Udfordringer og håb for fremtidens Europa vedtaget af SF s landsmøde den vedtaget 5. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer og håb for fremtidens Europa vedtaget af SF s landsmøde den vedtaget 5. maj 2013"

Transkript

1 Udfordringer og håb for fremtidens Europa vedtaget af SF s landsmøde den vedtaget 5. maj 2013 Udfordringer og håb for fremtidens Europa Europa står over for historisk store udfordringer men også historisk store muligheder. Den økonomiske krise har fået unødvendigt hårde konsekvenser for befolkningerne i de enkelte medlemslande og har skabt voldsomme sprækker i det europæiske samarbejde. Arbejdsløshed og fattigdom er hastigt stigende i mange medlemslande, og samarbejdet, solidariteten og sammenhørigheden i fællesskabet er for alvor truet. Social uro ulmer i flere lande, og vi ser social armod, som vi troede var fortid i Europa. Men vi har samtidig muligheden for at træffe valg, der kan få Europa på en mere demokratisk, bæredygtig og social retfærdig kurs. Skal det lykkes, må den grønne venstrefløj i hele Europa mobilisere politisk og levere konkrete svar. Vi har mere end nogensinde før brug for et aktivt EU, der både i Europa og globalt går forrest med en offensiv indsats for et demokratisk menneskesyn, bæredygtig vækst og beskæftigelse, der bekæmper fattigdom, skærper fokus på løsning af den globale opvarmning, sikrer ordentlige arbejdsvilkår for lønmodtagere og værner om og udvikler rammerne for de nationale velfærdssamfund. Nationalistiske kræfter truer dele af Europa og advokerer for mindre samarbejde og øget protektionisme. Vores svar på krisen er mere samarbejde, og vi skal holde fast i nødvendigheden af solidaritet og behovet for fælles løsninger på fælles udfordringer. På trods af uoverensstemmelser og vanskeligheder kan denne krise kun løses gennem en fælles indsats. Med en globaliseret økonomi, magtforskydninger mod nye dele af verden, øget karteldannelse og en international finansiel- og økonomisk krise er Danmark dybt afhængig af en offensiv EU-politik. Danmark skal fastholde sin placering centralt i det europæiske. Vi skal være et engageret og respekteret land, som bidrager konstruktivt til at sikre det fælles bedste, og som også er klar til at forsvare egne interesser, når det kræves. Som et lille land med en åben økonomi vinder vi ved at deltage i det fælles arbejde, fordi vi ikke kan undsige os den politiske og økonomiske afhængighed. Danmark hører til i hjertet af det europæiske fællesskab. I dette arbejde vil SF arbejde for at styrke det grænseoverskridende socialistiske og grønne samarbejde. Deraf følger også, at SF ønsker at afskaffe rets- og forsvarsforbeholdet i overensstemmelse med SF s tidligere vedtagelser. SF står fast på det danske forbehold mod euroen, men vi skal løbende opveje fordele og ulemper ved deltagelse i de konkrete tiltag og reformer. Målet skal altid være at placere Danmark, dansk økonomi og danske arbejdspladser bedst muligt og samtidig bidrage til en progressiv og solidarisk europæisk udvikling. Samtidig er det værd at huske på EU s grundlæggende idé: At skabe et kontinent med fred, demokrati og fremgang. For mange generationer er den gamle drøm om fredens Europa måske ikke nærværende. Men ikke desto mindre er den gamle vision om fredens projekt stadig relevant og vigtig: det er vores historiske arv fortsat at opretholde fred, frihed, demokrati, åbenhed og solidaritet. Krisen har vist os, at de gamle værdier ikke er mere rodfæstede, end at de kan udfordres af dem, der vil udnytte armod, arbejdsløshed og magtesløshed i befolkningerne. SF og den europæiske venstrefløj skal bidrage til at forhindre disse truende fremtidsudsigter og trække EU i en solidarisk retning. Vi bliver aldrig færdige med at sikre fred på det europæiske kontinent. Europa-Parlamentet er ligesom Folketinget opdelt i partier. Her søger SF gennem sin placering i Den Grønne Gruppe at opbygge en stærk centrum-venstre alliance og levere bæredygtige og socialt ansvarlige løsninger på vores fælles udfordringer. Vi vil bruge Europa-Parlamentet som base for at indgå i alliancer med progressive venstrefløjskræfter i de europæiske lande, så vi sammen kan udvikle bud på, hvordan vi skruer vores økonomier sammen på en demokratisk, bæredygtig og solidarisk måde. SF bygger sit europæiske arbejde på tætte alliancer med bl.a. fagbevægelsen, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og rettighedsorganisationer for at sikre bred opbakning til og forankring af den

2 førte politik. Sammen med ligesindede regeringer og partier vil vi styrke centrum-venstre i Europa, levere solidariske svar på de fælles udfordringer og et klart alternativ til den dominerende centrum-højre politik i EU. En fælles vej ud af krisen En vej ud af krisen betyder også en nytænkning af den økonomiske politik. EU skal have modet til at investere og skabe vækst baseret på grøn omstilling, uddannelse og forskning samt social retfærdighed. EU skal intensivere sin indsats mod skattesnyd og skattely. Der er også et enormt potentiale i at få sat skub i nye fælles europæiske infrastrukturprojekter inden for jernbaner, bredbånd o.l.; især en sammenkobling af el-nettet rummer store muligheder for produktion samt køb og salg af vedvarende energi. Der er samtidig brug for reformer af den finansielle sektor, der sikrer stabile og sunde finansielle virksomheder. Der skal styr på bankbonusser, så risikobetonet adfærd bekæmpes, øget gennemsigtighed og bedre forbrugerrettigheder for bankkunder. Vi skal bakke op om en skat på finansielle transaktioner, bedre likviditets- og kapitalbuffere i bankerne samt øget overvågning og kontrol fra tilsynsmyndighederne. Der er ligeledes behov for en privatfinansieret redningsfond, så skatteborgerne ikke igen skal betale for uholdbare spekulationer. Vi har tidligere set at store kriser har udløst progressive løsninger, som New Deal i 30 ernes USA. Tilsvarende er der i Europas grønne partier blevet arbejdet med udviklingen af Green New Deal, som sætter ressourceeffektive og klimavenlige løsninger ind i en investerings- og beskæftigelsesstrategi. En koordineret og offensiv indsats for bæredygtig vækst og jobskabelse ex gennem infrastrukturprojekter. EU s rammeprogrammer skal støtte innovation og forskning i små og mellemstore virksomheder Udbygning og modernisering af de europæiske jernbaner såvel til person som godstransport. Politisk regulering af økonomien, der fremmer grøn vækst, social lighed, velfærd og demokratiet. En styrket indsats mod skattely og skattesnyd. En skat på finansielle transaktioner. Et opgør med bankbonusser og ustabile finansielle produkter i den finansielle sektor. En minimumssats for selskabsbeskatning i EU Et socialt ansvarligt Europa Krisen har haft fatale konsekvenser for EU s lønmodtagere. 10 millioner mennesker har mistet deres arbejde, siden krisen satte ind i 2008, og især de unge er hårdt ramt. Ungdomsarbejdsløsheden er steget til knap 24 pct., og 14 millioner unge under 25 år har hverken et job eller en uddannelse. Samtidig er antallet af såkaldte working poor, der har arbejde, men til så lav en løn, at de ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, steget alarmerende. Højrefløjens svar er drastisk lønnedgang, massive offentlige nedskæringer og svækkelse af fagforeningernes rolle. SF vil bekæmpe denne udvikling med alle kræfter! Vores svar er øget produktivitet, investeringer i et mere moderne produktionsapparat, fokus på grøn omstilling, uddannelse og opkvalificering, et stærkt og fleksibelt arbejdsmarked samt social tryghed. Indførelse af europæiske retningslinjer for nationale mindsteindkomster, som folk kan leve af, i overensstemmelse med de nationale forhold og modeller på arbejdsmarkedet. 2

3 En europæisk ungdomsgaranti, som betyder, at alle unge i Europa efter 4 måneders ledighed modtager et relevant og kvalitetsfyldt tilbud om uddannelse, efteruddannelse, opkvalificering, praktik eller job. En fortsat kamp mod social dumping og unfair konkurrence på arbejdsmarkedet. SF står vagt om arbejdstagerrettigheder, konfliktretten og vores danske model på arbejdsmarkedet. Styrke vilkårene for opbygning af stærke moderne fagbevægelser, nationale såvel som europæiske. Markant styrkelse af kampen mod fattigdommen i EU især med fokus på børnefattigdommen. En bæredygtig fremtid Europa skal leve af at levere og producere løsninger på de globale udfordringer; global opvarmning, knaphed på vand og ressourcer samt folkesundheden. Derfor skal vi være førende i verden inden for genanvendelse, energieffektivitet, bæredygtige fødevarer, velfærds- og sundhedsløsninger og grøn teknologi. Jobpotentialet alene i EU s nye affaldsregler er nye job. Det kræver nytænkning og prioritering af investeringer i forskning og uddannelse. En grøn omstilling i Europa vil skabe et bedre samfund, levere konkrete løsninger på de globale udfordringer og skabe ny holdbar vækst og arbejdspladser. En ressource-strategi med udgangspunkt i at skabe en cirkulær økonomi, hvor alt genanvendes. En energiomstilling baseret på energibesparelser og vedvarende energi. EU s klimaindsats skal flugte med den nødvendige målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. At affald ses som en dyrebar ressource. Målet er helt at undgå affald, men ellers skal den genbruges, genanvendes til anden brug og først i sidste instans bruges til energi. En pantordning der kan fungere i hele EU. En omprioritering af midler fra landbrugsstøtte til grøn vækst, økologi, rent vand og forskning. Stadig bedre miljø- og energistandarder, der fremmer den teknologiske udvikling på området og belønner innovative og grønne virksomheder. En skærpet grøn offentlig indkøbspolitik, som stimulerer markedet for mere miljø- og klimavenlige produkter, samt energirenovering af offentlige bygninger hvilket samtidig vil gavne beskæftigelsen. Energirenovering af den private boligmasse, samt fælles krav til nyopførte boliger. Miljø og sundhed En mangfoldig natur, frisk luft og rent drikkevand er forudsætninger for en høj livskvalitet. Især i krisetider, hvor der er meget fokus på at skabe vækst, er det vigtigt, at vi stadig står vagt om et sundt miljø og en varieret natur. Vi skal have et landbrug, som både producerer sunde fødevarer og forvalter en natur, der giver rum for et rigt dyre- og planteliv. Kystnært fiskeri med skånsomme redskaber skal have langt bedre vilkår, og etablering af beskyttede havområder skal være en fast del af fiskeriforvaltningen. Det er vigtigt, at vi kan stole på, at det vand, der kommer ud af vandhanen, er til at drikke, at maden i supermarkedet lever op til høje standarder, og at de ting, vi omgiver os med, ikke er fulde af farlige kemikalier. Kvalitet af medicin og medicinsk udstyr skal reguleres bedre til gavn for patientsikkerheden. Der skal opstilles skrappe regler til sundhedsindustrien, så vi undgår skandaler med fx hofteproteser, farlige brystimplantater og blodslanger m.v. fyldt med farlige plastblødgørere. Det skal testes forsvarligt, og straffen skal være hård ved grove overtrædelser. 3

4 Hurtigere udfasning af skadelige stoffer i fødevarer, fødevareemballage, legetøj, udstyr til børn, tøj og kosmetik. Kemikalielovgivningen udbygges, så de uløste problemer i EU's kemikalielovgivning løses. Der skal bedre styr på hormonforstyrrende stoffer, cocktaileffekter samt nanoteknologi. Skarp kontrol med medicinsk udstyr, så vi undgår skandaler med farlige implantater samt håndhævelse af strafmulighederne overfor de virksomheder, der groft forbryder sig mod reglerne. Fuld åbenhed om forskningsresultater og rådata, så uafhængige forskere kan gå medicinalindustrien efter i sømmene, og myndigheder kan udføre brugbare cost-benefit analyser af ny medicin. Skrappere regler til sikring af ren luft, rent drikkevand og mindre støj i byerne. Herved fremmes et bedre bymiljø, hvor transporten baseres på kollektiv trafik, cykling og elbiler. At vandforsyningen ikke gøres til genstand for profitdannelse En udbygning af Danmarks og EU s grønne infrastruktur ved planlægning af grønne korridorer mellem EU-beskyttede naturområder også på tværs af landegrænser blandt andet ud fra anbefalingerne i Natur- og Landbrugskommissionen. Demokrati og retspolitik EU skal værne om borgernes grundlæggende rettigheder og sikre frihed og tryghed for den enkelte. Der skal være fuld åbenhed i alle EU s institutioner, bl.a. skrappere regler for registrering af lobbyister og bedre oplysning om klageindsatser for borgerne. EU er i en række spørgsmål gået foran i kampen for ligestilling, og SF vil fortsat arbejde for en styrkelse af ligestilling gennem EU. Enhver EU-borger skal betragtes som uskyldig, indtil andet er bevist. Den omfattende overvågning af alle borgeres internet og tele-trafik skal erstattes af en tilstand, der genindfører almindelig brevhemmelighed, retten til at kommunikere og færdes frit, og der skal genindføres proportionalitet i myndigheders adgang til persondata. Der skal tages et radikalt opgør med private firmaers ulovlige handel med adfærdsdata fra telefoni og internet, herunder søgemaskineadfærd, sociale medier, organiseret via cookies og kommunikationsdata, der uden borgernes accept videregives til målrettet, adfærdsbestemt markedsføring. EU skal sikre, at de nationale myndigheder bemandes, så denne opgave kan varetages effektivt. EU skal samtidig stille sig i spidsen for en offensiv indsats mod international kriminalitet, børneporno, menneskehandel bl.a. til prostitution og illegalt arbejde samt hvidvaskning af penge uden at gå på kompromis med retssikkerheden. Udover politisamarbejdet har samarbejdet på det civilretlige område som arveret og familieret også stor betydning. EU skal samtidig udvikle redskaber til at håndtere den øgede immigration på en værdig, forsvarlig og solidarisk måde. Det danske retsforbehold afskærer lige nu Danmark fra at spille en offensiv rolle på disse områder. SF vil i Europa-parlamentet arbejde for en ophævelse af den europæiske arrestordre, så ingen risikerer at blive udleveret af sit land til retsforfølgelse i et andet EU-land uden forudgående retlig prøvelse i sit hjemland. Kampen mod terror har betydet en kriminalisering af frihedsbevægelser. Derfor vil SF i Europa-Parlamentet arbejde for en skrap og jævnlig revision af EU s terrorlister. Internettet og nye digitale teknologier spiller en stadig større rolle ikke alene for europæiske borgere men også globalt. Internettet ændrer hele tiden på måden, hvorpå samfund, demokrati og økonomier 4

5 fungerer herhjemme og overalt. Men med sin verdensomspændende karakter er internettet en svær størrelse at regulere, da udbyderne af ydelser ofte opholder sig uden for EU, og brugerne samtidig bevæger sig rundt i verden. Vi er derfor nødt til at finde fælles løsninger på, hvordan vi kan bekæmpe kriminalitet på nettet ved at bruge alle tilgængelige teknologier, samtidig med at vi sikrer databeskyttelse og den enkeltes frihed og ret til privatliv. Målet må være at værne om det frie og åbne internet på EU-plan, så borgerne og samfundet kan nyde godt af de fremskridt, Internettet og nye teknologier bringer. Fuld åbenhed i EU s institutioner, klare regler om god forvaltningsskik og borgerne i centrum. Styrket indsats mod karteller og monopoldannelser på finans- og dagligvaremarkederne Et obligatorisk register over lobbyister i alle EU s centrale institutioner. Styrkelse af forbrugerrettigheder, borgerrettigheder og oplysning om muligheden for borgerklager. Skærpe indsatsen mod organiseret kriminalitet, sexkøb, børneporno og menneskehandel gennem et forstærket europæisk politisamarbejde. At beskytte nationale, etniske, religiøse og kulturelle mindretal mod overgreb og diskrimination. At diskrimination og forskelsbehandling på baggrund af seksuel orientering og transkøn bekæmpes. Et globalt orienteret Europa Internationalt skal EU være en progressiv spiller, der til stadighed fremmer menneskerettigheder, international retfærdighed, social lighed, fri og fair handel, bæredygtig udvikling samt en fredelig og demokratisk udvikling i verden. Lissabon-traktaten har givet Europa-Parlamentet nye beføjelser på det udenrigspolitiske område, og det skal Parlamentet udnytte til fulde for at skabe en stærk og sammenhængende fælles europæisk udenrigspolitik, der bygger på demokrati, menneskerettigheder, Folkeretten og retsstatsprincipperne. EU s udvidelsespolitik skal fortsat sætte høje men fair krav til ansøgerlandene, der til gengæld skal anerkendes, når kravene opfyldes og aftalerne overholdes. At alle EU-lande lever op til løftet om at give 0,7 pct. af BNP i fattigdomsorienteret bistand. At EU lever op til Lissabon-traktatens forpligtelse til at skabe sammenhæng (kohærens) mellem politikker, til gavn for verdens fattigste. En fair handelspolitik, der arbejder for bedre markedsadgange for de fattige lande og fremme af internationale arbejdstagerrettigheder (ILO). En levedygtig, selvstændig og suveræn palæstinensisk stat. Fremme af frihandel med grønne produkter. Øget støtte til de mindst udviklede lande såvel med klimatilpasning som med hjælp til omstilling til mere bæredygtig energiforsyning og forbrug. Aktiv støtte til demokratibevægelserne i EU's nabolande. At EU styrker udviklingen af et levende og kritisk civilsamfund i lande uden for Europa som en central del af den fælles udenrigspolitik. 5

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning: En anden form for globalisering er mulig... 6 Det danske arbejdsmarked... 8 Hvilke udfordringer

Læs mere