VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning"

Transkript

1 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi samt samfundsøkonomien generelt? Af Jørgen Horstmann og Frank Nørgaard April 212 Rev

2 Kr/MWh SAMMENFATNING KAP SAMMENFATNING Danmarks energiforsyning skal i de kommende år omstilles til nye klima- og energipolitiske målsætninger om lavere CO2-udledning, øget anvendelse af vedvarende energi og udfasning af fossile brændsler. Et af virkemidlerne består i at fordoble vindkraftandelen til 5 pct. af elforsyningen i 22. Et andet består i at udbrede elbiler til erstatning for benzin- og dieselbiler. I nærværende rapport undersøges, hvordan en målrettet tidsstyring af elbilers opladning kan effektivisere udnyttelsen af vindkraft til gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi og samfundsøkonomien. Vindkraftens negative prisprofil Spotmarkedsprisen for el fastsættes for hver time som resultat af produktionsudbud og forbrug. Man taler i dag om vindkraftens negative prisprofil, som udtrykker, at vindmøllerne i gennemsnit opnår lavere markedspriser end de producenter, der er i stand til at regulere produktionen op og ned i takt med efterspørgslen og dermed priserne. På årsbasis var den gennemsnitlige pris for vindkraft i Vestdanmark ca. 1 % lavere end gennemsnittet for strøm fra kraftværkerne, svarende til en mindrepris på ca. 25 mio. kr. I visse timer bliver spotprisen negativ, og det betyder, at vindkraftproducenterne må betale for at komme af med elproduktionen. I perioden fra oktober 29 til marts 211 var der i alt 45 timer med nul/negative spotpriser, og vindkraftproducenterne måtte betale ca. 1 mio. kr. for at afsætte godt 6. MWh. Det svarer til ca. 25. elbilers årsforbrug. Hertil kommer en ikke opgjort mistet elproduktion, fordi møller blev standset for at undgå overproduktion. Næsten hver time året rundt afviger vindproduktionen fra de prognoser, der ligger til grund for at afgive salgsbud på spotmarkedet. I ca. 4 % af tiden afholder vindkraftproducenterne balanceomkostninger. I 21 betalte de ca. 165 mio. kr., hvoraf ca. 85 % til nedregulering, fordi produktionen var større end forventet, og godt 15 % til opregulering. I 21 havde vindkraftproducenterne 327 timer med nul eller negative nedreguleringspriser. Det kostede ca. 71 mio. kr. at få afsat en merproduktion på godt 17. MWh, svarende til ca. 5. elbilers årsforbrug. Hertil kommer, at vindkraftproducenter i perioder blev pålagt at standse produktionen mod betaling af planlagt produktion. Gennemsnitlig afregningspris på spotmarkedet 21 Vindubalance omkostninger (nedreg specificeret) DK 21 Vindkraft Kraftværker ,29 331,62 334,1 352,47 Opregulering % Nedregulering % Ned Pris> % Ned Pris< % 5 Vestdanmark Østdanmark HORSTMANN & NØRGAARD 212 VINDENERGI DANMARK I

3 SAMMENFATNING KAP Samlet set betalte vindproducenterne i 21 for at afsætte en elproduktion, der svarer til ca. 75. elbilers årsforbrug. Med regeringens målsætning om en hurtig udbygning af elproduktionen fra vindmøller til 5 % af forbruget i 22 vil den mængde el, vindkraftproducenterne skal betale for at få afsat, kunne blive væsentlig større. Et fleksibelt elforbrug fra elbiler, der i videst muligt omfang kan tilpasses variationen i vindmøllernes produktion, vil kunne blive helt centralt for elsystemet. Elbiler som fleksibelt elforbrug I analyserne af elbiler som fleksibelt elforbrug forudsættes elbilen at have et kørselsmønster som gennemsnittet af danske personbiler svarende til ca. 17. km om året, eller ca. 46 km om dagen. Det gennemsnitligt daglige opladningsbehov afhænger af elbilens energiforbrug målt i kwh/km. Selv om den enkelte bil i praksis vil have et varierende køremønster, vil et større antal elbiler set fra elnettets side samlet set opføre sig tæt på gennemsnittet. Som udgangspunkt for analyserne anvendes data for i alt 5 forskellige elbiler. 3 elbiler: Mitsubishi IMiEV, Nissan Leaf og Tesla Roadster findes allerede på markedet i Danmark. Tesla S forventes introduceret i løbet af 212. Der er endvidere gennemført beregninger for en avanceret elbil EV 21 som tidligere er beskrevet i en rapport fra Miljøstyrelsen om Perspektiver for elbiler i Danmark, Orientering 1 fra Miljøstyrelsen, Der er tale om en elbil, der ud fra realistiske forventninger om den teknologiske udvikling frem til 21 om energieffektivitet og batteriteknologi blev vurderet som en optimal elbil ud fra en samlet vurdering af energiforbrug pr. km, batterikapacitet og omkostninger. Elbilens rækkevidde i forhold til det daglige kørselsbehov er den helt afgørende faktor for mulighederne for fleksibel opladning. En lang rækkevidde opnås gennem en kombination af et lavt specifikt energiforbrug og en stor batterikapacitet. Opladningsstrategier Den forudsatte hurtige udbygning af vindkapaciteten i Danmark må alt andet lige forventes at forstærke vindkraftens negative prisprofil og øge balanceomkostningerne. Elbiler kan derfor blive et meget interessant fleksibelt elforbrug, fordi opladningen fra elnettet sker afkoblet fra selve brugen af elbilen. Da personbiler i gennemsnit anvendes under 1 time om dagen, er der derfor en betydelig fleksibilitet i valg af opladningsperiode. I rapporten er analyseret og sammenlignet 3 forskellige opladningsstrategier. ELBIL SPECIFIKATIONER TIL SIMULERING AF Reference elbil Svarer til Elbil model Batteri vol kwh Elforbrug Wh/km Elforbrug Km/kWh Rækkevidde Km/opl Elbil 16/13 Mitsubishi imiev ,7 123 Elbil 24/16 Nissan Leaf ,3 15 Elbil 25/1 EV Elbil 53/18 Tesla Roadster ,6 294 Elbil 9/186 Tesla S ,4 483 HORSTMANN & NØRGAARD 212 VINDENERGI DANMARK II

4 SAMMENFATNING KAP IKKE-STYRET Erfaringer viser, at de fleste elbilbrugere i dag sætter bilen til opladning, når de kommer hjem om eftermiddagen efter arbejde, og lader den fuldt op i løbet af aftenen og natten. Denne fremgangsmåde er den enkleste og afspejler, at forbrugeren med ens elpriser i alle døgnets timer ikke har noget incitament til at understøtte elsystemet med et mere fleksibelt forbrug. Afregningen kan ske med eksisterende elmålere, og for den enkelte elbilejer er prisen blot proportional med elbilens forbrug. IKKE-STYRET kan med et større antal elbiler betyde behov for øget kraftværkskapacitet og behov for dyre forstærkninger af især eldistributionsnettet. Det supplerende elforbrug til elbilerne vil som hovedregel blive produceret på kulkraftværker og elbilerne vil kun i uvæsentligt omfang kunne bidrage til at forbedre vindkraftens negative prisprofil. INTELLIGENT Ved INTELLIGENT forstås en strategi, hvor forbruget afregnes til en variabel tarif på basis af elpriserne på spotmarkedet, og opladningen udskydes til den eller de timer i rådighedsperioden, hvor spotprisen er lavest. Opladningen sker hver dag, indtil batteriet er fuldt opladet. INTELLIGENT i spotmarkedet forudsætter timeaflæste forbrugsmålere og vil være relativt enkelt at realisere. Spotpriserne for de enkelte timer i det kommende døgn fastsættes på spotmarkedet kl. 12. dagen før og er tilgængelig for alle. Elbilejeren kan principielt styre opladningen med en timer, og der kan udvikles enkle automatiske løsninger. Beregninger baseret på timepriserne i Vestdanmark i 21 viser, at der målt på grossistprisen på spotmarkedet kan spares ca. 4 % af eludgifterne sammenlignet med IKKE-STYRET. Inklusiv afgifter med den nuværende afgiftsstruktur er forskellen imidlertid kun ca. 1 % og vil næppe udgøre tilstrækkeligt incitament for den enkelte elbilejer. Lave elpriser forekommer typisk, når forbruget er lavt og andelen af el fra vindmøller er høj, og INTELLIGENT vil dermed kunne bidrage til at forbedre vindkraftens negative prisprofil. Med INTELLIGENT vil et betydeligt antal elbiler kunne oplades, uden at der bliver behov for at øge kraftværkskapaciteten ligesom det som regel ikke vil blive nødvendigt at udbygge det lokale distributionsnet. er i denne rapport udviklet som en opladningsstrategi, hvor den nødvendige opladning til næste dags kørsel sker i spotmarkedet til de lavest mulige timepriser. Herudover oplades elbilens overskydende batterikapacitet på regulerkraftmarkedet, men kun hvis prisen er under en fastsat værdi, f.eks. nul eller negativ. Disse lave priser optræder typisk i situationer, hvor vindproduktionen er høj og ikke kan afsættes til indenlandsk forbrug eller eksporteres som følge af begrænsninger i transmissionskapaciteten. I disse situationer vil der som oftest ske et stop for en del af vindproduktionen, og opladningen vil i vidt omfang kunne ske med vindmøllestrøm, der ellers ville gå tabt. Elbilers opladning i regulerkraftmarkedet vil udover timeaflæste forbrugsmålere kræve ændringer i de nuværende markedsregler samt investeringer i ny kommunikations- og styringsteknik. HORSTMANN & NØRGAARD 212 VINDENERGI DANMARK III

5 Opladningsudgift kr/år SAMMENFATNING KAP ELBILERS ÅRLIGE ELUDGIFT I MARKEDSPRISER VED FORSKELLIGE SSTRATEGIER IKKE-STYRET spot hj INTELLIGENT spot hj Opladningsstrategi spot+rk hj -361 spot+rk hj+arb Elbil 16/13 Mitsu imiev kwh/år Elbil 24/16 Nissan Leaf kwh/år Elbil 25/1 EV kwh/år Elbil 53/18 Tesla Roadster kwh/år Elbil 9/186 Tesla S kwh/år Analyserne viser, at OP- LADNING af elbiler har en række fordele. Eludgiften til opladning bliver for alle biltyper markant lavere end ved IKKE-STYRET og IN- TELLIGENT. Fordelene opnås primært, fordi opladningsstrategien udnytter de store prisvariationer for el på regulerkraftmarkedet og primært oplader, når priserne er lave, f.eks. negative. Fordelene ved kan især udnyttes af elbiler, der har en lang rækkevidde i forhold til det daglige kørselsbehov. Analyserne viser, at jo længere elbilens rækkevidde er, jo større del af opladningen kan ske på regulerkraftmarkedet til nul eller negative priser. For elbilerne med en rækkevidde på 25 km eller mere viser beregningerne, at det i praksis bliver muligt at oplade elbilen til en samlet årlig pris, der er eksklusiv afgifter bliver negativ, dvs. bliver en indtægt for elbilejeren. Dette afspejler, at elbilen primært oplades med strøm fra vindmøller med negativ markedsværdi, der ofte ellers ville gå tabt. To eksempler med forskellige elbiler illustrerer disse forhold. En Tesla S, der er udstyret med en stor batteripakke, kan oplades til at dække 1 dages kørsel. Det gør den så fleksibel, at den effektivt kan udnytte de relativt hyppige perioder, hvor prisen på regulerkraft falder til under nul kroner. af en Tesla S placerer næsten 8 pct. af opladningen i regulerkraftmarkedet, og de gennemførte simuleringer viser, at det årlige elforbrug i markedspriser bliver til en indtægt på 361 kr. En Mitsubishi imiev, der er udstyret med en lille batteripakke, er mindre forbrugsfleksibel, og det gør den relativt dyrere at oplade til samme kørselsbehov. I OP- LADNING af en Mitsubishi imiev placerer simuleringen ca. 2 pct. af opladningen på regulerkraftmarkedet. Den beregnede udgift til elkøb bliver på årsbasis 182 kr. Det er interessant, at Mitsubishi imiev har den største udgift til elkøb, selv om Tesla S har et energiforbrug på årsbasis, der er næsten 5 % højere ved det samme kørselsbehov. HORSTMANN & NØRGAARD 212 VINDENERGI DANMARK IV

6 Opladningsudgift kr/år SAMMENFATNING KAP De lave og - for elbiler med lang rækkevidde negative samlede udgifter på årsbasis til elkøb er udtryk for, at elbilerne primært oplades el fra vindmøller og i vid udstrækning med vindmøllestrøm, som ikke kan udnyttes i elsystemet og derfor afregnes til en negativ markedsværdi. Omkostningerne i tilknytning til de negative priser for vindmøllestrøm betales i dag af vindmølleejerne. Samlet set betalte vindkraftproducenterne i 21 for en overflødig elproduktion, der svarer til ca. 75. elbilers årsforbrug. Med regeringens målsætning om en fordobling af elproduktionen fra vindmøller frem til 22 vil den elmængde, som vindkraftproducenterne skal betale for at få afsat, kunne blive væsentlig større. Det er ikke urealistisk, at den vil overstige samtlige elbilers årsforbrug i 22. Et fleksibelt elforbrug fra elbiler, der med avancerede opladningsstrategier i videst omfang tilpasses variationen i vindmøllernes produktion, vil være et centralt element i det fremtidige elsystem. Samlet set vil en avanceret elbil kunne erstatte en konventionel bil med et årligt forbrug på ca. 1 l benzin og med et CO2-udslip på ca. 2,4 ton. Benyttes primært vindoptimeret opladning, vil dette kunne forhindre at strømmen går tabt, når møllerne stoppes. Tariffer og afgifter En elbilejer vil med de rammevilkår, der i dag gælder for elforsyning, skulle betale det samme for nettransport, offentlig forpligtelse (PSO) og statslige afgifter, uanset hvilken opladningsstrategi der benyttes. Eftersom disse priselementer udgør over tre fjerdedele af den forbrugerelpris, som elbilejeren betaler, fremmer denne prisstruktur ikke udbredelsen af avancerede opladningsstrategier som VIND- OPTIMERET. Beregninger af den årlige eludgift til vindoptimeret opladning af de analyserede elbiler viser, at udgiften til markedsel er helt ubetydelig i forhold til afgifterne, der direkte følger elforbruget. De årlige udgifter for den enkelte elbil bestemmes primært af elbilens energieffektivitet. Der er ikke noget væsentligt incitament til at udvikle de avancerede opladningsstrategier, som vil blive helt afgørende for udnyttelsen af vindkraften i elsystemet selv om engrosmarkedspriserne i fremtiden slår igennem overfor forbrugerne. ELBILERS ÅRLIGE ELUDGIFT TIL FORDELT PÅ ELPRIS-ELEMENTER Elbil 16/13 Mitsu imiev kwh/år kr/år Elbil 24/16 Nissan Leaf kwh/år kr/år Elbil 25/1 EV kwh/år kr/år Elbil 53/18 Tesla Roadster kwh/år kr/år Elbil 9/186 Tesla S kwh/år kr/år Moms 25% Statslige afgifter,79 kr/kwh PSO og nettariffer,48 kr/kwh Kommerciel el var. kr/kwh Elbil model batterikapacitet/elforbrug HORSTMANN & NØRGAARD 212 VINDENERGI DANMARK V

7 Opladningsudgift Kr/år Opladningsudgift Kr/år SAMMENFATNING KAP På denne baggrund er der beregnet et eksempel, der belyser effekten af en dynamisk betaling, hvor tariffer, der inkluderer netomkostninger, PSO og transmissionsomkostninger, samt statslige afgifter og moms beregnes som en fast procentvis andel af elmarkedsprisen på engrosmarkedet. Procentsatsen er fastsat således, at det samlede provenu for elforbruget i Vestdanmark i 21 bliver det samme, som med den nuværende tarif- og afgiftsstruktur. Ved negative elpriser beregnes ikke betaling. Figurerne viser opladningsudgifter for den avancerede elbil EV 21 for de tre opladningsstrategier med de nuværende tariffer og afgifter og med dynamiske tariffer og afgifter. Som figurerne viser, betyder den skitserede dynamiske betaling for tariffer og afgifter: en mindre stigning i udgifterne ved IKKE- STYRET en mærkbar reduktion af udgifterne ved INTELLIGENT en væsentlig reduktion af udgifterne ved De analyserede dynamiske tariffer og afgifter afspejler på en hensigtsmæssig måde de samfundsøkonomiske fordele ved de undersøgte opladningsstrategier og vil kunne være et aktivt incitament til fremme af et optimalt samspil mellem elbilers opladning og indpasning af en høj vindkraft andel i elsystemet. Anbefalinger For at muliggøre og skabe incitament til at udvikle avancerede opladningssystemer til fremme af et optimalt samspil mellem elbilers opladning og indpasning af en høj andel af el fra vindmøller i elsystemet anbefales, at: alle elmålere skal fremover være timeaflæste alle forbrugere skal kunne spotafregnes uden meromkostninger der indføres dynamiske tariffer og afgifter, der skaber incitament til i højere grad at forbruge i de timer, hvor markedsprisen er lav der åbnes for lettere adgang for elbiler til at deltage i regulerkraftmarkedet SUDGIFT MED NUVÆRENDE TARIFFER OG AFGIFTER SUDGIFT MED DYNAMISKE TARIFFER OG AFGIFTER Markedspris 4.5 Tariffer og afgifter Markedspris 4.5 Tariffer og afgifter IKKE-STYRET INTELLIGENT IKKE-STYRET INTELLIGENT HORSTMANN & NØRGAARD 212 VINDENERGI DANMARK VI

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt Elbiler som taxier Forberedelse af flådeprojekt 16-01-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88707083 F: 33321661 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere