Resolutioner vedtaget på. Det Radikale Venstres Landsmøde 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resolutioner vedtaget på. Det Radikale Venstres Landsmøde 2009"

Transkript

1 Resolutioner vedtaget på Det Radikale Venstres Landsmøde

2 Automatisering af feriekonto... 4 Retten til deltagelse i frivilligt arbejde som dagpengemodtager... 4 Boligstøtte... 4 En boligpolitik til fremme af fællesskab... 4 Breddeidræt... 4 Alle skal være organdonorer!... 4 Flere organer, flere transplantationer i EU... 5 Lægeuddannelse/rekruttering af læger... 5 Opret 10 EU supersygehuse... 5 Medicinpakke... 5 Centrale ændringer af universitetsloven... 6 Frie forskningsmidler... 6 Nye fag i folkeskolen... 6 Gratis tolkeuddannelse målrettet etniske minoriteters møde med offentlige instanser... 6 Mindre statslig styring af kommunerne... 6 Styrkelse af det regionale demokrati... 7 Brug for nytænkning vedr. fremtidens finansiering af de stigende velfærdsudgifter... 7 Afskaf virksomheders skattefradrag for sundhedsforsikringer... 7 Afgift for benyttelse af motorveje... 7 Særlig afgift på lastbiler... 7 Undersøgelse af Kattegatforbindelse... 8 Klima - Danmark skal have styr på transportsektorens udledning af CO Vugge-til-vugge: rigdom og vækst uden affald... 8 Etablering af en klimafond... 9 Forbyd sexkøb hos ufrivilligt prostituerede... 9 Giv opholdstilladelse til beviselige ofre for trafficking... 9 Vielser

3 Stop hysteriet over religiøse symboler!... 9 Grundlovsrevision... 9 Effektiv retspolitik Nej til minimumsstraffe Elektronisk fodlænke Kampen mod aggressive hundes overfald på mennesker Moldova Vej ud af krisen Udviklingsbistand FN-fredsstyrken SHIRBRIG Open source Kompatible journalsystemer

4 Automatisering af feriekonto Det Radikale Venstre vil arbejde for, at ferieloven og EU s arbejdsmarkedsdirektiv ændres, så lønmodtageres opsparing til ferie automatisk udbetales til lønmodtagerne hvert år ved ferieårets start. Retten til deltagelse i frivilligt arbejde som dagpengemodtager Det Radikale Venstre vil arbejde for, at dagpengemodtagere kan deltage i frivilligt socialt arbejde, der kan udbydes som lønarbejde, i op til 10 timer om ugen, uden at blive modregnet i deres dagpenge. Frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde, skal fortsat kunne udføres ubegrænset, uden fradrag i dagpengene. Boligstøtte Den øvre huslejegrænse for at kunne modtage boligstøtte skal hæves på en sådan måde, at mennesker med særlige behov har mulighed for at bo i almene boliger også i Region Hovedstaden og Storårhus. En boligpolitik til fremme af fællesskab Det Radikale Venstres Landsmøde opfordrer hovedbestyrelsen til at iværksætte et arbejde med at udforme en boligpolitik, der fremmer en alsidig sammensætning af beboere i alle boligkvarterer. Breddeidræt Det Radikale Venstre ønsker at fremme forslag, der giver øgede muligheder for idrætslige aktiviteter også på tværs af alder, køn og social baggrund, og som prioriterer samværet i forbindelse med idrætslige aktiviteter. Værdierne omkring fællesskab, sammenhold og fair play skal understøttes i kampen mod den rene kommercialisering og udnyttelse af idrætsudøverne. Alle skal være organdonorer! Det Radikale Venstre mener, at alle danskere automatisk skal være organdonorer, medmindre de aktivt framelder sig donorregistret. Alle danskere modtager ved myndighedsalder en orientering om muligheden for fravalg. 4

5 Flere organer, flere transplantationer i EU Der er behov for en indsats, der både sigter på at øge udnyttelse af de organer, der doneres og øge antallet af donororganer. Derfor er man nødt til at kombinere forskellige tiltag baseret på de erfaringer, de europæiske lande hver især har gjort. Det Radikale Venstre vil derfor arbejde for: Indførelse af et netværk af transplantationskoordinatorer i alle EU-lande. Det øger antallet af donorer. En fælles donorbank, der skal øge udveksling af organer på tværs af grænser via et register. Fælles EU donorkort, som gør det nemmere at identificere donorer. Lægeuddannelse/rekruttering af læger Det Radikale Venstre opfordrer regeringen til at etablere en fuld lægeuddannelse på Aalborg Universitet (AAU). Opret 10 EU supersygehuse Det Radikale Venstre ønsker at EU opretter 10 supersygehuse, der fokuserer på forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder for de sjældne, vanskeligste og farligste sygdomme. Europa består af en masse små nationalstater, der med små sygehuse prøver at bekæmpe sygdomme, som kun få kender, men som slår ihjel. Det kan borgerne ikke være tjent med. Fordelen ved europæiske super sygehuse er, at man kan samle den sparsomme ekspertise, der findes på særlige områder. Medicinpakke Det Radikale Venstre vil arbejde for at: EU s lægemiddelagentur EMEA flyttes fra industrikommissærens portefølje til sundhedskommissærens. EU samler godkendelse af lægemidler ét sted nemlig i EU s lægemiddelagentur EMEA. Dvs. Lægemiddelstyrelsen skal reduceres, så vi frigiver ressourcer: flere læger ud på hospitalerne, flere farmaceuter ud i medicinalindustrien for at udvikle nye produkter. EU går til kamp mod illegal og betænkelig medikamenter. Der findes på nettet en skov af mistænkelig potens- og slankemedicin. EU skal hjælpe borgerne med at styre uden om de farlige produkter. 5

6 Centrale ændringer af universitetsloven Det Radikale Venstre ønsker centrale ændringer af universitetsloven. Akademiske råd skal oprettes på såvel fakultets- som universitetsniveau og sikres reel indflydelse. Det kunne sikres via høringspligt på centrale områder. Der skal nedsættes institutråd, som sikrer institutledernes legitimitet overfor forskerne. Forskeres ytringsfrihed og åbenhed om universitetsbestyrelsens arbejde skal sikres. Frie forskningsmidler Det Radikale Venstre vil arbejde for at øge andelen af frie basismidler til forskning på universiteterne, således at der kan planlægges og prioriteres langsigtet. Det Radikale Venstre er imod, at stadigt flere af de på finanslovens afsatte midler til forskning konkurrenceudsættes. Vores målsætning er, at 70 % midler til universiteterne er basismidler og 30 % er konkurrenceudsatte. Nye fag i folkeskolen Det Radikale Venstre vil arbejde for at afskaffe faget kristendomskundskab i folkeskolen og erstatte det med det nye fag religion. Samtidig ønsker Det Radikale Venstre, at medborgerskab integreres i undervisningen fra 0. til 4. klasse, og at medborgerskab etableres som selvstændigt fag fra og med 5. klasse. Gratis tolkeuddannelse målrettet etniske minoriteters møde med offentlige instanser Det Radikale Venstre vil arbejde for, at borgere af anden etnisk herkomst har ret til uddannet tolkebistand i mødet med sundhedsvæsen, retsvæsen og kommune og foreslår derfor, at en tolkeuddannelse af 1-2 års varighed målrettet etniske minoriteters møde med sundhedsvæsen, kommune og retssystem skal være gratis. Mindre statslig styring af kommunerne Det Radikale Venstres folketingsgruppe opfordres til at arbejde for, at der bliver bedre rum og plads i kommunerne til det lokale demokrati, kommunalt særpræg, egenart og nytænkning baseret på tankerne i den radikale tillidsreform. 6

7 Styrkelse af det regionale demokrati For at styrke det regionale demokrati og sikre en mere kvalificeret drift og sagsbehandling på miljøog handicapområdet forslår Det Radikale Venstre: At regionerne får et centralt ansvar i natur- og miljøspørgsmål. At regionerne får et øget ansvar for tilbuddene til specielt de mindre handicapgrupper. At regionerne får ret til at udskrive skat. At regionerne får større frihed til at organisere det politiske arbejde i regionsrådet. Brug for nytænkning vedr. fremtidens finansiering af de stigende velfærdsudgifter Det Radikale Venstre opfordrer regeringen til at lytte til den stribe af kommissioner, herunder Velfærdskommissionen, Skattekommissionen, Forebyggelseskommissionen og Arbejdsmarkedskommissionen, der har foreslået nødvendige løsninger på udfordringerne i fremtidens velfærdssamfund. Afskaf virksomheders skattefradrag for sundhedsforsikringer Det Radikale Venstre ønsker at stoppe virksomhedernes mulighed for fradrag til sundhedsforsikringer. Afgift for benyttelse af motorveje Landsmødet støtter indførelse af en almindelig vejafgift (roadpricing) med mulighed for særlige afgifter på veje med miljømæssige eller trafikale problemer. Særlig afgift på lastbiler Landsmødet ønsker, at der indføres en særlig afgift for kørsel med lastbiler, som i Tyskland, lavere infrastrukturafgifter for godstogenes kørsel på Banedanmarks skinner samt lavere havneafgifter for coastere. 7

8 Undersøgelse af Kattegatforbindelse Landsmødet er enig med folketingsgruppen i, at der bør foretages en grundig undersøgelse vedr. de økonomiske, tekniske, trafikale og miljømæssige sider ved etableringen af en Kattegatbroforbindelse med hastighedstog og motorvej. Klima - Danmark skal have styr på transportsektorens udledning af CO2 Da transportsektorens energiforbrug stadig stiger, er det nødvendig, at Danmark i det mindste får stoppet denne sektors vækst i CO2-udledningen. For at fremme dette vil Det Radikale Venstre: Styrke den kollektive nærtrafik ved de større byer, herunder støtte etablering af letbaner omkring København(ring 3), Odense, Århus og Aalborg. Indføre en national cykelstrategi. Fremrykke implementeringen af timemodellen på det danske jernbanenet - dvs. København kan nås på 1 time fra Odense, 2 timer fra Esbjerg/Århus og 3 timer fra Aalborg. Fremrykke elektrificeringen af jernbanenettet. Vi kan allerede nu starte med strækningerne Fredericia-Frederikshavn, Lunderskov-Esbjerg og Roskilde-Holbæk. Fremskynde udvikling/forskning i roadpricing, således at hensigterne i aftalen En grøn transportpolitik også udmøntes til den aftalte tid - gerne før. Motorvejsprojekter skal behovsvurderes i et miljørigtigt afgiftsscenarium dvs. med roadpricing eller benzinafgifter, der afspejler den reelle miljøbelastning. I et hvert motorvejsprojekt skal kollektive alternativer belyses. Fremme elbiler (og hybridbiler). Vugge-til-vugge: rigdom og vækst uden affald Det Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at undersøge mulighederne for politisk at fremme vugge-til-vugge-princippet, hvor alle varer designes, så de kan genbruges. 8

9 Etablering af en klimafond Det Radikale Venstre vil arbejde for etableringen af en Klimafond, der skal finansiere forskning, udvikling og demonstration af klimavenlige teknologier i Danmark og for, at provenuet ved salg af CO2-kvoter i Danmark anvendes til en markant styrket klimaindsats i udviklingslandene. Forbyd sexkøb hos ufrivilligt prostituerede Det Radikale Venstre vil arbejde for, at det bliver kriminelt at købe sex hos prostituerede, der opholder sig ufrivilligt i erhvervet. Giv opholdstilladelse til beviselige ofre for trafficking Det Radikale Venstre vil arbejde for at beviselige ofre for trafficking kan få udvidede muligheder for opholdstilladelse i Danmark gennem tilslutning til EU s regler på området. Vielser Det Radikale Venstre vil arbejde for, at det kun er offentlige myndigheder, der har ret til at registrere juridisk gyldige ægteskaber. Det er naturligvis åbent for ethvert trossamfund efterfølgende at afholde de ritualer, de finder passende. Stop hysteriet over religiøse symboler! Det Radikale Venstre mener, at påklædning ikke er et lovgivningsanliggende, men regler herom skal fastlægges på den enkelte arbejdsplads under henvisning til saglige hensyn. Grundlovsrevision Det Radikale Venstre ønsker, at der snarest nedsættes en grundlovskommission, der skal fremlægge forslag til en omfattende nyskrivning af grundloven. Det Radikale Venstre er principiel modstander af, at embeder nedarves. Vi ønsker, at Grundlovskommissionens arbejde tager udgangspunkt i den hidtidige debat om en revision af Grundloven af 1953, herunder debatten i forbindelse med folkeafstemningen om Tronfølgeloven. I grundlovskommissionens arbejde må indgå en række elementer:

10 Fastsættelse af, at Danmarks styreform er folkestyre og bygger på retsprincipper. Indskrivning af de europæiske menneskerettigheder. Sikring af at dansk udenrigspolitik respekterer folkeretten. Forholdet mellem stat og kirke. Grundlovsfæstelse af Folketingets Europaudvalgs kontrol med ministrenes beslutninger i EU's ministerråd. Folkeafstemningers placering i det repræsentative demokrati. Sproglig modernisering. Stemmeret til udlandsdanskere. Effektiv retspolitik Det Radikale Venstre går ind for en effektiv retspolitik med øget fokus på forebyggelse og resocialisering frem for længere straffe. Nej til minimumsstraffe Det Radikale Venstre er principielt modstandere af minimumsstraffe. Elektronisk fodlænke Domstole skal kunne pålægge elektronisk fodlænke som en del af strafudmålingen. Kampen mod aggressive hundes overfald på mennesker Det Radikale Venstre vil arbejde for, at ejere af aggressive hunde i højere grad stilles til ansvar i forbindelse med deres hunds overfald på mennesker. Moldova Det Radikale Venstre opfordrer til samarbejde med den nye regering i republikken Moldova om at finde en løsning på Transnistria konflikten med inddragelse af EU og nabolandene. Ydermere ønsker Det Radikale Venstre, at Moldova får bistand til forberedelser af ansøgning om EUmedlemskab og på anden måde inddrages i det europæiske samarbejde. Dette kan bl.a. ske gennem inddragelse af cilvilsamfundets organisationer. 10 / 12

11 Vej ud af krisen Det internationale samfund er kastet ud i sin største krise i mange år med store menneskelige og økonomiske omkostninger til følge. Krisen har vist, hvor indbydes afhængige de nationale økonomier er i en globaliseret verden. Samtidig står det klart, at krisen har mange ansigter, afhængigt af den vinkel krisen anskues fra (klima, finansiel, fødevare, energi, sundhed, befolkningsvækst, mv.). Krisen er derfor multi-dimensional. Business as usual - løsninger er ikke længere mulige. Hvad der nu må til, er grundlæggende ændringer i tænkemåder og værktøjer, herunder grundlæggende forandringer af de internationale institutioners arkitektur og opgaver (Verdensbanken, IMF, WTO mv.). Sikkerhed i verden er i dag et langt mere komplekst og bredt begreb end tidligere, hvor f.eks. demokrati, menneskerettigheder og international retsorden også indgår. For Det Radikale Venstre udgør FN den overordnede ramme om et internationalt samarbejde, uagtet at nødvendige reformer trænger sig på. I svaret på krisens udfordringer ønsker RV et øget fokus på FN s 2015-mål om bl.a. at nedbringe fattigdommen i verden. Det er samtidig nødvendigt at få afdækket kriseelementernes indbyrdes sammenhænge og krisens bagvedliggende årsager. Danmark skal politisk bidrage med en visionær ledelse, der har mod til at arbejde for stærkere global markedsregulering. Danske og internationale - virksomheder må udvikles i bæredygtig retning. Og civilsamfundet må manifestere sig selvstændigt med løsningsforslag til en anden verden. Græsrøddernes initiativer, lokalt, nationalt og internationalt må fremmes for at styrke kampen for og håbet om en bæredygtig fremtid. Udviklingsbistand Verdens fattige lande er blevet ramt hårdt af finanskrisen og står overfor enorme udfordringer som følge af klimakrisen. I begge tilfælde er det kriser, de er uden skyld i, men som samlet betyder, at de seneste års fremskridt i fattigdomsbekæmpelsen er sat over styr - og at millioner af mennesker nu bliver kastet ud i usikkerhed og elendighed. De globale kriser betyder samtidig, at den fattigdomsorienterede udviklingsbistand udhules. Det Radikale Venstre ønsker atter at hæve udviklingsbistanden til mindst 1% af BNI, og afsætte yderligere 0,5% til at håndtere globale og grænseoverskridende kriser som finanskrisen, klimakrisen, indsatsen for fred og sikkerhed og kampen mod nye livstruende sygdomme. FN-fredsstyrken SHIRBRIG Det Radikale Venstre beklager, at de nordiske regeringer på dansk initiativ har været medvirkende til nedlæggelsen af FN-fredsstyrken SHIRBRIG, der havde hovedsæde i Høvelte. Hermed har man forringet FN's muligheder for at yde en hurtig og professionel militær indsats hvilende på folkerettens grundlag - en indsats, der er mere påkrævet gennem FN end nogensinde. 11 / 12

12 Det Radikale Venstre finder det positivt, at det seneste forsvarsforlig understreger, at Danmark skal kunne yde planlægningskapacitet til FN. Men regeringens nedlæggelse af FN-styrken SHIRBRIG har vist, at man ikke forstår behovet for en global fredsstyrke i FN-regi. Regionale organisationer som NATO og EU kan aldrig erstatte behovet for den global fredsstyrke, som FN-pagten forudser. Det Radikale Venstre vil derfor arbejde for, at en permanent FN-fredsstyrke genetableres og forstærkes. Open source Det Radikale Venstre vil arbejde for, at det offentlige forpligtes til at fremme brugen af open source i IT-projekter, i PC-arbejdsstationer til det offentliges arbejdspladser og i undervisning i folkeskolen. Kompatible journalsystemer Det Radikale Venstre vil arbejde for at fremme intentionerne i Folketingets beslutning om indførelse af åbne standarder, således at offentlige myndigheder indretter deres IT-systemer, så data let kan udveksles, hvor det er hensigtsmæssigt, og udvekslingen kan ske i overensstemmelse med persondatalovgivningen. 12 / 12

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Resolutioner vedtaget på

Resolutioner vedtaget på Resolutioner vedtaget på Det Radikale Venstres Landsmøde 2008 En samlet løsning, der fører danskerne igennem krisen 3 Voksenmobning og chikane er et stigende problem på de danske arbejdspladser 3 Fattigdomsgrænse

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt Sundhedsudvalget En gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke fra patienten fra 2006 til 2013 med et forslag, der skal sikre individets ret til frit valg

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Indhold 1. Private leverandører af geodata sikrer roadpricing på tværs af grænser i EU 2. Hvor langt kom vi egentligt

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere