BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009"

Transkript

1 BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009 beretning

2 Årsrapport 2009 PROGRAm for BRUGERDREVEN INNOVATION Program for brugerdreven innovation var en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik i den brede politiske aftale, som regeringen i november 2006 indgik med Socialdemokraterne, Det Radikal Venstre og Dansk Folkeparti om udmøntningen af globaliseringspuljens midler. Innovation kunne virksomheder samt offentlige og private institutioner søge om midler til projekter, som afprøver og udvikler nye innovationsmetoder, der er baseret på at inddrage og udforske brugernes erkendte og ikke erkendte behov. Formålet med programmet var at udvikle nye produkter, services, koncepter m.m. på baggrund af et bedre kendskab til brugernes behov. Under Program for Brugerdreven Programmet havde en årlig økonomisk ramme på 100 millioner kroner og var åbent for ansøgninger inden for alle områder af dansk erhvervsliv og offentlig/privat service.

3 INDHOLD beretning 3 Forord 5 beretning Indsatsområder Den regionale forankring Medarbejderdreven Innovation bedre service i den offentlige sektor Information og videnspredning Midtvejsevalueringen 8 bestyrelsen 10 Projekttilsagn

4 2 Med Program for Brugerdreven Innovation blev der skabt en unik mulighed for danske virksomheder og offentlige institutioner til at opnå viden og indblik i metoder, der kan give viden om deres brugere jacob holm formand for bestyrelsen for program for Brugerdreven Innovation Jacob Holm, formand for bestyrelsen for Program for Brugerdreven Innovation

5 FOrOrD tre år MeD PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION Program for Brugerdreven Innovation blev skabt ud fra erkendelsen af, at hvis Danmark skal være et af de mest innovative lande i verden, er det afgørende, at danske virksomheder og offentlige institutioner opnår større viden om deres brugeres behov for dermed at kunne udvikle succesfulde nye produkter og services, der rammer markedet med større præcision. Verden over investeres der kolossale summer i forskning og teknologisk innovation, men for et lille land som Danmark kan det være farligt alene at basere sin fremtidige vækst på afkast fra forskning og teknologisk innovation. Vi må derfor også satse på andre innovationsformer. Inddragelsen af brugerne er en særlig dansk styrkeposition, da vi har en tradition for at være tæt på brugerne, for at gå sammen på tværs af faggrupper og for at finde fælles løsninger, der virker i praksis. Med Program for Brugerdreven Innovation blev der skabt en unik mulighed for danske virksomheder og offentlige institutioner til at opnå viden og indblik i metoder, der kan give denne viden om deres brugere. Programmet har således givet Danmark et forspring i forhold til andre lande, når det gælder indsatsen for at styrke virksomhedernes evne til at gennemføre innovationsprojekter på baggrund af et øget kendskab til brugernes behov. Det er derfor min klare overbevisning, at programmet har været et skridt i den rigtige retning i arbejdet med at gøre danske virksomheder blandt de mest innovative i verden. Med globaliseringsaftalen blev regeringen og forligspartierne enige om at oprette en fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, i daglig tale Fornyelsesfonden. Fornyelsesfonden vil fokusere på innovation og markedsmodning af velfærdsløsninger og cleantech-løsninger. Fundamentet for fondens innovationsindsats vil bl.a. være den store viden om brugerinddragelse i innovationsprocesser, som Program for Brugerdreven Innovation har skabt. Derfor vil der i regi af fonden blive gennemført konkrete brugerdrevne innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder, der skal vise virksomhederne de konkrete effekter ved at benytte de brugerdrevne metoder. Vi har som programbestyrelse gennem de seneste tre år gjort vores for at sikre Danmark en førerposition i forhold til arbejdet med brugerdreven innovation, og nu er det op til de 83 projekter, der er støttet under programmet, at bringe resultaterne i mål. I den forbindelse vil jeg gerne takke mine kolleger i programbestyrelsen for det store arbejde, de har udført igennem de seneste 3 år. God læselyst! Det er dog afgørende for programmets mulighed for at opfylde sit formål, at den viden, der udvikles i de igangsatte projekter, bredes ud til en større kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner. Samtidig er det vigtigt, at den grundlæggende viden, som programmet har tilvejebragt, fremadrettet forankres i det offentlige og private innovationssystem, således at programmet kan bidrage til et varigt løft i danske virksomheders og offentlige institutioners innovationsaktiviteter. 3

6 4

7 beretning PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION 2009 Danmark er et foregangsland inden for brugerdreven innovation. Dels fordi Danmark som det første land i verden har haft en strategisk satsning på området, dels fordi vi har en tradition for dialog, for at gå sammen på tværs af faggrupper og for at finde fælles løsninger, der virker i praksis. Program for Brugerdreven Innovation har i de seneste tre år igangsat 83 udviklingsprojekter, der har til formål at udvikle ny viden om metoder til brugerdreven innovation, og som kan tilvejebringe viden om, hvordan danske virksomheder og institutioner med fordel kan anvende brugerdrevne metoder som en integreret del af deres udviklingsprocesser. Foreløbige erfaringer fra de igangsatte projekter viser, at projekterne bidrager til at skabe værdi for de deltagende parter og særligt bidrager med udvikling af nye metoder til brugerdreven innovation i offentlige og private virksomheder. Projekterne er nyskabende og skaber unik viden, nye samarbejdskonstellationer og innovative innovationsmodeller. Midtvejsevalueringen, som blev gennemført i foråret, viste også, at selv om programmet er rettet mod at udvikle og afprøve metoder til brugerdreven innovation, udvikles der en række produkter og services i projekterne med udgangspunkt i brugerne. Således har programmet bidraget til, at der udvikles nye metoder og værktøjer til brugerdreven innovation og har dermed tilvejebragt nødvendig viden, der skal sikre, at en bred kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner kan udvikle produkter, service og løsninger på baggrund af et styrket kendskab til brugernes behov. Indsatsområder Under programmet har det i 2009 været muligt at ansøge under fire forskellige indsatsområder: den strategiske indsats, den regionale indsats, indsatsen for medarbejderdreven innovation og indsatsen for andre perspektivrige områder. Bestyrelsen har i 2009 vurderet og prioriteret 166 ansøgninger og givet tilsagn til 30. Som i tidligere år har bestyrelsen igen i 2009 under den strategiske indsats haft mulighed for at sætte fokus på en række områder, den finder særligt perspektivrige, og hvor arbejdet med brugerdreven innovation vurderes som værende specielt givende. I 2009 valgte bestyrelsen at sætte fokus på innovation i byggebranchen, klima og energi og borgeren i centrum for innovation af borger- nære velfærdsydelser og igangsatte ni projekter under indsatsen. Projekterne spænder bredt fra projekter, der fokuserer på rehabilitering på borgernes præmisser til energiledelse i små og mellemstore virksomheder. Under indsatsen andre perspektivrige områder blev der igangsat 16 projekter i Også her spænder projekterne bredt, men fælles for alle projekterne er, at der tages udgangspunkt i viden om brugernes behov i udviklingsprocessen. Under indsatsområdet er der blandt andet givet tilskud til projekter, der skal udvikle mobile applikationer til kulturelle events samt sætte København på verdenskortet i forhold til brugen af design som metode til brugerinvolvering. Den regionale forankring Den regionale indsats under Program for Brugerdreven Innovation skal sikre, at viden om brugerdreven innovation spredes til hele landet. Sekretariatet har i 2009 løbende været i dialog med de seks vækstfora med henblik på udvikling af projektforslag til programmet. I 2009 har hver af de seks regionale vækstfora haft mulighed for at indstille projektforslag for op til seks millioner kr. Dog har Bornholms Vækstforum højst kunne søge om op til 1,5 millioner kr. Der er i alt igangsat seks projekter under den regionale indsats i Medarbejderdreven innovation - bedre service i den offentlige sektor Medarbejderdreven innovation blev i 2008 et nyt indsatsområde under Program for Brugerdreven Innovation som et led i kvalitetsreformen. Indsatsområdet sætter fokus på medarbejderdreven innovation som metode til bedre opgaveløsning og øget kvalitet i det offentlige i en tid, hvor offentlig service er under pres. For at 5

8 imødekomme de udfordringer og det pres, den offentlige sektor står overfor, skal den offentlige sektor, også på de store borgernære serviceydelser, i højere grad end i dag formå at tænke nyt og gøre tingene på en ny måde. Alle ansøgninger under indsatsområdet bliver vurderet af en separat ekspertgruppe. Ekspertgruppen består af repræsentanter fra LO, FTF, AC, KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ekspertgruppen indstiller til programbestyrelsen, hvilke ansøgninger de mener lever op til de opstillede kriterier, og det er derefter programbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse vedr. tilsagn. Der er afsat 5 mio. kr. årligt frem til 2011 til medarbejderdreven innovation, og i 2009 gav bestyrelsen tilsagn til fire projekter. Projekterne spænder vidt fra udviklingen af bedre måltider og fødevareprodukter til hospitaler og plejehjem til inddragelsen af medarbejderne i Helsingør Kommune i udviklingen af nye arbejdsgange og processer, der skal sikre, at kommunen kan reducere sin CO2-udledning. Fælles for de igangsatte projekter er, at det er medarbejderne, der er drivkraften i innovationsprocessen, og samtlige projekter har fokus på at sprede viden om deres erfaringer med medarbejderdreven innovation til andre offentlige institutioner. Der vil i slutningen af 2010 blive udbudt endnu en ansøgningsrunde, hvor de resterende ca. 7 mio. kr. vil blive uddelt. Information og videnspredning Efter tre år med Program for Brugerdreven Innovation har bestyrelsen og sekretariatet opsamlet en stor mængde viden om brugerdreven innovation i praksis, og en del af arbejdet i 2009 har handlet om at få denne viden spredt ud til så mange danske virksomheder og offentlige institutioner som muligt. I 2009 blev der udviklet en database over samtlige projekter, der er igangsat under programmet. Databasen kan findes på programmets hjemmeside Hjemmesiden indeholder også en række inspirerende artikler af førende forskere inden for forskellige områder af brugerdreven innovation, en generel gennemgang af de mest benyttede metoder samt cases fra den virkelige verden. På hjemmesiden er det også muligt at høre praktikernes tanker om brugerdreven innovation samt få formandens ord for, hvorfor brugerdreven innovation netop er vigtig i krisetider. I forhold til indsatsten for medarbejderdreven innovation valgte ekspertgruppen og sekretariatet at afholde en inspirationsdag i maj. Dagen bød på inspirerende oplæg om medarbejderdreven innovation, oplæg fra projekter, der tidligere har fået støtte fra puljen, samt en gennemgang af tildelingskriterierne. Dagen gav også mulighed for netværk samt for at diskutere kommende projektansøgninger var også året, hvor sekretariatet afholdt konferencen INNOVATIOSPOT09. Konferencen satte fokus på det konkrete arbejde med brugerdreven innovation og gav samtidig projekterne under programmet en mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen åbnede konferencen og gjorde det klart, at det er regeringens målsætning, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden, og at den nuværende krise kan være en anledning for mange virksomheder til at tænke anderledes og til at satse på nye innovative løsninger, som kan fastholde og styrke virksomhedernes konkurrenceevne på længere sigt. Michael Winnick fra Gravity Tank og Bob Thacker fra Office Max holdt et inspirerende oplæg på konferencen og viste, hvordan tankerne om det brugerdrevne ikke kun kan bruges i forhold til produktudvikling men også i forhold til andre aspekter af forretningsudvikling. En af konklusionerne fra konferencen var, at der forsat er brug for at støtte op om projekterne under programmet samt at fastholde et stærkt fokus på brugerdreven innovation. Det blev også klart, at 6

9 der er rigtig mange danske virksomheder og offentlige institutioner, der arbejder med brugerdreven innovation, og som ser metoderne som en unik mulighed for at opnå viden om deres brugere og derved gøre dem i stand til at ramme markedet med større præcision. I forbindelse med konferencen udgav Erhvervs- og Byggestyrelsen casesamlingen Med Brugeren i Centrum. Casesamlingen indeholder eksempler fra virksomheder og offentlige institutioner, der har benyttet sig af de brugerdrevne innovationsmetoder, og hvor brugen af metoderne har skabt merværdi. Casesamlingen viser, at alle typer virksomheder og offentlige institutioner kan benytte sig af metoderne til at opnå vigtig og brugbar information om deres kunder. Casesamlingen kan findes på programmets hjemmeside under publikationer. Bestyrelsen valgte også i 2009 at igangsætte to større formidlingsprojekter, der på hver sin måde skal sikre, at den unikke viden, som programmet har genereret, bliver spredt ud til en så bred kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner som muligt. Det første initiativ er en indsamling af de brugerdrevne innovationsmetoder, som er udviklet og afprøvet i regi af programmet. Metoderne vil blive præsenteret som kort, der skal være let tilgængelige for andre, der ønsker at benytte sig af metoderne. Du kan se en række af metodekortene i anden del af denne årsrapport. Det andet initiativ er udviklingen og test af korte brugerdrevne innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder, der skal vise virksomhederne potentialet ved at arbejde med de bruger- drevne metoder. Da midtvejsevalueringen blev igangsat var kun ét projekt under programmet afsluttet, og det var derfor ikke muligt på det tidspunkt at foretage en endegyldig vurdering af programmets effekter på baggrund af de succeskriterier, der er opstillet for programmet. Blandt andet var det ikke muligt at afgøre, hvorvidt og i hvilket omfang programmet havde ført til øget vækst i de deltagende virksomheder og øget brugertilfredshed i de offentlige institutioner, førend flere projekter var blevet afsluttet. Formålet med midtvejsevalueringen var derfor at undersøge de foreløbige effekter af programmet. Midtvejsevalueringen viste blandt andet, at selv om programmet er rettet mod at udvikle og afprøve metoder til brugerdreven innovation, var der også blevet udviklet nye produkter. Blandt de virksomheder, der deltager i programmet, forventer 72 pct. at de vil udvikle nye produkter, services eller koncepter. Du kan finde hele midtvejsevalueringen på Midtvejsevaluering Bestyrelsen har fra programmets begyndelse lagt vægt på, at programmets effekter måles og følges tæt. Derfor valgte bestyrelsen i foråret 2009 at gennemføre en større midtvejsevaluering af programmet. 7

10 bestyrelsen bestyrelsen FOr PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION Program for Brugerdreven Innovation har haft en selvstændig bestyrelse, der var udpeget af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen har vurderet og prioriteret ansøgninger i forbindelse med uddeling af midler gennem Program for Brugerdreven Innovation. Programbestyrelsen har mødtes cirka fire gange om året. Derudover har det været bestyrelsens opgave at udpege temaområder under programmets strategiske indsats og sikre en bred formidling af viden om programmets projekter, metoder og resultater. De tolv medlemmer af den bredt sammensatte bestyrelse har baggrund i både den private og den offentlige sektor. Programbestyrelsens medlemmer har viden om innovation i erhvervslivet, i offentlige institutioner, i kultur- og oplevelsesøkonomi samt viden om metoder til brugerdreven innovation. bestyrelsens MeDLeMMer jacob Holm Administrerende direktør, Fritz Hansen A/S annemette Digmann Afdelingschef, Region Midtjylland Lisbet thyge Frandsen Group Senior Vice President, Grundfos 8

11 Lars Gundorph Administrerende direktør, Wilis Lars Mikkelgaard-Jensen Formand, Rådet for Teknologi og Innovation Jens Otto S. Jeppesen Vicedirektør, Regional Udvikling, Region Syddanmark Lars Nørby Johansen Formand, Danmarks Vækstråd Anne Kirah Vice President, CPH Design Dorte Mandrup-Poulsen Arkitekt og indehaver, Mandrup Arkitekter Jørgen Bjergskov Nielsen Fællestillidsrepræsentant, NKT Cables Mads Nipper Koncerndirektør, LEGO Jane Wickmann Direktør, Teknologisk Institut 9

12 OversIgt PrOjeKter Der OPNåeDe tilsagn I 2009 Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projektperiode Projektstøtte i DKK Tema: Andre perspektivrige områder Active User Topologies Teknologisk Institut, Grønttorvet København A/S, Krea A/S, Schur Inventure A/S, Kailow Graphic, Statens Museum for Kunst, HH Ferries, Professionshøjskolen UCC, Arkitektskolen Aarhus, Advice Digital Formålet er, at udvikle en metode, der skaber et effektivt match mellem virksomheden og dennes behov for innovation og brugerne eller kunderne. AUTOmetodikken (Active User TOpologies) skal være nøglen, der parrer brugertyper og virksomhedens videnbehov. Projektet vil udvikle, afprøve og sprede typologien. 1 år 10 mdr kr. Bornholmske fødevarer fremtidens innovative eksporterhverv Væksthus Hovedstadsregionen, Fødevareklyngen under Vækstforum Bornholm, Business Center Bornholm Projektet understøtter en målrettet udvikling og vækst i den enkelte virksomhed og i fødevarebranchen som helhed, ved at udvikle metoder til afdækning af brugernes behov og deres købsmotiver. Ved at professionalisere de små og mellemstore bornholmske fødevarevirksomheders anvendelse af brugerdreven innovation i produktudviklingen, forbedres virksomhedernes markedsmuligheder. 1 år 4 mdr kr. Co-Creation Design Network, Copenhagen Danish Design Association, INDEX, Dansk Design Center, Dansk Erhverv, DI Projektet ønsker at få endnu flere virksomheder til at bruge design som en central metode til brugerdreven innovation i udviklingen af produkter og services. Derfor er der behov for at afdække internationale anvendte metoder og opbygge viden om systematisk brug af designmetoden i innovationsprocessen samt behov for at synliggøre og sprede denne viden. 3 år kr. Den gode cykeloplevelse Visit Denmark, Aktiv Danmark, Aarhus Universitet, Wonderful Copenhagen, Østdansk Turisme, Syddansk Turisme, Fonden Midtjysk Turisme, Visit Nordjylland, Destination Bornholm, Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation, Ferieudlejernes Branche-organisation, Dansk Cyklist Forbund, Campingrådet, Friluftsrådet, Skovog Naturstyrelsen Idéen er, at cykelturisterne skal mødes på cykel eller i hvert fald derude, hvor de ferierer. I seks del-projekter, hvoraf 3-4 fokuserer på udvalgte danske cykelruter/ destinationer, mens 2-3 indhenter sammenlignende perspektiver fra udlandet, arbejdes der med varierende og brede målgrupper. Foruden klassiske etnografiske metoder som deltagerobservation og semistrukturerede interviews arbejdes der med alternative idéer med fokus på brugerinddragelse. 2 år 1 md kr. Fremtidens supermarked Meyer Consulting Aps, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, Danish User-Centered Innovation Lab, Copenhagen Business School Projektet vil vha. brugerdrevne innovationsmetoder udvikle økonomisk bæredygtige strategier for fremtidens dagligvarehandel i stor skala. Projektet ønsker at synliggøre erhvervspotentialet i det kvalitetsbevidste segment for centrale aktører i detailsektoren. 8 mdr kr. 10

13 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projektperiode Projektstøtte i DKK Innovativ brugerdreven forretningsudvikling Events og mobile medier GEU ApS, Flog Electric, T. Smedegaard, Miss Bagel, Wodschow & Co, Lykkeberg A/S, JRV A/S, Aasum Smedie, E.B. Teknik Borup A/S, TUCO Yacht Værft A/S, Nr. Aaby Maskinfabrik A/S, DI, Håndværksrådet, CO-industri, HK, Ledernes Hovedorganisation, Teknologisk Institut. Wonderful Copenhagen, Antropologisk Analyse ved Københavns Universitet, Crossroads Copenhagen v/ IT-Universitetet København, Center for Kommunikation, Medier og Informationsteknologier ved Aalborg Universitet, Unwire, Dansk Autohjælp/Mobile Workforce, Kulturnatten, Klimatopmødet COP15 (Woco), Copenhagen Fashion Week & Weekend (Woco). Projektet tager fat i problemerne med manglende innovationskraft i små og mellemstore virksomheder. Projektet vil give ledere og medarbejdere indsigt til at iværksætte brugerdreven innovation gennem udvikling og afprøvning af let anvendelige metoder. Målet er at udvikle en prototype på et mobilt medie til kommunikation med, for og til brugere af events. Projektet vil med metoder til brugerdreven innovation udvikle mobile medier med forskellige tjenester med afsæt i behov, motiver og ønsker hos gæster og udbydere af events. Projektet tager udgangspunkt i tre konkrete events: COP15, Kulturnatten og Copenhagen Fashion Week & Weekend. 3 år kr. 3 år 3 mdr kr. Use Box brugerredskaber og metoder til skabende innovation VIA University College, Creuna, Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion, Kaospiloterne, Microsoft, Ligabold.com, Muskelsvindfonden Målet er, at videreudvikle og afprøve Eric von Hippels metode user toolkits for innovation, så metoden bliver mere anvendelig i praksis. De udviklede metoder og redskaber samles i den digitale værktøjskasse Use Box. 2 år kr. JOIN: Joint Online Innovation Network Innovationsnetværket Livsstil, Bolig og Beklædning v/ Udviklingscenter for Møbler og Træ, Crossroad Innovation, Alexandra Instituttet, Cuusoo/Elephant Design. Målet er at udvikle en online community-innovationsplatform, hvor virksomheder, designere og forbrugere i fællesskab kan udvikle produkter inden for livsstil, bolig og beklædning. Projektet tager udgangspunkt i den japanske innovationsplatform Cuusoo. 2 år 6 mdr kr. Food Innovator Øresund Food Network/ Øresunduniversitetet, Stryhn s A/S, Dragsbæk A/S, Lantmännen Projektet tager udgangspunkt i de 2,5 % af befolkningen, der går forrest og skaber ny adfærd, de såkaldte innovators. Sammen med dem udvikles en ny metode til brugerdreven innovation inden for fødevareoplevelser. Projektet skal resultere i en prototype på Food Innovator - et nyt brugerdrevet innovationsværktøj. 3 år kr. 11

14 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Tema: Borgerne i centrum for innovation af borgernærer velfærdsydelser Service og kvalitet i offentlig-privat samarbejde Det borgernære hospital DI Service, Falck Danmark A/S, ISS Facility Services A/S, G4S Security Services A/S, Elite Miljø A/S, CRECEA, Arriva Skandinavien A/S, De Forenede Dampvaskerier A/S, CBS, Ærø Kommune, Svendborg Kommune, Odense Kommune, KL, Danske Regioner Herlev Hospital - Udviklingsafdelingen, CSC Danmark A/S, emedlink, Danske Patienter Målet er at udvikle generisk viden om brugernes behov i relation til telebaserede løsninger, hvor patienten i højere grad tager aktivt del i eget behandlingsforløb. Projektet skal bidrage med ny viden og sikre hurtig produktudvikling af telebaserede løsninger. Målet er at udvikle generisk viden om brugernes behov i relation til telebaserede løsninger, hvor patienten i højere grad tager aktivt del i eget behandlingsforløb. Projektet skal bidrage med ny viden og sikre hurtig produktudvikling af telebaserede løsninger. 2 år 6 mdr kr. 9 mdr kr. Rehabilitering på borgernes præmisser University College Lillebælt, Fredericia Kommune, Vejlefjord Neurocenter Fysioterapi og Smerteklinik, Dansk Sundhedsinstitut, VEU - Vejle Erhvervsudvikling, TRIN - Trekantsområdets Innovationsforum, Fredericia Idrætsdaghøjskole Målet er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at gennemføre systematiske opsamlinger af brugernes erfaringer og behov. Efterfølgende skal der på baggrund heraf udvikles velfærdsteknologiske løsninger og serviceydelser. Brugernes erfaringer indsamles på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor. 2 år kr. SeniorInteraktion velfærdsteknologi og social interaktion Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, IT-Universitetet København, Danmarks Designskole, inuse Lab 1 AB, Snitker & Co, AKP Design, FI Danmark, Ældresagen Målet er at udvikle nye modeller for offentlig service på ældreområdet, der med hjælp fra interaktionsteknologier skaber grundlag for øget social interaktion og derigennem bidrager til større selvhjulpenhed og mindre pres på de traditionelle pleje- og serviceydelser. 3 år kr. Selvhjulpen med teknologi Roskilde Kommune, Næstved Kommune, Århus Kommune, Esbjerg Kommune, Københavns Universitet, HeCare, Care4All, CareNet Formålet er at benytte brugerdrevne innovationsmetoder til at afdække brugernes behov i forbindelse med velfærdteknologiske løsninger i Roskilde, Næstved, Århus og Esbjerg kommuner. Brugerne i projektet er modtagere af hjemmehjælp og borgere i plejeboliger. 1 år 6 mdr kr. Tema: Klima og Energi Energiledelse 2.0 NRGi Rådgivning, Syd Energi repræsenteret ved Enervision, Dansk Energi, Wemind Målet er at udvikle nye it-baserede værktøjer, der kan motivere ledere og medarbejdere i SMV ere til at gennemføre vedvarende elbesparelser og dermed reducere den samlede udledning af CO2. Gennem en brugerdreven innovation udvikler projektet brugervenlige, velfungerende prototyper, der kan medvirke til, at de deltagende virksomheder opnår både el-besparelser og økonomiske besparelser. 1 år 7 mdr kr. 12

15 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Energirigtig minerydning Lys og Energi Leaduser-drevet teknologiudvikling Foreningen EU og Internationalt samarbejde i Syddanmark, Det Syddanske Bruxelles-kontor, IRD Fuel Cells, Hannemann Engineering, Solenergi Kobbervarefabrikken, SunSil, Folkekirkens Nødhjælp, Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet - SPIRE, Aalborg Universitet, Energiteknik. 3xN A/S, Photosolar Aps, BÜFA Glas, 1st Mile Aps, VELUX A/S, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Dansk Arkitektur Center (DAC) Formålet er at gøre feltarbejde uafhængig af fossile brændstoffer. I samarbejde med brugerne, Folkekirkens Nødhjælp og deres minerydningshold, udvikles en vedvarende energiforsyning. Projektet vil udvikle og teste effekten af et billedbaseret specifikationsværktøj, der via videolink kan kommunikere brugerønsker i felten direkte til udviklingsingeniører i Danmark. Projektet fokuserer på en grønnere og mere bæredygtig produktudvikling i byggesektoren, der bruger 40% af energien og leverer 30% af affaldet. Behovene for bæredygtige løsninger stiger i takt med klimaforandringer, flere regulative krav og øgede slutbrugerkrav. Der findes allerede i dag stor viden og teknologier, der radikalt kan nedsætte sektorens miljøbelastning, men de nye innovative produktideer, når sjældent det voksende marked pga. den danske byggesektors opdeling - organisatorisk og finansielt. 1 år 6 mdr kr. 2 år kr. How2use bæredygtig brint til den tilfredse og krævende benzin/diesel forbruger baseret på Quintuple Helix Innovation Model H2 Logic, Foreningen Hydrogen Link Denmark, Århus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Social Action, FDM, Danmarks Miljøundersøgelser, CONCITO, Vestforsyning Erhverv A/S, Force Technology, SINTEF Formålet er at identificere og afdække brugerbehov og brugermønstre inden for optankning af benzin/diesel og anvendelse i eksisterende personbiler. Projektet vil med udgangspunkt i QHI-modellen analysere eksterne aktører og forhold, der påvirker brugernes behov for og anvendelse af brændstof i personbiler. 1 år kr. Tema: Byggeri InnoDoors: brugerdreven innovation i byggebranchen IAalborg Universitet, Center for Industriel Produktion, JELD-WEN A/S, Henning Larsen Architects A/S, HP3 A/S, Optimera A/S, Abson, DI Byggematerialer, SmartCityDK erhvervsdrivende fond, Institut for Produktion ved Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet Formålet er at udvikle og teste et metodeapparat, der kan identificere erkendte og ikke-erkendte brugerbehov og ønsker i hele værdikæden. Projektet tager udgangspunkt i dørproducenten JELD-WEN s værdikæde med slutbrugere, leverandører, forhandlere, arkitekter og entreprenører/håndværkere. 2 år kr. 13

16 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Tema: Den regionale indsats Brugerdreven innovation i praksis formidling af viden om brugerdreven innovation til videnservicevirksomheder i Region Midtjylland Brugerdreven innovation til udviklingen af velfærdsteknologier Væksthus Midtjylland, Århus Universitet - Technology Transfer & Entrepreneurship, Arkitektskolen i Århus, Ingeniørforeningen, Aarhus School of Engineering Region Syddanmark - Afdelingen for kommunesamarbejde, enheden for velfærdsteknologi, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet - Institut for Entreprenørskab og Virksomhedsledelse Formålet er dels at finde ud af, hvordan man bedst kan formidle nye metoder til innovation til de midtjyske virksomheder, dels at casevirksomhederne opnår øget indsigt i, hvordan brugerdreven innovation kan supportere deres fremtidige forretningsudvikling. Region Syddanmark har i 2009 etableret en enhed for velfærdsteknologi indenfor social- og sundhedsområdet, der skal være med til at udbrede kendskabet til brugerdreven innovation hos brugere og private leverandører af velfærdsteknologiske produkter. Øget brug af brugerdreven innovation i udviklingsprocessen ventes at skabe bedre og mere brugbare teknologier, hvilket vil øge leverandørens afsætningsmuligheder. Det forventes også, at små og mellemstore virksomheder vil have særlig gavn af projektet, idet de ikke har samme ressourcer til selv at opdyrke, anvende og gøre sig erfaringer med disse metoder. 2 år 2 mdr kr. 3 år kr. Demens i hjemmet Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi, Designskolen Kolding, Servicestyrelsen, Mathmagicians, Care4All, Odense Kommune, Vejle Kommune, Esbjerg Kommune Der findes i dag en mængde teknologier på hjælpemiddelområdet til demente, men ingen af disse understøtter hele den behovsrække, der normalt skal opfyldes for, at et produkt kan indgå let og smertefrit i en brugssituation. Derfor ønsker projektet at inddrage brugerne i udviklingen af nye teknologiske løsninger, der i højere grad tager hensyn til brugernes situation og ønsker og kan sikre, at den demente kan blive længst muligt i eget hjem. Metodisk vil projektet benytte sig af et stationært og et mobilt innovationslaboratorium samt innovationsbesøg hos de demente. 3 år kr. Energirigtig retrofitting af laboratorier Forskerparken CAT, NNE Pharmaplan A/S, Teknologisk Institut - Center for Ventilation og Proces og Center for Ide og Vækst, FlexValue ApS, Xystm A/S Formålet er at kombinere og tilpasse kendte brugerdrevne metoder med henblik på at skabe nye løsninger til bæredygtig opgradering af eksisterende faciliteter i laboratorier. Laboratorier inden for bl.a. hospitalssektoren er typisk storforbruger af energi pga. et stort ventilationsbehov og er derfor et oplagt objekt for energieffektivisering. 2 år 6 mdr kr. Forbedret livskvalitet for borgere med kroniske venøse bensår Region Sjælland, Sygehus Syd, Sahva, Danfoss Polypower A/S, Teknologisk Institut - Center for Ide og Vækst, Slagelse Kommune, Ringsted Kommune. Projektet ønsker at udvikle nye ydelser, aktiviteter og produkter, der kan mindske bensårspatienters gener i forbindelse med helingsprocessen. 2 år 6 mdr kr. 14

17 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Healthcare Innovation Lab Center for Sundhedsinnovation, DTU, DI ITEK, Crontmil/Carl Bro A/S, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, IT-Universitet, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Patienter, Medicoindustrien, CSC Scandihealth A/S, Bang & Olufsen Medicom, IBM Danmark A/S, Max Manus, InJet, Pallas Informatik, Medical Insight A/S, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Bornholms Hospital, Koncern IT Region Hovedstaden Formålet er at teste simulation som brugerdreven innovationsmetode gennem korte innovationsforløb inden for tre forskellige temaområder mellem brugere og virksomheder. Derudover er det formålet at afdække de gevinster, som brugerdreven sundhedsinnovation skaber, herunder det erhvervsmæssige udviklingspotentiale. 2 år kr. 15

18 16

19

20 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst Antropologisk datarapport Innovationsprocessen 7 forbruger typer Råskitse til designstrategi Arrangementer Presse TV og film 6:Fremadrettede

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan 1 Bilag: Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL Projektoversigt med tidsplan 6 måneder

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen HJÆLPETEKNOLOGIER Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen Udbud / efterspørgsel efter arbejdskraft personaleplanlægning i Århus Kommune set fra

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Session C: Borgeren som samarbejdspartner

Session C: Borgeren som samarbejdspartner Session C: Borgeren som samarbejdspartner Først vil vi aktivere Jer! 2 Alle kommuner gør det: Arbejder med samskabelse. Men hvilke perspektiver er der i det lidt akavede ord med den store virkning? (Danske

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Partnere: TEKO. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT)

Partnere: TEKO. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) Partnere: TEKO Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) ULD Userdriven Lifestyle Development. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) ULD Userdriven Lifestyle Development. Udviklingscenter for Møbler

Læs mere

J.nr.: 09/5571 Projektnavn: Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) Ansøger: Afdeling for Kommunesamarbejde Adresse:

J.nr.: 09/5571 Projektnavn: Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) Ansøger: Afdeling for Kommunesamarbejde Adresse: Bilag 20b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 5.994.416,50 kr. 5.994.416,50 kr. Ansøger

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Danske Handicaporganisationers Kursus i brugerinddragelse og brugerindflydelse på hjælpemiddelområdet 28. oktober 2010 Hvorfor brugerinddragelse er vigtigt - og hvad får man ud af den? Jeppe Spure Nielsen

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Session C: Borgeren som samarbejdspartner

Session C: Borgeren som samarbejdspartner Session C: Borgeren som samarbejdspartner Først vil vi aktivere Jer! 2 Program Intro - Rammesætning: Hvad er samskabelse - Kort intro til Fremfærd Fremfærd særlige behov - Fremfærd Særlige Behov 5 projekter

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere