Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret."

Transkript

1 Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes med en rapport og et mundtligt forsvar. Det er en forudsætning for indskrivning, at den studerende har gennemført så stor en del af den ordinære undervisning, at vedkommende af vejlederen og fakultetet skønnes kvalificeret til at gennemføre det ønskede projekt. Studerende kan vælge at skrive deres forskningsårsrapport under hele medicin- og tandlægestudiet. Forløb Forskningsåret består af ét års forskningsarbejde (12 måneder) ved et af fakultetets institutter eller kliniske afdelinger. Herefter skal den afsluttende rapport afleveres inden 3 måneder. I løbet af forskningsåret gennemføres under vejledning et nærmere defineret projekt, der giver mulighed for indlæring af relevante metoder, kendskab til videnskabelig litteratur etc. Den studerende skal deltage i 2 obligatoriske kurser, der hver er pointsat til 1,0 ECTS: Introduktionskursus i Sundhedsvidenskabelig Forskning (1 dag) og Litteratursøgning (1½ dag). Disse kurser vil blive godkendt i et eventuelt senere ph.d.-studieforløb. Herudover kan den studerende, i det omfang der er kapacitet på kurserne, deltage i enkelte for forskningsprojektet relevante forskeruddannelseskurser. Disse kurser vil ligeledes kunne meriteres i et senere ph.d.-forløb. Ved et eventuelt senere ph.d.-studium, kan der søges om merit i uddannelsen på baggrund af gennemført forskningsår, så ph.d.-studiet afkortes til 2½ år. Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Særligt for medicinstuderende Medicinstuderende, der indskrives på forskningsåret i løbet af 2. og 3. år af deres kandidatuddannelse, kan vælge at skrive speciale med udgangspunkt i forskningsåret. Studerende der indskrives på forskningsåret i løbet af 1. år af deres kandidatstudium kan ikke skrive speciale med udgangspunkt i forskningsåret. Der henvises til det nedenstående afsnit Afsluttende eksamen og til Kandidatstudieordningen for medicin Studieaktivitet Forskningsåret betragtes som et fuldtidsprojekt. Sideløbende studieaktivitet frarådes generelt, men kan accepteres i et begrænset omfang, under forudsætning af, at det ikke går ud over arbejdet med projektet i forskningsåret, eksempelvis ved deltagelse på mindre fag. Det skal aftales med hovedvejleder og må ikke være i strid med forudsætningerne for stipendiemidlerne. 1

2 For tandlægestuderende gælder, at der skal søges orlov, idet forskningsår ikke kan gennemføres sideløbende med den kliniske undervisning på 5. og 6. semester af bacheloruddannelse, og semester af kandidatuddannelsen. Pause fra det ordinære studium opnås ved ikke at tilmelde sig eksamen/fag for de kommende semestre eller søge orlov fra studiet. Vejledning i forhold til SU og den fortsatte bachelor- eller kandidatuddannelse opnås ved at kontakte studiekontoret på medicin. Indskrivning Den studerende søger selv kontakt med et institut eller en klinisk afdeling og træffer aftale med vejleder(e). Hovedvejlederen skal være ansat direkte ved fakultetet og skal som minimum have opnået en ph.d.-grad. Medvejledere skal have en kandidatgrad og/eller være ph.d.- studerende. I samarbejde med vejlederen udarbejder den studerende en ansøgning til forskningsåret. Ansøgningen skal have form af en projektprotokol med beskrivelse af baggrund, selve problemstillingen, redegørelse for, hvorledes de enkelte dele i praksis kan gennemføres, samt referencer og bør fylde 3-5 sider. Yderligere skal der indsendes en række dokumenter. For en komplet guide til ansøgningen: Endvidere vedhæftes en af hovedvejlederen underskrevet, kortfattet vurdering af den studerendes kvalifikationer. Underskrevne medvejledererklæring(er) fra evt. medvejleder(e) skal ligeledes vedhæftes. Forskeruddannelsen godkender normalt maks. 3 vejledere på et forskningsårsprojekt. Såfremt der kun søges om indskrivning, vedhæftes et finansieringstilsagn underskrevet af instituttet og bevillingshaver. I det omfang stipendiet administreres af Aarhus Universitet, skal der sammen med finansieringstilsagnet indsendes en udfyldt fondsindstillingsblanket. Ansøgning om indskrivning Ansøgning om indskrivning kan ske 2 gange årligt. Indskrivning sker som udgangspunkt i forbindelse med semesterstart og til den 1. i en måned. Indskrivning kan ikke finde sted før angivet i opslaget og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.. Ansøgningen udfyldes elektronisk. Opslag, vejledning og skemaer kan findes på vores hjemmeside Tilmelding til de obligatoriske kurser foregår automatisk, når indskrivningsbrevet er sendt til den studerende. Studerende, der vælger at udføre deres forskningsår helt eller delvist i udlandet, skal vedlægge en accept fra det pågældende universitet og fra hovedvejleder, samt navn, titel og stilling på 2

3 den udenlandske vejleder. Det er en betingelse, at der i så fald også indgår en vejleder fra fakultetet, der er ansvarlig overfor fakultetet for forskningsårets gennemførelse. Ved et fuldt forskningsår i udlandet kan kurser taget på projektstedet efter ansøgning godskrives som de obligatoriske kurser, efter en vurdering af forskeruddannelsen. Efter indsendelse af ansøgningen vil den skulle igennem en vurderingsproces af fagkyndige personer ved Aarhus Universitet. Dette skal sikre et højt videnskabeligt niveau for forskningsåret, samt sikre at kun forskningsårsprojekter der er realistiske at gennemføre på ét år, bliver accepteret. Forskningsårsrapporten samt eksamen Efter endt forskningsår udarbejder den studerende en forskningsårsrapport. På basis af rapporten afholdes et mundtligt forsvar. Forsvaret omfattes af intern censur, på en bestået/ikkebestået skala. Forskningsårsrapporten er i sin opbygning ens for alle forskningsårsstuderende, uanset hvornår den skrives i løbet af studieforløbet. Omfang og indhold Forskningsårsrapporten skal være et engelsksproget artikeludkast, et såkaldt extract på op til 10 normalsider, og skal derudover indeholde et ½ sides resumé på dansk og et ½ sides resumé på engelsk. Disse tæller ikke med i de 10 normalsider. Ligeledes tæller referenceliste og indholdsfortegnelse ikke med i de 10 normalsider. Et extract vil typisk indeholde introduction, methodology, ressources and discussion (IMRAD). På extracted skal ikke anføres navne på eventuelle medforfattere. Derudover skal rapporten indeholde supplementary information på normalsider og bør som minimum indeholde begrundelse for valg af metoder, diskussion af fejlkilder samt styrker/svagheder. Ligeledes kan man komme ind på supplerende metoder og resultater, etiske overvejelser, statistiske overvejelser, udvidelse af perspektiver, herunder fremtidige studier og en diskussion af resultaterne. Særligt for medicinstuderende, der har bestået 1. kandidatår I forbindelse med forskningsåret kan medicin studerende der har bestået minimum 1. år af kandidatuddannelsen vælge at skrive deres kandidatspeciale med udgangspunkt i forskningsåret, jfr. studieordningen for Kandidatuddannelsen i medicin (2011). Hvis man ønsker at skrive speciale i forlængelse af Forskningsåret skal man eksamenstilmelde sig kandidatspecialet i hhv. februar eller september ved starten af det semester, som specialet ønskes afleveret i. Indgåelse af specialekontrakt aftales med AU Studieadministration, Health. Extract samt resume, der opfylder studieordningens krav, skal afleveres til AU Studieadministration, Health som kandidatspeciale indenfor den i specialekontrakten fastsatte frist. Extract samt supplementary information afleveres til Forskeruddannelsen som forskningsårsrapport. Tilmelding til hhv. bacheloropgave og speciale, sker ved de ordinære terminer for eksamenstilmelding via selvbetjeningen. Indlevering 3

4 Rapporten skal være indleveret til Forskeruddannelsen senest 3 måneder efter udløbet af det ét-årige forskningsår. Rapporten indsendes til i pdf-format. Der vil normalt ikke kunne dispenseres fra denne tidsfrist, medmindre den studerende kan dokumentere langvarig sygdom eller barselsorlov. Forsvar Senest 1 måned efter indlevering af rapporten afholdes et forsvar (mundtlig prøve) på basis af rapportens indhold. Forsvaret vil normalt indeholde en præsentation, hvori eksaminanden redegør for rapportens indhold, samt en efterfølgende eksamination. Forsvaret kan indeholde baggrundsinformation, hypoteser og opnåede resultater, der kan præsenteres ved hjælp af et slide-show. Et forsvar vil typisk vare maksimalt én time hvoraf den studerendes præsentation er minutter, men kan fastsættes efter nærmere aftale med hovedvejlederen. Forsvaret kan, hvis den studerende ønsker det, udskydes i yderligere maksimalt 1 måned efter aftale med eksaminator og censor. Bedømmelse Hovedvejleder fungerer som eksaminator, og der foretages intern censur fra Aarhus Universitet. Derudover udarbejder eksaminator og censor en skriftlig evaluering på engelsk og/eller dansk (ca. 1 A4-side) af rapporten og den mundtlige prøve. Det skriftlige og mundtlige indtryk indgår begge i bedømmelsen. Obs! For studerende på medicinstudiet der ønsker at indlevere bacheloropgave med udgangspunkt i forskningsåret, skal extract yderligere bedømmes ved ekstern censur på en gradueret karakterskala, jf. studieordning for Bacheloruddannelse i medicin (2011). Obs! For studerende på medicinstudiet der ønsker at indlevere speciale med udgangspunkt i forskningsåret, skal extract yderligere bedømmes skriftligt ved ekstern censur på en gradueret karakterskala, jf. kandidatstudieordningen for medicin (2011). Når forsvaret er afholdt og den skriftlige evaluering efterfølgende er godkendt af ph.d.- skolelederen, vil den studerende modtage et diplom på engelsk og evt. dansk for det gennemførte forskningsår. Finansiering Institut eller bevillingshaver skal med et underskrevet finansieringstilsagn stå inde for, at der vil være stipendiemidler til den studerende under forskningsåret ( kr. pr. måned i 12 måneder). Tilsagnet gives på særskilt skema i forbindelse med ansøgningen. Uden dette bindende tilsagn vil det ikke være muligt at opnå indskrivning på forskningsåret. Såfremt midlerne administreres på Aarhus Universitet indsendes også en fondsindstillingsblanket institutter_mv_/administrationen/personal/skema/fondsans.pdf 4

5 Stipendiemidlerne tilvejebringes ofte i form af et skolarstipendium fra Det Frie Forskningsråd/Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (www.fi.dk), men der er også mulighed for bevillinger fra andre fonde. Den studerende og/eller hovedvejleder tager selv initiativ til ansøgning om stipendiemidler. Et skolarstipendium er normalt på 12 mdr. og følger indskrivningsperioden. Undtagelsesvist kan stipendiet udbetales til og med indleveringstidspunktet, om end længden af perioden ikke kan overstige 12 mdr. Ph.d.-skolen ved Health har besluttet, at der efter ansøgning kan bevilges skolarstipendium til forskningsårsstuderende. Ansøgningsfristen følger de ordinære stipendierunder, se særskilt opslag. Statens Uddannelsesstøtte Det skal bemærkes, at skolarstipendier i størrelsesordenen kr. eller mere om måneden afholdt af offentlige midler og tildelt med henblik på at dække leveomkostninger, udelukker modtagelse af SU-støtte. Støtte fra private bevillingsgivere udelukker ikke modtagelse af SUstøtte. Såfremt den studerende ønsker at modtage SU-støtte i forbindelse med forskningsåret, vil han/hun i så fald være omfattet af de gældende regler om SU-støtte, herunder reglerne om studieaktivitet. Forskningsarbejdet i forbindelse med forskningsåret tæller ikke med som studieaktivitet i forhold til at kunne modtage SU-støtte (se afsnittet om studieaktivitet). Øvrige opmærksomhedspunkter: Studerende på medicinstudiets 2008 kandidat ordning, skal senest ved indlevering af forskningsårsrapporten oplyse, hvorvidt man ønsker, at denne skal udgøre specialet. I så fald skal forskningsårsrapporten/specialet indeholde et resume på dansk og engelsk. NB: vær opmærksom på, at selv om man starter på forskningsåret, mens man er på medicinstudiets 2008 kandidat ordning, så kan det være, at man overflyttes på medicinstudiets 2011 kandidat ordning inden færdiggørelse og bedømmelse af specialet. Er man i tvivl kan man spørge uddannelsesområdet/studiekontoret. Administration Forskningsåret administreres af Forskeruddannelsen i samråd med ph.d.-skolelederen. 5

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere