Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15"

Transkript

1 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed og iderigdom. Til inspiration gennemgår dette oplæg en række tendenser, der kan bygges videre på, når svaret skal findes. Oplægget tager udgangspunkt i borgernes rolle i den bæredygtige byudvikling og skal ses som et oplæg til diskussion. En bæredygtig bypolitik for og med borgerne Byer er vigtige for mennesker. For de der bor, arbejder eller besøger dem, og for de der er afhængige af den vækst, byerne genererer til både by og opland. Vi ser aktuelt en markant urbanisering, der trækker befolkningen og væksten til byerne. Omkring halvdelen af alle danskere lever i dag i København eller en af de store provinsbyer. Danmark har i international sammenhæng åbne, grønne, tilgængelige, arkitektonisk veludførte og først og fremmest menneskelige byer. Men vores byer er udfordret på flere fronter. Den stigende befolkningstilvækst lægger pres på bl.a. byens arealer, ressourcer, boligpriser og offentlige services såsom skoler og hospitaler. Derudover resulterer den øgede trafikmængde i dårligere luftkvalitet og trængselsrelaterede problemer. Samtidig opleves der også en stigende tendens til social opdeling mellem befolkningsgrupper i de større byer. Det er vigtigt, at landets byer har plads til mennesker med alle slags indkomster og forudsætninger. Det er essentielt for vores sociale sammenhængskraft og for et Danmark, der også i fremtiden hænger sammen. Byer for mennesker skal skabes med mennesker. Denne erkendelse er vigtig, når visionerne for fremtidens bæredygtige byer fastsættes. Initiativer der skal forme bæredygtige byer, er kun levedygtige, hvis de er forankret i befolkningen. Borgere som medskabere og medejere af fremtidens byer kan bidrage til langtidsholdbare løsninger til gavn for byen og miljøet. For at en bæredygtig omstilling skal blive en succes, skal den bevidste borger aktiveres. En af nøglerne til en succesfuld omstilling er aktivering af borgerens engagement, viden og ressourcer. Det er derfor hensigten, at bæredygtige løsninger skal tage udgangspunkt i borgernes daglige behov. Fx cykler vi ikke nødvendigvis udelukkende, fordi det er miljøvenligt og sundt, men måske snarere fordi det er nemt, hurtigt og tilgængeligt. Dette princip kan med fordel overføres til den bæredygtige byudvikling. Hvis hverdagen til gengæld bliver mere besværlig ved en bæredygtig omstilling, risikerer den brede folkelige forankring at udeblive. Den bæredygtige omstilling er både et individuelt og kollektivt projekt, som kan understøtte vores stærke fællesskab. Det kræver medejerskab for alle, og i tilblivelsesprocessen er det væsentligt, at byens brugere bliver inddraget i udtænkningen af løsningerne. Den involverende by er en forudsætning for den bæredygtige by.

2 Regeringen har, som det vil fremgå af dette oplæg, gennemført en række initiativer, der på forskellig vis understøtter en byudvikling hvor borgerne involveres. Borgerinvolvering er et centralt element i fremtidens byudvikling, fordi det kan give levende og holdbare byer, hvor alle har en plads og kan komme til orde. Det stiller anderledes krav til både den enkelte, byplanlæggere og virksomhederne. Krav, som er komplekse og kræver innovativ tænkning. På vej fra den inddragende til den involverende by Den danske og nordiske tradition for borgerinddragelse i planlægningen og udviklingen af vores byer er unik og stærk. Borgere, virksomheder og organisationer tages gennem høringer med på råd, når byen forandres. Samtidig udvikles der nye metoder og teknologier, der muliggør en stadig større inddragelse af byens aktører i byudviklingen. Traditionelt set forbindes borgernes mulighed for medbestemmelse i byudviklingen med høringer. På det lokale niveau er det eksempelvis lovbestemt at kommune- og lokalplaner skal sendes i høringer, så borgere og andre interessenter får mulighed for at ytre sig om de givne planer. Det er op til den enkelte kommune at bestemme, hvordan høringerne skal foregå, så længe planlovens minimumskrav er opfyldt. Vi er kendt ude i verden for vores lovfastsatte høringsprocesser, der retsligt sikrer borgere adgang til at kunne ytre sig i forhold til den fysiske planlægning. I dag ligger borgerinddragelsen oftest som en 6-8-ugers høringsfase i forlængelse af et planforslag. Dette betyder, at offentligheden i langt de fleste tilfælde inviteres til at give input, når et konkret projekt allerede foreligger. Et af de bærende principper i planloven er netop, at borgere og aktører skal inddrages i planprocessen, inden planen er vedtaget. Motiverne for inddragelse fremgår ikke eksplicit af planloven, men argumenterne centrerer sig oftest om, at det: er en demokratisk rettighed supplerer det repræsentative demokrati kvalificerer beslutningsgrundlaget giver større ejerskab Dette er alle vigtige og centrale argumenter, som er altafgørende for den involverende og bæredygtige by og som vi skal bygge videre på. Men når offentligheden først bliver inddraget i løsningsfasen, fremfor i den indledende fase, hvor opgaven stilles, og hvor borgernes input ofte er mest frugtbare for planlæggere og arkitekter, risikerer tilbagemeldingen at blive reduceret til et for eller imod fremfor at være konstruktive input til den kreative proces. Den bæredygtige omstilling er ikke bare betinget af en miljøvenlig byplanlægning, men kræver en forandring af den måde vi tænker på. Den bæredygtige by stiller store krav til den enkelte borger, hvorfor behovet for borgerinddragelse er nødvendig. I de senere år er der derfor også kommet et større fokus på inddragelse og involvering af borgerne i planlægningen. Borgerens engagement og involvering i byudviklingen og byen som ramme for

3 nye relationer synes at spille en større rolle, når vi planlægger by. Dette er ikke mindst sket i erkendelsen af, at lokal forankring og opbakning er vigtig, når vi skal skabe langsigtede løsninger i byudviklingen. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i byens omgivelser, når vi omdanner og udvikler og her spiller borgere og interessenter en stor rolle. Som det beskrives i Socialministeriets publikation Borgerne på banen fra 2008 kan borgerinddragelse bidrage til demokratisering af byudviklingen, hvilket kan være et mål i sig selv. Derudover kan inddragelsen af borgere kvalificere planlægningen med lokal viden og ressourcer. Borgerinddragelse skaber en gensidig læreproces for borgere og beslutningstagere og bidrager til øget legitimiteten i de politiske beslutninger. Den involverende by, hvor byens aktører indgår i demokratisk samskabelse af byens forandring bidrager til at skabe løsninger, der er sociale, økonomiske og miljømæssigt bæredygtige. Den involverende by aktiverer de lokale ressourcer og præges af netværksstyring på tværs af hierarkiske og bureaukratiske strukturer. Det handler om at skabe forankring og medejerskab på tværs af kommercielle og personlige interesser. En bæredygtig bypolitik skal understøtte de nye netværk- og organisationsformer, som bidrager til borgernes sam- og medskabelse, der præger den involverende by og dermed er en forudsætning for den bæredygtige by. Regeringen har allerede igangsat en række initiativer, der skal sikre en bedre involvering af borgere og virksomheder i bl.a. den bæredygtige omstilling. Initiativerne er: Arkitekturpolitik: Mennesker i centrum Undervisningspakker om arkitektur og design til børn Arkitektur i ungdomsuddannelser Sommerskole om arkitektur for byggebranches unge studerende Arkitekturpolitik som del af Cultural Planning Arkitekturformidling på nye digitale platforme Nye koncepter for borgerinvolvering Ændring af byfornyelsesloven Innovation i borgerinvolveringen Elbilpartnerskab Børn og arkitektur undervisningsindsats med fokus på de bæredygtige byer Læs mere om initiativerne i de følgende afsnit eller i appendiks.

4 Når borgerne involverer sig Den bæredygtige by kan skabes i samarbejde mellem borgere, virksomheder og myndigheder. Udover ovenstående initiativer kræver det nytænkning i byplanlægningen og i vores måde at organisere byer på. Den bæredygtige by skal invitere til engagement, innovation og samskabelse. Samskabelse skaber bæredygtige byer Co-creation som bedst kan oversættes til samskabelse er en ny måde at tænke byens organisering på. Begrebet stammer oprindeligt fra tanken om, at et stærkere lokalt samarbejde mellem samfundets aktører kan skabe bedre velfærd. Samskabelsen går videre end den traditionelle borgerinddragelse og involverer borgere, virksomheder og organisationer som svaret på løsningen af et konkret problem. I en bymæssig konktekst kan samskabelse bidrage til løsningen af sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer. Et vigtigt element er, at samskabelse gennem aktørernes initiativ og deltagelse skaber merværdi. De sociale og miljømæssige udfordringer som vi står over for er så komplekse, at de ikke løses af den enkelte kommune, den enkelte borger eller den enkelte virksomhed. I samskabelse af byen udvides den potentielle deltagerkreds fra få til mange aktører. Der tilføjes kompetencer og ressourcer, og der opstår positive synergieffekter. De aktører som under den traditionelle borgerinddragelse betegnes som interessenter vil som led i samskabelsen være samarbejdspartnere. De danske områdefornyelser arbejder ud fra områdetilgangen der kan forbindes til ideerne om samskabelse. I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters publikation Områdefornyelsen fortæller beskrives områdetilgangen som værende knyttet til det stedsspeficikke fremfor det fagspecifikke. Det handler om at skabe et katalyserende instrument, der forener kræfter og tiltrækker nye ressourcer. Nye koncepter for borgerinvolvering Initiativet omfatter udvikling af innovative koncepter og metoder for borgerinvolvering med deltagelse af relevante aktører, dels gennem tre workshops, dels gennem et projekt om borgeraktivering og borgerinitierede aktiviteter udviklet i dialog med tre udvalgte kommuner. Midlertidighed og byomdannelse skaber bæredygtige byer Den stigende urbanisering betyder et øget pres på vores byer, som er under konstant forandring. Det gælder også de fysiske arealer og bygninger. Det giver mening at planlægge efter de åbne og midlertidige rum og muligheder, der naturligt opstår, når byen forandres. Den midlertidige byudvikling bygger på tanken om, at et områdes forvandling ikke nødvendigvis kræver store investeringer og godt kan ske for en midlertidig periode. En forvandling kan tage

5 udgangspunkt i givent områdes eksisterende fysiske rammer og menneskelige ressourcer. Disse rammer og ressourcer kan i byomdannelsen øge områders attraktivitet og bidrage til både en social, økonomisk og grøn bæredygtighed. Involveringen af borgere i den mentale byomdannelse giver unikke muligheder for lokal forankring og udnyttelsen af de kompetencer og ressourcer borgerne har, kan i sidste ende skabe merværdi. Flere kommuner arbejder strategisk med det udviklingspotentiale, som omdannelse af tidligere erhvervs- og havneområder rummer for at etablere mangfoldige og attraktive bydele. I kraft af områdernes ofte gode placering og mulighederne for at bygge videre på eksisterende kulturmiljøværdier, kan byomdannelse være med til at tiltrække nye indbyggere og virksomheder samt sikre sammenhænge og synergier mellem by og forstad. Med ændring af loven om byfornyelse og udvikling af byer er det bl.a. blevet muligt at anvende områderne til midlertidige anlæg, hvilket kan skabe en bedre udnyttelse af de ellers funktionstømte områder. Her kan gentænke fx skoler og institutioners anvendelsesmuligheder efter normal lukketid, for derigennem at åbne op for nye muligheder og aktiviteter i typisk meget monofunktionelle bygningsrum. Midlertidige aktiviteter er en måde, hvorpå byliv og medejerskab kan opstå, også før man bygger. Derfor er det i dag mange steder også en langsigtet strategi i byudviklingen. I byer som London, Berlin og Amsterdam har man haft midlertidige aktiviteter på mange niveauer gennem årtier i Danmark begyndte det for alvor i 1990 erne, da iværksættere begyndte at oprette barer, caféer og lounges i nogle af de gamle industribygninger i Københavns Havn. Det skabte synergieffekter og viste, at det midlertidige kan påvirke det permanente. Ændring af byfornyelsesloven Med ændring af byfornyelsesloven foreslås det, at det skal kunne søges støtte til at bruge erhvervs- og havnearealer som midlertidige anlæg, så der kan skabes større sammenhæng mellem erhvervs- og boligområder tidligere kunne der kun søges om støtte til midlertidighed i boligområder. Midlertidighed er et centralt begreb inden for den bæredygtige byudvikling, hvor allerede bebyggede arealer, der ligger ubrugt hen, kan finde ny anvendelse og tilføre nyt liv til et område. Når borgerne lever Borgerinvolvering i den bæredygtige by handler også om det personlige ansvar, som vi hver især tager, når valget står mellem vanetænkningen og alternativet. De handlinger vi som borgere udfører i hverdagen og som i sidste ende skaber den bæredygtige har stor betydning. Lige fra at hjælpe en svagtseende over vejen, tage cyklen fremfor bilen eller deltage i det lokale beboerdemokrati. Medejerskab giver bæredygtige byer En væsentlig udfordring vi står over for i forhold til en bæredygtig omstilling er graden af sporafhængighed, som præger den måde vi lever på. Vores hverdag er præget af rutiner og vaner, hvor det kan være svært at vælge alternative og miljørigtige løsninger, hvis fordelene ikke er

6 åbenlyse. Ved at give borgere og virksomheder medejerskab til miljørigtige løsninger kan alternativerne gøres mere attraktive. Traditionelt set bunder bæredygtige tiltag, som eksempelvis bedre busforbindelser eller billigere solceller, i ønsket om at gøre det alternative valg mere attraktiv. Der appelleres med andre ord til et rationelt valg. Ved at inddrage borgere og virksomheder på flere niveauer, oftere og på tværs af sektorer, kan der i højere grad skabes medejerskab, så den grønne omstilling ikke kun appellerer til et rationelt, men også emotionelt valg. En væsentlig udfordring er at skabe medejerskab i forhold til overordnede udfordringer og løsninger, der kan virke uvedkommende for den enkelte borger. Medejerskab trives ofte bedst i lokale sammenhænge, hvor borgere og virksomheder har en aktie i konkrete problemstillinger og med lokal viden kan bidrage til løsninger. Det er oplagt at spørge hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal inddrages i den bæredygtige byudvikling, når den går på tværs af kvarterer, byområder og bydele. Innovation i borgerinvolveringen Udviklingsprojekt om nye koncepter inden for borgerinvolvering med fokus på brug af nye teknologier. Projektet varetages af Dansk Arkitektur Center, som Miljøministeriet støtter økonomisk. Der er i projektet bl.a. fokus på innovation bygget på frivillighed. Deleøkonomi skaber bæredygtige byer En af de store udfordringer vi står overfor i fremtidens byer er ressourceknaphed. Allerede i dag ser vi dog en voksende deleøkonomi, hvor byttemarkeder, delebilsordninger og tøjbyttebørser reducerer overforbrug og sikre en bedre udnyttelse af klodens ressourcer. Sammentækning af byudvikling og deleøkonomi kan bidrage til bæredygtige løsninger, hvor investeringer kommer flere borgere til gode. Et oplagt eksempel er delebil- og samkørselskoncepter, der kan mindske trængsel, forbedre byens infrastruktur og reducere de økonomiske udgifter for den enkelte. Deleøkonomiske koncepter bidrager til en bæredygtig by, men udfordrer den traditionelle samfundsøkonomi. Der skal derfor findes løsninger, der forener deleøkonomien med en bæredygtig samfundsøkonomi. Elbilpartnerskab Energistyrelsen har uddelt 23,5 mio. kr. til 4 store strategiske partnerskaber for elbiler. Samtidig er der uddelt 8 mio. kr. til 15 mindre projekter under forsøgsordningen for elbiler. Et el-baseret delebilsprojekt, der også støttes af Region Hovedstaden, vil sørge for ladeinfrastruktur til 400 delebiler i Københavnsområdet. Region Hovedstadens elbilpartnerskab sætter sammen med private virksomheder og kommunerne i regionen over 500 elbiler på vejene.

7 Deltagelse skaber bæredygtige byer Byudvikling kredser typisk om fysiske strukturer, som infrastruktur, boliger og erhvervsområder. I de senere år er der kommet mere fokus på betydningen af de sociale strukturer i byudviklingen. Borgerens engagement og deltagelse i byens liv og byen som ramme for nye relationer synes at spille en større rolle, når vi planlægger fremtidens by. Det aktive medborgerskab handler blandt andet om at tage medansvar for egne og andres livsvilkår samt bidrage til udviklingen af et levende lokalsamfund. Økonomi- og Indenrigsministeriets demokratiprojekt Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet (2013) og det deraf nedsatte kommissorium for udvalg om lokale høringer sætter netop fokus på demokrati og deltagelse. Byen skabes og defineres af de sociale relationer og aktiviteter, der udspiller sig i byens rum. Den brede befolknings deltagelse i disse sammenhænge, er vigtig, da mangfoldige byer og bydele er bæredygtige, fordi borgere med forskellige økonomiske, sociale og kulturelle baggrunde lever og deltager side om side. Borgernes deltagelse i fællesskaber på tværs af skel bidrager til en demokratisering af byen, hvor dialog, forståelse og solidaritet skaber socialt bæredygtige byer. Børn og arkitektur undervisningsindsats med fokus på de bæredygtige byer Der udvikles en undervisningsindsats i bæredygtige byer for grundskolens 4. til 6. klassetrin. Eleverne opnår via undervisningen kompetencer til at agere og begå sig bæredygtigt og innovativt. Via undervisningen bidrager indsatsen til at uddanne bevidste forbrugere samt fremme deltagelsen i byen og dens udvikling.

8 Appendiks Regeringens initiativer nævnt i debatoplægget: Arkitekturpolitik: Mennesker i centrum Som opfølgning på regeringens arkitekturpolitik har Kulturministeriet nedsat en gruppe på tværs af de involverede ministerier, der bl.a. skal følge implementeringen af de initiativer, som er sat i gang i forlængelse af arkitekturpolitikken. Gruppen vil endvidere drøfte nye tiltag med relevans for arkitekturen. Undervisningspakker om arkitektur og design til børn Der udvikles et læringsmateriale om arkitektur, som bliver tilgængeligt på Undervisningsministeriets portal Ny EMU. Initiativet skal sikre, at lærere får mulighed for at hente materiale og inspiration til undervisningsforløb om arkitektur til brug i folkeskolen. Desuden skal initiativet sikre, at børn og unge i løbet af deres undervisningsforløb får adgang til at arbejde med arkitektoniske problemstillinger og præsenteres for arkitekturens kreative processer. Arkitektur i ungdomsuddannelser Der udvikles undervisningstilbud og -materialer om arkitektur, der retter sig mod ungdomsuddannelserne, fx det almene gymnasium og erhvervsuddannelserne. Initiativet skal sikre, at arkitektur kan indgå i en tværfaglig undervisning og opfylde læringsmål for relevante fag i ungdomsuddannelserne Sommerskole om arkitektur for byggebranches unge studerende Der udvikles et tilbud til en tværfaglig sommerskole for byggebranchens unge studerende planlæggere, arkitekter, ingeniører, håndværkere, m.fl. Formålet er at forberede de studerende på at bygge vigtig bro over de traditionelle fag- og brancheskel, samt at de studerende kan lære af og supplere hinanden på tværs af uddannelsesinstitutioner og arbejde med virkelighedsnære problemstillinger. Arkitekturpolitik som del af Cultural Planning Gennem strategisk tilgang til de kulturelle aktiviteter kan kultur- og fritidslivet bidrage til den øvrige byudvikling, så arkitektur og kulturliv tilsammen kan bidrage til bl.a. at øge livskvaliteten i et lokalområde. De lokale kulturinstitutioner motiveres til at spille en rolle i den lokale arkitekturdebat. Kan indgå i rådgivningen i tilknytning til kommunernes kommuneplanstrategi samt evt. ifm. kulturaftaler. Arkitekturformidling på nye digitale platforme Dansk Arkitektur Center (DAC) har som et fokusområde i kommende handlingsplaner at udvikle arkitekturformidling på nye digitale platforme. Formålet med initiativet er at bringe formidlingen af arkitektur ud til nye målgrupper.

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere