Danish Cardiovascular Reseach Academy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Cardiovascular Reseach Academy www.dacra.dk"

Transkript

1 Danish Cardiovascular Reseach Academy Årsrapport for 2004 Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) startede sin virksomhed 1. januar 2003 som en landsdækkende forskerskole med basis i de 3 sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark (KU, AU og SDU) og med deltagelse af Statens Serum Institut, Vand- og Salt Centret i Århus, Copenhagen Heart Arrhythmia Research Center, Hjerteforeningen og Lundbeck A/S. Senere er flere universiteter blevet inddraget i samarbejdet: Lunds Universitet, Aalborg Universitetscenter og Danmarks Farmaceutiske Universitet og KVL. Efter opbygningsfasen i 2003 har aktiviteterne i 2004 år har været præget af konsolidering og videre udbygning af aktiviteterne. Interessen for at deltage i forskerskolens aktiviteter er fortsat overvældende, således at medlemstallet i årets løb steg fra 198 til 264. De 264 medlemmer fordeler sig som følger: Ph.d.-studerende 114 Forskningsårsstuderende 18 Vejledere 105 Gæsteprofessorer 3 Associerede medlemmer 24 Medlemmer ialt: 264 Den nye kategori associeret medlem omfatter især tidligere ph.d.- og forskningsårsstuderende, som vælger at bevare deres tilknytning til det kadiovaskulære forskningsnetværk efter tildeling af ph.d.-graden eller diplom. Ph.d.-stipendier I 2004 blev der tildelt 2 ekstra samfinansierede ph.d.-stipendier fra Forskningsstyrelsen, således at forskerskolen nu råder over 12 egne ph.d.-stipendier, herunder 1 internationaliseringsstipendium. Der vedlægges en oversigt over placering og medfinanciering af disse stipendier (bilag 1). De ordinære stipendier fordeles ligeligt mellem fakulterne, mens de ekstraordinære stipendier udelukkende allokeres efter kvalitetskriterier. Opslag af forskerskolens stipendier sker på engelsk og bringes i Ugeskrift for Læger, Farmaceuten, Magisterbladet, universitetsaviserne samt på universiteternes og DaCRA s hjemmesider. Opslagene er emnebegrænsede under hensyntagen til de eksterne financieringspartnere. Det må konstateres, at de emnebegrænsede opslag tiltrækker færre ansøgere end brede opslag, især ved de mindre fakulteter. Forretningsudvalget er opmærksom på, at der ikke må ske en niveausænkning som følge af de emnebegrænsede opslag, og ansættelse finder kun sted på grundlag af kritisk vurdering af både projekt og ansøger. 1

2 Ph.d.-grader Syv af forskerskolens ph.d.-studerende fik tildelt ph.d.-graden i : Jaya Rosenmeier: Liselotte Ebbesen: Pia Hughes: Konstantinos Kamperis: Inge Tarnow: Jacob Lerche Hansen: Lone Brønd: Contraction induced modulation of sympathetic vasoconstriction in human skeletal muscle Hyperthombocysteinemia due to folate deficiency. Impact on haemostasis and vascular biology Right heart assist for coronary artery bypass grafting Pathophysiological aspects of nocturnal polyuria in monosymptomatic enuriasis nocturna The haemostatic system and canine myxomatous mitral valve disease Strukturelle og funktionelle aspekter af angiotensin II type 1 receptor dimerisering Mechanisms behind the AVP-escape studies in rats with livercirrhosis and congestive heart failure Ph.d.-kurser Forskerskolens kursusprogram omfatter nu 15 ph.d.-kurser (bilag 2), hvoraf de 7 blev afholdt i 2004: KU: AU: Genetics in cardiovascular research Integrative human cardiovascular research Pathophysiology of cardiac ischemia Atherothrombosis and vascular biology Cardiac imaging with SPECT, PET and MR Molecular biological methods in water and salt research Blood pressure and flow measurement Alle kurser afholdes på engelsk med i gennemsnit 1/3 udenlandske lærerkræfter, som i nogle tilfælde opholder sig i landet 1-2 uger og fungerer som gæstevejledere i det lokale forskningsmiljø. Foruden danske ph.d.-studerende er der stor deltagelse af udenlandske ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende, d.v.s. prægraduate forskerstuderende, som arbejder med et forskningsprojekt under et års orlov fra studiet. De forskningsårsstuderende udgør vækstlaget for den senere rekruttering af ph.d.-studerende og tilbydes gratis kurser på linie med de ph.d.- studerende. Alle kurserne har opnået gode evalueringer og vil blive gentaget efter behov. Færdighedscentre Til supplering af ph.d.-kurserne har forskerskolen oprettet et antal færdighedscentre. Et færdighedscenter er et vejlederlaboratorium, der med økonomisk støtte fra forskerskolen tilbyder optræning i metoder og teknikker, som den ph.d.-studerende har brug for at tilegne sig for at gennemføre sit forskningsprojekt. Denne aktivitet skal ses på baggrund af, at ph.d.-kurserne sjældent tillader en praktisk optræning i manuelle færdigheder. Sommermøde Den juni afholdtes et 3-dages sommermøde på Sandbjerg Gods for alle forskerskolens ph.d.-studerende, forskerstuderende og vejledere. Mødet var organiseret omkring 5 emnespecifikke symposier, inviterede foredrag og frie foredrag, hvor de ph.d.-studerende fik lejlighed til at præsentere deres projekter i en foredragskonkurrence. Mødet tiltrak 94 deltagere og var en stor succes, idet internatformen giver de ph.d.-studerende gode muligheder for at udbygge deres fagligt- 2

3 sociale netværk. Sommermødet gentages under de samme former juni 2005, og der er pr. 1. april tilmeldt 96 deltagere. Symposier Forskerskolen udsender løbende meddeleser om møder og symposier inden for det kardiovaskulære område til sine medlemmer, og giver i nogle tilfælde økonomisk støtte til sådanne symposier. I 2004 afholdtes følgende arrangementer med økonomisk støtte fra DaCRA: BASETRANS Meeting Marie Curie Research Training Network (AU) Minisymposium in Cardiovascular Research (SDU) Vascular Structure and Endothelial Cell Function (AU) Gæsteprofessorer Forskerskolen fik i 2004 tilknyttet 3 gæsteprofessorer, som besøger vejledermiljøerne regelmæssigt og fungerer som gæstevejledere for de ph.d.-studerende. DaCRA betaler rejse og ophold for gæsteprofessorerne, men ikke lønudgifter. De 3 gæsteprofessorer er: Professor Paul Vanhoutte, University of Hong Kong (SDU) Professor Gerald F. DiBona, University of Iowa (KU) Consultant Physician Johannes van Lieshout, Academic Medical Center, Amsterdam (KU) Vejlederkvaliteten Forskerskolen lægger stor vægt på at forbedre kvaliteten af vejledningen gennem netværksdannelse. Med en vejlederkreds på over 100 er der gode muligheder for at tilbyde den enkelte ph.d.- studerende optimal vejledning. Endvidere tilbydes vejlederne deltagelse i ph.d.-kurser og vejlederkurser. Markedsføring og rekruttering I startfasen blev udarbejdet en brochure, som blev benyttet på informationsmøder afholdt i København, Århus og Odense. Forskerskolen omtales endvidere i informationsmateriale fra fakulteternes ph.d.-sekretariater. Forskerskolelederen har publiceret en artikel Forskerskoler fremtidens koncept til styrkelse af forskeruddannelsen (Ugeskr. Læger 12. januar 2004) med specifik reference til erfaringerne med DaCRA. Der er løbende tilgang af nye ph.d.-studerende, også fra andre fakulteter og institutioner såsom Aalborg Universitet, Lunds Universitet, Danmarks Farmaceutiske Universitet og KVL. Styrkelse af socialt miljø De ph.d.-studerende i DaCRA er medlemmer af et landsdækkende forskernetværk, og den sociale interaktion, som specielt udfoldes på sommermøderne, er en vigtig motiverende faktor for mange ph.d.-studerende. Internationalisering DaCRA giver økonomisk støtte til ph.d.-studerende, der vælger at gennemføre en del af deres ph.d.- studie i udlandet. Internationaliseringen søges yderligere fremmet ved stipendieopslag på engelsk, ph.d.-kurser afholdt på engelsk, internationale lærerkræfter, gæsteprofessorer, ansøgninger om internationaliseringsstipendier og optagelse af udenlandske ph.d.-studerende. DaCRA har 3

4 samarbejde med European Council for Cardiovascular Research og International Academy for Cardiovascular Sciences. Ledelse og forhold til værtsinstitutionen DaCRA ledes af en forskerskoleleder, et forretningsudvalg på 7 medlemmer og en bestyrelse på 17 medlemmer med repræsentation fra vejlederkredsen, de ph.d.-studerende og de eksterne partnere. De siddende medlemmer af bestyrelse og forretningsudvalg fremgår af bilag 3. Bestyrelsen mødes på det årlige sommermøde mens kommunikationen mellem forretningsudvalgets medlemmer mest overvejende sker elektronisk. Forskerskolelederen referer til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, hvor alle bevillinger er posteret. Forskerskolens ledelse og kompetencefordelingen med fakulteterne og de eksterne partnere er reguleret ved et sæt vedtægter. Det administrative samarbejde mellem tre fakulteter har ikke været uden problemer på grund af forskelligheder i fakulteternes administrative sædvaner. Disse problemer er dog ved at være løst og fakulteternes accept af forskerskolekonceptet synes at være stigende. Infrastruktur og økonomi Den daglige ledelse varetages af forskerskolelederen med sekretariat på Farmakologisk Institut, KU. Forskerskolelederen er frikøbt fra undervisning og benytter det eksisterende velfungerede sekretariat mod økonomisk kompensation til instituttet. Rent administrativt satses i høj grad på en decentral administration af ph.d.-kurser og ph.d.-stipendier i tæt samarbejde med fakulteternes ph.d.-sekretariater og institutter/afdelinger. DaCRA betaler i først omgang alle udgifter til kurser, symposier og andre aktiviteter, og ved årets udgang skrives faktura på 50% af disse udgifter til fakulteterne. Omvendt betaler fakulteterne i første omgang udgifterne til ph.d.-stipendierne og opkræver hvert år den andel, som skal betales af DaCRA og de eksterne partnere. Database Som et nyt initiativ er der i samarbejde med en initiativgruppe fra Dansk Cardiologisk Selskab udviklet en database med det ambitiøse mål, at samle oplysninger om forskningsprofilerne for alle kardiovaskulære forskere i Danmark. Databasen er udstyret med søgefunktion, således at man hurtigt kan få et overblik over forskergrupper, forskningsprojekter og metoder inden for dansk kardiovaskulær forskning. Internationaliseringsstipendium Donna Briggs has been enrolled in the PhD program since Her focus has been on investigating the role of a newly identified calcium-activated cgmp-dependent chloride channel for oscillations in vascular smooth muscle cell tone. The channel has been proposed to be important for the physiological process of vasomotion. However, no experimental evidence has been provided to test this possibility. Donna has now characterized the effect of two known inhibitors of the channel DIDS and thiocyanate - for their effect on vasomotion. These results are interesting and have been presented as posters at several meetings. She has further made patch clamp experiments to further characterize the effect of the inhibitors on the chloride channel. She has taken active part in the journal club and presented her own work and commented on others work at the weekly lab meetings. Finally she has nearly accomplished all the course points required in the Ph.D program. In the next period she will write her data from the first study and start work on vasomotion using the New Zealand genetically hypertensive rat model. 25. maj 2005 Sten Christensen 4

5 Bilag 1: Ph.d.-stipendier Danish Cardiovascular Research Academy ÅR MD Stipendiat Sted Hovedvejleder Ekstern financiering Start Udløb Ordinære stipendier 1. Louise Østergaard Petersen Farmakologisk Institut, AU Michael Mulvany Lundbeck Lasse E. Rasmussen Fysiologi & Farmakologi, SDU Ole Skøtt SSVF Lasse Steen Ravn RH og SSI, KU Jesper Hastrup Svendsen CHARC Rikke Nørregaard Klinisk Institut, Skejby, AU Jørgen Frøkiær Vand & Saltcentret Mikael Kjær Poulsen Endokrinologisk afd. M, SDU Henning Beck-Nielsen Hjerteforeningen Natalie Helix Nielsen Medicinsk Fysiologisk Inst., KU Søren-Peter Olesen CHARC Michael Nyrup Præstholm Århus Universitetshospital, AU Kent Lodberg Christensen Hjerteforeningen + privat fond Ikke besat SDU SSI + 9. Ikke besat KU Hjerteforeningen + Internationaliseringsstipendier 10. Donna Briggs Fysiologisk Institut, AU Christian Aalkjær Ingen Ekstraordinære stipendier 11. Jeppe Schjerning Fysiologi & Farmakologi, SDU Ole Skøtt SSVF Mette Sonne Medicinsk Fysiologisk Institut, KU Flemming Dela Muskelcentret

6 Danish Cardiovascular Research Academy Ph.d. kurser Course title Venue Days 2003 week 2 Cardiovascular signalling mechanisms Århus Methods in artery research Århus week Bilag 2 4 Vascular signalling: mechanisms and methods Århus The renin angiotensin system Odense 3 19 * 6 Genetics in cardiovascular research Copenhagen Epidemiology in cardiovascular research Copenhagen 5 * 9 Integrative human cardiovascular control Copenhagen Pathophysiology of cardiac ischemia Copenhagen Atherothrombosis and vascular biology Århus Cardiac imaging with SPECT, PET and MR Århus Molecular biological methods in water and salt research. Århus Blodflow- og trykmåling Århus The haemostatic system and cardiovascular disease Esbjerg week 18 The use of myograph in artery research Århus The metabolic syndrome Odense 3 43 * not decided 6

7 Bilag 3 Danish Cardiovascular Research Academy Ledelse 2005 Forskerskoleleder: Professor, dr. pharm. Sten Christensen Forretningsudvalg: Professor, dr. med. Stig Haunsø Professor, dr. med. Niels-Henrik Holstein-Rathlou Professor, dr. med. Michael Mulvany Professor, dr. med. Torsten Toftegaard Nielsen Professor, dr. med. Peter Bie Ph.d.-studerende Hanne Søndergaard Adj. Professor Jørgen Søberg Petersen (eksternt medlem) Bestyrelse: Københavns Universitet: Professor, dr. med. Stig Haunsø Professor, dr. med. Niels-Henrik Holstein-Rathlou Professor, dr. med. Niels H. Secher Professor, dr. med. Christian Torp-Petersen Overlæge, dr. med. Lars Bo Nielsen Ph.d.-studerende, Ulla Madsen Aarhus Universitet: Professor, dr. med. Michael Mulvany Professor, dr. med. Christian Aalkjær Professor, dr. med. Erling Falk Professor, dr. med. Torsten Toftegaard Nielsen Ph.d.-studerende Hanne Søndergaard Syddansk Universitet: Professor, dr. med. Peter Bie Professor, dr. med. Ole Skøtt Professor, dr. med. Torben Haghfelt Ph.d.-studerende Lasse E. Rasmussen Eksterne medlemmer: Adj. Professor Jørgen Søberg Petersen, Zealand Pharma Professor Per Hellstrand, Lunds Universitet 7

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Udgivet af: Forsknings- og

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet Side 2 Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet 14/009609

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Det Medicinske Studenterråd præsenterer:

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Det Medicinske Studenterråd præsenterer: BOGMARKED Bogmarkedet afholdes: mandag den 16. september kl. 1400-1630 Numre kan trækkes fra kl. 13 Bøger til salg kan indleveres: onsdag 11/9 kl. 14-16 og torsdag

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07 Forskningen i højsædet 11 Vinder af artikelkonkurrencen 10 Poker forbudt på universitetet 5 10 21.05.07 Modelfoto: Jakob Mark Evighedsstudenter søges Universiteterne i Danmark kæmper en hård kamp for at

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo

Læs mere