Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 2. semester - Basal fysioterapeutisk undersøgelse, diagnostik og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 2. semester - Basal fysioterapeutisk undersøgelse, diagnostik og behandling"

Transkript

1 Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 2. semester - Basal fysioterapeutisk undersøgelse, diagnostik og behandling I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret. Dette inkluderer oplysninger om semesterprøver, en oversigt over fag på semestret, mål for læringsudbytter, oversigt over semestrets undervisningsgange, den litteratur og andet materiale du skal bruge, osv. Uddannelsesplanen er med andre ord stedet, hvor du løbende kan orientere dig om undervisningens gennemførelse. Herudover indeholder studieordningen for din uddannelse andre informationer, som er vigtige at kende til, og som du løbende kan vende tilbage til, hvis du har spørgsmål som ikke umiddelbart besvares i uddannelsesplanen. Dette inkluderer overordnede regler og bestemmelser om uddannelsen generelt. Du finder studieordningen via Studienet. Uddannelsesplanen har 4 afsnit: 1. Afsnit 1: Overordnet information om semestret. Her finder du bl.a. en beskrivelse af semestrets overordnede formål, minimumskrav til studieaktivitet og en oversigt over prøverne på semestret. 2. Afsnit 2: Indhold og omfang. Her finder du en nærmere beskrivelse af de forskellige fagområder, semestret består af og deres omfang. 3. Afsnit 3: Mål for læringsudbytte. Her kan du se semestrets mål for læringsudbytte og bedømmelseskriterier. 4. Afsnit 4: Undervisningsoversigt. Her finder du oplysninger om undervisningens placering og indhold, samt den forberedelse i fht. litteratur og opgaver/aktiviteter, der ligger i tilknytning til undervisningen. Vi håber uddannelsesplanen vil være en god hjælp til at holde overblik over din læring i løbet af semestret. Hvis du sidder tilbage med spørgsmål, eller er i tvivl om hvor du kan finde yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at spørge dine undervisere og ledelsen på uddannelsen. 1

2 Afsnit 1: Overordnet information om semestret Her finder du bl.a. en beskrivelse af semestrets overordnede formål, minimumskrav til studieaktivitet og oplysninger om prøverne på semestret. Fysioterapeutuddannelsen Formål og indhold Minimumskrav til studieaktivitet Prøver og prøveformer Semester: 2. semester Omfang: 30 ECTS. Heraf 4 kliniske ECTS Semesteret er overordnet rettet mod at kvalificere den studerende til at foretage en grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Der tages udgangspunkt i borgerens livsverden, perspektiv og ressourcer og med dette afsæt arbejdes der med klinisk ræsonnering, differentialdiagnostik og basal klinisk beslutningstagning, der understøtter evidensbaseret praksis. Dette finder sted i en bio psyko social og kulturel forståelse af menneskets funktionsevne og livskvalitet. På et mere avanceret niveau inddrages viden om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande i tilknytning til manuel og funktionsrettet undersøgelse, klinisk ræsonnering og diagnosticering. Der arbejdes endvidere med situationsbestemt kommunikation samt planlægning og evaluering af behandling og genoptræning med afsæt i undersøgelsens resultater. Relevante problemstillinger hentes inden for en bred vifte af de fysioterapeutiske specialer og virksomhedsområder. Semesteret indeholder 4 kliniske ECTS med fokus på basale elementer af professionel kommunikation, optagelse af anamnese og fysioterapeutisk undersøgelse. Der er mødepligt til den kliniske undervisning. Semestret er sammensat af en række forskellige studieaktiviteter, med forskellige forventninger til dig som studerende. Se den konkrete studieaktivitetsmodel for semesteret via Studienet Semesterprøven på 2. semester udgøres af to delprøver A og B. De specifikke datoer for prøven fremgår af prøveoversigten, som du finder link til på Studienet. Her kan du også finde prøvereglementet for nærmere beskrivelse af de tekniske rammer. Bedømmelsen ved begge prøver er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02 (jf. BEK. om karakterskala og anden bedømmelse). Gennemsnittet af karaktererne indgår i det samlede eksamensresultat, hvor delprøve A vægtes med 75% og delprøve B vægtes med 25%. 1. Delprøve A er en intern, individuel, teoretisk/praktisk prøve i fysioterapi teori og metode (20 ECTS). Hjælpemidler er tilladt i 2

3 forberedelsen. 2. Delprøve B er en Intern, individuel, teoretisk skriftlig prøve i fagområdet anatomi (10 ECTS). Hjælpemidler er ikke tilladt I uddannelsesplanens afsnit 3 fremgår bedømmelseskriterierne for de forskellige fagområder og i hvilken prøve de forskellige læringsmål udprøves. Formalia for delprøve A: Fysioterapi teori og metode Prøven er en individuel, mundtlig, teoretisk/praktisk prøve i fysioterapi teori og metode. Den praktiske del demonstreres på en medstuderende. Prøven tager udgangspunkt i én ud af 12 prøvecases, der udleveres primo i semesteret. Derudover kan der stilles spørgsmål til hele semestrets indhold. Prøvens grundlag Prøven tager udgangspunkt i en præsentation af én ud af 12 kendte cases. Casen frigives i Wiseflow 45 minutter før prøven. Hjælpemidler er tilladt under forberedelsen. Der må medbringes max. 2 A4 siders noter i form af tekst til selve prøven. Prøvens forløb Forberedelse - 45 minutter Prøve/case - casen 40 min. Votering og tilbagemelding - 5 min. Prøvecasen tager udgangspunkt i muskuloskeletale og patologiske problemstillinger (specialerne i semesteret), hvor den studerende demonstrerer viden, færdigheder og kompetencer i den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling på en medstuderende. Demonstrationen indeholder en redegørelse af forskellige komponenter, der er indeholdt i den fysioterapeutiske undersøgelse mhp. at kunne diagnosticere og behandle. Desuden indeholder redegørelsen differentialdiagnostiske overvejelser gennem klinisk ræsonnering og klinisk beslutningstagning, herunder relevante parakliniske undersøgelser og eventuelle farmakologiske overvejelser. Den studerende skal demonstrere evnen til at gøre brug af hensigtsmæssig kommunikation og inddrage bio-psyko-sociale overvejelser i undersøgelsen og behandlingen. 3

4 Formalia for delprøve B: Anatomi Prøven i anatomi er en obligatorisk intern teoretisk prøve der bedømmes efter 7-trins skalaen. Karakteren i anatomi tæller 25 % af den samlede semesterkarakter. Prøven er sammensat af spørgsmål, som udvælges af underviseren/underviserne i anatomi. Studerende på begge udbudssteder tager prøven synkront. Spørgsmålene udvælges bredt repræsentativt for det samlede pensum. Prøvens form og forløb Prøven besvares individuelt uden brug af hjælpemidler i et Wiseflow Flowlock med brug af eksamensvagter. Det er ikke muligt at tilgå andre programmer på computeren, når Flowlocket er aktiveret med en kode, som udleveres kort før eksamen påbegyndes. Det er ikke tilladt at benytte høretelefoner under prøven. Telefoner må ikke opbevares på den studerende (f.eks. i en lomme), og skal derfor lægges væk inden prøven begynder. Prøven afholdes på Campus og har en varighed på 2 timer. I det første og sidste kvarter af prøven skal alle studerende forblive siddende på deres pladser. Den studerende skal selv medbringe egen computer. Det er den studerendes ansvar at have afprøvet eksamensformatet ved at tage den prøveeksamen som er lagt på itslearning inden eksamen. For at bestå eksamen, skal minimum 50 % af spørgsmålene være korrekt besvaret. Karakter (ikke bestået) -3 (ikke bestået) Intervaller for korrekte svar Studerendes deltagelse ved praktiske prøver på fysioterapeutuddannelsen Med det formål at skabe sammenhæng i den enkelte studerendes uddannelsesforløb og læring opfordres studerende til gensidigt at overvære de praktiske prøver, der afholdes på kommende semestre. Dette er en unik mulighed for at få indsigt i sammenhængen mellem læringsmålene, og hvordan de udvikles gennem studiet. Dette indebærer, at de studerende gensidigt åbner døren for andre studerende til egen 4

5 prøve, og dermed selv har mulighed for at deltage i andres prøver. På denne måde ønsker vi at understøtte vidensdeling på tværs af semestre og studerende og forventer dermed denne åbenhed studerende imellem. På 2 semester opfordres studerende til at lade minimum én studerende fra et forudgående semester deltage i deres semesters praktiske prøve. Bedømmelse 7-trinsskalaen 5

6 Afsnit 2: Indhold, omfang og overordnet liste med studiematerialer Her finder du en nærmere beskrivelse af de forskellige fagområder semestret består af og deres omfang. Fagområder Indholdsbeskrivelse ECTS Fysioterapi teori og metode Fysioterapeutisk undersøgelse, Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling og muskuloskeletal fysioterapi: Emnet er gennemgående i hele semesteret, hvor den 12 diagnosticering, udredning studerende skal arbejde med forskellige fysioterapeutiske og behandling undersøgelser og differentialdiagnostiske metoder fra det Muskuloskeletal generelle til det helt vævsspecifikke plan. Desuden arbejdes fysioterapi der med basale behandlingsprincipper. Smertevidenskab Sundhedsfremme og Den fysioterapeutiske undersøgelse med fokus på klinisk forebyggelse ræsonnering: generel undersøgelse, specifik undersøgelse og Specialer specifikke test. Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi Her arbejdes der videre med den fysioterapeutiske undersøgelse. Der fokuseres på klinisk ræsonnering med henblik på at kunne diagnosticere. Der tages afsæt i den generelle undersøgelse fra 1. semester med fokus på hypotesedannelse og efterfølgende falsificering og verificering af undersøgelsesfund gennem specifikke undersøgelser og specifikke tests. Basal fysioterapeutisk behandling og træning: Den studerende arbejder med fysioterapeutisk behandling med afsæt i undersøgelsesfund kategoriseret i henhold til ICF. Der arbejdes med fysioterapeutiske behandlingsprincipper målrettet konkrete patologiske problematikker på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau og ud fra et sundhedsfremme og forebyggelses perspektiv. Med behandling menes smertehåndtering, styrketræning, udholdenhedstræning, neuromuskulær træning, smidighedstræning, holdningskorrektion, ledmobilisering, balancetræning, kropsbevidsthedstræning, bevægelighedstræning (aktiv/passiv mobilisering, naturlige bevægemønstre etc.) og træning af udvalgte forflytninger. Der er fokus på de underliggende fysiologiske og vævsspecifikke virkningsmekanismer eksempelvis: stress relaxation, creep og gate kontrol. Der er gennemgående fokus på behandlingsstrategier, herunder progrediering og regrediering af behandling. 6

7 El-terapi og ultralydsscanning: Formålet med el-terapi er, at den studerende opnår viden og færdigheder om Funktionel El-stimulation (FES) til undersøgelse og aktivering af patienter med funktionelle, postoperative eller neurologiske problematikker. Formålet med ultralydsscanning er, at den studerende får kendskab til apparatets funktioner og basal forståelse i tolkning af et ultralydsscanningsbillede af forskellige typer af væv. Videnskabsteoretiske principper og deres anvendelse i fysioterapi: Videnskabsteori integreres i den fysioterapeutiske undervisning. Der undervises i forskellige videnskabelige tilgange løbende i den fysioterapeutiske undersøgelse med tilhørende målemetoder. Der undervises i begreberne validitet og reliabilitet og deres betydning for undersøgelsesfundenes troværdighed. Måleredskaber: validitet, reliabilitet af specifikke tests. også spørgeskemaer etc Den studerende arbejder med betydningen af test- og undersøgelsesmetoder i differentialdiagnostik samt vurdering af måleskalatyper med konkrete eksempler relateret til smerte og identifikation af vævspatologiske tilstande. Formålet med anvendelse af måleredskaber i fysioterapi relateres til effekt, diagnostik, prædiktion, klassifikation og indsigt i livsverden Kvalitetskrav til test- og undersøgelsesmetoder: - Introduktion til begreberne reliabilitet og validitet - Introduktion til sensitivitet, specificitet, prædiktiv værdi - Introduktion på 2. semester som uddybes på 4. semester Bevægelsesanalyse og træningsterapi Movement science Smertevidenskab Specialer Motorisk kontrol, motorisk læring og postural kontrol i et lifespan-perspektiv. Generelt integreres prøvecasene i undervisningen. Analyse: Her er formålet er at den studerende kan vurdere motorisk kontrol i funktioner ud fra interne og eksterne 3 7

8 forhold, der begrænser funktionsevne og bevægelse set ud fra et lifespan- og læringsperspektiv. Herunder biomekaniske, patologiske og kontekstuelle forhold knyttet til individ og samfund. Anatomi Behandling: Der arbejdes med fysioterapeutiske behandlingsprincipper målrettet konkrete patologiske problematikker på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau og med udgangspunkt i semestrets 10 prøvecases. Med behandlinger menes smertehåndtering, styrketræning, udholdenhedstræning, neuromuskulær træning, bevægelighedstræning, holdningskorrektion, balancetræning, kropsbevidsthedstræning - herunder progrediering og regrediering. I forbindelse med motorisk kontrol og motorisk læring arbejdes med bl.a. casenes problemstillinger i bevægeapparatet. Der arbejdes med at vælge relevante øvelser på rette niveau i forhold til motorisk kontrol og læring. Faget anatomi hører til de naturvidenskabelige fag og afvikles i løbet af uddannelsens første to semestre dækkende 10 ECTS. Anatomi er et støttefag til de fysioterapeutiske fag, hvor målet for læringsudbyttet er at få viden om opbygningen af menneskets krop samt tilegne sig et fagsprog med anatomiske nomenklatur baseret på latin. 4,5 Anatomisk viden er en forudsætning for analyse af mennesket i ro og i bevægelse og for analyse af dysfunktioner i bevægeapparatet. Den studerende skal på 2. semester erhverve sig basal anatomisk viden inden for områder af bevægeapparatets anatomi, og der arbejdes videre med temaerne gennemgået på 1. semester med et yderligere fokus på nerveforsyning, detaljeret muskelfunktion og bevægelsesanalyse. Ligeledes vil UL-scanning blive inddraget med henblik på at den studerende erhverver sig basal forståelse i tolkning af et ultralydsscanningsbillede af forskellige typer af væv. Fysiologi Humanfysiologi og ernæringslære Faget fysiologi hører til de naturvidenskabelige fag og afvikles i løbet af uddannelsens første tre semestre, dækkende i alt

9 ECTS. Der tilstræbes en tæt sammenhæng til anvendelse af fysiologi i klinisk praksis og til fagene anatomi, patologi, kinesiologi/biomekanik og fysioterapi. Den studerende skal på 2. semester erhverve sig en basal humanfysiologisk viden inden for områderne: - Kredsløb - Åndedræt - Stofskifte & ernæring - Simple biomekaniske begreber og udregninger Ovenstående emner vil blive gennemgået via forelæsninger og gruppearbejde kombineret med øvelser og rapportskrivning. Der tilstræbes en tæt sammenhæng til anvendelse af fysiologi i klinisk praksis og til fagene anatomi, patologi, kinesiologi/biomekanik og fysioterapi, hvor relevante emner inddrages i forbindelse med prøvecasene. Fysiologi er et støttefag til de fysioterapeutiske fag, hvor målet for læringsudbyttet er at få viden om den menneskelige krops funktion og virkemåde. Fysiologisk viden skal danne grundlag for vurderinger i forbindelse med undersøgelse, behandling, profylakse og træning af patienter i den kliniske fysioterapeutiske praksis. Sygdomslære Patologi og farmakologi Formålet er at den studerende får viden om væsentlige områder indenfor muskuloskeletale sygdomme samt neurologiske symptomer som følge af perifer entrapment. 3 Menneske, sundhed og samfund Folkesundhed og socialmedicin Fokus er på enkle ortopædkirurgiske og reumatologiske lidelser og relevante undersøgelsesmetoder, differentialdiagnostik og behandlingsprincipper. I relation til farmakologi lægges vægt på den anvendte medicins formål, virkning og bivirkninger. Formålet er, at den studerende får viden om relevant lovgivning inden for sundhedsfremme og forebyggelse, basale begreber herunder epidemiologi og folkesundhedsvidenskab samt fysioterapeutens rolle og relevante samarbejdspartnere. 1 9

10 Fokus er på lovgrundlag for opgavefordeling og finansiering i regioner og kommuner, herunder hjemmepleje, genoptræning, udredning, sundhedsfremme og forebyggelse, herunder vurdering af velfærdsteknologiske muligheder. Klinisk undervisning Disse kommer fra Fysioterapi teori og metode, Bevægelsesanalyse og træningsterapi, anatomi og fysiologi I klinisk praksis skal den studerende arbejde med basale manuelle teknikker og træningsmetoder i relation til givne specialer. Desuden arbejdes der med de studerendes kommunikative- samt relationsorienterede forudsætninger for at kunne indgå i en professionel rolle. Der er fokus på undersøgelse, diagnostik og behandling af kroppens muskuloskeletale vævsstrukturer på en måde, der giver mening for borgeren. 4 Den studerende skal anvende fysioterapeutisk undersøgelse mhp at kunne differentialdiagnostisere som led i klinisk beslutningstagning. Med baggrund i borgercentrede interventioner søges den studerendes evne til at udvælge og redegøre for basale fysioterapeutiske arbejdsmetoder udviklet inden for kommunikation, undersøgelse, behandling og målemetoder. Herunder at den studerende arbejder med at sætte mål og delmål sammen med borgeren. Baggrunden herfor sker ved minimum 12 interventioner fordelt på mindst 4 borgere. Den studerende udarbejder én KRIF med henblik på at kunne udfærdige en fysioterapeutisk konklusion, samt kan forklare tværprofessionelle overvejelser. Med udgangspunkt i borgerens funktionsevne arbejder den studerende med funktionsanalyse herunder hensigtsmæssig forflytningsteknik evt. i samarbejde med andre faggrupper. For at stimulere de studerendes evne til at analysere, udvælge og redegøre for aktiviteter i et dagligdags perspektiv arbejdes med forflytning. Den kliniske undervisers rolle er at understøtte de studerendes evne til at analysere og redegøre for betydningsbærende elementer for forflytningen i henhold til ICF. I alt 30 10

11 Nedenfor finder du de bøger, du skal bruge på 2. semester. Ud over materialet på listen, kan der løbende i undervisningsoversigten fremgå forskellige andre materialer til den enkelte undervisningsgang, f.eks. videoer, artikler mv., som du skal bruge. Disse vil du typisk få adgang til via itslearning eller selv kunne finde på nettet. Studiemateriale Anvendes på flere semestre (x) Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.). Basisbog i fysioterapi. 2. udg Kbh.: Munksgaard Danmark; ISBN: Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles: testing and function, with Posture and Pain. 5th rev ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; ISBN: Linde N (red). Lærebog i massage: manuel vævsbehandling for fysioterapeuter. 3.udg. Kbh.: Munksgaard Danmark; ISBN: Hoppenfeld S. Physical examination of the spine and extremities. Norwalk: CT; ISBN: Downloades gratis på: Levangie PK, Norkin CC. Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis 6 th edition. Philadelphia: F.A. Davis Co.; ISBN: Kissow AM, Lisby H, Læssøe U, (red.). Bevægelse: en grundbog Kbh.: Munksgaard Danmark; ISBN: Kissow AM, Pallesen H. Mennesket i bevægelse. 4. udgave. Kbh.: Fysio/Munksgaard; ISBN-13: Kaltenborn FM. Manual mobilization of the joints: joint examination and basic treatment : volume 1: The extremities. 8th rev. Ed. Oslo: Norlis Bokhandel; ISBN: Hertling D, Kessler RM. Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy principles and methods. 4 rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; ISBN: Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 6th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders; ISBN: Kisner C, Colby LA. Therapeutic Exercise: Foundations and techniques. 6 th edition Philadelphia: F.A. Davis Company; ISBN:

12 Lunde PH. Forflytningskundskab: aktivering, hjælp og træning ved forflytning. 2. udg Kbh.: Gad; ISBN: Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære/semester Andrew Biel. Anatomisk guide til bevægeapparatet en praktisk guide til lokalisering af muskler, knogler med mere. Kbh.: FADL; ISBN: Schibye B, Klausen K. Menneskets fysiologi: Hvile og arbejde. 4. udg. Kbh.: FADL; ISBN: Høgh M, Jensen N-H, Pickering AP. Smertebogen. Kbh.: Munksgaard; ISBN: Simonsen E, Kern-Hansen L (red). Lærebog i biomekanik Kbh. Munksgaard Danmark, ISBN: Vyberg M. Patologi og Farmakologi. 4. udg. Kbh: Fysio/Munksgaard; ISBN: Schulze S, Schroeder T, (red.). Basisbog i sygdomslære. 2. udg. Kbh.: Munksgaard Danmark; ISBN: Krogsgaard M, Rheinlænder P, Larsen A E, (red.). Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Kbh.: Munksgaard Danmark, ISBN-13: Suhr LK, Larsen R (red). Sportsernæring. 3. udg. Kbh. Munksgaard Danmark, ISBN: Humanvidenskabelige fag Samfundsvidenskabelige fag Niklasson G. Sundhed, menneske og samfund. Frederiksberg: Samfundslitteratur; ISBN:

13 Afsnit 3: Mål for læringsudbytte og bedømmelseskriterier Her kan du se semestrets mål for læringsudbytter, som udtrykker hvad du skal kunne til prøverne på semestret ifølge studieordningen. Mål for læringsudbytte på 2. semester Viden Redegøre for væsentlige områder inden for anatomi og basale områder inden for fysiologi og patologi. Dette relateret til fysioterapeutisk vurdering, og tilrettelæggelse, af bevægelse, fysisk funktion, fysisk aktivitet og træning samt vurdering af vævsforhold. Beskrive basale områder inden for grundlæggende ernæringslære. Redegøre for begreber indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og kommunikation i et bio-psykosocialt perspektiv med udgangspunkt i lovgivning, etik og borgerinddragende interaktion, samt kunne inddrage borgerens mål og relatere disse til et begyndende tværprofessionelt samarbejde. Bedømmelseskriterier Herved forstås at den studerende med udgangspunkt i borgerens problemstilling i et fagligt sprog kan: 1. Redegøre for den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling ud fra bevægelses- og smerteteorier 2. Redegøre for undersøgelseselementer som indgår i den fysioterapeutiske undersøgelse og deres betydning for den kliniske ræsonnering. 3. Redegøre for basale vævsproblematikker, biomekaniske, kinesiologiske overvejelser og ernæringsprincipper i fysioterapeutisk undersøgelse og behandling Herved forstås at den studerende med udgangspunkt i borgerens problemstilling i et fagligt sprog kan: 1. Redegøre for borgercentreret praksis i den fysioterapeutiske intervention i relation til: ICF Borgerens ressourcer Kommunikation Etiske forhold Lovgivning Fysioterapeutens rolle og relevante samarbejdspartnere Udprøves i delprøve A A Redegøre for væsentlige områder af bevægeapparatets anatomi. Herved forstås at den studerende kan: 1. Nævne og opremse specifikke anatomiske strukturer som identificeres ud fra billeder eller indlært viden. 2. Beskrive anatomiske strukturer alene eller i funktion med andre. B 13

14 Færdigheder Gennem grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse demonstrere anvendelse af klinisk ræsonnering og anvende analyse af funktionsevne og inddrage differentialdiagnostiske overvejelser samt argumentere for disse i tilknytning til grundlæggende klinisk beslutningstagning. Dette med begyndende anvendelse af sundhedspædagogiske/- psykologiske teorier og professionel kommunikation i et borgerinddragende perspektiv. Demonstrere grundlæggende anvendelse af fysioterapeutiske metoder og teknikker, der understøtter borgerens/patientens forudsætninger for funktion, aktivitet og deltagelse. Herunder inddrage udvalgte målemetoder rettet mod bevægelse, funktion, fysisk aktivitet og træning med henblik på diagnosticering og effektmåling, ligesom den studerende kan anvende vidensøgning som en del af praksis. Kompetencer Demonstrere tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af fysioterapeutisk behandling på baggrund af undersøgelsesresultater der inddrager grundlæggende indikationer og kontraindikationer for intervention. Herunder 3. Analyse af bevægelse med hensyn til beskrive den/de aktive muskler og muskelarbejdsformen. Herved forstås at den studerende med udgangspunkt i borgerens problemstilling kan: 1. Foretage en kvalificeret generel undersøgelse, specifik undersøgelse og specifikke tests og anvende klinisk ræsonnering til differentialdiagnosticering. 2. Begyndende anvendelse af sundhedspædagogiske- og psykologiske teorier samt professionel kommunikation med henblik på at understøtte borgerens behandlingsforløb. Herved forstås at den studerende med udgangspunkt i borgerens problemstilling i et fagligt sprog kan: 1. Udvælge og udføre relevante undersøgelser og tests i henhold til ICF. 2. Demonstrere, dokumentere og kategorisere effekten af den fysioterapeutiske intervention i henhold til ICF. 3. Udføre interventions metoder og teknikker herunder: styrketræning, udspænding, mobilisering, bevægelsestræning, balancetræning, neuromuskulær træning og andre behandlings teknikker relateret til målene i henhold til ICF. Herved forstås at den studerende med udgangspunkt i borgerens problemstilling kan: 1. Diagnosticere og planlægge basal behandling på baggrund af en systematisk fysioterapeutisk undersøgelse. Udprøves i delprøve A A Udprøves i delprøve A 14

15 demonstrere overvejelser omkring biomekanik og vævsforhold, udredning af smerter, samt analyse og vurdering af bevægelses- og funktionsevne. Indgå i målrettede samarbejdsrelationer med borgere og tværprofessionelle samarbejdspartnere 2. Sætte kort- og langsigtede mål for borgeren og demonstrere behandlingstiltag i forhold til ICF s dimensioner. 3. Reagere hensigtsmæssigt på reaktioner under behandling og vurdere på behandlingseffekt og mål. Herved forstås at den studerende med udgangspunkt i borgerens problemstilling kan: 1. Reflektere over samarbejde med borgeren og mulige tværprofessionelle samarbejdspartnere A 15

Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.).

Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.). LITTERATURLISTE FOR Fysioterapeutuddannelsen PH Absalon Campus Næstved og Campus Roskilde Studieordning september 2016 Det sundhedsvidenskabelige fagområde Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen 4. semester Specifik fysioterapeutisk diagnostik, behandling og rehabilitering

Fysioterapeutuddannelsen 4. semester Specifik fysioterapeutisk diagnostik, behandling og rehabilitering Fysioterapeutuddannelsen 4. semester Specifik fysioterapeutisk diagnostik, behandling og rehabilitering I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 3. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 3. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 3. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Det fysioterapeutiske fagområde: Fagområde / modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.).

Det fysioterapeutiske fagområde: Fagområde / modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.). Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende blive opdateret i forhold til nyudgivelser, samt i forhold til faglig og didaktisk udvikling af uddannelsen. X - indikerer at litteraturen betragtes, som relevant

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 1. semester - Studieparathed, professionsidentitet og grundlæggende fysioterapeutisk viden og færdigheder

Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 1. semester - Studieparathed, professionsidentitet og grundlæggende fysioterapeutisk viden og færdigheder Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 1. semester - Studieparathed, professionsidentitet og grundlæggende fysioterapeutisk viden og færdigheder I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 9 Undersøgelse og behandling af belastningsskader

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg Munksgaard ISBN

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg Munksgaard ISBN Modul 1, efterår 2015 Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg. 2014 Munksgaard ISBN 978-87-628-0900-0 Hermansen, M., Löw, O. & Petersen, V. 2013, Kommunikation

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Uddannelsesplanen har 4 afsnit:

Uddannelsesplanen har 4 afsnit: Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 3. semester Facilitering til forandring I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret. Dette inkluderer

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 2. semester

Klinisk undervisning/praktik 2. semester 1 Klinisk undervisning/praktik 2. semester Temaer: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010

Litteraturliste, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved. Gældende for efterår 2010 Litteraturlisten er dynamisk og vil løbende blive opdateret i forhold til nyudgivelser, samt i forhold til faglig og didaktisk udvikling af uddannelsen. X - indikerer at litteraturen kan forventes direkte

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Opdateret 23. januar Studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi

Opdateret 23. januar Studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi Opdateret 23. januar 2018 Studieordning 2017 Professionsbachelor i Fysioterapi Indhold 1. Uddannelsens studie - og faglige miljø... 5 2. Uddannelsens opbygning og overordnede indhold... 6 2.1 Fælles national

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 5. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN Obligatorisk litteratur FYS 514 Modul 1 Efterår 2014 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN Modul 1, forår 2016 Beyer, N., Lund, H. & Klinge, K. (eds) 2010, Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering, 2nd edn, Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 9788762809406. Biel, A. & Dorn, R. 2014, Trail

Læs mere

Uddannelsesplan: Ernærings- og sundhedsuddannelsens 6. semester Toning: Klinisk diætetik Gældende for efteråret 2019

Uddannelsesplan: Ernærings- og sundhedsuddannelsens 6. semester Toning: Klinisk diætetik Gældende for efteråret 2019 Uddannelsesplan: Ernærings- og sundhedsuddannelsens 6. semester Toning: Klinisk diætetik Gældende for efteråret 2019 I uddannelsesplanen finder du information som kan medvirke til at skabe overblik over

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester

Semesterbeskrivelse 6. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 6. semester 14.08.2018 1 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Obligatorisk litteratur FYS 115.

Obligatorisk litteratur FYS 115. Obligatorisk litteratur FYS 115. Modul 1 Forår 2015 Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg. 2014 Munksgaard ISBN 978-87-628-0900-0 Hermansen, M.,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 2. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 2. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 2. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 2. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

4. semester - praktikbeskrivelse

4. semester - praktikbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 4. semester - praktikbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt

Læs mere

Studieordning VIA Fysioterapeut- uddannelsen

Studieordning VIA Fysioterapeut- uddannelsen Studieordning VIA Fysioterapeut- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 14. august 2018 og gælder fra 27. august 2018. INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Uddannelsesplan: Ergoterapeutuddannelsens 1. semester

Uddannelsesplan: Ergoterapeutuddannelsens 1. semester Uddannelsesplan: Ergoterapeutuddannelsens 1. semester I uddannelsesplanen finder du informationer, som kan medvirke til at skabe overblik over semestret og understøtte din læring. Dette inkluderer oplysninger

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 5. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 5. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 5. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen

Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen 2016 INDHOLD 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 2 Uddannelsens opbygning 6 2.1 Oversigt - uddannelsens

Læs mere

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer Modul 8 J. nr. 6.1.1.2 Modul 8_FIA_20-11-2014 ebo Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for stamhold 510 (FYS 610 og FYS 710)

Obligatorisk litteraturliste for stamhold 510 (FYS 610 og FYS 710) Obligatorisk litteraturliste for stamhold 510 (FYS 610 og FYS 710) Modul 1 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7.

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 8

Modulbeskrivelse - Modul 8 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 1 Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative

Læs mere

Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi

Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi er resultatet af et fælles udviklingsarbejde mellem fysioterapiundervisere og kliniske undervisere og anvendes i

Læs mere

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017 Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017 Emne Dato Lekt. Lok. / Uv. Studieaktiviteter Litteratur / Materiale Introduktion til modul 8 27.04

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi Studieordning Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modul 6 FN2011se Udsendt 11 modtaget 8 besvarelser Svarprocent 73% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 6?

Modul 6 FN2011se Udsendt 11 modtaget 8 besvarelser Svarprocent 73% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 6? Modul 6 FN2011se Udsendt 11 modtaget 8 besvarelser Svarprocent 73% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 6? Redegøre for ætiologi og patogenese i relation til almen sygdomslære inden for udvalgte diagnoseområder.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.11.2013 Modulbeskrivelse modul 9 justeret 27.06.2016, pebe, heng)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS. Modul 6. VIA University College. Modul 6 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 6_FIA_23-06-2015 ebo

Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS. Modul 6. VIA University College. Modul 6 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 6_FIA_23-06-2015 ebo Modul 6 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 6_FIA_23-06-2015 ebo Modul 6 Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra efterår

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Modul 1 forårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017 Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017 Emne Dato Lekt. Lok. / Uv. Studieaktiviteter Litteratur / Materiale Introduktion til modul 8 27.04

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6

Modulbeskrivelse for modul 6 Modulbeskrivelse for modul 6 Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 6 (01.10.15) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod den almene sygdomslære og symptomkomplekser

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen UCN. Modulprøve modul 6

Fysioterapeutuddannelsen UCN. Modulprøve modul 6 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulprøve modul 6 MODULPRØVE 6 1 Forudsætninger for deltagelse i prøven Den studerende skal være studieaktiv og har deltagelsespligt i den teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m 1.Modul eksamen Ro på venner! Hvis et folketingsvalg er demokratiets fest Så må eksamen være uddannelsessystemets fest! J Form Modul 1 eksamen er en individuel mundtlig eksamen. Placering Eksamen er placeret

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 27.10.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for hold 512 Modul 1 efterårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7.

Læs mere

Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 6. semester Evidensbasering, kvalitetssikring af praksis og selvstændig professionsudøvelse

Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 6. semester Evidensbasering, kvalitetssikring af praksis og selvstændig professionsudøvelse Uddannelsesplan: Fysioterapeutuddannelsen 6. semester Evidensbasering, kvalitetssikring af praksis og selvstændig professionsudøvelse I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer Modul 8 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 8_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative forandringer 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2012s svarprocent 92 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 6? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start 3. Redegøre for ætiologi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 316 Forår 2017 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 316 Forår 2017 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 316 Forår 2017 Emne Dato Lektion Nr. Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik Lokale Underviser 24.04 1-2 A.135 SAM Litteratur

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Oktober 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Revideret 18.08.17 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold...5 2. Uddannelsens formål og

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som

Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske kundskabsområde retter sig imod herunder

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere