Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber"

Transkript

1 Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber

2 Tidligere regulering IPPC Kommunerne Miljøgodkendelse Amternes screening/vvm

3 Nugældende landbrugsregulering Miljøgodkendelsesloven siden 1. januar 2007 Husdyrgødningsbekendtgørelsen Landbrugsloven (Grøn Vækst lovgivning forventes efterår 2009)

4 Grøn Vækst Vandmiljø Permanente 10 m randzoner langs søer og åer Vådområder Ådale Flere efterafgrøder Ny kvælstofregulering

5 Grøn Vækst Natur (ikke endelig vedtaget) Generel NH3-krav øges til 30 % 2011 Totalbelastning og ikke merbelastning

6 Grøn Vækst Landbrugslov / Planlov Landbrugslov væk max DE væk arealkrav væk afstandskrav mellem ejendomme Planlov Placering af nye meget store husdyrbrug Placering af biogasanlæg

7 Hvornår er noget omfattet af husdyrloven? Alle husdyrbrug over 3 DE er omfattet så snart de rører på sig. Anmeldelsesordning 3-15 DE Tilladelsesordning DE Godkendelsesordning 75-? DE Arealgodkendelse 16 Andre bygningsmæssige ændringer 19

8 Miljøgodkendelsens 2 dele for 11 og 12 Miljøgodkendelse af anlæg Ammoniak generelt Ammoniak i forhold til bufferzone Lugt, fluer, støj, lys, transport osv. Landskab, kulturmiljø Miljøgodkendelse af arealer Nitrat i forhold til overfladevand Nitrat i forhold til drikkevand Fosforophobning Anlæg kan omfatte flere ejendomme, der vurderes under ét. Arealer omfatter ejede arealer og evt. forpagtede arealer. Evt. tredjemandsarealer vurderes separat.

9 10 spørgsmål Miljø, natur, landskab og naboforhold??? ja nej Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel? Overholder anlæggene afstandskravene til eksisterende og fremtidige byzoner og sommerhusområder samt lokalplanlagte områder i landzone? Ligger anlæggene mere end 300 m fra beskyttede naturtyper? Ligger udbringningsarealerne uden for arealer med et direkte fald på 12 0 eller mere ned til søer og vandløb? Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer? Ligger udbringningsarealerne uden for nitratklasserne II og III? Ligger udspredningsarealerne uden for lavbundsarealer og drænede lerjorde med P-tal over 6, der afvander til Natura 2000-områder overbelastet med fosfor? Ligger udbringningsarealerne uden for nitratfølsomme indvindingsområder? Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura 2000-områder eller beskyttede naturarealer? Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer?

10 Bagatellisten FAQ 25 Mindre bygningsmæssige ændringer: anden belægning på taget, udskiftning af staldvinduer, redskabsskur, asfaltering af gårdsplads. Overbrusningsanlæg i stald, reduktion i spalteåbningen, ekstra sygestier i drægtighedsstalde. Omhandlende husdyrholdet. Kornsilo versus kraftfodersilo.

11 Bagatellisten FAQ 25 Afløbsforhold Anden belægning på taget Asfaltering af en gårdsplads Betonplads foran eksisterende fodersilo Fangfold Fast låg på eksisterende gyllebeholder (beliggende i tilknytning til eksisterende bebyggelse på husdyrbruget) Læsserampe Overbrusningsanlæg i stald Pillesilo til stokerfyr Påfyldningsplads til eksisterende gyllebeholder Redskabsskur (beliggende i tilknytning til eksisterende bebyggelse på husdyrbruget) Reparationsarbejder på eksisterende gyllebeholder Udleveringssluse Udskiftning af olietank til fyringsolie til staldopvarmning Udskiftning af dieseltank til dieselolie til markmaskiner Udskiftning af staldvinduer Varmegenindvindingsanlæg i forbindelse med eksisterende gyllekanaler i stald Vaskeplads til sprøjter m.v. Etablering af fast gulv på op til 100 cm fra krybbekant, når det ikke forudsætter opbrydning af eksisterende gulv Sektionering af stalde, herunder sektionering af gyllekanaler Reduktion af spalteåbninger i overensstemmelse med gældende bestemmelser i bekendtgørelse om beskyttelse af svin, jf. 5 i bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 Etablering af anlæg til rensning af staldluft, herunder også til rensning af støv i luften Etablering af 2,5 pct. sygestipladser af drægtighedspladser i svinestalde Indretning af udleveringsrum i eksisterende bygninger, når rummet alene anvendes for kortvarig opbevaring af dyr forud for transport Etablering af nødvendig personalekantine- og badefaciliteter i eksisterende bygninger eller ved tilbygning til en eksisterende bygning, når tilbygningen ikke overstiger 100 m2, og tagrygning på tilbygningen ikke bliver højere end tagrygningen på den eksisterende bygning, hvor der bygges til

12 Nye arealer Anmeldes før før august for for den den efterfølgende periode Er Er der der ingen indsigelser inden oktober kan kan de de nye nye arealer anvendes. Hvis kommunen siger nej nej kan kan nye nye arealer tilmeldes inden oktober. Afgørelse om om disse træffes inden 31/12. Se Se FAQ FAQ vedrørende miljøvurderingen af af disse anmeldelser.

13 Generelle begreber Husdyrbrug: Ejendom hvorpå der er et dyrehold på mindst 3 DE. Hele anlægget + andre faste konstruktioner samt tilhørende arealer. Anlæg: Dyreholdet med tilhørende stalde og lignende, samt husdyrbrugets gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg Arealer: Ejede og forpagtede arealer. Bedrift: Flere husdyrbrug/ejendomme som drives af samme driftsherre. Tredjemandsarealer: Aftale arealer CVR-nr: Virksomhedsnummer indeholder husdyrbrug.

14 Generelle begreber Harmonikrav Svinegylle udbringes i forholdet 1,4 DE/ha Kvæggylle 1,7 og 2,3 DE/ha DE en dansk opfindelse. Europa regner i stipladser og regner med et generelt krav på 170 kg N. Arealkrav: Forsvinder formentlig med den nye revision af landbrugsloven.

15 Generelle begreber DE ~ 100 kg N 1 DE ~ til 4 søer med smågrise 0,75 malkeko, tung race 36 slagtesvin 30 mink

16 Afskæringskriterier Lugt Ammoniakfordampning fra stalde og lagre Udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand Udvaskning af fosfor Landskabelige værdier

17 Lugt Ansøgningssystemet beregner i forhold til: naboer, samlede bebyggelse og byzone. Nabobeboelse: 15 OUE/m3 Samlet bebyggelse: 7 OUE/m3 Byzone/sommerhus: 5 OUE/m3 Der beregnes en gennemsnitsafstand, der sammenlignes med geneafstanden. Er geneafstanden større end gennemsnitsafstand => lugtkriteriet IKKE overholdt.

18

19 Lugt korrigeret afstand Den samlede emission => ukorrigeret geneafstand Den samlede emission ved ansøgt drift placeres i alle staldanlæg. Hvis afstanden overskrider 20 % af geneafstanden medregnes de ikke. Der korrigeres i forhold til vindretning, grader, forlænges geneafstanden med 20 %. Korrigeres i forhold til andre ejendomme over 75 DE indenfor 300 meter til samlet bebyggelse og byzone og indenfor 100 meter til enkelt bolig. Korrigeret geneafstand beregnes på resterende staldafsnit incl.korrektioner

20 Lugt - beregningsmodeller To beregningsmodeller FMK og Ny lugtvejledning Pelsdyrfarme ikke omfattet, de gælder de generelle afstandskrav fra pelsdyrbekendtgørelsen.

21 Generelt ammoniakreduktionskrav Gælder ved alle udvidelser og ændringer af DE, dyretyper og staldsystemer. Beregnes på baggrund af merbelastningen i de stalde der ændres. 2007: 15% 2008: 20% 2009: 25% 2011: 30%

22 Beskyttelsesniveau, ammoniak Bufferzone I: Ingen udvidelser >15 DE med øget ammoniakemission Kvælstoffølsomt Natura 2000 område Bufferzone II: Merdeposition max: 0,3 kg N/ha ved mere end 2 brug 0,5 kg N/ha ved 2 brug 0,7 kg N/ha ved 1 brug Bufferzone I: m Bufferzone II: m

23 Bufferzoner

24 Nitratklasser

25 Nitratklasser Reduktionspotential e (fra rodzone til vandområde) Meget sårbar recipient (20-35 % af landbrugsarealet) sårbar recipient (50-65 % af landbrugsarealet) Robuste områder (15 % af landbrugsarealet) 0 50 % 50 % 85 % Generelle regler (Nitratklasse 3) (Nitratklasse 1) % 65 % Generelle regler Generelle regler (Nitratklasse 2) % Generelle regler Generelle regler Generelle regler

26 Skærpet harmonikrav kan erstattes af andre virkemidler Efterafgrøder Nedsat N-norm Ændret standardsædskifte Beregning via Farm-N. Beregningsprincip : Ansøgt produktion (DEreel) Nedjusteret produktion svarende til skærpet harmonikrav (DEmax) Hvis DEreel er mindre end DEmax ingen problemer Hvis DEreel er større end DEmax : Andre virkemidler der har tilsvarende effekt Der regnes som gennemsnit for hele bedriften. Kg N/ha DEreel incl. virkemidler skal være mindre end kg N/ha DEmax, som beregnes uden virkemidler.

27 Efterafgrøder % flere end de til enhver tid gældende krav om 6%/10% angives Bemærk forskelle i efterafgrødegrundlaget 2,3 brug i stedet % forøgelse af 70 % krav

28 Reduktion af N-norm % reduktion af samlet Nnorm (husdyrgødning + handelsgødning) 10 % reduktion, hvor gns. norm er 160 kg N/ha er 16 kg N mindre tilførsel 16 kg mindre tilførsel = ca. 5 kg N/ha mindre udvaskning ud af rodzonen. Vilkår om reduktion af kvælstoftilførslen ifølge de generelle regler med 10 %

29 Standardsædskifter eftersituation Der kan vælges mellem 16 s, 13 k og 10 g. Kriterierne for de enkelte sædskifter er klart defineret I løbet af godkendelsesperioden skal kriterierne overholdes eller følges et sædskifte med mindre udvaskning (og evt. større fosforfraførsel) 100 % valg af referencesædskifte => ingen krav til sædskifte Ændres i mindst én mark => krav om sædskifte i alle marker Kriterier skal overholdes for alle marker under et med samme sædskifte Vælges sædskifte som virkemiddel bør sættes vilkår om at reglen om vintergrønne marker må ikke anvendes.

30 Krav til yderligere vurdering MKN Opland til Natura 2000 vand Kan projektet i sig selv medfører væsentlig miljøpåvirkning Først vurdere udbringningsarealet i forhold til oplandet. Potentiel væsentlig påvirkning vurderet samlede udvaskning og merudvaskning. Nitratklasserne skærpes ifølges bilag 4 eller der medles afslag. Kumulation Vurdering efter merbelastning uegnet Krav til ansøgt drift Ved øget husdyrtryk kan fastsættes skærpede krav ifølge reglerne i bilag 4

31 Nitrat grundvand Der bliver krav om ingen merbelastning, hvis indhold i rodzonen er over 50 mg nitrat/l i nitratfølsomme indvindingsområder i efter-situationen. Ved Farm-N beregning skal der ved over 50 mg nitrat/l foretages en beregning for de aktuelle sædskifte, hvorvidt der er en merbelastning Der er ikke forskel på nye og gamle arealer. Før-situation (Nudrift) er alle ansøgte arealer og den eksisterende lovlige husdyrproduktion. Den eksisterende lovlige produktion kan være vanskelig at definere (f.eks. Modtaget fra andre bedrifter). Se FAQ 30. Husdyrgødning fordeles entydigt afhængig af de forskellige afgrøder. I forbindelse med indsatsplanterne kan der indledningsvis ske en justering af NFI områderne. Dette er helt OK.

32 Fosfor Fosforoverskud Gældende i oplande til Natura 2000 områder overbelastet med fosfor. Kortværk forefindes. Resten er P0. For søer henvises til regionplanretningslinierne. Hvis det heraf fremgår at søer i Natura 2000 områder er overbelastet med fosfor er oplandet omfattet af beskyttelsesniveauet

33 Beskyttelsesniveauet (P0) For arealer på drænede lerjord med et fosfortal under Pt 4,0 stilles der ingen krav. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug. (P1) For arealer på drænede lerjord hvor fosfortallet er mellem Pt 4,0-6,0 stilles krav om, at fosforoverskuddet maksimalt må øges med 4 kg P/ha/år. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug, og kravet til fosforoverskuddet vil altid være opfyldt hvis fosforoverskuddet ikke overstiger 4 kg P/ha/år i efter-situationen. (Gælder ikke tilladelser < 75 DE) KUN FOR GODKENDELSER EFTER 11, 12 og 16. (P2) På lavbundsarealer stilles krav om at fosforoverskuddet ikke må øges uanset fosfortal. Selvom fosforoverskuddet i før-situationen er negativt er der dog kun krav om fosforbalance i efter-situationen. Med lavbundsarealer menes lave arealer i forhold til recipient med permanent højtstående grundvand, som er detailafvandet ved dræning eller grøftning, og som ikke har et højt indhold af jern vurderet ud fra okkerklassificeringen dvs. er okkerklasse I. (P3) For arealer på drænede lerjorde, hvor fosfortallet er over Pt 6,0 stilles krav om fosforbalance på det pågældende udbringningsareal.

34 Landskabelige værdier Husdyrlovens regler om landskabsvurdering stammer fra to forskellige tidligere regelsæt: Landzonereglerne og VVM. Reglerne er indføjet i 22 og 23. Alle ansøgninger, der skal behandles efter 10, 11 eller 12 er omfattet af omfatter: Byggeri der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Byggeri uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer (fritliggende placering).

35 Landskabelige værdier Som udgangspunkt skal landbrugsbygninger opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Hvis der søges om fritliggende placering skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der er en særlig begrundelse for at placere bygningerne fritliggende. Dog særlig regel for gyllebeholdere, jf. 27, stk. 2: Kommunen skal tillade eller godkende en af hensyn til markdriften ønsket placering, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. En tilladelse eller godkendelse skal indeholde vilkår om, at beholderen afskærmes med beplantning og fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften.

36 Landskabelige værdier Kommunen kan godt meddele afslag begrundet i landskabelige hensyn. For byggeri der alene er omfattet af 23 kan kommunen stille vilkår af hensyn til landskabet, jf. 29, stk. 2. For erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri kan godkendelse/tilladelse ikke nægtes alene med begrundelse i påvirkningen af landskabet, med mindre der er tale om en væsentlig påvirkning. For fritliggende byggeri kan kommunen anvise en anden placering og stille vilkår om bygningernes udformning samt evt. beplantning. Læs mere i Miljøstyrelsens FAQ nr. 66.

37 Formålet med vilkår At sikre at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med forudsætningerne for kommunens afgørelse. Dvs. som beskrevet i ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen. At kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes At yderligere krav fastsat på grundlag af kommunens vurdering overholdes. At nedsætte risikoen for forekomst af forurening eller gener ud over, hvad der kan forventes på baggrund af ansøgningen og miljøvurderingen.

38 Vilkår Ansøgningen indeholder ingen vilkår. Disse fastsættes af kommunen i dialog med ansøger Det er udkast med fastsatte vilkår, der sendes i høring Idéer til vilkår findes i bilag 2 og nyt link til KLs hjemmeside. Bemærk især : Produktionsomfang : Sørg for tilstrækkelig fleksibilitet i godkendelsen ud fra en miljøvurdering af worst case Sædskifte : Vilkår svarende til kriterier. Måske slet ingen vilkår Vilkår om fodring : vanskeligt!! Læs nøje på forslag til vilkår på KLs hjemmeside. Fokuser på vilkår til type 2 korrektionen. Vilkår om fosfor : Sæt vilkår til acceptabelt overskud i stedet for til ansøgt overskud. Vilkår til teknologi : Forslag til vilkår til bestemte teknologier i bilag 2 + KLs hjemmeside. Sikre fremtidig effekt.

39 Gode vilkår Begrundede med konkrete forhold i den foreliggende sag Rimelige i forhold til hvad man kan opnå vha. vilkåret (proportionalitet) Mulige at efterkomme for ansøger Mulige at kontrollere Præcise

40 Eksempler på gode og dårlige vilkår Der Der skal skal sikres en en god god staldhygiejne, herunder, at at stier stier holdes tørre, samt samt at at stalde og og fodringsanlæg holdes rene. Driften må måikke medføre væsentlige støvgener uden for for ejendommens eget eget areal. Vilkårene er ikke præcise. Men det drejer sig om forhold, som er vigtige for begrænsningen af gener for naboer, men som er vanskelige at kvantificere.

41 Eksempler på gode og dårlige vilkår Husdyrbrugets forureningsbegrænsning skal skal foretages på påbasis af af principper om om bedste tilgængelige teknik. Ikke tilstrækkeligt. Der skal være taget stilling til BAT og fastsat konkrete vilkår inden godkendelsen gives.

42 Eksempler på gode og dårlige vilkår Gyllebeholderen skal skal være forsynet med med fast fast overdækning i i form af af flydedug, teltoverdækning eller eller lignende, eller eller med med tæt tæt overdækning, f.eks. i i form af af naturligt flydelag. Husdyrgødning må måikke udbringes på pålørdage, samt samt søn- søn-og og helligdage nærmere end end m fra fra byzone. Generelle regler indsat som vilkår. Disse regler skal opfyldes alligevel. De skal ikke indgå som vilkår i en miljøgodkendelse.

43 Eksempler på gode og dårlige vilkår På Påjorder beliggende nærmere end end m fra fra landsbyen må måudbringning af af husdyrgødning ikke ikke finde sted sted fredage, lørdage samt samt søn- søn-og og helligdage. Udbringningen må måheller ikke ikke finde sted sted onsdagen før før skærtorsdag. Udbringningen på pådisse områder må måkun ske ske i i tidsrummet kl. kl Skærpelse af generelt krav. Kommunens begrundelse for at stille vilkåret var, at slangeudlægning af gylle medfører lugtgener. Vilkåret, som indgik i en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33, blev ophævet af Miljøklagenævnet, fordi kommunen ikke havde begrundet det med konkrete forhold i sagen.

44 Eksempler på gode og dårlige vilkår Kvælstofudvaskningen fra fra ejendommens ejede og og forpagtede udbringningsarealer må måhøjst være kg kg N/ha/år. I modellen Farm N beregnes en maksimal kvælstofudvaskning. Selve udvaskningen kan dog ikke kontrolleres. I stedet for bør der fastsættes vilkår om de konkrete tiltag, der er forudsætninger for beregningen.

45 Eksempler på gode og dårlige vilkår Der Der skal skal anvendes fasefodring på påejendommen. Vilkåret er ikke præcist. Hvor mange næringsstoffer må grisene helt konkret få? Hvor stor må tildeling af næringsstoffer være i de forskellige vægtklasser?

46 Eksempler på gode og dårlige vilkår Der Der skal skal laves de de i i ansøgningen beskrevne ammoniakreducerende tiltag. Vilkåret er ikke præcist. Er ansøger og kommune enige om hvad de ammoniakreducerende tiltag er? Tiltagene skal beskrives konkret i vilkårene.

47 Eksempler på gode og dårlige vilkår Der Der skal skal tilsættes 3 gram benzoesyre pr. pr. foderenhed i i alt alt sofoder. Dokumentation for for indkøb af af benzoesyre, skal skal opbevares i i 5 år år og og skal skal til til enhver tid tid kunne fremvises eller eller fremsendes til til tilsynsmyndigheden. Vilkåret er konkret, og der er også taget hensyn til kontrollen af, om det opfyldes.

48 Eksempler på gode og dårlige vilkår Omrøring af af gylle gylle i i opbevaringsanlæg i i forbindelse med med udbringning må måtidligst påbegyndes umiddelbart før før udkørsel. Kravet om præcision kommer i konflikt med kravet om, at vilkåret skal kunne efterkommes. Det er her nødvendigt, at vilkåret ikke er helt præcist. I tvivlstilfælde er det op til kommunen at vurdere, om omrøringen er sket umiddelbart før udkørsel.

49 Andet Husdyrbrugsloven, bekendtgørelsen, vejledningen og bemærkningerne til loven. Lugtvejledningen fra Dansk Svineproduktion. Sædskiftenotatet Vejledning om gødskning og harmoniregler. FAQér Natur-Pixi-bog

50

51 Visitation Formål er: tilvejebringelse af nødvendige oplysninger i sagerne bedre service overfor ansøger Starter stopuret for beregning af sagsbehandlingstid Udarbejdet sammen med kommuner og Kammeradvokaten

52 Visitation Tjeklisten er hjørnestenen Synkroniseres med?-bokse i Husdyrgodkendelse.dk Brug bare løs af brevskabelonerne Det er derfor de er lavet Husdyraftalen: Inden 1. august skal Alle ikke-visiterede ansøgninger fra og med 10. juli 2009 visiteres Alle allerede visiterede ansøgninger være påført reel visiteringsdato i UVISA Herefter skal alle ansøgninger visiteres inden 21 dage

53 Visitation Fuldstændige ansøgninger 21 dages Betinget Åbenlys mangelfuld

54 Moniteringssystemet UVISA Formålet er at kunne følge behandlingen af ansøgningerne fra start til slut Giver kommunen et styringsværktøj til sagsbehandlingen Giver kommunen, ansøger og aftaleparter mulighed for at følge med i sagsbehandlingstider

55 Moniteringssystemet UVISA Giver overblik Bedre sortering

56 Moniteringssystemet UVISA Understøtter visiteringen Flere sagsbehandlings muligheder Alle typer af afgørelser

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer

10 tilladelse. til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej 6, Resen, 7600 Struer Ove Hedegård Stokkendal Lemvigvej 6 Resen, 7600 Struer Dato: 9. december 2009 J.nr.: 09.17.00-P19-4-07 Sagsbehandler: Kristian Iversen 10 tilladelse til udvidelse af Svinebrug, St. Hedegaard Lemvigvej

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser

Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser Natur- og Miljøkonferencen 19. maj 2015 Hovedlinjer i en ny husdyrregulering Husdyr-anlægsregulering Fra antal dyr til stipladser Flere basisafgørelser

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx. 11 Miljøgodkendelse september 2009 11 miljøgodkendelse af Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Copyright Cowi A/S Datablad 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

10 miljøtilladelse. af minkfarmen. Pallisbjerg. beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. den 10. juli 2012

10 miljøtilladelse. af minkfarmen. Pallisbjerg. beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. den 10. juli 2012 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 10 miljøtilladelse, version 1 10 miljøtilladelse af minkfarmen Pallisbjerg beliggende

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

FORSKEL I MILJØREGULERING I HHV. TYSKLAND OG DANMARK

FORSKEL I MILJØREGULERING I HHV. TYSKLAND OG DANMARK FORSKEL I MILJØREGULERING I HHV. TYSKLAND OG DANMARK NOTAT NR. 1133 I en stald med plads til 6.000 slagtesvin, må den tyske stald have op til fire gange højere ammoniaktab end i Danmark. Ydermere er den

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af kvægproduktion på virksomheden Skovbrynet 1, 8544 Mørke Virksomhedens

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: x. måned 2016 Indhold Datablad... 3 Indledning...

Læs mere

10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder

10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder 10 Tilladelse til kvægbedriften Houårde Blichersvej 23 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Hougårde

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE Olaf Petersen Madumflodvej 9 6990 Ulfborg Dato: 11-02-2016 Sagsnr.: 09.17.22-P19-3-15 Henv. til: Sidsel Nyborg Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 09 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen Tillæg nr. 2 til 11 miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Virksomhedens navn: Brøsbjergvej 17 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE SIGVARDSMINDE BIRKEMOSEVEJ 163, 6000 KOLDING AF AREALDRIFTEN PÅ. Kolding Kommune

MILJØGODKENDELSE SIGVARDSMINDE BIRKEMOSEVEJ 163, 6000 KOLDING AF AREALDRIFTEN PÅ. Kolding Kommune Kolding Kommune MILJØGODKENDELSE AF AREALDRIFTEN PÅ SIGVARDSMINDE BIRKEMOSEVEJ 163, 6000 KOLDING 16 Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 jf. lovbek. nr. 1486 af 4. dec. 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING

MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING Det Europæiske fællesskab og Ministeriet for FødevareErhverv, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Projekt

Læs mere

Tilladelse til minkproduktion. Ravnsbjergvej Vig. Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig

Tilladelse til minkproduktion. Ravnsbjergvej Vig. Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig Tilladelse til minkproduktion på Ravnsbjergvej 41 4560 Vig Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig Tilladelse til minkproduktion... 1 Tilladelse... 3 Vilkår for tilladelsen... 4 Generelt... 4 Dyrehold...

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

10 miljøtilladelse. til kødkvæg og slagtesvin. for ejendommen Rødebrovej 6, 7600 Struer. den 21. december 2011

10 miljøtilladelse. til kødkvæg og slagtesvin. for ejendommen Rødebrovej 6, 7600 Struer. den 21. december 2011 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 10 miljøtilladelse, version 1 10 miljøtilladelse til kødkvæg og slagtesvin for ejendommen

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Tillæg til godkendelse af svineproduktion på virksomheden Andivej 30,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 30. juni 2004 J.nr.: 03-33/600-0046 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft Målforhold 1:16 Dato 11/6 GIS Signaturforklaring Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009 Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft 1 Resumé... 4 2 Godkendelse... 5 3 Vilkår... 7 3.1 Generelt... 7 3.1.1

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 27. januar 2014 Torben Pedersen Enghavevej

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Lars Poulsen Grumstrupvej 14 8732 Hovedgård Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har d. 21. februar 2014 modtaget en ansøgning om tillæg

Læs mere

Lovgrundlag Afgørelsen er truffet i henhold til 10 i Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 868 af 3. juli 2015 (Husdyrloven).

Lovgrundlag Afgørelsen er truffet i henhold til 10 i Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 868 af 3. juli 2015 (Husdyrloven). Finn Jørgensen Bjerrevej 350 8783 Hornsyld Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 619-L01-000038 Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktionen på virksomheden Sivestedodde 5, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

Beskrivelse og vurdering

Beskrivelse og vurdering 1 KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT: Tilladelsen er udarbejdet på grundlag af virksomhedens ansøgning modtaget 17. september 2007 samt supplerende oplysninger modtaget fra Finn Jensen fra den 11.

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO

Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder), samt dispensation for afstandskrav og forhåndsanmeldelse.

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder), samt dispensation for afstandskrav og forhåndsanmeldelse. Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder), samt dispensation for afstandskrav og forhåndsanmeldelse. Holstebro Kommune Skemaet kan indsendes i papirform til: Holstebro Kommune

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård BYG OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavegård Elkjærslundvej 2, Tøjstrup 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 25 6740 Bramming Dato: 31.08.2015 Sagsnr.: 15/14458 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Svinebrug, Holleskovvej

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Bonnesig. den 7. januar 2016

Bonnesig. den 7. januar 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Oplæg i Sydvestjyske Fåreavler. Anmelderegler for afgræsning v. Thomas Løkkebø, Esbjerg Kommune

Oplæg i Sydvestjyske Fåreavler. Anmelderegler for afgræsning v. Thomas Løkkebø, Esbjerg Kommune Oplæg i Sydvestjyske Fåreavler Anmelderegler for afgræsning v. Thomas Løkkebø, Esbjerg Kommune Afgræsningsregler Reglerne er beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ( 35 og 36) og husdyrgødningsbekendtgørelsen

Læs mere

4b (Frølund By, Gjellerup) 12 ks (Gjellerup By, Gjellerup)

4b (Frølund By, Gjellerup) 12 ks (Gjellerup By, Gjellerup) Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Tillæg til 12 miljøgodkendelse af kvægbruget Højgård Jørgen Vindum Sand Buskvej 5 7400 Herning Afgørelsesdato:

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

FAQ'er fra før 8. juli 2010

FAQ'er fra før 8. juli 2010 Søg... FAQ'er fra før 8. juli 2010 På denne side kan du læse Miljøstyrelsens FAQ er om husdyrgodkendelsesloven, som de var før offentliggørelsen af den vejledning om miljøregulering af husdyrhold. Alle

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Fremgangsmåde... 4 Landskabskarakteranalysen områders robusthed

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af ægproduktionen på Randersvej 61, 8370 Hadsten

10 tilladelse. til udvidelse af ægproduktionen på Randersvej 61, 8370 Hadsten 10 tilladelse til udvidelse af ægproduktionen på Randersvej 61, 8370 Hadsten Tilladelsesdato: 11. august 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. CHR. nr. 27063 CVR. nr. P-nr.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 4. juli 2014

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg Tillæg meddelt d. 14. januar 2016

Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg Tillæg meddelt d. 14. januar 2016 Tillæg til miljøgodkendelse af d. 19. maj 2010 på: Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg Tillæg meddelt d. 14. januar 2016 Version: 3.0 Dato: 16.02.2015 initialer: LKAO Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG Per Tybirk, chefkonsulent Bent Ib Hansen, chefkonsulent Kongres 21. oktober 2015 Ny minister - 16 punkts-plan - Ny anmeldeordning - Ny miljøregulering 2... Miljøpolitisk

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune

Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune Tillæg nr. 34 til Regionplan 2000-2012 Sammenlægning af to svineproduktioner ved Hvidbjerg i Spøttrup Kommune Viborg Amtsråd Maj 2001 VIBORG AMT. Miljø og Teknik Sammenlægning af to svineproduktioner ved

Læs mere