Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner"

Transkript

1 Nanna Bjerg Eskildsen Dan Biswas Nanna Ahlmark Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser

2 Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Nanna Bjerg Eskildsen, Dan Biswas, Nanna Ahlmark Copyright Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. København Gengivelse af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse det skal herunder fremgå, at rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Omslag og Layout: Danielle Brandt, Forsideillustration: Udstrækning efter løbetræning. Folkesundhed Aarhus. Foto: Folkesundhed Aarhus Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5 A, København K Elektronisk ISBN: Rapporten kan downloades på under udgivelser. 2

3 FORORD Borgere med etnisk minoritetsbaggrund udgør over 10 % af den danske befolkning. Etniske minoriteter er i højere risiko for en række kroniske sygdomme, mange har lavere social position, hvilket påvirker sundhedsadfærden, ligesom strukturelle, kulturelle og sproglige forhold kan medvirke til uformelle barrierer i adgangen til sundhedsydelser. Det stiller krav til tilrettelægningen af forebyggelses-og sundhedsfremmeindsatser, hvis vi stræber efter at skabe lighed i sundhed. Strukturreformen i 2007 skabte en forstærket arena for forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser i kommunalt regi, inklusive indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed. Der er imidlertid stadig begrænset dokumentation af omfanget og karakteren af indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed. Fem år efter strukturreformen har vi i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed, som koordineres af Statens Institut for Folkesundhed, oplevet en efterspørgsel blandt forskere og praktikere i at få en samlet oversigt over de mange tiltag på området. Formålet med denne kortlægning er at give et overblik over kommunernes indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed og herigennem skabe et grundlag for inspiration, sparring og erfaringsudveksling. Vi håber, dette kan medvirke til at styrke de mange gode tiltag yderligere. Kortlægningen henvender sig til kommunale og regionale aktører, praktikere, forskere og beslutningstagere, der søger overblik over igangværende initiativer på feltet, viden om relevante aktører og om, hvor der kan hentes mere information. Rapporten er udfærdiget som en del af koordinatorfunktionen for Etniske Minoriteters Sundhed, som er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Rapporten er udarbejdet af ph.d.- studerende og forskningskoordinator Nanna Ahlmark samt studentermedhjælpere Nanna Bjerg Eskildsen og Dan Biswas. Morten Grønbæk Direktør 3

4 INDhold Forord Introduktion Datagrundlag og fremgangsmåde Kategorisering af indsatser Kost Rygestop Vægtstop Seksuel sundhed Tandsundhed Type 2 diabetes/kronisk sygdom Netværk og bred Koordineret forløbsindsats vha. narrativ metode Konkluderende bemærkninger og tendenser Litteraturliste Appendiks

5 1. IntRODuktION Etniske minoriteter udgør en stadig voksende andel af den danske befolkning. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der per 1. januar 2012 var indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 10,4 % af den samlede befolkning (heraf 6,8 % fra ikke-vestlige lande og 3,6 % fra vestlige lande) [1]. Tidligere oversigtsrapporter viser, at mange indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner, regioner og private organisationer har været planlagt og udført som enkeltstående projekter, ofte drevet af ildsjæle og med begrænset dokumentation af planlægnings- og implementeringsfaserne og ofte uden evaluering [2-5]. Dette gør det svært at lære af erfaringerne, prioritere på baggrund af og bygge videre på vellykkede initiativer. Med strukturreformen i Danmark i 2007 og kommunernes nye ansvarsområder inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering uden for hospitalsindlæggelse finder indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed primært sted i kommunalt regi. Denne rapport giver et overblik over disse indsatser samt kontaktinformation på relevante nøglepersoner. Kortlægningen består af to dele: 1) denne rapport, som opsummerer de overordnede trends på området etniske minoriteters sundhed i kommunerne, og 2) et oversigtsdokument (appendiks 1) med aktiviteter og kontaktinformation i de respektive kommuner. 5

6 2. DatagruNDlag og fremgangsmåde Dataindsamlingen fandt sted fra september 2011 til maj De 98 kommuner blev kontaktet per eller telefon med henblik på at kortlægge den enkelte kommunes tilbud målrettet etniske minoriteters sundhed. Vi sendte s til kommuner, hvor vi kunne lokalisere en adresse via kommunens hjemmeside. Vi kontaktede de resterende kommuner via telefon. Vi fulgte op med telefonopkald og yderligere s til kommuner, der ikke havde svaret på den første inden for halvanden måned. Som udgangspunkt rettede vi henvendelse til kontaktpersoner i sundhedsafdelingen eller sundhedscentre. Kontaktpersonerne henviste herefter til forskellige relevante personer på området etniske minoriteters sundhed. I få tilfælde er vi blevet opmærksomme på initiativer ad anden vej. Kontaktpersonen er blevet bedt om at svare på, om kommunen har eller har haft indsatser målrettet etniske minoriteter på sundhedsområdet inklusive indsatsens fokusområde, målgruppe, form, varighed, start og eventuelt sluttidspunkt, samt om der er foretaget eller planlægges en evaluering af indsatsen. Evalueringer er rekvireret, og hvor muligt er der angivet et hyperlink til evalueringsrapporter i oversigtdokumentet. Vi har i rapporten medtaget indsatser, som har været direkte målrettet etniske minoriteter, eller hvor indsatserne de facto efterhånden er blevet målrettet etniske minoritetsborgere pga. efterspørgslen blandt disse borgere. Vi har medtaget indsatser, afsluttet inden for to år eller tidligere, hvis der forefindes en evaluering. Nogle kommuner har sendt meget detaljerede svar og andre mindre detaljerede. Vi har i nogen grad standardiseret beskrivelserne af indsatser i oversigtsdokumentet. Oversigten over indsatser (appendiks 1) er blevet delt med alle kommuner, og yderligere bidrag er blevet inkorporeret i denne endelige version. Vi skal understrege, at der kan være tiltag i kommuner, vi ikke er blevet opmærksomme på, da vi ikke nødvendigvis har fået kontakt med alle relevante personer. Rapporten skal derfor ikke ses som en fuldstændig og udtømmende liste over indsatser på området etniske minoriteters sundhed. Den er snarere et skridt i retning af at skabe overblik og en platform for kontakt med fagfæller. Den skal desuden betragtes som et levende dokument, der løbende kan opdateres. 6

7 3. KategORIsERINg af indsatser Vi har registreret indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i 64 danske kommuner eller 65 % af kommunerne. Formålet med oversigten over indsatser har været at give et billede af karakteren af forekommende indsatser snarere end at vise antal indsatser. Indsatserne spænder vidt. Formen er både korte kurser og længere gruppeforløb, åbne gruppearrangementer, enkeltstående foredrag og informationsmøder, temadage og individuelle handlingsplaner. Flere indsatser er støttet af Sundhedsstyrelsen, Integrationsministeriet eller NGO er og foregår i en lang række kommunale arenaer som jobcentre, boligselskaber, sundhedscentre, lokalcentre, biblioteker, sprogskoler mv. Vi har etableret 12 kategorier af temaer, der indgår i indsatserne, baseret på kommunernes formuleringer af formål og indhold: 1) Kost, 2), 3) Rygestop, 4) Vægtstop, 5) Seksuel sundhed, 6) Tandsundhed, 7) Type 2 diabetes/kronisk sygdom, 8) og familie, 9) Netværk og bred, 10), 11) Koordineret forløbsindsats og 12). Kategorierne afspejler i otte tilfælde et sundhedsfagligt tema. I tre tilfælde, hvor temaerne ikke på forhånd er fastlagte, afspejler de indsatsens form (Netværk og bred, Koordineret forløbsindsats, ). I et tilfælde afspejler kategorien målgruppen ( ), eftersom flere forskellige men relaterede temaer tages op i forhold til denne målgruppe. Mange indsatser er kønsopdelt eller kun målrettet kvinder, mens blot to indsatser er målrettet mænd (Vordingborg og Frederiksberg). Flere tværgående temaer og delmål er ikke medtaget som en kategori for sig. Mange kommuner gør fx opmærksom på, at de relevante indsatser også bidrager til mental sundhed. Mange indsatser har desuden som delmål at hjælpe etniske minoritetsborgere tættere på arbejdsmarkedet, hvilket heller ikke er medtaget som en kategori for sig. Endvidere har en række kommuner udarbejdet informations- eller undervisningsmateriale om diverse sundhedsrelaterede emner på forskellige sprog ofte knyttet til en indsats. Dette er heller ikke anført som en kategori. Nogle kommuner har flere forskellige indsatser med samme tema. Her er temaet talt med flere gange. Én indsats kan desuden indeholde flere af de nævnte temaer. Indsatser kategoriseret under de bredt favnende temaer Netværk og bred, Koordineret forløbsindsats, og har ikke fået anført andre temaer. Indsatser med temaet vægtstop har desuden ofte elementer af kost og motion, uden at vi her har anført sidstnævnte to kategorier. 7

8 Flere kommuner har meddelt, at deres politik er ikke at differentiere mellem borgere på baggrund af etnicitet, og at mange af kommunens sundhedstilbud således er åbne for etniske minoritetsborgere med tolk. Generelle indsatser, hvor der er mulighed for tolk, er i udgangspunktet ikke medtaget. De forskellige kategorier beskrives og uddybes i det følgende: Figur 1. Andelen af kommuner med og uden indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i procent 35% 35% Kommuner Kommuner med med indsatser indsatser målrettet målrettet etniske etniske minoriteters minoriteters sundhed sundhed 65% 65% Kommuner Kommuner uden uden indsatser indsatser målrettet målrettet etniske etniske minoriteters minoriteters sundhed sundhed Figur 2. Udbredelsen af kommunale tilbud målrettet etniske minoriteters sundhed fordelt på temaer Kost Rygestop Vægtstop Seksuel sundhed Tandsundhed Type 2 diabetes/kronisk sygdom Koordineret forløbsindsats

9 3.1. Kost I 14 kommuner findes indsatser vedrørende kostvaner hos etniske minoriteter. Disse indsatser dækker både over et teoretisk og et praktisk indhold. For eksempel har sundhedscentret i Sønderborg afholdt kurset Sunde kostvaner, som indebar undervisning i praktisk madlavning med udgangspunkt i egen madkultur og inddrog pårørende. I Frederikshavn Kommune kører projektet Sundhed til døren, hvor etniske minoriteter tilbydes besøg fra medarbejdere fra kommunen inklusive en integrationsmedarbejder med formålet at hjælpe og rådgive om indkøb og madlavning. Kommuner med indsatser målrettet kost: Frederiksberg, Frederikshavn, Greve, Guldborgsund, Helsingør, Hjørring, Kolding, Lejre, Næstved, Rødovre, Silkeborg, Sønderborg, Vordingborg, Aarhus I alt 18 kommuner rapporterede at have indsatser med fokus på motion hos etniske minoriteter. Indsatserne inkluderer både formidling om motion samt motionshold med forskellige øvelser. Nogle indsatser har specifikt fokus på cykling, golf, gymnastik, svømning eller løb. Mange af disse indsatser er specifikt målrettet kvinder eller børn. For eksempel tilbyder Hillerød Kommune svømning for kvinder med minoritetsbaggrund hver uge, hvor svømmehallen lukkes for mænd. Tilbuddet benyttes både til at lære at svømme og til motion. Kommuner med indsatser målrettet motion: Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Greve, Guldborgsund, Helsingør, Hillerød, Hjørring, Køge, København, Lejre, Mariagerfjord, Næstved, Rødovre, Silkeborg, Slagelse, Vordingborg, Aarhus Rygestop Fem kommuner har rapporteret, at de har rygestopindsatser målrettet etniske minoriteter. Aarhus Kommune har en særlig fremrykket rygestopindsats med fokus på at reducere ulighed i sundhed forårsaget af tobaksrygning. Indsatsen er tilpasset den enkeltes behov og ressourcer og har en erfaren rygestoprådgiver tilknyttet i Bazaren, det lokale marked, 20 timer om ugen. Desuden tilbyder kommunen rygestopkurser til gravide af anden etnisk baggrund end dansk. Kommuner med indsatser målrettet rygestop: Greve, Hjørring, Ishøj, Sønderborg, Aarhus 9

10 3.4. Vægtstop 12 kommuner rapporterede at have indsatser målrettet vægtstop hos etniske minoriteter, flere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Eksempelvis tilbyder Esbjerg Kommune vægtstoprådgivning for tyrkisktalende borgere i forbindelse med et 12 måneders forløb, der er bygget op omkring undervisning og gruppediskussion. Seks af de 12 kommuner har indsatser til forebyggelse af overvægt og fejlernæring med særligt fokus på børn. Denne type indsats er for eksempel gennemført i Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune, som efterfølgende har foretaget en proces- og effektevaluering af indsatsen [6]. Kommuner med indsatser målrettet vægtstop: Esbjerg, Glostrup, Greve, Køge, Mariagerfjord, Norddjurs, Odense, Roskilde, Svendborg, Syddjurs, Vejle, Aarhus Seksuel sundhed Fire kommuner har indsatser med fokus på seksuel sundhed blandt etniske minoriteter. Frederiksberg Kommune, i samarbejde med STOP AIDS, tilbyder tests og individuel rådgivning vedrørende HIV/AIDS og syfilis til mænd, der har sex med mænd. I Rødovre og Viborg Kommune afholdes arrangementer med fokus på oplysning om seksuel sundhed i samarbejde med Cross-Over. Desuden indgår seksuel sundhed ofte som tema i mødregrupperne (under kategorien ). Kommuner med indsatser målrettet reproduktiv sundhed: Frederiksberg, Rødovre, Silkeborg, Viborg 3.6. Tandsundhed To kommuner rapporterede at have indsatser med fokus på tandsundhed. I Københavns Kommune er indsatsen målrettet børn og er tilknyttet tandplejen på udvalgte projektskoler, som bl.a. tilbyder hjemmebesøg. Desuden er tandpleje et tema, der ofte indgår både i mødregrupperne og i sundhedsformidlernes arbejde. Kommuner med indsatser målrettet tandsundhed: København, Rebild 3.7. Type 2 diabetes/kronisk sygdom Syv kommuner rapporterede at have indsatser målrettet etniske minoriteter med type 2 diabetes og/eller anden kronisk sygdom som KOL og hjertekarsygdomme. Nogle indsatser er tilrettelagt som hjertecaféer i sundhedscentre, nogle som faste konsultationer med en diabeteskonsulent og andre som kurser. Odense, Aarhus, København og Aalborg Kommune har alle 10

11 kursusforløb, hvor undervisning og træning kombineres. Kurserne er tilrettelagt med henblik på, at både den teoretiske og den praktiske del skal give anledning til refleksion over egne sundhedsvaner og hverdagsliv. Kurserne indledes og afsluttes med individuelle samtaler samt målinger af vægt, højde, BMI, taljemål, konditest/gangtest og HbA1C. Kommuner med indsatser målrettet type 2 diabetes/kronisk sygdom: Greve, Ishøj, København, Odense, Sønderborg, Aalborg, Aarhus kommuner har indsatser målrettet gravide,. Disse indsatser inkluderer fx graviditetsbesøg til familier med anden etnisk baggrund end dansk med henblik på opsporing af familier, som har behov for ekstra støtte. Det kan være hyppige besøg af sundhedsplejerske, familierådgivning eller mødregruppeundervisning. I ni kommuner er der oprettet internationale mødregrupper med det formål at danne netværk på tværs af kulturer og oprindelseslande. I mødregrupperne tages emner op som kost, motorik, tandsundhed, udvikling, sociale forhold, støttemuligheder, kulturelle forhold og kvindekroppen efter fødslen. Kommuner med indsatser målrettet gravide, : Brønderslev, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Greve, Gribskov, Hillerød, Kalundborg, Kolding, Nyborg, Silkeborg, Skive, Slagelse, Vallensbæk, Aarhus Netværk og bred 14 kommuner har indsatser, som dækker en bred vifte af sundhedsrelaterede temaer. Flere af disse indsatser er ofte udviklet med henblik på også at skabe et mødested, der kan danne rammen for netværk og tilhørsforhold til nærmiljøet. I Greve har projekt Netmeq fokus på at styrke netværksdannelse for etniske minoritetskvinder gennem forskellige motionsaktiviteter og dialogmøder om sundhed. Her er settingen en café. Gladsaxe Kommune har udviklet en sundhedsbutik, hvor der tilbydes råd og vejledning om sundhed af forskellige fagspecialister. Denne kategori dækker også over tilbud, der har til formål at fremme deltagelse i foreningslivet. I Slagelse hjælper frivillige fritidsguider således etniske minoritetsborgere til en aktiv fritid i foreningslivet. Kommuner med indsatser målrettet Netværk og bred : Ballerup, Esbjerg, Gladsaxe, Greve, Haderslev, Helsingør, Høje Taastrup, Køge, Mariagerfjord, Rødovre, Slagelse, Sønderborg, Varde, Aarhus. 11

12 kommuner har indsatser, der fokuserer på støtte til eller potentielt personer og forebyggelse af sekundær traumatisering. Varde Kommune har fokus på at forebygge sekundær traumatisering hos børn (6-12årsalderen) af flygtninge og krigsveteraner. Her uddannes terapeuter på udvalgte skoler til at praktisere strukturerede lege, der kan hjælpe til at aflæse egne og andres følelser gennem handling. Flere kommuner har deltaget i projekterne TRIB og Job og rehabilitering, der havde fokus på flygtninges adgang til arbejdsmarkedet med det udgangspunkt, at beskæftigelse kan være styrkende for rehabiliteringsprocessen. Kommuner med indsatser målrettet : Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Haderslev, Herning, Hillerød, Holstebro, Køge, København, Odsherred, Sønderborg, Varde, Vejle, Aalborg, Aarhus Koordineret forløbsindsats vha. narrativ metode Fem kommuner udfører i samarbejde med Region Midtjylland en indsats med titlen Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering. Fem koordinatorer i de respektive kommuner er blevet trænet i at anvende narrativ fortælleteknik i mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Den narrative samtale skal dels fungere som en terapeutisk metode, der kan være med til at skabe sammenhæng i borgerens liv, og dels som et redskab til at lytte, prioritere og planlægge et tværsektorielt sundhedstilbud i kommunen for borgeren med fokus på øget deltagelse og egenomsorg. De konkrete sundhedstilbud har været arrangeret i samarbejde med offentlige og private aktører (sundhedscentre, jobcentre, frivillige organisationer m.m.) og har haft fokus på specifikke diagnoser som fx diabetes eller mere komplekse socio-somatiske forløb. Projektperioden er tre år, hvorefter projektet evalueres. Kommuner med indsatser koordineret forløbsindsats: Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Aarhus (formidling gennem ligemand) findes i forskellige varianter i 37 kommuner. Under denne kategori er inkluderet sundhedsambassadører, sundhedsformidlere, bydelsmødre og projektet mindspring. Det overordnede koncept er uddannelsen af tosprogede personer med etnisk minoritetsbaggrund til at informere, skabe dialog eller facilitere samtale om sundhedsrelaterede emner til etniske minoritetsborgere, fx vedrørende det danske sundhedsvæsen, sund mad, motion, indkøb, netværksdannelse og stress. Sundhedsformidlerne og sundhedsambassadørerne kan ofte bestilles gratis af foreninger, institutioner og lignende. Folkesundhed København uddannede de første etniske sundhedsformidlere i 2005, og indsatsen har været evalueret i 2006 og 2008 [7,8]. Der findes flere netværk 12

13 af kommuner i Danmark, som samarbejder om sundhedsformidlerindsatsen, fx Vestegnssamarbejdet. Bydelsmødre er en landsdækkende frivilig indsats, som er placeret under den almennyttige non-profit fond, Fonden for Socialt Ansvar. Projektet uddanner kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i emner som børn, sundhed, kost, ret og pligt. Kvinderne formidler deres viden og erfaring i lokalmiljøet bl.a. gennem hjemmebesøg og kan fx være tilknyttet sundhedsplejen, medborgercenteret eller biblioteket i kommunerne. Fem kommuner deltager i projektet Mindspring, der er målrettet nyankomne flygtninge- og asylansøgerforældre. Projektet har fokus på psykisk helbred, livskvalitet og netværksdannelse. Flygtninge, som selv har deltaget i Mindspring-gruppeforløb, faciliterer gruppeforløb for familier med samme etniske baggrund. Gruppemøderne har en åben dagsorden, og kan omhandle traumer, stress, opdragelse, regler i det danske retssystem mv. Kommuner med peer-education: Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Helsingør, Herning, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Høje Taastrup, Ikast-Brande, Ishøj, Jammerbugt, Kalundborg, Kolding, København, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Odense, Randers, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg, Tårnby, Varde, Viborg, Vejle, Aalborg, Aarhus. 13

14 4. konkluderende bemærkninger og tendenser Der er ikke overraskende flest indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i de større byer og i områder, hvor der er en større andel af etniske minoriteter. Der er i høj grad fokus på KRAM-faktorerne i igangværende indsatser, også i de bredtfavnende tværfaglige indsatser. Dette er i tråd med kommunernes generelle forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser [3]. Der er desuden mange indsatser, som eksplicit søger at styrke netværket i lokalmiljøet. Selvom dette ofte er nævnt som et delmål, synes det at være udtryk for et stigende fokus på betydningen af psykosociale ressourcer og sociale relationer for sundhed sammenlignet med tidligere [2,3]. Der er få indsatser målrettet særligt udsatte grupper, som for eksempel sexarbejdere eller handicappede. Indsatser målrettet unge, mænd og ældre er desuden få. Ældre er en gruppe, der vil vokse i de kommende år, hvilket lægger op til en ny, professionel udfordring på dette felt. Der synes at være fremskridt i samarbejdet og netværksdannelsen mellem kommunerne sammenlignet med før strukturreformen fx i form af Vestegnssamarbejdet, nogle gange foranlediget af større projekter støttet af satspuljemidler. Der er stadig kun få indsatser, der er evaluerede, selvom flere kommuner udfærdiger forskellige former form for erfaringsrapporter. Ud af de 156 registrerede indsatser er de 44 enten evalueret, planlagt evalueret eller beskrevet i en intern erfaringsrapport. Af disse 44 indsatser er mange en del af en større projektpulje og evalueret samlet af konsulentfirmaer. Oftest er der kun afsat midler til evalueringer, når projekterne er finansieret af eksterne fonde og satspuljemidler. Det peger på udfordringer i forhold til økonomisk prioritering af udviklings- og evalueringsfasen. Generelt tegner der sig et billede af et felt, som stadig er sparsomt, hvad angår dokumentation af planlægnings- og implementeringsprocesser samt evalueringer, men som er i stor udvikling og rummer en bred vifte af erfaringer, der kan trækkes på. 14

15 5. LittERAturliste [1] Danmarks Statistik. Indvandrere og efterkommere, 2011 URL: [2] Kristiansen M & Nielsen AM. Kortlægning af aktiviteter om forebyggelse og sundhedsfremme tilrettelagt for etniske minoriteter i Danmark, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, 2006 URL: [3] Sundhedsstyrelsen. Kortlægning af kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, 2008 URL: ForebygSundfr08_14maj08.pdf [4] Sundhedsstyrelsen. Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen, 2008 URL: [5] Holmberg T, Ahlmark N, Curtis T. State of the Art Report: Etniske minoriteters sundhed i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2009 URL: etniske_minoriteters_sundhed_i_ danmark pdf.pdf [6] Karkov M, Nielsen CB, Møller A. Forebyggelse og behandling af overvægt og fejleernæring blandt børn i Vollsmose: Evaluering af kostvejledningstilbud, Sundhedscenter Vollsmose, Odense Kommune, 2008 URL: Vollsmose/~/media/BMF/Sundhedsportal/Evalueringsrapport%20til%20pressen.ashx [7] Nielsen AS. Sundhed på dit sprog: Evalueringsrapport, Folkesundhed København, Københavns Kommune, 2006 URL: EtniskeMinoriteter/evalueringsrapportomprojektsundhedpaaditsprog2006.pdf.ashx [8] Hansen KH, Mygind A, Duus L. Evaluering af Sundhed på dit sprog, Folkesundhed København, Københavns Kommune 2008 URL: EtniskeMinoriteter/evalueringsrapportomprojektsundhedpaaditsprog2008.pdf.ashx 15

16 6. AppENDIks 1 Oversigt over indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i de danske kommuner Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Albertslund Kristine Rødgaard Andersen kristine.rodgaard. albertslund.dk Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog og Vestegnssamarbejdet, hvor seks vestegnskommuner har etableret et fælles korps af tosprogede sundhedsformidlere. Se projektbeskrivelse: Allerød Dorte Andersen Anni Kirk Assens Helle Andersen assens.dk Lene Puggaard Madsen Ballerup Lisbeth Jørgensen Karin Marguerite Larson 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på arabisk, serbo-kroatisk, farsi, albansk og tyrkisk. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog. 2. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. 3. Træning og aktivitet består af træning i varmtvandsbassin kun for kvinder. Underviseren er kvindelig, og der er ingen mænd på holdene; heller ikke på holdene før og efter træningen. 4. I KRAM-butikken blev lokalt-forankrede aktiviteter og vejledning vedr. kost, motion, rygning og alkohol tilbudt ( ). Indsatsen er i dag en del af sundhedsformidlerkorpset i samarbejde med sundhedskonsulenter fra SundhedsHuset. 5. Tidligt forebyggende hjemmebesøg med et bredt fokus på sundhed blev tilbudt ældre med anden etnisk baggrund end dansk i et projekt i samarbejde med KL. Der overvejes en fuld etablering af indsatsen på baggrund af erfaringer fra projektet (indsatsen er afsluttet). Billund Margit Stycke Bornholm Birgitte Jørgensen brk.dk Deltager som en ud af fem kommuner i projekt Mindspring målrettet nyankomne kvoteflygtninge- og asylsøgerforældre. Projektet har fokus på psykisk helbred, livskvalitet og netværksdannelse. En tidligere deltager i Mindspring uddannes til at facilitere gruppemøder om traumer, stress, opdragelse, regler i det danske system mv. Projektet gennemføres i samarbejde med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Se evaluering: flygtning.dk/fileadmin/uploads/pdf/saadan_hjaelper_vi_pdf/cuf_pdf/ Sluteveluering%20af%20MindSpring_1.pdf 16

17 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Brøndby Dilek Pinar Atici Secilmis 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog og Vestegnssamarbejdet, hvor seks vestegnskommuner har etableret et fælles korps af tosprogede sundhedsformidlere. Se projektbeskrivelse: 2. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Brønderslev Anne Bonde dk Der tilbydes en mødregruppe for etniske minoriteter arrangeret af sundhedsplejen. Dragør Hanne Munch Deltager som en ud af fem kommuner i projekt Mindspring målrettet nyankomne kvoteflygtninge- og asylsøgerforældre. Projektet har fokus på psykisk helbred, livskvalitet og netværksdannelse. En tidligere deltager i Mindspring uddannes til at facilitere gruppemøder om traumer, stress, opdragelse, regler i det danske system mv. Projektet gennemføres i samarbejde med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Se evaluering: CUF_PDF/Sluteveluering%20af%20MindSpring_1.pdf Egedal Jacob Fog Nielsen egekom.dk Esbjerg Sanne Hansen esbjergkommune.dk 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på syv forskellige sprog. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Der er foretaget en midtvejsevaluering på projektet. Se link: dinsundhedesbjerg.dk/borger/din%20sundhed/etniske%20minoriteter/ Sundhedsformidlere.aspx Ny evaluering vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside i løbet af Der er et netværk for kommuner, der har sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund i Jylland (Herning, Kolding, Esbjerg, Sønderborg). 2. Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for ældre, etniske minoritetsborgere. Her tilbydes danskundervisning, sociale aktiviteter samt. Det bliver fortrinsvist benyttet af somaliere, tyrkere, bosnier og vietnamesere. Borger/Din%20sundhed/Etniske%20minoriteter/Aktivitetshuset%20Mosaikken.aspx 3. Vægtstoprådgivning tilbydes borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Tilbuddet benyttes især af tyrkisktalende borgere. Forløbet strækker sig over 12 måneder og er bygget op omkring undervisning og gruppediskussion om emnerne: drikkevarer, fysisk aktivitet, søde sager, frugt og grønt, fedt (mængder, sult og overspisning), motivation og sundhed. 4. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Vægtstop Faaborg- Midtfyn Pia K. Jørgensen dk Deltog som en af syv kommuner i projektet TRIB ( ) med fokus på at hjælpe i beskæftigelse. Projektet indebar bl.a. adgang til psykolog, ergoterapeut, sprogundervisning og hjælp til praktikophold, ofte i samarbejde med sprog- eller jobcentre. Projektet er gennemført i samarbejde med UC2, Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Metodehæfte findes. Se evaluering: Slutevaluering%20af%20TRIB-projektet% pdf 17

18 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Fanø Sundhedshuset Fanø Favrskov Pia Simonsen Deltog som en af tre kommuner i projekt Job og rehabilitering ( ), et gruppeorienteret rehabiliteringsforløb med et beskæftigelsesrettet sigte. Det inkluderede bl.a. praktikforløb. Projektet er gennemført i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Se evaluering: uploads/pdf/saadan_hjaelper_vi_pdf/cuf_pdf/evalueringsrapport%20 Job%20og%20Rehabilitering%20%20LG%20Insight% pdf Faxe Anne Rosell Holt Fredensborg Jette Nielsen Projekt Åbent børnehus tilbydes i Børnehusene Kokkedal en gang månedligt. Forældre inviteres til foredrag og debat om emner som opdragelse, sundhed, fritidstilbud, skolestart m.m. Projektet er en del af kommunens partnerskabsaftale med Integrationsministeriet. 2. En Sundhedscafé er etableret, og den tiltrækker mange småbørnsmødre med etnisk minoritetsbaggrund. De bruger cafeen i stedet for en mødregruppe. Fredericia Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk uddannes i sundhedsfaglige og andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Frederiksberg Grith Mai Tønnesen 1. Projekt om seksuel sundhed tilbydes etniske minoritetsmænd, der har sex med mænd. Der tilbydes tests og individuel rådgivning vedrørende HIV og syfilis. Projektet køres i samarbejde med STOP AIDS. 2. saktiviteter direkte eller indirekte målrettet etniske minoritetsbørn og -unge: (i) Dans for piger, (ii) Løb for unge piger, (iii) Fodboldskole (hver efterårsferie) og (iiii) Basketball. 3. Madlavningskurser tilbydes borgere med etnisk minoritetsbaggrund. 4. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Seksuel sundhed Kost Frederikshavn Birgitte Kvist Sundhed til døren er et løbende projekt, der har til formål at hjælpe etniske minoriteter med indkøb og madlavning. Det er et hands on - projekt, hvor en medarbejder fra kommunen i samarbejde med en integrationsmedarbejder besøger etniske minoriteter, der har behov for det, op til ti gange. Kost Frederikssund Birte Grothe Furesø Hanne Lindhardt Graviditetsbesøg tilbydes alle nydanske familier med henblik på opsporing af familier, som har behov for en særlig indsats. Dette kan indebære hyppige besøg af sundhedsplejerske, tilbud om familierådgiver og mødregruppeundervisning. Gentofte Pleje og Sundhed gentofte.dk Hjemmebesøg tilbydes etniske minoritetsforældre med børn fra 0-6 år. Der tilbydes også informationsmøder i daginstitutioner og udføres tværfagligt samarbejde omkring etniske minoritetsbørn og deres familier. Gladsaxe Kirsten Wedel 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på dansk, urdu, punjabi, tyrkisk, kurdisk, arabisk og somali. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. 2. Bevægelsesformidlere er uddannede med viden om og redskaber til, at støtte etniske minoritets borgere til at komme i gang med motion og bevægelse. Målgruppen er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. 18

19 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Gladsaxe 3. Sundhedsbutik i boligområdet Værebro Park, hvor der ugentligt tilbydes råd og vejledning fra hhv. en sundt liv-vejleder, en diabetes-konsulent, en sundhedsplejerske, en motionsvejleder og sundhedsformidlere. Majoriteten af brugerne har etnisk minoritetsbaggrund. Glostrup Mette Nielsen 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog og Vestegnssamarbejdet, hvor seks vestegnskommuner har etableret et fælles korps af tosprogede sundhedsformidlere. Se projektlink: 2. Sund skolestart ( ) havde til formål at opspore og forebygge overvægt hos indskolingsbørn. En del af projektet havde fokus på børn fra familier med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der blev tilknyttet sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet fortsætter med særligt fokus på etniske minoriteter. Se projektbeskrivelse: Sund%20skolestart.aspx Vægtstop Greve Kira Gilling Hansen Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på 10 forskellige sprog. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er en del af Sundhed på dit sprog. Der er etableret en ledsageordning, hvor ældre tilbydes at blive ledsaget af sundhedsformidlere til motion. 2. Lighed i sundhed er et afsluttet projekt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Her havde man bl.a. fokus på etniske minoriteter i Greve Nord. Der blev tilbudt undervisning i bl.a. cykling og svømning. Projektet er evalueret af Sundhedsstyrelsen: Lighed_sundhed/Lighed_i_Sundhed.pdf 3. Projektet Netmeq er målrettet etniske minoritetskvinder og har til formål at styrke netværksdannelsen mellem kvinderne, hjælpe dem ud i samfundet samt at give dem støtte til motion og sociale aktiviteter. Aktiviteter som svømning, gymnastik og zumba er fortsat efter projektets ophør. Kvinde-/ældrecafé, hvor der afholdes dialogmøder om sundhed og dyrkes moderat motion, er ligeledes fortsat og videreudviklet. Intern evaluering findes. 4. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. 5. Mødregruppe for mødre med etnisk minoritetsbaggrund arrangeres af sundhedsplejen, når der er behov. 6. Diabetes og hjertecafeer afholdes 4 gange årligt for etniske minoritetsborgere i samarbejde med Diabetes- og Hjerteforeningen. Der udleveres diabetes- og hjertevenlige opskrifter, tilbydes gratis motion, og der måles blodtryk og blodsukker. 7. Der tilbydes rygestopkurser af sundhedsformidlerne, der er uddannede rygestoprådgivere i regi af Kræftens Bekæmpelse. 8. Projekt Multiminen ( ) blev tilbudt 6-8årige børn med overvægt. Der var en særlig indsats for at få børn med etnisk minoritetsbaggrund med; bl.a. blev der tilkoblet sundhedsformidler og oprettet specialhold i nærområdet. Støttet af Sundhedsstyrelsen og eksternt evalueret. 9. Der samarbejdes med Greve Nord Projektet, der har base i flere boligområder i Greve med en høj population af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Her findes bl.a. Job- og Sundhedsbutikken, hvor der afholdes dialogmøder, caféarrangementer og gives vejledning om at leve sundere og mere aktivt. Der formidles generel viden om sundhed, der afholdes rygestopkurser og der gives tilbud om motion og kostvejledning. Type 2 diabetes/ kronisk sygdom Kost Rygestop Vægtstop 19

20 Kommune Kontakt Beskrivelse af indsatsen Temaer Gribskov Hanne Toke Multietniske mødregrupper organiseres gennem sundhedsplejen og frivilligcentret for mødre med børn op til tre år. Formålet er at danne netværk på tværs af kulturer og at drøfte både mødrenes og børnenes sundhed i forhold til kost, motorik, tænder, udvikling, sociale forhold og støttemuligheder, kulturelle forhold samt kvindekroppen efter fødslen. Der er en sundhedsplejerske og to frivillige kvinder ved møderne, og gruppemøderne foregår i Frivilligcenter Helsinge. Projektet evalueres i løbet af Guldborgsund Else Mortensen dk Projekt Restart Lindholm har fokus på udvikling af boligområdet Lindholmen, der har en høj repræsentation af etniske minoriteter. Der tilbydes motionskurser og madlavningsarrangementer samt sundhedstjek og andre sundhedsaktiviteter. Der er tilbud til både børn, kvinder og mænd. Kost Haderslev Birgit S. Rewitz Rasmussen 1. Projektet Idræt, sundhed og foreningskultur har sårbare grupper, herunder etniske minoriteter som målgruppe. Formålet er at få børn og unge engageret i foreningslivet med henblik på fysisk aktivitet og sociale fællesskaber. Det finansieres af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler. Se evaluering: Social%20ulighed%20i%20sundhed/Pulje%20udsatte%20og%20saarbare/ Statusrapporter/Status_%20Haderslev.ashx 2. Familierettet rehabilitering er en helhedsorienteret indsats for flygtninge, deres familier og netværk. Projektet søger at optimere ressourcer og mestringsstrategier, der kan stabilisere hverdagslivet. Statusrapport og projektbeskrivelse: Halsnæs Christina H. Schneekloth Hedensted Karin Iversen hedensted.dk Helsingør Lone Just 1. Kostkursus er etableret for borgere med Roma baggrund. 2. I Projekt SUNDHED i almene boligområder fokuseres der på at skabe sundhedsfremme i Vapnagård og Nøjsomhed ud fra KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og ) og socialpsykologiske faktorer som tryghed, trivsel og socialt netværk. Der tilbydes bl.a. (i) cykelkurser for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, (ii) sundhedsambassadørordning med uddannede ambassadører med etnisk minoritetsbaggrund, der arbejder frivilligt og (iii) mad og motionskurser for etniske minoriteter i de to almene boligområder. Se evaluering: https://helsingorkommune.dk/ Nyheder/Pressemeddelelser/~/media/nyheder/pdf-filer/Nyheder/Evaluering%20SUNDHED.ashx 3. En forening for piger/kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er dannet, så de herigennem kan få mulighed for at svømme i Helsingør Svømmehal i overensstemmelse med deres ønsker og kulturelle normer (fx ift. svømmedragt, omklædning, brusebad). 4. Bydelsmødre er et projekt, der bygger på peer-education. Kvinder andre emner og videreformidler deres viden, ofte på frivillig basis, til andre kvinder i lokalmiljøet. Kost Herlev Lisbeth Naver Herning Rikke Gormsen 1. Sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund er uddannede, og vha. peer-education informerer de etniske minoritetsborgere om sundhedsrelaterede emner på ti forskellige sprog. Sundhedsformidlerne kan bestilles gratis af foreninger, institutioner mv. til fx foredrag og dialogmøder. Projektet er ikke evalueret, men der findes en erfaringsrapport: dk/~/media/dokumenter/borger/sundhed/patientuddannelse/rapport%20 om%20etniske%20sundhedsformidlere/rapport%20etniske%20sundhedsformidlere%20%20%20herning%20%20%20jan% ashx Der er et netværk for kommuner, der har sundhedsformidlere med etnisk minoritetsbaggrund i Jylland (Herning, Kolding, Esbjerg, Sønderborg). 20

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner. En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser

Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner. En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Nanna Bjerg Eskildsen Dan Biswas Nanna Ahlmark Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Indsatser målrettet etniske

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven. Indhold Bilag 1. Kommuner

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne e. Redegørelse Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne Af Christina Faber, konsulent og Michael Hedelund, chefkonsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere