En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF"

Transkript

1 En aktiv og ansvarlig europapolitik Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF November 2010

2 1 En aktiv og ansvarlig europapolitik En ny regering skal ikke blot finde fair løsninger på Danmarks indenrigspolitiske udfordringer. Den skal også repræsentere Danmark i Europa og genoprette Danmarks ry som en kompetent og progressiv aktør på den internationale scene. En af de første og største opgaver, der venter en ny regering, er det danske EU-formandskab i foråret Det bliver en stor opgave, men også en unik mulighed for at være med til at præge Europa. Det er derfor på sin plads at klargøre, hvad en ny regering vil i Europa, hvilke mærkesager vi vil arbejde for, når Danmark skal være formand for EU, og hvordan vi vil håndtere de danske forbehold. 1: Et aktivt Danmark i et mere fair Europa Danmarks vej til indflydelse går gennem Europa. Som et lille land med en åben økonomi bliver vi dybt påvirket af udviklingen i resten af Europa og verden. På egen hånd har vi kun en meget begrænset mulighed for at påvirke den udvikling. Men vores medlemskab af EU giver os en reel mulighed for medindflydelse på udviklingen både i Europa og i resten af verden. Vores samfund står over for store udfordringer de kommende år udfordringer som vi kun kan håndtere ved aktivt at påvirke udviklingen i Europa: - Danmark kan ikke skabe innovation, vækst og velstand, hvis resten af Europa er i økonomisk krise og taber kampen om fremtidens højteknologiske og videnstunge arbejdspladser. Derfor vil vi arbejde for at skabe betingelserne for en ansvarlig økonomisk vækst og nye job i hele Europa. - Danmark kan ikke leve i fred for international kriminalitet, hvis den hærger i resten af Europa. Derfor vil vi arbejde for at styrke EU s evne til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, terrorisme, narkohandel, børneporno, kvindehandel og hvidvaskning af penge. - Danmark kan ikke udvikle en konkurrencedygtig økonomi med en stor andel vedvarende energi, hvis resten af Europa fortsat fyrer med kul, olie og gas. Derfor vil vi arbejde for at EU s mål for CO2-reduktion i 2020 hæves til 30 % og følges op af en fælles europæisk strategi for at gennemføre EU s klimamålsætninger. - Danmark kan ikke bevare et godt og retfærdigt arbejdsmarked, hvis resten af Europa præges af social dumping og underbetaling. Derfor vil vi arbejde for ordentlige arbejdsmarkedsforhold i hele Europa, som understøtter den danske aftalemodel. - Danmark kan ikke sikre ordentlig fødevaresikkerhed og forbrugernes rettigheder, når mange af de varer, vi køber, importeres. Derfor vil vi arbejde for forbrugersikkerhed og ordentlige fødevarer i hele Europa. - Danmark kan ikke indføre sin egen, stærke regulering af kapitalmarkederne eller bekæmpe skatteunddragelse, når kapital frit flyder over grænserne. Derfor vil vi arbejde for stærkere regulering på EU-niveau, så vi undgår, at kapitalmarkederne går i selvsving og igen fører os ud i en finanskrise.

3 2 - Danmark kan ikke alene sørge for en mere retfærdig verdensorden med fair international frihandel. Derfor vil vi arbejde for, at EU på globalt plan arbejder for fair og fri international handel og for at de strandede forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen føres frem til et resultat, som især kommer de fattigste lande til gode. - Danmark kan ikke på egen hånd forhandle med de tunge globale aktører. Derfor vil vi arbejde for at styrke EU s udenrigspolitiske profil, så EU taler med én stemme over for lande som Kina og Rusland. Et EU, som ikke optræder samlet på verdensscenen, har ingen indflydelse. EU er domineret af borgerlige regeringer. Men en ny regering vil arbejde benhårdt for at skabe alliancer i Rådet og i Europa-Parlamentet for at levere konkrete forbedringer til den enkelte borger og løse de store internationale udfordringer, som påvirker os alle. Med en ny regering med deltagelse af S og SF skal Danmark igen være en aktiv og respekteret aktør i det europæiske samarbejde. Vi vil derfor gøre op med den passivitet, som har præget dansk europapolitik de sidste ni år. Vi vil ikke bare sidde med ved bordet, vi vil aktivt påvirke, hvad der diskuteres ved det bord. Samtidig er EU ikke løsningen på alt og EU skal ikke blande sig i alt. Derfor vil en ny regering med deltagelse af S og SF mere aktivt arbejde for at trække grænser for, hvad EU skal bestemme. - Nærhedsprincippet skal respekteres. Det betyder, at beslutningerne som udgangspunkt skal træffes så tæt på borgerne, som muligt. Kerneområder såsom folkeskole, børnepasning, sundhed og ældrepleje skal forblive et suverænt nationalt anliggende. - EU skal ikke diktere de nationale finanslove. Vi støtter Stabilitets- og Vækstpagten, hvor Rådet har mulighed for at give henstillinger til lande der bryder de fælles regler til skade for fællesskabet. Men finansloven skal forblive et suverænt dansk anliggende at beslutte. - EU skal understøtte det unikke danske velfærdssamfund. EU skal ikke bruges som løftestang for borgerlige politikeres forsøg på at nedbryde de sociale ordninger, vi har bygget op. - EU skal understøtte den danske arbejdsmarkedsmodel. Danmark har et effektivt, fleksibelt og fair arbejdsmarked. Det skal bevares. EU-borgere der arbejder i Danmark, skal arbejde på danske løn- og arbejdsvilkår.

4 3 2: Et kompetent og realistisk dansk formandskab i 2012 Danmark skal varetage EU-formandskabet i første halvdel af Det er første gang siden klimatopmødet i København i 2009, at den danske regering og det danske embedsværk skal lede internationale forhandlinger på allerhøjeste niveau. S og SF vil stå i spidsen for et kompetent dansk formandskab med fokus på at skabe ansvarlig vækst i Europa. Det er imidlertid vigtigt ikke at sætte urealistiske mål for formandskabet, f.eks. om totalt at afskaffe landbrugsstøtten, som Lene Espersen har foreslået. Et formandskab giver ikke fripas til at presse Danmarks foretrukne løsninger ned over hovedet på resten af Europa. Opskriften på et succesfuldt formandskab er derimod at være bevidst om de muligheder og begrænsninger, der ligger i rollen som formand. Danmark kan som formand være med til at få Europas ledere til at fokusere på de kolossale udfordringer, Europa står over for. Set fra Beijing, Delhi og Washington er Europa ved at udvikle sig til en stadig mere ubetydelig verdensdel præget af lav vækst, en aldrende befolkning, manglende innovationskraft og politisk ubeslutsomhed. Sådan behøver det ikke at være. Vi tror, at Europa kan vise resten af verden, hvordan et moderne, innovativt, demokratisk, socialt retfærdigt og klimamæssigt bæredygtigt samfund kan se ud. Hovedprioriteten for det danske formandskab er derfor at sætte ansvarlig vækst på dagsordenen i Europa. En vækst, der er økonomisk, finansiel, social og miljømæssig ansvarlig, som ikke resulterer i nye finanskriser, og som skaber job og reducerer fattigdom og ulighed i Europa. Vi ved allerede på nuværende tidspunkt, at der vil være en række meget vigtige forhandlinger på EU's dagsorden i det halvår, hvor Danmark har formandskabet. Danmarks vigtigste rolle er at være en troværdig forhandlingsleder, som kan skabe kompromisser mellem EU's medlemslande. Derudover skal vi bygge alliancer med andre lande for at gøde jorden for danske mærkesager. Seks danske mærkesager under formandskabet 1. EU s budget skal ruste Europa til fremtiden Danmark kommer til at lede meget vigtige forhandlinger om det såkaldte finansielle perspektiv , som færdiggøres under eller umiddelbart efter det danske formandskab. Det er her, de overordnede rammer for EU s budget bliver lagt. En ny regering vil arbejde for, at langt flere penge inden for EU s budget bruges til at fremme vores overordnede mål om at skabe ansvarlig vækst i Europa. Vi vil arbejde for, at budgettet udformes, så det sikrer opfyldelsen af EU s 2020-strategi, som indeholder konkrete målsætninger for beskæftigelse, reduktion af CO2-udledninger, uddannelse, fattigdomsbekæmpelse og investering i forskning. I dag anvendes 40 % af EU s budget på landbrug. Det er alt for meget, og vi vil selvfølgelig arbejde for at få nedbragt beløbet. Imidlertid skal vi også være realistiske. Der er ikke flertal for at afskaffe landbrugsstøtten, og derfor skal vi bruge kræfter på at flytte så store beløb som muligt over til udvikling af ny teknologi inden for landbrug, miljø- og naturbeskyttelse, klimatiltag, økologi og forbedring af kvaliteten af vores fødevarer.

5 4 2. Udbygning af fremtidens infrastruktur skal skabe vækst og udvikling Europa er præget af stor arbejdsløshed samtidig med, at der er behov for investeringer i fremtidens infrastruktur. Særligt inden for energiområdet har EU behov for massive investeringer og fælles koordinering, hvis Europa i fremtiden skal have et sikkert, konkurrencedygtigt og bæredygtigt energisystem. Kommissionen har netop anslået, at der er behov for investeringer på op mod 1 milliard euro over de næste ti år. Målet er, at Europa på sigt får en fuldt integreret infrastruktur. De nationale elnet skal kobles bedre sammen, så Danmark kan sælge vind- og bølgeenergi til resten af Europa og købe billig solenergi fra Sydeuropa og vandkraft fra Sverige. Det europæiske jernbanenet skal opgraderes og bindes sammen, så Europa får et net af højhastighedsforbindelser, som kan blive et reelt alternativ til flytrafikken. Og hvis elbiler skal blive en succes, kræver det et fælleseuropæisk net af ladestationer eller batteribyttestationer, så man på sigt kan komme rundt i hele Europa. De mål bliver ikke nået under det danske formandskab, men en ny regering vil sætte skub i den dagsorden. 3. EU skal forske i fremtidens energi EU giver hvert år milliarder af euro til forskning. Det er ikke ligegyldigt, hvad de penge bruges til. Når forskningsmidler deles ud, beslutter vi også, hvilke af fremtidens teknologier, vi vil satse på: Atomkraft eller vindkraft, genmodificerede organismer eller økologi, elbiler eller benzinbiler? Under det danske formandskab skal landene forhandle og muligvis vedtage EU s 8. forskningsprogram for årene Det 7. rammeprogram havde et budget på over 50 mia. euro. Beslutningen om det 8. rammeprogram har derfor stor betydning. En mulighed er at bruge forskningsprogrammet til at udvikle teknologi til håndtering af klimaudfordringen. Vi har brug for at udvikle teknologi til produktion af vedvarende energi, og vi har brug for teknologi, som gør os i stand til at udnytte energien bedre. Kombinationen af et ambitiøst forskningsprogram inden for vedvarende energi og en målsætning om reduktion af udledningerne inden 2020 kan gøre Europa til centrum for forskning på dette område. 4. Der skal ryddes op efter finanskrisen Markedet er en god tjener, men en dårlig herre. Det gælder ikke mindst finansmarkedet. Finansmarkedets rolle er at sørge for kapital, som kan sikre vækst og beskæftigelse i resten af økonomien. Under finanskrisen var det imidlertid staterne, som måtte servicere finansinstitutionerne med gigantiske hjælpepakker. EU har taget de første skridt i oprydningen efter finanskrisen. En del af oprydningen kom i gang på dansk initiativ, da Danmark efter pres fra oppositionen i 2008 afleverede et indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i Europa. Dette indspil har ført til konkrete initiativer om stærkere kontrol med visse kapitalfonde. Der er imidlertid fortsat behov for at styrke reguleringen af kapital i Europa, så vi undgår nye finanskriser og får en mere retfærdig fordeling af ressourcerne.

6 5 Et initiativ, der har været diskuteret på EU-niveau er at indføre en skat på finansielle aktiviteter og finansielle transaktioner. Selv en meget lille skat på finansielle transaktioner vil bremse den spekulative handel med store milliardbeløb, som var med til at destabilisere finansmarkederne. Ideelt set bør skatten indføres på globalt plan, og EU bør i G20-regi presse på for dette. En skat kan dog også indføres på europæisk plan. Der er stor modstand mod en sådan skat fra nogle af Europas borgerlige regeringer, men vi vil arbejde for, at muligheden holdes åben og fortsat diskuteres. Aggressiv skattetænkning er også fortsat et problem, især i relation til kapitalfondes forsøg på at unddrage sig skattebetaling. EU bør lægge pres på de medlemslande, som selv er skattelylande, kravene til internationale virksomheders regnskabsaflæggelse bør styrkes, og skattelylande uden for EU bør presses til at ændre deres lovgivning. Det vil vi sætte på dagsordenen under formandskabet. 5. EU skal gøre en europæisk og global indsats for bæredygtig udvikling Under det danske formandskab afholder FN den såkaldte Rio +20-konference en konference, som kommer 20 år efter, at FN i 1992 i Rio de Janeiro tog et første afgørende skridt på vej mod en global tilgang til miljø- og klimaproblemerne. Det var bl.a. i Rio, at FN s rammekonvention om klimaforandringer (UNFCCC) blev underskrevet. Hvis EU skal have nogen indflydelse på forhandlingerne, kræves en ambitiøs og samlet EUlinie om, hvordan vi kan sikre en bæredygtig global udvikling. På klimatopmødet i København optrådte EU splittet og med en uambitiøs dagsorden. Resultatet blev, at EU ikke var med, da de afgørende beslutninger blev truffet. Det må ikke gentage sig i Rio. Det er også muligt, at EU under det danske formandskab skal tage en beslutning om det næste rammeprogram for miljøet. Målet må være et program, som matcher EU s globale forpligtelser og som udstikker en retning for, hvordan behovet for vækst kan afbalanceres med behovet for at sikre en ansvarlig håndtering af miljøet. 6. EU skal relancere et socialt ansvarligt, innovativt og grønt indre marked Det indre marked er en af EU's største succeser og et uundværligt eksportmarked for danske virksomheder. Samtidig er det indre marked presset udefra af en stigende global konkurrence, og den fri bevægelighed har skabt en række udfordringer for det danske arbejdsmarked. I 2012 kan vi fejre det indre markeds 20 års jubilæum - en konkret anledning til at gøre status og definere nye mål. Kommissionen har netop spillet ud med deres udkast til en relancering af det indre marked. Vi har tre mål for det indre marked, som vi under formandskabet vil arbejde for at fremme: For det første skal det være blandt verdens mest konkurrencedygtige og innovative markeder; en hjemmebane for verdens førende højteknologiske virksomheder. For det andet skal det være et socialt ansvarligt marked, hvor konkurrencen ikke undergraver gode løn- og arbejdsvilkår. For det tredje skal det være et grønt indre marked med høje miljøog forbrugerstandarder, som går forrest i omlægningen til en klimamæssig forsvarlig produktion.

7 6 3: Danmarks forhold til EU De fire forbehold og hvad vi vil med dem - Forsvarsforbeholdet: Frygten for at EU skulle udvikle en overstatslig forsvarsdimension, har vist sig at være ubegrundet. EU's forsvarssamarbejde finder fortsat sted på mellemstatsligt grundlag, hvilket betyder, at Folketinget selv beslutter, hvorvidt danske styrker skal deltage i internationale missioner, jf. Grundloven. Samtidig forbliver forsvarsbudgettet et suverænt dansk anliggende. Forbeholdet begrænser i dag på afgørende vis Danmarks muligheder for at føre en aktiv udenrigspolitik og for at samtænke militære og civile indsatser. Derfor vil en kommende regering med deltagelse af S og SF arbejde for at afskaffe forsvarsforbeholdet. - Retsforbeholdet: EU s retlige samarbejde har udviklet sig hastigt, for at Europa effektivt kan bekæmpe terrorisme, narkosmugling, menneskesmugling, kvindehandel, børnepornografi og andre former for grænseoverskridende kriminalitet. Det er af stor betydning for danske borgeres sikkerhed, at Danmark kan deltage i dette samarbejde. Imidlertid vil Danmark de næste år gradvist falde ud af det fælles samarbejde, da det retlige samarbejde er blevet overstatsligt med Lissabon-traktaten. Muligheden for at opnå såkaldte parallelaftaler med EU på områder, hvor Danmark ikke kan være med længere, er stærkt begrænset og afhænger af Kommissionen og de øvrige EU-landes velvilje. Heldigvis er der i Lissabon-traktaten indbygget en tilvalgsordning for Danmark, som betyder, at Folketinget kan tage specifik stilling til, hvorvidt Danmark skal deltage i enkeltområder inden for samarbejdet om retlige og indre anliggender. Vi kan altså deltage i dele af samarbejdet, uden at sige ja til det hele. Det betyder, at Danmark fortsat kan stå uden for samarbejdet, der hvor vi ikke ønsker at være med. Danmark vil med tiden ryge ud af flere og flere vitale samarbejdsområder. Med en tilvalgsordning vil vi selv kunne bestemme, om vi vil samarbejde med de andre lande inden for hvert enkelt område. En kommende regering med deltagelse af S og SF vil arbejde for at omdanne vores nuværende retsforbehold til en tilvalgsordning. - Forbehold for unionsborgerskab: I forbindelse med forhandlingerne om Amsterdamtraktaten besluttede de andre EU-lande at tilslutte sig Danmarks opfattelse af unionsborgerskabet, nemlig at det blot er et supplement til det nationale statsborgerskab. Der er derfor ikke behov for at ophæve dette forbehold. - Euroforbeholdet: Socialdemokraterne og SF har traditionelt haft forskellige opfattelser af, om Danmark bør indgå i eurosamarbejdet. Selvom vi ikke har euroen, deltager Danmark i dag i det tætte økonomiske samarbejde i EU, og både Socialdemokraterne og SF støtter op om arbejdet i EU med tættere koordinering af de økonomiske politikker, for at undgå nye kriser. Vi er, også uden euroen, forpligtet af de økonomiske spilleregler i EU, og dem vil vi overholde, ligesom fastkurspolitikken over for euroen vil blive fastholdt. En kommende regering med deltagelse af S og SF vil ikke sætte euroforbeholdet til afstemning i løbet af den kommende valgperiode.

8 7 En europapolitisk aftale mellem alle ja-partier Vi har siden 2001 haft en VK-regering, som i sit regeringsgrundlag har lovet at sætte de danske forbehold til afstemning. Det er imidlertid ikke sket. Argumentet har været, at der ikke er bred enighed i Folketinget om, at forbeholdene skal afskaffes. I november 2009 tilbød S, SF og Radikale Venstre imidlertid statsministeren en aftale om afstemning om retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet. At vi bør afskaffe forsvarsforbeholdet og indføre tilvalgsordningen i stedet for retsforbeholdet støttes af et endog meget bredt flertal i Folketinget; kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti er imod. Statsministeren valgte imidlertid at overhøre opfordringen. Retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet skader vitale danske interesser. Vi mener derfor, at der er behov for en europapolitisk aftale om de to forbehold mellem alle partier i Folketinget, som støtter Danmarks aktive medlemskab af EU. En kommende regering med deltagelse af S og SF vil derfor indkalde alle ja-partier til en forhandling om en sådan aftale. Vores mål er en aftale, der indeholder to elementer: For det første at der udskrives en folkeafstemning om at forsvarsforbeholdet afskaffes og at retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning med en fælles, tværpolitisk opfordring til at stemme ja. For det andet en konkret aftale omfattende alle ja-partier, som beskriver, hvordan en tilvalgsordning på retsområdet håndteres i det daglige arbejde i Folketinget.

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere