BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009"

Transkript

1 BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009 beretning

2 Årsrapport 2009 PROGRAm for BRUGERDREVEN INNOVATION Program for brugerdreven innovation var en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik i den brede politiske aftale, som regeringen i november 2006 indgik med Socialdemokraterne, Det Radikal Venstre og Dansk Folkeparti om udmøntningen af globaliseringspuljens midler. Innovation kunne virksomheder samt offentlige og private institutioner søge om midler til projekter, som afprøver og udvikler nye innovationsmetoder, der er baseret på at inddrage og udforske brugernes erkendte og ikke erkendte behov. Formålet med programmet var at udvikle nye produkter, services, koncepter m.m. på baggrund af et bedre kendskab til brugernes behov. Under Program for Brugerdreven Programmet havde en årlig økonomisk ramme på 100 millioner kroner og var åbent for ansøgninger inden for alle områder af dansk erhvervsliv og offentlig/privat service.

3 INDHOLD beretning 3 Forord 5 beretning Indsatsområder Den regionale forankring Medarbejderdreven Innovation bedre service i den offentlige sektor Information og videnspredning Midtvejsevalueringen 8 bestyrelsen 10 Projekttilsagn

4 2 Med Program for Brugerdreven Innovation blev der skabt en unik mulighed for danske virksomheder og offentlige institutioner til at opnå viden og indblik i metoder, der kan give viden om deres brugere jacob holm formand for bestyrelsen for program for Brugerdreven Innovation Jacob Holm, formand for bestyrelsen for Program for Brugerdreven Innovation

5 FOrOrD tre år MeD PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION Program for Brugerdreven Innovation blev skabt ud fra erkendelsen af, at hvis Danmark skal være et af de mest innovative lande i verden, er det afgørende, at danske virksomheder og offentlige institutioner opnår større viden om deres brugeres behov for dermed at kunne udvikle succesfulde nye produkter og services, der rammer markedet med større præcision. Verden over investeres der kolossale summer i forskning og teknologisk innovation, men for et lille land som Danmark kan det være farligt alene at basere sin fremtidige vækst på afkast fra forskning og teknologisk innovation. Vi må derfor også satse på andre innovationsformer. Inddragelsen af brugerne er en særlig dansk styrkeposition, da vi har en tradition for at være tæt på brugerne, for at gå sammen på tværs af faggrupper og for at finde fælles løsninger, der virker i praksis. Med Program for Brugerdreven Innovation blev der skabt en unik mulighed for danske virksomheder og offentlige institutioner til at opnå viden og indblik i metoder, der kan give denne viden om deres brugere. Programmet har således givet Danmark et forspring i forhold til andre lande, når det gælder indsatsen for at styrke virksomhedernes evne til at gennemføre innovationsprojekter på baggrund af et øget kendskab til brugernes behov. Det er derfor min klare overbevisning, at programmet har været et skridt i den rigtige retning i arbejdet med at gøre danske virksomheder blandt de mest innovative i verden. Med globaliseringsaftalen blev regeringen og forligspartierne enige om at oprette en fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, i daglig tale Fornyelsesfonden. Fornyelsesfonden vil fokusere på innovation og markedsmodning af velfærdsløsninger og cleantech-løsninger. Fundamentet for fondens innovationsindsats vil bl.a. være den store viden om brugerinddragelse i innovationsprocesser, som Program for Brugerdreven Innovation har skabt. Derfor vil der i regi af fonden blive gennemført konkrete brugerdrevne innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder, der skal vise virksomhederne de konkrete effekter ved at benytte de brugerdrevne metoder. Vi har som programbestyrelse gennem de seneste tre år gjort vores for at sikre Danmark en førerposition i forhold til arbejdet med brugerdreven innovation, og nu er det op til de 83 projekter, der er støttet under programmet, at bringe resultaterne i mål. I den forbindelse vil jeg gerne takke mine kolleger i programbestyrelsen for det store arbejde, de har udført igennem de seneste 3 år. God læselyst! Det er dog afgørende for programmets mulighed for at opfylde sit formål, at den viden, der udvikles i de igangsatte projekter, bredes ud til en større kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner. Samtidig er det vigtigt, at den grundlæggende viden, som programmet har tilvejebragt, fremadrettet forankres i det offentlige og private innovationssystem, således at programmet kan bidrage til et varigt løft i danske virksomheders og offentlige institutioners innovationsaktiviteter. 3

6 4

7 beretning PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION 2009 Danmark er et foregangsland inden for brugerdreven innovation. Dels fordi Danmark som det første land i verden har haft en strategisk satsning på området, dels fordi vi har en tradition for dialog, for at gå sammen på tværs af faggrupper og for at finde fælles løsninger, der virker i praksis. Program for Brugerdreven Innovation har i de seneste tre år igangsat 83 udviklingsprojekter, der har til formål at udvikle ny viden om metoder til brugerdreven innovation, og som kan tilvejebringe viden om, hvordan danske virksomheder og institutioner med fordel kan anvende brugerdrevne metoder som en integreret del af deres udviklingsprocesser. Foreløbige erfaringer fra de igangsatte projekter viser, at projekterne bidrager til at skabe værdi for de deltagende parter og særligt bidrager med udvikling af nye metoder til brugerdreven innovation i offentlige og private virksomheder. Projekterne er nyskabende og skaber unik viden, nye samarbejdskonstellationer og innovative innovationsmodeller. Midtvejsevalueringen, som blev gennemført i foråret, viste også, at selv om programmet er rettet mod at udvikle og afprøve metoder til brugerdreven innovation, udvikles der en række produkter og services i projekterne med udgangspunkt i brugerne. Således har programmet bidraget til, at der udvikles nye metoder og værktøjer til brugerdreven innovation og har dermed tilvejebragt nødvendig viden, der skal sikre, at en bred kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner kan udvikle produkter, service og løsninger på baggrund af et styrket kendskab til brugernes behov. Indsatsområder Under programmet har det i 2009 været muligt at ansøge under fire forskellige indsatsområder: den strategiske indsats, den regionale indsats, indsatsen for medarbejderdreven innovation og indsatsen for andre perspektivrige områder. Bestyrelsen har i 2009 vurderet og prioriteret 166 ansøgninger og givet tilsagn til 30. Som i tidligere år har bestyrelsen igen i 2009 under den strategiske indsats haft mulighed for at sætte fokus på en række områder, den finder særligt perspektivrige, og hvor arbejdet med brugerdreven innovation vurderes som værende specielt givende. I 2009 valgte bestyrelsen at sætte fokus på innovation i byggebranchen, klima og energi og borgeren i centrum for innovation af borger- nære velfærdsydelser og igangsatte ni projekter under indsatsen. Projekterne spænder bredt fra projekter, der fokuserer på rehabilitering på borgernes præmisser til energiledelse i små og mellemstore virksomheder. Under indsatsen andre perspektivrige områder blev der igangsat 16 projekter i Også her spænder projekterne bredt, men fælles for alle projekterne er, at der tages udgangspunkt i viden om brugernes behov i udviklingsprocessen. Under indsatsområdet er der blandt andet givet tilskud til projekter, der skal udvikle mobile applikationer til kulturelle events samt sætte København på verdenskortet i forhold til brugen af design som metode til brugerinvolvering. Den regionale forankring Den regionale indsats under Program for Brugerdreven Innovation skal sikre, at viden om brugerdreven innovation spredes til hele landet. Sekretariatet har i 2009 løbende været i dialog med de seks vækstfora med henblik på udvikling af projektforslag til programmet. I 2009 har hver af de seks regionale vækstfora haft mulighed for at indstille projektforslag for op til seks millioner kr. Dog har Bornholms Vækstforum højst kunne søge om op til 1,5 millioner kr. Der er i alt igangsat seks projekter under den regionale indsats i Medarbejderdreven innovation - bedre service i den offentlige sektor Medarbejderdreven innovation blev i 2008 et nyt indsatsområde under Program for Brugerdreven Innovation som et led i kvalitetsreformen. Indsatsområdet sætter fokus på medarbejderdreven innovation som metode til bedre opgaveløsning og øget kvalitet i det offentlige i en tid, hvor offentlig service er under pres. For at 5

8 imødekomme de udfordringer og det pres, den offentlige sektor står overfor, skal den offentlige sektor, også på de store borgernære serviceydelser, i højere grad end i dag formå at tænke nyt og gøre tingene på en ny måde. Alle ansøgninger under indsatsområdet bliver vurderet af en separat ekspertgruppe. Ekspertgruppen består af repræsentanter fra LO, FTF, AC, KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ekspertgruppen indstiller til programbestyrelsen, hvilke ansøgninger de mener lever op til de opstillede kriterier, og det er derefter programbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse vedr. tilsagn. Der er afsat 5 mio. kr. årligt frem til 2011 til medarbejderdreven innovation, og i 2009 gav bestyrelsen tilsagn til fire projekter. Projekterne spænder vidt fra udviklingen af bedre måltider og fødevareprodukter til hospitaler og plejehjem til inddragelsen af medarbejderne i Helsingør Kommune i udviklingen af nye arbejdsgange og processer, der skal sikre, at kommunen kan reducere sin CO2-udledning. Fælles for de igangsatte projekter er, at det er medarbejderne, der er drivkraften i innovationsprocessen, og samtlige projekter har fokus på at sprede viden om deres erfaringer med medarbejderdreven innovation til andre offentlige institutioner. Der vil i slutningen af 2010 blive udbudt endnu en ansøgningsrunde, hvor de resterende ca. 7 mio. kr. vil blive uddelt. Information og videnspredning Efter tre år med Program for Brugerdreven Innovation har bestyrelsen og sekretariatet opsamlet en stor mængde viden om brugerdreven innovation i praksis, og en del af arbejdet i 2009 har handlet om at få denne viden spredt ud til så mange danske virksomheder og offentlige institutioner som muligt. I 2009 blev der udviklet en database over samtlige projekter, der er igangsat under programmet. Databasen kan findes på programmets hjemmeside Hjemmesiden indeholder også en række inspirerende artikler af førende forskere inden for forskellige områder af brugerdreven innovation, en generel gennemgang af de mest benyttede metoder samt cases fra den virkelige verden. På hjemmesiden er det også muligt at høre praktikernes tanker om brugerdreven innovation samt få formandens ord for, hvorfor brugerdreven innovation netop er vigtig i krisetider. I forhold til indsatsten for medarbejderdreven innovation valgte ekspertgruppen og sekretariatet at afholde en inspirationsdag i maj. Dagen bød på inspirerende oplæg om medarbejderdreven innovation, oplæg fra projekter, der tidligere har fået støtte fra puljen, samt en gennemgang af tildelingskriterierne. Dagen gav også mulighed for netværk samt for at diskutere kommende projektansøgninger var også året, hvor sekretariatet afholdt konferencen INNOVATIOSPOT09. Konferencen satte fokus på det konkrete arbejde med brugerdreven innovation og gav samtidig projekterne under programmet en mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen åbnede konferencen og gjorde det klart, at det er regeringens målsætning, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden, og at den nuværende krise kan være en anledning for mange virksomheder til at tænke anderledes og til at satse på nye innovative løsninger, som kan fastholde og styrke virksomhedernes konkurrenceevne på længere sigt. Michael Winnick fra Gravity Tank og Bob Thacker fra Office Max holdt et inspirerende oplæg på konferencen og viste, hvordan tankerne om det brugerdrevne ikke kun kan bruges i forhold til produktudvikling men også i forhold til andre aspekter af forretningsudvikling. En af konklusionerne fra konferencen var, at der forsat er brug for at støtte op om projekterne under programmet samt at fastholde et stærkt fokus på brugerdreven innovation. Det blev også klart, at 6

9 der er rigtig mange danske virksomheder og offentlige institutioner, der arbejder med brugerdreven innovation, og som ser metoderne som en unik mulighed for at opnå viden om deres brugere og derved gøre dem i stand til at ramme markedet med større præcision. I forbindelse med konferencen udgav Erhvervs- og Byggestyrelsen casesamlingen Med Brugeren i Centrum. Casesamlingen indeholder eksempler fra virksomheder og offentlige institutioner, der har benyttet sig af de brugerdrevne innovationsmetoder, og hvor brugen af metoderne har skabt merværdi. Casesamlingen viser, at alle typer virksomheder og offentlige institutioner kan benytte sig af metoderne til at opnå vigtig og brugbar information om deres kunder. Casesamlingen kan findes på programmets hjemmeside under publikationer. Bestyrelsen valgte også i 2009 at igangsætte to større formidlingsprojekter, der på hver sin måde skal sikre, at den unikke viden, som programmet har genereret, bliver spredt ud til en så bred kreds af danske virksomheder og offentlige institutioner som muligt. Det første initiativ er en indsamling af de brugerdrevne innovationsmetoder, som er udviklet og afprøvet i regi af programmet. Metoderne vil blive præsenteret som kort, der skal være let tilgængelige for andre, der ønsker at benytte sig af metoderne. Du kan se en række af metodekortene i anden del af denne årsrapport. Det andet initiativ er udviklingen og test af korte brugerdrevne innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder, der skal vise virksomhederne potentialet ved at arbejde med de bruger- drevne metoder. Da midtvejsevalueringen blev igangsat var kun ét projekt under programmet afsluttet, og det var derfor ikke muligt på det tidspunkt at foretage en endegyldig vurdering af programmets effekter på baggrund af de succeskriterier, der er opstillet for programmet. Blandt andet var det ikke muligt at afgøre, hvorvidt og i hvilket omfang programmet havde ført til øget vækst i de deltagende virksomheder og øget brugertilfredshed i de offentlige institutioner, førend flere projekter var blevet afsluttet. Formålet med midtvejsevalueringen var derfor at undersøge de foreløbige effekter af programmet. Midtvejsevalueringen viste blandt andet, at selv om programmet er rettet mod at udvikle og afprøve metoder til brugerdreven innovation, var der også blevet udviklet nye produkter. Blandt de virksomheder, der deltager i programmet, forventer 72 pct. at de vil udvikle nye produkter, services eller koncepter. Du kan finde hele midtvejsevalueringen på Midtvejsevaluering Bestyrelsen har fra programmets begyndelse lagt vægt på, at programmets effekter måles og følges tæt. Derfor valgte bestyrelsen i foråret 2009 at gennemføre en større midtvejsevaluering af programmet. 7

10 bestyrelsen bestyrelsen FOr PrOgraM FOr brugerdreven INNOvatION Program for Brugerdreven Innovation har haft en selvstændig bestyrelse, der var udpeget af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen har vurderet og prioriteret ansøgninger i forbindelse med uddeling af midler gennem Program for Brugerdreven Innovation. Programbestyrelsen har mødtes cirka fire gange om året. Derudover har det været bestyrelsens opgave at udpege temaområder under programmets strategiske indsats og sikre en bred formidling af viden om programmets projekter, metoder og resultater. De tolv medlemmer af den bredt sammensatte bestyrelse har baggrund i både den private og den offentlige sektor. Programbestyrelsens medlemmer har viden om innovation i erhvervslivet, i offentlige institutioner, i kultur- og oplevelsesøkonomi samt viden om metoder til brugerdreven innovation. bestyrelsens MeDLeMMer jacob Holm Administrerende direktør, Fritz Hansen A/S annemette Digmann Afdelingschef, Region Midtjylland Lisbet thyge Frandsen Group Senior Vice President, Grundfos 8

11 Lars Gundorph Administrerende direktør, Wilis Lars Mikkelgaard-Jensen Formand, Rådet for Teknologi og Innovation Jens Otto S. Jeppesen Vicedirektør, Regional Udvikling, Region Syddanmark Lars Nørby Johansen Formand, Danmarks Vækstråd Anne Kirah Vice President, CPH Design Dorte Mandrup-Poulsen Arkitekt og indehaver, Mandrup Arkitekter Jørgen Bjergskov Nielsen Fællestillidsrepræsentant, NKT Cables Mads Nipper Koncerndirektør, LEGO Jane Wickmann Direktør, Teknologisk Institut 9

12 OversIgt PrOjeKter Der OPNåeDe tilsagn I 2009 Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projektperiode Projektstøtte i DKK Tema: Andre perspektivrige områder Active User Topologies Teknologisk Institut, Grønttorvet København A/S, Krea A/S, Schur Inventure A/S, Kailow Graphic, Statens Museum for Kunst, HH Ferries, Professionshøjskolen UCC, Arkitektskolen Aarhus, Advice Digital Formålet er, at udvikle en metode, der skaber et effektivt match mellem virksomheden og dennes behov for innovation og brugerne eller kunderne. AUTOmetodikken (Active User TOpologies) skal være nøglen, der parrer brugertyper og virksomhedens videnbehov. Projektet vil udvikle, afprøve og sprede typologien. 1 år 10 mdr kr. Bornholmske fødevarer fremtidens innovative eksporterhverv Væksthus Hovedstadsregionen, Fødevareklyngen under Vækstforum Bornholm, Business Center Bornholm Projektet understøtter en målrettet udvikling og vækst i den enkelte virksomhed og i fødevarebranchen som helhed, ved at udvikle metoder til afdækning af brugernes behov og deres købsmotiver. Ved at professionalisere de små og mellemstore bornholmske fødevarevirksomheders anvendelse af brugerdreven innovation i produktudviklingen, forbedres virksomhedernes markedsmuligheder. 1 år 4 mdr kr. Co-Creation Design Network, Copenhagen Danish Design Association, INDEX, Dansk Design Center, Dansk Erhverv, DI Projektet ønsker at få endnu flere virksomheder til at bruge design som en central metode til brugerdreven innovation i udviklingen af produkter og services. Derfor er der behov for at afdække internationale anvendte metoder og opbygge viden om systematisk brug af designmetoden i innovationsprocessen samt behov for at synliggøre og sprede denne viden. 3 år kr. Den gode cykeloplevelse Visit Denmark, Aktiv Danmark, Aarhus Universitet, Wonderful Copenhagen, Østdansk Turisme, Syddansk Turisme, Fonden Midtjysk Turisme, Visit Nordjylland, Destination Bornholm, Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation, Ferieudlejernes Branche-organisation, Dansk Cyklist Forbund, Campingrådet, Friluftsrådet, Skovog Naturstyrelsen Idéen er, at cykelturisterne skal mødes på cykel eller i hvert fald derude, hvor de ferierer. I seks del-projekter, hvoraf 3-4 fokuserer på udvalgte danske cykelruter/ destinationer, mens 2-3 indhenter sammenlignende perspektiver fra udlandet, arbejdes der med varierende og brede målgrupper. Foruden klassiske etnografiske metoder som deltagerobservation og semistrukturerede interviews arbejdes der med alternative idéer med fokus på brugerinddragelse. 2 år 1 md kr. Fremtidens supermarked Meyer Consulting Aps, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, Danish User-Centered Innovation Lab, Copenhagen Business School Projektet vil vha. brugerdrevne innovationsmetoder udvikle økonomisk bæredygtige strategier for fremtidens dagligvarehandel i stor skala. Projektet ønsker at synliggøre erhvervspotentialet i det kvalitetsbevidste segment for centrale aktører i detailsektoren. 8 mdr kr. 10

13 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projektperiode Projektstøtte i DKK Innovativ brugerdreven forretningsudvikling Events og mobile medier GEU ApS, Flog Electric, T. Smedegaard, Miss Bagel, Wodschow & Co, Lykkeberg A/S, JRV A/S, Aasum Smedie, E.B. Teknik Borup A/S, TUCO Yacht Værft A/S, Nr. Aaby Maskinfabrik A/S, DI, Håndværksrådet, CO-industri, HK, Ledernes Hovedorganisation, Teknologisk Institut. Wonderful Copenhagen, Antropologisk Analyse ved Københavns Universitet, Crossroads Copenhagen v/ IT-Universitetet København, Center for Kommunikation, Medier og Informationsteknologier ved Aalborg Universitet, Unwire, Dansk Autohjælp/Mobile Workforce, Kulturnatten, Klimatopmødet COP15 (Woco), Copenhagen Fashion Week & Weekend (Woco). Projektet tager fat i problemerne med manglende innovationskraft i små og mellemstore virksomheder. Projektet vil give ledere og medarbejdere indsigt til at iværksætte brugerdreven innovation gennem udvikling og afprøvning af let anvendelige metoder. Målet er at udvikle en prototype på et mobilt medie til kommunikation med, for og til brugere af events. Projektet vil med metoder til brugerdreven innovation udvikle mobile medier med forskellige tjenester med afsæt i behov, motiver og ønsker hos gæster og udbydere af events. Projektet tager udgangspunkt i tre konkrete events: COP15, Kulturnatten og Copenhagen Fashion Week & Weekend. 3 år kr. 3 år 3 mdr kr. Use Box brugerredskaber og metoder til skabende innovation VIA University College, Creuna, Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion, Kaospiloterne, Microsoft, Ligabold.com, Muskelsvindfonden Målet er, at videreudvikle og afprøve Eric von Hippels metode user toolkits for innovation, så metoden bliver mere anvendelig i praksis. De udviklede metoder og redskaber samles i den digitale værktøjskasse Use Box. 2 år kr. JOIN: Joint Online Innovation Network Innovationsnetværket Livsstil, Bolig og Beklædning v/ Udviklingscenter for Møbler og Træ, Crossroad Innovation, Alexandra Instituttet, Cuusoo/Elephant Design. Målet er at udvikle en online community-innovationsplatform, hvor virksomheder, designere og forbrugere i fællesskab kan udvikle produkter inden for livsstil, bolig og beklædning. Projektet tager udgangspunkt i den japanske innovationsplatform Cuusoo. 2 år 6 mdr kr. Food Innovator Øresund Food Network/ Øresunduniversitetet, Stryhn s A/S, Dragsbæk A/S, Lantmännen Projektet tager udgangspunkt i de 2,5 % af befolkningen, der går forrest og skaber ny adfærd, de såkaldte innovators. Sammen med dem udvikles en ny metode til brugerdreven innovation inden for fødevareoplevelser. Projektet skal resultere i en prototype på Food Innovator - et nyt brugerdrevet innovationsværktøj. 3 år kr. 11

14 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Tema: Borgerne i centrum for innovation af borgernærer velfærdsydelser Service og kvalitet i offentlig-privat samarbejde Det borgernære hospital DI Service, Falck Danmark A/S, ISS Facility Services A/S, G4S Security Services A/S, Elite Miljø A/S, CRECEA, Arriva Skandinavien A/S, De Forenede Dampvaskerier A/S, CBS, Ærø Kommune, Svendborg Kommune, Odense Kommune, KL, Danske Regioner Herlev Hospital - Udviklingsafdelingen, CSC Danmark A/S, emedlink, Danske Patienter Målet er at udvikle generisk viden om brugernes behov i relation til telebaserede løsninger, hvor patienten i højere grad tager aktivt del i eget behandlingsforløb. Projektet skal bidrage med ny viden og sikre hurtig produktudvikling af telebaserede løsninger. Målet er at udvikle generisk viden om brugernes behov i relation til telebaserede løsninger, hvor patienten i højere grad tager aktivt del i eget behandlingsforløb. Projektet skal bidrage med ny viden og sikre hurtig produktudvikling af telebaserede løsninger. 2 år 6 mdr kr. 9 mdr kr. Rehabilitering på borgernes præmisser University College Lillebælt, Fredericia Kommune, Vejlefjord Neurocenter Fysioterapi og Smerteklinik, Dansk Sundhedsinstitut, VEU - Vejle Erhvervsudvikling, TRIN - Trekantsområdets Innovationsforum, Fredericia Idrætsdaghøjskole Målet er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at gennemføre systematiske opsamlinger af brugernes erfaringer og behov. Efterfølgende skal der på baggrund heraf udvikles velfærdsteknologiske løsninger og serviceydelser. Brugernes erfaringer indsamles på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor. 2 år kr. SeniorInteraktion velfærdsteknologi og social interaktion Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, IT-Universitetet København, Danmarks Designskole, inuse Lab 1 AB, Snitker & Co, AKP Design, FI Danmark, Ældresagen Målet er at udvikle nye modeller for offentlig service på ældreområdet, der med hjælp fra interaktionsteknologier skaber grundlag for øget social interaktion og derigennem bidrager til større selvhjulpenhed og mindre pres på de traditionelle pleje- og serviceydelser. 3 år kr. Selvhjulpen med teknologi Roskilde Kommune, Næstved Kommune, Århus Kommune, Esbjerg Kommune, Københavns Universitet, HeCare, Care4All, CareNet Formålet er at benytte brugerdrevne innovationsmetoder til at afdække brugernes behov i forbindelse med velfærdteknologiske løsninger i Roskilde, Næstved, Århus og Esbjerg kommuner. Brugerne i projektet er modtagere af hjemmehjælp og borgere i plejeboliger. 1 år 6 mdr kr. Tema: Klima og Energi Energiledelse 2.0 NRGi Rådgivning, Syd Energi repræsenteret ved Enervision, Dansk Energi, Wemind Målet er at udvikle nye it-baserede værktøjer, der kan motivere ledere og medarbejdere i SMV ere til at gennemføre vedvarende elbesparelser og dermed reducere den samlede udledning af CO2. Gennem en brugerdreven innovation udvikler projektet brugervenlige, velfungerende prototyper, der kan medvirke til, at de deltagende virksomheder opnår både el-besparelser og økonomiske besparelser. 1 år 7 mdr kr. 12

15 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Energirigtig minerydning Lys og Energi Leaduser-drevet teknologiudvikling Foreningen EU og Internationalt samarbejde i Syddanmark, Det Syddanske Bruxelles-kontor, IRD Fuel Cells, Hannemann Engineering, Solenergi Kobbervarefabrikken, SunSil, Folkekirkens Nødhjælp, Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet - SPIRE, Aalborg Universitet, Energiteknik. 3xN A/S, Photosolar Aps, BÜFA Glas, 1st Mile Aps, VELUX A/S, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Dansk Arkitektur Center (DAC) Formålet er at gøre feltarbejde uafhængig af fossile brændstoffer. I samarbejde med brugerne, Folkekirkens Nødhjælp og deres minerydningshold, udvikles en vedvarende energiforsyning. Projektet vil udvikle og teste effekten af et billedbaseret specifikationsværktøj, der via videolink kan kommunikere brugerønsker i felten direkte til udviklingsingeniører i Danmark. Projektet fokuserer på en grønnere og mere bæredygtig produktudvikling i byggesektoren, der bruger 40% af energien og leverer 30% af affaldet. Behovene for bæredygtige løsninger stiger i takt med klimaforandringer, flere regulative krav og øgede slutbrugerkrav. Der findes allerede i dag stor viden og teknologier, der radikalt kan nedsætte sektorens miljøbelastning, men de nye innovative produktideer, når sjældent det voksende marked pga. den danske byggesektors opdeling - organisatorisk og finansielt. 1 år 6 mdr kr. 2 år kr. How2use bæredygtig brint til den tilfredse og krævende benzin/diesel forbruger baseret på Quintuple Helix Innovation Model H2 Logic, Foreningen Hydrogen Link Denmark, Århus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Social Action, FDM, Danmarks Miljøundersøgelser, CONCITO, Vestforsyning Erhverv A/S, Force Technology, SINTEF Formålet er at identificere og afdække brugerbehov og brugermønstre inden for optankning af benzin/diesel og anvendelse i eksisterende personbiler. Projektet vil med udgangspunkt i QHI-modellen analysere eksterne aktører og forhold, der påvirker brugernes behov for og anvendelse af brændstof i personbiler. 1 år kr. Tema: Byggeri InnoDoors: brugerdreven innovation i byggebranchen IAalborg Universitet, Center for Industriel Produktion, JELD-WEN A/S, Henning Larsen Architects A/S, HP3 A/S, Optimera A/S, Abson, DI Byggematerialer, SmartCityDK erhvervsdrivende fond, Institut for Produktion ved Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet Formålet er at udvikle og teste et metodeapparat, der kan identificere erkendte og ikke-erkendte brugerbehov og ønsker i hele værdikæden. Projektet tager udgangspunkt i dørproducenten JELD-WEN s værdikæde med slutbrugere, leverandører, forhandlere, arkitekter og entreprenører/håndværkere. 2 år kr. 13

16 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Tema: Den regionale indsats Brugerdreven innovation i praksis formidling af viden om brugerdreven innovation til videnservicevirksomheder i Region Midtjylland Brugerdreven innovation til udviklingen af velfærdsteknologier Væksthus Midtjylland, Århus Universitet - Technology Transfer & Entrepreneurship, Arkitektskolen i Århus, Ingeniørforeningen, Aarhus School of Engineering Region Syddanmark - Afdelingen for kommunesamarbejde, enheden for velfærdsteknologi, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet - Institut for Entreprenørskab og Virksomhedsledelse Formålet er dels at finde ud af, hvordan man bedst kan formidle nye metoder til innovation til de midtjyske virksomheder, dels at casevirksomhederne opnår øget indsigt i, hvordan brugerdreven innovation kan supportere deres fremtidige forretningsudvikling. Region Syddanmark har i 2009 etableret en enhed for velfærdsteknologi indenfor social- og sundhedsområdet, der skal være med til at udbrede kendskabet til brugerdreven innovation hos brugere og private leverandører af velfærdsteknologiske produkter. Øget brug af brugerdreven innovation i udviklingsprocessen ventes at skabe bedre og mere brugbare teknologier, hvilket vil øge leverandørens afsætningsmuligheder. Det forventes også, at små og mellemstore virksomheder vil have særlig gavn af projektet, idet de ikke har samme ressourcer til selv at opdyrke, anvende og gøre sig erfaringer med disse metoder. 2 år 2 mdr kr. 3 år kr. Demens i hjemmet Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi, Designskolen Kolding, Servicestyrelsen, Mathmagicians, Care4All, Odense Kommune, Vejle Kommune, Esbjerg Kommune Der findes i dag en mængde teknologier på hjælpemiddelområdet til demente, men ingen af disse understøtter hele den behovsrække, der normalt skal opfyldes for, at et produkt kan indgå let og smertefrit i en brugssituation. Derfor ønsker projektet at inddrage brugerne i udviklingen af nye teknologiske løsninger, der i højere grad tager hensyn til brugernes situation og ønsker og kan sikre, at den demente kan blive længst muligt i eget hjem. Metodisk vil projektet benytte sig af et stationært og et mobilt innovationslaboratorium samt innovationsbesøg hos de demente. 3 år kr. Energirigtig retrofitting af laboratorier Forskerparken CAT, NNE Pharmaplan A/S, Teknologisk Institut - Center for Ventilation og Proces og Center for Ide og Vækst, FlexValue ApS, Xystm A/S Formålet er at kombinere og tilpasse kendte brugerdrevne metoder med henblik på at skabe nye løsninger til bæredygtig opgradering af eksisterende faciliteter i laboratorier. Laboratorier inden for bl.a. hospitalssektoren er typisk storforbruger af energi pga. et stort ventilationsbehov og er derfor et oplagt objekt for energieffektivisering. 2 år 6 mdr kr. Forbedret livskvalitet for borgere med kroniske venøse bensår Region Sjælland, Sygehus Syd, Sahva, Danfoss Polypower A/S, Teknologisk Institut - Center for Ide og Vækst, Slagelse Kommune, Ringsted Kommune. Projektet ønsker at udvikle nye ydelser, aktiviteter og produkter, der kan mindske bensårspatienters gener i forbindelse med helingsprocessen. 2 år 6 mdr kr. 14

17 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2009 fortsat Projekttitel Samarbejdspartnere Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Healthcare Innovation Lab Center for Sundhedsinnovation, DTU, DI ITEK, Crontmil/Carl Bro A/S, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, IT-Universitet, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Patienter, Medicoindustrien, CSC Scandihealth A/S, Bang & Olufsen Medicom, IBM Danmark A/S, Max Manus, InJet, Pallas Informatik, Medical Insight A/S, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Bornholms Hospital, Koncern IT Region Hovedstaden Formålet er at teste simulation som brugerdreven innovationsmetode gennem korte innovationsforløb inden for tre forskellige temaområder mellem brugere og virksomheder. Derudover er det formålet at afdække de gevinster, som brugerdreven sundhedsinnovation skaber, herunder det erhvervsmæssige udviklingspotentiale. 2 år kr. 15

18 16

19

20 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING 1 Årsrapport 2008 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008 Program for brugerdreven innovation er en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik

Læs mere

30 INNOVATIONSMETODER

30 INNOVATIONSMETODER 30 INNOVATIONSMETODER - en introduktion Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 INDHOLD Del 1: Beskrivelse af anvendelseseksempler inden for fem udvalgte temaer/brancheområder. Eksemplerne er stiliserede, men

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation otte behov for velfærdsteknologi hos mennesker m Brugerdreven kronisk sygdom innovation Brugerdreven innovation spotte behov for velfærdsteknologi hos mennesker me kronisk sygdom at spotte behov for velfærdsteknologi

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Living labs & testcentre

Living labs & testcentre Nye spillere på et umodent marked: Living labs & testcentre for sundheds- og velfærdsinnovation Analyse af living labs virkemåder og undersøgelse af virksomheders ønsker til ydelser. Marts 2015 1 Udarbejdet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere