Klimastrategi Dato: Rev. Dato: Version: 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13"

Transkript

1 Klimastrategi 2009 Dato: Rev. Dato: Version: 13

2 Borgmesterens forord 2 Det forekommer indlysende, hvorfor vi skal have en klimastrategi. Klimaforandringer er ikke længere noget videnskabsfolk og populister skændes om. I Hillerød Kommune fik vi en forsmag på konsekvenserne af en mere ekstrem vejr-situation, da vi den 5. og 6. juni 2007 var det område, som fik mest nedbør i Danmark under de voldsomme regnskyl. Det samme skete juni 2009, hvor der blev målt et nedbør på 140 mm i Hillerød. Klimatilpasning var pludselig på den lokale dagsorden. Hillerød har i mange år haft initiativer, som vi i dag ville kalde for klimatiltag. Vi har fx nedbragt energiforbruget i kommunale bygninger, vi har fremmet samkørsel og delebilsordning, d i cyklistkampagner mv. og sidste år indviede vi Sjællands største solfangeranlæg ved Ullerødbyen. Hillerød Kommune kan selvfølgelig ikke redde det globale miljø alene. Men vi kan tage vores del af ansvaret. Vi bygger vores indsats på, at det er en fælles udfordring, og at alle skal inddrages. Kirsten Jensen

3 Indholdsfortegnelse l 3 Side Hvad er vores klimastrategi?.. 5 Vores klimavision Vores klimatilgang 7 Den generelle klimaudfordring.. 8 Hillerød Kommunes klimaudfordring.. 9 Vores klimaindsats.. 10 Kilimaforbyggelse og omlægning. 11 Klimatilpasning. 17 Organisering af vores klimaindsats Finansiering af vores klimaindsats... 22

4 Hvad er vores klimastrategi? 4 Vi har valgt at formulere en strategi med følgende elementer og fokus: En Klimavision med fokus på vores eget ansvar En Klimatilgang med fokus på klima i alle relevante forhold og inddragelse af alle relevante aktører En Klimaudfordring med fokus på, at vi allerede ved nok til at kunne handle mht. klimaforebyggelse, klimatilpasning og erhvervs-, bolig-, bygnings- og transportudvikling i tæt sammenhæng og balance! En Klimaindsats, som er dynamisk og præciserer de prioriterede indsatsområder og de nødvendige institutionelle rammer, beskriver dem overordnet og sætter mål. Vi udformer handlinger mere og mere konkret, når vi ved nok til at gøre det!

5 Vores klimavision 5 Vision: Hillerød Kommune vil give sit bidrag til reduktion af de negative globale klimakonsekvenser ud fra sine regionale og lokale forudsætninger Resultaterne skabes gennem dialog og handling ved forebyggelse, tilpasning og afværgeforanstaltninger. Indsatsen forudsætter helhedsorienteret planlægning med livskvalitet og sundhed som omdrejningspunkter Vi vil fokusere på at skabe handling og resultater hurtigt velvidende at tidshorisonten for arbejdet er lang

6 Vores klimatilgang 6 Vi vil realisere visionen ved at: Tænke forebyggelse, tilpasning og afværgeforanstaltninger ind i alle relevante planer Arbejde med klimaperspektivet i national, regional og lokal sammenhæng og bruge Kongernes Nordsjælland som grundlag for tværkommunalt samarbejde Sikre løbende opdatering af klimaberedskab Inddrage alle relevante aktører i klimaindsatsen, da mange af udfordringerne skal løses i fællesskab, og da vi alle har et ansvar Lade kommunen som virksomhed være foregangseksempel på klima-hensyn i sin virksomhedsdrift Lade kommunen som myndighed have fokus på klimaindsatsen, fx gennem trafikplanlægning og styring af den kollektive bustrafik Skabe en effektiv og dynamisk indsats på tværs af hele organisationen i Hillerød Kommune på klimaområdet med det formål effektivt at kunne koordinere og drive en målrettet og resultatskabende indsats

7 Den generelle klimaudfordring 7 FN s klimapanel og regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark har opstillet scenarier for klimaets udvikling over de næste 100 år: Middeltemperaturen vil stige med 2-3 grader Gennemsnitligt mere årligt nedbør Stigningen i vinternedbør på 18-43% Fald i sommernedbør på 10-25% Mere ekstreme nedbørshændelser i sommer og efterår Mere storm Tørre somre Konsekvenserne er: Havvandspejlet stiger med ca. 0,5 m frem til 2100 Hyppigere ekstremt højvande og øget risiko for oversvømmelser Tilbagerykning af kraftigt udsatte kyster Øget risiko for gennembrydning af diger Opstuvning af vand i dræningskanaler og deraf følgende nedsat dræningsmuligheder Problemer med bortledning af overfladevand i byerne De skal bemærkes, at nyeste forskning viser, at konsekvenserne kan vise at blive større end hidtil antaget, fx vurderer den anerkendte klimaforsker Professor Stefan Rahmstorf, Potsdam Institute for Climate Impact Resarch, at havvandspejlet stiger med ca. 1,5 m frem til 2100.

8 Hillerød Kommunes klimaudfordring 8 Vi arbejder ud fra følgende grundantagelser: Hillerød Kommunes struktur indebærer, at fordelingen af CO 2 -udledningerne mellem de vigtigste samfundssektorer svarer nogenlunde til landsgennemsnittet; Hillerød Kommunes generelle velstandsniveau indebærer, at CO 2 -udledningen pr. borger er noget over landsgennemsnittet på ca. 12 tons pr. år formentlig ca. 15 tons pr. år; Erfaringer med klimatilpasning i Hillerød Kommune (ekstremregnen juli 2007), viser at dette område ikke i særligt høj grad er kritisk i Hillerød Kommune, da vores kloakering er godt dimensioneret og vedligeholdt; Hillerøds rolle som regionshovedstad og centrale placering i Nordsjælland betyder, at vi kan tilbyde attraktive handelsmuligheder, balance mellem boliger og arbejdspladser, d og et konstruktivt kti t samarbejde med øvrige kommuner om forhold af betydning for en effektiv og målrettet klimaindsats.

9 Vores klimaindsats! 9 Klimaindsatsen skal rette sig mod følgende områder: Klimaforebyggelse gennem reduktion af drivhusgas-udledninger på alle relevante områder og omlægning gennem; Udvikling af erhverv, transport, bygninger, boliger og forsyning i tæt samspil med alle aktører, så vi sikrer, at klimaindsatsen og den viden, der følger med, udnyttes til at udvikle samfund bedst muligt med henblik på at skabe fremtidens klimaneutrale samfund; Klimatilpasning gennem beredskab og planer for håndtering af ekstrem-regn regn, risici for oversvømmelser o. lign.

10 Vores klima-indsats (1) indsats (1) 10 Klimaforebyggelse og -omlægning Vi ved ikke i dag, hvordan et CO 2 -neutralt Hillerød vil se ud det vil vi finde frem til et bud på i næste planstrategi og vi starter nu Vi ved, at energiforbrug i bygninger er årsag til ca. 40% af samfundets samlede emissioner, og dermed også har høj prioritet i Hillerød vi vil Sikre, at alt fremtidigt byggeri i Hillerød Kommune bliver lavenergiklasse 1 eller bedre, med mindre der er rigtigt gode argumenter for, at det er dumt og dermed d minimere CO 2 -udledningerne d fra fremtidens byggeri; Sikre, at energirenoveringer af alle bygninger i Hillerød Kommune kan foretages på et godt og sikkert grundlag og give markante besparelser på CO 2 og ejerens driftsøkonomi og dermed reducere den eksisterende bygningsmasses CO 2 - udledninger med 35% inden 2020; Sikre, at Hillerød Kommune selv går foran og baner vejen og skaber grundlaget for disse resultater gennem en offensiv indsats på egne bygninger og dermed reducere CO 2 -udledningerne fra kommunens bygninger med 35% inden Der er allerede taget en række initiativer i denne retning.

11 Vores klima-indsats (2) indsats (2) 11 Vi ved, at energiforbruget i transportsektoren udleder 25-30% af de samlede CO 2 - udledninger her vil vi: Satse på el-biler som afløser for benzin-bilerne fremover og fremme denne udvikling mest muligt ved at forberede overgangen til elbiler effektivt, både i kommunen og hos borgerne gennem opbygning g af infrastruktur og relevante partnerskaber med DONG/Better Place og andre; Arbejde målrettet på at gøre den kollektive transport i Nordsjælland mere effektiv og CO 2 -neutral i samarbejde med de andre kommuner, trafikselskaberne og -leverandørerne; Effektivisere i privat bil-transport t ved bedst mulig integration ti med den kollektive kti transport, samkørsel og delebiler; Fremme cykling mest muligt i kommunen ved at skabe attraktive forhold for cyklister her går klima og folkesundhed hånd i hånd; Effektivisere den samlede kommunale transport gennem omlægning af logistik og koordinering med nabokommuner i relevant omfang. Her tænkes der her på strategi for den kollektive bustrafik og planlægning af al anden transport, som kommunen er ansvarlig for Vi vil halvere CO 2-udledningerne fra trafikken i Hillerød Kommune inden Hillerød Delebil; et positivt bidrag i klimaindsatsen på transportområdet

12 Vores klima-indsats (3) indsats (3) 12 Vi ved, at landbrugets drivhusgas-udledninger udgør ca. 20% af de samlede CO 2 - udledninger, og at landbruget samtidig er en helt afgørende medspiller i en række andre miljøforhold her vil vi: Bygge videre på den eksisterende dialog med landbruget i relation til Kongernes Nordsjælland ; Undersøge og aktivere alle muligheder for bioenergi fra landbruget i Hillerød Kommune og Nordsjælland, f.eks. fra gylle, halm og energiafgrøder og få denne bioenergi brugt i el- og varmeforsyningen; Undersøge mulighederne for at retablere tidligere drænede vådområder og dermed opnå store CO 2 -reduktioner, mere natur, bedre næringssalttilbageholdelse, bedre opmagasinering af vand ved ekstrem-regn og dyrkning af energipil et meget stort synergipotentiale; Undersøge drivhusgas-udledninger fra husdyrhold og intensiv gødskning i Hillerød Kommune nærmere og overveje mulige indsatser på disse områder, hvor det er relevant.

13 Vores klima-indsats (4) indsats (4) 13 Vi ved, at industriens CO 2 -udledninger fra energiforbrug udgør 15-20% af de samlede udledninger her vil vi: Satse på, at virksomhedernes egen indsats og forsyningsselskabernes forpligtelse til besparelser i høj grad trækker udviklingen i den rigtige retning; Introducere et aktivt og udviklingsorienteret klimasamarbejde i C4 og i den fremtidige erhvervsudvikling i Hillerød Kommune og hele Nordsjælland, så vi også får nyttiggjort hele den lokale klimaindsats i den fremtidige erhvervsudvikling i regionen dette indebærer en udvidet inddragelse af erhvervsliv og virksomheder, helt i overensstemmelse med erhvervspolitikken; Sætte særligt fokus på alternative muligheder for energiforsyning til virksomheder, der i dag anvender fossile brændsler til egen energiproduktion; Arbejde med en industriel symbiose -tankegang (koncept hvor den ene virksomhed aftager affaldsprodukter d fra en anden og bruger det som råstof i sin produktion) med udgangspunkt i erfaringerne fra Kalundborg og dermed forsøge at reducere både CO 2 -udledninger og ressourceforbrug.

14 Vores klima-indsats (5) indsats (5) 14 Vi ved, at el- og varmeforsyningen leverer en meget stor del af energien til de tidligere nævnte områder der er således også CO 2 -reduktioner at hente på disse ved gradvist at omstille el- og varmeforsyning til vedvarende energi. Her vil vi: Starte et samarbejde om en samlet energiplan for Nordsjælland med de øvrige kommuner og alle energiselskaberne, herunder Vestforbrænding I/S vi mener, der er masser af muligheder for udvikling, men at et bredt samarbejde i regionen er helt afgørende for at realisere disse muligheder; Arbejde for øget brug af vindkraft, biomasse og andre former for vedvarende energi i el- og varmeforsyningen i forbindelse med en samlet energiplan; Fjerne de barrierer, der måtte være i den kommunale planlægning l og regulering for omstilling til mere vedvarende energi hurtigst muligt; Sørge for, at borgerne kan få den bedst mulige rådgivning til både boliger og mindre virksomheder med henblik på at spare på energien og reducere CO 2 - udledninger. Målet er, at hele el- og varmeforsyningen i Hillerød Kommune og Nordsjælland er CO 2 -neutral inden Hillerød Varmeforsynings solfangeranlægget i Ullerødbyen er et væsentligt bidrag i klimaindsatsen i Hillerød Kommune

15 Vores klima-indsats (6) indsats (6) 15 Vi også gøre en indsats overfor indkøb og forbrug. Vi vil starte med energiforbrugende apparater og fødevarer, fordi det er de mest klimabelastende områder her vil vi Sikre, at alle kommunale anskaffelser af energiforbrugende apparater er mest muligt energibesparende, f.eks. ved at bruge Elsparefondens anbefalinger; Sikre, at alle kommunens indkøb af fødevarer gøres mest muligt klimaneutrale gennem kommunens nye produktionskøkken, også her kan klima og folkesundhed gå hånd i hånd, da der er en stærk sammenhæng mellem sunde og klimarigtige fødevarer; Sikre, at kommunens erfaringer og arbejde på dette område også kommer private virksomheder og borgerne til gavn gennem rådgivning og formidling.

16 Vores klima-indsats (7) indsats (7) 16 Klimatilpasning Vi ved fra erfaringer med ekstrem-regn i de seneste år, at klimatilpasning ikke er den helt store udfordring i Hillerød Kommune. Det er således et forhold, som vi mener, vi stort set allerede har styr på, men som selvfølgelig løbende vil blive fulgt op og evalueret. Spildevandstekniske løsninger Fysisk planlægning Beredskabedskab I forhold til spildevandstekniske løsninger, så vil vi prioritere Separatkloakering kombineret med lokal nedsivning og lokaludledning. Separatkloakeringen, hvor regnvand og spildebortledes i hvert sit rør, ø, vil medføre mindre belastning på renseanlægget, da rørene til regnvandet er dimensioneret til at tage store mængder på kort tid. Det forholdsvis rene regnvand skal ofte ikke transporteres så langt før det udledes. Dette forudsætter at vandet kan komme væk. I perioden med meget byvækst er mange naturlige vandløb og vandhuller blevet sløjfet nybygninger af kanaler og vandhuller vil finde indpas i nye byområder, som fx i Ullerødbyen. Hillerød Kommune vil endvidere arbejde aktivt for at fremme anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask.

17 Vores klima-indsats (8) indsats (8) 17 Af andre spildevandstekniske d i k tiltag vil vi satse på Aflastningsbygværker på centrale steder: Dvs. et sted hvor der kan skabes kontrolleret overløb, hvor man i ekstrem-regn-situationer kan lede vandet et sted hen, hvor vandet ikke forvolder skade. Hurtigere afvandingsmuligheder fra naturlige recipienter. Flere søer er uger om at sætte sig, og er derfor ikke forberedt for nyt regnskyl Åer og vandløb renses oftere på udsatte steder Undersøgelse af mulighed for afvanding til andet end Pøle Å, Havelse Å og Karlebogrøften: Afvanding gennem Gribskov og Stenholtvang, mod Esrum Sø, er en mulighed Identifikation af oversvømmelsesområder til brug i ekstrem-regn-situationer Aflastningspumpestationer: Som den ved Pøle Å. Sikrer bortledning til mindre følsomme områder i ekstreme situationer. Aflastepumpestationen ved Pøle Å

18 Vores klima-indsats (9) indsats (9) 18 I forhold til fysisk planlægning, så vil vi: Undgå at lægge arealfølsomme anvendelser (fx boliger, daginstitutioner mv.) ud i områder, som kan risikere oversvømmelse i ekstremregn-situationer Overveje restriktioner på udbredelsen af befæstede arealer. Vores brug af faste belægninger i stort målestok forhindrer vandets naturlige nedsivning Endvidere vil det blive overvejet, om der skal stilles krav til bygninger i udsatte områder i forbindelse med byggesagsbehandling, fx krav om hævelse af det niveau ( stuegulvskote ), som bygninger g tillades placeret i og forbud mod afløb i kældre måske forbud mod kældre. I vores planlægning af naturpleje- og genopretningsprojekter vil vi tage højde for sårbarheden overfor ekstremregn-situationer, så kommunens investeringer bliver så langsigtede som muligt Skader på vandløb efter ekstremregn i 2007 Billede fra 6 juni Billede fra 6. juni 2007 der viser problemet med ekstrem regn ved foden af en bakke

19 Vores klima-indsats (10) indsats (10) 19 I forhold til beredskab, skal det sikres, at Beboelser i udsatte områder hurtigt kan evakueres og genhuses i tilfælde af fare for oversvømmelse Afspærre særligt udsatte steder på vejnettet i tilfælde af oversvømmelse med hurtig etablering af omkørselsanvisning Billeder fra ekstremregnhændelse i Hillerød juli 2007:

20 Organisering af vores klima- indsats.(1) 20 Mange af de beskrevne indsatser og initiativer vil kræve en lang række organisatoriske overvejelser og justeringer, både i selve den kommunale organisation i Hillerød Kommune og i de mange samarbejder med andre parter, der allerede eksisterer, både indenfor og udenfor kommunen ligesom der vil være behov for at etablere nye samarbejdsfora og former. Disse forhold vil blive overvejet i forbindelse med den intensivering af klimaarbejdet i Hillerød Kommune, der vil finde sted i den kommende tid og de nødvendige tiltag vil gradvist blive sat i værk efterhånden som behovene opstår. Vi lader kommunens entreprenørafdeling gå i front: Teknik Entreprise står overfor en recertificering af ISO 14001, 18001, 9001 samt værdiledelse i september Hvis dette går efter planen vil vi efterfølgende forsøge at opnå en certificering, der går under betegnelsen ISO Carbon footprint profile. På dansk er det noget i retning af CO2 profil. Vi forventer en certificering medio Hvis vi opnår denne certificering er vi næsten selvskrevet til den kommende ISO standard der kommer i 2011 som omhandler en samlet bæredygtighedscertificering. Et andet eksempel på en ny tilgang er, at vi har udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for byudviklingsområdet ved Hillerød station ti ( Stationszonen ), ti ) der først og fremmest skal være Nordsjællands nye uddannelses-campusområde. Strategien for Stationszonen indeholder bl.a. en række scenarier, der skal underbygge potentialet ved at designe en bydel ud fra bæredygtighedsprincipper, samt et katalog over mulige handlinger. Kli b jd t il k t f idli d il d f å bli d b jd t Klimaarbejdet vil kræve meget formidling der vil derfor også blive udarbejdet en kommunikations- og formidlingsstrategi for området.

21 Organisering af vores klima- indsats.(2) 21 I vil arbejde tæt sammen med relevante interessenter; både grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, naturforvaltere som landboforeningen, men også bredt blandt kommunens befolkning, fx i regi af lokalrådene. Det Grønne Råd i kommunen skal være et naturligt udspring for tværgående drøftelser om klimaspørgsmål. Disse udadvendte aktiviteter skal bidrage til, at vi kan komme helt i front. Fx så vi kan tilslutte os Green City samarbejdet som en af de mest klimaambitiøse kommuner i Danmark.

22 Finansiering af Vores klima-indsats indsats 22 Et meget væsentligt spørgsmål i alt dette er finansieringen. Der er dog en lang række af tiltagene, der ikke vil koste særligt meget i startfasen og tidshorisonten for arbejdet er lang mindst 1-2 årtier. Vi vil derfor ikke lægge en større og samlet finansieringsplan fra starten af arbejdet, men gå målrettet og systematisk i gang med de beskrevne aktiviteter og så håndtere finansieringen løbende fremover, efterhånden som de enkelte initiativer udkrystalliseres i form af konkrete projekter med aktører, roller, aktiviteter, implementeringsplaner og finansieringsbehov! Umiddelbart ser vi finansieringsmuligheder i: Besparelserne som kan opnås i kommunalt regi ved reduktion af energiforbruget Energisparepuljer, som Hillerød Kommune har mulighed for at søge hos centrale instanser Egne forsyningsselskaber som partnere. Hillerød Kommune ejer forsyningsselskaber, hvor det kan tænkes, at fx varmeforsyningen vil investere i vedvarende energi i kommunen Ekstern finansiering, som fx EU-programmet Sorcer, hvor Hillerød Kommune tidligere har fået tilskud, bl.a til solfanger anlæg ved Ullerødbyen.

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - 1. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Miljø og Teknik Østergårdstræde

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Klimaforandringer - vand i byerne

Klimaforandringer - vand i byerne Klimaforandringer - vand i byerne v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokatfuldmægtig Sofie Dehlholm Holst 2 Dagens program Introduktion Et globalt fænomen

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Janderup Billum Lokal energi

Janderup Billum Lokal energi Janderup Billum Lokal energi Dagsorden: 1. Velkomst 2. Hvordan er det gået indtil nu Janderup v. Kim Tobiasen Billum 3. Varde Kommunes Energistrategi v. Teknik- og Miljøchef Mette Christensen, Varde Kommune

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2

Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2 Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2 1 2 Indholdsfortegnelse 03 Introduktion til Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles 04 Energiforsyning: Strategiske energiplaner - vejen til en vedvarende

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i Klimaplan 2025...12 Tema 1 - Energiplanlægning...14

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling April 2013 Klimastrategi for hovedstadsregionen for nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Sagsnr. 2011-179732. Dokumentnr. 2011-908417

Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Sagsnr. 2011-179732. Dokumentnr. 2011-908417 Kultur- og Fritidsborgmesteren Teknik- og Miljøborgmesteren Overborgmesteren Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sagsnr. 2011-179732 Dokumentnr. 2011-908417 Høringssvar

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere