Foto: Østkraft niveau2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Østkraft. 321609 - niveau2"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008

2 ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon , Telefax Hjemmeside: Forsidebillede: Verdens hurtigste elbil, en amerikansk Tesla Roadster, besøgte Østkraft den 3. september Bilen kom ud på en køretur Bornholm rundt med stop i mange byer, således at interesserede kunne opleve bilen på tæt hold. Foto: Østkraft niveau2

3 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 2 Årsrapport ØSTKRAFT Net A/S... 3 Ledelsens beretning... 3 Energirådgivning... 8 Tekniske ressourcer... 9 Årsrapport ØSTKRAFT Produktion A/S Produktionsanlæg Årsrapport ØSTKRAFT Forsyning A/S Årsrapport ØSTKRAFT EnergiService A/S Hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Moderselskab. Resultatopgørelse for Moderselskab. Balance pr. 31. december Koncernregnskab. Resultatopgørelse for Koncernregnskab. Balance pr. 31. december Koncern. Pengestrømsopgørelse for Moderselskab. Noter Koncern. Noter Menneskelige ressourcer... 32

4 Selskabsoplysninger Selskabsnavn: ØSTKRAFT Net A/S Hjemstedsadresse: Skansevej Rønne Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune CVR-nummer: Selskabets bestyrelse pr. januar 2009 Selskabets direktion: Selskabets revisor: Knud Andersen (formand) Lisbeth Bøggild (næstformand) Henning Busted Tonny Jensen Leif Olsen Bjarne Westerdahl Lotte Helms Kjær Kirsten Juni Jane Agregaard Mortensen* Finn Thomsen* Jan Damkilde Christensen* Lars Østergaard* Poul-Erik Sjøberg Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne * medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 2

5 Årsrapport ØSTKRAFT Net A/S Ledelsens beretning Udviklingen i omverdenen i 2008 Energi, miljø og bæredygtighed er begreber, der i årets løb er blevet knyttet tæt sammen i den danske energidebat. Østkraft har positioneret sig stærkt i forhold til andre energiselskaber, med involvering i en stor andel af vindmøller, biogasanlæg, anvendelse af biobrændsel og energirådgivning. Hertil kommer en meget aktiv rolle i forhold til udvikling og promovering af el-biler og varmepumper. Østkraft har i det forløbne år haft flere modeller af moderne el-biler på besøg. Satsningen fra Østkrafts side har været meget synlig for både branchen og regeringen, for at sikre at Østkraft får mest mulig indflydelse på udviklingen af fremtidens energisektor. Den danske regering har en ambition om at 50 % af den producerede energi i 2025 skal komme fra vedvarende energikilder, primært fra vindmøller. Bornholm har allerede nået 35 %, og har i den forbindelse opnået stor erfaring i styring af et el-net med mange decentrale produktionsenheder. DTU har ønsket at forske i, hvorledes Østkraft styrer det bornholmske el-net, der således skal danne skole for udvikling af det europæiske el-net, med store vindmølleparker. DTU og Østkraft har indledt et samarbejde herom (PowerLab). Med en forøget vindbaseret el-produktion, bliver der brug for at et markant større el-forbrug om natten. El-biler og varmepumper kan være med til at løse dette problem på Bornholm, sammen med den igangværende eksport af strøm via søkablet til Sverige. Af hensyn til el-nettets stabilitet, er det vigtigt, at opladning af el-biler ikke kommer til at foregå på de tidspunkter, hvor forbruget i forvejen er højt. Østkraft er sammen med bl.a. IBM, Siemens, DTU og Dong, blevet tildelt økonomiske midler fra Klima- og Energiministeriet, til udvikling og afprøvning af den teknologi, der skal sikre, at el-biler oplades på de optimale tidspunkter (Edison-projektet). Medarbejderne Koncernen har i 2008 haft en stigning i antallet af medarbejdere fra 100 til 102. Der er i 2008 gennemført forskellige kurser, for at sikre at personalet har de rette kompetencer. Ledergruppen har i det forløbne år arbejdet med at indføre en moderne, bredt funderet nordisk ledelsesstil. Ledergruppen har i den sammenhæng påbegyndt et ledelsesudviklingsforløb, der forventes at strække sig ind i

6 Østkrafts administrationsbygning Skansevej 2, Rønne. Biokrafts administrationsbygning Rønnevej 48, Aakirkeby. 4

7 Økonomiske forhold Selskabets formål er at drive netvirksomhed og transmissionsvirksomhed i henhold til bevilling. Selskabets bevillingsområde er hele Bornholm. Under ledelse af selskabets direktør er ansat 102 medarbejdere. Selskabet yder administrative tjenesteydelser til de 100 % ejede datterselskaber ØSTKRAFT Forsyning A/S, ØSTKRAFT Produktion A/S og ØSTKRAFT EnergiService A/S samt til BIOKRAFT A/S. Årets resultat for moderselskabet udviste en omsætning på 91,4 mio. kr. og et underskud på 28,2 mio. kr. For koncernen er årets resultat et underskud på 56,4 mio. kr. efter en nettoomsætning på 286,6 mio. kr. Der er efter regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Årets resultater for såvel moderselskab som koncernen betragtes af ledelsen som utilfredsstillende. Der er primært to årsager til årets negative resultat: BIOKRAFT A/S Det delvist ejede selskab BIOKRAFT A/S har fra årets begyndelse fortsat haft betydelige tekniske problemer, hvilket kulminerede i juni 2008 med at produktionen måtte standses. Selskabet har efterfølgende i hele efteråret anvendt betydelige ressourcer på at få udarbejdet et beslutningsgrundlag for hvorledes der kunne opnås en rentabel drift af biogasanlægget. På baggrund af konklusionen i en uvildig teknisk/økonomisk rapport, besluttedes i december 2008, at BIOKRAFT A/S skulle rekonstrueres via en betalingsstandsning. I begyndelsen af januar 2009 erhvervede ØSTKRAFT Net A/S samtlige aktier i BIOKRAFT A/S, hvorefter selskabet er et 100% ejet datterselskab. I årsresultatet for koncernen er indregnet det samlede underskud i BIOKRAFT A/S på 71,3 mio. kr., efter en nedskrivning af anlæg og driftsmidler på i alt 61,0 mio. kr. Det er besluttet at ØSTKRAFT Net A/S indskyder 20,0 mio. kr. i BIOKRAFT A/S som ny kapital. Ekstraordinær udbetaling af udbytte Koncernens resultat er påvirket af en ekstraordinær udbetaling af udbytte til ejeren på kr. 200 mio. kr., hvilket har medført en stigning i selskabets renteomkostninger med 7,4 mio. kr. i regnskabsåret. Fremtidsperspektiv I regnskabsåret 2009 forventes et nulresultat, mens der i regnskabsåret 2010 forventes et overskud i koncernen. Dette forudsætter, at BIOKRAFT A/S fremover bidrager positivt til koncernens resultat. Det er ledelsens forventning at investeringer i flere vindmøller og andre vedvarende energiformer, samt gennemførelsen af en ny salgsstrategi for udvidelse af kundegrundlaget, kan sikre koncernen bedre indtjening i de kommende år. 5

8 Netvirksomhed Der er i 2008 fortsat blevet arbejdet med kabellægningen af 10 kv- og 0,4 kv-nettet, samt de udvidelser der er nødvendige for tilslutning af nye kunder. Anlægsvirksomhed Der er idriftsat 3 stk. nye 10/0,4 kv transformerstationer. 34 stk. transformerstationer er udskiftet med moderne kompaktstationer. Som led i den løbende kabellægning af ØSTKRAFT Net A/S s net er der kabellagt 49 km 10 kv-kabel og 28 km lavspændingskabel. Drift På højspændingsnettet har der været 0 fejl på 60 kv-nettet og 50 fejl på 10 kvnettet. 10 kv fejlene fordeler sig med: - 7 fejl på kabler - 9 fejl på luftledninger - 20 fejl på afbrydere og sikringer - 14 fejl på andet 60 kv mast ved Snorrebakken, Rønne.. 6

9 Koncernoversigt ØSTKRAFT Net A/S ejer hele aktiekapitalen i ØSTKRAFT Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne ØSTKRAFT Forsyning A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne ØSTKRAFT EnergiService A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne Derudover er ØSTKRAFT Produktion A/S medejer af BIOKRAFT A/S*. Investeringsaktivitet De foretagne investeringer på koncernbasis omfatter kabellægning, fjernkontrolanlæg, vindmøller, biogasanlæg mv. Investeringerne foretages for at øge forsyningssikkerheden, bidrage til den lokale udvikling samt skabe et fornuftigt afkast til virksomhedens ejer. Investeringer, ØSTKRAFT Net A/S samt tilknyttede virksomheder År 2007 År 2008 År 2009 (prognose) 97 mio. kr. 61 mio. kr. 62 mio. kr. Kabellægning Kabellægningen af 0,4 kv- og 10 kv-luftledninger følger fortsat den overordnede plan. Ved udgangen af 2008 er 75 % af lavspændingsnettet samt 80 % af 10 kv-nettet kabellagt. Projektet med at omlægge luftledninger til kabler i jorden forventes at være gennemført i Bredbånd Udbygningen af bredbåndsnettet sker fortsat i takt med kabellægningen. Der er ikke indgået aftaler som i sig selv har medført udbygning af virksomhedens bredbåndsnet, hvilket er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Den kapacitet, som endnu er ledig på det etablerede bredbåndsnet, udbydes som hidtil til interesserede samarbejdspartnere. * Pr. januar 2009 overtog ØSTKRAFT Net A/S hele aktiekapitalen i BIOKRAFT A/S 7

10 Energirådgivning ØSTKRAFT Net A/S lægger stor vægt på at yde energirådgivning for både private og virksomheder. Eksempelvis deltog Østkraft også i 2008 med en stand på det årlige dyrskue i Almindingen. På Østkraft s stand, som tiltrak mange besøgende, kunne man bl.a. se en varmepumpe i funktion samt en udstilling med sparepumper og spareventilatorer. Østkraft var også medarrangør af et arrangement vedr. husstandsvindmøller i maj måned. Interessen var stor og arrangementet fik informeret potentielt interesserede om lovgivningen og afregningsreglerne på området. Endelig gav en ejer af en husstandsvindmølle indblik i hans erfaringer. Østkraft har haft stor nytte af at have indgået aftale om hjælp til erhvervsmæssig energirådgivning i samarbejde med et eksternt firma. Dels ved opsøgende rådgivningsbesøg og dels ved sparring. For at fremme opsætningen af energibesparende varmepumper tog Østkraft initiativ til at indgå samarbejdsaftaler med lokale håndværkere om at yde tilskud til energibesparende løsninger. Det er blevet godt modtaget af både håndværkere og kunder. Der blev også indgået en særskilt aftale om en kampagne for Toshiba-varmepumper i samarbejde med virksomheden Gidex. I første omgang var kampagnen rettet mod sommerhuskunder og dernæst mod private helårsbeboelser. Samarbejdet med Gidex og de lokale håndværkere har været en stor succes. Østkraft har også i 2008 gjort opmærksom på muligheden for gratis udlån af energimåleren SparOmeter. Dette er sket via annoncering, opslag på bibliotekerne samt på vores hjemmeside. De samlede energirådgivningsaktiviteter har bidraget til, at Østkraft har nået de energipolitiske mål, som fastsættes fra centralt hold. Derudover støtter de nævnte aktiviteter alle op om Bornholms Energistrategi 2025, som Bornholms Regionskommune står bag. ØSTKRAFT Net A/S s stand på Dyrskuet i Almindingen. 8

11 Tekniske ressourcer 60/10-kV hovedtransformerstationer Idriftsat Navn Transformere Udgående Stk. kva 10 kv-linier 60-kV net 1959 Olsker Bodilsker Aakirkeby Østerlars Snorrebakken Hasle Nexø Rønne Syd Allinge Svaneke Viadukten Rønne Nord Poulsker Vesthavnen Gudhjem I alt 15 stationer kv-anlæg på højspændingsværket 9 Udgående 10 kv-linier i alt 91 9

12 Ledningsanlæg i km Højspænding Lavspænding Luftledning Kabel Luftledning Kabel I alt km 60 kv 10 kv 60 kv 10 kv I alt km Pr Pr Pr Pr /0,4 kvtransformerstationer Trans- Transformere Gennemsnitligt former- kva kva antal forbrugere stationer Antal i alt i gennemsnit pr. station Pr * Pr * Pr * Pr * *Inkl. industristationer. Antal målere:

13 Årsrapport ØSTKRAFT Produktion A/S ØSTKRAFT Produktion A/S ØSTKRAFT Produktion A/S (ØKP) udøver elproduktion efter bevilling i henhold til elloven af 2. juni ØKP har Ydet reservekapacitet til Bornholm Leveret varmebunden elproduktion til elmarkedet. Leveret kondensproduktion til Energinet.dk som systemydelser Leveret varme til Rønne Vand- og Varmeforsyning Forestået drift af ØKP s vindmøller Leveret regulerkraft til Energinet.dk Økonomi Med en omsætning på 80,2 mio. kr. er årets resultat -26,8 mio. kr. Resultatet er påvirket af engagementet i Biokraft A/S. Drift Den samlede produktion (varmebunden og kondens) var 44,0 GWh, vindmøller 34,5 GWh (i 2007 henholdsvis 43,3 GWh og vindmøller 34,3 GWh). Den samlede varmeproduktion udgjorde 356,5 Tj (356,9 Tj i 2007). Brændselsforbruget var: Kul t t t Fuel t t t Diesel 713 t 282 t 297 t Biomasse t t t Der er i 2008 produceret t kulslagge (2007: t) t kulaske (2007: t) der enten er nyttiggjort eller afsat til viderebearbejdning. Særlige forhold Regulerkraft Vindmøller Der er i 2008 foretaget en række uvarslede maksimumprøver på anlæggene som alle blev gennemført tilfredsstillende. ØKP s Blok 6 har også i regnskabsåret 2008 produceret elektricitet på markedsvilkår. Derudover er der igennem 2008 leveret serviceydelser til BIOKRAFT A/S i form af personale. Dieselværket og Blok 7 har i 2008 leveret regulerkraft til Energinet.dk, i alt 2,5 GWh. Det er ambitionen at installere yderligere vindkraft-kapacitet på Bornholm. Der er derfor indleveret ansøgning til de relevante myndigheder om opstilling af yderligere 6 møller. Ved regnskabsårets afslutning er ansøgningerne endnu ikke godkendt. 11

14 BIOKRAFT A/S ØSTKRAFT Produktion A/S ejer en del af selskabet BIOKRAFT A/S, som står bag Bornholms største biogasanlæg. BIOKRAFT A/S har i året 2008 produceret følgende: 2008 Elproduktion Råvarer, behandlet Rågylle Separeret gylle m.v. Organisk affald MWh tons tons tons Januar: Februar: Marts: April: Maj: Juni: Juli: August: September: Oktober: November: December: I alt Anlægget kan ved fuld drift producere maksimalt MWh elektricitet årligt. Grundet idriftsættelsesfasen igennem året er produktionen reduceret i forhold til normal drift. Der har været driftsstop i juli, august og september, da den del af anlægget der renser gassen for svovl, har været ude af drift. Driften af anlægget er løbende blevet optimeret efter overdragelsen fra leverandøren. Det har blandt andet vist sig, at det har været nødvendigt at etablere en luftrenser, der kan behandle et højere niveau af svovlbrinter end først antaget. Den reducerede produktion og driftsstop har medført nogle omkostninger, som ikke oprindeligt var budgetteret, hvorfor selskabets økonomi er påvirket i negativ retning. 12

15 Produktionsanlæg Gl. Dampværk 1 stk. B&W-kedel. Oliebrændere. 27 ato, 45 t damp/time. 425 C stk /6.500 kw STAL-turbine m. generatorer på tilsammen kva ved 10,5 kv stk /7.500 kw STAL-turbine m. generatorer på tilsammen kva ved 10,5 kv Ombygget 1991 til kva el/ kw varme Dieselværket 1 stk HK dieselmotor, Mirrlees National, med kva Brush-generator stk HK dieselmotor, Mirrlees National, med kva Brush-generator stk HK dieselmotor, Mirrlees Blackstone, med kva Brush-generator stk HK dieselmotor, Mirrlees Blackstone, med kva Brush-generator Blok 5 1 stk. Vølund-kedel. Oliebrændere. 66 ato, 105 t damp/time. 505 C stk. Brown Boveri-turbine m. generator på kva ved 10,5 kv Blok 6 Kedel: Vølund Energy Systems Dampmængde: 140 t/h (39 kg/s) Kedellast: % % - Damptryk bar 80 bar - Damptemperatur C 525 C Brændsel: - Ved kedellast 0-65 %....Kul - Ved kedellast %...Olie Brændselsforbrug: Kul ved 65 % kedellast:...10,7 t/h Olie ved 100 % kedellast:...9,5 t/h Turbiner: ABB Eleffekt (brutto)/varmeeffekt: - Modtryksdrift MW/35 MW - Udtagsdrift MW/35 MW - Kondensationsdrift MW/0 MW Generator: ABB Effekt: ,8 MVA Spænding:... 10,5 kv Omdrejningstal: omdr./min Blok 7 10 stk HK dieselmotorer, Mitsubishi, med kva Leroy Somer-generatorer Vindmøller 3 stk. Vestas V80 à kw stk. Vestas V66 à kw stk. Vestas à 225 kw stk. Vestas à 225 kw BIOKRAFT A/S 2 stk. Jenbacher-gasmotorer à kw

16 Årsrapport ØSTKRAFT Forsyning A/S ØSTKRAFT Forsyning A/S Med baggrund i elforsyningsloven af 2. juni 1999 har ØSTKRAFT Forsyning A/S (ØKF), som forsyningspligtig virksomhed, til formål at tilbyde forbrugerne i forsyningspligtområdet kommerciel elektricitet. ØKF har i 2008 tilbudt forskellige typer elaftaler og antallet af kunder har været forholdsvist stabilt i forhold til Produkter Der er i 2008 ikke sket ændringer i de produkter ØSTKRAFT Forsyning A/S tilbyder. Kunder som aflæses på årsbasis tilbydes således det fleksible kvartalsprisprodukt kaldet BASIS. Storkunder med et årligt forbrug over kwh tilbydes udover BASIS-produktet også fastprisproduktet SPAR med en varierende aftalelængde på et til fire år. Fastprisaftaler til private introduceres i første kvartal Endelig tilbydes timeaflæste kunder at blive afregnet efter den aktuelle timespotpris med tillæg for balanceomkostninger, administration mv. El-markedet For at sikre Østkrafts kunder de mest gunstige priser på den kommercielle el, indkøbes strømmen på den fællesnordiske elbørs Nord Pool. Indkøbspriserne ligger generelt lavere end den salgspris søsterselskabet ØSTKRAFT Produktion A/S kan opnå, når den bornholmske el-produktionen sælges på el-spotmarkedet. Udviklingen på el-markedet har i årets løb været præget af meget store udsving. Prisniveauet på el-terminsmarkedet toppede henover sommeren 2008 og ved slutningen af året faldt priserne drastisk. Dette skyldes markedets forventning om en økonomisk afmatning, og dels at de gunstige vejrforhold i Norden gav væsentlig lavere el-forbrug end forventet. Indkøbspolitik Der er i 2008 ikke indført nye myndighedskrav for så vidt angår de produkter ØSTKRAFT Forsyning A/S skal tilbyde. Der er også i 2008 arbejdet på at identificere områder i indkøbspolitikken som kan optimeres. Dette har resulteret i ændringsforslag som kan implementeres i løbet af Sponsorsamarbejde Samarbejdet imellem ØSTKRAFT Forsyning A/S og NaturBornholm forløb også i 2008 til gensidig glæde. Sponsorsamarbejdet videreføres i 2009 hvor ØSTKRAFT Forsyning fortsat vil være præsenteret på positiv vis overfor de mange besøgende på NaturBornholm, samt i natur og kulturattraktionens markedsføringskanaler. Foruden NaturBornholm sponseres Fair Trade Hammershuskoncerten, atleten Anna Holm Jørgensen, BBU, et udslagssted på Bornholms Golf Klub samt DM for Yngling som i 2008 blev afholdt i Svaneke. Endelig ydede ØSTKRAFT Forsyning A/S også støtte i forbindelse med etableringen af en isskøjtebane sammen med andre lokalt forankrede virksomheder. Skøjtebanen var en gave fra Brødrene Larsens Fond til Bornholms Regionskommune. 14

17 Ved Trade and Aid Hammershuskoncerten i 2008 spillede bl.a. Nanna, Savage Rose, Anne Linnet Band, The Storm og Infernal for feststemte mennesker. Østkraft sørgede for energi til musik, lys og boder med en mobilgenerator. En 550 kvadratmeter stor isskøjtebane ved Store Torv i Rønne åbnede den 29. december Banen var døgnåben og gratis at benytte i perioden frem til den planmæssige nedtagning 2. marts Projektet, som var en stor succes og til glæde for alle aldersgrupper, forventes gentaget igen i vinteren 2009/

18 Årsrapport ØSTKRAFT EnergiService A/S ØSTKRAFT EnergiService A/S ØSTKRAFT EnergiService A/S (ØKES) blev etableret ved udgangen af 2003 og beskæftiger sig med forretningsområderne udendørsbelysning, el-kontraktkunder og bredbåndsaktiviteter. Udendørsbelysning Med virkning fra 1. januar 2007 overtog virksomheden ansvaret for drift og vedligehold af offentlig gadebelysning, ekskl. havne, på hele Bornholm. Opgaven bliver som hidtil løftet i et tæt samarbejde med private installatører. Overtagelsen giver en økonomisk gevinst for Bornholms Regionskommune, som fortsat ejer gadebelysningen. Østkraft forventer, at det gode match med eksisterende aktiviteter samt stordriftsfordele på sigt også vil give en gevinst for selskabet. El-kontraktkunder Der har i 2008 været et relativt stabilt antal erhvervskunder med el-aftale hos ØSTKRAFT EnergiService A/S. Der har således ikke været væsentlig til- eller afgang af kunder i løbet af året. Bredbånd Der er i årets løb indgået BtB-aftaler om udlejning af kapacitet på det etablerede bredbåndsnet. Disse aftaler supplerer bl.a. de to store aftaler som tidligere er indgået med Bornholms Regionskommune vedrørende fiberforbindelser imellem øens rådhuse og kommunens institutioner. Aktiviteterne inden for forretningsområdet bredbånd er fortsat hæmmet af gældende lovgivning som ikke tillader kommunalt ejede energiselskaber at investere i selvstændige udgravninger til bredbåndsnet. 16

19 Servicering af udendørsbelysning, her ved Knudsker Kirke. Tomrør til fiber, opmagasineret ved Østkrafts Linielager. 17

20 Hoved- og nøgletal for koncernen t.kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster (60.107) Finansielle poster, netto (2.205) (2.276) (6.664) Årets resultat (56.351) Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver Medarbejdere Gennemsnitlig antal heltidsansatte medarbejdere (koncern) Gennemsnitlig antal heltidsansatte medarbejdere (moderselskab) Nøgletal Overskudsgrad (Res.f. fin.poster / Nettoomsætning)... 7,5 2,3 8,4 9,6 (21,0) Afkastningsgrad (Res. f. fin.poster / Balancesum).. 1,7 0,5 2,1 2,1 (5,3) Egenkapitalandel (Egenkapital / Balancesum)... 89,3 88,2 82,1 74,3 64,8 Forrentning af egenkapitalen (Årets resultat / Egenkapital)... 1,6 0,8 1,8 2,2 (7,7) 18

21 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2008 for ØSTKRAFT Net A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, gældende regnskabsstandarder samt selskabets vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 1. marts 2009 I direktionen Poul-Erik Sjøberg Knud Andersen (formand) I bestyrelsen Lisbeth Bøggild (næstformand) Henning Busted Tonny Jensen Kirsten Juni Lotte Helms Kjær Leif Olsen Bjarne Westerdahl Jan Damkilde Christensen Jane Agregaard Mortensen Finn Thomsen Lars Østergaard Revisionspåtegning Til aktionærerne i ØSTKRAFT Net A/S Vi har revideret årsrapporten for ØSTKRAFT Net A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Rønne, den 1. marts 2009 Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer Jens-Otto A. Sonne Jesper Kofoed Blem statsautoriserede revisorer 19

22 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ØSTKRAFT Net A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed (koncern). Selskabets resultatopgørelse er opstillet efter den artsopdelte beretningsform. Hidtil anvendtes den funktionsopdelte beretningsform ved opstilling af resultatopgørelsen. Sammenligningstallene for 2007 er tilrettet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen medtages i resultatopgørelsen i det år, hvor levering og fakturering finder sted. Andre driftsindtægter og driftsudgifter Andre driftsindtægter og driftsudgifter indeholder regnskabsposter af sekundær driftsmæssig betydning i forhold til virksomhedernes primære drift. Selskabsskatter Skat af årets indkomst udgiftsføres med 25% af virksomhedens resultat under hensyntagen til ikke skattepligtige indtægter og udgifter. Selskabet er sambeskattet med selskabets datterselskaber. Selskaber med skattemæssige underskud godskrives med skatteværdien heraf. Eventualskat opføres under hensættelser med 25% af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi af såvel omsætningsaktiver som anlægsaktiver. Balancen Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ejendommene opføres til deres oprindelige anskaffelsesværdier med fradrag af 2% bygningsafskrivning årligt fra anskaffelsesåret. Mindre ombygningsomkostninger, der ikke anses for at give varig værdiforøgelse, udgiftsføres. Materielle anlægsaktiver med en anskaffelsespris under kr udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele værdiansættes efter indre værdimetode (equity-metoden). I moderselskabet indtægtsføres kapitalandelenes resultat efter skat. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne låneprovenue med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Nettoopskrivning af datterselskaber Forskellen mellem den regnskabsmæssige anskaffelsessum af datterselskaberne og disses indre værdi pr. statustidspunktet, optages i en særlig reserve i selskabets egenkapital. Koncernregnskab Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af ensartede beløb. Interne mellemregninger elimineres ved sammenlægningen. Renteswapaftale Koncernen anvender renteswap s til at fastlåse renten på et bevilget banklån med variabel rente. De løbende afregninger medregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt ved optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. 20

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere