Resolutioner vedtaget på. Det Radikale Venstres Landsmøde 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resolutioner vedtaget på. Det Radikale Venstres Landsmøde 2009"

Transkript

1 Resolutioner vedtaget på Det Radikale Venstres Landsmøde

2 Automatisering af feriekonto... 4 Retten til deltagelse i frivilligt arbejde som dagpengemodtager... 4 Boligstøtte... 4 En boligpolitik til fremme af fællesskab... 4 Breddeidræt... 4 Alle skal være organdonorer!... 4 Flere organer, flere transplantationer i EU... 5 Lægeuddannelse/rekruttering af læger... 5 Opret 10 EU supersygehuse... 5 Medicinpakke... 5 Centrale ændringer af universitetsloven... 6 Frie forskningsmidler... 6 Nye fag i folkeskolen... 6 Gratis tolkeuddannelse målrettet etniske minoriteters møde med offentlige instanser... 6 Mindre statslig styring af kommunerne... 6 Styrkelse af det regionale demokrati... 7 Brug for nytænkning vedr. fremtidens finansiering af de stigende velfærdsudgifter... 7 Afskaf virksomheders skattefradrag for sundhedsforsikringer... 7 Afgift for benyttelse af motorveje... 7 Særlig afgift på lastbiler... 7 Undersøgelse af Kattegatforbindelse... 8 Klima - Danmark skal have styr på transportsektorens udledning af CO Vugge-til-vugge: rigdom og vækst uden affald... 8 Etablering af en klimafond... 9 Forbyd sexkøb hos ufrivilligt prostituerede... 9 Giv opholdstilladelse til beviselige ofre for trafficking... 9 Vielser

3 Stop hysteriet over religiøse symboler!... 9 Grundlovsrevision... 9 Effektiv retspolitik Nej til minimumsstraffe Elektronisk fodlænke Kampen mod aggressive hundes overfald på mennesker Moldova Vej ud af krisen Udviklingsbistand FN-fredsstyrken SHIRBRIG Open source Kompatible journalsystemer

4 Automatisering af feriekonto Det Radikale Venstre vil arbejde for, at ferieloven og EU s arbejdsmarkedsdirektiv ændres, så lønmodtageres opsparing til ferie automatisk udbetales til lønmodtagerne hvert år ved ferieårets start. Retten til deltagelse i frivilligt arbejde som dagpengemodtager Det Radikale Venstre vil arbejde for, at dagpengemodtagere kan deltage i frivilligt socialt arbejde, der kan udbydes som lønarbejde, i op til 10 timer om ugen, uden at blive modregnet i deres dagpenge. Frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde, skal fortsat kunne udføres ubegrænset, uden fradrag i dagpengene. Boligstøtte Den øvre huslejegrænse for at kunne modtage boligstøtte skal hæves på en sådan måde, at mennesker med særlige behov har mulighed for at bo i almene boliger også i Region Hovedstaden og Storårhus. En boligpolitik til fremme af fællesskab Det Radikale Venstres Landsmøde opfordrer hovedbestyrelsen til at iværksætte et arbejde med at udforme en boligpolitik, der fremmer en alsidig sammensætning af beboere i alle boligkvarterer. Breddeidræt Det Radikale Venstre ønsker at fremme forslag, der giver øgede muligheder for idrætslige aktiviteter også på tværs af alder, køn og social baggrund, og som prioriterer samværet i forbindelse med idrætslige aktiviteter. Værdierne omkring fællesskab, sammenhold og fair play skal understøttes i kampen mod den rene kommercialisering og udnyttelse af idrætsudøverne. Alle skal være organdonorer! Det Radikale Venstre mener, at alle danskere automatisk skal være organdonorer, medmindre de aktivt framelder sig donorregistret. Alle danskere modtager ved myndighedsalder en orientering om muligheden for fravalg. 4

5 Flere organer, flere transplantationer i EU Der er behov for en indsats, der både sigter på at øge udnyttelse af de organer, der doneres og øge antallet af donororganer. Derfor er man nødt til at kombinere forskellige tiltag baseret på de erfaringer, de europæiske lande hver især har gjort. Det Radikale Venstre vil derfor arbejde for: Indførelse af et netværk af transplantationskoordinatorer i alle EU-lande. Det øger antallet af donorer. En fælles donorbank, der skal øge udveksling af organer på tværs af grænser via et register. Fælles EU donorkort, som gør det nemmere at identificere donorer. Lægeuddannelse/rekruttering af læger Det Radikale Venstre opfordrer regeringen til at etablere en fuld lægeuddannelse på Aalborg Universitet (AAU). Opret 10 EU supersygehuse Det Radikale Venstre ønsker at EU opretter 10 supersygehuse, der fokuserer på forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder for de sjældne, vanskeligste og farligste sygdomme. Europa består af en masse små nationalstater, der med små sygehuse prøver at bekæmpe sygdomme, som kun få kender, men som slår ihjel. Det kan borgerne ikke være tjent med. Fordelen ved europæiske super sygehuse er, at man kan samle den sparsomme ekspertise, der findes på særlige områder. Medicinpakke Det Radikale Venstre vil arbejde for at: EU s lægemiddelagentur EMEA flyttes fra industrikommissærens portefølje til sundhedskommissærens. EU samler godkendelse af lægemidler ét sted nemlig i EU s lægemiddelagentur EMEA. Dvs. Lægemiddelstyrelsen skal reduceres, så vi frigiver ressourcer: flere læger ud på hospitalerne, flere farmaceuter ud i medicinalindustrien for at udvikle nye produkter. EU går til kamp mod illegal og betænkelig medikamenter. Der findes på nettet en skov af mistænkelig potens- og slankemedicin. EU skal hjælpe borgerne med at styre uden om de farlige produkter. 5

6 Centrale ændringer af universitetsloven Det Radikale Venstre ønsker centrale ændringer af universitetsloven. Akademiske råd skal oprettes på såvel fakultets- som universitetsniveau og sikres reel indflydelse. Det kunne sikres via høringspligt på centrale områder. Der skal nedsættes institutråd, som sikrer institutledernes legitimitet overfor forskerne. Forskeres ytringsfrihed og åbenhed om universitetsbestyrelsens arbejde skal sikres. Frie forskningsmidler Det Radikale Venstre vil arbejde for at øge andelen af frie basismidler til forskning på universiteterne, således at der kan planlægges og prioriteres langsigtet. Det Radikale Venstre er imod, at stadigt flere af de på finanslovens afsatte midler til forskning konkurrenceudsættes. Vores målsætning er, at 70 % midler til universiteterne er basismidler og 30 % er konkurrenceudsatte. Nye fag i folkeskolen Det Radikale Venstre vil arbejde for at afskaffe faget kristendomskundskab i folkeskolen og erstatte det med det nye fag religion. Samtidig ønsker Det Radikale Venstre, at medborgerskab integreres i undervisningen fra 0. til 4. klasse, og at medborgerskab etableres som selvstændigt fag fra og med 5. klasse. Gratis tolkeuddannelse målrettet etniske minoriteters møde med offentlige instanser Det Radikale Venstre vil arbejde for, at borgere af anden etnisk herkomst har ret til uddannet tolkebistand i mødet med sundhedsvæsen, retsvæsen og kommune og foreslår derfor, at en tolkeuddannelse af 1-2 års varighed målrettet etniske minoriteters møde med sundhedsvæsen, kommune og retssystem skal være gratis. Mindre statslig styring af kommunerne Det Radikale Venstres folketingsgruppe opfordres til at arbejde for, at der bliver bedre rum og plads i kommunerne til det lokale demokrati, kommunalt særpræg, egenart og nytænkning baseret på tankerne i den radikale tillidsreform. 6

7 Styrkelse af det regionale demokrati For at styrke det regionale demokrati og sikre en mere kvalificeret drift og sagsbehandling på miljøog handicapområdet forslår Det Radikale Venstre: At regionerne får et centralt ansvar i natur- og miljøspørgsmål. At regionerne får et øget ansvar for tilbuddene til specielt de mindre handicapgrupper. At regionerne får ret til at udskrive skat. At regionerne får større frihed til at organisere det politiske arbejde i regionsrådet. Brug for nytænkning vedr. fremtidens finansiering af de stigende velfærdsudgifter Det Radikale Venstre opfordrer regeringen til at lytte til den stribe af kommissioner, herunder Velfærdskommissionen, Skattekommissionen, Forebyggelseskommissionen og Arbejdsmarkedskommissionen, der har foreslået nødvendige løsninger på udfordringerne i fremtidens velfærdssamfund. Afskaf virksomheders skattefradrag for sundhedsforsikringer Det Radikale Venstre ønsker at stoppe virksomhedernes mulighed for fradrag til sundhedsforsikringer. Afgift for benyttelse af motorveje Landsmødet støtter indførelse af en almindelig vejafgift (roadpricing) med mulighed for særlige afgifter på veje med miljømæssige eller trafikale problemer. Særlig afgift på lastbiler Landsmødet ønsker, at der indføres en særlig afgift for kørsel med lastbiler, som i Tyskland, lavere infrastrukturafgifter for godstogenes kørsel på Banedanmarks skinner samt lavere havneafgifter for coastere. 7

8 Undersøgelse af Kattegatforbindelse Landsmødet er enig med folketingsgruppen i, at der bør foretages en grundig undersøgelse vedr. de økonomiske, tekniske, trafikale og miljømæssige sider ved etableringen af en Kattegatbroforbindelse med hastighedstog og motorvej. Klima - Danmark skal have styr på transportsektorens udledning af CO2 Da transportsektorens energiforbrug stadig stiger, er det nødvendig, at Danmark i det mindste får stoppet denne sektors vækst i CO2-udledningen. For at fremme dette vil Det Radikale Venstre: Styrke den kollektive nærtrafik ved de større byer, herunder støtte etablering af letbaner omkring København(ring 3), Odense, Århus og Aalborg. Indføre en national cykelstrategi. Fremrykke implementeringen af timemodellen på det danske jernbanenet - dvs. København kan nås på 1 time fra Odense, 2 timer fra Esbjerg/Århus og 3 timer fra Aalborg. Fremrykke elektrificeringen af jernbanenettet. Vi kan allerede nu starte med strækningerne Fredericia-Frederikshavn, Lunderskov-Esbjerg og Roskilde-Holbæk. Fremskynde udvikling/forskning i roadpricing, således at hensigterne i aftalen En grøn transportpolitik også udmøntes til den aftalte tid - gerne før. Motorvejsprojekter skal behovsvurderes i et miljørigtigt afgiftsscenarium dvs. med roadpricing eller benzinafgifter, der afspejler den reelle miljøbelastning. I et hvert motorvejsprojekt skal kollektive alternativer belyses. Fremme elbiler (og hybridbiler). Vugge-til-vugge: rigdom og vækst uden affald Det Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at undersøge mulighederne for politisk at fremme vugge-til-vugge-princippet, hvor alle varer designes, så de kan genbruges. 8

9 Etablering af en klimafond Det Radikale Venstre vil arbejde for etableringen af en Klimafond, der skal finansiere forskning, udvikling og demonstration af klimavenlige teknologier i Danmark og for, at provenuet ved salg af CO2-kvoter i Danmark anvendes til en markant styrket klimaindsats i udviklingslandene. Forbyd sexkøb hos ufrivilligt prostituerede Det Radikale Venstre vil arbejde for, at det bliver kriminelt at købe sex hos prostituerede, der opholder sig ufrivilligt i erhvervet. Giv opholdstilladelse til beviselige ofre for trafficking Det Radikale Venstre vil arbejde for at beviselige ofre for trafficking kan få udvidede muligheder for opholdstilladelse i Danmark gennem tilslutning til EU s regler på området. Vielser Det Radikale Venstre vil arbejde for, at det kun er offentlige myndigheder, der har ret til at registrere juridisk gyldige ægteskaber. Det er naturligvis åbent for ethvert trossamfund efterfølgende at afholde de ritualer, de finder passende. Stop hysteriet over religiøse symboler! Det Radikale Venstre mener, at påklædning ikke er et lovgivningsanliggende, men regler herom skal fastlægges på den enkelte arbejdsplads under henvisning til saglige hensyn. Grundlovsrevision Det Radikale Venstre ønsker, at der snarest nedsættes en grundlovskommission, der skal fremlægge forslag til en omfattende nyskrivning af grundloven. Det Radikale Venstre er principiel modstander af, at embeder nedarves. Vi ønsker, at Grundlovskommissionens arbejde tager udgangspunkt i den hidtidige debat om en revision af Grundloven af 1953, herunder debatten i forbindelse med folkeafstemningen om Tronfølgeloven. I grundlovskommissionens arbejde må indgå en række elementer:

10 Fastsættelse af, at Danmarks styreform er folkestyre og bygger på retsprincipper. Indskrivning af de europæiske menneskerettigheder. Sikring af at dansk udenrigspolitik respekterer folkeretten. Forholdet mellem stat og kirke. Grundlovsfæstelse af Folketingets Europaudvalgs kontrol med ministrenes beslutninger i EU's ministerråd. Folkeafstemningers placering i det repræsentative demokrati. Sproglig modernisering. Stemmeret til udlandsdanskere. Effektiv retspolitik Det Radikale Venstre går ind for en effektiv retspolitik med øget fokus på forebyggelse og resocialisering frem for længere straffe. Nej til minimumsstraffe Det Radikale Venstre er principielt modstandere af minimumsstraffe. Elektronisk fodlænke Domstole skal kunne pålægge elektronisk fodlænke som en del af strafudmålingen. Kampen mod aggressive hundes overfald på mennesker Det Radikale Venstre vil arbejde for, at ejere af aggressive hunde i højere grad stilles til ansvar i forbindelse med deres hunds overfald på mennesker. Moldova Det Radikale Venstre opfordrer til samarbejde med den nye regering i republikken Moldova om at finde en løsning på Transnistria konflikten med inddragelse af EU og nabolandene. Ydermere ønsker Det Radikale Venstre, at Moldova får bistand til forberedelser af ansøgning om EUmedlemskab og på anden måde inddrages i det europæiske samarbejde. Dette kan bl.a. ske gennem inddragelse af cilvilsamfundets organisationer. 10 / 12

11 Vej ud af krisen Det internationale samfund er kastet ud i sin største krise i mange år med store menneskelige og økonomiske omkostninger til følge. Krisen har vist, hvor indbydes afhængige de nationale økonomier er i en globaliseret verden. Samtidig står det klart, at krisen har mange ansigter, afhængigt af den vinkel krisen anskues fra (klima, finansiel, fødevare, energi, sundhed, befolkningsvækst, mv.). Krisen er derfor multi-dimensional. Business as usual - løsninger er ikke længere mulige. Hvad der nu må til, er grundlæggende ændringer i tænkemåder og værktøjer, herunder grundlæggende forandringer af de internationale institutioners arkitektur og opgaver (Verdensbanken, IMF, WTO mv.). Sikkerhed i verden er i dag et langt mere komplekst og bredt begreb end tidligere, hvor f.eks. demokrati, menneskerettigheder og international retsorden også indgår. For Det Radikale Venstre udgør FN den overordnede ramme om et internationalt samarbejde, uagtet at nødvendige reformer trænger sig på. I svaret på krisens udfordringer ønsker RV et øget fokus på FN s 2015-mål om bl.a. at nedbringe fattigdommen i verden. Det er samtidig nødvendigt at få afdækket kriseelementernes indbyrdes sammenhænge og krisens bagvedliggende årsager. Danmark skal politisk bidrage med en visionær ledelse, der har mod til at arbejde for stærkere global markedsregulering. Danske og internationale - virksomheder må udvikles i bæredygtig retning. Og civilsamfundet må manifestere sig selvstændigt med løsningsforslag til en anden verden. Græsrøddernes initiativer, lokalt, nationalt og internationalt må fremmes for at styrke kampen for og håbet om en bæredygtig fremtid. Udviklingsbistand Verdens fattige lande er blevet ramt hårdt af finanskrisen og står overfor enorme udfordringer som følge af klimakrisen. I begge tilfælde er det kriser, de er uden skyld i, men som samlet betyder, at de seneste års fremskridt i fattigdomsbekæmpelsen er sat over styr - og at millioner af mennesker nu bliver kastet ud i usikkerhed og elendighed. De globale kriser betyder samtidig, at den fattigdomsorienterede udviklingsbistand udhules. Det Radikale Venstre ønsker atter at hæve udviklingsbistanden til mindst 1% af BNI, og afsætte yderligere 0,5% til at håndtere globale og grænseoverskridende kriser som finanskrisen, klimakrisen, indsatsen for fred og sikkerhed og kampen mod nye livstruende sygdomme. FN-fredsstyrken SHIRBRIG Det Radikale Venstre beklager, at de nordiske regeringer på dansk initiativ har været medvirkende til nedlæggelsen af FN-fredsstyrken SHIRBRIG, der havde hovedsæde i Høvelte. Hermed har man forringet FN's muligheder for at yde en hurtig og professionel militær indsats hvilende på folkerettens grundlag - en indsats, der er mere påkrævet gennem FN end nogensinde. 11 / 12

12 Det Radikale Venstre finder det positivt, at det seneste forsvarsforlig understreger, at Danmark skal kunne yde planlægningskapacitet til FN. Men regeringens nedlæggelse af FN-styrken SHIRBRIG har vist, at man ikke forstår behovet for en global fredsstyrke i FN-regi. Regionale organisationer som NATO og EU kan aldrig erstatte behovet for den global fredsstyrke, som FN-pagten forudser. Det Radikale Venstre vil derfor arbejde for, at en permanent FN-fredsstyrke genetableres og forstærkes. Open source Det Radikale Venstre vil arbejde for, at det offentlige forpligtes til at fremme brugen af open source i IT-projekter, i PC-arbejdsstationer til det offentliges arbejdspladser og i undervisning i folkeskolen. Kompatible journalsystemer Det Radikale Venstre vil arbejde for at fremme intentionerne i Folketingets beslutning om indførelse af åbne standarder, således at offentlige myndigheder indretter deres IT-systemer, så data let kan udveksles, hvor det er hensigtsmæssigt, og udvekslingen kan ske i overensstemmelse med persondatalovgivningen. 12 / 12

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21. marts 2015 Ny Udenrigspolitik i en konfliktfyldt verden: Proaktiv, forebyggende, fremadrettet

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND 5 Fællesskabet 5 Den enkelte 5 DEMOKRATISER FOLKESTYRET 6 Et samarbejdende Folketing. Opgør med blokpolitikken 6 Vi skal have en demokratisk

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere