Klimastrategi Dato: Rev. Dato: Version: 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13"

Transkript

1 Klimastrategi 2009 Dato: Rev. Dato: Version: 13

2 Borgmesterens forord 2 Det forekommer indlysende, hvorfor vi skal have en klimastrategi. Klimaforandringer er ikke længere noget videnskabsfolk og populister skændes om. I Hillerød Kommune fik vi en forsmag på konsekvenserne af en mere ekstrem vejr-situation, da vi den 5. og 6. juni 2007 var det område, som fik mest nedbør i Danmark under de voldsomme regnskyl. Det samme skete juni 2009, hvor der blev målt et nedbør på 140 mm i Hillerød. Klimatilpasning var pludselig på den lokale dagsorden. Hillerød har i mange år haft initiativer, som vi i dag ville kalde for klimatiltag. Vi har fx nedbragt energiforbruget i kommunale bygninger, vi har fremmet samkørsel og delebilsordning, d i cyklistkampagner mv. og sidste år indviede vi Sjællands største solfangeranlæg ved Ullerødbyen. Hillerød Kommune kan selvfølgelig ikke redde det globale miljø alene. Men vi kan tage vores del af ansvaret. Vi bygger vores indsats på, at det er en fælles udfordring, og at alle skal inddrages. Kirsten Jensen

3 Indholdsfortegnelse l 3 Side Hvad er vores klimastrategi?.. 5 Vores klimavision Vores klimatilgang 7 Den generelle klimaudfordring.. 8 Hillerød Kommunes klimaudfordring.. 9 Vores klimaindsats.. 10 Kilimaforbyggelse og omlægning. 11 Klimatilpasning. 17 Organisering af vores klimaindsats Finansiering af vores klimaindsats... 22

4 Hvad er vores klimastrategi? 4 Vi har valgt at formulere en strategi med følgende elementer og fokus: En Klimavision med fokus på vores eget ansvar En Klimatilgang med fokus på klima i alle relevante forhold og inddragelse af alle relevante aktører En Klimaudfordring med fokus på, at vi allerede ved nok til at kunne handle mht. klimaforebyggelse, klimatilpasning og erhvervs-, bolig-, bygnings- og transportudvikling i tæt sammenhæng og balance! En Klimaindsats, som er dynamisk og præciserer de prioriterede indsatsområder og de nødvendige institutionelle rammer, beskriver dem overordnet og sætter mål. Vi udformer handlinger mere og mere konkret, når vi ved nok til at gøre det!

5 Vores klimavision 5 Vision: Hillerød Kommune vil give sit bidrag til reduktion af de negative globale klimakonsekvenser ud fra sine regionale og lokale forudsætninger Resultaterne skabes gennem dialog og handling ved forebyggelse, tilpasning og afværgeforanstaltninger. Indsatsen forudsætter helhedsorienteret planlægning med livskvalitet og sundhed som omdrejningspunkter Vi vil fokusere på at skabe handling og resultater hurtigt velvidende at tidshorisonten for arbejdet er lang

6 Vores klimatilgang 6 Vi vil realisere visionen ved at: Tænke forebyggelse, tilpasning og afværgeforanstaltninger ind i alle relevante planer Arbejde med klimaperspektivet i national, regional og lokal sammenhæng og bruge Kongernes Nordsjælland som grundlag for tværkommunalt samarbejde Sikre løbende opdatering af klimaberedskab Inddrage alle relevante aktører i klimaindsatsen, da mange af udfordringerne skal løses i fællesskab, og da vi alle har et ansvar Lade kommunen som virksomhed være foregangseksempel på klima-hensyn i sin virksomhedsdrift Lade kommunen som myndighed have fokus på klimaindsatsen, fx gennem trafikplanlægning og styring af den kollektive bustrafik Skabe en effektiv og dynamisk indsats på tværs af hele organisationen i Hillerød Kommune på klimaområdet med det formål effektivt at kunne koordinere og drive en målrettet og resultatskabende indsats

7 Den generelle klimaudfordring 7 FN s klimapanel og regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark har opstillet scenarier for klimaets udvikling over de næste 100 år: Middeltemperaturen vil stige med 2-3 grader Gennemsnitligt mere årligt nedbør Stigningen i vinternedbør på 18-43% Fald i sommernedbør på 10-25% Mere ekstreme nedbørshændelser i sommer og efterår Mere storm Tørre somre Konsekvenserne er: Havvandspejlet stiger med ca. 0,5 m frem til 2100 Hyppigere ekstremt højvande og øget risiko for oversvømmelser Tilbagerykning af kraftigt udsatte kyster Øget risiko for gennembrydning af diger Opstuvning af vand i dræningskanaler og deraf følgende nedsat dræningsmuligheder Problemer med bortledning af overfladevand i byerne De skal bemærkes, at nyeste forskning viser, at konsekvenserne kan vise at blive større end hidtil antaget, fx vurderer den anerkendte klimaforsker Professor Stefan Rahmstorf, Potsdam Institute for Climate Impact Resarch, at havvandspejlet stiger med ca. 1,5 m frem til 2100.

8 Hillerød Kommunes klimaudfordring 8 Vi arbejder ud fra følgende grundantagelser: Hillerød Kommunes struktur indebærer, at fordelingen af CO 2 -udledningerne mellem de vigtigste samfundssektorer svarer nogenlunde til landsgennemsnittet; Hillerød Kommunes generelle velstandsniveau indebærer, at CO 2 -udledningen pr. borger er noget over landsgennemsnittet på ca. 12 tons pr. år formentlig ca. 15 tons pr. år; Erfaringer med klimatilpasning i Hillerød Kommune (ekstremregnen juli 2007), viser at dette område ikke i særligt høj grad er kritisk i Hillerød Kommune, da vores kloakering er godt dimensioneret og vedligeholdt; Hillerøds rolle som regionshovedstad og centrale placering i Nordsjælland betyder, at vi kan tilbyde attraktive handelsmuligheder, balance mellem boliger og arbejdspladser, d og et konstruktivt kti t samarbejde med øvrige kommuner om forhold af betydning for en effektiv og målrettet klimaindsats.

9 Vores klimaindsats! 9 Klimaindsatsen skal rette sig mod følgende områder: Klimaforebyggelse gennem reduktion af drivhusgas-udledninger på alle relevante områder og omlægning gennem; Udvikling af erhverv, transport, bygninger, boliger og forsyning i tæt samspil med alle aktører, så vi sikrer, at klimaindsatsen og den viden, der følger med, udnyttes til at udvikle samfund bedst muligt med henblik på at skabe fremtidens klimaneutrale samfund; Klimatilpasning gennem beredskab og planer for håndtering af ekstrem-regn regn, risici for oversvømmelser o. lign.

10 Vores klima-indsats (1) indsats (1) 10 Klimaforebyggelse og -omlægning Vi ved ikke i dag, hvordan et CO 2 -neutralt Hillerød vil se ud det vil vi finde frem til et bud på i næste planstrategi og vi starter nu Vi ved, at energiforbrug i bygninger er årsag til ca. 40% af samfundets samlede emissioner, og dermed også har høj prioritet i Hillerød vi vil Sikre, at alt fremtidigt byggeri i Hillerød Kommune bliver lavenergiklasse 1 eller bedre, med mindre der er rigtigt gode argumenter for, at det er dumt og dermed d minimere CO 2 -udledningerne d fra fremtidens byggeri; Sikre, at energirenoveringer af alle bygninger i Hillerød Kommune kan foretages på et godt og sikkert grundlag og give markante besparelser på CO 2 og ejerens driftsøkonomi og dermed reducere den eksisterende bygningsmasses CO 2 - udledninger med 35% inden 2020; Sikre, at Hillerød Kommune selv går foran og baner vejen og skaber grundlaget for disse resultater gennem en offensiv indsats på egne bygninger og dermed reducere CO 2 -udledningerne fra kommunens bygninger med 35% inden Der er allerede taget en række initiativer i denne retning.

11 Vores klima-indsats (2) indsats (2) 11 Vi ved, at energiforbruget i transportsektoren udleder 25-30% af de samlede CO 2 - udledninger her vil vi: Satse på el-biler som afløser for benzin-bilerne fremover og fremme denne udvikling mest muligt ved at forberede overgangen til elbiler effektivt, både i kommunen og hos borgerne gennem opbygning g af infrastruktur og relevante partnerskaber med DONG/Better Place og andre; Arbejde målrettet på at gøre den kollektive transport i Nordsjælland mere effektiv og CO 2 -neutral i samarbejde med de andre kommuner, trafikselskaberne og -leverandørerne; Effektivisere i privat bil-transport t ved bedst mulig integration ti med den kollektive kti transport, samkørsel og delebiler; Fremme cykling mest muligt i kommunen ved at skabe attraktive forhold for cyklister her går klima og folkesundhed hånd i hånd; Effektivisere den samlede kommunale transport gennem omlægning af logistik og koordinering med nabokommuner i relevant omfang. Her tænkes der her på strategi for den kollektive bustrafik og planlægning af al anden transport, som kommunen er ansvarlig for Vi vil halvere CO 2-udledningerne fra trafikken i Hillerød Kommune inden Hillerød Delebil; et positivt bidrag i klimaindsatsen på transportområdet

12 Vores klima-indsats (3) indsats (3) 12 Vi ved, at landbrugets drivhusgas-udledninger udgør ca. 20% af de samlede CO 2 - udledninger, og at landbruget samtidig er en helt afgørende medspiller i en række andre miljøforhold her vil vi: Bygge videre på den eksisterende dialog med landbruget i relation til Kongernes Nordsjælland ; Undersøge og aktivere alle muligheder for bioenergi fra landbruget i Hillerød Kommune og Nordsjælland, f.eks. fra gylle, halm og energiafgrøder og få denne bioenergi brugt i el- og varmeforsyningen; Undersøge mulighederne for at retablere tidligere drænede vådområder og dermed opnå store CO 2 -reduktioner, mere natur, bedre næringssalttilbageholdelse, bedre opmagasinering af vand ved ekstrem-regn og dyrkning af energipil et meget stort synergipotentiale; Undersøge drivhusgas-udledninger fra husdyrhold og intensiv gødskning i Hillerød Kommune nærmere og overveje mulige indsatser på disse områder, hvor det er relevant.

13 Vores klima-indsats (4) indsats (4) 13 Vi ved, at industriens CO 2 -udledninger fra energiforbrug udgør 15-20% af de samlede udledninger her vil vi: Satse på, at virksomhedernes egen indsats og forsyningsselskabernes forpligtelse til besparelser i høj grad trækker udviklingen i den rigtige retning; Introducere et aktivt og udviklingsorienteret klimasamarbejde i C4 og i den fremtidige erhvervsudvikling i Hillerød Kommune og hele Nordsjælland, så vi også får nyttiggjort hele den lokale klimaindsats i den fremtidige erhvervsudvikling i regionen dette indebærer en udvidet inddragelse af erhvervsliv og virksomheder, helt i overensstemmelse med erhvervspolitikken; Sætte særligt fokus på alternative muligheder for energiforsyning til virksomheder, der i dag anvender fossile brændsler til egen energiproduktion; Arbejde med en industriel symbiose -tankegang (koncept hvor den ene virksomhed aftager affaldsprodukter d fra en anden og bruger det som råstof i sin produktion) med udgangspunkt i erfaringerne fra Kalundborg og dermed forsøge at reducere både CO 2 -udledninger og ressourceforbrug.

14 Vores klima-indsats (5) indsats (5) 14 Vi ved, at el- og varmeforsyningen leverer en meget stor del af energien til de tidligere nævnte områder der er således også CO 2 -reduktioner at hente på disse ved gradvist at omstille el- og varmeforsyning til vedvarende energi. Her vil vi: Starte et samarbejde om en samlet energiplan for Nordsjælland med de øvrige kommuner og alle energiselskaberne, herunder Vestforbrænding I/S vi mener, der er masser af muligheder for udvikling, men at et bredt samarbejde i regionen er helt afgørende for at realisere disse muligheder; Arbejde for øget brug af vindkraft, biomasse og andre former for vedvarende energi i el- og varmeforsyningen i forbindelse med en samlet energiplan; Fjerne de barrierer, der måtte være i den kommunale planlægning l og regulering for omstilling til mere vedvarende energi hurtigst muligt; Sørge for, at borgerne kan få den bedst mulige rådgivning til både boliger og mindre virksomheder med henblik på at spare på energien og reducere CO 2 - udledninger. Målet er, at hele el- og varmeforsyningen i Hillerød Kommune og Nordsjælland er CO 2 -neutral inden Hillerød Varmeforsynings solfangeranlægget i Ullerødbyen er et væsentligt bidrag i klimaindsatsen i Hillerød Kommune

15 Vores klima-indsats (6) indsats (6) 15 Vi også gøre en indsats overfor indkøb og forbrug. Vi vil starte med energiforbrugende apparater og fødevarer, fordi det er de mest klimabelastende områder her vil vi Sikre, at alle kommunale anskaffelser af energiforbrugende apparater er mest muligt energibesparende, f.eks. ved at bruge Elsparefondens anbefalinger; Sikre, at alle kommunens indkøb af fødevarer gøres mest muligt klimaneutrale gennem kommunens nye produktionskøkken, også her kan klima og folkesundhed gå hånd i hånd, da der er en stærk sammenhæng mellem sunde og klimarigtige fødevarer; Sikre, at kommunens erfaringer og arbejde på dette område også kommer private virksomheder og borgerne til gavn gennem rådgivning og formidling.

16 Vores klima-indsats (7) indsats (7) 16 Klimatilpasning Vi ved fra erfaringer med ekstrem-regn i de seneste år, at klimatilpasning ikke er den helt store udfordring i Hillerød Kommune. Det er således et forhold, som vi mener, vi stort set allerede har styr på, men som selvfølgelig løbende vil blive fulgt op og evalueret. Spildevandstekniske løsninger Fysisk planlægning Beredskabedskab I forhold til spildevandstekniske løsninger, så vil vi prioritere Separatkloakering kombineret med lokal nedsivning og lokaludledning. Separatkloakeringen, hvor regnvand og spildebortledes i hvert sit rør, ø, vil medføre mindre belastning på renseanlægget, da rørene til regnvandet er dimensioneret til at tage store mængder på kort tid. Det forholdsvis rene regnvand skal ofte ikke transporteres så langt før det udledes. Dette forudsætter at vandet kan komme væk. I perioden med meget byvækst er mange naturlige vandløb og vandhuller blevet sløjfet nybygninger af kanaler og vandhuller vil finde indpas i nye byområder, som fx i Ullerødbyen. Hillerød Kommune vil endvidere arbejde aktivt for at fremme anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask.

17 Vores klima-indsats (8) indsats (8) 17 Af andre spildevandstekniske d i k tiltag vil vi satse på Aflastningsbygværker på centrale steder: Dvs. et sted hvor der kan skabes kontrolleret overløb, hvor man i ekstrem-regn-situationer kan lede vandet et sted hen, hvor vandet ikke forvolder skade. Hurtigere afvandingsmuligheder fra naturlige recipienter. Flere søer er uger om at sætte sig, og er derfor ikke forberedt for nyt regnskyl Åer og vandløb renses oftere på udsatte steder Undersøgelse af mulighed for afvanding til andet end Pøle Å, Havelse Å og Karlebogrøften: Afvanding gennem Gribskov og Stenholtvang, mod Esrum Sø, er en mulighed Identifikation af oversvømmelsesområder til brug i ekstrem-regn-situationer Aflastningspumpestationer: Som den ved Pøle Å. Sikrer bortledning til mindre følsomme områder i ekstreme situationer. Aflastepumpestationen ved Pøle Å

18 Vores klima-indsats (9) indsats (9) 18 I forhold til fysisk planlægning, så vil vi: Undgå at lægge arealfølsomme anvendelser (fx boliger, daginstitutioner mv.) ud i områder, som kan risikere oversvømmelse i ekstremregn-situationer Overveje restriktioner på udbredelsen af befæstede arealer. Vores brug af faste belægninger i stort målestok forhindrer vandets naturlige nedsivning Endvidere vil det blive overvejet, om der skal stilles krav til bygninger i udsatte områder i forbindelse med byggesagsbehandling, fx krav om hævelse af det niveau ( stuegulvskote ), som bygninger g tillades placeret i og forbud mod afløb i kældre måske forbud mod kældre. I vores planlægning af naturpleje- og genopretningsprojekter vil vi tage højde for sårbarheden overfor ekstremregn-situationer, så kommunens investeringer bliver så langsigtede som muligt Skader på vandløb efter ekstremregn i 2007 Billede fra 6 juni Billede fra 6. juni 2007 der viser problemet med ekstrem regn ved foden af en bakke

19 Vores klima-indsats (10) indsats (10) 19 I forhold til beredskab, skal det sikres, at Beboelser i udsatte områder hurtigt kan evakueres og genhuses i tilfælde af fare for oversvømmelse Afspærre særligt udsatte steder på vejnettet i tilfælde af oversvømmelse med hurtig etablering af omkørselsanvisning Billeder fra ekstremregnhændelse i Hillerød juli 2007:

20 Organisering af vores klima- indsats.(1) 20 Mange af de beskrevne indsatser og initiativer vil kræve en lang række organisatoriske overvejelser og justeringer, både i selve den kommunale organisation i Hillerød Kommune og i de mange samarbejder med andre parter, der allerede eksisterer, både indenfor og udenfor kommunen ligesom der vil være behov for at etablere nye samarbejdsfora og former. Disse forhold vil blive overvejet i forbindelse med den intensivering af klimaarbejdet i Hillerød Kommune, der vil finde sted i den kommende tid og de nødvendige tiltag vil gradvist blive sat i værk efterhånden som behovene opstår. Vi lader kommunens entreprenørafdeling gå i front: Teknik Entreprise står overfor en recertificering af ISO 14001, 18001, 9001 samt værdiledelse i september Hvis dette går efter planen vil vi efterfølgende forsøge at opnå en certificering, der går under betegnelsen ISO Carbon footprint profile. På dansk er det noget i retning af CO2 profil. Vi forventer en certificering medio Hvis vi opnår denne certificering er vi næsten selvskrevet til den kommende ISO standard der kommer i 2011 som omhandler en samlet bæredygtighedscertificering. Et andet eksempel på en ny tilgang er, at vi har udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for byudviklingsområdet ved Hillerød station ti ( Stationszonen ), ti ) der først og fremmest skal være Nordsjællands nye uddannelses-campusområde. Strategien for Stationszonen indeholder bl.a. en række scenarier, der skal underbygge potentialet ved at designe en bydel ud fra bæredygtighedsprincipper, samt et katalog over mulige handlinger. Kli b jd t il k t f idli d il d f å bli d b jd t Klimaarbejdet vil kræve meget formidling der vil derfor også blive udarbejdet en kommunikations- og formidlingsstrategi for området.

21 Organisering af vores klima- indsats.(2) 21 I vil arbejde tæt sammen med relevante interessenter; både grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, naturforvaltere som landboforeningen, men også bredt blandt kommunens befolkning, fx i regi af lokalrådene. Det Grønne Råd i kommunen skal være et naturligt udspring for tværgående drøftelser om klimaspørgsmål. Disse udadvendte aktiviteter skal bidrage til, at vi kan komme helt i front. Fx så vi kan tilslutte os Green City samarbejdet som en af de mest klimaambitiøse kommuner i Danmark.

22 Finansiering af Vores klima-indsats indsats 22 Et meget væsentligt spørgsmål i alt dette er finansieringen. Der er dog en lang række af tiltagene, der ikke vil koste særligt meget i startfasen og tidshorisonten for arbejdet er lang mindst 1-2 årtier. Vi vil derfor ikke lægge en større og samlet finansieringsplan fra starten af arbejdet, men gå målrettet og systematisk i gang med de beskrevne aktiviteter og så håndtere finansieringen løbende fremover, efterhånden som de enkelte initiativer udkrystalliseres i form af konkrete projekter med aktører, roller, aktiviteter, implementeringsplaner og finansieringsbehov! Umiddelbart ser vi finansieringsmuligheder i: Besparelserne som kan opnås i kommunalt regi ved reduktion af energiforbruget Energisparepuljer, som Hillerød Kommune har mulighed for at søge hos centrale instanser Egne forsyningsselskaber som partnere. Hillerød Kommune ejer forsyningsselskaber, hvor det kan tænkes, at fx varmeforsyningen vil investere i vedvarende energi i kommunen Ekstern finansiering, som fx EU-programmet Sorcer, hvor Hillerød Kommune tidligere har fået tilskud, bl.a til solfanger anlæg ved Ullerødbyen.

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Netværkets sammensætning og metode...1 Kort beskrivelse af undergruppernes

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere