - Løsn møtrikkerne M12 - Skru skruerne M12x110 ud Indstil kurvebane Hvis det høstede materiale rives ud af skåret igen eller ikke kommer rigtig ind i skåret, kan det korrigeres ved at dreje kurvebanen. Fremgangsmåde: - Fjern afskærmningerne forneden på rotorenheden - Drej rotorenheden, indtil møtrikken (nøglevidde 22) kan ses - Løsn møtrikkerne (3x) - Drej kurvebanen tilsvarende vha. rivearmene - Stram møtrikkerne igen - Monter afskærmningerne - Træk rivearmen ud - Sæt ny rivearm i - Smør aksel og bøsninger Smør højdeindstillingen - Skub bælgen op - Smør tænderne med fedt - Stram skruerne igen med møtrikker Tilspændingsmoment: 121 Nm Wartung_

30 Vedligeholdelse Fjedertænder - Fjedertændernes fastspændingsskruer (2) skal kontrolleres efter de første 10 driftstimer og ved behov spændes. - Herefter skal de kontrolleres og evt. spændes for hver 100 driftstimer. Tilspændingsmoment: 100 Nm Vær opmærksom på, at fjedertænderne monteres korrekt på rivearmen! Rotorunderstel - Anbring rotorerne i vandret position vha. spændeskruen (S). - Tænderne skal være ca. 10 mm fra jorden eller hælde maks. 15 mm på skårsiden ca. 10 mm Wartung_

31 Vedligeholdelse Udskiftning af olie Transmissionen - Efter de første 50 driftstimer, derefter for hver 500 timers drift, eller årligt. - Fjern aftapningsproppen (62), aftap den gamle olie og bortskaf den korrekt. Drej olieaftapningsskruen ind igen. - Træk oliepåfyldningsskruen (5) ud og fyld olie på op til niveauskruen (1). Udskiftning af filteret Hydraulikken Det røde mærke (50) indikerer, at oliefilteret (F) er tilsmudset. Længden hvormed mærket er skubbet afhænger af, hvor snavset filteret er. Når mærket viser maks. tilsmudsning, skal filteret (F) skiftes. - S k i f t h y d r a u l i k o l i e i h t. t r a k t o r e n s betjeningsvejledning. 50 Ligefortandet tandhjul F TD57/91/67 Tilbageløbsfilter (R) - Skal udskiftes 1x om året R Påfyldningsmængde: 1,2 liter: SAE 90 Vinkel gearkassen Påfyldningsmængde: 1,6 liter: SAE 85W-90 min. OIL LEVEL Hydraulikolie - Skal udskiftes 1x om året - Pr. tank 50 liter hydraulikolie HLP Wartung_

32 8 h FETT 0300 Schmierpl_

33 FETT D Schmierplan 8 h alle 8 Betriebsstunden 20 h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT = Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante Siehe Anleitung des Herstellers F Plan de graissage 8 h Toutes les 8 heures de service 20 h Toutes les 20 heures de service 40 F Tous les 40 voyages 80 F Tous les 80 voyages 1 J 1 fois par an 100 ha tous les 100 hectares FETT GRAISSE = Nombre de graisseurs (IV) Voir annexe "Lubrifiants" Liter Litre * Variante Voir le guide du constructeur GB Lubrication chart 8 h after every 8 hours operation 20 h after every 20 hours operation 40 F all 40 loads 80 F all 80 loads 1 J once a year 100 ha every 100 hectares FETT GREASE = Number of grease nipples (IV) see supplement "Lubrificants" Liter Litre * Variation See manufacturer s instructions Smeerschema 8 h alle 8 bedrijfsuren 20 h alle 20 bedrijfsuren 40 F alle 40 wagenladingen 80 F alle 80 wagenladingen 1 J 1 x jaarlijks 100 ha alle 100 hectaren FETT VET = Aantal smeernippels (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen" Liter Liter * Varianten zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant Smörjschema NL S N 8 h Varje 8:e driftstimme 20 h Varje 20:e driftstimme 40 F Varje 40: e lass 80 F Varje 80: e lass 1 J 1 x årligen 100 ha Varje 100:e ha FETT FETT = Antal smörjnipplar (IV) Se avsnitt Drivmedel Liter liter * Utrustningsvariant Se tillverkarens anvisningar Smøreplan 8 h Hver 8. arbeidstime 20 h Hver 20. arbeidstime 40 F Hvert 40. lass 80 F Hvert 80. lass 1 J 1 x årlig 100 ha Totalt 100 Hektar FETT FETT = Antall smørenipler (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe" Liter Liter * Unntak Se instruksjon fra produsent I Schema di lubrificazione 8 h ogni 8 ore di esercizio 20 h ogni 20 ore di esercizio 40 F ogni 40 viaggi 80 F ogni 80 viaggi 1 J volta all'anno 100 ha ogni 100 ettari FETT GRASSO = Numero degli ingrassatori (IV) vedi capitolo materiali di esercizio Liter litri * variante FIN vedi istruzioni del fabbricante Voitelukaavio 8 h 8 käyttötunnin välein 20 h 20 käyttötunnin välein 40 F 40 kuorman välein 80 F 80 kuorman välein 1 J kerran vuodessa 100 ha 100 ha:n välein FETT RASVA = Voitelunippojen lukumäärä (IV) Katso liite Polttoaineet Liter Litraa * Versio Katso valmistajan ohjeet E Esquema de lubricación 8 h Cada 8 horas de servicio 20 h Cada 20 horas de servicio 40 F Cada 40 viajes 80 F Cada 80 viajes 1 J 1 vez al año 100 ha Cada 100 hectáreas FETT LUBRICANTE = Número de boquillas de engrase (IV) Véase anexo Lubrificantes Liter Litros * Variante Véanse instrucciones del fabricante Smøreplan 8 h Hver 8. driftstime 20 h Hver 20. driftstime 40 F Hvert 40. læs 80 F Hvert 80. læs 1 J 1 gang årligt 100 ha For hver 100 hektar FETT Fedt = Antal smørenipler (IV) Se smørediagrammet Liter Liter * Udstyrsvariant Se producentens anvisninger P Plano de lubrificação 8 h Em cada 8 horas de serviço 20 h Em cada 20 horas de serviço 40 F Em cada 40 transportes 80 F Em cada 80 transportes 1 J 1x por ano 100 ha Em cada100 hectares FETT Lubrificante = Número dos bocais de lubrificação (IV) Ver anexo Lubrificantes" Liter Litro * Variante GR Ver instruções do fabricante Πρόγραμμαλίπανσης 8 h κάθε 8 ώρες λειτουργίας 20 h κάθε 20 ώρες λειτουργίας 40 F κάθε 40 χρήσεις 80 F κάθε 80 χρήσεις 1 J 1 x ετησίως 100 ha κάθε 100 εκτάρια FETT ΓΡΑΣΟ = Αριθμός των θηλών λίπανσης (IV) Βλέπε Παράρτημα Καύσιμα Λίτρα Λίτρα * Έκδοση Βλέπε Οδηγίες του Κατασκευαστή 9900 Legende-Schmierpl / BA/EL Allg / Betriebsstoffvorschrift

34 Trykluftsbremseanlæg Tilkobling af bremseslanger Vær opmærksom på, at koblingshovedernes tætningsringe er rengjorte ved tilkobling af bremseslangerne: - tjek at tætningsringene på koblingshovederne er rene - at de tætner rigtigt - at der kobles i overensstemmelse med betegnelserne Forsyning (rød farve) til Forsyning Bremse (gul farve) til Bremse Bremseindstilling Bremsecylindrenes slaglængde må under ingen omstændigheder udgøre mere end 65 mm. max. 65 mm OBS! Eventuelt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på bremseanlægget skal foretages af et værksted eller vores kundeservice. Udskift beskadigede tætningsringe. Hver dag inden første kørsel skal luftbeholderen afvandes. Kør først, når lufttrykket i bremsesystemet måler 5,0 bar. Luftbeholderen skal afvandes dagligt: Dette gøres ved at trække bolten på afvandingsventilen til siden ved hjælp af en metaltråd. Afvandingsventilen skrues ud af beholderen og rengøres, hvis den er beskidt Efterprøv derfor af og til slaglængden og justér den efter behov. Indstillingen foretages ved hjælp af justerskruen (7). Slaglængden skal udgøre mm ved nyindstilling. Bremsearmslængde 120 mm OBS! For at sikre at bremseanlægget fungerer korrekt - skal vedligeholdelsesintervallerne overholdes - skal bremseindstillingen (slaglængde maks. 65 mm) iagttages. - hold bremseanlægget rent Rengøring af ledningsfilter Begge ledningsfiltre skal rengøres alt efter driftsbetingelserne, normalt hver 3. eller 4. måned. Fjern sinter-filterpatronerne under rengøringen. Arbejdsskridt: a) Begge bundstykkets (21) lasker trykkes ind og slåen trækkes ud. b) Bundstykket med O-ringen (23), trykfjederen og sinterfilterpatronen tages ud. c) Sinter-filterpatronen vaskes med nitro-rengøringsmiddel og udblæses med højtryksrenser. Beskadigede filterpatroner udskiftes. d) Vær opmærksom på, at O-ringen (23) ikke kommer skævt ind i føringskærven for slåen på huset! Druckluftbremse_

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 3846..80L.1 NOVACAT V10 ED/RC (Type 3846 : +.. 01000-01294) Skiveslåmaskine

Læs mere

EUROPROFI 4000 EUROPROFI 4500 EUROPROFI 5000. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.DK.80G.

EUROPROFI 4000 EUROPROFI 4500 EUROPROFI 5000. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.DK.80G. 99 1622..80G.2 EUROPROFI 4000 (Model 1622 : +.. 01001) EUROPROFI 4500 (Model 1623 : +.. 01001) EUROPROFI 5000 (Model 1624 : +.. 01001) Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

7210 L/D Combiline. Combiline JUMBO 10010 L. Kombi-silovogn Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 5481.DK.80K.

7210 L/D Combiline. Combiline JUMBO 10010 L. Kombi-silovogn Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 5481.DK.80K. 99 5481..80K.1 JUMBO (Model 5491 : +.. 01042) JUMBO (Model 5481 : +.. 01068) JUMBO (Model 5501 : +.. 01121) JUMBO 10010 L (Model 5551 : +.. 01003) 6010 L/D Combiline 6610 L/D Combiline 7210 L/D Combiline

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.DK.80I.

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.DK.80I. 99 8502..80I.0 TERRASEM 3000 T Standardline (Model 8502 : +.. 01001) TERRASEM 3000 T Profiline (Model 8502 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 548..80N.0 JUMBO 6010 Profiline (Model 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

99 384.DK.80I.0. NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 384.DK.80I.0. NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 384..80I.0 NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dobbelt rotorrive til side- og centerskår Alle oplysninger online 97+027.07.0813 Dobbelt rotorrive til enhver anvendelse PÖTTINGER tilbyder nu en bred palette af nye dobbelte rotorriver

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

PARKLAND MASKINFABRIK A/S

PARKLAND MASKINFABRIK A/S Komposter Type Loma K50 HPMF PARKLAND MASKINFABRIK A/S Driftsinstruktion og Reservedelsliste Gældende fra maskine nr. 585.001 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 8508..80M.1 TERRASEM C 8 (Type 8508 : +.. 01001) TERRASEM C 9 (Type

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2171.DK.80I.

HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2171.DK.80I. 99 2171..80I.0 HIT 910 N (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 NZ (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 AZ (Type 2171 : +.. 01001) Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Fire-rotors rive GA 13131 / GA 15131. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Fire-rotors rive GA 13131 / GA 15131. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Fire-rotors rive GA 13131 / GA 15131 www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 GA 13131 15131 100 % HYDRAULISK TRUKKET RIVE GA GA 13131 og 15131 rotorriverne er ikke blot synonym med en stor arbejdskapacitet,

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning Vogn med tip Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814 TOP Rotorriver 97+022.DA.0814 River til alle brug Let kørende PÖTTINGER river med perfekt tilpasning til underlaget, og ekstremt manøvredygtige, opfylder alle specifikationer i landbruget. Ren rivning

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

99 389.DK.80I.0. NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 389.DK.80I.0. NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 389..80I.0 NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere