Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning"

Transkript

1 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

2 Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen, Det åbne Land Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø År: 2012 ISBN nr Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

3 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Energiaftale Energiaftale Lovgivning i forhold til vindmøller Lov om planlægning, lov om miljøbeskyttelse samt klagenævn Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) Samarbejdet mellem kommunerne og staten Status på kommunernes planlægning Opfølgning på den tidligere energipolitiske aftale Frivilligt opkøb af boliger og ekspropriation Vindmøllecirkulæret i relation til opkøb / ekspropriationsmuligheder Frivilligt opkøb af boliger Ekspropriation af boliger Muligheden for etablering af boliger m.v Natur- og landskabsinteresser i planlægningen Perspektiver om fremtidens placeringsmuligheder for vindmøller Lavbundsarealer, herunder vådområder Værdifulde landskaber og uforstyrrede landskaber Landskaber med tekniske anlæg Nationalparker Natur- og landskabsinteresser i naturbeskyttelsesloven og skovloven samt EU-forpligtigelser Vindmøllecirkulæret i øvrigt Krav til udpegning af områder til opstilling af vindmøller Skyggekast, lysglimt Lysmarkering Afstand mellem veje og vindmøller Afstand mellem øvrige tekniske anlæg og vindmøller Scenarier for udbygning med vindkraft Eksisterende møller og forventning til udskiftning Fremtidens udbygning for at sikre regeringens mål for udbygning med møller på land Borgerinddragelse og information Borgerinddragelse Information Forslag til mulige redskaber GIS-redskaber Samlede anbefalinger Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 3

4 Bilag 1: Bilag 2: Kommissorium for arbejdsgruppe om fremtidens vindmølleplanlægning Notater, foredrag m.v. Bilag 3: Præsentationer fra arbejdsgruppens møder Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

5 1. Indledning Regeringen vil fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst og omstilling, så der skabes et energi- og transportsystem baseret på 100 % vedvarende energi i Det er regeringens mål, at halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug 1 skal komme fra vind i I energiaftalen ligger en forudsætning om, at den energipolitiske målsætning kan nås ved, at der fortsat udbygges med vindmøller både på land og på havet. Der er derfor fortsat behov for, at kommunerne udlægger nye områder til udbygning med vindmøller på land. Kommunernes planlægning af nye områder til vindmøller er forbundet med en række udfordringer, idet der skal tages de størst mulige hensyn til naboer, støjpåvirkning, natur, landskab, miljø m.v. Samtidig betyder udviklingen af stadigt større vindmøller, at det bliver vanskeligere at finde egnede placeringsmuligheder til opstilling af nye vindmøller på land. Miljøministeren har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om fremtidens vindmølleplanlægning på land. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat med deltagelse af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Energinet.dk, KL, Vindmølleindustrien, Danmarks Vindmølleforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har varetaget formandsposten og sekretariatet for udvalget. Arbejdsgruppen har haft til formål at se nærmere på, om kommunerne har de rigtige planlægningsredskaber til at medvirke til at sikre målsætningerne om den fortsatte udbygning med vindmøller på land. Overordnet har arbejdsgruppen skullet vurdere, om vindmøllecirkulærets regelsæt om planlægning for opstilling af vindmøller, fungerer i praksis i relation til det formål, der er med cirkulæret. Ifølge kommissoriet (bilag 1) har arbejdsgruppen bl.a. skullet undersøge, beskrive og forholde sig til: gældende regler og kommunernes praksis i vindmølleplanlægning den statslige indsats i forhold til vindmølleplanlægning og samarbejdet mellem stat og kommuner muligheder og begrænsninger ved at placere vindmøller i områder hvor der er landskabs- og naturinteresser herunder kystlandskaber tekniske landskaber muligheder og begrænsninger ved at placere vindmøller i og nær skove mulighederne for at udvikle redskaber, herunder GIS-redskaber som vil kunne understøtte kommunernes afvejning af interesser muligheder og begrænsninger ved frivilligt opkøb og ekspropriation af boliger. hvilke typer vindmøller, der forventes opstillet i Danmark i fremtiden med henblik på at beskrive de fordringer det afstedkommer til den fysiske planlægning, fx i relation til højde, MW, øget effektivitet m.v. 1 I det traditionelle elforbrug indgår ikke strukturelt nyt elforbrug, hvor el erstatter anden energi, eksempelvis store varmepumper og elbiler. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 5

6 mulighederne for at sikre konkret udpegede vindmølleområder i kommuneplanen mod bebyggelse for tæt på, således at afstanden til naboer, og støjreglerne fortsat kan overholdes. Der har i alt været afholdt 9 møder. Møderne i arbejdsgruppen har været afholdt 14. juni 2011, 8. november 2011, 13. december 2011, 24. januar 2012, 28. februar 2012, 12. marts 2012, 28. marts 2012, 24. april 2012 og 31. maj Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har efter sidste møde i arbejdsgruppen besluttet at udtræde af arbejdsgruppen, primært fordi støjmæssige og sundhedsmæssige aspekter ved vindmølleplanlægningen ikke kunne optages i arbejdsgruppens kommissorium. De støjmæssige problemstillinger er behandlet i forbindelse med revisionen af vindmøllebekendtgørelsen, som trådte i kraft d. 1. januar Arbejdsgruppen videregiver med denne rapport anbefalinger til miljøministeren, herunder om der skal ske ændringer af vindmøllecirkulæret for at sikre den fortsatte planlægning for vindmøller i kommunerne. 6 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

7 2. Sammenfatning En arbejdsgruppe nedsat af miljøministeren har set nærmere på en række udfordringer i forbindelse med kommunernes planlægning for nye vindmøller på land. Baggrunden har været et ønske om at gennemgå det eksisterende plangrundlag med henblik på at vurdere de muligheder og begrænsninger, der findes i det gældende regelsæt, som ligger til grund for vindmølleplanlægningen. Det har været hensigten at se på, om kommunerne har de rigtige planlægningsredskaber til at kunne medvirke til at sikre regeringens målsætninger om den fortsatte udbygning med vindmøller på land, og om der kan peges på nye redskaber. Derudover har der været ønske om at få bragt fokus på en god planlægningsproces med en positiv borgerinddragelse og en saglig informationsindsats, idet der ofte i forbindelse med lokal- og kommuneplanlægningen opstår lokale diskussioner om den rigtige placering af nye vindmøller. Arbejdsgruppen afgiver med denne rapport en række anbefalinger til miljøministeren. Anbefalingerne omhandler forslag til præciseringer i regelsættet (vindmøllecirkulæret og vejledningen til cirkulæret), peger på udvikling af nye redskaber samt indeholder anbefalinger til nye former for samarbejde og informationsindsats. Rapporten beskriver overordnet det gældende regelsæt og praksis samt muligheder og begrænsninger heri. Dette er uddybet i en række faktuelle notater, som ligger som bilag til rapporten. Gennemgangen viser, at kommunerne som udgangspunkt har de redskaber, som de skal bruge for at planlægge for vindmøller, men at der er behov for en række justeringer og præciseringer af vindmøllecirkulæret og vejledningen hertil. Der er ikke foreslået omfattende lovændringer, men der foreslås en ændring af planlovens landzoneregler. Der peges ikke på ændringer af naturbeskyttelsesloven eller skovloven. En væsentlig udfordring ved vindmølleplanlægning er at skabe den fornødne plads til opstilling af vindmøller og også at muliggøre etablering af større områder til opstilling af vindmøller. Forudsat at der mangler potentielle områder til vindmøller i kommunerne, er der to overordnede veje at gå: en fortsat opstilling af vindmøller på landbrugsjord eller opstilling af vindmøller i naturområder. Opstilling af et stort antal vindmøller på landbrugsjord indebærer, at der muligvis kræves nedlæggelse af boliger, hvorved der i øget grad skal arbejdes med opkøb. Udvalget peger i den forbindelse på muligheder og begrænsninger heri. Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund, at der udarbejdes en vejledning om vindmølleplanlægning, som indeholder en række præciseringer og mere tydeligt giver anvisninger til kommunernes vindmølleplanlægning, herunder at det er muligt at bruge frivilligt opkøb mere aktivt. Derudover er det belyst, at ekspropriation kan være en mulighed under de rette vilkår. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en opkøbsordning, som kan give kommunerne bedre muligheder for at planlægge udbygning med vindmøller, eksempelvis gennem etablering af en pulje. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at problemstillingen med etablering af en medhjælperbolig, som kan begrænse en produktionsvindmølle, eller en produktionsvindmølleparks udnyttelse løses. Muligheder og begrænsninger ved opstilling af vindmøller i naturområder er endvidere belyst. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 7

8 Gennemgangen viser, at opsætning af vindmøller i naturområder i de fleste tilfælde er begrænset af naturbeskyttelsesinteresserne, da lovgivning og tilhørende praksis ofte er restriktiv, men i særlige tilfælde er det muligt at kombinere naturbeskyttelse og etablering af vindmøller ved dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller opstilling af vindmøller i nogle potentielle vådområder. De stærkest beskyttede naturområder er Natura2000-områderne, fredede områder og fredskov. For at sikre en styrket information anbefaler arbejdsgruppen, at statens informationsindsats overfor kommunerne, og fremover også borgerne, styrkes, og at der sikres én indgang til information om vindmølleplanlægningen. Endelig peges der på udvikling af nye redskaber til kommunerne, eksempelvis GIS redskaber, som gør det muligt at se på kort, hvor der vil kunne opføres vindmøller under forudsætning af, at et bestemt antal boliger nedlægges. I rapporten med tilhørende bilag er regler, muligheder og begrænsninger beskrevet. Endvidere peges i de enkelte kapitler på en række anbefalinger. Det er markeret, hvis medlemmer af arbejdsgruppen har markeret særskilte synspunkter. Alle anbefalinger er samlet i kapitel 13. Det er arbejdsgruppens vurdering, at anbefalingerne afspejler nødvendige justeringer og præciseringer for at kunne løfte målsætningerne i Energiaftale Anbefalingerne er rapporteret til miljøministeren efteråret Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

9 3. Energiaftale Energiaftale 2012 Regeringspartierne samt Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative har den 22. marts 2012 indgået en ny energiaftale, der sætter rammerne for klima- og energipolitikken frem til 2020 og retningen helt frem til Aftalen indebærer, at der frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på MW. Dette søges understøttet eksempelvis via nye planlægningsredskaber, strategisk miljøvurdering og tilpasning af rammevilkårene som følge af teknologiudviklingen. Et oplæg om dette vil blive udarbejdet og forelagt i første halvdel af 2013, og evt. nye initiativer aftales i forligskredsen. Oplægget vil bl.a. tage udgangspunkt i evalueringen af de fire ordninger i VE-loven (den grønne ordning, køberetsordning, værditabsordningen og garantifonden) og indeholde en vurdering af mulighederne for yderligere beskæring af pristillæg på de placeringer, hvor det fulde pristillæg ikke måtte være nødvendigt. Der ændres på afregningen for nye landmøller nettilsluttet fra 1. januar 2014 således at det faste pristillæg på nominelt 25 øre/kwh for de første fuldlasttimer fremover reduceres øre for øre, hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh nominelt, og derved helt bortfalder, hvis elprisen bliver 58 øre/kwh i løbende priser eller højere. Samtidig ændres beregningsgrundlaget for den støttede produktion. For at sikre fremtidige placeringsmuligheder mv. til vindmøller videreføres det eksisterende Vindmøllerejsehold til denne opgave i Miljøministeriet. Der afsættes en pulje på 13,2 mio. kr. i til at finansiere sekretariatet (Energiaftalen 2012). Det er ejerne af de eksisterende møller, der afgør, hvor mange møller der nedtages, mens det er investorerne, der afgør, hvor mange der opstilles. Kommunerne tilvejebringer arealerne via udpegning i kommune- og lokalplanlægningen. Ejere og investorernes beslutninger vil bl.a. afhænge af elprisen, pristillægget, møllernes tekniske levetid, og om der er arealer til rådighed for nye vindmøller. Forventningen er, at der bliver opstillet nye mere effektive møller, og at der nedtages gamle møller, således at slutresultatet bliver en merkapacitet på 500 MW og en forøgelse af vindkraftproduktionen på 20 pct. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 9

10 4. Lovgivning i forhold til vindmøller Planloven og miljøbeskyttelsesloven, som sammen med lov om vedvarende energi udgør rammerne for vindmølleplanlægningen, vil kort blive beskrevet herunder. I kapitel 7 redegøres for naturbeskyttelsesloven, skovloven m.v., som også har betydning for vindmølleplanlægningen. 4.1 Lov om planlægning, lov om miljøbeskyttelse samt klagenævn Efter planlovens 11a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for en række emner. f.eks. beliggenheden af tekniske anlæg som vindmøller. Når der i kommuneplanen foretages en udpegning af arealer til forskellige formål, og der fastsættes retningslinjer for områdernes anvendelse, sker dette på baggrund af en afvejning af en række interesser. Dels skal vindressourcen kunne udnyttes bedst muligt, dels skal der samtidig kunne tages hensyn til andre erhvervsmæssige interesser i området, ligesom der skal kunne tages hensyn til naboer og til natur- og landskabsinteresser. Af Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller af 22/05/2009 fremgår det bl.a., at kommunerne ikke må planlægge for vindmøller på 150 meter og derover, og at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens højde. I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 fremgår det, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. Vindmøller er omfattet af bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM). Det fremgår af VVM-bekendtgørelsen, at der er VVM-pligt for vindmøller over 80 meter totalhøjde eller for grupper af vindmøller med flere end 3 møller. Bekendtgørelse om støj for vindmøller er revideret, og den nye bekendtgørelse trådte i kraft 1. januar Her er der sat bindende grænseværdier for, hvor meget den samlede støjbelastning fra vindmøller må være. Den nye bekendtgørelse indeholder nu også bindende grænseværdier for lavfrekvent støj. Natur- og Miljøklagenævnet er det administrative klageorgan på natur- og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet blev oprettet med virkning fra 1. januar 2011 gennem sammenlægning af de to tidligere klagenævn Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. 4.2 Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) VE loven indeholder incitamenter til fremme af udbygning af vindmøller på land: værditabsordningen, køberetsordningen, den grønne ordning og garantifonden. 10 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

11 De berørte parter informeres om ordningerne med det formål at fremme accepten hos naboerne til vindmøller og det lokale medejerskab og engagement mest muligt. Energinet.dk er ansvarlig for administration af de 4 ordninger. Se vejledning herom på: under vindmøller. Informationen, der skal gives i forbindelse med de konkrete ordninger, specielt værditab og køberetsordning, rettes direkte mod de parter, der konkret er berørt af den endelige beslutning om en vindmølleplacering. Derved adskiller informationen sig fra den generelle proces for den fysiske planlægning, hvor der er mulighed for deltagelse af alle berørte parter, både når de overordnede retningslinjer fastlægges i kommuneplanen, og når der planlægges for konkrete områder i lokalplanen. Værditabsordningen forpligter vindmølleopstilleren til at betale for et værditab på fast ejendom som følge af opstilling af en ny vindmølle. Ejeren af en påvirket ejendom skal anmelde sit krav, inden vindmøllen opstilles. Vindmølleopstilleren er forpligtet til at udarbejde et orienteringsmateriale og afholde et offentligt møde senest 4 uger inden, den kommunale planproces slutter. Værditabets størrelse fastsættes af en uafhængig taksationsmyndighed, og man er sikret fuld dækning for tabet, hvis en ejendom taber mere end 1 pct. i værdi som følge af opstilling af vindmøller. Køberetsordningen giver enhver borger, der er fyldt 18 år, og som bor op til 4,5 km fra nye møller, eller bor i den kommune hvor møllerne opstilles, mulighed for at købe sig ind i lokale mølleprojekter. Opstilleren skal udbyde 20 % af møllen til kostpris. Den grønne ordning indebærer, at kommunerne kan finansiere projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier samt kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Ordningen administreres af Energinet.dk. Det kan f.eks. være tilskud til etablering af en ny natursti og materiale til undervisning i klima og energi. Størrelsen af den pulje kommunen kan komme til at råde over, afhænger af, hvor mange og hvor store nye vindmøller der konkret bliver sat op. Der kan ansøges om op til kr. pr. installeret MW i nye møller. Endelig er der mulighed for støtte fra Garantifonden til finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser mv. Ordningen kan stille garanti for lån optaget af vindmøllelav eller andre lokale initiativgrupper til finansiering af forundersøgelser. Der kan maksimalt ydes en garanti på kr pr. projekt. Alle 4 ordninger er blevet evalueret. Evalueringen af værditabsordningen, herunder beskrivelse af den gennemførte evaluering, ligger på Folketingets hjemmeside og kan findes på følgende link: Evalueringen af de øvrige 3 ordninger, herunder beskrivelse af den gennemførte evaluering, kan findes på følgende link: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 11

12 5. Samarbejdet mellem kommunerne og staten 5.1 Status på kommunernes planlægning En opgørelse fra september 2010 og en fornyet opgørelse fra primo 2012 viser, at kommunerne er godt i gang med at kommuneplanlægge for vindmøller. Opgørelsen viser, at kommunerne har kommuneplanlagt for ca nye MW. Af disse kommuneplanlagte områder var kommunerne i februar 2012 i gang med en konkret lokalplanproces for ca. 600 MV. Opgørelsen viser et øjebliksbillede. En opgørelse fra Plansystem.dk, som indeholder alle gældende kommuneplaner, lokalplaner, zonekort m.v., viser, at kommunerne i perioden 13. august 2010 til 19. marts 2012 har vedtaget 35 lokalplaner for vindmøller. Lokalplanerne giver mulighed for opstilling af 137 møller med en forventet samlet effekt på op til 392 MW. Der henvises ligeledes til kapitel 10 om scenarier for udbygning med vindkraft, som bl.a. viser en opgørelse over, hvor mange MW der er tilsluttet nettet de enkelte år. 5.2 Opfølgning på den tidligere energipolitiske aftale I forbindelse med opgave- og strukturreformen i 2007 overtog kommunerne opgaven med at planlægge for det åbne land, herunder at planlægge for vindmøller op til 150 m. Nogle kommuner overtog de eksisterende udpegninger fra de tidligere amter, men i andre kommuner var dette ikke en mulighed, fordi amterne på det tidspunkt ikke havde lavet en planlægning, som udpegede områder til mulig opstilling af vindmøller. Som en del af kommunernes løbende og fortsatte vindmølleplanlægning var det omkring årene en vigtig opgave at finde egnede områder til opstilling af vindmøller, der indgik som led i skrotningsordningen dvs. arealer til placering af i alt 350 MW samt at vedtage lokalplaner herfor, samtidig med at der blev nedtaget 175 MW ældre vindmøller. Skrotningsordningen var en del af den energipolitiske aftale fra 2004, som havde til formål at udbygge med vindkraft, samtidig med at ældre og uheldigt placerede vindmøller skulle nedtages. For at understøtte kommunernes arbejde med opgaven med at planlægge for vindmøller og for at understøtte målsætningerne i energiaftalen fra 2008 indgik KL og miljøministeren i 2008 en aftale om, at kommunerne bl.a. skulle tilvejebringe plangrundlaget (reservation af arealer i form af retningslinjer og rammer) for 75 MW landvindmøller i hvert af årene 2010 og Samtidig ville regeringen sikre, at kommunerne kunne søge om administrativ bistand til at fremme planlægning. Derfor etablerede regeringen Vindmøllerejseholdet som en del af aftalen med KL i I november 2009 blev delaftalen om at vedtage lokalplaner til opfyldelse af skrotningsordningen opfyldt. Den 29. september 2010 blev delaftalen om at planlægge for 2 x 75 MW opfyldt. KL og Miljøministeriet har løbende iværksat tiltag for at understøtte kommunernes planlægning. Som eksempel kan nævnes, at Naturstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen og KL siden 2007 har afholdt en årlig workshop for kommunernes planlæggere. Formålet med workshoppen har været at understøtte kommunernes arbejde, at give kommunerne de seneste pejlinger om regeringens energipolitik og at give kommunerne på tværs af landet mulighed for at udveksle erfaringer m.m. 12 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

13 KL har samtidig oprettet regionale dialogfora, som mødes ca. 2 gange om året ligeledes for at udveksle erfaringer. De statslige myndigheder, fx Vindmøllerejseholdet, deltager løbende heri. KL, Miljøministeriet og Energistyrelsen holder løbende kontakt om de forskellige problemstillinger i relation til vindmølleplanlægningen. Endvidere har Miljøministeriet som supplement løbende udarbejdet notater om konkrete problemstillinger, fx notat af 11. april 2011 om Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommuneog lokalplanlægningen. Et andet eksempel er notat af 8. december 2011 om lokalplanpligt, mulighederne for at ændre kommuneplanen og rækkevidden af planlovens 14. Endelig har Vindmøllerejseholdet løbende lagt information om vindmølleplanlægning på Naturstyrelsens hjemmeside. Arbejdsgruppen anbefaler At der som følge af Energiaftalen 2012 etableres en samarbejdsaftale mellem staten og kommunerne om planlægning for vindmøller. Se arbejdsgruppens anbefalinger i kapitel 11. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 13

14 6. Frivilligt opkøb af boliger og ekspropriation I dette afsnit beskrives muligheder og begrænsninger i forhold til anvendelse af frivilligt opkøb og ekspropriation som led i vindmølleplanlægningen. 6.1 Vindmøllecirkulæret i relation til opkøb / ekspropriationsmuligheder Efter vindmøllecirkulærets bestemmelse i 2, stk. 3 må der ikke planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Afstandskravet skal sammen med støjkravene i vindmøllebekendtgørelsen 2 forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af støjen fra vindmøller eller af visuelle påvirkninger som skyggekast, glimt og lysafmærkning. I arbejdsgruppen om vindmøller har spørgsmålet været rejst, om dette betyder, at der ikke kan udarbejdes og vedtages lokalplan og VVM for et område til brug for opstilling af vindmøller, før de boliger, der ligger inden for mindsteafstanden fra de planlagte møller, er nedlagt. Dette kan få betydning for kommunernes mulighed for at ekspropriere, idet ekspropriation kun kan foretages til virkeliggørelse af en vedtaget lokalplan, hvis realiseringen heraf i øvrigt er aktuelt forestående. Ekspropriationen kan først foretages, og de berørte boliger dermed nedlægges, når kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse foreligger, og lokalplanen er vedtaget. Det er imidlertid Naturstyrelsens opfattelse, at vindmøllecirkulærets 2, stk. 3 alene angår den nabobeboelse, som planlægges bibeholdt efter projektets realisering. Der kan således godt planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end mindsteafstanden, såfremt denne nabobeboelse i planen forudsættes nedlagt. Det kan ske ved ekspropriation af boliger, som planen samtidig udgør grundlaget for, eller ved frivillig overdragelse mv. Den fornødne planlægning kan altså tilvejebringes inden ekspropriationen eller opkøbet som krævet henholdsvis ønsket. Det er en forudsætning, at lokalplanen ikke indeholder de nødvendige landzonetilladelser efter planlovens 35, da der ellers er en umiddelbar ret til at bygge efter lokalplanen. Vindmøllecirkulærets 2, stk. 3 vurderes i forhold til VVM ikke at have betydning for, om VVM påbegyndes eller gennemføres, før end de berørte boliger er nedlagt. Noget andet er, at manglende forudgående nedlæggelse kan tænkes at have betydning for indholdet af VVM-redegørelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, om boligen vil blive eksproprieret eller opkøbt ved frivillig aftale i forbindelse med realiseringen af projektet. Der henvises til bilag 2. 2 Vindmøllebekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2012 efter en offentlig høring i perioden 3. november til 25. november Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelsen, hvoraf også fremgår definition af støjfølsom arealanvendelse (http://www.mst.dk/publikationer/publikationer/2012/maj/ htm) 14 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

15 Kravene i vindmøllecirkulæret og vindmøllebekendtgørelsen kan således blandt andet imødegås ved at opkøbe eller ekspropriere ejendomme for efterfølgende at nedlægge boligerne på ejendommene og dermed skabe den fornødne plads til opstilling af vindmøller. Der ligger således en stor spændvidde i, om der er tale om aftaler om frivillige opkøb af boliger eller om ekspropriation af en eller flere boliger i situationer, hvor det har væsentlig betydning for virkeliggørelse af en lokalplan. 6.2 Frivilligt opkøb af boliger Den mindst indgribende mulighed for lodsejeren for at skabe plads til vindmøller i det åbne land er ved at nedlægge boliger på baggrund af frivillige aftaler. Kommunerne har i dag ikke særligt afsatte midler til at foretage frivillige opkøb til opstilling af vindmøller, og der indgås derfor kun frivillige aftaler mellem investor og boligejere. Med frivillige aftaler vil det være muligt at etablere større områder til opstilling af vindmøller og / eller skabe en større afstand mellem naboer og vindmøller. Til sammenligning kan man ved ekspropriation af boliger ikke skabe større afstand til naboer end forudsat i lovgivningen, da de ekspropriationsretlige betingelser skal overholdes (se bilag 2). KL har rejst forslag om etablering af en opkøbsordning, som giver kommunerne bedre muligheder for at planlægge udbygning med vindmøller. Forslaget forudsætter, at der etableres en pulje, hvor kommunerne kan ansøge om tilskud til opkøb af ejendomme allerede på kommuneplantidspunktet. Hvis frivilligt opkøb er en forudsætning for realisering af et vindmølleprojekt, skal det fremgå af lokalplanen og VVM-redegørelsen, og projektejeren skal have rådighed over boligen. Dette vil sige, at der skal være indgået en aftale med boligejeren om, at projektejer kan købe boligen, når kommuneplantillægget er endelig vedtaget. Indtil udgangen af 2011 har flere kommuner benyttet sig af den såkaldte nedrivningspulje til fjernelse af skæmmende bygninger i det åbne land. Puljen er nedlagt fra I Lolland Kommune har der været eksempler på, at frivillige opkøb af boliger er indgået som led i vindmølleplanlægningen. Imidlertid oplever kommunen, at der er en usikkerhed, om kommunen har de rigtige planlægningsredskaber til, at vindmølleopstillere er interesseret i at investere i projektet. Fokus på de tiloversblevne bygninger i relation til vindmølleplanlægningen kan skabe nye muligheder for koordinering af en række kommunale planområder, fx energi og klima eller egnsudvikling og modvirkning af affolkning. Men det kan også rejse udfordringer, f.eks. om hvordan kommunen kan målrette indsatsen i lyset af, at udlægning af arealer til vindmøller kan få en boligejers forventning til boligens pris til at stige. I Lolland Kommune har det vist sig, at flere vindmølleopstillere konkret har opnået mulighed for at indgå frivillige aftaler om opkøb af boliger, og derigennem har de fået mulighed for at kunne opstille flere vindmøller i et område. Investor har dog først ved den endelige godkendelse af lokalplan og VVM sikkerhed for, at projektet kan gennemføres. Investor vil derfor i reglen først, når de endeligt godkendte planer foreligger, indgå en aftale om overdragelse af og bekoste nedrivning af de berørte boliger. Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 15

16 Nogle kommuner har stillet krav om, at berørte boliger skal nedlægges, før lokalplan og VVM kan gennemføres, hvilket kan have påvirket investorernes incitament til at indgå frivillige aftaler negativt. 6.3 Ekspropriation af boliger Ekspropriation af boliger er en anden mulighed, som kommunerne kan benytte sig af med henblik på virkeliggørelse af en lokalplan om vindmøller. Arbejdsgruppen er ikke bekendt med, at denne mulighed er blevet anvendt til brug for opstilling af vindmøller. Kommunen skal inden en ekspropriation af boliger have forsøgt at indgå en frivillig aftale med grundejeren. Der er fire kriterier for gennemførelse af ekspropriation: Hensyn til almenvellet, aktualitet, nødvendighed og rimelighed i ekspropriationen (se bilag 2). Efter bestemmelsen kan der kun eksproprieres inden for den konkrete lokalplans afgrænsning, hvilket i forhold til etablering af vindmøller får den betydning, at en lokalplan arealmæssigt skal omfatte alle de områder, som omfattes af afstands- og støjgrænsekravene i vindmøllecirkulæret og vindmøllebekendtgørelsen. Kommunerne kan ikke ekspropriere i forbindelse med kommuneplanlægningen. De særlige skatteforhold ved ekspropriation og frivillig overdragelse i ekspropriationssituationer er gennemgået i bilag Muligheden for etablering af boliger m.v. Selvom vindmøller ved deres opstilling har overholdt kravene i bestemmelserne i vindmøllecirkulæret og bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, kan de efterfølgende komme i konflikt med samme bestemmelser, såfremt reglerne i planloven om retten til at opføre nye boliger udnyttes. Planloven åbner mulighed for etablering af nye boliger uden landzonetilladelse i forskellige situationer. a. Boliger der er erhvervsmæssigt nødvendige Efter planlovens 36, stk. 1 nr. 3 kan der opføres eller indrettes boliger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. b. Medhjælper- og aftægtsboliger Efter planlovens 36, stk. 1 nr. 12 kan der uden forudgående landzonetilladelse opføres eller indrettes i eksisterende bebyggelse en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. Etablering af medhjælper- og aftægtsboliger, som opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal, kræver dog landzonetilladelse for så vidt angår beliggenheden og udformningen jf. Planlovens 36, stk 2. c. Boliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger Efter planlovens 37 kan der uden landzonetilladelse indrettes én bolig i bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom. 16 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

17 Muligheden for uden landzonetilladelse at opføre eller indrette en medhjælperbolig, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendig, en aftægtsbolig og en bolig i overflødiggjorte landbrugsbygninger (b og c) blev gennemført med ændringen af planloven i Hvis der opføres en sådan bolig tæt på en eksisterende vindmølle, kan det umiddelbart bringe møllen i konflikt med både afstandskravet i vindmøllecirkulæret og støjgrænseværdierne i vindmøllebekendtgørelsen. Naturstyrelsen kender ikke til konkrete sager, hvor etablering af en bolig har begrænset udnyttelsen af en produktionsvindmølle eller en produktionsvindmøllepark I forbindelse med planlægningen for det nationale testcenter i Østerild blev Miljøministeriet opmærksom på problemstillingen i forhold til testcentret, og der blev derfor i anlægslovens 22, stk. 4 indført en regulering, så beboelse, der efterfølgende etableres inden for støjkonsekvensområdet, er uden betydning for vurdering af støj fra testcenteret efter reglerne om støj fra vindmøller. Ved revisionen af vindmøllebekendtgørelsen (støj fra vindmøller) er der i 7 taget højde for denne problemstilling i forhold til forsøgsmøller. Miljøministeriet har i høringsnotatet til vindmøllebekendtgørelsen tilkendegivet, at ministeriet vil overveje, om der er andre anvendelsesformer end testmøller, der har brug for løsning af tilsvarende problemstillinger. Arbejdsgruppen anbefaler at kommuner gennem planlægningen arbejder for at fremme situationer, hvor der skabes mulighed for at udvide udpegede vindmølleområder at det i forbindelse med revisionen af vejledningen til vindmøllecirkulæret indarbejdes, at muligheden for brug af frivilligt opkøb, men også ekspropriation af boliger kan indgå i kommunernes arbejde med at finde nye områder til vindmøller at det herunder tydeligere fremgår, at der kan planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end mindsteafstanden i vindmøllecirkulæret og vejledningen, såfremt nabobeboelsen forudsættes nedlagt i planen at Miljøministeriet udarbejder en tjekliste, som bl.a. grundigt belyser mulige konsekvenser for såvel boligejer som projektejer, herunder de skattemæssige forhold i forbindelse med en endelig aftale om frivilligt opkøb og vedtagelse af lokalplan og VVM de overvejelser og processkridt, kommunen, en privat projektudvikler m.v. kan gøre sig i forbindelse med frivilligt opkøb af boliger eller en ekspropriationsproces, herunder konsekvenser for berørte parter i forbindelse med ekspropriation at der etableres en opkøbsordning, som giver kommunerne bedre muligheder for at planlægge udbygning med vindmøller, eksempelvis gennem etablering af en pulje/garantiordning. Der er ikke taget stilling til finansieringen af en eventuel pulje/ garantiordning at problemstillingen med etablering af en bolig, som kan begrænse en produktionsvindmølle, eller en produktionsvindmølleparks udnyttelse løses. Analyser og vurdering af problemstillinger og mulige konflikter belyses i den forbindelse. Energistyrelsen, Naturstyrelsen og KL anbefaler, at der i forbindelse med stillingtagen til finansiering af en eventuel pulje/garantiordning også tages stilling til i hvilket omfang, opstiller skal bidrage til finansieringen af en sådan pulje/garantiordning. Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening kan ikke støtte Energistyrelsens og Naturstyrelsens anbefaling om en specifik finansiering af evt. opkøbsordning. Arbejdsgruppen har drøftet finansiering af en sådan ordning i flere omgange, men har ikke kunnet enes om en sådan. Derfor enedes arbejdsgruppen om ikke at pege på bestemte finansieringsformer eller konkret model for evt. opkøbsordning. Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening finder, at det er et politisk spørgsmål, hvordan dette evt. gøres. Anbefalingen afspejler således ikke, arbejdsgruppens enighed om at lade finansieringsspørgsmål stå åbent for en politisk drøftelse og beslutning. Anbefalingen af- Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 17

18 spejler heller ikke, at ønsket om en opkøbsordning er udsprunget af en offentlig og ikke privat interesse. 18 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

19 7. Natur- og landskabsinteresser i planlægningen I dette afsnit beskrives muligheder og begrænsninger for opstilling af vindmøller i forhold til de forskellige natur- og landskabsinteresser i planlægningen. Det er interesser, hvor der i nogle sammenhænge skal ske en afvejning af interesserne i forhold til de andre samfundsmæssige hensyn, som udbygning med vindmøller indebærer. I andre sammenhænge er beskyttelseshensynet så vigtigt, at det kommer før vindmølleinteresser. Endelig er der sammenhænge, hvor lovgivningen og tilhørende praksis er så restriktiv, at det ikke er foreneligt med opsætning af vindmøller. Der henvises til bilag 2. Kommunerne bliver som følge af et kommende cirkulære fra Miljøministeriet (Udkast til cirkulære har været i offentlig høring frem til 14. maj 2012) forpligtet til at indberette deres kommuneplanretningslinjer til Plansystem.dk, herunder blandt andet værdfulde landskaber, sammen med nye kommuneplaner og kommuneplantillæg (Cirkulære om det digitale planregister Plansystem DK). Den 1. juli 2013 skal alle retningslinjer være indberettet. Alle temaer, som stilles til rådighed i Plansystem.dk, vil også kunne vises i Arealinfo.dk. Der henvises til kapitel 13 om GIS redskaber. 7.1 Perspektiver om fremtidens placeringsmuligheder for vindmøller Arbejdsgruppen om vindmøller har været præsenteret for nogle perspektiver for placering af vindmøller i fremtiden som del af et indlæg fra Arkitekt Dan Borgen Hasløv om Kulturmiljø og landskab - et historisk og fremadrettet perspektiv. Her fremlagde han følgende fokusområder for fremtidens vindmølleplaceringer: - symbol placeringer som f.eks. vartegn for byer eller anlæg, - nyttige placeringer ved store industrielle anlæg, - naboløse steder, som dog ofte også vil indeholde områder med store natur- og bevaringsinteresser. Endvidere pegede Dan Borgen Hasløv på, at det kunne overvejes at udnytte potentialet langs store infrastrukturanlæg (motorveje), i højere grad at skabe naboløse områder og endeligt at indtænke placering af vindmøller som en integreret del af naturgenopretnings- og klimatilpasningsprojekter. Dan Borgen Hasløv fremhævede en række vellykkede eksempler på placering af meget store møller som landmarks langs motorveje i bl.a. Belgien, og at der er tyske erfaringer med placering af møller meget tæt ved motorvejene. Afslutningsvist opstilledes en vision for vindmølleplanlægningen, der bl.a. efterlyser Iderige opstillinger med et stærkt landskabssyn og bæredygtig tilgang og En udviklingsproces der giver en reel og diskuterbar sammenhæng med landskabssyn og æstetik. Nærværende rapport baserer sig på konklusionerne og anbefalingerne fra Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land, Udvalget bag rapporten fra 2007 drøftede Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land 19

20 blandt andet henholdsvis statens og kommunernes rolle i lyset af behovet for ændringer af eksisterende anbefalinger og nye redskaber i planlægningen. Overordnet set skelnede udvalget mellem to forskellige udbygningsmodeller på vindenergiområdet. Den ene model, Udbygningsmodel 1, er udtryk for en spredningsmodel, hvor vindmøllerne er opstillet i hele landet, og de fleste er opstillet i mindre grupper. Den anden model, Udbygningsmodel 2, lægger vægt på en koncentration af vindmøllerne på færre vindrige placeringer med flere møller i en gruppe. Planlægningsudvalget anbefalede blandt andet, at den fremtidige udbygning med vindmøller på land tager udgangspunkt i en kombination af de to udbygningsmodeller, og anbefalede en model, som sikrer den mest effektive udnyttelse af de valgte områder ved samtidig at skabe en koncentration af møller i grupper, hvor det er muligt. Udvalget anbefalede derudover, at opstilling af enkeltstående møller kun bør foregå i områder, der ikke kan bære flere møller, dvs. eksempelvis ud fra landskabelige årsager, hvor det ikke var muligt at opstille flere møller. Planlægningsudvalgets anbefalinger er ikke egentlige krav til kommunernes planlægning, idet der ikke er krav i vindmøllecirkulæret om, at vindmøller opstilles i grupper. 7.2 Lavbundsarealer, herunder vådområder Vindmøller kan opstilles i lavbundsområder, herunder vådområder, under hensyntagen til en eventuel fremtidig naturgenopretning og forudsat at der ikke er andre hensyn, der taler imod. En udpegning i kommuneplanen som et potentielt kombineret vindmølle- og vådområde kræver dog, at der forud for etablering af projektet er taget stilling til en række problemstillinger. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå en situation, hvor der er givet tilladelse til en plan eller projekt, og hvor der ved tilladelsens tilblivelse ikke er konstateret rastende eller ynglende bilag IV-arter i området, f.eks. flagermus, men hvor der ved projektets igangsættelse alligevel viser sig at være bilag IV-arter i området. Her kan Naturstyrelsen som tilsynsmyndighed for forbuddet efter Naturbeskyttelseslovens 29a have pligt til at gribe ind og stoppe projektet mhp at sætte en ny undersøgelse af bilag IV-arter i gang (se nærmere i bilag 2) Blandt de tekniske problemstillinger skal det bemærkes, at opstilling af vindmøller på lavbundsarealer blandt andet vil kræve, at der på de pågældende arealer er taget hensyn til særlige funderingsforhold samt adgangsveje, så det er muligt at gennemføre service og vedligehold, udskiftning af mølledele eller lignende uden at kompromittere naturbeskyttelsesinteresserne. Dertil kommer hensyn til de landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser, der er gældende for det pågældende område, og som også vil blive vurderet i forbindelse med en konsekvensvurdering og VVM redegørelse, jf. bl.a. nedenfor under kapitel 8. Endvidere er der en række vilkår, som skal opfyldes i forbindelse med EU-tilskud til etablering af vådområder. Det gælder fx krav om omkostnings- og arealeffektivitet, som betyder, at eventuelle ekstraomkostninger til etablering af vindmøller i eksisterende og kommende vådområder forudsættes afholdt så vådområdets omkostnings- eller arealeffektivitet ikke påvirkes nævneværdigt. Er etableringen af vådområderne ikke omkostnings- eller arealeffektiv i forhold til vandrensning, vil vådområdeprojekterne ikke kunne opnå tilsagn om de statslige tilskud, der søges opnået som EUrefusion gennem Landdistriktsprogrammet. 20 Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Den rigtige vindkraftpolitik

Den rigtige vindkraftpolitik 15. oktober 2010 Den rigtige vindkraftpolitik Vindkraft er en af de helt afgørende teknologier i omstillingen af den danske energiforsyning væk fra afhængigheden af fossile og importerede brændsler. En

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere