Indhold. Vejledning til FMK-online Indledning Definition af begreber Adgang til FMK-online... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4"

Transkript

1 National Sundheds-it Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online Indledning Definition af begreber Adgang til FMK-online Adgang via internettet NemID medarbejdersignatur Forudsætning for opslag på FMK Opslag på FMK-online Medicinoplysninger Løse recepter Aktuelle lægemiddelordinationer Privatmarkerede lægemiddelordinationer Ikoner Pauserede ordinationer Privatmarkerede ordinationer Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer Opret lægemiddelordination Opret ny ordination Opret ordination på baggrund af recept (Assisteret oprettelse) Seponering Afstem medicinkortet Recepter Opret recept Tilknyt recepter til aktuel lægemiddelordination Receptdetaljer (inkl. udleveringer) Sortering af recepter Opret recept til personer uden cpr. nr Opret recept til brug i egen praksis Suspendering / aktivering Status for medicinkortet Suspendering Frigivelse /gensuspendering Effektuering/udlevering...26

2 2/ Sortering Dosisdispensering Print medicinoplysninger Vaccinationsoplysninger Opret vaccination Ikoner Tilskudsansøgning Bemyndigelse af medhjælp Oversigt over bemyndigede medhjælpere Borgeres adgang til FMK

3 Vejledning til FMK-online 3/ Indledning FMK-online er en national webløsning, hvor der er adgang for sundhedsfaglige og borgere. FMK-online indeholder følgende: Medicinoplysninger Vaccinationsoplysninger Tilskudsansøgninger Oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen Bemyndigelsesregisteret 1.1 Definition af begreber Medicinoplysninger: Fælles Medicinkort er en central database hos National Sundheds-it, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og indløste papirrecepter igennem de seneste to år, samt en liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer (med tilhørende recepter og effektueringer). Når FMK er fuldt implementeret, vil både borgeren, læger, vagtlæger, tandlæger og andre relevante sundhedspersoner, som har borgeren i behandling, have adgang til opdaterede medicinoplysninger. Aktuelle lægemiddelordinationer på FMK: En liste over de lægemidler, borgeren aktuelt er i behandling med og som er planlagt for borgeren. Løse recepter på FMK: En løs recept er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK. Løse recepter på FMK er således en oversigt over de af borgerens elektroniske recepter og indløste papirrecepter fra de seneste to år, som ikke er knyttet til en aktuel lægemiddelordination. Privatmarkeret: En Lægemiddelordination eller en vaccination kan være privatmarkeret, der er skjult for andre end borgeren selv. Det vil dog fremgå tydeligt, at der findes privatmarkerede lægemiddelordinationer eller vaccinationer. Effektuering på FMK: Udlevering eller administration af medicin til borgeren f.eks. hos lægen, på sygehuset eller på apoteket. Vaccinationer: Alle vaccinationer der er afregnet med Sygesikringen siden 1996 findes på FMK. Vaccinationer kan være oprettet af borgeren selv eller af den sundhedsperson, der har givet vaccinationen. 3

4 4/ Adgang til FMK-online Adgang via internettet Man kan få adgang til FMK via eller NemID medarbejdersignatur Adgang til FMK forudsætter brug af en NemID medarbejdersignatur med tilknyttet cprnummer. NemID medarbejdersignatur kan bestilles på Der er også adgang for læger med brug af privat NemID Forudsætning for opslag på FMK Sundhedsfaglige personer er berettiget til at indhente oplysninger på en borgers FMK, såfremt: man har borgeren i aktuel behandling, oplysningerne er nødvendige af hensyn til behandlingen, og oplysningerne skal anvendes med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens lægemiddelanvendelse Eller man har: indhentet informeret samtykke fra borgeren Uberettiget indhentning, videregivelse og/eller udnyttelse af oplysninger er strafbart i henhold til sundhedsloven. Alle opslag på FMK logges i borgerens Min Log opslag på FMK-online Angiv dit nuværende arbejdssted med SKS-kode(sygehuse), ydernummer, kommune eller andet. Vælg fra listen, der fremkommer, og tryk Enter eller klik på Fortsæt Ved andet skal arbejdssted indtastes manuelt. 4

5 5/ Fremsøg en borgers medicinkort Opret recept på borger UDEN cpr.nr eller opret recept til brug i praksis. Opret/rediger/slet bemyndigelse (medhjælpere) eller se medhjælpslog. Se oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen Opret tilskudsansøgning eller se allerede ansøgte tilskud 2.0 Medicinoplysninger Medicinoplysningerne indeholder information om: aktuelle lægemiddelordinationer med evt. tilhørende recepter og effektueringer, herunder eventuelle privatmarkerede lægemiddelordinationer løse recepter fra de seneste to år En borgers FMK vil indeholde en oversigt over alle elektroniske recepter samt indløste papir- og telefonrecepter igennem de seneste to år. Desuden vil borgerens FMK indeholde oplysninger om vedkommendes aktuelle lægemiddelordinationer (inkl. tilhørende recepter og effektueringer), når en læge har opdateret borgerens FMK med disse oplysninger. 5

6 2.1 Løse recepter FMK indeholder oplysninger om de seneste to års recepter hentet fra receptserveren: de recepter, som er sendt elektronisk til apoteker i Danmark de recepter, som er ekspederet på apoteker i Danmark (dog undtaget sygehusapoteker) De af borgerens recepter, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK, fremgår under løse recepter på FMK. En løs recept forsvinder automatisk fra FMK to år efter oprettelse. Når ordinerende læger har taget FMK i brug og udsteder recepter på baggrund af aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, vil disse recepter automatisk være tilknyttet den aktuelle lægemiddelordination på FMK i stedet for at fremgå under løse recepter. 2.2 Aktuelle lægemiddelordinationer Aktuelle lægemiddelordinationer på FMK vil på sigt afspejle borgerens aktuelle medicinering. Indtil FMK er fuldt implementeret, skal man være ekstra opmærksom på, om de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, viser det fulde billede af borgerens aktuelle medicinering. Efterhånden som de læger, der har borgeren i behandling, tager FMK i brug og opdaterer FMK ved ændringer i borgerens medicinering, vil borgerens komplette aktuelle og planlagte medicinering fremgå under Aktuelle lægemiddelordinationer. På FMK indikerer en lægemiddelordination uden slutdato, at borgeren er i fast/varig behandling med lægemidlet. Pauserede lægemiddelordinationer indgår i listen med borgerens aktuelle lægemiddelordinationer Privatmarkerede lægemiddelordinationer Hvis en borger ønsker at få skjult en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer eller vaccinationer for sundhedspersoner, kan borgeren bede en læge om at få ordinationen/vaccinationen privatmarkeret. Når andre sundhedspersoner herefter slår op på borgerens medicinkort på FMK, vil den privatmarkerede lægemiddelordination/vaccination ikke fremgå. Derimod vil det fremgå tydeligt, at der af hensyn til borgerens privatliv er lægemiddelordinationer/vaccinationer, der er privatmarkeret. På FMK-online fremgår det øverst i listen over aktuelle lægemiddelordinationer, hvis borgeren har privatmarkerede ordinationer: 6/36 Privatmarkerede lægemiddelordinationer markeres med et hængelås -symbol 6

7 Hvis en bruger ønsker at se privatmarkerede lægemiddelordinationer kan det ske på to måder: borgeren giver samtykke hertil brugeren gør brug af værdispringsreglen (Sundhedsloven 42: Læger kan indhente oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten) 7/36 Hvis man tager adgang til privatmarkerede lægemiddelordinationer skal det angives, om det er på baggrund af samtykke eller ved brug af værdispringsreglen. 2.3 Ikoner Pauserede ordinationer På FMK-online vises pauserede ordinationer således: Pauserede lægemiddelordinationer vises med grå skriftfarve og markeres med et pause -symbol Privatmarkerede ordinationer Privatmarkerede ordinationer, man har adgang til at se, vises med hængelås. 7

8 8/36 Hvis der ikke er givet samtykke til at se ordination, vises det øverst i medicinoversigten Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer Såfremt en aktuel lægemiddelordination har en behandlingsstartdato eller en doseringsstartdato, der ligger ud i fremtiden, vil Pil til højre vises. Hvis musen holdes over pilen, vil teksten i tooltip et beskrive hvilken dato, der er på den aktuelle lægemiddelordination i fremtiden. På FMK-online vises ordinationer, der har en divergens mellem doseringsstart- og slutdato, som er forskellig fra behandlingsstart- og slutdato således: Ordinationer der har en doseringsstartdato, som ligger frem i tiden markeres med et pil til højre -symbol 2.4 Opret lægemiddelordination Opret ny ordination Ordinationer der har en doseringsslutdato, som er passeret, men behandlingsslutdato der endnu ikke er passeret, vises med et pil til venstre symbol. Lægemiddelordinationer på FMK kan oprettes som en ny ordination eller på baggrund af en løs recept (assisteret oprettelse, se nedenfor). Hvis man ønsker at oprette en ny ordination klikkes på opret ordination. 8

9 Udfyld rubrikkerne med: Lægemiddelnavn Administrationsvej Indikation 9/36 Behandlingstid hvis behandlingen er fast, skal behandlingsslut ikke angives. Hvis behandlingen derimod har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlingsslutdato. Hvis behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan man angive dette i varighed. Når behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde under borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Dosering: kan angives ud fra liste over doseringsforslag til det valgte præparat kan angives som struktureret dosering 9

10 10/36 kan angives som struktureret dosering eller hvis det drejer sig om en PN ordination, sættes flueben i PN (efter behov). Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden registreres det ved at sætte flueben i doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode. Ved markering i feltet doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode, foldes en større rubrik ud (se nedenfor). Hvis doseringsperioden afviger fra behandlingsperioden udfyldes følgende detaljer: dosering start, varighed og dosering slut Dosering kan angives som fritekst (Doseringstypen skal samtidig angives) 10

11 Dosering kan angives som efter skema i lokalt system (doseringstypen skal samtidig angives) 11/36 Medicintilskud Recept Detaljer på en eksisterende ordination Det er muligt at se detaljer og ændre en ordination ved at folde ordinationen ud. Det gør man ved at klikke på pilen yderst til højre. 11

12 12/36 Når man folder ordinationen ud, findes mulighed for at ændre en gældende ordination, udstede recepter eller registrere en effektuering. Man kan ligeledes pausere og seponere en ordination. Endeligt kan man ansøge om medicintilskud Opret ordination på baggrund af recept (Assisteret oprettelse) Ønsker man at oprette en aktuel lægemiddelordination på baggrund af en løs recept, foretages en assisteret oprettelse. Klik på pilen til højre på det ønskede præparat. Når recepten er foldet ud, findes flere detaljer om den pågældende receptordination. Klik på assisteret oprettelse. Herefter udfyldes detaljer på recepten. 12

13 13/ Seponering Lægemiddelordinationer der tidligere har været aktuelle lægemiddelordinationer på FMK vil, når de er seponeret eller når behandlingsslutdato er overskredet, vises under fanebladet Afsluttede lægemiddelordinationer. 13

14 14/36 Detaljer om den seponerede lægemiddelordination vises ved at klikke på pilen til højre i linjen for ordinationen. Oplysning om navn på lægen, der har seponeret ordination og dato for seponering findes under detaljer. Oplysningerne om lægen og seponeringsdato findes kun, hvis ordination er seponeret og ikke hvis behandlingsslutdato er overskredet. Hvis man ved en fejl har seponeret en lægemiddelordination, kan seponering fortrydes ved at klikke på fortryd seponering. Fortryd seponering er dog kun muligt inden for 24 timer efter, at seponering er valgt. 14

15 15/36 Hvis seponering af en aktuel ordination ønskes, åbnes ordination. Herefter vælges seponér. Vælg ja, hvis seponering ønskes. 15

16 16/36 Ved seponering af ordination med åben recept tilknyttet, vil man samtidig blive anmodet om, at annullere åbne recepter. Vælg fortsæt hvis recepter skal annulleres. Annullering betyder, at der ikke længere kan afhentes medicin på den pågældende recept. Vælg seponér uden annullering, hvis ikke recepter skal annulleres. Man skal i så fald være opmærksom på, at borgeren efterfølgende kan afhente medicin på recepten, selvom ordinationen ikke fremgår på FMK. 16

17 2.4.4 Afstem medicinkortet 17/36 Når man har angivet alle borgerens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK under fanebladet Aktuelle lægemiddelordinationer og der ikke eksisterer løse recepter, som er aktuelle, kan man angive, at medicinkortet er afstemt. På den måde kan andre der behandler borgeren se, at borgerens samlede medicinering er gennemgået den pågældende dato og tidspunkt. Efter der er klikket på afstem, får du mulighed for at fortryde eller fortsætte afstemning. Selvom medicinkort er afstemt, vil de løse recepter stadig fremgå på siden, men ikke på udskriftet. 17

18 For overskuelighedens skyld kan man markere en løs recept som uaktuel. 18/36 Når man markere en løs recept ikke aktuel, vil den ikke blive vist under løse recepter mere. Man skal være opmærksom på, at løse recepter, der markeres ikke aktuelle bør annulleres, så der ikke længere kan afhentes medicin på recepten. Hvis ikke recepten annulleres, kan borgeren afhente medicin på apoteket uden at det fremgår tydeligt af FMK. 2.5 Recepter Når man udsteder elektroniske recepter på baggrund af en aktuel lægemiddelordination, vil recepten senere kunne findes på receptfanebladet under den pågældende ordination. En elektronisk recept, der udstedes uden om FMK, vil optræde som en løs recept uden tilknytning til en aktuel lægemiddelordination. En indløst papir- eller telefonrecept vil ligeledes optræde som en løs recept uden tilknytning til en aktuel lægemiddelordination. Der kan forekomme løse recepter på lægemiddelordinationer, der allerede er oprettet på FMK, hvis recepten er udstedt uden om FMK Opret recept Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen i højre side af ordinationen. 18

19 Herefter vælges recept nederst i detaljeoversigt. 19/36 Udfyld herefter relevante informationer i felterne. Vælg pakning og iterationer. Hvis recepten skal sendes til et bestemt apotek skal dette vælges. 19

20 20/36 Hvis der allerede findes åbne recepter på lægemiddelordinationen, vil der komme advarsel med, om der stadig ønskes oprettet en ny recept Tilknyt recepter til aktuel lægemiddelordination Hvis der findes en løs recept, der skal tilknyttes en aktuel lægemiddelordination, kan man markere recepten, ved et enkelt klik. Herefter holder man musen nede og flytter recepten op til den relevante lægemiddelordination Receptdetaljer (inkl. udleveringer) Antallet og datoen for udleveringer af lægemidlet på en recept findes under detaljerne i den pågældende recept. Vælg først lægemiddelordinationens detaljer og klik derpå på recepter. Ved klik på pilen i højre side vises receptens detaljer, herunder de udleveringer på apotek, der har fundet sted. Detaljer om recepten kan findes ved at klikke på den sorte pil til højre for ordinationen (rød markering). Genudleveringsinformationer findes i højre kolonne (grøn markering). Informationer om konkrete udleveringer findes nederst i højre hjørne (blå markering). 20

21 2.5.4 Sortering af recepter 21/36 Som udgangspunkt vises under overskriften Recepter, nederst på medicinkortet, altid aktuelle løse recepter. Dvs. løse recepter som tidligere er markeret ikke aktuelle vises ikke som udgangspunkt. Hvis man også ønsker at se løse recepter, som er markeret ikke aktuelle, skal man fjerne fluebenet i vis kun aktuelle. Se alle recepter uanset om de er løse eller tilknyttede. Ved at sætte fluebenet i Vis alle recepter kan man få overblik over alle borgerens recepter. Der er som udgangspunkt sat et ekstra flueben i Vis kun åbne. Det er valgt at der kun vises de recepter, hvor der stadig kan ske udlevering på apotek. Ved at fjerne fluebenet i Vis kun åbne får man en samlet overblik over alle borgerens recepter igennem de seneste to år. Det er således en oversigt over alle løse recepter OG alle tilknyttede recepter. Hvis der er forskel på receptdetaljerne og den aktuelle lægemiddelordination, vises det med rød skrift. 21

22 22/36 Hvis recepten er tilknyttet en aktuel lægemiddelordinationen vises det således: Hvis recepten er tilknyttet en seponeret lægemiddelordination vises det således: Hvis der er tale om en løs recept vises det således: Listen over recepter kan sorteres på 3 måder: Vis recepter uden gruppering, gruppér recepter på indholdsstof eller gruppér recepter på lægemiddelordination. Som udgangspunkt er grupper på lægemiddelordination forvalgt. Vis recepter uden gruppering: Her vises recepterne i datoorden De nyeste vises først. Der kan ligeledes sorteres efter brugerens ønsker. Grupper recepter på indholdsstof: Her vises recepterne sorteret efter indholdsstoffet. 22

23 2.5.5 Opret recept til personer uden cpr. nr. 23/36 På FMK-online kan man udstede recepter til personer uden cpr. nr. Baggrunden er, at man skal kunne udstede alle recepter på lægemidler fra taksten igennem FMK. Har man behov for at udskrive recept til person uden CPR-nr. vælges recept til person uden CPR-nr. Der skal udfyldes relevant information omkring personen uden cpr. nr. Herefter skal detaljerne omkring ordinationen udfyldes i samme skærmbillede. Der skal vælges et navngivet apotek og ikke receptserver Opret recept til brug i egen praksis Hvis man har behov for lægemidler til brug i egen praksis, kan der oprettes recepter via FMK-online. Ved behov for at udskrive recepter til brug i praksis vælges recept til brug i praksis. 23

24 24/36 Udfyld detaljer om det ønskede lægemiddel. Udfyld detaljer om leveringsmåde og adresse. Levering: Vælg send samme dag, send pr. post eller afhentes på apotek. Apotek: Man skal vælge et konkret apotek for at få det tilsendt. Man kan ikke vælge Receptserver. 2.6 Suspendering / aktivering Status for medicinkortet Under Status for medicinkortet kan man finde oplysninger om medicinkortets status og hvem der senest har ændret medicinkortet. Medicinkortet kan have status aktivt eller suspenderet Suspendering Når en borger bliver indlagt på sygehuset suspenderer sygehusafdelingen FMK. Når kortet er suspenderet betyder det, at borgerens medicinering føres i et lokalt system og oplysningerne på FMK er derfor ikke nødvendigvis retvisende. Når borgeren er indlagt og den aktuelle medicinering føres i det lokale medicinmodul, suspenderes medicinkortet. 24

25 25/36 Når man har klikket på suspender skal man endnu engang tilkendegive, at man ønsker at suspendere medicinkortet. Når man suspenderer medicinkoret skal man samtidig huske, at kortet skal opdateres og aktiveres, når borgeren udskrives igen. Under Mere findes flere detaljer om den organisation eller person, der har suspenderet medicinkortet. Man kan godt arbejde på et suspenderet medicinkort. Man skal dog være opmærksom på, at kortet ikke nødvendigvis er retvisende og borgeren derfor kan være i en anden aktuel behandling Frigivelse /gensuspendering Ved udskrivelsen skal medicinkortet opdateres med den aktuelle medicinering og efterfølgende aktiveres (afsuspenderes). Herefter vil FMK igen være retvisende, så andre behandlere og borgeren selv, kan se den aktuelle medicinering på FMK. Når man har opdateret medicinkortet og vil aktivere (afsuspendere) FMK, skal man klikke på Aktiver knappen under Status for medicinkort. Hvis borgeren stadig er indlagt, men behandlingsansvaret flyttes, kan man overtage suspenderingen ved at klikke på Gensuspendér. 25

26 26/ Effektuering/udlevering Hvis man indgiver (administrerer) eller udleverer et lægemiddel til borgeren, skal det registreres på FMK. Når man ønsker at registrere en indgivelse eller udlevering, skal man klikke på den sorte pil til højre for den pågældende ordination. Under detaljer på ordinationen skal man klikke på knappen Effektuer. Dato og tidspunkt for indgivelsen/udleveringen angives. Der angives ligeledes hvor meget der er indgivet/ udleveret. Klik derefter på Opret. 26

27 27/ Sortering Man kan sortere de aktuelle ordinationer eller de løse recepter ud fra forskellige parametre. Lægemiddelordinationerne kan sorteres ud fra de parametre, som er angivet i den mørkeblå bjælke. Kolonnen der er sorteret ud fra, er orange. Der sorteres ud fra den givne parameter ved at klikke på kolonneoverskriften. 2.9 Dosisdispensering I øjeblikket fremgår det kun på receptniveau, om en borger får dosisdispenseret medicin. Hvis borgeren har fået dosisdispenseret medicin, vil der øverst på medicinkortet stå, hvornår der senest er udleveret dosismedicin og fra hvilket apotek dette er sket fra Print medicinoplysninger Borgere og sundhedsprofessionelle har mulighed for at printe medicinkortet. Alle aktuelle lægemiddelordinationer og alle de løse recepter, vil komme med i printet. Hvis man ønsker at printe medicinkortet ud, klikkes på ikonet for print(rød markering). Når der er foretaget medicinafstemning, vil kun løse recepter eller udleveringer på løse recepter efter medicinafstemningsdatoen samt aktuelle ordinationer komme med på_printet. Er der endnu ikke foretaget registrering af medicinafstemning på FMK, vil alle løse recepter samt aktuelle ordinationer komme med på printet. Vær opmærksom på, at man alene kan anvendeprintikonet i fmk-online. Man skal således ikke anvende browserens print ikon. 27

28 28/ Vaccinationsoplysninger Det danske vaccinationsregister, DDV, er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersoner og borgere adgang til et fælles vaccinationskort. Med vaccinationskortet via FMK får relevante sundhedspersoner adgang til at se og opdatere borgerens aktuelle vaccinationsstatus. Borgeren selv har også mulighed for at se og registrere vaccinationer i deres vaccinationskort via Vaccinationsregisteret via FMK indeholder som udgangspunkt informationer om børnevaccinationer givet fra 1996 og receptinformationer om vacciner købt på recept siden Opret vaccination For at tilgå det elektroniske vaccinationskort, vælger man fanebladet vaccinationer på den enkelte borger. For at oprette ny vaccination vælges Opret ny vaccination. For at oprette tidligere vaccination vælg Registrer tidligere vaccination. Her har borgeren selv mulighed for at oprette vaccinationer, som vedkommende tidligere har fået. Registrerede vaccinationer står øverst i billedet. Nederst kan der være registreret en eller flere anbefalede vaccinationer. 28

29 29/36 Detaljer på en eksisterende vaccination Man kan finde detaljer og mulighed for ændring af vaccination ved at folde vaccinationen ud. Klik da på ikon yderst til højre (se rød markering). Når ordinationen er foldet ud vises detaljer om vaccinationen. Vælg Rediger hvis der er ændringer til den registrerede vaccination. Når Rediger er valgt, har man mulighed for at slette vaccination. 29

30 30/ Ikoner 30

31 31/ Tilskudsansøgning Det er muligt at håndtere tilskudsansøgninger via fmk-online. Man kan se antal sager, der afventer svar på anmodning om yderligere oplysninger, Se tilskudssager/deres status samt besvare Sundhedsstyrelsens anmodning om yderligere oplysninger. For nærmere vejledning henvises til Vejledning til ansøgning om medicintilskud via fmkonline.dk der forefindes på Bemyndigelse af medhjælp Autoriserede sundhedspersoner kan, ifølge vejledning nr. 115 af 11/12/2009 fra Sundhedsstyrelsen, uddelegere forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Medhjælperen oprettes på FMK-online under Administrér medhjælpere. Klik Vis bemyndigelser for at oprette medhjælperen til at arbejde i FMK. Her kan man tilføje nye bemyndigelser eller se, hvilke personer der er bemyndiget af brugeren. Tilføj eller slet medhjælper Her kan brugeren oprette medhjælpere. Klik på Tilføje medhjælper bemyndigelser. 31

32 32/36 For læger For sygeplejersker: Skriv medhjælpens cpr.nr. og vælg system (FMK(medicin), DDV(vaccinationer) eller TAS(tilskudsansøgninger)), som medhjælpen skal have bemyndigelse til. HUSK at oprette medhjælpen i alle relevante systemer. Når man har valgt, hvilket system medhjælpen skal have bemyndigelse til, fremkommer de rettigheder, som medhjælpen efterfølgende vil få tildelt. Der kan differentieres mellem de forskellige rettigheder. HUSK at afslutte registreringen med at klikke på Opret. 32

33 33/36 Bemyndigelse til andre CVR-numre: Hvis medhjælpen skal have adgang til FMK for andre CVR-numre end det som er opgivet, skal man fjerne fluebenet (se blå pil). Begræns medhjælpens rettigheder: Medhjælpen vil få de rettigheder som er markeret med et flueben. Hvis man fjerner et flueben fjernes rettigheden for medhjælpen. Fælles Medicinkort (FMK): 33

34 34/36 Det Danske Vaccinationsregister (DDV): Tilskudsansøgninger (TAS): 5.1 Oversigt over bemyndigede medhjælpere Se en samlet oversigt over de medhjælpere som er bemyndiget til at arbejde på vegne af brugeren: 34

35 35/36 Nederst i skærmbilledet kan brugeren se en samlet liste over de personer, vedkommende har bemyndiget til kunne arbejde på vegne af brugeren. Logoplysninger på medhjælpere: Lægen kan følge medhjælpernes opslag på FMK ved at klikke på Medhjælpslog. Herefter vises en samlet oversigt over samtlige medhjælperes opslag på FMK. Vedligeholdelse af bemyndigelser til FMK, TAS og DDV for medhjælpere Det er vigtigt at brugeren til enhver tid sikrer sig, at listen af bemyndigede medhjælpere er ajour. Når en medhjælper ikke længere skal være bemyndiget af den pågældende person, f.eks. i forbindelse med jobskifte eller lign., skal medhjælpen fjernes fra listen. Medhjælpen vil derefter ikke kunne få adgang til FMK, DDV eller TAS, som bemyndiget medhjælp og derved ikke længere kunne handle på vegne af den bemyndigende person. Det foregår i samme menupunkt som selve tilføj medhjælperbemyndigelser. Klik på krydset til højre for den medhjælp, som skal have fjernes sine rettigheder, som medhjælp for brugeren. 35

36 36/36 Herefter skal lægen bekræfte at medhjælpen ikke længere skal være bemyndiget som lægens medhjælp. 6.0 Borgeres adgang til FMK Borgere kan se deres eget medicinkort på hvor de også kan se, hvornår der er foretaget opslag på deres medicinkort og af hvem. Borgeren kan ikke selv ændre i oplysningerne på FMK. Hvis medicinoplysningerne på FMK ikke er korrekte, bør borgeren henvende sig til den behandlende læge og få rettet oplysningerne, så FMK afspejler den aktuelle medicinering. 36

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.86.03 EG A/S Albert Ginges Vej 0 9800 Hjørring Dusager 5 800 Aarhus N Lautrupvang 750 Ballerup Telefon: 70 3 Telefon Service Desk: 7 60 6 0 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af bemyndigelser til FMK, DDV og TAS (Registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige personer)

Vejledning til oprettelse af bemyndigelser til FMK, DDV og TAS (Registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige personer) Vejledning til oprettelse af bemyndigelser til FMK, DDV og TAS (Registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige personer) Denne vejledning omhandler bemyndigelse ved registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015 Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV Udgave 1/11 2015 Målet med DDV er at alt sundhedspersonel skal have adgang til vaccinationsdata. DDV er bygget efter de samme principper som FMK. Via

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

NOVAX manual 2015. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Journalen... 3 Paneler i journalen... 3 Parkér patientfunktion... 3 Advarsel ved manglende diagnose... 4 Mest brugte i ydelseslisten... 6 FMK i indsæt fra journal... 6 Ændre bemærkning

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1.

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1. Fælles Medicinkort er lavet i et samarbejde mellem National Sundheds-it, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, og er den første elektroniske løsning, som bliver brugt i hele sundhedsvæsenet. National Sundheds-it

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk - en vejledning til borgere I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter samt vaccinationer.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning MedWin vagtlægesystem Brugervejledning Side 1 Brugervenlighed Der er nu udarbejdet et nyt vagtlægesystem, der kan betjene regionerne. Vi har så vidt muligt fastholdt præsentationen og brugervenligheden.

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 3.87.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere