Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen (V) Bent H. Pedersen (A) Lars Oldager (O) Karl Falden (A) Irene Hjortshøj (A) Pia Karlsen (V)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Sæby Ældrecenter Tilskud til botilbuds ledsagelse af borgere i forbindelse med ferierejser Generel drøftelse etiske krav ifm udbud set i lyset af øget konkurrenceudsættelse Orientering om ældrepuljeprojekterne vedr."længst muligt i eget liv" 2.0 og demens Orientering om komponentopdelte måltider i Madservice Redegørelse om levering af tilkøbsydelser i Madservice Orientering vedrørende Ældrepuljen - omfordeling af midler Orientering om tværkommunalt misbrugsbehandlingstilbud: Behandlingscenter Nordenfjord Evaluering vedr. udbud af tilsyn på plejeboliger og aktivitets- og samværstilbud Leasing af genbrugshjælpemidler Formanden orienterer Underskrifter: Socialudvalget - Referat november 2014 Side 2 af 21

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Ydelses og Kvalitetskatalog /14 Åben Punkt_12238_Ydelses - og Kvalitetskatalog /14 Åben Punkt_19053_Leverandørkontrakt /13 Åben Leverandørkontrakt Madservice underskrevet Socialudvalget - Referat november 2014 Side 3 af 21

4 1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Sæby Ældrecenter Sagsfremstilling Plejecenterleder Henriette Thomsen, AMR Tanja Grotum samt en medabejder vil vise rundt på Sæby Ældrecenter. Åben sag Sagsnr: 13/25008 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 Programmet gennemført. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 4 af 21

5 2. Tilskud til botilbuds ledsagelse af borgere i forbindelse med ferierejser Sagsfremstilling Socialudvalget besluttede på møde den 2. april 2014, at handicapområdet i 2014 tilføres kr. til fastholdelse af serviceniveauet i forhold til ledsagelse i forbindelse med ferierejser. Socialudvalget bedes nu tage stilling til, om tilførslen af et beløb til ledsagelse på ferierejser også skal gælde for overslagsårene. Åben sag Sagsnr: 14/4869 Forvaltning: CHP Sbh: nikn Besl. komp: SOU Baggrunden for tilførslen af midler er, at KL i en meddelelse til landets kommuner har indskærpet, at det ikke er tilladt at opkræve betaling for ledsagelse og for udgifter forbundet med ledsagerens deltagelse på ferier mv. Det enkelte botilbud skal derfor fremadrettet betale for samtlige udgifter forbundet med ledsagerens deltagelse på ferierejser. Dette betyder en øget udgift for de forskellige botilbud, idet beboerne hidtil har betalt for personalets udgifter udover lønudgiften. For at fastholde serviceniveauet, der tillader det enkelte botilbud at gennemføre en årlig ferierejse af maksimalt syv dages varighed, besluttede Socialudvalget at bevilge handicapområdet kr. i Beløbet findes indenfor handicapområdets eget budget fra en post afsat til udvikling af området. For at kunne tilbyde borgerne i kommunens botilbud ledsagelse på ferierejser på samme vilkår i de kommende år, er det en forudsætning, at beløbet på kr. på samme måde afsættes for overslagsårene. Sendes til høring i Handicaprådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget beslutter at tilføre kr. i 2015 og overslagsårene til ledsagelse i forbindelse med ferier. Beløbet hentes fra budgetposten til udvikling af handicapområdet. Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Jørgen Tousgaard. Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 Indstillingen tiltrædes. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 5 af 21

6 3. Generel drøftelse etiske krav ifm udbud set i lyset af øget konkurrenceudsættelse Sagsfremstilling Indehaveren af MG Hjemmeservice, Majbritt Gaardbo, har via hendes private Facebook-profil givet udtryk for nogle holdninger om flygtninge og indvandrere, som flere af Byrådets politikere i Frederikshavn Kommune har taget afstand fra. Åben sag Sagsnr: 14/19987 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Majbritt Gaardbo er gennem MG Hjemmeservice leverandør i Frederikshavn Kommune af personlig pleje og praktisk hjælp i private hjem, jf. Serviceloven 83. Majbritt Gaardbo har efterfølgende sendt en uforbeholden undskyldning til blandt andre Frederikshavn Kommune og beklager heri udtalelserne på Facebook. På baggrund af ytringerne på Facebook er der opstået et spørgsmål om, hvilke etiske krav det kan forventes private leverandører for Frederikshavn Kommune lever op til. Ikke alene i forbindelse med den konkrete sag, men også generelt set i lyset af en forventning om øget konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Af juridisk karakter har udtalelserne medført vurdering af, hvorvidt det er muligt at ophæve/opsige samarbejdet med en privat leverandør i forbindelse med udtalelser, der afviger fra Frederikshavn Kommunes etiske regelsæt. Formanden for Socialudvalget ønsker, at Socialudvalget har en generel drøftelse af, hvilke etiske krav det kan forventes, at private leverandører for Frederikshavn Kommune lever op til. Jurist Peter Høeg deltager under behandling af punktet. Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 Udvalget ønsker, at der bliver lavet et administrativt forslag til hvordan det sikres, at kommunens udbudspolitik inkluderer etiske principper, således at private leverandører lever op de samme krav, der stilles til kommunens egne ansatte. Et sådan forslag drøftes i de politiske grupper med henblik på, at det indarbejdes i kommunens udbudspolitik. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 6 af 21

7 4. Orientering om ældrepuljeprojekterne vedr."længst muligt i eget liv" 2.0 og demens Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 14/3655 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SOU Præsentation og orientering om 2 af de 6 projekter finansieret af Ældrepuljemidlerne. De 2 projekter der vil blive præsenteret er: OPTUR (LMIEL 2.0), vedr. hverdagsrehabilitering til borgere i plejeboligerne Demensprojektet - Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen, vedr. hverdagsrehabilitering til borgere i demens-plejeboligerne, bl.a. med indsatser som musikterapi, smerte- og faldudredning Projekterne vil blive præsenteret af Susanne Thaarup, områdeleder for Aktivitet og Træning, og Aase Hyldgaard, projektleder for demensprojektet. Sagen sendes i Ældrerådet, således at de får samme præsentation og orientering. Indstilling Social og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 Susanne Thaarup samt Aase Hyldgård orienterede om de 2 projekter som kører parallelt i plejeboligerne og har fælles projektledelse. Formålet med projekterne er At øge livskvaliteten hos borgere i plejebolig At borgere i plejebolig udnytter egne ressourcer gennem øget fysisk, psykisk og social stimulering og aktivering At borgere i plejebolig kan leve et selvstændigt og meningsfyldt liv på trods af svækkelse Et af de nye tiltag er, at man laver en opstartssamtale med borgere, der flytter ind på plejecentret, hvor man bl.a. laver en screening i forhold til om borgeren har smerter. Ud fra dette laves der individuelle aktivitetsindsatser med fokus på den enkelte borgers ressourcer og behov. Input fra Ældrerådet til projektet Ældrerådet foreslår at man tager opstartssamtalen hjemme hos borgeren, inden indflytningen i plejebolig. Herved får man et langt bedre indblik i, hvordan borgeren har levet sit liv hjemme, samt hvilke ting, der har betydning for borgeren. Denne viden giver personalet mulighed for at lave Socialudvalget - Referat november 2014 Side 7 af 21

8 en endnu bedre modtagelse af borgeren. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at de pårørende måske underlægger sig stedets regler frem for at gøre opmærksom på, hvordan borgeren altid har levet sit liv, og hvad der giver borgeren mening. I forbindelse med det øgede samarbejde med frivillige, er det vigtigt også at ruste de ansatte til dette samarbejde. Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 Orienteringen taget til efterretning. Udvalget finder det positivt, at der arbejdes hen imod at holde opstartssamtalen i borgernes hjem. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 8 af 21

9 5. Orientering om komponentopdelte måltider i Madservice Sagsfremstilling For at den kommunale Madservice kan yde en endnu bedre service for borgere der har valgt dem som leverandør, leverer de fra marts 2015 komponentopdelt mad. Det betyder at borgeren selv har mulighed for at sammensætte sin ret. Åben sag Sagsnr: 14/19343 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SOU I dag tilbyder Madservice hver uge 10 hovedretter, bestående af kød, sovs, kartofler/ris og evt. tilbehør som grøntsager og surt, samt 10 biretter, som borgeren vælger imellem til de op til 7 retter - der leveres i ugepakken. Hvad betyder ændringen? Fra marts 2015 vil der blive tilbudt 10 kødretter med sovs, som borgeren så frit vælger mellem forskellige typer af kartofler, ris og pasta, sammen med forskellige grøntsager, råkost og surt til. Det kan lade sig gøre, fordi maden pakkes i små bakker for sig, således at borgeren får nøjagtigt den sammensætning af kød og tilbehør til det enkelte måltid, som det ønskes. Der vil stadigvæk blive tilbudt 10 biretter om ugen som borgeren vælger imellem. Heri indgår der desserter, legerede supper med og uden fyld og øllebrød. Nye muligheder for tilkøb Den kommunale Madservice har lyttet meget til borgernes ønsker om muligheden for tilkøbsydelser. Derfor vil de fra marts 2015 tilbyde en kræsebakke der består af 4 forskellige slags energitætte mellemmåltider, som er beregnet til småtspisende/ernæringstruede borgere. Der vil også blive tilbudt breve med ekstra energitilskud og kage. Desuden vil der blive tilbudt en pålægsplatte i stedet for de nuværende madpakker. Platten adskiller sig ved at maden er komponentopdelt, lig hovedretterne. Derudover er det et ønske, at der sammen med maden kan leveres ½ l. piskefløde og 1 l. sødmælk. Hjælp til menuplaner For de borgere der ikke kan, eller har overskud til at udfylde menuplaner, vil personalet i Madservice fortsat sammensætte retterne. Else Dahl fra køkkenet deltager under behandling af punktet. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 9 af 21

10 Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Tilretning af Ydelseskatalog vedr. Madservice Ældrerådet anmoder om at Ydelses- og kvalitetskataloget 2014 tilrettes bl.a. i forhold til, at der ikke længere udleveres mikroovne fra Madservice, samt i forhold til de ændrede regler for betaling af maden. Vedr. det nye tiltag med Kræsepakke Det undersøges, hvad man forventer Kræsepakken vil koste, samt om borgeren kan købe Kræsepakken uden at købe hovedret. Prøvesmagning af madpakker fra Madservice Ældrerådsformanden orienterede om afholdt prøvesmagning af madpakker fra Madservice. Smagen var ok - som en madpakke nu engang er. Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 Handicaprådet tager orienteringen til efterretning,, og er positive overfor, at borgernes ønsker tages til indtægt. Fraværende: Jørgen Tousgaard. Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget bakker op om tiltaget. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 10 af 21

11 6. Redegørelse om levering af tilkøbsydelser i Madservice Sagsfremstilling På baggrund af den landsdækkende presses fokus på mad til ældre i eget hjem i de seneste dage, er der opstået spørgsmål om, hvorvidt det er blevet politisk besluttet at den Kommunale Madservice må sælge tilkøbsydelser, fx madpakker. Åben sag Sagsnr: 14/19343 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SOU I kvalitetsstandarden for Madservice til borgere i eget hjem og ældrebolig (se bilag) fremgår det af afsnittet Afbestilling og bestilling af mad at Der foreligger muligheder for tilkøbsydelser. Dvs. der er mulighed for at købe fx ekstra grøntsager og madpakker hos leverandørerne af Madservice. SOU har behandlet kvalitetsstandarden på deres møde d. 7. december 2011 (Punkt 5 Ydelses- og Kvalitetskataloget 2011 se bilag), og Ydelsesog Kvalitetskataloget er efterfølgende lagt på Kommunens hjemmeside med de ændringer der efterfølgende er godkendt af udvalgsformanden. Ifølge kontrakten mellem Center for Social- og Sundhedsmyndighed og de godkendte leverandører af Madservice (se bilag), fremgår det af 8 Levering af Madservice, stk. 8 Tilkøbsydelser: Leverandøren har mulighed for at tilbyde, at borgeren kan få særlige ønsker opfyldt. Det kommunale tilskud vil i denne sammenhæng være uændret. Særlige ønsker sker derfor via variation i egenbetalingen. Der indskærpes opmærksomhed på regler og love vedr. dørsalg. Afregningen for tilkøbsydelser er et anliggende mellem borgeren og Leverandøren, og aftalen derom er derfor Frederikshavn Kommune uvedkommende. SOU godkendte kontrakten for Madservice på deres møde d. 6. november 2013 (se bilag). Tilkøbsydelser I dag har borgere der er visiteret til Madservice mulighed for at tilkøbe bl.a. ekstra grøntsager, kartofler og ris. Det er muligt at bestille gæsteportioner, dog ikke til større selskaber jf. Kvalitetsstandardens afsnit Afbestilling og bestilling af mad. Gæsteportioner er dog ikke omfattet af det kommunale tilskud, derfor opkræves borgeren betaling for produktionsomkostningen. Siden kommunesammenlægningen i januar 2007 har Madservice tilbudt madpakker. Historikken er, at der tidligere kunne visiteres til madpakker, men en lovændring gjorde, at visitation til Madservice kun omfatter hovedret og dessert. Derfor fortsatte man med at tilbyde madpakker som Socialudvalget - Referat november 2014 Side 11 af 21

12 en tilkøbsydelse til borgere der er interesseret i dette. Det har varieret, hvor mange borgere, der har gjort brug af tilbuddet. Pt. er der ca. 3 til 7 borgere pr. uge der bestiller en madpakke, typisk til en enkelt dag. En madpakke består af 3 halve stykker rugbrød med pålæg og lidt pynt, samt et halvt stykke franskbrød med ost. Prisen for en madpakke er 20 kr. Madpakker leveres sammen med køle-vakuum måltiderne. Madpakken produceres dagen før ugepakken bliver leveret. Madpakkerne har en holdbarhed på 7 dage eksklusiv pakkedatoen. Kostvejledning til borgerne I kvalitetsstandarden for Madservice fremgår at leverandøren skal sikre borgeren en kvalificeret kostvejledning. Dette tager Madservice meget alvorligt, og i samarbejde mellem Madservice og Sundhedscentrene tilbydes der derfor et besøg til alle borgere, der visiteres til Madservice, hvor der vejledes om kost og ernæring i henhold til den enkelte borgers behov. Fx kan en småtspisende borgere blive vejledt i, hvordan de opnår et større dagligt energiindtag ved at spise særligt energitætte måltider. Vejledningen forestås af den diætist og de 3 kostfaglige vejledere der er ansat i Sundhedscentrene Nye tiltag Pt arbejder Madservice med flere nye tiltag. Bl.a. indføres der komponentopdelte måltider (se dagsordenspunktet vedr. Komponentopdelte måltider ). Der arbejdes hele tiden på at udvikle retterne, samt have et særligt fokus på specialekost, fx retter som er velegnede til borgere med synkebesvær (dysfagi). Alt sammen for at sikre borgerne den bedst mulige kvalitet og et måltid som passer til den enkelte. De nye tiltag udarbejdes bl.a. med inspiration fra andre kommuner og regioners succesfulde indsatser, fx Herlevs Herligheder (gourmetmad på Herlev Hospital). Else Dahl fra køkkenet deltager under behandling af punktet. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager redegørelsen til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Af sagen fremgår at man udvikler retter med inspiration fra bl.a. Herlev. Ældrerådet Socialudvalget - Referat november 2014 Side 12 af 21

13 vil foreslå, at man i Frederikshavn Kommune går et skridt videre med at indgå samarbejde med sygehusene omkring småtspisende ældre, der udskrives til eget hjem (Herlev-modellen), så man med det samme får sat ind i forhold til ernæringstilstanden. Der sendes skrivelse herom til Sundhedsudvalget. Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, og er positive overfor, at borgernes ønsker tages til indtægt. Fraværende: Jørgen Tousgaard. Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 Indstillingen tiltrædes. Bilag Ydelses og Kvalitetskatalog 2012 (dok.nr /14) Punkt_12238_Ydelses - og Kvalitetskatalog (dok.nr /14) Punkt_19053_Leverandørkontrakt (dok.nr /14) Leverandørkontrakt Madservice underskrevet (dok.nr /13) Socialudvalget - Referat november 2014 Side 13 af 21

14 7. Orientering vedrørende Ældrepuljen - omfordeling af midler Sagsfremstilling Midlerne til ældrepuljen 13,8 mio. kr. blev oprindeligt godkendt og fordelt til følgende projekter: Åben sag Sagsnr: 14/19410 Forvaltning: CØP Sbh: bohn Besl. komp: SOU/SU 1. Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr. 2. Længst mulig i eget liv (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende projekt 3,5 mio. kr. 3. Forebyggelse af sygehusindlæggelser tidlig opsporing 1,4 mio. kr. 4. Demensområdet/kompetenceudvikling 4,1 mio. kr. 5. Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr. 6. Genoptræning ventetid 2,3 mio. kr. Projekterne 1-4 er placeret i Socialudvalgets regi, mens projekterne 5-6 relaterer til Sundhedsudvalget. Kommunerne skulle primo 2014 indsende ansøgning til ministeriet, om angivelse af projekter og budgetter for at få del i ældrepuljen. Efter godkendelsen og modtagelsen af accept fra ministeriet, blev projekterne startet op hen over foråret Der skal ved årets udløb indsendes regnskab for hvert projekt til ministeriet. Iht. ministeriets vejledning kan der pr. projekt overføres op til 10 % af ikke forbrugte midler fra 2014 til De oprindelige budgetter til projekterne var på ansøgningstidspunktet baseret på et skøn, Administrationen har gennemgået forbruget på de enkelte indsatsområder og kan konstatere, at efter igangsættelsen, er der på nogle områder tale om mindreforbrug og tilsvarende på andre områder et merforbrug. For at tilpasse budgetterne til de faktiske forhold har administrationen derfor rettet henvendelse til ministeriet med anmodning om korrektion af de tidligere indsendte budgetter, således at de enkelte projektbudgetter kan overholde ministeriets vejledning for regnskabsaflæggelse. På samme vis har flere kommuner efterfølgende konstateret, at det har været nødvendigt, at revurdere både projekter og økonomi og underrette ministeriet herom, med henblik på at tilrette projektindhold samt økonomi til de faktiske forhold. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 Indstillingen tiltrædes. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 14 af 21

15 8. Orientering om tværkommunalt misbrugsbehandlingstilbud: Behandlingscenter Nordenfjord Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 13/4229 Forvaltning: CHP Sbh: nikn Besl. komp: SOU Baggrund for etablering Opgaverne vedrørende misbrugsbehandling overgik i maj 2011 fra Region Nordjylland til de nordjyske kommuner. I den forbindelse besluttede Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommune at etablere et fælleskommunalt samarbejde om varetagelse af en del af misbrugsbehandlingsopgaverne. Samarbejdet kaldes Behandlingscenter Nordenfjord (BCNF). Formålet med at etablere en fælleskommunal opgaveløsning var at fastholde en høj faglig kvalitet i misbrugsbehandlingen uden at udgifterne til misbrugsbehandling øges. Den fælles organisering skal sikre et bæredygtigt misbrugsbehandlingsmiljø med den tyngde af opgaver, der skal til, for at fagområdet udvikles og vedligeholdes. Opgaver De opgaver, der er placeret i BCNF, er ambulant stof- og alkoholbehandling, hvilket vil sige samtaler med borgere med behov for misbrugsbehandling. Behandlingen foregår i individuelle forløb med udgangspunkt i kognitive metoder og principper. Der er desuden mulighed for oprettelse af gruppeforløb. Samarbejdsaftalen for BCNF omfatter: - Alkoholbehandling for voksne- ambulant og dagbehandling (Sundhedsloven 141) - Stofbehandling for voksne- ambulant og dagbehandling (Serviceloven 101) - Tilbud til unge- forløb for unge med stofmisbrug (Serviceloven 101) - Pårørendesamtaler (Serviceloven 10) Alkohol- og stofbehandling er lovgivningsmæssigt omfattet af en behandlingsgaranti, der betyder, at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter at en borger henvender sig til kommunen med ønske om behandling. De respektive kommuner forestår selv åben anonym rådgivning, udredning af misbrugere samt substitutionsbehandling. Disse opgaver er i Frederikshavn Kommune placeret i Afdelingen for Misbrugsbehandling og Socialt Udsatte. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 15 af 21

16 Derudover er visitationsopgaven fortsat placeret i kommunerne, og enhver myndighedsafgørelse påhviler derfor den enkelte kommune. Udover de opgaver, der varetages i de enkelte kommuner, er det besluttet, at BCNF ikke tilbyder døgnbehandling. Økonomi og medarbejdere Der er ansat syv misbrugsbehandlere i BCNF, hvoraf to er udekørende ungekonsulenter i Det Mobile Unge Team. Behandlerne flytter rundt mellem de tre afdelinger i Brovst, Hjørring og Frederikshavn efter aktuel efterspørgsel på behandling. Foruden behandlerne har BCNF ansat en leder, to psykologer samt to deltidsansatte administrative medarbejdere. Det årlige driftsbudget udgør 5,5 millioner kroner. Det grundlæggende økonomiske afregningsprincip er en solidarisk ordning, hvor kommunernes bidrag er baseret på indbyggertal. De respektive kommuner betaler derfor ikke efter faktuelt forbrug, men på basis af en fast fordelingsnøgle, som i runde tal udgør 40 % til Hjørring, 40 % til Frederikshavn/ Læsø og 20 % til Jammerbugt. Frederikshavn Kommunes andel af budgettet er i 2014 cirka 2,1 mio. kr. Dertil kommer udgifter til husleje. Antallet af borgere i behandling har været støt stigende siden opstarten af BCNF. Der var i september aktive forløb (borgere i behandling) i BCNF. Heraf var 85 borgere hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. Fremadrettet perspektiv I forbindelse med etableringen af BCNF blev der indgået en samarbejdsaftale, der løb indtil udgangen af På baggrund af blandt andet resultaterne af en evaluering af samarbejdet, besluttede fagudvalgene i de fire kommuner at forlænge samarbejdet i yderligere to år. Den nuværende samarbejdsaftale for BCNF løber derfor indtil udgangen af Med henblik på en indledende politisk drøftelse af fremtidsperspektiverne for BCNF efter 2015, afholdes der temamøde omkring tværkommunal misbrugsbehandling i Vrå den 10. november På temamødet vil politikere fra de fire kommuner blandt andet blive præsenteret for et oplæg omkring den nuværende organisering samt en beskrivelse af fordele og ulemper ved kommunal samdrift. Der vil derudover blive lagt op til en politisk drøftelse på tværs af kommunerne omkring den fremadrettede organisering af misbrugsområdet. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 16 af 21

17 Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 Indstillingen tiltrædes. Socialudvalget - Referat november 2014 Side 17 af 21

18 9. Evaluering vedr. udbud af tilsyn på plejeboliger og aktivitets- og samværstilbud Lukket sag Sagsnr: 14/15835 Forvaltning: CSÆ Sbh: lald Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat november 2014 Side 18 af 21

19 10. Leasing af genbrugshjælpemidler Lukket sag Sagsnr: 14/19543 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat november 2014 Side 19 af 21

20 11. Formanden orienterer Lukket sag Sagsnr: 13/25008 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat november 2014 Side 20 af 21

21 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Jørgen Tousgaard Pia Karlsen Helle Madsen Bent H. Pedersen Lars Oldager Karl Falden Irene Hjortshøj Socialudvalget - Referat november 2014 Side 21 af 21

Ordinært møde. Dato 3. november 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 3. november 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 3. november 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Irene Hjortshøj mødte kl. 14.45 og forlod mødet igen kl. 16.10 - deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Budgetmøde Dato 21. august 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Mogens Brag, Jørgen Tousgaard

Mogens Brag, Jørgen Tousgaard Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. marts 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag, Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. oktober Tid 09:00. Mødelokale 2.64, 2. sal på Rådhuset, Frederikshavn

Ordinært møde. Dato 27. oktober Tid 09:00. Mødelokale 2.64, 2. sal på Rådhuset, Frederikshavn Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 27. oktober 2014 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 2.64, 2. sal på Rådhuset, Frederikshavn Gæster: kl. 9 under pkt. 3 deltager centerchef Jytte Thøgersen kl. 12 under

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2014 Tid 15:30 Sted Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Fraværende Flemming Rasmussen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere som

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Stedfortræder Flemming Klougart og Susanne Jensen deltog ikke i behandling af punkterne

Læs mere

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 7. november 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. august Tid 15:00. Sted Mødelokale NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende.

Ordinært møde. Dato 20. august Tid 15:00. Sted Mødelokale NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Spørgsmål og svar madservice i privatbolig

Spørgsmål og svar madservice i privatbolig Spørgsmål og svar madservice i privatbolig Nr. Spørgsmål 1 Bilag 2 - side 1 Mængderne i udbudsmaterialet er større end de generelle anbefalinger (ex. kartofler = 200 gram, hvor anbefalingen er på 150 gram.

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet "holdbarhedsdato".

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet holdbarhedsdato. Produkter Kølevakummad Levering af mad til Voksenspecialområdet kan ske på 2 måder, enten ved bulkpakninger eller som enkeltportioner. Produktionsformen er identisk og det er alene leveringensformen der

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Godkendt KMB 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov

Læs mere

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Janni Sadolin Hougaard Fraværende: Wagn 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. november 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. januar Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. januar Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 12. januar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Pernille Fogtmann Fraværende: Grethe Rasmussen DAGSORDEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 25. juni 2013 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder ML 0.23 (byrådslounge) Lone Høxbroe Pedersen er nyt FUF medlem. Annette Duch deltager som gæst. Afbud

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro MØDEDATO: 17.09.07 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 3. november 2008 Tid 16:00 Sted Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen NB. Fraværende Brian Pedersen, Bruno Müller, Søren Visti Jensen Stedfortræder

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. marts Tid 16:00. Sted ML NB. Helle Madsen deltog ikke i behandling af punkterne Fraværende.

Ordinært møde. Dato 6. marts Tid 16:00. Sted ML NB. Helle Madsen deltog ikke i behandling af punkterne Fraværende. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 6. marts 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Helle Madsen deltog ikke i behandling af punkterne 9-13. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 17:45 Sted Mødelokale 5, Kattegatsiloen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders

Læs mere

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 24. januar 2012 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale NB. kl. 10.00 Anni Birkving deltager under pkt. 6 kl. 11.30 John Kristensen deltager under

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken. Vi sætter altid borgeren i centrum, og er lydhøre for nye

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 7. marts 2013 Tid 15:00 Sted Byrådssalen, Sæby Rådhus NB. Fraværende Pia Karlsen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. december 2015. Tid 15:00. Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54. Fraværende. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 2. december 2015. Tid 15:00. Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54. Fraværende. Stedfortræder. Medlemmer Dagsorden Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. december 2015 Tid 15:00 Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Rammeaftale 2012 Bilag 3 Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet 1. Indledning På en række opgaveområder som specialrådgivning,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag...

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag... Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner Madservice Den gode mad til hver dag... Madservice... den gode mad til hver dag... Færdige retter til din daglige brug Vores færdigretter kalder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus.

Ordinært møde. Dato 2. juni 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 2. juni 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus Dorthe Smidt Aksel Jensen - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Fritvalgsbevis information til borger

Fritvalgsbevis information til borger Fritvalgsbevis information til borger Fra den 1. maj 2017 kan du vælge et såkaldt fritvalgsbevis, hvis du er visiteret til madservice. Her kan du læse nærmere om, hvordan du som borger hånd terer ordningen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. juni 2015. Tid 09:00 13:00. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 22. juni 2015. Tid 09:00 13:00. Sted ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 22. juni 2015 Tid 09:00 13:00 Sted ML 0.27 NB. kl. 9:00-10:00, under pkt. 4, deltager chefkonsulent Marianne Skrubbeltrang kl. 10:30-11:00, under pkt. 5, deltager

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere