Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1 Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig reference: Den uddannelsesansvarlige overlæge refererer vedrørende lægelig videreuddannelse til afdelingsledelsen, primært den ledende overlæge, der har det overordnede ansvar herfor. Den uddannelsesansvarlige overlæge har selvstændigt ansvar for varetagelsen af de uddannelsesmæssige opgaver der er tilknyttet funktionen. Den uddannelsesansvarlige overlæge er i samarbejde med afdelingsledelsen ansvarlig for varetagelse af lægelig videreuddannelse i afdelingen i samarbejde med den øvrige overlægegruppe. Lønforhold: I henhold til hospitalets generelle aftaler for funktionen LINK Funktionens rammer: Ved besættelse af funktionen laves aftale om det tidsmæssige forbrug afsat til funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. Tidsforbruget vil afhænge af antallet af uddannelsessøgende læger samt afdelingens karakter. Tidsforbruget til funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge skal i samarbejde med afdelingsledelsen tilpasses de konkrete opgaver i afdelingen. Afdelingsledelsen skal sikre at der i arbejdsplanlægningen afsættes den nødvendige tid til varetagelse af funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. Hospitalets retningslinje er, at der som minimum afsættes ½ dag per uge i afdelinger med <7 uddannelseslæger og 1 dag per uge hvis 7 eller flere uddannelseslæger i afdelingen. I meget store afdelinger med mange læger i forskellige videreuddannelsesstillinger laves en konkret vurdering med henblik på eventuel yderligere tid til varetagelse af funktionen. Afdelingsledelsen sikrer ligeledes at der sikres passende sekretærbistand til varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med den lægelig videreuddannelse. Afdelingsledelsen sikrer ressourcer til at den uddannelsesansvarlige overlæge løbende ajourfører og forbedrer sine kvalifikationer og kompetencer indenfor uddannelsesområdet. Afdelingsledelsen har mulighed for at udpege en uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), som kan bistå den uddannelsesansvarlige overlæge i dennes uddannelsesrelaterede opgaver. Ansvarsområder og opgaver: GENERELT: Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sikre høj kvalitet i afdelingens videreuddannelse af læger, skal sikre at dette foregår effektivt og som en integreret del af lægernes daglige kliniske funktion i afdelingen, samt at gældende love, bekendtgørelser og retningslinjer vedr. lægelig videreuddannelse til enhver tid følges. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal i samarbejde med afdelingsledelsen sikre at videreuddannelsen indgår i planlægningen af afdelingens aktiviteter på alle niveauer. Skal samtidig medvirke til udvikling af en positiv uddannelseskultur i afdelingen, således at uddannelse betragtes som en nødvendig forudsætning for at kunne bibringe højt kvalificeret patientbehandling og optimal udnyttelse af afdelingens videreuddannelsespotentiale. I de afsnit af afdelingen, hvor den uddannelsesansvarlige overlæge ikke selv har daglige funktioner, skal den uddannelsesansvarlige overlæge sikre, at der i fornødent omfang er uddelegeret ansvar for uddannelsen til andre speciallæger med vejlederfunktion. OPGAVER: HR-lægelig videreuddannelse

2 Den uddannelsesansvarlige overlæge skal Deltage aktivt i hospitalets og centrets lægelige videreuddannelsesråd, de fælles aktiviteter for uddannelsesansvarlige overlæger på hospitalet samt i regionale uddannelsesudvalg og ansættelsesudvalg. Holde sig orienteret om de ændringer og tiltag der udspringer af arbejdet i såvel det lokale, regionale og nationale råd for lægelig videreuddannelse, samt ændringer og tiltag fra Sundhedsstyrelsen eller ministerier. Holde sig ajour med udviklingen i videreuddannelsen i afdelingens speciale(r) og formidle denne viden i afdelingen, samt rådgive afdelingens læger og andre ansatte i relation til videreuddannelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge har som udgangspunkt opgaver indenfor flg. ansvarsområder: 1) Introduktion af nyansatte læger i videreuddannelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge har i forbindelse med introduktion af nyansatte læger ansvaret for At introduktionsprogrammer udarbejdes, evalueres, revideres og tilpasses individuelt, samt påse at introduktionen gennemføres for den enkelte. At introduktionsmateriale og arbejdstilrettelæggelses skema tilsendes til alle nyansatte læger forud for tiltrædelse. At formidle afdelingens uddannelsesprofil og uddannelsesambitioner samt forventninger til den nye ansatte. At de uddannelsessøgende forud for tiltrædelsen får tildelt hovedvejleder samt tidspunkt for introduktionssamtale. 2) Afdelingens uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sikre At de foreliggende uddannelsesprogrammer er opdaterede. At videreuddannelsen i afdelingen som minimum opfylder målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. At de uddannelsessøgende yngre læger, kliniske vejledere samt afdelingens øvrige læger er bekendt med det relevante uddannelsesprogram. 3) Uddannelsesvejledning, herunder vejledersamtaler og uddannelsesplaner Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for At samtlige læger i videreuddannelsesstilling får tildelt en egnet hovedvejleder. At hovedvejlederne er passende kvalificerede og kompetente, samt at supervisere hovedvejlederne i fornødent omfang. At der afholdes introduktionssamtale indenfor 2 uger efter tiltrædelsen, hvor hovedvejleder og yngre læge udarbejder relevant uddannelsesplan. At der løbende afholdes justeringssamtaler, med løbende vurdering af progression af yngre læges kompetencer samt forløbet, med relevant justering af uddannelsesplan. At der afholdes slutsamtale inden den yngre læger afslutter sin ansættelse, herunder at denne har foretaget evaluering af afdelingen. 4) Speciale- og karrierevejledning Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sikre At der foregår karrierevejledning for den enkelte læge i speciallægeuddannelse på alle niveauer, herunder at karriereplan indgår i den skriftlige uddannelsesplan. Overlægen bør selv være tilgængelig for individuel vejledning til afdelingens yngre læger. At der informeres om de mulige kilder til en sådan vejledning udenfor afdelingen. HR-lægelig videreuddannelse

3 5) Klinisk vejledning og kompetencevurdering, herunder færdighedstræning samt supervision af de kliniske vejledere Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for At klinisk vejledning og kompetencevurdering foregår efter lovmæssige anvisninger, på en kvalificeret måde i det daglige arbejde. At de kliniske vejledere har kendskab til relevante måder til oplæring samt til de relevante kompetencevurderings-metoder i henhold til uddannelsesprogrammet. At de kliniske vejledere kender de lovmæssige procedurer for kompetencevurdering. At de kliniske vejledere superviseres i fornødent omfang. At de kliniske vejledere tilbydes relevante kurser/undervisning i klinisk vejledning og kompetencevurdering. At de fornødne faciliteter til færdighedstræning er tilgængelige og indarbejdet i afdelingens praksis og dagligdag. 6) Uddannelsesrelateret arbejdstilrettelæggelse Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sammen med afdelingsledelsen sikre At rammerne i afdelingen, herunder arbejdstilrettelæggelsen, tilgodeser at det er muligt at gennemføre uddannelsesplanerne. At den kliniske vejledning indarbejdes i arbejdstilrettelæggelsen. At kliniske opgaver med uddannelsesmæssig værdi fordeles til alle uddannelsessøgende læger. At der er mulighed for kompetencevurdering under det daglige kliniske arbejde. At tid til uddannelsessamtaler indarbejdes i arbejdsplanen. 7) Uddannelseskultur Den uddannelsesansvarlige overlæge har sammen med afdelingsledelsen ansvaret for at der i afdelingen opbygges en kultur hvor optimering af videreuddannelsen til stadighed er på dagsordenen. uddannelsen integreres i det kliniske arbejde. videreuddannelsen er på dagsordenen på afdelingens møder og i planlægning, samt ved strukturændringer. der etableres en kultur, hvor vidensdeling gennem feedback og supervision bliver en naturlig del af arbejdet, samt at den tværfaglige uddannelseskultur i afdelingen udvikles. 8) Dokumentation og evaluering Den uddannelsesansvarlige overlæge skal have kendskab til de formelle regler og retningslinjer vedr. uhensigtsmæssige uddannelsesforløb være orienteret om de uddannelsesmæssige forløb i afdelingen og medvirke til at der ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb tidligst muligt udarbejdes en revideret uddannelsesplan med anvisninger for, hvorledes de manglende kompetencer kan opnås samt øvrige aftaler der indgås for at forløbet kan godkendes. sikre dokumentation for at de fastsatte uddannelsessamtaler finder sted og at der udarbejdes uddannelsesplan. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ikke forpligtet til at deltage i samtalerne, medmindre den uddannelsessøgende læge eller dennes hovedvejleder anmoder herom eller medmindre uddannelsesforløbet er utilfredsstillende. sikre at der foreligger en oversigt over hvilke kliniske vejledere, der har kompetence til at godkende enkeltkompetencer og hele uddannelseselementer i den yngre lægers logbog. sikre at alle yngre læger inden afrejse gennemfører evaluering (evaluer.dk) af afdelingen. 9) Godkendelse af uddannelsesforløb HR-lægelig videreuddannelse

4 Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for at vurdere vilkår for om attestation for godkendt forløb kan udarbejdes og for udarbejdelse og udlevering af denne attest. alle kompetencer og kurser angivet i uddannelsesprogrammet for det aktuelle forløb rent faktisk er opnået inden stillingen udløber. forhandle om forlængelse af stilling ved manglende kompetenceopnåelse, herunder kontakt til specialets postgraduate kliniske lektor. 10) Kvalitetssikring Den uddannelsesansvarlige overlæge er sammen med afdelingsledelsen ansvarlig for at foretage løbende evaluering af uddannelsesfunktionen og dokumentere dette. følge op på og iværksætte forbedringstiltag, på baggrund af evalueringer af afdelingen fra såvel de yngre læger som fra inspektorordningen samt andre tilgængelige data, herunder data fra hospitalets årsrapport for lægelig videreuddannelse. forberede inspektorbesøg samt planlægge opsamling herpå, i samarbejde med hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge. 11) Undervisning og forskning Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for at undervise i og implementere relevante metoder til læring og kompetencevurdering, herunder færdighedstræningsaktiviteter. der i afdelingen løbende findes relevante teoretiske undervisningstilbud. informere om undervisningstilbud internt og eksternt (møder, kurser, kongresser) i samarbejde med afdelingsledelsen. inspirere til relevante videnskabelige aktiviteter, i samarbejde med de forskningsansvarlige overlæger/professorer i afdelingen. rådgive afdelingens øvrige personale i lægelige uddannelsesspørgsmål, og medvirke til etablering af tværfaglige uddannelsestiltag. FUNKTIONENS KOMPETENCE- OG KVALIFIKATIONSKRAV Den uddannelsesansvarlige overlæge skal primært vælges ud fra uddannelsesfaglige kvalifikationer og kompetencer, dels medicinsk-pædagogisk viden og erfaring, dels organisatorisk kompetence. Der skal tages hensyn til at personen besidder de nødvendige personlige og sociale kompetencer, der er vigtige for udøvelse af funktionen. Alle, der udnævnes til funktionen, skal som minimum have gennemført vejlederkursus vedr. lægelig videreuddannelse og regionens kursus for uddannelsesansvarlige overlæger eller vil gennemføre disse kurser snarest og senest indenfor et år efter tiltrædelse i funktionen. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for at ajourføre og vedligeholde egen medicinsk pædagogiske viden i takt med udviklingen og ændringer på området samt ved individuelt behov for yderligere kompetence. HR-lægelig videreuddannelse

5 AFDELINGSBESKRIVELSE OG SPECIFIKKE INDIVIDUELLE FORHOLD Her beskrives de aftaler der laves mellem den enkelte uddannelsesansvarlige overlæge og afdelingsledelsen, ud over de der er gældende i henhold til den generelle funktions- og opgave beskrivelse for AUH Lokal afdelingsbeskrivelse Ansættelsessted Udfyldes af afdelingsledelsen Afdelingsnavn, samt hvilke matrikler/ afsnit funktionen dækker over. Lægelig videreuddannelse i afdelingen Antal læger i videreuddannelse, hvilke stillinger, antal uddannelsestyper, rammer, særlige funktioner til oplæring, særlige forhold iøvrigt. Evt link til afdelingens hjemmeside vedr. lægelig videreuddannelse. Særlige forhold Beskrivelse af yderligere aftaler om rammer eller opgaver etc. Ovenstående funktions- og opgavebeskrivelse er gældende på ansættelsestidspunktet. Løbende ændringer af den uddannelsesansvarlige overlæges funktioner vil blive foretaget ved gensidig skriftlig aftale mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og afdelingsledelsen Dato Underskrift Uddannelsesansvarlig overlæge Dato Underskrift Afdelingsledelsen/Ledende overlæge Kopi sendes til HR-lægelig videreuddannelse, hvorefter den lægges på den individuelle personalesag. HR-lægelig videreuddannelse

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere