Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser"

Transkript

1 Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1

2 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et eller flere lokale uddan nel sesudvalg inden for de brancher, som den enkelte skole udbyder arbejdsmar keds ud dannelser til. Dansk Byggeris repræsentanter i de lokale uddannelsesud valg udpeges af efteruddan nelsesudvalget for Bygge/An læg og Industri (BAI) efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger. I Dansk Byggeri indstiller amtsbesty relsen i samråd med relevante sektioner. Udvalgenes sammensætning Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret og tilsammen udgøre et flertal i udvalget. Udvalgets øvrige med lemmer udpeges af skolen. En repræ sen tant for hen holdsvis skolens ledelse og skolens lærere tilforordnes udval get. Der kan også tilforordnes en repræsen tant for Arbejdsformidlingen. Det lokale uddannelsesudvalg vælger selv sin formand blandt medlemmerne. Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget. Mødeaktivitet Mødeaktiviteten afhænger af skolens tids plan. Du skal regne med 4-8 møder om året. Dansk Byggeris uddannelsespolitiske grundlag, relevante uddannelsesbrochurer og flere eksemplarer af denne folder fås hos: Dansk Byggeri Sekretariatet for virksomhedsudvikling/ Uddannelse Postboks København K Telefon: Telefax: Udvalgets møder gennemføres på baggrund af en dagsorden. Skolen bør sende mødeindkaldelse med bilag til udvalgs medlemmerne i god tid inden mødet, ligesom skolens bør ud sen de mødereferat senest en uge efter mødet. Opgaver Med den større fleksibilitet i det nye AMU bliver det lokale samarbejde om uddannel sesindsatsen af afgørende betydning. Det er Undervisningsministeriets opfattelse, at vel fungerende lokale uddannelsesudvalg kan give værdi fuld rådgivning om skolernes udbud af uddannelser.

3 De lokale uddannelsesudvalg giver skolerne et forum at drøfte problemstillinger om efteruddannelse i. Det giver mulighed for at styrke samarbejdet mellem skole og virksomheder om efteruddannelse. Uddannelsesudvalget og dets opgaver er beskrevet i lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Opgaverne for uddannelsesudvalget udmønter sig lokalt. Her er en række eksempler: 2 undervisning forlagt til en virksomhed 2 undervisning forlagt til en anden skole 2 fjernundervisning/e-læring Åbent værksted Åbent værksted er en særlig kursusform, hvor et eller flere kurser kører hele tiden. Kursisterne stiger af og på i eget tempo og undervises af en lærer eller et lærerteam. Hvad skal udbydes Først og fremmest rådgiver det lokale uddannelsesudvalg skolen om de kurser og uddannelsesmål, der hører under udvalget. Det kan f.eks. omfatte: 2 Vurdering af behov for uddannelse i skolens opland 2 Forslag til nye uddannelser 2 Rådgivning om længere uddannelsesforløb Åbent værksted kan være en løsning på spørgsmålet om holddannelse, og det lokale uddannelsesudvalg kan rådgive om brugen af denne kursusform. Lokale netværk af virksomheder Med henblik på at lette holddannelsen til skolens kurser kan det lokale uddannelsesudvalg rådgive om kontakt til eksisterende netværk og erfagrupper eller om etablering af netværk på skolen. Kvalitetssikring Udvalget skal følge op på kvaliteten i undervisningen og behovet for fornyelse og skal søge at styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked. Kvaliteten måles på deltagernes vurdering af kurset og virksomhedernes vurdering af effekten på arbejdspladsen. Skolen har pligt til at offentliggøre resultatet af kvalitetsmålinger på sin hjemmeside. Lærerkvalifikationer Det lokale uddannelsesudvalg kan rådgive skolen om krav til lærerkvalifikationer og efteruddannelse af lærerstaben. Praksisnære kurser Det lokale uddannelsesudvalg kan bidrage med forslag til en praksisnær tilrettelæggelse af kurserne efter lokalt behov. Afholdelsesformer Det lokale uddannelsesudvalg kan rådgive om gennemførelse af kurser i fleksible afholdelsesformer, f.eks.: 2 heltidsundervisning 2 deltidsundervisning Forsøg og udviklingsprojekter Uddannelsesudvalget kan udtale sig om forsøgs- og udviklingsprojekter, f.eks. i forhold til branchens udvikling og kvalificeringen af skolens lærere. Flygtninge og indvandrere Det lokale uddannelsesudvalg kan rådgive om behov for uddannelser rettet mod flygtninge og indvandrere, f.eks. i forbindelse med en introduktion til branchen. Mandatet som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg repræsenterer du Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. De lokale virksomheder er skolens naturlige interesseområde. I nogle tilfælde dækker skolens godkendelse et udbud i større regioner, landsdele eller hele landet. Samtidig forventes du at agere ud fra Dansk Byggeris uddannelsespolitik, der er vedtaget af Dansk Byggeris bestyrelse. Kontakten til baglandet Det er vigtigt for medlemmer af lokale uddan- 3

4 nelsesudvalg at have en bred kontaktflade til de lokale virksomheder. Rådgivning om erhvervsuddannelse omfatter følgende opgaver: Som en hjælp til at skabe denne kontakt kan dine kolleger i virksomhederne på Dansk Byggeris hjemmeside se, at du repræsenterer dem over for skolen. Du har selv mulighed for at se, hvem der sidder i tilsvarende uddannelsesudvalg ved andre skoler, så du kan kontakte dem om spørgsmål af fælles interesse. Dialogen Der skal tre parter til at skabe et godt uddannelsesforløb: Undervisningens indhold Der skal være overensstemmelse mellem uddannelsesbekendtgørelsen og undervisningen. Udbuddet af valgfag og tilbud om erhvervsrettet og studierettet påbygning skal have et rimeligt omfang. Lærerkvalifikationer Lærerne skal anspores til efteruddannelse og virksomhedspraktik. Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningens tilrettelæggelse og kvaliteten af det skriftlige undervisningsmateriale, værktøj, materialer og værkstedsfaciliteter skal være i orden. Virksomhed Medarbejder Skole Uddannelsesplaner for eleverne, logbog og skolebedømmelsesplan Udvalget skal sikre sig, at der er fremdrift i elevernes uddannelse og følge op på elevernes standpunkter og den løbende kommunikation mellem skolen og praktikvirksomhederne. Virksomhedsgodkendelser Udvalget skal medvirke til, at flere virksomheder bliver godkendt som praktiksted. Sammenlægning med udvalg for erhvervsuddannelser Udvalget kan beslutte at lægge sig sammen med et lokalt uddannelsesudvalg efter lov om erhvervsuddannelser. Udpegningsreglerne er de samme, og medlemmerne godkendes af både det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalget. Erhvervsuddannelsesopgaver Er udvalget lagt sammen med et lokalt uddannelsesudvalg for én eller flere erhvervsuddannelser, skal udvalget tillige rådgive skolen om de erhvervsuddannelser, som det pågældende faglige udvalg har ansvaret for, og som skolen er godkendt til at udbyde. Tvister Tvister mellem elev og virksomhed behandles i første omgang i uddannelsesudvalget med henblik på forlig. Skolebestyrelsen Opstår der problemer i forhold til skolens ledelse eller uenighed om skolens undervisningsplan, bør uddannelsesudvalget rette skriftlig henvendelse til skolens bestyrelse, som har den overordnede ledelse af skolen. Erhvervsskoler er selvejende institutioner, og undervisningsministeriet yder tilskud til fællesudgifter og taxametertilskud pr. årselev. Taksterne fastsættes på finansloven. 4 Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for erhvervsskolens drift, herunder for for-

5 valtningen af de statslige tilskud. Undervisningsministeren fører tilsyn med erhvervsskolerne. Du får Dansk Byggeris uddannelsespolitiske nyhedsbrev Nyt om Uddannelse, der udkommer 2-4 gange om året. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af erhvervsskolens øvrige personale. Erhvervsskolerne samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at information og vejledning om det samlede uddannelsesudbud sker koordineret. Samarbejdet kan også omfatte udbuddet af uddannelser. Kontakten til efteruddannelsesudvalget Spørgsmål i forbindelse med kvaliteten af skolens undervisning, behovet for nye AMU-kurser mv. kan du bedst rette til sekretariatet for Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI) på telefon Links På en række hjemmesider findes der informationer af interesse for medlemmer af lokale uddannelsesudvalg: Skolens ledelse Skolens daglige leder er udpeget af bestyrelsen. Lederen skal påse at: 2 uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler 2 de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige 2 det budget, som bestyrelsen har godkendt, overholdes 2 institutionen drives i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer Diæter og udgiftsrefusion Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg er omfattet af Dansk Byggeris regler om diæter og refusion af rejse- og opholdsudgifter. Dansk Byggeri: Hjemmesiden indeholder bl.a. Dansk Byggeris uddannelsespolitiske synspunkter og information om arbejdsmarkedsuddannelserne. Efteruddannelsesudvalget Bygge/Anlæg og Industriens hjemmeside giver adgang til: 2 bygge- og anlægsområdets kompetencebeskrivelser og uddannelsesmål 2 links til godkendte skoler Undervisningsministeriet: På hjemmesiden findes love og bekendtgørelser, meddelelser fra ministeriet mv. De gældende diætregler samt blanketter til anmodning om udbetaling af diæt fås hos Dansk Byggeris uddannelsesafdeling eller hentes fra Dansk Byggeris hjemmeside. Dialogen med Dansk Byggeri Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Byggeris uddannelsesafdeling med spørgsmål om kurser, kompetencebeskrivelser eller andet vedrørende virksomheders og medarbejderes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, eller om Dansk Byggeris uddannelsespolitik og din rolle som Dansk Byggeris repræsentant i uddannelsesudvalget efteruddannelse.dk På hjemmesiden oplyses om: 2 Kompetencebeskrivelser med tilknyttede arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, lister og detaljerede beskrivelser 2 Skolernes udbud af AMU-kurser 2 Takstkatalog 2 Diverse andre oversigter Hjemmesiden kan bruges til at sammensætte og bestille kurser. Desuden kan man finde programsatte kurser. 5

6 Oversigt over kompetencebeskrivelser Kompetencebeskrivelse Godkendte skoler Telefon 6 Projektering, sagsbehandling, registrering og teknisk salg Odense tekniske Skole Aalborg tekniske Skole Boringer på land og jordbundsundersøgelser Anvendelse af entreprenørmateriel EUC Midt EUC Nordvestsjælland Kloakering AMU-center Vestjylland AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Vejbygning og belægninger EUC Midt EUC Nordvestsjælland Anlægskonstruktioner og råhuse AMU-center Vestjylland AMU Nordjylland CEU Herning CEUS Nykøbing F Erhvervsskolen Hamlet EUC Midt EUC Nord EUC Syd Nordvestjysk Uddannelsescenter Odense tekniske Skole Roskilde tekniske Skole Svendborg tekniske Skole Vejle tekniske Skole Isolering af tekniske anlæg AMU Nordjylland AMU Syd EUC Nordvestsjælland Stilladsmontage AMU-center Vestjylland AMU Nordjylland EUC Lolland Tagbelægning EUC Nord EUC Nordvestsjælland

7 Kompetencebeskrivelse Godkendte skoler Telefon Aptering af bygninger mv. CEUS Nykøbing F Erhvervsskolen Hamlet EUC Midt EUC Nord EUC Syd EUC Vest Glarmesterskolen i Holbæk Nordvestjysk Uddannelsescenter Odense tekniske Skole Randers tekniske Skole Svendborg tekniske Skole Vejle tekniske Skole Aalborg tekniske Skole Maling og overfladebehandling af bygninger m.v. Odense tekniske Skole Selandia TEC Spildevandsbehandling Nedrivning og affaldshåndtering

8 Dansk Byggeri Sekretariatet for virksomhedsudvikling / Uddannelse Postboks København K Telefon: Telefax:

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere