Sundhedspolitik Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen"

Transkript

1 Sundhedspolitik Aalborg Kommune Vi udvikler sundhed sammen

2 Indhold Forord Forord... 2 Fra vision til handling... 5 Sunde rammer... 9 Lighed i sundhed Mental sundhed Sundhed i fællesskab Fra politik til konkrete indsatser Sundhedspolitikkens mål I marts 2018 blev resultaterne fra Sundhedsprofilen Hvordan har du det offentliggjort. Den viser med al tydelighed, at vi står over for store udfordringer. For alle de faktorer, som vi ved, har betydning for udvikling af livsstilssygdomme, kan vi se en negativ udvikling: Mange unge begynder at ryge og drikke for meget alkohol, stadig flere er fysisk inaktive, stadig flere er svært overvægtige og der er sket en stor stigning i antallet af borgere med dårlig mental sundhed særligt blandt de unge. Denne udvikling er desværre en national tendens og dermed noget generelt i samfundet. Det betyder dog ikke, at vi her i Aalborg skal kaste håndklædet i ringen. Vi står altså på en brændende platform, som vi er nødt til at forholde os til, og som kalder på handling på tværs af forvaltningerne. Vi er nødt til at intensivere forebyggelsesarbejdet og fuldt implementere de indsatser, som vi ved, virker. Vi skal blive bedre til at etablere samarbejde med aktører uden for kommunen, så vi når ud til alle de borgere, der gerne vil gøre noget for deres sundhed. Desuden er vi nødt til at turde tænke i nye løsninger og metoder. Fotografer: Lars Horn, Nils Krogh, Rafael Zajac samt fotos fra DGI 17 o g Colourbox. Tak til: Thomas Gregersen, lægerne Aabo Plads. Vi har derfor i denne 4. generations sundhedspolitik valgt en tilgang, der sætter fokus på handling både i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne. Derfor er der udarbejdet en samlet handleplan, der vil blive fulgt op på og opdateret halvvejs inde i politikperioden. Der er bred anerkendelse af, at der allerede sker rigtig meget indenfor hver enkelt forvaltnings ansvarsområde, men der er også en erkendelse af, at vi må gøre mere og andet for at ændre den negative udvikling. 2

3 Vi har valgt at beholde de fire politiske pejlemærker fra Sundhedspolitikken , da de stadig viser den fornødne retning for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Vi har ligeledes valgt at opretholde målsætningen om, at Aalborg Kommune skal implementere forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau i forhold til de fem vigtigste risikofaktorer. Det har vi, fordi forebyggelsespakkerne tager udgangspunkt i de bedste faglige anbefalinger på området, og der er dokumentation for, at de anbefalede indsatser virker, hvis de implementeres på de relevante områder. Sundhedspolitikken og de politiske pejlemærker harmonerer med flere af FN s 17 verdensmål. Sundhedspolitikkens vision hænger særligt sammen med FN s verdensmål nr. 3 om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Derfor har vi valgt at tage dette verdensmål med i politikkens mål. Vi er i Aalborg Kommune kommet langt med sundhedsfremme og forebyggelse. Vi har gennem flere år haft en fremtrædende position i Danmark, hvor mange kigger mod Aalborg, når de skal have inspiration til at løse aktuelle sundhedsudfordringer. Vi har i mange henseender været modige og innovative i vores arbejde med at fremme borgernes sundhed. Vi er gode til at arbejde på tværs af kommunens forvaltninger, vi er gode til at tænke sundhed ind i kommunes velfærdsområder, vi arbejder seriøst, systematisk, forsknings- og vidensbaseret med forebyggelse og sundhedsfremme. Og endelig har vi et samlet byråd, der på tværs af politiske skel prioriterer sundhedsdagsordnen højt. Den position og tilgang ønsker vi at fastholde med denne sundhedspolitik. Vi mener, at vi sammen med borgerne, det omkringliggende samfund og denne Sundhedspolitik kan være med til at vende den negative udvikling i folkesundheden, så flest mulige kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. Sundhedspolitikken bidrager til realiseringen af Aalborg Kommunes grundfortælling og pejlemærker. Vi udvikler os sammen! Fortællingen er grundlag for sundhedspolitikken, idet fællesskaber er en integreret del af tænkningen i pejlemærker og handleplaner. Sundhedspolitikken adresserer desuden i særlig grad pejlemærket: I fællesskab, hvor vi dels tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp, dels giver hinanden mulighed for at leve et sundt, meningsfuldt og selvstændigt liv. Mads Duedahl Rådmand Bente Graversen Direktør 3

4 4

5 Fra vision til handling Aalborg Kommune prioriterer borgernes sundhed og trivsel højt. Sundhed og trivsel er dog ikke et mål i sig selv, men er derimod forudsætninger for at kunne opnå det, man gerne vil i livet. Derfor lyder Aalborg Kommunes sundhedsvision: I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. Vi er i Aalborg Kommune klar til at sætte endnu flere handlinger i gang på baggrund af viden om de aktuelle sundhedsudfordringer og viden om, hvad der virker. Bedre sundhed begynder ved den enkelte borgers valg og motivation, men sundheden løftes bedst i fællesskab mellem borger, kommune og samfund. Derfor vil vi understøtte og samarbejde med alle gode kræfter, der vil medvirke til at forbedre borgernes sundhed i Aalborg Kommune. Visionen om, at borgerne skal leve et godt, langt, sundt og aktivt liv, hænger naturligt sammen med FN s verdensmål nr. 3 om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Derudover flugter verdensmål nr. 3 med pejlemærket om mental sundhed, ligesom det er tilfældet med de andre pejlemærker i politikken og FN s øvrige Verdensmål. Sundhedspolitikken er et centralt redskab i forhold til at nå sundhedsvisionen. Sundhedspolitikken sætter retning for Aalborg Kommunes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse ved at spille sammen med de velfærdsopgaver, som kommunen varetager. De politisk prioriterede pejlemærker og de tilhørende handleplaner er således formuleret med afsæt i den kerneopgave, der varetages på det enkelte velfærdsområde, og pejlemærkerne bygger ovenpå den brede sundhedsindsats, som Aalborg Kommune allerede har iværksat. Fundamentet i Aalborg Kommunes sundhedsindsats er at implementere anbefalingerne på grundniveau i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om: tobak alkohol fysisk aktivitet mad og måltider mental sundhed. Anbefalingerne skal implementeres i alle relevante dele af kommunens virke. For at komme fra vision til virkelighed er der i forlængelse af sundhedspolitikken udarbejdet handleplaner. Handleplanerne omsætter de politisk prioriterede pejlemærker og anbefalingerne i forebyggelsespakkerne til nye eller styrkede indsatser. Forvaltningernes implementering og prioritering af handleplanerne vil have konkret betydning for borgernes sundhed og i sidste ende medvirke til at nå visionen. De fire politiske pejlemærker Sunde rammer Sunde rammer handler om indretning og tilgængelighed af det fysiske rum samt beskyttelse af børn og unge imod eksempelvis tobaksrøg og alkohol. Lighed i sundhed Social ulighed i sundhed er en af de største sundhedsudfordringer. Der er fortsat et stort behov for, at vi prioriterer, så alle kommunens borgere har mulighed for at leve et sundt liv. Mental sundhed Et stigende antal borgere oplever mistrivsel og stress. Der skal sættes ind over for de faktorer i samfundet, på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner, der skaber denne udvikling. Indsatsen over for borgere med dårlig mental sundhed og for borgere, der er i særlig risiko for at udvikle dårlig mental sundhed, skal styrkes. Sundhed i fællesskab For at alle borgere med behov for og ønske om en forebyggende og sundhedsfremmende indsats kan gøre noget ved deres sundhed, vil Aalborg Kommune understøtte lokalsamfund i bl.a. at indgå samarbejder og etablere fællesskaber med lokale aktører og interessenter. 5

6 FN s 17 v erdensmål og sundhedspolitikken Verdensmålene vedrører både u- og ilande, og der findes derfor en række delmål under hvert mål, som anviser en mere konkret målsætning, der kan omsættes i en dansk kommunal kontekst. Sundhedspolitikkens politiske pejlemærker flugter med flere af delmålene og anviser derved, hvordan sundhedspolitikken bidrager til realisering af FN s 17 verdensmål. Verdensmål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper Delmål 3.4: Inden 2030 skal andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme reduceres med en tredjedel via forebyggelse og behandling. Mental sundhed og velvære skal også fremmes. Delmål 3.5: Forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og skadelig brug af alkohol, skal styrkes. Verdensmål 10: Reducer ulighed i og mellem lande Delmål 10.3: Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette. Pejlemærke: Ulighed i sundhed. Verdensmål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige Delmål 11.7: Inden 2030 skal der sikres nem adgang til grønne, offentlige rum i byerne og på landet. Pejlemærke: Sunde rammer. Verdensmål 17: Partnerskaber for handling Delmål 17.17: Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Dette skal ske ved at bygge videre på vores erfaringer med partnerskaber og deres ressourcestrategier. Pejlemærke: Sundhed i fællesskab. Pejlemærke: Mental sundhed og sunde rammer. 6

7 7

8 8

9 Sunde rammer Sunde rammer handler kort sagt om at gøre det sunde valg lettere for alle borgere. I Aalborg Kommune tænkes sunde rammer som muligheder og beskyttelse. Med muligheder menes adgang til og anvendelse af fysiske rammer og sundhedstilbud, og med beskyttelse menes at skærme børn og unge mod fx tobak og alkohol. Rammerne om vores dagligdag har stor betydning for vores fysiske og mentale sundhed, både i forhold til den måde vi bor på, og i forhold til vores adgang til gode fysiske rammer. De fysiske rammer giver muligheder eller sætter begrænsninger for fysisk udfoldelse og for at koble af i naturen eller i et roligt miljø i byen. Den måde, som vi indretter fx byrum, cykelstier, skoler, parker, legepladser og friarealer, har stor betydning for, hvordan og hvor meget de bliver anvendt. Afstand og tilgængelighed til rammerne har ligeledes stor betydning for, hvor meget de bliver anvendt. Aalborg Kommune har fantastiske naturressourcer, gode fritidsfaciliteter og mange grønne oaser, men en stadig større del af befolkningen er fysisk inaktive og overvægtige. Derfor er det vigtigt dels at arbejde med udformningen af de fysiske rammer, men også at arbejde med bedre udnyttelse af de muligheder, der findes i by og på land. Afstanden og de fysiske rammer om sundhedstilbud har betydning for, hvem der anvender sundhedstilbuddet. Derfor kan der i en geografisk stor kommune med et stærkt centrum som Aalborg Kommune være udfordringer i forhold til at sikre, at borgere uden for Aalborg by har samme lette adgang til kommunens sundhedstilbud. Sunde rammer betyder også, at der i kommunale institutioner, skoler, legepladser mv. skal være nem adgang til sund mad og drikke, og at børn ikke udsættes for alkohol og tobaksrøg. Der skal således være nem adgang til det sunde valg, hvor børn færdes, ligesom børn skal kunne færdes i et solsikkert miljø. Voksne, der er sammen med børn og unge, er rollemodeller, og derfor bør disse voksne i omgangen med børn og unge ikke ryge og drikke alkohol. Aalborg Byråd besluttede allerede i 2012, at alle folkeskoler har røgfri skoletid, hvilket betyder, at ingen elever må ryge i skoletiden hverken på eller udenfor skolen. I forlængelse heraf har Budgetforligspartierne bag budget 2019, besluttet, at mulighederne for røgfri kommune eller røgfri arbejdstid skal undersøges. Unges alkoholforbrug er faldet de seneste år, men danske unge drikker stadig betydeligt mere end gennemsnittet i Europa. Der er også i disse år sket en stigning i antallet af unge, som begynder at ryge. Vi ved, at tilgængelighed af tobak og alkohol samt rollemodeller har stor betydning for unges adfærd. Derfor er beskyttelsestilgangen i dette pejlemærke vigtig. 9

10 Lighed i sundhed Social ulighed i sundhed er en af de største sundhedspolitiske udfordringer. Med social ulighed i sundhed menes, at risikofaktorer og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Det betyder blandt andet, at borgere med kort eller ingen uddannelse dør tidligere og har færre gode leveår end deres medborgere med videregående uddannelser. På trods af et veludbygget velfærdssamfund stiger den sociale ulighed i sundhed generelt i Danmark. I Aalborg Kommune fik vi selv syn for sagen, da Danmarks Radio sendte programserien En syg forskel i foråret Programserien viste blandt andet, at man i Aalborg Øst i gennemsnit lever 13 år kortere, end hvis man bor i Hasseris. Aalborg Kommune har igennem en årrække prioriteret denne udfordring højt, og vi arbejder hver dag med at skabe mere lighed i sundhed på alle velfærdsområderne. Det gør vi, fordi vi ved, at nogle af de områder, der har størst betydning for forebyggelse af ulighed i sundhed er at: børn får en god og tryg start på livet børn trives og lærer noget i skolen unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse man bor og opholder sig i et trygt nærmiljø folk uden for arbejdsmarkedet kommer ind på arbejdsmarkedet osv. Selvom disse områder ikke umiddelbart har meget med sundhed at gøre, har de ikke desto mindre afgørende betydning for borgernes sundhedstilstand. Generel forebyggelse udgør det ene ben i indsatsen mod ulighed i sundhed. En opgave, der kræver samarbejde på tværs af de kommunale velfærdsområder. Det andet ben er en mere specifik indsats rettet mod den målgruppe, som mærker konsekvenserne af den sociale ulighed i sundhed, fx etniske minoriteter, social udsatte, borgere uden for arbejdsmarkedet, borgere med handicap eller borgere med psykisk sygdom. Konsekvenserne af ulighed i sundhed viser sig tydeligt hos nogle målgrupper. Vi ved fx, at borgere uden for arbejdsmarkedet har en mere usund livsstil, dårligere mentalt helbred og flere usunde vaner sammenlignet med deres medborgere. Vi ved også, at borgere med langvarige psykiske lidelser eller borgere med handicap lever kortere end den øvrige befolkning, og at uligheden her også hænger sammen med borgerens funktionsevne. Samtidig viser undersøgelser, at disse grupper er ligeså motiveret for at gøre noget ved deres vaner som alle andre. Det betyder, at selvom ulighed i sundhed er en vanskelig udfordring, er det ikke et uløseligt problem. 10

11 11

12 12

13 Mental sundhed Sundhed er mere end blot fysisk sundhed. Sundhed handler også om borgernes trivsel. Det handler om følelsen af at kunne håndtere hverdagens udfordringer, simpelthen at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet. Mental sundhed handler også om at deltage, have medbestemmelse og være engageret i aktiviteter og fællesskaber, der for den enkelte giver mening og har værdi. Denne måde at anskue mental sundhed på, hviler på WHO s definition af mental sundhed, som er grundlaget for Aalborg Kommunes arbejde med mental sundhed og Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om mental sundhed. Udfordringen med borgernes mentale sundhed vokser i Aalborg Kommune og på landsplan. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at andelen af voksne med et højt stressniveau er stigende, og blandt unge og særligt unge kvinder er udviklingen alarmerende. Blandt skolebørn er der også udfordringer med fx ensomhed, men niveauet for den generelle trivsel blandt børn er stabilt og i trivselsundersøgelserne er der flere positive resultater. Fysisk og mental sundhed hænger sammen. Borgere med dårlig mental sundhed har større tendens til at ryge, være fysisk inaktiv, drikke for meget alkohol og have usunde kostvaner. Konsekvenserne af dårlig mental sundhed og mistrivsel er omfattende. Det har blandt andet indflydelse på børns skolegang, unges fastholdelse i uddannelsessystemet, voksnes tilknytning til arbejdsmarkedet og ældres ensomhed. Borgernes generelle trivsel og mentale sundhed er derfor et centralt anliggende for alle velfærdsområder i kommunen. I Aalborg Kommune er vi frontløbere, fordi vi har haft mental sundhed på dagsorden siden sundhedspolitikken Det har betydet, at forståelsen for vigtigheden i at fremme mental sundhed er nået ud i hele kommunen. Udfordringen er ikke løst, men trædestenene er lagt for det videre arbejde. 13

14 Sundhed i fællesskab Kommunen har mange muligheder for at påvirke borgernes sundhed, og Aalborg Kommune arbejder med forebyggende og sundhedsfremmende indsatser inden for alle velfærdsområder. Men kommunen kan ikke løfte sundhedsopgaven og styrke folkesundheden alene, hvis vi ikke arbejder med sundhed i fællesskab. Kommunen er løbende i kontakt med mange borgere. Det gælder fx i daginstitutioner, skoler, plejehjem og på jobcentrene. Den løbende kontakt giver kommunen rig mulighed for at arbejde systematisk med forebyggelse og sundhedsfremme. Modsat er der grupper af borgere, som kommunen ikke naturligt er i kontakt med, eksempelvis unge på ungdomsuddannelserne, voksne på arbejdsmarkedet samt ældre, der ikke modtager hjælp fra kommunen. Hvis Aalborg Kommune skal styrke folkesundheden og nå ud til alle de borgere, som har behov for og ønske om en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, skal vi fortsat indgå i partnerskaber med lokalsamfund, erhvervsliv, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og foreningslivet. Borgerne skal også selv tage ejerskab over deres sundhed og være aktive i forhold til at forbedre den. Erfaringer fra decentrale sundhedsindsatser viser, at de fleste borgere gerne vil leve sundere. Derfor vil Aalborg Kommune understøtte aktiviteter og meningsfulde fællesskaber i både land og by i tæt samspil med lokale kræfter. Det nære sundhedsvæsen Den kommunale sundhedsopgave består af to elementer. For det første varetager kommunen en stor rolle i behandling og pleje af sygdom. Det sker eksempelvis i den kommunale hjemmepleje, sundhedspleje, hjemmesygepleje og socialpsykiatri ofte omtalt som det nære sundhedsvæsen, hvor praktiserende læger og kommuner samarbejder om sundhedstilbuddene tæt på borgeren. For det andet har kommunen ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse. Denne indsats har som fokus at forebygge, at folk udvikler sygdom, eller at en eksisterende sygdom udvikler sig. Sundhed påvirkes af mange forskellige faktorer eksempelvis fysiske rammer, uddannelse, beskæftigelse og individuel livsførelse. Derfor relaterer sundhedsfremme og forebyggelse sig også til hele den kommunale opgaveportefølje og ikke blot til sundhedsindsatser. Sundhedspolitikken sætter rammen og retningen for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunen. Behandlings- og plejeopgaverne i sundhedsvæsnet varetages overordnet af tre hovedaktører; hospitalerne, der varetager den specialiserede behandling, almen praksis, der har en central rolle som gatekeeper og tovholder i forhold til hospitalsbehandling og den kommunale sundhedsindsats. For at borgeren skal opleve et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen, kræver det et tæt og velkoordineret samarbejde mellem alle tre parter. Dette samarbejde reguleres i Sundhedsaftalen mellem region og kommune. Det samlede sundhedsvæsen er under forandring, hvor flere og mere komplekse opgaver lægges ud i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne og almen praksis er de centrale aktører. Denne udvikling stiller store krav til koordinering og klare aftaler mellem parterne. Aalborg Kommune har derfor udarbejdet et princippapir, der angiver kommunes rolle og position i et mere integreret og sammenhængende nært sundhedsvæsen. Princippapiret adresserer temaer som opgavedeling, økonomi og samarbejde omkring borgerne i fire principper: 1. Fælles om borgerne sammenhæng og klar opgavedeling. 2. Tryghed for borgeren, hvor Aalborg Kommune og almen praksis er aktører i nærmiljøet. 3. Livskvalitet for borgeren gennem sundhedsfremme og forebyggelse. 4. Almen praksis - en central del af det sammenhængende sundhedsvæsen. Princippapiret behandles sammen med den nye Sundhedsaftale. 14

15 15

16 16

17 Fra politik til konkrete indsatser Sundhedspolitikken sætter retningen for medarbejderne i kommunen i deres daglige møde med borgerne og for kommunens arbejde i øvrigt. Hver forvaltning har omsat de politisk prioriterede pejlemærker og anbefalingerne i forebyggelsespakkerne til konkrete tiltag, som udgør en samlet handleplan for udmøntningen af sundhedspolitikken. Forebyggelsespakkerne som fundament Aalborg Kommune fastholder den høje ambition om at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger på grundniveau fra fem udvalgte forebyggelsespakker: tobak alkohol fysisk aktivitet mad og måltider mental sundhed. Implementering af anbefalingerne i de udvalgte forebyggelsespakker er fundamentet i Aalborg Kommunes sundhedsindsats. Det er den, fordi Sundhedsstyrelsens anbefalinger bygger på bedste viden om, hvordan kommunerne kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsstyrelsen har i 2018 revideret de 11 forebyggelsespakker, og Aalborg Kommune har prioriteret de 5 forebyggelsespakker, der adresserer de væsentligste folkesundhedsudfordringer. I Aalborg Kommune er vi allerede langt i arbejdet med forebyggelsespakkerne og vi vil videreføre dette arbejde med implementeringen af anbefalingerne i de reviderede forebyggelsespakker. De enkelte forvaltninger kan sideløbende arbejde med andre relevante forebyggelsespakker og med anbefalinger på udviklingsniveau. Forvaltningernes ansvar og opgave Sundhedsopgaven er i alle forvaltninger en del af den kernevelfærd, som forvaltningerne leverer i den daglige drift. At løse sundhedsudfordringerne handler derfor ikke altid om at gennemføre en særlig sundhedsindsats ved siden af den daglige drift, men om at integrere sundhedsfremme i kerneopgaven. Derfor skal det sikres, at der er tæt sammenhæng mellem sundhedspolitikken og den daglige drift. Hver forvaltning har derfor udarbejdet en handleplan for en styrket indsats på sundhedsområdet. Handleplanerne indeholder nye og forstærkede sundhedsindsatser, som hænger sammen med forvaltningens kerneopgave. Status for handleplanen vil blive afrapporteret halvvejs i politikperioden. Ved halvvejsstatus opdateres handleplanen med nye indsatser og prioriteringer for at sikre, at handleplanen forbliver aktuel og relevant i forvaltningerne i hele politikperioden. Med målsætningen om at implementere anbefalingerne på grundniveau fra de fem udvalgte forebyggelsespakker sikres det, at kommunen har et fundament af indsatser til at forbedre folkesundheden. Forvaltningerne skal i politikperioden arbejde med at sikre implementeringen og kvaliteten af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne i alle relevante dele af kommunen. Sundheds- og Kulturforvaltningen understøtter forvaltningernes implementering af handleplanerne, herunder forebyggelsespakkernes anbefalinger. Forvaltningens rolle er at koordinere og understøtte sundhedsindsatser på tværs af forvaltningerne, sikre vidensdeling og afrapportere til byrådet. Sundheds- og Kulturforvaltningen vil i løbet af politikperioden inddrage borgere, civilsamfund og de øvrige forvaltninger. Målet er, i fællesskab med lokale aktører, at sætte aktiviteter i gang for at fremme borgernes sundhed fx i et udvalgt lokalområde. 17

18 Sundhedspolitikkens mål Aalborg Kommune har en ambition om at forbedre folkesundheden på de faktorer, som har størst betydning for borgernes sundhedstilstand, både borgernes fysiske og mentale sundhed og i sidste ende deres livskvalitet og levealder. Disse faktorer er: rygning alkohol overvægt fysisk aktivitet mental sundhed. Hertil kommer social ulighed i sundhed, som går på tværs af faktorerne. Temaerne understøtter de nationale mål for danskernes sundhed og hænger sammen med de fem prioriterede forebyggelsespakker. Der er formuleret indsatsnære mål i forhold til fysisk inaktivitet og overvægt hos børn, da forebyggelse hos børn har en særligt stor effekt på folkesundheden. Derudover er der formuleret mål i forhold til foreningsdeltagelse, som hænger tæt sammen med målsætningerne i det landsdækkende projekt med DIF og DGI, Bevæg Dig For Livet, som Aalborg Kommune har tilsluttet sig. Datagrundlag og underliggende mål Data for ovenstående mål er primært baseret på Sundhedsprofilen, som næste gang indsamles i Derudover indgår data fra sundhedsplejens ind- og udskolingsundersøgelser, samt Sundheds- og Kulturforvaltningens data om foreningsmedlemskaber inden for folkeoplysningsområdet. Data til FN s verdensmål bliver udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og KL, og målopfølgningen i sundhedspolitikken afhænger af afrapportering herfra. Handleplanerne i sundhedspolitikken består af konkrete indsatser, og der vil blive arbejdet med mere konkrete mål i forbindelse med udmøntningen af indsatserne. Mål formuleret til hver indsats kan både samle op på aktiviteterne og på de opnåede effekter hos målgrupperne for indsatsen. Dermed vil indsatsernes mål være konkrete undermål for sundhedspolitikkens overordnede mål. Sundhedspolitikken understøtter også FN s 17 verdensmål, hvor det tredje verdensmål omhandler sundhed og trivsel. Målsætningen i FN s tredje verdensmål er, at vi skal sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Under verdensmålet er der en række delmål og indikatorer, hvoraf Kommunernes Landsforening (KL) har udpeget to, som er relevante i en kommunal kontekst. Disse er indarbejdet nedenfor. 18

19 Rygning I 2022 skal færre borgere ryge dagligt i forhold til 2017, hvor 15,2% a f borgerne i Aalborg Kommune var dagligrygere. Alkohol I 2022 skal færre borgere have et højrisiko forbrug af alkohol i forhold til I 2017 ha vde 7,5% a f borgerne i Aalborg Kommune et højrisiko forbrug af alkohol. Overvægt I 2022 skal færre borgere være svært overvægtige i forhold til 2017, h vor 17,8% a f borgerne i Aalborg Kommune var svært overvægtige. I 2022 skal færre børn være overvægtige ved indskolingsundersøgelsen. I skoleåret 2017/18 v ar 10,9% af børn i Aalborg Kommune overvægtige ved indskolingsundersøgelsen. I 2022 skal færre børn være overvægtige ved udskolingsundersøgelsen. I skoleåret 2017/18 v ar 19,5% af børn i Aalborg Kommune overvægtige ved udskolingsundersøgelsen. Ulighed i sundhed I 2022 skal færre borgere uden erhvervsuddannelse ryge dagligt i forhold til 2017, h vor 23,2% v ar dagligrygere. I 2022 skal færre borgere uden erhvervsuddannelse være fysisk inaktive i forhold til 2017, h vor 30,4% var fysisk inaktive. I 2022 skal færre borgere uden erhvervsuddannelse være svært overvægtige i forhold til 2017, h vor 31,4% var svært overvægtige. I 2022 skal færre borgere uden erhvervsuddannelse have dårlig mentalt sundhed i forhold til 2017, h vor 18% ha vde dårlig mental sundhed. Fysisk inaktivitet I 2022 skal færre borgere være fysisk inaktive i forhold til 2017, h vor 21,9% a f borgerne i Aalborg Kommune var fysisk inaktive. I 2022 skal flere børn have en alderssvarende motorik ved indskolingsundersøgelsen i forhold til 2017/18, hvor 75,7% i A alborg Kommune havde en alderssvarende motorik. I 2022 skal flere være medlem af en idrætsforening i forhold til 2017, h vor idrætsforeningerne i Aalborg Kommune havde medlemmer. Mental sundhed I 2022 skal færre borgere have et dårligt mentalt helbred i forhold til 2017, h vor 13,8% a f borgerne i Aalborg Kommune havde et dårligt mentalt helbred. I 2022 skal færre borgere have et højt stressniveau i forhold til 2017, h vor 23,7% a f borgerne i Aalborg Kommune havde et højt stressniveau. I 2022 skal flere være medlem af en folkeoplysende forening i forhold til 2017, h vor de folkeoplysende foreninger i Aalborg Kommune havde medlemmer. Verdensmål 3 Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL skal reduceres. Skadelig brug af alkohol blandt voksne over 15 år skal reduceres (alkoholforbrug pr. indbygger inden for et kalenderår i liter ren alkohol). 19

20 Sundheds- og Kulturforvaltningen 2019

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2019-22 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fra vision til handling... 3 Sunde rammer... 5 Lighed i sundhed... 6 Mental sundhed... 7 Sundhed i fællesskab... 8 Fra politik til konkrete indsatser...

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2019-22 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fra vision til handling... 3 Sunde rammer... 5 Lighed i sundhed... 6 Mental sundhed... 7 Sundhed i fællesskab... 8 Fra politik til konkrete indsatser...

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 1 Indhold Forord... 3 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed... 10 Sundhed i fællesskab... 12 Fra vision til handling... 14 Sundhedspolitikkens

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 1 Indhold Forord Forord... 3 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed... 10 Sundhed i fællesskab... 12 Fra vision til handling...

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune.

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune. #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast Sundhedspolitik v.1 Til Sundheds- og Kulturudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Torben Krogh Kjeldgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-2390/2014-227710 Sundhedsstrategi

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken Punkt 5. Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken 2018-089964 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, udkast til ny sundhedspolitik

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Udkast til Handleplan for Sundhedspolitik

Udkast til Handleplan for Sundhedspolitik #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Sekretariat, HR og Udvikling Sagsnr./Dok.nr. 2015-013404 / 2015-013404-2 Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS 28-04-2015

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan 2019-2020 Sammen om mental sundhed Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og forudsætninger for

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken Punkt 7. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken 2019-22 2018-011957 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Social ulighed i sundhed Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Danskernes sundhed De fleste har et godt fysisk og mentalt helbred men der er store sociale forskelle i sundhed Levealderen stiger,

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet SAMMEN OM SUNDHED Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet HJØRRING KOMMUNE, JANUAR 2019 SAMMEN OM SUNDHED Danskernes sundhed

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

POLITIK POLITIK FOR SUNDHED

POLITIK POLITIK FOR SUNDHED POLITIK POLITIK FOR SUNDHED indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer, gennem en

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL eller stress. Tal for mental sundhed i Hjørring Kommune Stigning i andelen af borgere

Læs mere

Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017

Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017 Punkt 7. Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017 2018-016336 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering Sundhedsprofil 2017

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL. 18.00-20.30 PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK 2018-19 Sammen om Sundhed Kommunalbestyrelsen ønsker med dette debatoplæg at sætte retning for det forebyggende

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Kort om undersøgelsen Tendenser i Region Midtjylland Overblik over sundheden i Skanderborg

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere