Skolebestyrelsens årsberetning. For skoleåret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens årsberetning. For skoleåret 2013"

Transkript

1 Skolebestyrelsens årsberetning For skoleåret

2 Skolebestyrelsens årsberetning er en lejlighed til at kigge bagud og evaluere det sidste års arbejde i skolebestyrelsen og samtidig tegne linjerne for det kommende års arbejde. Vi håber at årsberetningen kan være et godt afsæt for dialogen mellem forældre og skolebestyrelse om hvordan vi i fællesskab - og sammen med lærere og ledelse forsat udvikler Gasværkvejens Skole til den skole vi gerne vil have skal danne rammer for vores børns skolegang. Vi har skabt en skole og en KKFO hvor en fleksibel organisering skaber de bedste muligheder for at det bliver mål og indhold, der styrer planlægningen af undervisningen. Således føler vi at Gasværkvejens Skole er godt rustet til arbejdet med at implementere skolereformen og der er blandt andre skoler i København stor opmærksomhed på hvordan vi har organiseret undervisningen. I år har været et vigtigt år i udviklingen af Gasværkvejens Skole idet vi nu også har elever i udskolingen. Således har Gasværkvejens Skole nu en indskoling med fokus på udeundervisning, et mellemtrin med en projektorienteret, tværfaglig og musisk profil og en udskoling med fokus på personlige handlekompetencer, der styrker elvernes evner til at træffe kvalificerede valg faglige og personlige. I skolebestyrelsen har vi været med til at skabe rammerne for skolens udvikling bl.a. gennem vedtagelse af en række centrale principper for skolens virke og vedtagelse af det værdigrundlag, som er det fundament skolen skal udvikle sig på. Og det er nødvendigt at have et solidt fundament, når vi - i takt med at skolen vokser og børnene bliver større - møder nye problemstillinger vi skal forholde os til. Vi håber at alle forældre vil bakke op om en forsat positiv udvikling af Gasværkvejens Skole og være med til at finde gode løsninger på de udfordringer, de næste år må bringe. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen 2

3 Værdigrundlag, principper og tillid Værdigrundlaget for Gasværkvejens Skole og Gasværkstedet er det fundament vi bygger på når vi i skolebestyrelsen skal forholde os til nye problemstillinger, ligesom det er omdrejningspunktet for ledelsens og medarbejdernes arbejde. (læs Gasværkvejens værdigrundlag på Rammer og principper Forudsætningen for et godt og konstruktivt samarbejde mellem skolens ledelse og skolebestyrelsen er en fælles opfattelse af rollefordelingen. Selv om det kan være vanskeligt at lade være, er det ikke skolebestyrelsen opgave at give konkrete forslag til tilrettelæggelsen af undervisningen eller hvordan de forskellige værksteder i Gasværkstedet skal indrettes. Vores vigtigste rolle er derimod at skabe gode rammer for skolens ledelse og medarbejdere ved at sikre et tilstrækkeligt økonomisk råderum for skolens ledelse samt at udarbejde principper for skolens virke i dialog med ledelse, medarbejdere og elever. Vi har valgt at tage principperne op ét ad gangen, i tæt samarbejde med skolens medarbejdere og hvor det er relevant også i dialog med bl.a. kontaktforældre for at sikre, at principperne bliver så gode som muligt men også at ejerskabet bliver bredt. Det kan således tage op til et år at vedtage et nyt princip. Det næste år vil der som følge af Folkeskolereformen skulle udarbejdes en række nye principper, herunder principper for lektiehjælp/faglig fordybelse, principper for den åbne skole, principper for skole-hjemsamarbejdet og principper for valgfag. Tillid Skolens ledelse og medarbejderne på skolen har inden for rammerne af værdigrundlaget for Gasværkvejens Skole og de principper, Skolebestyrelsen har vedtaget, ledelsesmæssig og pædagogisk frihed til at tilrette undervisningen. Skolebestyrelsen drøfter løbende skolens udvikling og konkrete udfordringer som skolen står overfor og støtter op om skolens ledelse. Skolebestyrelsen blander sig ikke i den daglige drift af 3

4 skolen. Ikke fordi vi ikke har gode ideer, men fordi vi har en tillid til, at skolens ledelse og medarbejdere er bedre kvalificerede end forældrerepræsentanterne til at vælge de rigtige didaktiske metoder i deres undervisning. Samarbejde I skolebestyrelsen opfatter vi et godt samarbejde som fundamentet for den gode skole. Selvom alle er enige om, at samarbejde er det kit, det gør Gasværksvejens Skole til en god skole, er der løbende behov for eksplicit at sætte samarbejde på dagsorden. Skolen er i vækst, og med en større skole kommer der flere udfordringer udfordringer der gør det vigtigt løbende at styrke samarbejdet. I skolebestyrelsen har vi fokus på samarbejdet med forældrerådet og kontaktforældrene. Derudover har vi generelt drøftet mulighederne for en mere åben skolebestyrelse, der indbyder til et styrket samarbejde gennem dialog. Alle forældre er velkomne til at kontakte skolebestyrelsen via forældreintra eller via kontaktforældrene sætte spørgsmål til debat på kontaktforældrenes møder med skolebestyrelsen. Åbenhed og dialog Skolebestyrelse ser det som et centralt mål at formidle det gode samarbejde mellem skolens forældre og skolen. Kontaktforældrene spiller en central rolle i denne sammenhæng. Skolebestyrelsen mødes med kontaktforældrene fire gange årligt. På disse møder drøftes nye initiativer på skolen og skolebestyrelsen får mulighed for at høre, hvad der optager forældrene i de enkelte klasser. Samarbejdet med Forældrerådet for Gasværkstedet For eleverne i indskolingen hænger skolen i høj grad sammen med Gasværkstedet. Skolebestyrelsen oplever et stærkt samarbejde mellem skole og KKFO. Et samarbejde som vores elever i indskolingen nyder godt af bl.a. i forbindelse med fælles aktiviteter og et samarbejde som bliver styrket i forbindelse med Folkeskolereformen. Skolebestyrelsen mødes med Forældrerådet to gange om året og drøfter fælles problemstillinger og Forældrerådets ønsker til udviklingen af Gasværkstedet. 4

5 Vigtige emner for Skolebestyrelsen i 2013 Budget En god økonomi er forudsætningen for en velfungerende skole. Skolebestyrelsen ser det som en af de vigtigste opgaver at være med til at sikre en god økonomi og en balance mellem indtægter og udgifter. Københavns Kommunes budgetmodel for folkeskolerne favoriserer store skoler og det er derfor en stadig udfordring at skabe økonomisk råderum til alle de initiativer og aktiviteter vi gerne vil fremme. Men det lykkes og vi har været i stand til at fastholde udeundervisningen og tolærerordningen i indskolingen og sikre gode rammer for madskolen to emner, der ligger bestyrelsen meget på sinde. Pladskapacitet Vi har i dag 499 elever i kl. Da skolen kun er bygget til ca. 500 elever giver det os nogle særlige udfordringer i forhold til lokaler når vi efter sommerferien får tre nye børnehaveklasser. Vi er i gang med at kigge på, hvordan vi kan bruge skolens samlede lokalekapacitet i denne overgangsfase ind til vi har to spor på alle årgange. Løsningen på kapacitetsproblemerne bliver en fælles anvendelse af lokaler i A-bygningen til indskolingen og aktiviteter i Gasværkstedet. Et arkitektfirma med speciale i indretning vil i løbet af foråret udarbejde et forslag til nyindretning af lokalerne således de både kan bruges til aktiviteter i Gasværkstedet og til undervisning i indskolingen. Udskolingen på Gasværksvejens Skole. Skolebestyrelsen har det sidste år arbejdet tæt sammen med skolens ledelse og medarbejdere om profilen for udskolingen. Udskolingsprofilen bygger videre på det fundament af fællesskab, trivsel, faglighed, udfordringer for alle, kreativitet og projektarbejde, skolen har skabt i indskolingen og på mellemtrinnet. Gasværksvejens Skoles erfaringer er, at eleverne profilerer af at arbejde sammen på tværs af alderstrin, idet det styrker elevernes relationelle og faglige kompetencer. 5

6 De bærende principper i ny udskoling på Gasværksvejens Skole er: Aldersblandede primærgrupper Primærlæreren som mentor Lærerens/primærgruppens lokale Elevens udviklingsplan få, tydelige, operative og målbare faglige og sociale mål Faglig undervisning på årgangen (basisperioder) Projektorienteret undervisning på kryds og tværs For at kunne leve op til de bærende principper i udskolingen, består udskolingen i skoleåret 2013/2014 af såvel 6.årgang som 7.årgang i alt 120 elever. Skoleåret 2014/2015 vil ligeledes bestå af samme to årgange. Først i skoleåret 2015/2016 vil udskolingen være fuldt udbygget. Skolebestyrelsen ser frem til følge udskolingens videre udvikling. Udvikling af Madskolen Gasværksvejens Skole har en rigtig god madskole med nogle meget engagerede medarbejdere, der både i vision og praksis har etableret en madskole af meget høj kvalitet. Knap 70 % af eleverne er tilmeldt madskolen. Skolebestyrelsen er glade for den store opbakning, der er til madskolen. Men køkkenet har allerede overskredet sin produktionsmæssige kapacitet og det er nødvendigt med en udbygning af kantinen for at imødekomme de mange, der gerne vil være en del af madskolen. Skolebestyrelsen og skolens ledelse har således arbejdet for at der bliver afsat midler til en udbygning af køkken og kantine og i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret blev, der afsat midler til dette arbejde. Vi håber meget at anlægsarbejdet kan finde sted i skolens sommerferie således at dette generer undervisningen og mulighederne for leg i skolegården mindst muligt. Maddannelse er i fokus i køkkenet. Det betyder i praksis at eleverne og forældrene ikke kan forvente på forhånd at få at vide hvad der skal spises. Menuen for den aktuelle uge står dog altid på intra og er opslået ved køkkenet. Det betyder også at børenes ikke altid får deres favoritter, men udfordres til at lære nye retter at kende. Skolebestyrelsen bakker op om denne beslutning. 6

7 Trafikken omkring Gasværksvejens skole Skolebestyrelsen har igen i år haft stort fokus på trafiksituationen omkring skolen. I starten af skoleåret lykkedes det omsider at etableret nogle af de trafikale forbedringer omkring Gasværksvejens Skole, som skolebestyrelsen har arbejdet med de sidste år. De forbedringer som er blevet udført er: Opmaling af tilbagetrukket stopstreg og cykelbane på Gasværksvej op til krydset ved Istedgade og tilsvarende på Istedgade op til krydset ved Gasværksvej. Nedtællingssignal i krydset Gasværksvej/Istedgade på tværs af Istedgade. Reetablering af bump på Gasværksvej og forbedring af krydsningsmulighederne. Hævet flade i krydset Eskildsgade/Istedgade. Bedre skoleskiltning på Gasværksvej for at synliggøre skolen. Ensretning af Gasværksvej Skolebestyrelsen har også arbejdet med en fredeliggørelse af Gasværksvej de sidste år og er glade for at der er truffet beslutning om at ensrette Gasværksvej og etablere cykelstier. Ensretningen af Gasværksvej blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget i slutningen af året sammen med Cykelpakke V. Skolebestyrelsen havde ønsket Gasværksvej ensrettet i sydgående retning (mod Halmtorvet), hvilket politiet modsatte sig af hensyn til udrykningskørsel. I stedet bliver gaden ensrettet mod nord dvs. mod Vesterbrogade. Fra Istedgade mod Vesterbrogade bliver der cykelsti i højre side, mens der i på strækningen fra Istedgade mod Halmtorvet dvs. ud for Gasværksvejens Skole anlægges cykelstier i begge sider. Københavns Kommune har lyttet til vores forslag om at lukke for udkørsel af trafik fra Kødbyen til Halmtorvet og i stedet lede trafikken ud ad Skelbækgade og videre bagom ad Ingerslevsgade, hvilket forhåbentlig også vil medvirke til at nedsætte mængden af gennemkørende trafik. Det store antal biler på Gasværksvej er samtidig en stor kilde til den høje luftforurening, som er målt omkring Gasværksvejs Skole, hvilket har bekymret både forældrene såvel som skoleledelsen. Kommunen håber med ensretning af Gasværksvej på en reduktion i trafikmængden på knap 50%, hvilket vil nedsætte forureningen fra kvælstofdioxid og ultrafine partikler med 20%. 7

8 Projektet forventes anlagt forår/sommer i Man kan læse mere om det samlede projekt på Kommunens hjemmeside. Renoveringen af Istedgade i efteråret med brede fortove, ensretning af sidegader og cykelstier på dele af strækningen fra Hovedbanen til Gasværksvej ser pt også ud til at reducere trafikken omkring Gasværkvejens Skole. Cykelparkering Den anden store trafikkamp i år, har handlet om at skaffe plads til at kunne parkere vores cykler. Efter et års intensiv dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen bliver der nu indført flexparkering foran skolen i Eskildsgade dvs. at en del af vejen kan anvendes til cykelparkering i tidsrummet 7.30 til og til bilparkering på øvrige tidspunkter. Med Cykelpakke V udvides fortovet ud for Gasværksvejens Skole til ca. 4 meter i bredden, hvilket giver plads til omkring 50 cykelstativer. Endelig vil skolebestyrelsen presse på at der i forbindelse med renovering af resten af Istedgade (fra Gasværksvej til Enghave Plads) bliver anlagt cykelstativer på den del, som ligger foran skolen. Hvis det lykkes vil vi have plads til alle elevernes cykler. Ny skolepatrulje Skolen har i år for første gang oprettet en skolepatrulje med elever fra 7. klasse. Rosa Maria Kokkonen som er skolens færdselskontaktlærer har i samarbejdet med det lokale politi udarbejdet retningslinjerne for arbejdet. Ordningen er frivillig dvs. at eleverne selv har tilkendegivet om de ønsker at deltage. Der er fem elever i hver patrulje, som alle har fået undervisning af en færdselsbetjent og hvert hold har en ugentlig dag. Eleverne møder ind kl. kl i skolepatrulje-rummet i kælderen i A-bygningen, hvor de finder deres uniformer. Selve vagten forløber fra kl Det er udfordrende at få alle elever i 8

9 patruljerne til at møde op og også at få dem til at møde ind til tiden. Derfor hænder det, at der af og til kun står en patrulje i krydsets ene overgang. Men den lokale færdselsbetjent forklarer, at skolepatruljens blotte tilstedeværelse er med til at gøre de øvrige trafikanter mere opmærksomme i krydset. Alt i alt er skolepatruljen kommet godt i gang og har gjort sig nogle gode erfaringer til de kommende års patruljer. Der har været mange positive tilkendegivelser, og børn og forældre fortæller, at de oplever at krydset er blevet mere trygt at færdes i - og det er jo dejligt! Elevråd og elevdeltagelse i skolebestyrelsen Elevrådet blev etableret i foråret 2012 og er ved at finde sin form. Elevrepræsentanterne deltager til en start i to skolebestyrelsesmøder årligt, hvor der er særlig fokus på elevernes oplevelse af Gasværkvejens Skole og ønsker til udviklingen af skolen. Når elevrepræsentanterne bliver ældre og mere mødevante vil elevrepræsentanterne deltage i alle på lige fod med skolebestyrelsens øvrige medlemmer. Skolebestyrelsen vil dog tilrettelægge møderne således at elevrepræsentanterne kun deltager i den del af mødet der er relevant for dem. Trivsel Københavnerbarometeret Skolebestyrelsen havde bedt elevrådet om at drøfte resultaterne af Københavnerbarometeret (der målet elevernes trivsel) og fremlægge elevrådets overvejelser. Elevrådet valgte at sætte fokus på mobning og har opstillet den målsætning, at der ikke skal være mobning på Gasværkvejens Skole. Elevrådet har en række forslag til initiativer som de gerne vil arbejde videre med, herunder; at sikre at alle elever ved hvad mobning er, at fællesskabet på skolen bliver styrket gennem lege, at vi skal være gode til at tage imod nye elever og lærere, at vi skal uddanne elevmæglere og lave antimobbekampagner. Skolebestyrelsen støtter elevrådets arbejde og er rigtig glade for elevrådets store engagement. 9

10 Inklusion Københavns Kommune satte i 2012 fokus på inklusion i folkeskolen. Københavns Kommunes inklusionspolitik ligger fint i tråd med Gasværkvejens Skoles værdigrundlag og skolebestyrelsen er positive i forhold til den inkluderende folkeskole. Vi ser inklusion som en ret for alle børn til at være en del af et fællesskab. Skolebestyrelsen har på møder med kontaktforældrene drøftet trivselsgruppernes og kontaktforældrenes rolle i forhold til at sikre en god trivsel i klasserne. Lektieintegreret undervisning Skolebestyrelsen har ofte drøftet lektiepolitik og er enige om at stille lektiebegrebet til debat. Skolebestyrelsen og ledelsen ønsker ikke en skole, hvor eleverne laver lektier for lektiernes skyld, men en skole hvor lektier er en integreret del af elevernes hverdag. Vi ansøgte derfor i 2012 om at komme med i et forsøg med lektieintegreret undervisning på mellemtrinet. Denne ansøgning blev bevilliget og Gasværksvejens Skole indgår nu i et treårigt forsøg med lektieintegreret undervisning på mellemtrinet. Vi har fået en del ekstra ressourcer til dette arbejde, herunder uddannelse af lærere til hvordan lektier kan blive en integreret del af mellemtrinets hverdag. Udvidelse af anlægsbevillingen Skolebestyrelsen har sammen med skolens ledelse arbejdet på at få udvidet skolens anlægsbevilling så Gasværkvejens Skole får dækket de omkostninger skolen har haft i forbindelse med de fire årgange med tre klassetrin. Arbejdet har båret frugt og vi har fået kr. som er blevet brugt på undervisningsmidler, IT samt til skolens læringscenter. Byttemarked En gruppe forældre har taget initiativ til et byttemarked på Gasværkvejens Skole med brugt børnetøj og legetøj. Det første byttemarked blev afholdt den 30. november og det forventes at der blevet afholdt et større byttemarked i et samarbejde med 1. klasserne til sommer. 10

11 Udgangstilladelse for de store elever Skolebestyrelsen har på flere møder drøftet principper for udgangstilladelse for de store elever og ved flere lejligheder haft lejlighed til at drøfte spørgsmålet med elevråd og elever i udskolingen ligesom spørgsmålet har været drøftet blandt lærerne. Skolebestyrelsen har besluttet at udgangstilladelsen kommer til at gælde for eleverne i udskolingen ved skolestart sommeren 2014, men er ikke færdige med at udfærdige principperne. Vigtige emner for Skolebestyrelsen i 2014 Samarbejdet mellem skolebestyrelse og forældrene er centralt i forhold til udvikling af et godt fællesskab og en god kultur på Gasværkvejens Skole. I takt med at skolen bliver større, forældrene naturligt kommer mindre på skolen (når børnene selv kan gå til og fra skole) og nye problemstillinger opstår, er det vigtigt at vi er gode til at snakke sammen og finde fælles løsninger på fælles problemer. Skolebestyrelsen har i samarbejde med kontaktforældrene udarbejdet en folder, der beskriver kontaktforældrenes rolle. Skolebestyrelsen vil forsat være i dialog med kontaktforældrene om udviklingen af samarbejdet. Formålet med kontaktforældreordningen er overordnet set at styrke kontakten og samarbejdet mellem skole og hjem omkring klassens faglige og sociale trivsel. De opgaver, der udføres af kontaktforældrene og trivselsgrupperne, er meget værdifulde for både skolen og forældrekredsen - og ikke mindst for børnene! Find folderen på Folkeskolereform Skolebestyrelsen har i år særligt haft stort fokus på den nye folkeskolereform. I slutningen af skoleåret oplevede vi alle konflikten med den efterfølgende lock-out. Efter lockouten blev skolereformen vedtaget og i indeværende skoleår har skolebestyrelsen derfor især været optaget af, hvordan Gasværksvejens Skole skal arbejde med at udmønte intentionerne i den nye skolereform 11

12 De nationale mål i skolereformen er: Alle elever skal blive så dygtige, som de kan Styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen Mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater Skolebestyrelsens arbejde har primært været at følge de overordnede nationale udmeldinger og især være opmærksom på, hvilke overvejelser Københavns Kommune gør sig i forhold til udmøntning af skolereformen. Skolereformen bliver således rammen for det konkrete arbejde, der skal ske med opstarten af skoleåret En åben skole Med folkeskolereformen bliver det et krav, at alle skoler skal være mere åbne. Kravet har stor betydning for skolebestyrelsens fremadrettede arbejde, idet skolebestyrelsen skal udarbejde principper for den åbne skole. Derudover skal indsatserne i den åbne skole kobles til børnenes faglige, personlige og sociale læring på skolen. Indsatsen for den åbne skole skal indgå i hver enkelt skoles samlede plan for implementering af reformen. En styrket skolebestyrelse Et led i folkeskolereformen er at styrke skolebestyrelsens arbejde samt et fornyet skole-hjemsamarbejde. Konkret betyder det, at der er opsat nogle mål for skolebestyrelsens arbejde og skolehjem-samarbejdet. Målene er: Synliggøre og tydeliggøre forældrenes rolle og ansvar i samarbejdet om deres barns læring Fremme en repræsentativ deltagerkreds i skolebestyrelsen i forhold til lokalsamfundet Styrke forældrenes rolle i den åbne skole, herunder en aktiv rolle i samarbejdet med eksterne interessenter Vi skal på lige fod med de andre folkeskoler i Københavns Kommune finde vores egen måde at udmønte målene, og det er skolebestyrelsens opfattelse, at vi har et godt afsæt. Samtidig ser vi nogle muligheder i at kunne være medbestemmende i forhold til at videreudvikle og kvalificere det 12

13 eksisterende arbejde og samarbejde skolen indgår i. Eksempelvis bliver det muligt at invitere eksterne repræsentanter ind i skolebestyrelsen. En anden konkret ting er, at skolebestyrelsen skal udarbejde nye principper for eksempelvis lektiehjælp. Bliver det en anden skoledag? Der er ikke nogen tvivl om at skolereformen betyder en anden skoledag. Hvis vi kigger på rammerne for den nye skoledag, gælder blandt andet følgende: Lærere og elever skal sammen sætte læringsmål for eleven Flere timer og mere tid til faglig fordybelse Mere bevægelse 45 minutter om dagen, hver dag Tilbud om lektier som en del af skoledagen Pædagoger i skolen Nye fælles mål i alle fag færre og klarere mål Åben skole samarbejde med forenings-, erhvervs- og kulturliv og brug af læringsmiljøer uden for skolen. Mange af de ting der kendetegner den nye skoledag, er altså allerede ting som er en naturlig del af skolens nuværende arbejde. Vi arbejder med læringsmål og skolen er åben med gode samarbejdsflader med forældreaktiviteter. Skolebestyrelsen ser derfor overordnet udmøntningen af skolereformen som en naturlig forlængelse af de intentioner og det konkrete pædagogiske arbejde der allerede foregår. Udbygning af køkken og kantine Det er lykkes at få afsat midler til en udbygning af Gasværkvejens Skoles køkken og kantine og vi håber at udvidelsen kan finde sted i skolens sommerferie. Skolebestyrelsen vil følge arbejdet og arbejde for at udvidelsen kommer til at genere undervisningen og elevernes leg i skolegården mindst muligt. Udgangstilladelse for de store elever Skolebestyrelsen har besluttet at eleverne i udskolingen ved skolestart sommeren 2014 vil få 13

14 udgangstilladelse dvs. at elevernes forældre kan give eleverne tilladelse til at forlade skolen. Skolebestyrelsen vil inden sommerferien udarbejde principper for elevernes udgangstilladelse. Skolebestyrelsen vil forsætte dialogen med elevrådet om betydningen af mødediciplin, idet skolebestyrelsen overfor elevrådet har understreget at udgangstilladelsen vil være betinget af, at eleverne kommer til undervisningen til tiden jf. næste punkt. Mødediciplin Skolebestyrelsen har drøftet de problemer, der opstår når elever kommer for sent til undervisningen. Skolebestyrelsen vil sætte fokus på dette i dialogen med kontaktforældrene og støtte ledelsens og de enkelte lærers initiativer i forhold til at arbejde med en forbedret mødediciplin blandt eleverne. Dialog med forældrene Skolebestyrelsen lægger stor vægt på at alle forældre kan komme i kontakt med skolebestyrelsen og opfordrer forældre til at kontakte skolebestyrelsen, hvis der er noget de gerne vil have at skolebestyrelsen forholder sig til. Skolebestyrelsen har åbent hus 15 minutter før alle skolebestyrelsesmøder. Datoer for skolebestyrelsens møder findes på 14

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1 Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: Implementering af ny folkeskolereform Ansvarlige for projektet Projektejer Annie Noes Projektleder Hanne Holstein Ipsen Projektidé Regeringen har med reformudspillet

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

Nyhedsbrev. Søndersøskolen august 2013 www.soendersoe-vaerloese.dk

Nyhedsbrev. Søndersøskolen august 2013 www.soendersoe-vaerloese.dk Nyhedsbrev Søndersøskolen august 2013 www.soendersoe-vaerloese.dk Søndersøskolen lige nu hvad er vi optaget af? Sikke en sommer;-). Det er længe siden vi sidst har haft så pragtfuldt et sommervejr, som

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE INDHOLD Hornslet Skole Kommunens udgangspunkt Dataindsamling og trafikforsøg Den offentlige projektleder v. Maria Krogh-Mayntzhusen

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Referat: Deltagere: Christopher, Betty, Mette, Nina, Hanne, Lisbet, Allan, Karin, Ulla

Referat: Deltagere: Christopher, Betty, Mette, Nina, Hanne, Lisbet, Allan, Karin, Ulla Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 11.12.2012 kl 17 Deltagere: Christopher, Betty, Mette, Nina, Hanne, Lisbet, Allan, Karin, Ulla 1. Flytning Forskellige dage og arrangementer gennemgås Orientering om plan

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Årsberetningen bliver offentliggjort via skolens intranet og Skoleporten.

Årsberetningen bliver offentliggjort via skolens intranet og Skoleporten. Årsberetning for Ans Skole 2012 Årsberetningen giver indsigt i, hvad der er lagt vægt på i bestyrelsesarbejdet. Sammen med referater fra bestyrelsesmøderne giver dette et overblik over, hvad der har rørt

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Skolebestyrelsen, Søndermarksskolen. Årsberetning 2013/2014

Skolebestyrelsen, Søndermarksskolen. Årsberetning 2013/2014 Bestyrelsen kan se tilbage på et skoleår, der på mange områder må betegnes som historisk og meget anderledes. Et arbejdsår, som ud over den daglige drift, har trukket ekstremt store veksler på skolens

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning november 2013.

Skolebestyrelsens årsberetning november 2013. 1 Skolebestyrelsens årsberetning november 2013. Hermed skolebestyrelsens årsberetning for et skoleår, hvor der især har været fokus på udvikling af skolen som profilskole. Nu bliver det spændende at følge

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Folkeskolereformen. Søren Kristensen (S) Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

Folkeskolereformen. Søren Kristensen (S) Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk Folkeskolereformen -hvor er vi nu (i egen bestyrelse), og hvilke politiske beslutninger (BUU og bestyrelse) skal træffes inden næste skoleårs planlægning starter? Søren Kristensen (S) Formand for Børne-

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 SkoleNyt oktober 2014 Indledning Så kom vi i gang med det nye skoleår. I skrivende stund har vi været igennem syv uger. Børn og voksne har mærket på deres

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens medarbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole

Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole Forord I Aabenraa Kommune har vi gennem de sidste par år arbejdet på at udvikle Den inkluderende skole, hvor der er plads til menneskers forskellighed. Der er lavet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN - De indholdsmæssige dimensioner Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole På vej i skole En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole Forord Med denne pjece vil vi informere om overgangen fra børnehave til skole og SFO samt give

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

Årsberetning for Skolebestyrelsen

Årsberetning for Skolebestyrelsen Årsberetning for Skolebestyrelsen 2014 Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole udsender hvert år en årsberetning, der kort beskriver de væsentligste sager og temaer fra året der gik. Skolebestyrelsen ved Blovstrød

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen

- et informationsbrev fra ledelsen MÆLKEVEJEN JUNI 2015 - et informationsbrev fra ledelsen Storforældremøde afholdt d. 26.05.15. Aftenens tema var Vi Vil Alle Være Her, og valget af dette tema for et møde for alle forældre var en udløber

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Kommunalvalg 2009. Handling bag ordene

Kommunalvalg 2009. Handling bag ordene Kommunalvalg Socialdemokraterne 2009 i Århus I Århus er vi ambitiøse, når det gælder folkeskolen. Det er her, vi giver vores børn en solid grunduddannelse, der ruster dem til deres videre tilværelse. Og

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget Susålandets Skole Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Susålandets Skole og Børne- og

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Folkeskolereform i København

Folkeskolereform i København Folkeskolereform i København Møde med skolebestyrelser d. 26. august 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne frivillig

Læs mere

a) Formanden: Der er kommet trafikoptegninger på Rungstedvej. På Stolbergsvej sker der også noget.

a) Formanden: Der er kommet trafikoptegninger på Rungstedvej. På Stolbergsvej sker der også noget. Referat Emne: Skolebestyrelsen Sted: Skolens kontor Dato: Tirsdag d. 3.12.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Tina Buhl, Hans Henrik Heidesleben, Klaus Kolberg, Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer

Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer Præsentation Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer Visionen Antvorskov Skole er en anerkendende og inkluderende virksomhed,

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Som det fremgår af skolens vedtægter, skal jeg give en beretning om året, der er gået. Jeg vil forsøge at beskrive skolens pædagogiske tiltag dels

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Ad 3 Skolebestyrelsen tilslutter sig Forvaltningens forslag. Høringssvar udarbejdet. Se bilag nederst på referatet.

Ad 3 Skolebestyrelsen tilslutter sig Forvaltningens forslag. Høringssvar udarbejdet. Se bilag nederst på referatet. REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 07.09.04, kl. 18.30 22.00 09-09-2005 Telefon direkte: 43 90 67 66 Tal med: KB/ij Journalnr.: 17.01.01/Skolebestyrelse070904 DAGSORDEN: 0. Spørgetid 1. Godkendelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013.

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Samarbejde og dialog Skoleåret 2013 blev, som beskrevet i sidste års beretning, et år der på mange måder varslede nye tider. Der var lock out i april måned,

Læs mere

Oktober 2015. Nyt fra Ådalen

Oktober 2015. Nyt fra Ådalen Efterår Så blev det, efter en noget svingende sommer, og en eftersommer over middel, rigtig efterår. Med byger, vind og dage, hvor de grå skyer hænger tungt. Men uanset vejret har det været en 10-ugers

Læs mere

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09 Skoleudvikling 2008/09 1 Indsatsområder Nørreskov-Skolen Skoleudvikling 2007/08 Det pædagogiske Læringscenter (Skolebiblioteket) Udviklingsindsatsen 2007/08 har synliggjort det pædagogiske læringscenter

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009 INDLEDNING Skolebestyrelsens selvpålagte årsplan og mål for skoleåret 2008/2009, hvor målene i Vision 2010 fortsat danner udgangspunktet, er i det store hele blevet opfyldt.

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere