Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014"

Transkript

1 Helsingør Kommune Budgetrevision 31. august Center for Økonomi og Styring 10. oktober 1

2 Indhold 1. Overblik Forventet forbrug Likviditet og finansiering Balanceforskydning 5 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 7 3. Kultur- og Turismeudvalget 9 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Anlæg 42 2

3 1. Overblik 1.1 Forventet forbrug Budgetrevisionen er udarbejdet som en samlet vurdering af det forventede regnskab på baggrund af forbruget samt indberetninger fra fagcentrene og udvalgte institutioner. Tabel 1.1 viser det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede. Tabel 1.1 Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug i.f.t o * mindreforbrug i.f.t korr. * Regulering ved revision Budgetområde Teknik, Miljøog Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds, Idræts- og Fritids-udvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Servicedrift i alt Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning I alt inkl. renter, finansiering og balanceforskydning * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Budgetrevisionen indebærer en forventning til regnskab, der pt. er kr. mindre end det korrigerede og kr. større end det oprindelige. 3

4 Servicedriftsudgifterne er kr. højere end oprindeligt og kr. mindre end det korrigerede. 4

5 1.2 Likviditet og finansiering Tabel 1.2 Oversigt over renter - konto 7 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korriger et Forbrug Forvent et regnska b mindre - forbrug * Foreslåed e justering er til Renter af aktier og andelsbeviser Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld, Kommunekredit I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Der forventes mindre renteindtægter i forbindelse med Forsyning Helsingørs varme lån og færre renteindtægter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Der forventes mindre renteudgifter på vores langfristede gæld til Kommunekredit. Der forventes således et samlet mindreforbrug på kr. Tabel 1.3 Oversigt over finansiering - konto 7 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud/udligning I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I løbet af vil beskæftigelsestilskuddet for blive midtvejsreguleret ligesom der vil ske en endelig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for I alt vil dette beløbe sig til kr., der søges dækket via en overførelse af mindreforbruget fra 2013 på pulje til beskæftigelsestilskud på område 824 puljer. Dette mindreforbrug udgør kr. 5

6 Tabel 1.4 Oversigt over balanceforskydning - konto 8 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug Forventet regnska b mindreforbrug * Foreslåede justeringer til Forskydning i langfristede tilgodehavender, LBE Forskydning i langfristet gæld, Kommunekredit Forskydninger i låneoptagelse I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Der forventes et mindreforbrug på lån til betaling af ejendomsskatter på grund af flere indfrielser. Nettoudgiften til lån til betaling af ejendomsskatter bliver derfor kr. mindre. Låneoptagelsen nedsættes tilsvarende med kr. Afdrag på langfristet gæld bliver kr. mindre på grund af mindre låneoptagelse i 2013, samt kun et afdrag i af låneoptagelsen for

7 2. Teknik-, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Tabel 2.1 Driftsområder for område 201, Miljø, Natur og Klima Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: Miljø og Natur Klima Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Totalramme Miljø og Natur Det forventede merforbrug skyldes, at tet endnu ikke er blevet opjusteret med virkningerne af Lov- og Cirkulæreprogrammet for. Kommunerne skal fra lave vandløbsforanstaltninger og Helsingør Kommune bliver i Lovog Cirkulæreprogrammet for kompenseret med i alt kr. til opgaven. Det anbefales derfor, at tet til Miljømålslov opjusteres med kr. i. Totalramme Klima Det forventede mindreforbrug skyldes dels et mindreforbrug på klimauddannelsen på kr. som følge af lavere priser på klimarådgiverseminarer, og dels en ikke teret indtægt på kr. fra et projekt under Boligministeriet. Det anbefales, at tet nedjusteres med kr., og at kr. bruges til, at dække det forventede merforbrug på totalramme Parkering på område 204, Park og Vej. Det resterende beløb på kr. lægges i kassen. 7

8 Budgetområde 204, Park og Vej Tabel 2.2 Driftsområder for område 204, Park og Vej Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: Trafik og Infrastruktur Park og Naturområder Parkering Trafik og Byrum Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Totalramme Parkering Merforbruget på kr. skyldes, at det overførte merforbrug fra 2013 ikke forventes at blive indhentet i. Det anbefales, at tet opjusteres med kr., så merforbruget fra tidligere år bliver tilbagebetalt. Merforbruget dækkes af mindreforbruget på totalrammen Klima under området 201, Miljø, Natur og Klima. Totalramme Trafik og Byrum Det forventede merforbrug på kr. skyldes dels et forventet merforbrug til Flextur på kr. fordi at ordningen har været benyttet mere end antaget ved vedtagelsen, og dels et merforbrug til lokale busruter på kr. fordi besparelsen på kollektiv trafik i ikke er blevet udmøntet. Derudover forventes der et mindreforbrug på individuel handicapbefordring på kr. Byrådet vedtog den 24. marts, at et forventet merforbrug på kontoen til kollektiv trafik på område 204, Park og Vej skulle behandles i sammenhæng med en samlet analyse af kommunens kørselsordninger. Det kan nu konstateres, at der er et forventet merforbrug på kr. på Lokale busruter. Analysen af kommunens kørselsordninger har påvist, at der er en række områder, som er overteret. Det anbefales derfor, at tet til den kollektive trafik tilføres kr., og at disse finansieres ved en omplacering fra Budgetområde 513, Skoler, hvor der forventes et mindreforbrug på kørslen af specialelever. Samtidig foreslås det, at to andre kørselsordninger på område 204 også reguleres. Det indebærer, at individuel handicapkørsel reduceres med kr. og at Flextursordningen opjusteres med kr. Den samlede anbefaling er dermed, at området opjusteres med kr. 8

9 3. Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde 309, Kultur Tabel 3.1 Driftsområder for område 309, Kultur Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug Forvente t regnska b mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til Rammestyret område: Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område Bibliotekerne Bibliotekerne forventer en overskridelse af tet på ca kr. med baggrund i en ekstraordinær og uforudset udgift til bibliotekernes EDB-system. Udgiften var forventet i 2015, men kommer i på grund af et tidligere implementeringstidspunkt fra leverandør. Merforbruget forventes således tilbagebetalt i Helsingør Kommunal Musikskole Helsingør Kommunale Musikskole forventer et marginalt merforbrug på kr Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer forventer et samlet merforbrug på kr. Dette skyldes især merudgifter til ansættelse af en ny inspektør, men til gengæld har der på indtægtssiden været højere indtægter end teret primært på grund af Sundtoldsmarkedet Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret forventer at holde tet Aktivitetscentret Bølgen 9

10 Aktivitetscentret Bølgen forventer et marginalt merforbrug på kr Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammeret forventer et merforbrug på kr. Det negative resultat skyldes tidligere års gæld på kr., som er blevet overført til. Totalrammen afdrager således kr. på gælden i Fælles Kulturelle Opgaver Fælles Kulturelle Opgaver forventer et samlet mindreforbrug kr. Der vil i år være færre udgifter til indvendig vedligehold og forbrugsafgifter på foreningshuse, og de bevilgede midler til forskellige formål forventes ikke udbetalt i indeværende regnskabsår, herunder kr. til kulturaftale "Kreative Børn". Kulturaftalemidlerne er tilskud fra kulturministeriet og evt. mindreforbrug skal tilbageføres dertil. Helsingør Kommunes til Helsingør Teater/voksenteater udgør kr. Helsingør Teater har, med henvisning til Kultur- og Turismeudvalgets tidligere beslutning, ansøgt om at tilskuddet til voksenteater overgår som tilskud til gadeteater. Gadeteater er refusionsberettiget med 50 pct. Såfremt voksentilskuddet overgår til gadeteatertilskud har Kultur- og Turismeudvalget et udlæg på kr. i, idet statsrefusionen tilgår i Dette er indregnet i det forventede mindreforbrug. Endelig er Helsingør Kommunes Musikskoles tidligere merforbrug indarbejdet i totalrammens. Musikskolen afdrager årligt kr. på gælden, som i indeværende år udgør ca kr. (inkl. afdrag for ) Turisme Der forventes et mindreforbrug på kr., hvoraf de kr. dog er reserveret til en eventuel underskudsdækning i forbindelse med internationale koncerter i Kulturhavnen, jf. beslutning på Kultur- og Turismeudvalgsmøde d. 10. september Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrehjem forventer en merindtægt på kr., da der forventes flere besøgende end forventet. 10

11 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 410, Sundhed Tabel 4.1 Driftsområder for område 410, Sundhed Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Forbrug Foreslåede Korrigeret Forventet regnskab mindreforbrug* justeringer til Rammestyret område: Sundhedsfremme I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Budgetrevisionen 31. august for Sundheds-, Idræts- og Frivillighedsudvalget områder 410 Sundhedsfremme og 411 Idræt og Fritid giver ikke anledning til en justering af. I forventes at tet overholdes på det rammestyrede område. Som følge af ændring i udvalgsstrukturen er der overført kr. til område 621 vedrørende den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsfremme har fået tilsagn om puljemidler til projekt FIT. Det er endnu ikke afklaret om disse midler tilgår kommunen i eller Tilgår de først kommunen i 2015 vil der være et merforbrug på området i på ca kr., der vil blive dækket i

12 Budgetområde 411, Idræt og Fritid Tabel 4.2 Driftsområder for område 411, Idræt og Fritid Årets priser, netto i kr. Oprindelig t Korrigere t Forbrug Forvente t regnskab mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til Rammestyret område: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) forventer et merforbrug på kr. Det skyldes, at de afledte udgifter til det nye atletikstadion er større end det afsatte beløb. HKI s resterende indefrosne midler fra 2013 søges frigivet for at dække noget af merforbruget. Espergærde Hallen forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde Hallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen for tilbagebetaling af gælden. Nordkysthallen forventer et merforbrug på kr., hvilket skyldes, at Nordkysthallen får lagt nyt halgulv til efteråret. Det betyder, at hallen har mistet lejeindtægter i ca. 3 måneder. Hornbækhallen forventer et merforbrug på kr., hvilket er kr. mere end der er driftsoverført af merforbrug fra Hornbæk Hallen har svært ved at holde tet, da deres forbrugsafgifter og realkreditomkostninger er stigende. Sundheds-, Idræts- og Fritidsvalget har truffet beslutning om, at administrationen drøfter Hornbækhallens økonomi med bestyrelsen. 12

13 5. Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512, Forebyggelse Tabel 5.1 Driftsområder for område 512, Forebyggelse Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: Sundhedsplejen Tandplejen SSPK I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på området forebyggelse. Det forventede merforbrug på kr. på Sundhedsplejens område skyldes dobbeltløn over en periode pga. en afskedigelsessag samt en stigning i udgifterne til ergoterapi. Det forventede mindreforbrug på kr. på Tandplejens område skyldes færre udgifter til tandregulering. Der omplaceres kr. fra område 512, SSPK til område 515, Daginstitutioner. Beløbet er bevilget til Værested i Indre by, og blev ved en fejl i forbindelse med vedtagelsen placeret på område

14 Budgetområde 513, Skoler Tabel 5.2 Driftsområder for område 513, Skoler Årets priser, netto i kr. Oprinde ligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: Uddannelseshus Helsingør Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet Skoler klasse skolen Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Snekkersten skole Øvrige decentrale enheder Naturcentret Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Helsingør Ungdomsskole Kørerteknisk anlæg International ungdomsklasse A-klasser I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område Forklaringer på mer-/mindreforbrug. Uddannelseshus Helsingør udviser et forventet mindreforbrug på kr., hvoraf der skal overføres kr. til Center for Erhverv, Politik og Organisation som følge af, at en medarbejder overflyttes fra Uddannelseshus Helsingør til Center for Erhverv, Politik og Organisation. Herudover søges omplaceret kr. fra tet til tværgående uddannelse til Uddannelseshus Helsingør til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. Fællesudgifter skoleområdet udviser et forventet mindreforbrug på kr. Det anbefales, at tet nedskrives med kr. på baggrund af det faktiske elevtal samt indtægt fra Fredensborg Kommune for 10. klasseskoleelever, en overførsel af

15 kr. til område 515 Dagpleje og daginstitutioner (fejlagtigt placeret ved reduceret lukketid på klubberne), en tilførsel på kr. i bloktilskud til skolereform omstillingspulje samt en tilførsel på kr. i kompetencemidler til skolereformen fra undervisningsministeriet. Øvrige aktiviteter skoleområdet udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget dækker over merudgifter til vidtgående Specialundervisning, færre udgifter til pasning af SFO ( 20) elever og færre indtægter fra fremmede kommuner end forventet på Helsingørs specialskoler. Det samlede mindreforbrug skal nedskrives med kr. som følge af, at Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har analyseret kommunens visiterede kørselsordninger, og påvist at en række områder er overteret jævnfør ovenfor. Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at område 513 er overteret, og derfor anbefales det, at tet nedskrives med kr. fordelt på følgende måde: kr. tilføres den almene skolekørsel kr. nedskrives kontoen for kørsel til vidtgående specialundervisning kr. nedskrives kontoen for kørsel af elever til specialklasser. På skolerne forventes der et samlet merforbrug på kr kr. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel på kr. fra 2013 til, samt forsinket tilpasning af normeringerne som følge af det faldende børnetal. Derudover er det vanskeligt for skolerne at overskue konsekvenserne af skolereformen på nuværende tidspunkt. Herudover anbefales det, at tet til Snekkersten Skole, Hellebækskolen og Espergærde Skole reduceres med i alt kr. som resultat af gennemførelsen af fase 1 i ESCOprojektet og de deraf reducerede forbrugsudgifter. De øvrige decentrale enheder udviser et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel på kr. fra 2013 til, samt at udgiften til udvidelse af aktiviteterne på familiecentret Løvdal og udgifterne til videreførelse af ungepakken er indregnet i det forventede forbrug. Det anbefales, at familiecentret Løvdal tilføres kr. fra Budgetområde 517 Udsatte Børn som følge af en udvidelse af aktiviteterne, og Helsingør Ungdomsskole tilføres kr. til videreførelse af ungepakken II i henhold til lov og cirkulæreprogram og kr. til bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser i henhold til Lov og Cirkulæreprogram. 15

16 Budgetområde 514, UU-Øresund Tabel 5.4 Driftsområder for område 514, UU-Øresund Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: UU-Øresund Voksenudd. for unge VUC Ikke rammestyret område: Erhvervsgrunduddannelser I alt I forventes et mindreforbrug på kr. på det samlede område 514 UU-Øresund. Budgettet tilføres kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2015 vedr. bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v. (Ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.). Desuden omplaceres der kr. fra VUC til Ungdomsskolen på område 513. Beløbet er en del af kommunens midler fra Ungepakken 2. Da midlerne blev fordelt i 2013 var der en anden forventning til indsatsen, og derfor omplaceres beløbet til Ungdomsskolen. 16

17 Budgetområde 515, Dagpleje og Daginstitutioner Tabel 5.5 Driftsområder for område 515, Dagpleje og Daginstitutioner Årets priser, netto i kr. Oprindeli gt Korrigere t Forbrug Forvente t regnska b mindreforbrug * Foreslåed e justeringer til Rammestyret område: Fællesudgifter dagområdet PAU-uddannelser Forældrebetal,friplads,privatins tit Dagpleje for særlig sårbare børn Børnehaven Krible Krable Børnehaven Ved Vandtårnet Børnehaven Nyrup Vuggestuen Kringlen Børnehaven Mariahjemmet Hornbæk Børnehave Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Stauningegården Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilde Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Globus Børnehuset Snekkersten

18 Børnehuset Stjernedrys Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk Specialbørnehaven Himmelhuset I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Budgetområde 515 forventes i at have et samlet merforbrug på kr. Fællesudgifter samt forældrebetaling, fripladser og privatinstitutioner udviser ved revisionen et samlet mindreforbrug på kr. Det nuværende mindreforbrug må dog forventes at blive betydeligt reduceret idet institutionernes ter endnu mangler at blive reguleret for antallet af indmeldte i 3. og 4. kvartal. Budgetomplaceringens størrelse vil afhænge af udviklingen i antallet af børn i institutionerne i forhold til niveauet i maj, hvor tet sidst blev reguleret i forbindelse med ny normering. Følger udviklingen niveauet for regnskabsår 2013 vil der være tale om en omplacering på omkring kr. fra fællesområdet til institutionernes rammer. Institutionernes rammer udviser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på kr. Men den ovenfor nævnte forventede regulering må forventes at mindske dette merforbrug, idet de korrigerede ter er eksklusiv den ventede korrektion af terne. Det forventes dog at der fortsat vil være et betydeligt merforbrug på institutionernes rammer. Merforbruget skal ses i lyset af den negative driftsoverførsel fra 2013 på kr. samt den generelle tilpasning til de faldende børnetal. I det angivne forventede forbrug på klubbernes rammer er modregnet den forventede indtægt fra de individuelle partnerskabsaftaler mellem klubberne og skolerne. Der anbefales en samlet regulering med kr. for området. Fællesudgifterne tilføres kr. fra område 512. Beløbet er bevilget til Værested i Indre by, og blev ved en fejl i forbindelse med vedtagelsen placeret på område 512. Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2015 vedr. Aktiv socialpolitik tilføres yderligere kr. til tet vedr. friplads og tilskud, idet der ventes en stigning i udgifterne til udbetaling af tilskud. Som led i den gennemførte skolereform tilføres der kr. fra område 513. Budgettet tilføres på baggrund af den reducerede forældrebetaling i forbindelse med den ændrede åbningstid på klubområdet. Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at kørselstet til Specialbørnehaven Himmelhuset på område 515 er underteret, og derfor anbefales det at tet opskrives med kr. 18

19 Herudover anbefales det, at tet til Tikøb Familiehus og Børnehaven Nyrup reduceres med i alt kr. som resultat af gennemførelsen af fase 1 i Esco projektet og de deraf reducerede forbrugsudgifter. 19

20 Budgetområde 516, Børne- og Ungerådgivningen Tabel 5.6 Driftsområder for område 516, Børne- og Ungerådgivningen Årets priser, netto i kr. Oprindeli gt Korriger et Forbrug Forvent et regnska b mindre - forbru g* Foreslåe de justering er til Rammestyret område: Børne- og Ungerådgivningen Støttepædagogkorpset I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes tet at balancere. 20

21 Budgetområde 517, Udsatte Børn Tabel 5.7 Driftsområder for område 517, Udsatte Børn Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: Myndigheden Udførerenheden Søjlerne Ikke rammestyret område: Myndigheden I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på området Udsatte Børn. Rammestyret område Det forventede mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område skyldes færre udgifter til anbringelser i familiepleje og anbringelser på opholdssteder, hvorimod der er merforbrug på udgifterne til forebyggende foranstaltninger og ophold på kvindekrisecentre. Det anbefales, at tet nedjusteres med kr. Beløbet omplaceres fra forebyggende foranstaltninger på område 517 til Budgetområde 513, Skoler, som følge af udvidelsen af aktiviteterne på Løvdalsskolen. Ikke-rammestyrede område Der forventes et mindreforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. Det dækker over et merforbrug som følge af færre indtægter vedr. dyre enkeltsager på kr. samt et mindreforbrug vedr. handicapydelser på kr. Der omplaceres derfor kr. fra handicapydelserne til statsrefusion i dyre enkeltsager indenfor det ikke rammestyrede område. 21

22 6. Socialudvalget Budgetområde 618, Psykiatri og Handicap Tabel 6.1 Driftsområder for område 618, Psykiatri og Handicap Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Fore-slåede justeringer til Rammestyret område: Psykiatrien Foranstaltninger for voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Rusmiddelcenteret Pensionatet Petersborg/Broen Bostøtteteam/ Springvandet Seniorhuset/ Karetmagervej Ikke-rammestyret område: Foranstaltninger for voksne I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering På område 618 anbefales det, at opjusteres med kr. Justeringen vedrører følgende: Lov og cirkulæreprogram (LC26) vedr. kvalitetsstandarder på misbrugsområdet på kr. Overførsel af kr. i forbindelse med analyse af kommunens visiterede kørselsordninger. I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område, mens tet på det ikke rammestyrede område forventes overholdt. Merforbruget på det rammestyrede område beskrives i det følgende. 22

23 Foranstaltninger for voksne På foranstaltninger for voksne (myndighedsområdet) forventes der et merforbrug på kr. Der er overført et underskud på kr. fra Derudover er tet, som led i aftalen for 2013, nedjusteret med kr. i. Endelig har den generelle besparelse i forbindelse med vedtagelsen af reduceret områdets med yderligere kr. Budgettet er således reduceret med kr. fra 2013 til, mens udgifterne ser ud til at falde med kr. i samme periode. Det forventede fald i udgifterne fra 2013 til, er således ikke så stort, at det kan udligne det merforbrug der er overført fra 2013 og de besparelser der er lagt ind i. Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at område 618 er underteret, og derfor anbefales det at tet opskrives med kr. Når der tages højde for dette forventes det samlede merforbrug på myndighedsområdet at være kr. Foranstaltningsområdet På foranstaltningsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget fordeler sig som nedenfor. Psykiatrien forventer at overholde tet. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes at frigivne midler til Nyruphus ikke når at blive brugt i. Kronborghus forventer et merforbrug på kr. Merforbruget vedrører underskud fra 2013 på kr. samt ekstra lønudgifter på grund af personaleudskiftning. SPUC forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes blandt andet udgifter til dækning af vikar for langtidssygemeldt medarbejder. Kronborgsundforventer et merforbrug på kr. Merforbruget vedrører underskud fra 2013 på , som Kronborgsund er ved at indhente. Lindevang forventer at tet overholdes. Værkstedet Ellehammersvej forventer balance på tet ved årets slutning. Helsingør Rusmiddelcenter, Omsorg og Støtteforventer et merforbrug på kr., som ønskes dækket ved frigivelse af indefrosne midler. Merforbruget vedrører nødvendig indvendig vedligeholdelse. Derudover skal der overføres kr. til Helsingør Rusmiddelcenter som følge af lovændring vedr. kvalitetsstandarder på misbrugsområdet. Pensionatet i Hornbæk forventer et merforbrug på kr., som ønskes dækket ved frigivelse af indefrosne midler. Merforbruget vedrører indvendig vedligeholdelse og køb af inventar på grund af stort slid, hvilket skyldes en stor udskiftning af beboere. Bostøtteteam/Springvandet forventer et mindreforbrug på kr. 23

24 Seniorhuset/Karetmagervej forventer balance på tet ved årets slutning. Petersborg/Broen forventer balance på tet ved årets slutning. 24

25 Budgetområde 619, Omsorg og Ældre Tabel 6.2 Driftsområder for område 619, Omsorg og Ældre Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: Myndigheden Hjemmeplejen Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo Helsingør Rehab og Træningscenter Myndigheden - Sundhed Frivillighed Ikke-rammestyret område: Myndigheden I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering På område 619 Sundhed og Omsorg anbefales det, at opjusteres med kr. på det rammestyrede område. Opjusteringen vedrører følgende: Frigivelser fra revisionen 31. august 2013, hvor beløbet på kr. ikke nåede at blive afholdt i regnskab 2013, men først afholdes i regnskab, det er således ikke nye frigivelser. Indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor der forlods er taget kr. fra området. Lov og cirkulæreprogram (LC34) styrket rehabilitering af kræftpatienter på kr. Midtvejsregulering af den aktivitetsbaserede afregning af plejehjem og hjemmeplejen med kr. I forventes der et samlet merforbrug kr. på det rammestyrede område. Myndigheden forventer et merforbrug på kr. som kan forklares med, at det er udgifter til nyt nøglesystem i hjemmeplejen, kaldeanlæg på plejehjem, motions- og mødested, hvor tet søges opjusteret med kr. ved revisionen, se ovenfor. 25

26 Hjemmeplejen forventer et merforbrug på kr. som kan forklares med et fald i timeprisen i i forhold til regnskab 2013 og hvor hjemmeplejen ikke har tilpasset aktiviteten til det lavere. Herudover skal tet opjusteres i forhold til indførelse af hverdagsrehabilitering. Ydelserne til hjemmesygepleje er stigende, hvilket indikerer en øget kompleksitet i opgavesættet og som medfører mere administrativ tid. Hjemmeplejen har således øget lønudgifter, som der ikke genereres indtægter for i den aktivitetsbaserede afregning til hjemmeplejen. Hjemmeplejen har udarbejdet økonomisk handleplan for alle hjemmeplejegrupperne. Handleplanen har fokus på bl.a. ensretning af planlægning, stop på forbrug af vikarer, begrænsning af forbrug af timeansatte medarbejdere, udløb af vikariater og stop for fastansættelser. Plejehjemmet Montebello forventer et samlet mindreforbrug på kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at akutpladserne ikke har været fuldt udnyttet i. Det har således ikke været nødvendigt, at udvide med alle planlagte personaleressourcer. Plejehjemmet Bøgehøjgård forventer et samlet mindreforbrug på kr. i. Mindreforbruget kan forklares med, at plejehjemmet har fået tilført kr. vedrørende ny styringsmodel, som besluttet på byrådets møde den 24. juni. Endvidere blev tidligere års merforbrug på kr. eftergivet. Siden Bøgehøjgård overtog de 6 midlertidige pladser i 2012, har det ikke været muligt at holde tet, som ved indgangen til var overskredet med kr. Der blev foretaget en række besparelsestiltag fra starten af, deriblandt at undlade besættelse af ledig sygeplejerskestilling. Sygeplejerskestillingen forventes genbesat inden årets udgang, da det har vist sig nødvendigt at have sygeplejerskekompetencer til rådighed. Der vil blive investeret i opgradering af nuværende kompetencer, eksempelvis fra SSH-niveau til SSA-niveau. Som et andet besparelsestiltag er der i plejen reduceret i mødeaktivitet vedrørende beboerne. Det har vist sig ikke at være bæredygtigt, så nødvendig møde aktivitet prioriteres fremover. Der skal investeres i udskiftning af nedslidt køkkeninventar med omkring kr. Plejehjemmet Birkebo forventer et merforbrug på kr. Der er driftsoverført et merforbrug fra 2013 på kr. Der afvikles således kr. af tidligere års merforbug. Plejehjemmet Grønnehaven forventer et merforbrug på kr. Der er driftsoverført et merforbrug fra 2013 på kr. Der afvikles således kr. af tidligere års merforbrug. Herudover forventes et mindreforbrug på kr. på Plejehjemmet Strandhøj, et mindreforbrug på kr. på Plejehjemmet Falkenberg og et mindreforbrug på Frivillighed på I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager. 26

27 Budgetområde 620, Anden social service Tabel 6.3 Driftsområder for område 620, Anden social service Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: Borgerservice Ikke-rammestyret område: Boligsikring Boligydelse Personlige tillæg Enkeltudgifter Førtidspensioner Hjælp til udlændinge I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. Rammestyret område På det rammestyrede område forventes der merudgifter på kr. til kropsbårne hjælpemidler. Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at område 620 er overteret og derfor anbefales det at tet nedskrives med kr. Ikke rammestyret område På det ikke rammestyrede område forventes der samlet set en mindreudgift på kr. Den samlede mindreudgift dækker over en mindreudgift til boligsikring på kr., mindreudgifter til Boligydelse på kr., mindreudgifter til Personlige Tillæg på kr., mindreudgifter til Enkeltudgifter på kr., mindreudgifter til Førtidspensioner på kr., og mindreudgifter til Hjælp til udlændinge på kr. Det anbefales derfor, at de ikke rammestyrede nedjusteres med kr. På hele Budgetområde 620 anbefales det, at nedjusteres med kr. 27

28 Budgetområde 621, Genoptræning Tabel 6.4 Driftsområder for område 621, Genoptræning Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Foreslåede justeringer til Rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Patientrettet sundhedsfremme Ikke-rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget dækker dels over et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på kr. og et mindreforbrug på genoptræningen på kr. På den specialiserede genoptræning er der et mindeforbrug på kr. mens der er et merforbrug på kørsel til genoptræning på ca kr. Det anbefales at mindreforbruget på den specialiserede genoptræning finansierer merforbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Merforbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering vedrører udgifter til hospice samt behandling for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter. I forhold til merforbruget på kørsel til genoptræning på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har Center for Økonomi og Styring og Center for Teknik, Miljø og Klima har i analyseret kommunens visiterede kørselsordninger. I den forbindelse har det vist sig, at kørselstet på område 621 er underteret, og derfor anbefales det at tet opskrives med kr. 28

29 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722, Beskæftigelse Budgetrevisionen 31. august for Beskæftigelsesudvalgets område 722 giver anledning til en anbefaling af en samlet nedjustering af med kr., se tabel 7.1 og 7.2. Tabel 7.1 Driftsområder for område 722, Beskæftigelse Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab mindreforbrug* Fore-slåede justeringer til Rammestyret område: Øvrig beskæftigelse Integrationsrådet Ikkerammestyret område: Øvrig beskæftigelse Ydelser Beskæftigelses -tilskud Aktivering I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I ovenstående tabel indgår konsekvenserne af Lov og Cirkulæreprogrammet med en opjustering af tet på kr. Opjusteringen vedrører hovedsageligt stigende udgifter til mentorer i forbindelse med kontanthjælpsreformen, samt færre udgifter til sygedagpenge, der modsvares af udgifter til jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen. I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget vedrører løn til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen, som delvis modsvares af flere udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Derudover har Integrationsrådet et merforbrug i pga. Integrationsrådsvalget der blev afholdt i marts. Midlerne til valget har været opsparet gennem tidligere år og skulle have været brugt i Valget blev udskudt til. Midlerne blev overført og ansøgt frigivet ved 1. revision. Ansøgningen blev ikke imødekommet ved 1. revision. I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt færre forsikrede ledige på dagpenge og forsinkelse af projektet Rigtige jobs, som delvis modsvares af øgede udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, øgede udgifter til tilskud til kontanthjælpsmodtagere med høje boligudgifter, samt øgede udgifter til mentorer i forbindelse med kontanthjælpsreformen. 29

30 På område 722 anbefales det derfor, at nedjusteres med kr. Hvilket svarer til det forventede mindreforbrug på det ikke rammestyrede område korrigeret for mindreforbrug på Rigtige jobs. I nedenstående tabel fremgår de gennemsnitlige mængder 31. august, samt ændringer af mængder i forbindelse med revision 31. august Tabel 7.2 Mængder på område 722 Helårspersoner Gennemsnit i 31.8 Korrigeret Budget pr 30.4 Budgetrevision Kontanthjælp til udlændinge kontanthjælp * Uddanelseshjælp * Forrevalidering * Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb SDP 5-52 uger SDP > 52 uger Jobafklaringsforløb 40 Forsikrede ledige Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse * Budgetlægges samlet under kontanthjælp De væsentligste justeringer vedrører: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kvoten for hvor mange flygtninge Helsingør Kommune kan modtage er steget. Samtidig er antallet af flygtninge, der udgår af integrationsprogrammet efter 3 år lille. På den baggrund opjusteres mængden med 10 helårspersoner i. Heraf følger øgede udgifter til kontanthjælp, bolig, danskundervisning og tolke Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Udgiften til 34 tilskud vedrører hjælp til kontanthjælpsmodtagere med særlig høje boligudgifter. Forbruget ligger 31. august 25 pct. over tet og på den baggrund opjusteres tet med 2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været højere udgifter til 34, fordi der har været enkelte dyre efterreguleringssager i Derudover har den lavere forsørgerydelse i forbindelse med kontanthjælpsreformen medført en højere kompensation fra 34 til en række borgere. Ligeledes fremkom der ved kontanthjælpsreformens ikrafttræden nye boligoplysninger, som medførte flere modtagere af hjælp efter Sygedagpengemodtagere 30

31 Formålet med sygedagpengereformen er at give økonomisk sikring til sygemeldte samt foretage en tidligere og bedre indsats. Alle sygemeldte skal inden den 22. uge af sygdomsforløbet have vurderet, om de er berettiget til at fortsætte på sygedagpenge. Såfremt det vurderes, at borgeren ikke er berettiget til dette, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb. For Helsingør Kommune medfører dette på sygedagpenge en beskæring i bloktilskuddet på kr. i og kr. i Hvorvidt disse beløb vil være i overensstemmelse med den faktiske udvikling i mængderne resten af året er dog usikkert. Dette uddybes i bilag Jobafklaringsforløb Ydelsen på jobafklaringsforløb er på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles indkomst. Til dækning af ydelsen til borgere i jobafklaringsforløb tilføres der kr. i og kr. i Hvorvidt disse beløb vil være i overensstemmelse med den faktiske udvikling i mængderne resten af året er dog usikkert. Dette uddybes i bilag Projekt Rigtige job I forbindelse med 2018 besluttede Byrådet at igangsætte projektet Rigtige Jobs. Administrationen skulle undersøge forskellige forhold, der skulle tage højde for den kommunale lighedsgrundsætning, ligesom der skulle ansættes projektleder mv. Projektet er derfor først kommet i gang august, hvorfor de 5 mio. kr. ikke anvendes i. Der forventes således et mindreforbrug på 4 mio. kr Mentorudgifter Der forventes et merforbrug til mentorudgifterne på kr. svarende til reguleringen i forbindelse med Lov og Cirkulære programmet. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er der øgede udgifter til mentorer, idet disse nu er en del af ret og pligt tilbuddene Seniorjobs Der forventes et merforbrug på kr. på udgiften til seniorjobs i kommunen. Baggrunden for dette er, at den lagte gennemsnitlige løn til seniorjobbere har været for lav. Lønnen til seniorjobbere er blevet reguleret, da der har været en del der jf. gældende overenskomst har krav på erfaringsbaseret lønstigning. Derudover har de fleste af seniorjobberene været på grundløn (laveste løn). Fagforeningerne har dog begæret lønforhandlinger og nogle af seniorjobberne har derfor i denne sammenhæng fået en mindre lønforhøjelse Udgift til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) Beskæftigelsestilskuddet for reguleres midtvejs i i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Efter reguleringen forventes beskæftigelsestilskuddet at være kr. for Helsingør Kommune. Ved midtvejsreguleringen forventes et fald i antallet af borgere på dagpenge, og samtidig er den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse indregnet i beskæftigelsestilskuddet Dagpenge til forsikrede ledige 31

32 Det forventede mindreforbrug på kr. skyldes, at der de seneste måneder har været et fald i det gennemsnitlige antal forsikrede ledige. Denne udvikling forventes at fortsætte i resten af, hvilket er i overensstemmelse med udviklingen på landsplan. I den seneste udmelding på beskæftigelsestilskuddet vil Helsingør Kommune også ved midtvejsreguleringen blive negativt reguleret. På baggrund af udviklingen for forsikrede ledige i, nedjusteres mængden med 40 helårspersonger I forbindelse med revisionen 31. august vil det forventede mindreforbrug på kr. delvist blive afleveret til kassen til dækning af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet på kr. De resterende kr. vil blive modregnet i puljen på område 824 vedr. regulering af beskæftigelsestilskud. 32

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Liste med EAN Lokations nr.

Liste med EAN Lokations nr. Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. 5790000410279 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 5790001124663 Team Erhverv

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 02. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. april 2015

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. april 2015 Helsingør Kommune Budgetrevision 30. april Center for Økonomi og Ejendomme 8. juni 1 Indhold 1. Overblik 3 1.1 forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 6 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Bilag 1 Uddybning af forventet sresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Børne- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 03. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C)

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 06. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2016

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2016 Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 1 Center for Økonomi og Ejendomme 10. oktober 2 Indhold 1. Overblik 3 1.1 forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 8 2. Teknik,

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere