Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning"

Transkript

1 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

2 Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen, Det åbne Land Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø År: 2012 ISBN nr Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

3 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Energiaftale Energiaftale Lovgivning i forhold til vindmøller Lov om planlægning, lov om miljøbeskyttelse samt klagenævn Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) Samarbejdet mellem kommunerne og staten Status på kommunernes planlægning Opfølgning på den tidligere energipolitiske aftale Frivilligt opkøb af boliger og ekspropriation Vindmøllecirkulæret i relation til opkøb / ekspropriationsmuligheder Frivilligt opkøb af boliger Ekspropriation af boliger Muligheden for etablering af boliger m.v Natur- og landskabsinteresser i planlægningen Perspektiver om fremtidens placeringsmuligheder for vindmøller Lavbundsarealer, herunder vådområder Værdifulde landskaber og uforstyrrede landskaber Landskaber med tekniske anlæg Nationalparker Natur- og landskabsinteresser i naturbeskyttelsesloven og skovloven samt EU-forpligtigelser Vindmøllecirkulæret i øvrigt Krav til udpegning af områder til opstilling af vindmøller Skyggekast, lysglimt Lysmarkering Afstand mellem veje og vindmøller Afstand mellem øvrige tekniske anlæg og vindmøller Scenarier for udbygning med vindkraft Eksisterende møller og forventning til udskiftning Fremtidens udbygning for at sikre regeringens mål for udbygning med møller på land Borgerinddragelse og information Borgerinddragelse Information Forslag til mulige redskaber GIS-redskaber Samlede anbefalinger Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 3

4 Bilag 1: Bilag 2: Kommissorium for arbejdsgruppe om fremtidens vindmølleplanlægning Notater, foredrag m.v. Bilag 3: Præsentationer fra arbejdsgruppens møder Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

5 1. Indledning Regeringen vil fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst og omstilling, så der skabes et energi- og transportsystem baseret på 100 % vedvarende energi i Det er regeringens mål, at halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug 1 skal komme fra vind i I energiaftalen ligger en forudsætning om, at den energipolitiske målsætning kan nås ved, at der fortsat udbygges med vindmøller både på land og på havet. Der er derfor fortsat behov for, at kommunerne udlægger nye områder til udbygning med vindmøller på land. Kommunernes planlægning af nye områder til vindmøller er forbundet med en række udfordringer, idet der skal tages de størst mulige hensyn til naboer, støjpåvirkning, natur, landskab, miljø m.v. Samtidig betyder udviklingen af stadigt større vindmøller, at det bliver vanskeligere at finde egnede placeringsmuligheder til opstilling af nye vindmøller på land. Miljøministeren har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om fremtidens vindmølleplanlægning på land. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat med deltagelse af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Energinet.dk, KL, Vindmølleindustrien, Danmarks Vindmølleforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har varetaget formandsposten og sekretariatet for udvalget. Arbejdsgruppen har haft til formål at se nærmere på, om kommunerne har de rigtige planlægningsredskaber til at medvirke til at sikre målsætningerne om den fortsatte udbygning med vindmøller på land. Overordnet har arbejdsgruppen skullet vurdere, om vindmøllecirkulærets regelsæt om planlægning for opstilling af vindmøller, fungerer i praksis i relation til det formål, der er med cirkulæret. Ifølge kommissoriet (bilag 1) har arbejdsgruppen bl.a. skullet undersøge, beskrive og forholde sig til: gældende regler og kommunernes praksis i vindmølleplanlægning den statslige indsats i forhold til vindmølleplanlægning og samarbejdet mellem stat og kommuner muligheder og begrænsninger ved at placere vindmøller i områder hvor der er landskabs- og naturinteresser herunder kystlandskaber tekniske landskaber muligheder og begrænsninger ved at placere vindmøller i og nær skove mulighederne for at udvikle redskaber, herunder GIS-redskaber som vil kunne understøtte kommunernes afvejning af interesser muligheder og begrænsninger ved frivilligt opkøb og ekspropriation af boliger. hvilke typer vindmøller, der forventes opstillet i Danmark i fremtiden med henblik på at beskrive de fordringer det afstedkommer til den fysiske planlægning, fx i relation til højde, MW, øget effektivitet m.v. 1 I det traditionelle elforbrug indgår ikke strukturelt nyt elforbrug, hvor el erstatter anden energi, eksempelvis store varmepumper og elbiler. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 5

6 mulighederne for at sikre konkret udpegede vindmølleområder i kommuneplanen mod bebyggelse for tæt på, således at afstanden til naboer, og støjreglerne fortsat kan overholdes. Der har i alt været afholdt 9 møder. Møderne i arbejdsgruppen har været afholdt 14. juni 2011, 8. november 2011, 13. december 2011, 24. januar 2012, 28. februar 2012, 12. marts 2012, 28. marts 2012, 24. april 2012 og 31. maj Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har efter sidste møde i arbejdsgruppen besluttet at udtræde af arbejdsgruppen, primært fordi støjmæssige og sundhedsmæssige aspekter ved vindmølleplanlægningen ikke kunne optages i arbejdsgruppens kommissorium. De støjmæssige problemstillinger er behandlet i forbindelse med revisionen af vindmøllebekendtgørelsen, som trådte i kraft d. 1. januar Arbejdsgruppen videregiver med denne rapport anbefalinger til miljøministeren, herunder om der skal ske ændringer af vindmøllecirkulæret for at sikre den fortsatte planlægning for vindmøller i kommunerne. 6 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

7 2. Sammenfatning En arbejdsgruppe nedsat af miljøministeren har set nærmere på en række udfordringer i forbindelse med kommunernes planlægning for nye vindmøller på land. Baggrunden har været et ønske om at gennemgå det eksisterende plangrundlag med henblik på at vurdere de muligheder og begrænsninger, der findes i det gældende regelsæt, som ligger til grund for vindmølleplanlægningen. Det har været hensigten at se på, om kommunerne har de rigtige planlægningsredskaber til at kunne medvirke til at sikre regeringens målsætninger om den fortsatte udbygning med vindmøller på land, og om der kan peges på nye redskaber. Derudover har der været ønske om at få bragt fokus på en god planlægningsproces med en positiv borgerinddragelse og en saglig informationsindsats, idet der ofte i forbindelse med lokal- og kommuneplanlægningen opstår lokale diskussioner om den rigtige placering af nye vindmøller. Arbejdsgruppen afgiver med denne rapport en række anbefalinger til miljøministeren. Anbefalingerne omhandler forslag til præciseringer i regelsættet (vindmøllecirkulæret og vejledningen til cirkulæret), peger på udvikling af nye redskaber samt indeholder anbefalinger til nye former for samarbejde og informationsindsats. Rapporten beskriver overordnet det gældende regelsæt og praksis samt muligheder og begrænsninger heri. Dette er uddybet i en række faktuelle notater, som ligger som bilag til rapporten. Gennemgangen viser, at kommunerne som udgangspunkt har de redskaber, som de skal bruge for at planlægge for vindmøller, men at der er behov for en række justeringer og præciseringer af vindmøllecirkulæret og vejledningen hertil. Der er ikke foreslået omfattende lovændringer, men der foreslås en ændring af planlovens landzoneregler. Der peges ikke på ændringer af naturbeskyttelsesloven eller skovloven. En væsentlig udfordring ved vindmølleplanlægning er at skabe den fornødne plads til opstilling af vindmøller og også at muliggøre etablering af større områder til opstilling af vindmøller. Forudsat at der mangler potentielle områder til vindmøller i kommunerne, er der to overordnede veje at gå: en fortsat opstilling af vindmøller på landbrugsjord eller opstilling af vindmøller i naturområder. Opstilling af et stort antal vindmøller på landbrugsjord indebærer, at der muligvis kræves nedlæggelse af boliger, hvorved der i øget grad skal arbejdes med opkøb. Udvalget peger i den forbindelse på muligheder og begrænsninger heri. Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund, at der udarbejdes en vejledning om vindmølleplanlægning, som indeholder en række præciseringer og mere tydeligt giver anvisninger til kommunernes vindmølleplanlægning, herunder at det er muligt at bruge frivilligt opkøb mere aktivt. Derudover er det belyst, at ekspropriation kan være en mulighed under de rette vilkår. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en opkøbsordning, som kan give kommunerne bedre muligheder for at planlægge udbygning med vindmøller, eksempelvis gennem etablering af en pulje. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at problemstillingen med etablering af en medhjælperbolig, som kan begrænse en produktionsvindmølle, eller en produktionsvindmølleparks udnyttelse løses. Muligheder og begrænsninger ved opstilling af vindmøller i naturområder er endvidere belyst. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 7

8 Gennemgangen viser, at opsætning af vindmøller i naturområder i de fleste tilfælde er begrænset af naturbeskyttelsesinteresserne, da lovgivning og tilhørende praksis ofte er restriktiv, men i særlige tilfælde er det muligt at kombinere naturbeskyttelse og etablering af vindmøller ved dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller opstilling af vindmøller i nogle potentielle vådområder. De stærkest beskyttede naturområder er Natura2000-områderne, fredede områder og fredskov. For at sikre en styrket information anbefaler arbejdsgruppen, at statens informationsindsats overfor kommunerne, og fremover også borgerne, styrkes, og at der sikres én indgang til information om vindmølleplanlægningen. Endelig peges der på udvikling af nye redskaber til kommunerne, eksempelvis GIS redskaber, som gør det muligt at se på kort, hvor der vil kunne opføres vindmøller under forudsætning af, at et bestemt antal boliger nedlægges. I rapporten med tilhørende bilag er regler, muligheder og begrænsninger beskrevet. Endvidere peges i de enkelte kapitler på en række anbefalinger. Det er markeret, hvis medlemmer af arbejdsgruppen har markeret særskilte synspunkter. Alle anbefalinger er samlet i kapitel 13. Det er arbejdsgruppens vurdering, at anbefalingerne afspejler nødvendige justeringer og præciseringer for at kunne løfte målsætningerne i Energiaftale Anbefalingerne er rapporteret til miljøministeren efteråret Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

9 3. Energiaftale Energiaftale 2012 Regeringspartierne samt Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative har den 22. marts 2012 indgået en ny energiaftale, der sætter rammerne for klima- og energipolitikken frem til 2020 og retningen helt frem til Aftalen indebærer, at der frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på MW. Dette søges understøttet eksempelvis via nye planlægningsredskaber, strategisk miljøvurdering og tilpasning af rammevilkårene som følge af teknologiudviklingen. Et oplæg om dette vil blive udarbejdet og forelagt i første halvdel af 2013, og evt. nye initiativer aftales i forligskredsen. Oplægget vil bl.a. tage udgangspunkt i evalueringen af de fire ordninger i VE-loven (den grønne ordning, køberetsordning, værditabsordningen og garantifonden) og indeholde en vurdering af mulighederne for yderligere beskæring af pristillæg på de placeringer, hvor det fulde pristillæg ikke måtte være nødvendigt. Der ændres på afregningen for nye landmøller nettilsluttet fra 1. januar 2014 således at det faste pristillæg på nominelt 25 øre/kwh for de første fuldlasttimer fremover reduceres øre for øre, hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh nominelt, og derved helt bortfalder, hvis elprisen bliver 58 øre/kwh i løbende priser eller højere. Samtidig ændres beregningsgrundlaget for den støttede produktion. For at sikre fremtidige placeringsmuligheder mv. til vindmøller videreføres det eksisterende Vindmøllerejsehold til denne opgave i Miljøministeriet. Der afsættes en pulje på 13,2 mio. kr. i til at finansiere sekretariatet (Energiaftalen 2012). Det er ejerne af de eksisterende møller, der afgør, hvor mange møller der nedtages, mens det er investorerne, der afgør, hvor mange der opstilles. Kommunerne tilvejebringer arealerne via udpegning i kommune- og lokalplanlægningen. Ejere og investorernes beslutninger vil bl.a. afhænge af elprisen, pristillægget, møllernes tekniske levetid, og om der er arealer til rådighed for nye vindmøller. Forventningen er, at der bliver opstillet nye mere effektive møller, og at der nedtages gamle møller, således at slutresultatet bliver en merkapacitet på 500 MW og en forøgelse af vindkraftproduktionen på 20 pct. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 9

10 4. Lovgivning i forhold til vindmøller Planloven og miljøbeskyttelsesloven, som sammen med lov om vedvarende energi udgør rammerne for vindmølleplanlægningen, vil kort blive beskrevet herunder. I kapitel 7 redegøres for naturbeskyttelsesloven, skovloven m.v., som også har betydning for vindmølleplanlægningen. 4.1 Lov om planlægning, lov om miljøbeskyttelse samt klagenævn Efter planlovens 11a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for en række emner. f.eks. beliggenheden af tekniske anlæg som vindmøller. Når der i kommuneplanen foretages en udpegning af arealer til forskellige formål, og der fastsættes retningslinjer for områdernes anvendelse, sker dette på baggrund af en afvejning af en række interesser. Dels skal vindressourcen kunne udnyttes bedst muligt, dels skal der samtidig kunne tages hensyn til andre erhvervsmæssige interesser i området, ligesom der skal kunne tages hensyn til naboer og til natur- og landskabsinteresser. Af Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller af 22/05/2009 fremgår det bl.a., at kommunerne ikke må planlægge for vindmøller på 150 meter og derover, og at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens højde. I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 fremgår det, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. Vindmøller er omfattet af bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM). Det fremgår af VVM-bekendtgørelsen, at der er VVM-pligt for vindmøller over 80 meter totalhøjde eller for grupper af vindmøller med flere end 3 møller. Bekendtgørelse om støj for vindmøller er revideret, og den nye bekendtgørelse trådte i kraft 1. januar Her er der sat bindende grænseværdier for, hvor meget den samlede støjbelastning fra vindmøller må være. Den nye bekendtgørelse indeholder nu også bindende grænseværdier for lavfrekvent støj. Natur- og Miljøklagenævnet er det administrative klageorgan på natur- og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet blev oprettet med virkning fra 1. januar 2011 gennem sammenlægning af de to tidligere klagenævn Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. 4.2 Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) VE loven indeholder incitamenter til fremme af udbygning af vindmøller på land: værditabsordningen, køberetsordningen, den grønne ordning og garantifonden. 10 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

11 De berørte parter informeres om ordningerne med det formål at fremme accepten hos naboerne til vindmøller og det lokale medejerskab og engagement mest muligt. Energinet.dk er ansvarlig for administration af de 4 ordninger. Se vejledning herom på: under vindmøller. Informationen, der skal gives i forbindelse med de konkrete ordninger, specielt værditab og køberetsordning, rettes direkte mod de parter, der konkret er berørt af den endelige beslutning om en vindmølleplacering. Derved adskiller informationen sig fra den generelle proces for den fysiske planlægning, hvor der er mulighed for deltagelse af alle berørte parter, både når de overordnede retningslinjer fastlægges i kommuneplanen, og når der planlægges for konkrete områder i lokalplanen. Værditabsordningen forpligter vindmølleopstilleren til at betale for et værditab på fast ejendom som følge af opstilling af en ny vindmølle. Ejeren af en påvirket ejendom skal anmelde sit krav, inden vindmøllen opstilles. Vindmølleopstilleren er forpligtet til at udarbejde et orienteringsmateriale og afholde et offentligt møde senest 4 uger inden, den kommunale planproces slutter. Værditabets størrelse fastsættes af en uafhængig taksationsmyndighed, og man er sikret fuld dækning for tabet, hvis en ejendom taber mere end 1 pct. i værdi som følge af opstilling af vindmøller. Køberetsordningen giver enhver borger, der er fyldt 18 år, og som bor op til 4,5 km fra nye møller, eller bor i den kommune hvor møllerne opstilles, mulighed for at købe sig ind i lokale mølleprojekter. Opstilleren skal udbyde 20 % af møllen til kostpris. Den grønne ordning indebærer, at kommunerne kan finansiere projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier samt kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Ordningen administreres af Energinet.dk. Det kan f.eks. være tilskud til etablering af en ny natursti og materiale til undervisning i klima og energi. Størrelsen af den pulje kommunen kan komme til at råde over, afhænger af, hvor mange og hvor store nye vindmøller der konkret bliver sat op. Der kan ansøges om op til kr. pr. installeret MW i nye møller. Endelig er der mulighed for støtte fra Garantifonden til finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser mv. Ordningen kan stille garanti for lån optaget af vindmøllelav eller andre lokale initiativgrupper til finansiering af forundersøgelser. Der kan maksimalt ydes en garanti på kr pr. projekt. Alle 4 ordninger er blevet evalueret. Evalueringen af værditabsordningen, herunder beskrivelse af den gennemførte evaluering, ligger på Folketingets hjemmeside og kan findes på følgende link: Evalueringen af de øvrige 3 ordninger, herunder beskrivelse af den gennemførte evaluering, kan findes på følgende link: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 11

12 5. Samarbejdet mellem kommunerne og staten 5.1 Status på kommunernes planlægning En opgørelse fra september 2010 og en fornyet opgørelse fra primo 2012 viser, at kommunerne er godt i gang med at kommuneplanlægge for vindmøller. Opgørelsen viser, at kommunerne har kommuneplanlagt for ca nye MW. Af disse kommuneplanlagte områder var kommunerne i februar 2012 i gang med en konkret lokalplanproces for ca. 600 MV. Opgørelsen viser et øjebliksbillede. En opgørelse fra Plansystem.dk, som indeholder alle gældende kommuneplaner, lokalplaner, zonekort m.v., viser, at kommunerne i perioden 13. august 2010 til 19. marts 2012 har vedtaget 35 lokalplaner for vindmøller. Lokalplanerne giver mulighed for opstilling af 137 møller med en forventet samlet effekt på op til 392 MW. Der henvises ligeledes til kapitel 10 om scenarier for udbygning med vindkraft, som bl.a. viser en opgørelse over, hvor mange MW der er tilsluttet nettet de enkelte år. 5.2 Opfølgning på den tidligere energipolitiske aftale I forbindelse med opgave- og strukturreformen i 2007 overtog kommunerne opgaven med at planlægge for det åbne land, herunder at planlægge for vindmøller op til 150 m. Nogle kommuner overtog de eksisterende udpegninger fra de tidligere amter, men i andre kommuner var dette ikke en mulighed, fordi amterne på det tidspunkt ikke havde lavet en planlægning, som udpegede områder til mulig opstilling af vindmøller. Som en del af kommunernes løbende og fortsatte vindmølleplanlægning var det omkring årene en vigtig opgave at finde egnede områder til opstilling af vindmøller, der indgik som led i skrotningsordningen dvs. arealer til placering af i alt 350 MW samt at vedtage lokalplaner herfor, samtidig med at der blev nedtaget 175 MW ældre vindmøller. Skrotningsordningen var en del af den energipolitiske aftale fra 2004, som havde til formål at udbygge med vindkraft, samtidig med at ældre og uheldigt placerede vindmøller skulle nedtages. For at understøtte kommunernes arbejde med opgaven med at planlægge for vindmøller og for at understøtte målsætningerne i energiaftalen fra 2008 indgik KL og miljøministeren i 2008 en aftale om, at kommunerne bl.a. skulle tilvejebringe plangrundlaget (reservation af arealer i form af retningslinjer og rammer) for 75 MW landvindmøller i hvert af årene 2010 og Samtidig ville regeringen sikre, at kommunerne kunne søge om administrativ bistand til at fremme planlægning. Derfor etablerede regeringen Vindmøllerejseholdet som en del af aftalen med KL i I november 2009 blev delaftalen om at vedtage lokalplaner til opfyldelse af skrotningsordningen opfyldt. Den 29. september 2010 blev delaftalen om at planlægge for 2 x 75 MW opfyldt. KL og Miljøministeriet har løbende iværksat tiltag for at understøtte kommunernes planlægning. Som eksempel kan nævnes, at Naturstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen og KL siden 2007 har afholdt en årlig workshop for kommunernes planlæggere. Formålet med workshoppen har været at understøtte kommunernes arbejde, at give kommunerne de seneste pejlinger om regeringens energipolitik og at give kommunerne på tværs af landet mulighed for at udveksle erfaringer m.m. 12 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

13 KL har samtidig oprettet regionale dialogfora, som mødes ca. 2 gange om året ligeledes for at udveksle erfaringer. De statslige myndigheder, fx Vindmøllerejseholdet, deltager løbende heri. KL, Miljøministeriet og Energistyrelsen holder løbende kontakt om de forskellige problemstillinger i relation til vindmølleplanlægningen. Endvidere har Miljøministeriet som supplement løbende udarbejdet notater om konkrete problemstillinger, fx notat af 11. april 2011 om Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommuneog lokalplanlægningen. Et andet eksempel er notat af 8. december 2011 om lokalplanpligt, mulighederne for at ændre kommuneplanen og rækkevidden af planlovens 14. Endelig har Vindmøllerejseholdet løbende lagt information om vindmølleplanlægning på Naturstyrelsens hjemmeside. Arbejdsgruppen anbefaler At der som følge af Energiaftalen 2012 etableres en samarbejdsaftale mellem staten og kommunerne om planlægning for vindmøller. Se arbejdsgruppens anbefalinger i kapitel 11. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 13

14 6. Frivilligt opkøb af boliger og ekspropriation I dette afsnit beskrives muligheder og begrænsninger i forhold til anvendelse af frivilligt opkøb og ekspropriation som led i vindmølleplanlægningen. 6.1 Vindmøllecirkulæret i relation til opkøb / ekspropriationsmuligheder Efter vindmøllecirkulærets bestemmelse i 2, stk. 3 må der ikke planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Afstandskravet skal sammen med støjkravene i vindmøllebekendtgørelsen 2 forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af støjen fra vindmøller eller af visuelle påvirkninger som skyggekast, glimt og lysafmærkning. I arbejdsgruppen om vindmøller har spørgsmålet været rejst, om dette betyder, at der ikke kan udarbejdes og vedtages lokalplan og VVM for et område til brug for opstilling af vindmøller, før de boliger, der ligger inden for mindsteafstanden fra de planlagte møller, er nedlagt. Dette kan få betydning for kommunernes mulighed for at ekspropriere, idet ekspropriation kun kan foretages til virkeliggørelse af en vedtaget lokalplan, hvis realiseringen heraf i øvrigt er aktuelt forestående. Ekspropriationen kan først foretages, og de berørte boliger dermed nedlægges, når kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse foreligger, og lokalplanen er vedtaget. Det er imidlertid Naturstyrelsens opfattelse, at vindmøllecirkulærets 2, stk. 3 alene angår den nabobeboelse, som planlægges bibeholdt efter projektets realisering. Der kan således godt planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end mindsteafstanden, såfremt denne nabobeboelse i planen forudsættes nedlagt. Det kan ske ved ekspropriation af boliger, som planen samtidig udgør grundlaget for, eller ved frivillig overdragelse mv. Den fornødne planlægning kan altså tilvejebringes inden ekspropriationen eller opkøbet som krævet henholdsvis ønsket. Det er en forudsætning, at lokalplanen ikke indeholder de nødvendige landzonetilladelser efter planlovens 35, da der ellers er en umiddelbar ret til at bygge efter lokalplanen. Vindmøllecirkulærets 2, stk. 3 vurderes i forhold til VVM ikke at have betydning for, om VVM påbegyndes eller gennemføres, før end de berørte boliger er nedlagt. Noget andet er, at manglende forudgående nedlæggelse kan tænkes at have betydning for indholdet af VVM-redegørelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, om boligen vil blive eksproprieret eller opkøbt ved frivillig aftale i forbindelse med realiseringen af projektet. Der henvises til bilag 2. 2 Vindmøllebekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2012 efter en offentlig høring i perioden 3. november til 25. november Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelsen, hvoraf også fremgår definition af støjfølsom arealanvendelse (http://www.mst.dk/publikationer/publikationer/2012/maj/ htm) 14 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

15 Kravene i vindmøllecirkulæret og vindmøllebekendtgørelsen kan således blandt andet imødegås ved at opkøbe eller ekspropriere ejendomme for efterfølgende at nedlægge boligerne på ejendommene og dermed skabe den fornødne plads til opstilling af vindmøller. Der ligger således en stor spændvidde i, om der er tale om aftaler om frivillige opkøb af boliger eller om ekspropriation af en eller flere boliger i situationer, hvor det har væsentlig betydning for virkeliggørelse af en lokalplan. 6.2 Frivilligt opkøb af boliger Den mindst indgribende mulighed for lodsejeren for at skabe plads til vindmøller i det åbne land er ved at nedlægge boliger på baggrund af frivillige aftaler. Kommunerne har i dag ikke særligt afsatte midler til at foretage frivillige opkøb til opstilling af vindmøller, og der indgås derfor kun frivillige aftaler mellem investor og boligejere. Med frivillige aftaler vil det være muligt at etablere større områder til opstilling af vindmøller og / eller skabe en større afstand mellem naboer og vindmøller. Til sammenligning kan man ved ekspropriation af boliger ikke skabe større afstand til naboer end forudsat i lovgivningen, da de ekspropriationsretlige betingelser skal overholdes (se bilag 2). KL har rejst forslag om etablering af en opkøbsordning, som giver kommunerne bedre muligheder for at planlægge udbygning med vindmøller. Forslaget forudsætter, at der etableres en pulje, hvor kommunerne kan ansøge om tilskud til opkøb af ejendomme allerede på kommuneplantidspunktet. Hvis frivilligt opkøb er en forudsætning for realisering af et vindmølleprojekt, skal det fremgå af lokalplanen og VVM-redegørelsen, og projektejeren skal have rådighed over boligen. Dette vil sige, at der skal være indgået en aftale med boligejeren om, at projektejer kan købe boligen, når kommuneplantillægget er endelig vedtaget. Indtil udgangen af 2011 har flere kommuner benyttet sig af den såkaldte nedrivningspulje til fjernelse af skæmmende bygninger i det åbne land. Puljen er nedlagt fra I Lolland Kommune har der været eksempler på, at frivillige opkøb af boliger er indgået som led i vindmølleplanlægningen. Imidlertid oplever kommunen, at der er en usikkerhed, om kommunen har de rigtige planlægningsredskaber til, at vindmølleopstillere er interesseret i at investere i projektet. Fokus på de tiloversblevne bygninger i relation til vindmølleplanlægningen kan skabe nye muligheder for koordinering af en række kommunale planområder, fx energi og klima eller egnsudvikling og modvirkning af affolkning. Men det kan også rejse udfordringer, f.eks. om hvordan kommunen kan målrette indsatsen i lyset af, at udlægning af arealer til vindmøller kan få en boligejers forventning til boligens pris til at stige. I Lolland Kommune har det vist sig, at flere vindmølleopstillere konkret har opnået mulighed for at indgå frivillige aftaler om opkøb af boliger, og derigennem har de fået mulighed for at kunne opstille flere vindmøller i et område. Investor har dog først ved den endelige godkendelse af lokalplan og VVM sikkerhed for, at projektet kan gennemføres. Investor vil derfor i reglen først, når de endeligt godkendte planer foreligger, indgå en aftale om overdragelse af og bekoste nedrivning af de berørte boliger. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 15

16 Nogle kommuner har stillet krav om, at berørte boliger skal nedlægges, før lokalplan og VVM kan gennemføres, hvilket kan have påvirket investorernes incitament til at indgå frivillige aftaler negativt. 6.3 Ekspropriation af boliger Ekspropriation af boliger er en anden mulighed, som kommunerne kan benytte sig af med henblik på virkeliggørelse af en lokalplan om vindmøller. Arbejdsgruppen er ikke bekendt med, at denne mulighed er blevet anvendt til brug for opstilling af vindmøller. Kommunen skal inden en ekspropriation af boliger have forsøgt at indgå en frivillig aftale med grundejeren. Der er fire kriterier for gennemførelse af ekspropriation: Hensyn til almenvellet, aktualitet, nødvendighed og rimelighed i ekspropriationen (se bilag 2). Efter bestemmelsen kan der kun eksproprieres inden for den konkrete lokalplans afgrænsning, hvilket i forhold til etablering af vindmøller får den betydning, at en lokalplan arealmæssigt skal omfatte alle de områder, som omfattes af afstands- og støjgrænsekravene i vindmøllecirkulæret og vindmøllebekendtgørelsen. Kommunerne kan ikke ekspropriere i forbindelse med kommuneplanlægningen. De særlige skatteforhold ved ekspropriation og frivillig overdragelse i ekspropriationssituationer er gennemgået i bilag Muligheden for etablering af boliger m.v. Selvom vindmøller ved deres opstilling har overholdt kravene i bestemmelserne i vindmøllecirkulæret og bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, kan de efterfølgende komme i konflikt med samme bestemmelser, såfremt reglerne i planloven om retten til at opføre nye boliger udnyttes. Planloven åbner mulighed for etablering af nye boliger uden landzonetilladelse i forskellige situationer. a. Boliger der er erhvervsmæssigt nødvendige Efter planlovens 36, stk. 1 nr. 3 kan der opføres eller indrettes boliger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. b. Medhjælper- og aftægtsboliger Efter planlovens 36, stk. 1 nr. 12 kan der uden forudgående landzonetilladelse opføres eller indrettes i eksisterende bebyggelse en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. Etablering af medhjælper- og aftægtsboliger, som opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal, kræver dog landzonetilladelse for så vidt angår beliggenheden og udformningen jf. Planlovens 36, stk 2. c. Boliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger Efter planlovens 37 kan der uden landzonetilladelse indrettes én bolig i bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom. 16 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

17 Muligheden for uden landzonetilladelse at opføre eller indrette en medhjælperbolig, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendig, en aftægtsbolig og en bolig i overflødiggjorte landbrugsbygninger (b og c) blev gennemført med ændringen af planloven i Hvis der opføres en sådan bolig tæt på en eksisterende vindmølle, kan det umiddelbart bringe møllen i konflikt med både afstandskravet i vindmøllecirkulæret og støjgrænseværdierne i vindmøllebekendtgørelsen. Naturstyrelsen kender ikke til konkrete sager, hvor etablering af en bolig har begrænset udnyttelsen af en produktionsvindmølle eller en produktionsvindmøllepark I forbindelse med planlægningen for det nationale testcenter i Østerild blev Miljøministeriet opmærksom på problemstillingen i forhold til testcentret, og der blev derfor i anlægslovens 22, stk. 4 indført en regulering, så beboelse, der efterfølgende etableres inden for støjkonsekvensområdet, er uden betydning for vurdering af støj fra testcenteret efter reglerne om støj fra vindmøller. Ved revisionen af vindmøllebekendtgørelsen (støj fra vindmøller) er der i 7 taget højde for denne problemstilling i forhold til forsøgsmøller. Miljøministeriet har i høringsnotatet til vindmøllebekendtgørelsen tilkendegivet, at ministeriet vil overveje, om der er andre anvendelsesformer end testmøller, der har brug for løsning af tilsvarende problemstillinger. Arbejdsgruppen anbefaler at kommuner gennem planlægningen arbejder for at fremme situationer, hvor der skabes mulighed for at udvide udpegede vindmølleområder at det i forbindelse med revisionen af vejledningen til vindmøllecirkulæret indarbejdes, at muligheden for brug af frivilligt opkøb, men også ekspropriation af boliger kan indgå i kommunernes arbejde med at finde nye områder til vindmøller at det herunder tydeligere fremgår, at der kan planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end mindsteafstanden i vindmøllecirkulæret og vejledningen, såfremt nabobeboelsen forudsættes nedlagt i planen at Miljøministeriet udarbejder en tjekliste, som bl.a. grundigt belyser mulige konsekvenser for såvel boligejer som projektejer, herunder de skattemæssige forhold i forbindelse med en endelig aftale om frivilligt opkøb og vedtagelse af lokalplan og VVM de overvejelser og processkridt, kommunen, en privat projektudvikler m.v. kan gøre sig i forbindelse med frivilligt opkøb af boliger eller en ekspropriationsproces, herunder konsekvenser for berørte parter i forbindelse med ekspropriation at der etableres en opkøbsordning, som giver kommunerne bedre muligheder for at planlægge udbygning med vindmøller, eksempelvis gennem etablering af en pulje/garantiordning. Der er ikke taget stilling til finansieringen af en eventuel pulje/ garantiordning at problemstillingen med etablering af en bolig, som kan begrænse en produktionsvindmølle, eller en produktionsvindmølleparks udnyttelse løses. Analyser og vurdering af problemstillinger og mulige konflikter belyses i den forbindelse. Energistyrelsen, Naturstyrelsen og KL anbefaler, at der i forbindelse med stillingtagen til finansiering af en eventuel pulje/garantiordning også tages stilling til i hvilket omfang, opstiller skal bidrage til finansieringen af en sådan pulje/garantiordning. Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening kan ikke støtte Energistyrelsens og Naturstyrelsens anbefaling om en specifik finansiering af evt. opkøbsordning. Arbejdsgruppen har drøftet finansiering af en sådan ordning i flere omgange, men har ikke kunnet enes om en sådan. Derfor enedes arbejdsgruppen om ikke at pege på bestemte finansieringsformer eller konkret model for evt. opkøbsordning. Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening finder, at det er et politisk spørgsmål, hvordan dette evt. gøres. Anbefalingen afspejler således ikke, arbejdsgruppens enighed om at lade finansieringsspørgsmål stå åbent for en politisk drøftelse og beslutning. Anbefalingen af- Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 17

18 spejler heller ikke, at ønsket om en opkøbsordning er udsprunget af en offentlig og ikke privat interesse. 18 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

19 7. Natur- og landskabsinteresser i planlægningen I dette afsnit beskrives muligheder og begrænsninger for opstilling af vindmøller i forhold til de forskellige natur- og landskabsinteresser i planlægningen. Det er interesser, hvor der i nogle sammenhænge skal ske en afvejning af interesserne i forhold til de andre samfundsmæssige hensyn, som udbygning med vindmøller indebærer. I andre sammenhænge er beskyttelseshensynet så vigtigt, at det kommer før vindmølleinteresser. Endelig er der sammenhænge, hvor lovgivningen og tilhørende praksis er så restriktiv, at det ikke er foreneligt med opsætning af vindmøller. Der henvises til bilag 2. Kommunerne bliver som følge af et kommende cirkulære fra Miljøministeriet (Udkast til cirkulære har været i offentlig høring frem til 14. maj 2012) forpligtet til at indberette deres kommuneplanretningslinjer til Plansystem.dk, herunder blandt andet værdfulde landskaber, sammen med nye kommuneplaner og kommuneplantillæg (Cirkulære om det digitale planregister Plansystem DK). Den 1. juli 2013 skal alle retningslinjer være indberettet. Alle temaer, som stilles til rådighed i Plansystem.dk, vil også kunne vises i Arealinfo.dk. Der henvises til kapitel 13 om GIS redskaber. 7.1 Perspektiver om fremtidens placeringsmuligheder for vindmøller Arbejdsgruppen om vindmøller har været præsenteret for nogle perspektiver for placering af vindmøller i fremtiden som del af et indlæg fra Arkitekt Dan Borgen Hasløv om Kulturmiljø og landskab - et historisk og fremadrettet perspektiv. Her fremlagde han følgende fokusområder for fremtidens vindmølleplaceringer: - symbol placeringer som f.eks. vartegn for byer eller anlæg, - nyttige placeringer ved store industrielle anlæg, - naboløse steder, som dog ofte også vil indeholde områder med store natur- og bevaringsinteresser. Endvidere pegede Dan Borgen Hasløv på, at det kunne overvejes at udnytte potentialet langs store infrastrukturanlæg (motorveje), i højere grad at skabe naboløse områder og endeligt at indtænke placering af vindmøller som en integreret del af naturgenopretnings- og klimatilpasningsprojekter. Dan Borgen Hasløv fremhævede en række vellykkede eksempler på placering af meget store møller som landmarks langs motorveje i bl.a. Belgien, og at der er tyske erfaringer med placering af møller meget tæt ved motorvejene. Afslutningsvist opstilledes en vision for vindmølleplanlægningen, der bl.a. efterlyser Iderige opstillinger med et stærkt landskabssyn og bæredygtig tilgang og En udviklingsproces der giver en reel og diskuterbar sammenhæng med landskabssyn og æstetik. Nærværende rapport baserer sig på konklusionerne og anbefalingerne fra Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land, Udvalget bag rapporten fra 2007 drøftede Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 19

20 blandt andet henholdsvis statens og kommunernes rolle i lyset af behovet for ændringer af eksisterende anbefalinger og nye redskaber i planlægningen. Overordnet set skelnede udvalget mellem to forskellige udbygningsmodeller på vindenergiområdet. Den ene model, Udbygningsmodel 1, er udtryk for en spredningsmodel, hvor vindmøllerne er opstillet i hele landet, og de fleste er opstillet i mindre grupper. Den anden model, Udbygningsmodel 2, lægger vægt på en koncentration af vindmøllerne på færre vindrige placeringer med flere møller i en gruppe. Planlægningsudvalget anbefalede blandt andet, at den fremtidige udbygning med vindmøller på land tager udgangspunkt i en kombination af de to udbygningsmodeller, og anbefalede en model, som sikrer den mest effektive udnyttelse af de valgte områder ved samtidig at skabe en koncentration af møller i grupper, hvor det er muligt. Udvalget anbefalede derudover, at opstilling af enkeltstående møller kun bør foregå i områder, der ikke kan bære flere møller, dvs. eksempelvis ud fra landskabelige årsager, hvor det ikke var muligt at opstille flere møller. Planlægningsudvalgets anbefalinger er ikke egentlige krav til kommunernes planlægning, idet der ikke er krav i vindmøllecirkulæret om, at vindmøller opstilles i grupper. 7.2 Lavbundsarealer, herunder vådområder Vindmøller kan opstilles i lavbundsområder, herunder vådområder, under hensyntagen til en eventuel fremtidig naturgenopretning og forudsat at der ikke er andre hensyn, der taler imod. En udpegning i kommuneplanen som et potentielt kombineret vindmølle- og vådområde kræver dog, at der forud for etablering af projektet er taget stilling til en række problemstillinger. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå en situation, hvor der er givet tilladelse til en plan eller projekt, og hvor der ved tilladelsens tilblivelse ikke er konstateret rastende eller ynglende bilag IV-arter i området, f.eks. flagermus, men hvor der ved projektets igangsættelse alligevel viser sig at være bilag IV-arter i området. Her kan Naturstyrelsen som tilsynsmyndighed for forbuddet efter Naturbeskyttelseslovens 29a have pligt til at gribe ind og stoppe projektet mhp at sætte en ny undersøgelse af bilag IV-arter i gang (se nærmere i bilag 2) Blandt de tekniske problemstillinger skal det bemærkes, at opstilling af vindmøller på lavbundsarealer blandt andet vil kræve, at der på de pågældende arealer er taget hensyn til særlige funderingsforhold samt adgangsveje, så det er muligt at gennemføre service og vedligehold, udskiftning af mølledele eller lignende uden at kompromittere naturbeskyttelsesinteresserne. Dertil kommer hensyn til de landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser, der er gældende for det pågældende område, og som også vil blive vurderet i forbindelse med en konsekvensvurdering og VVM redegørelse, jf. bl.a. nedenfor under kapitel 8. Endvidere er der en række vilkår, som skal opfyldes i forbindelse med EU-tilskud til etablering af vådområder. Det gælder fx krav om omkostnings- og arealeffektivitet, som betyder, at eventuelle ekstraomkostninger til etablering af vindmøller i eksisterende og kommende vådområder forudsættes afholdt så vådområdets omkostnings- eller arealeffektivitet ikke påvirkes nævneværdigt. Er etableringen af vådområderne ikke omkostnings- eller arealeffektiv i forhold til vandrensning, vil vådområdeprojekterne ikke kunne opnå tilsagn om de statslige tilskud, der søges opnået som EUrefusion gennem Landdistriktsprogrammet. 20 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller. Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013 Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller Eksempelsamling Kontorchef Niels Bjørkbom Naturstyrelsen Arbejdsgruppe

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Spørgsmålene omfatter følgende forhold:

Spørgsmålene omfatter følgende forhold: Supplerende notat til Resumé af de indkomne bidrag til VVM-redegørelse/miljørapport, Kommuneplantillæg 28 og forslag til lokalplan 25.10.L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse Forvaltningen har

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven Notat Landsplan J.nr. BLST-101-00757 Ref. jac Den 2. februar 2009 Beskyttelsesinteresser og opsætning af vindmøller Landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser Som udgangspunkt kan der i dag ikke opstilles

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011 Landvind - planlægning, tilskud Energistrategi 2050 11. maj 2011 Landvind tilvækst på land Landmøller er billigere end havvindmøller, hvorfor der er fordele ved en fortsat udbygning på land. Der er behov

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

Bilag 2 Notater udarbejdet af Naturstyrelsen

Bilag 2 Notater udarbejdet af Naturstyrelsen Bilag 2 Notater udarbejdet af Naturstyrelsen - Nabobeskyttelse i vindmøllecirkulærets 2, stk. 3 og vindmøllebekendtgørelsens 4, herunder særligt om imødegåelse ved ekspropriation og opkøb - Natura 2000-områder

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmølleworkshop. Fredericia Kontorchef Niels Bjørkbom, Naturstyrelsen

Vindmølleworkshop. Fredericia Kontorchef Niels Bjørkbom, Naturstyrelsen Vindmølleworkshop Fredericia 2014 Kontorchef Niels Bjørkbom, Naturstyrelsen Dagens program Formiddag 9.30-10.00: Ankomst og kaffe 10.00-10.15: Velkomst 10.15-11.00:: Energinet og Energistyrelsen, Henrik

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

DEBATOPLÆG. Debatoplæg Planlægning for Vindmøller

DEBATOPLÆG. Debatoplæg Planlægning for Vindmøller Debatoplæg Planlægning for Vindmøller Morsø Kommune 2016 Debat om vindmøller Med dette debatoplæg indbyder Morsø Kommune alle til at komme med ideer og forslag til den forestående vindmølleplanlægning.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning

Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø blst@blst.dk 16. marts 2009 Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning Det er nu to år siden, at strukturreformen blev gennemført,

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller.

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Energistyrelsen Att.: Jens Bengtsson Amaliegade 44 København K 13. marts 2009 Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Vindmølleindustrien finder det positivt og helt nødvendigt,

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere