BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009"

Transkript

1 BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009 beretning

2 Årsrapport 2009 PROGRAm for BRUGERDREVEN INNOVATION Program for brugerdreven innovation var en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik i den brede politiske aftale, som regeringen i november 2006 indgik med Socialdemokraterne, Det Radikal Venstre og Dansk Folkeparti om udmøntningen af globaliseringspuljens midler. Innovation kunne virksomheder samt offentlige og private institutioner søge om midler til projekter, som afprøver og udvikler nye innovationsmetoder, der er baseret på at inddrage og udforske brugernes erkendte og ikke erkendte behov. Formålet med programmet var at udvikle nye produkter, services, koncepter m.m. på baggrund af et bedre kendskab til brugernes behov. Under Program for Brugerdreven Programmet havde en årlig økonomisk ramme på 100 millioner kroner og var åbent for ansøgninger inden for alle områder af dansk erhvervsliv og offentlig/privat service.

3 INDHOLD beretning 3 Forord 5 beretning Indsatsområder Den regionale forankring Medarbejderdreven Innovation bedre service i den offentlige sektor Information og videnspredning Midtvejsevalueringen 8 bestyrelsen 10 Projekttilsagn

4 2 Med Program for Brugerdreven Innovation blev der skabt en unik mulighed for danske virksomheder og offentlige institutioner til at opnå viden og indblik i metoder, der kan give viden om deres brugere jacob holm formand for bestyrelsen for program for Brugerdreven Innovation Jacob Holm, formand for bestyrelsen for Program for Brugerdreven Innovation

5 FOrOrD tre år MeD PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION Program for Brugerdreven Innovation blev skabt ud fra erkendelsen af, at hvis Danmark skal være et af de mest innovative lande i verden, er det afgørende, at danske virksomheder og offentlige institutioner opnår større viden om deres brugeres behov for dermed at kunne udvikle succesfulde nye produkter og services, der rammer markedet med større præcision. Verden over investeres der kolossale summer i forskning og teknologisk innovation, men for et lille land som Danmark kan det være farligt alene at basere sin fremtidige vækst på afkast fra forskning og teknologisk innovation. Vi må derfor også satse på andre innovationsformer. Inddragelsen af brugerne er en særlig dansk styrkeposition, da vi har en tradition for at være tæt på brugerne, for at gå sammen på tværs af faggrupper og for at finde fælles løsninger, der virker i praksis. Med Program for Brugerdreven Innovation blev der skabt en unik mulighed for danske virksomheder og offentlige institutioner til at opnå viden og indblik i metoder, der kan give denne viden om deres brugere. Programmet har således givet Danmark et forspring i forhold til andre lande, når det gælder indsatsen for at styrke virksomhedernes evne til at gennemføre innovationsprojekter på baggrund af et øget kendskab til brugernes behov. Det er derfor min klare overbevisning, at programmet har været et skridt i den rigtige retning i arbejdet med at gøre danske virksomheder blandt de mest innovative i verden. Med globaliseringsaftalen blev regeringen og forligspartierne enige om at oprette en fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, i daglig tale Fornyelsesfonden. Fornyelsesfonden vil fokusere på innovation og markedsmodning af velfærdsløsninger og cleantech-løsninger. Fundamentet for fondens innovationsindsats vil bl.a. være den store viden om brugerinddragelse i innovationsprocesser, som Program for Brugerdreven Innovation har skabt. Derfor vil der i regi af fonden blive gennemført konkrete brugerdrevne innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder, der skal vise virksomhederne de konkrete effekter ved at benytte de brugerdrevne metoder. Vi har som programbestyrelse gennem de seneste tre år gjort vores for at sikre Danmark en førerposition i forhold til arbejdet med brugerdreven innovation, og nu er det op til de 83 projekter, der er støttet under programmet, at bringe resultaterne i mål. I den forbindelse vil jeg gerne takke mine kolleger i programbestyrelsen for det store arbejde, de har udført igennem de seneste 3 år. God læselyst! Det er dog afgørende for programmets mulighed for at opfylde sit formål, at den viden, der udvikles i de igangsatte projekter, bredes ud til en større kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner. Samtidig er det vigtigt, at den grundlæggende viden, som programmet har tilvejebragt, fremadrettet forankres i det offentlige og private innovationssystem, således at programmet kan bidrage til et varigt løft i danske virksomheders og offentlige institutioners innovationsaktiviteter. 3

6 4

7 beretning PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION 2009 Danmark er et foregangsland inden for brugerdreven innovation. Dels fordi Danmark som det første land i verden har haft en strategisk satsning på området, dels fordi vi har en tradition for dialog, for at gå sammen på tværs af faggrupper og for at finde fælles løsninger, der virker i praksis. Program for Brugerdreven Innovation har i de seneste tre år igangsat 83 udviklingsprojekter, der har til formål at udvikle ny viden om metoder til brugerdreven innovation, og som kan tilvejebringe viden om, hvordan danske virksomheder og institutioner med fordel kan anvende brugerdrevne metoder som en integreret del af deres udviklingsprocesser. Foreløbige erfaringer fra de igangsatte projekter viser, at projekterne bidrager til at skabe værdi for de deltagende parter og særligt bidrager med udvikling af nye metoder til brugerdreven innovation i offentlige og private virksomheder. Projekterne er nyskabende og skaber unik viden, nye samarbejdskonstellationer og innovative innovationsmodeller. Midtvejsevalueringen, som blev gennemført i foråret, viste også, at selv om programmet er rettet mod at udvikle og afprøve metoder til brugerdreven innovation, udvikles der en række produkter og services i projekterne med udgangspunkt i brugerne. Således har programmet bidraget til, at der udvikles nye metoder og værktøjer til brugerdreven innovation og har dermed tilvejebragt nødvendig viden, der skal sikre, at en bred kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner kan udvikle produkter, service og løsninger på baggrund af et styrket kendskab til brugernes behov. Indsatsområder Under programmet har det i 2009 været muligt at ansøge under fire forskellige indsatsområder: den strategiske indsats, den regionale indsats, indsatsen for medarbejderdreven innovation og indsatsen for andre perspektivrige områder. Bestyrelsen har i 2009 vurderet og prioriteret 166 ansøgninger og givet tilsagn til 30. Som i tidligere år har bestyrelsen igen i 2009 under den strategiske indsats haft mulighed for at sætte fokus på en række områder, den finder særligt perspektivrige, og hvor arbejdet med brugerdreven innovation vurderes som værende specielt givende. I 2009 valgte bestyrelsen at sætte fokus på innovation i byggebranchen, klima og energi og borgeren i centrum for innovation af borger- nære velfærdsydelser og igangsatte ni projekter under indsatsen. Projekterne spænder bredt fra projekter, der fokuserer på rehabilitering på borgernes præmisser til energiledelse i små og mellemstore virksomheder. Under indsatsen andre perspektivrige områder blev der igangsat 16 projekter i Også her spænder projekterne bredt, men fælles for alle projekterne er, at der tages udgangspunkt i viden om brugernes behov i udviklingsprocessen. Under indsatsområdet er der blandt andet givet tilskud til projekter, der skal udvikle mobile applikationer til kulturelle events samt sætte København på verdenskortet i forhold til brugen af design som metode til brugerinvolvering. Den regionale forankring Den regionale indsats under Program for Brugerdreven Innovation skal sikre, at viden om brugerdreven innovation spredes til hele landet. Sekretariatet har i 2009 løbende været i dialog med de seks vækstfora med henblik på udvikling af projektforslag til programmet. I 2009 har hver af de seks regionale vækstfora haft mulighed for at indstille projektforslag for op til seks millioner kr. Dog har Bornholms Vækstforum højst kunne søge om op til 1,5 millioner kr. Der er i alt igangsat seks projekter under den regionale indsats i Medarbejderdreven innovation - bedre service i den offentlige sektor Medarbejderdreven innovation blev i 2008 et nyt indsatsområde under Program for Brugerdreven Innovation som et led i kvalitetsreformen. Indsatsområdet sætter fokus på medarbejderdreven innovation som metode til bedre opgaveløsning og øget kvalitet i det offentlige i en tid, hvor offentlig service er under pres. For at 5

8 imødekomme de udfordringer og det pres, den offentlige sektor står overfor, skal den offentlige sektor, også på de store borgernære serviceydelser, i højere grad end i dag formå at tænke nyt og gøre tingene på en ny måde. Alle ansøgninger under indsatsområdet bliver vurderet af en separat ekspertgruppe. Ekspertgruppen består af repræsentanter fra LO, FTF, AC, KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ekspertgruppen indstiller til programbestyrelsen, hvilke ansøgninger de mener lever op til de opstillede kriterier, og det er derefter programbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse vedr. tilsagn. Der er afsat 5 mio. kr. årligt frem til 2011 til medarbejderdreven innovation, og i 2009 gav bestyrelsen tilsagn til fire projekter. Projekterne spænder vidt fra udviklingen af bedre måltider og fødevareprodukter til hospitaler og plejehjem til inddragelsen af medarbejderne i Helsingør Kommune i udviklingen af nye arbejdsgange og processer, der skal sikre, at kommunen kan reducere sin CO2-udledning. Fælles for de igangsatte projekter er, at det er medarbejderne, der er drivkraften i innovationsprocessen, og samtlige projekter har fokus på at sprede viden om deres erfaringer med medarbejderdreven innovation til andre offentlige institutioner. Der vil i slutningen af 2010 blive udbudt endnu en ansøgningsrunde, hvor de resterende ca. 7 mio. kr. vil blive uddelt. Information og videnspredning Efter tre år med Program for Brugerdreven Innovation har bestyrelsen og sekretariatet opsamlet en stor mængde viden om brugerdreven innovation i praksis, og en del af arbejdet i 2009 har handlet om at få denne viden spredt ud til så mange danske virksomheder og offentlige institutioner som muligt. I 2009 blev der udviklet en database over samtlige projekter, der er igangsat under programmet. Databasen kan findes på programmets hjemmeside Hjemmesiden indeholder også en række inspirerende artikler af førende forskere inden for forskellige områder af brugerdreven innovation, en generel gennemgang af de mest benyttede metoder samt cases fra den virkelige verden. På hjemmesiden er det også muligt at høre praktikernes tanker om brugerdreven innovation samt få formandens ord for, hvorfor brugerdreven innovation netop er vigtig i krisetider. I forhold til indsatsten for medarbejderdreven innovation valgte ekspertgruppen og sekretariatet at afholde en inspirationsdag i maj. Dagen bød på inspirerende oplæg om medarbejderdreven innovation, oplæg fra projekter, der tidligere har fået støtte fra puljen, samt en gennemgang af tildelingskriterierne. Dagen gav også mulighed for netværk samt for at diskutere kommende projektansøgninger var også året, hvor sekretariatet afholdt konferencen INNOVATIOSPOT09. Konferencen satte fokus på det konkrete arbejde med brugerdreven innovation og gav samtidig projekterne under programmet en mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen åbnede konferencen og gjorde det klart, at det er regeringens målsætning, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden, og at den nuværende krise kan være en anledning for mange virksomheder til at tænke anderledes og til at satse på nye innovative løsninger, som kan fastholde og styrke virksomhedernes konkurrenceevne på længere sigt. Michael Winnick fra Gravity Tank og Bob Thacker fra Office Max holdt et inspirerende oplæg på konferencen og viste, hvordan tankerne om det brugerdrevne ikke kun kan bruges i forhold til produktudvikling men også i forhold til andre aspekter af forretningsudvikling. En af konklusionerne fra konferencen var, at der forsat er brug for at støtte op om projekterne under programmet samt at fastholde et stærkt fokus på brugerdreven innovation. Det blev også klart, at 6

9 der er rigtig mange danske virksomheder og offentlige institutioner, der arbejder med brugerdreven innovation, og som ser metoderne som en unik mulighed for at opnå viden om deres brugere og derved gøre dem i stand til at ramme markedet med større præcision. I forbindelse med konferencen udgav Erhvervs- og Byggestyrelsen casesamlingen Med Brugeren i Centrum. Casesamlingen indeholder eksempler fra virksomheder og offentlige institutioner, der har benyttet sig af de brugerdrevne innovationsmetoder, og hvor brugen af metoderne har skabt merværdi. Casesamlingen viser, at alle typer virksomheder og offentlige institutioner kan benytte sig af metoderne til at opnå vigtig og brugbar information om deres kunder. Casesamlingen kan findes på programmets hjemmeside under publikationer. Bestyrelsen valgte også i 2009 at igangsætte to større formidlingsprojekter, der på hver sin måde skal sikre, at den unikke viden, som programmet har genereret, bliver spredt ud til en så bred kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner som muligt. Det første initiativ er en indsamling af de brugerdrevne innovationsmetoder, som er udviklet og afprøvet i regi af programmet. Metoderne vil blive præsenteret som kort, der skal være let tilgængelige for andre, der ønsker at benytte sig af metoderne. Du kan se en række af metodekortene i anden del af denne årsrapport. Det andet initiativ er udviklingen og test af korte brugerdrevne innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder, der skal vise virksomhederne potentialet ved at arbejde med de bruger- drevne metoder. Da midtvejsevalueringen blev igangsat var kun ét projekt under programmet afsluttet, og det var derfor ikke muligt på det tidspunkt at foretage en endegyldig vurdering af programmets effekter på baggrund af de succeskriterier, der er opstillet for programmet. Blandt andet var det ikke muligt at afgøre, hvorvidt og i hvilket omfang programmet havde ført til øget vækst i de deltagende virksomheder og øget brugertilfredshed i de offentlige institutioner, førend flere projekter var blevet afsluttet. Formålet med midtvejsevalueringen var derfor at undersøge de foreløbige effekter af programmet. Midtvejsevalueringen viste blandt andet, at selv om programmet er rettet mod at udvikle og afprøve metoder til brugerdreven innovation, var der også blevet udviklet nye produkter. Blandt de virksomheder, der deltager i programmet, forventer 72 pct. at de vil udvikle nye produkter, services eller koncepter. Du kan finde hele midtvejsevalueringen på Midtvejsevaluering Bestyrelsen har fra programmets begyndelse lagt vægt på, at programmets effekter måles og følges tæt. Derfor valgte bestyrelsen i foråret 2009 at gennemføre en større midtvejsevaluering af programmet. 7

10 bestyrelsen bestyrelsen FOr PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION Program for Brugerdreven Innovation har haft en selvstændig bestyrelse, der var udpeget af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen har vurderet og prioriteret ansøgninger i forbindelse med uddeling af midler gennem Program for Brugerdreven Innovation. Programbestyrelsen har mødtes cirka fire gange om året. Derudover har det været bestyrelsens opgave at udpege temaområder under programmets strategiske indsats og sikre en bred formidling af viden om programmets projekter, metoder og resultater. De tolv medlemmer af den bredt sammensatte bestyrelse har baggrund i både den private og den offentlige sektor. Programbestyrelsens medlemmer har viden om innovation i erhvervslivet, i offentlige institutioner, i kultur- og oplevelsesøkonomi samt viden om metoder til brugerdreven innovation. bestyrelsens MeDLeMMer jacob Holm Administrerende direktør, Fritz Hansen A/S annemette Digmann Afdelingschef, Region Midtjylland Lisbet thyge Frandsen Group Senior Vice President, Grundfos 8

11 Lars Gundorph Administrerende direktør, Wilis Lars Mikkelgaard-Jensen Formand, Rådet for Teknologi og Innovation Jens Otto S. Jeppesen Vicedirektør, Regional Udvikling, Region Syddanmark Lars Nørby Johansen Formand, Danmarks Vækstråd Anne Kirah Vice President, CPH Design Dorte Mandrup-Poulsen Arkitekt og indehaver, Mandrup Arkitekter Jørgen Bjergskov Nielsen Fællestillidsrepræsentant, NKT Cables Mads Nipper Koncerndirektør, LEGO Jane Wickmann Direktør, Teknologisk Institut 9

12 OversIgt PrOjeKter Der OPNåeDe tilsagn I 2009 Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projektperiode Projektstøtte i DKK Tema: Andre perspektivrige områder Active User Topologies Teknologisk Institut, Grønttorvet København A/S, Krea A/S, Schur Inventure A/S, Kailow Graphic, Statens Museum for Kunst, HH Ferries, Professionshøjskolen UCC, Arkitektskolen Aarhus, Advice Digital Formålet er, at udvikle en metode, der skaber et effektivt match mellem virksomheden og dennes behov for innovation og brugerne eller kunderne. AUTOmetodikken (Active User TOpologies) skal være nøglen, der parrer brugertyper og virksomhedens videnbehov. Projektet vil udvikle, afprøve og sprede typologien. 1 år 10 mdr kr. Bornholmske fødevarer fremtidens innovative eksporterhverv Væksthus Hovedstadsregionen, Fødevareklyngen under Vækstforum Bornholm, Business Center Bornholm Projektet understøtter en målrettet udvikling og vækst i den enkelte virksomhed og i fødevarebranchen som helhed, ved at udvikle metoder til afdækning af brugernes behov og deres købsmotiver. Ved at professionalisere de små og mellemstore bornholmske fødevarevirksomheders anvendelse af brugerdreven innovation i produktudviklingen, forbedres virksomhedernes markedsmuligheder. 1 år 4 mdr kr. Co-Creation Design Network, Copenhagen Danish Design Association, INDEX, Dansk Design Center, Dansk Erhverv, DI Projektet ønsker at få endnu flere virksomheder til at bruge design som en central metode til brugerdreven innovation i udviklingen af produkter og services. Derfor er der behov for at afdække internationale anvendte metoder og opbygge viden om systematisk brug af designmetoden i innovationsprocessen samt behov for at synliggøre og sprede denne viden. 3 år kr. Den gode cykeloplevelse Visit Denmark, Aktiv Danmark, Aarhus Universitet, Wonderful Copenhagen, Østdansk Turisme, Syddansk Turisme, Fonden Midtjysk Turisme, Visit Nordjylland, Destination Bornholm, Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation, Ferieudlejernes Branche-organisation, Dansk Cyklist Forbund, Campingrådet, Friluftsrådet, Skovog Naturstyrelsen Idéen er, at cykelturisterne skal mødes på cykel eller i hvert fald derude, hvor de ferierer. I seks del-projekter, hvoraf 3-4 fokuserer på udvalgte danske cykelruter/ destinationer, mens 2-3 indhenter sammenlignende perspektiver fra udlandet, arbejdes der med varierende og brede målgrupper. Foruden klassiske etnografiske metoder som deltagerobservation og semistrukturerede interviews arbejdes der med alternative idéer med fokus på brugerinddragelse. 2 år 1 md kr. Fremtidens supermarked Meyer Consulting Aps, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, Danish User-Centered Innovation Lab, Copenhagen Business School Projektet vil vha. brugerdrevne innovationsmetoder udvikle økonomisk bæredygtige strategier for fremtidens dagligvarehandel i stor skala. Projektet ønsker at synliggøre erhvervspotentialet i det kvalitetsbevidste segment for centrale aktører i detailsektoren. 8 mdr kr. 10

13 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projektperiode Projektstøtte i DKK Innovativ brugerdreven forretningsudvikling Events og mobile medier GEU ApS, Flog Electric, T. Smedegaard, Miss Bagel, Wodschow & Co, Lykkeberg A/S, JRV A/S, Aasum Smedie, E.B. Teknik Borup A/S, TUCO Yacht Værft A/S, Nr. Aaby Maskinfabrik A/S, DI, Håndværksrådet, CO-industri, HK, Ledernes Hovedorganisation, Teknologisk Institut. Wonderful Copenhagen, Antropologisk Analyse ved Københavns Universitet, Crossroads Copenhagen v/ IT-Universitetet København, Center for Kommunikation, Medier og Informationsteknologier ved Aalborg Universitet, Unwire, Dansk Autohjælp/Mobile Workforce, Kulturnatten, Klimatopmødet COP15 (Woco), Copenhagen Fashion Week & Weekend (Woco). Projektet tager fat i problemerne med manglende innovationskraft i små og mellemstore virksomheder. Projektet vil give ledere og medarbejdere indsigt til at iværksætte brugerdreven innovation gennem udvikling og afprøvning af let anvendelige metoder. Målet er at udvikle en prototype på et mobilt medie til kommunikation med, for og til brugere af events. Projektet vil med metoder til brugerdreven innovation udvikle mobile medier med forskellige tjenester med afsæt i behov, motiver og ønsker hos gæster og udbydere af events. Projektet tager udgangspunkt i tre konkrete events: COP15, Kulturnatten og Copenhagen Fashion Week & Weekend. 3 år kr. 3 år 3 mdr kr. Use Box brugerredskaber og metoder til skabende innovation VIA University College, Creuna, Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion, Kaospiloterne, Microsoft, Ligabold.com, Muskelsvindfonden Målet er, at videreudvikle og afprøve Eric von Hippels metode user toolkits for innovation, så metoden bliver mere anvendelig i praksis. De udviklede metoder og redskaber samles i den digitale værktøjskasse Use Box. 2 år kr. JOIN: Joint Online Innovation Network Innovationsnetværket Livsstil, Bolig og Beklædning v/ Udviklingscenter for Møbler og Træ, Crossroad Innovation, Alexandra Instituttet, Cuusoo/Elephant Design. Målet er at udvikle en online community-innovationsplatform, hvor virksomheder, designere og forbrugere i fællesskab kan udvikle produkter inden for livsstil, bolig og beklædning. Projektet tager udgangspunkt i den japanske innovationsplatform Cuusoo. 2 år 6 mdr kr. Food Innovator Øresund Food Network/ Øresunduniversitetet, Stryhn s A/S, Dragsbæk A/S, Lantmännen Projektet tager udgangspunkt i de 2,5 % af befolkningen, der går forrest og skaber ny adfærd, de såkaldte innovators. Sammen med dem udvikles en ny metode til brugerdreven innovation inden for fødevareoplevelser. Projektet skal resultere i en prototype på Food Innovator - et nyt brugerdrevet innovationsværktøj. 3 år kr. 11

14 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Tema: Borgerne i centrum for innovation af borgernærer velfærdsydelser Service og kvalitet i offentlig-privat samarbejde Det borgernære hospital DI Service, Falck Danmark A/S, ISS Facility Services A/S, G4S Security Services A/S, Elite Miljø A/S, CRECEA, Arriva Skandinavien A/S, De Forenede Dampvaskerier A/S, CBS, Ærø Kommune, Svendborg Kommune, Odense Kommune, KL, Danske Regioner Herlev Hospital - Udviklingsafdelingen, CSC Danmark A/S, emedlink, Danske Patienter Målet er at udvikle generisk viden om brugernes behov i relation til telebaserede løsninger, hvor patienten i højere grad tager aktivt del i eget behandlingsforløb. Projektet skal bidrage med ny viden og sikre hurtig produktudvikling af telebaserede løsninger. Målet er at udvikle generisk viden om brugernes behov i relation til telebaserede løsninger, hvor patienten i højere grad tager aktivt del i eget behandlingsforløb. Projektet skal bidrage med ny viden og sikre hurtig produktudvikling af telebaserede løsninger. 2 år 6 mdr kr. 9 mdr kr. Rehabilitering på borgernes præmisser University College Lillebælt, Fredericia Kommune, Vejlefjord Neurocenter Fysioterapi og Smerteklinik, Dansk Sundhedsinstitut, VEU - Vejle Erhvervsudvikling, TRIN - Trekantsområdets Innovationsforum, Fredericia Idrætsdaghøjskole Målet er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at gennemføre systematiske opsamlinger af brugernes erfaringer og behov. Efterfølgende skal der på baggrund heraf udvikles velfærdsteknologiske løsninger og serviceydelser. Brugernes erfaringer indsamles på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor. 2 år kr. SeniorInteraktion velfærdsteknologi og social interaktion Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, IT-Universitetet København, Danmarks Designskole, inuse Lab 1 AB, Snitker & Co, AKP Design, FI Danmark, Ældresagen Målet er at udvikle nye modeller for offentlig service på ældreområdet, der med hjælp fra interaktionsteknologier skaber grundlag for øget social interaktion og derigennem bidrager til større selvhjulpenhed og mindre pres på de traditionelle pleje- og serviceydelser. 3 år kr. Selvhjulpen med teknologi Roskilde Kommune, Næstved Kommune, Århus Kommune, Esbjerg Kommune, Københavns Universitet, HeCare, Care4All, CareNet Formålet er at benytte brugerdrevne innovationsmetoder til at afdække brugernes behov i forbindelse med velfærdteknologiske løsninger i Roskilde, Næstved, Århus og Esbjerg kommuner. Brugerne i projektet er modtagere af hjemmehjælp og borgere i plejeboliger. 1 år 6 mdr kr. Tema: Klima og Energi Energiledelse 2.0 NRGi Rådgivning, Syd Energi repræsenteret ved Enervision, Dansk Energi, Wemind Målet er at udvikle nye it-baserede værktøjer, der kan motivere ledere og medarbejdere i SMV ere til at gennemføre vedvarende elbesparelser og dermed reducere den samlede udledning af CO2. Gennem en brugerdreven innovation udvikler projektet brugervenlige, velfungerende prototyper, der kan medvirke til, at de deltagende virksomheder opnår både el-besparelser og økonomiske besparelser. 1 år 7 mdr kr. 12

15 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Energirigtig minerydning Lys og Energi Leaduser-drevet teknologiudvikling Foreningen EU og Internationalt samarbejde i Syddanmark, Det Syddanske Bruxelles-kontor, IRD Fuel Cells, Hannemann Engineering, Solenergi Kobbervarefabrikken, SunSil, Folkekirkens Nødhjælp, Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet - SPIRE, Aalborg Universitet, Energiteknik. 3xN A/S, Photosolar Aps, BÜFA Glas, 1st Mile Aps, VELUX A/S, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Dansk Arkitektur Center (DAC) Formålet er at gøre feltarbejde uafhængig af fossile brændstoffer. I samarbejde med brugerne, Folkekirkens Nødhjælp og deres minerydningshold, udvikles en vedvarende energiforsyning. Projektet vil udvikle og teste effekten af et billedbaseret specifikationsværktøj, der via videolink kan kommunikere brugerønsker i felten direkte til udviklingsingeniører i Danmark. Projektet fokuserer på en grønnere og mere bæredygtig produktudvikling i byggesektoren, der bruger 40% af energien og leverer 30% af affaldet. Behovene for bæredygtige løsninger stiger i takt med klimaforandringer, flere regulative krav og øgede slutbrugerkrav. Der findes allerede i dag stor viden og teknologier, der radikalt kan nedsætte sektorens miljøbelastning, men de nye innovative produktideer, når sjældent det voksende marked pga. den danske byggesektors opdeling - organisatorisk og finansielt. 1 år 6 mdr kr. 2 år kr. How2use bæredygtig brint til den tilfredse og krævende benzin/diesel forbruger baseret på Quintuple Helix Innovation Model H2 Logic, Foreningen Hydrogen Link Denmark, Århus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Social Action, FDM, Danmarks Miljøundersøgelser, CONCITO, Vestforsyning Erhverv A/S, Force Technology, SINTEF Formålet er at identificere og afdække brugerbehov og brugermønstre inden for optankning af benzin/diesel og anvendelse i eksisterende personbiler. Projektet vil med udgangspunkt i QHI-modellen analysere eksterne aktører og forhold, der påvirker brugernes behov for og anvendelse af brændstof i personbiler. 1 år kr. Tema: Byggeri InnoDoors: brugerdreven innovation i byggebranchen IAalborg Universitet, Center for Industriel Produktion, JELD-WEN A/S, Henning Larsen Architects A/S, HP3 A/S, Optimera A/S, Abson, DI Byggematerialer, SmartCityDK erhvervsdrivende fond, Institut for Produktion ved Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet Formålet er at udvikle og teste et metodeapparat, der kan identificere erkendte og ikke-erkendte brugerbehov og ønsker i hele værdikæden. Projektet tager udgangspunkt i dørproducenten JELD-WEN s værdikæde med slutbrugere, leverandører, forhandlere, arkitekter og entreprenører/håndværkere. 2 år kr. 13

16 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Tema: Den regionale indsats Brugerdreven innovation i praksis formidling af viden om brugerdreven innovation til videnservicevirksomheder i Region Midtjylland Brugerdreven innovation til udviklingen af velfærdsteknologier Væksthus Midtjylland, Århus Universitet - Technology Transfer & Entrepreneurship, Arkitektskolen i Århus, Ingeniørforeningen, Aarhus School of Engineering Region Syddanmark - Afdelingen for kommunesamarbejde, enheden for velfærdsteknologi, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet - Institut for Entreprenørskab og Virksomhedsledelse Formålet er dels at finde ud af, hvordan man bedst kan formidle nye metoder til innovation til de midtjyske virksomheder, dels at casevirksomhederne opnår øget indsigt i, hvordan brugerdreven innovation kan supportere deres fremtidige forretningsudvikling. Region Syddanmark har i 2009 etableret en enhed for velfærdsteknologi indenfor social- og sundhedsområdet, der skal være med til at udbrede kendskabet til brugerdreven innovation hos brugere og private leverandører af velfærdsteknologiske produkter. Øget brug af brugerdreven innovation i udviklingsprocessen ventes at skabe bedre og mere brugbare teknologier, hvilket vil øge leverandørens afsætningsmuligheder. Det forventes også, at små og mellemstore virksomheder vil have særlig gavn af projektet, idet de ikke har samme ressourcer til selv at opdyrke, anvende og gøre sig erfaringer med disse metoder. 2 år 2 mdr kr. 3 år kr. Demens i hjemmet Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi, Designskolen Kolding, Servicestyrelsen, Mathmagicians, Care4All, Odense Kommune, Vejle Kommune, Esbjerg Kommune Der findes i dag en mængde teknologier på hjælpemiddelområdet til demente, men ingen af disse understøtter hele den behovsrække, der normalt skal opfyldes for, at et produkt kan indgå let og smertefrit i en brugssituation. Derfor ønsker projektet at inddrage brugerne i udviklingen af nye teknologiske løsninger, der i højere grad tager hensyn til brugernes situation og ønsker og kan sikre, at den demente kan blive længst muligt i eget hjem. Metodisk vil projektet benytte sig af et stationært og et mobilt innovationslaboratorium samt innovationsbesøg hos de demente. 3 år kr. Energirigtig retrofitting af laboratorier Forskerparken CAT, NNE Pharmaplan A/S, Teknologisk Institut - Center for Ventilation og Proces og Center for Ide og Vækst, FlexValue ApS, Xystm A/S Formålet er at kombinere og tilpasse kendte brugerdrevne metoder med henblik på at skabe nye løsninger til bæredygtig opgradering af eksisterende faciliteter i laboratorier. Laboratorier inden for bl.a. hospitalssektoren er typisk storforbruger af energi pga. et stort ventilationsbehov og er derfor et oplagt objekt for energieffektivisering. 2 år 6 mdr kr. Forbedret livskvalitet for borgere med kroniske venøse bensår Region Sjælland, Sygehus Syd, Sahva, Danfoss Polypower A/S, Teknologisk Institut - Center for Ide og Vækst, Slagelse Kommune, Ringsted Kommune. Projektet ønsker at udvikle nye ydelser, aktiviteter og produkter, der kan mindske bensårspatienters gener i forbindelse med helingsprocessen. 2 år 6 mdr kr. 14

17 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Healthcare Innovation Lab Center for Sundhedsinnovation, DTU, DI ITEK, Crontmil/Carl Bro A/S, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, IT-Universitet, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Patienter, Medicoindustrien, CSC Scandihealth A/S, Bang & Olufsen Medicom, IBM Danmark A/S, Max Manus, InJet, Pallas Informatik, Medical Insight A/S, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Bornholms Hospital, Koncern IT Region Hovedstaden Formålet er at teste simulation som brugerdreven innovationsmetode gennem korte innovationsforløb inden for tre forskellige temaområder mellem brugere og virksomheder. Derudover er det formålet at afdække de gevinster, som brugerdreven sundhedsinnovation skaber, herunder det erhvervsmæssige udviklingspotentiale. 2 år kr. 15

18 16

19

20 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst Antropologisk datarapport Innovationsprocessen 7 forbruger typer Råskitse til designstrategi Arrangementer Presse TV og film 6:Fremadrettede

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

30 INNOVATIONSMETODER

30 INNOVATIONSMETODER 30 INNOVATIONSMETODER - en introduktion Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 INDHOLD Del 1: Beskrivelse af anvendelseseksempler inden for fem udvalgte temaer/brancheområder. Eksemplerne er stiliserede, men

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING 1 Årsrapport 2008 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008 Program for brugerdreven innovation er en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Man kører da på el! Page 1/7

Man kører da på el! Page 1/7 Man kører da på el! Page 1/7 Af Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor, Designskolen Kolding 2009 Man kører da på el! Designskolen Kolding og en række danske og internationale virksomheder søsætter stort designprojekt

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere