Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark"

Transkript

1 For Harley-Davidson Club of Denmark 2015

2 1. Formål. Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den , med det mål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt og internationalt. Endvidere er målet med H-DCDK at skabe interesse omkring Harley-Davidson hos andre Harley-Davidson kørere og andre mennesker, samt at varetage medlemmers interesse som trafikanter og brugere. Foreningens navn er HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK. 2. Optagelse. H-DCDK kan optage alle, der er fyldt 18 år og er ejer af en Harley-Davidson motorcykel med V-motor, eller H-D bygget før Der fremsendes stel- og motornummer ved indmeldelsen. Denne dokumentation kan være kopi af registreringsattest, slutseddel, sikringsbegæring, eller lign. stk. 2. H-DCDK kan optage personer der er registreret som brugere af en leaset Harley-Davidson motorcykler. Der kan kun optages et medlem pr. leaset Harley-Davidson motorcykel. Dokumentation her skal være en registreringsattest. Ved indmeldelse og genindmeldelse skal der betales et indmeldings gebyr. Ved indmeldelse efter 01/10 gælder indbetalingen det næste kommende år. Ved indmeldelse får man vedtægter og blad tilsendt. Ved indbetaling af kontingent får man tilsendt medlemskort og skuldermærke. Bor et par på samme adresse og begge opfylder optagelsesbetingelserne, kan den ene blive medlem med nedsat kontingent (Par medlemskab). Der vil kun blive sendt 1 blad til adressen. Man har hvert sit medlemsnummer. Ved salg af sin Harley-Davidson er man medlem året ud. Man kan overgå til passivt medlemskab et aftalt tidsrum, hvis salg af H-D skyldes økonomiske eller personlige årsager. Medlemmet skal ansøge og begrunde sit ønske om passivt medlemskab til bestyrelsen det distrikt som medlemmet hører under, som herefter indstiller ansøgning til Hovedbestyrelsen H-DCDK. Dispensationen sker efter aftale i Hovedbestyrelsen og meddeles via Medlemsservice. 3. Udmeldelse, slettelse og eksklusion. Medlemmer der er i restance 2 måneder efter sidste rettidig indbetaling vil blive slettet, hvis ikke der er indgået en aftale med Klubkassereren, Distrikts manden eller Klubmanden. Udmeldelse sker igennem Medlemsservice. Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra distriktet ekskludere et medlem, der modarbejder H-DCDK og krænker dens omdømme eller groft overtræder dets love. Forinden at Hovedbestyrelsen får indstillingen fra distriktet om eksklusion, skal vedkommende have haft muligheden at udtale sig til distriktsbestyrelsen. Formanden H-DCDK retter skriftlig henvendelse til medlemmet om hvilken beslutning der er truffet I Hovedbestyrelsen. Hvis medlemmet bliver ekskluderet skal der gives besked herom til sikringsordningen. Ekskluderede medlemmer kan ikke deltage i klubbens arrangementer. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på H-DCDK. Slettede eller ekskluderede medlemmer skal ved gen-indmeldelse vurderes af Hovedbestyrelsen og derigennem godkendes som nyt medlem. Udmeldte får ved genindmeldelse sit gamle medlemsnummer igen. Vedkommende skal dog betale indmeldingsgebyr igen. Side 2 af 8

3 4. Medlemspligter. Medlemmer er pligtet til at overholde de H-DCDK's vedtagne love. 5. Medlemsrettigheder. Medlemmer (Ikke par medlemmer) har ret til at modtage klubblad minimum 4 gange om året med oplysninger om HD-verdenen både i Danmark og i udlandet. 6. Passive medlemmer. Man bliver medlem af H-DCDK året ud når man sælger sin HD. Se: 2 stk. 5. Stk.2. I særlige tilfælde kan et medlem overgå til livsvarigt medlemskab efter aftale mellem distriktet og hovedbestyrelsen. Der betales stadig medlemsgebyr fastsat af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen inmerer medlemsservice om medlemmets status. 7. Kontingent og gebyr. Medlemskontingentet fastsættes af Hovedbestyrelsen. Indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes af Hovedbestyrelsen Der er et af hovedbestyrelsen fastsat rykkergebyr, som opkræves ved sent indbetaling. Eventuel ekstra fastsættelse af kontingenter i distrikterne til f.eks. husleje og andet afgøres i distrikterne, dog med Hovedbestyrelsens godkendelse. 8. Kontingent frihed. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. 9. H-DCDK's indre organisation. Medlemmerne hører under distrikter med egen bestyrelse, som er underlagt Hovedbestyrelsen. Distrikterne arbejder selvstændigt inden rammerne af H-DCDK's love og i øvrigt efter de anvisninger og beslutninger, der er vedtaget af Hovedbestyrelsen og generalsamlingen Evt. aftaler, der udelukkende vedrører det enkelte distrikt skal afgøres af den enkelte distriktsbestyrelse. 10. Træf. Ved det nationale træf må medlemmerne godt komme på andet end Harley-Davidson. Dog bør "det andet" stilles uden træfpladsen. Dette træf er KUN medlemmer af H-DCDK eller/og pårørende. Pårørende er mand, kone eller børn. Ved et internationalt træf kan man kun komme ind på Harley-Davidson, Indian eller Buell motorcykel. Træffet kan have højede priser ikke -medlemmer af FHDCE. H-DCDK s æresmedlemmer skal ikke betale entre til træf nævnt under stk. 1 og stk. 2. Æresmedlemmer får et særligt medlemskort der tydeliggør æresmedlemskabet. Distriktsjournalister har fri entre til træf og arrangementer. Side 3 af 8

4 11. Overskud/underskud af arrangementer. Overskud fra arrangementer tilfalder distriktet. Budgettet alle træf elægges hovedkassen senest 3 måneder før træffet afholdes godkendelse. Ingen medlemmer hæfter personligt eningens gæld og ingen medlemmer kan personligt tage del i overskud. Hovedkassen dækker ikke evt. underskud ved træf. Der kan dog aftales et lån til distrikterne fra Hovedkassen. 12. Distrikter. Oprettelse eller nedlæggelse af distrikter samt ændringer i disse distrikter kan kun ske efter Hovedgeneralsamlingens beslutning. Et distrikt skal omfatte et geografisk afgrænset område. Man er dog fleksibel i "grænseområdet, og inden grænseområdet" kan medlemmet selv vælge hvilket distrikt vedkommende vil tilknyttes. Distriktet omfatter alle medlemmer som er bosiddende inden distriktets område, eller medlemmer som har en speciel tilknytning til distriktet. Distrikterne har rådighed over det tilkommende distrikts bidrag som deles således: A. Tilskud til afholdelse af distriktsbestyrelsesarbejde i distriktet. B. Tilskud pr. medlem til medlemsaktiviteter. Begge beløb fastsættes af Hovedbestyrelsen. Distrikterne valter selv de ejendele/ejendomme, der er købt distriktets midler. 13. Distriktsgeneralsamlinger. Distrikternes generalsamling er højeste myndighed i distriktets anliggender, og dens beslutninger er således gældende alle distriktets medlemmer, dog med undtagelse af oprettelse, nedlæggelse eller ændringer af distrikterne. Adgang til distriktsgeneralsamling er betinget af betalt kontingent. Kun aktive medlemmer som ikke er i restance og som har mindst 9 mdr. medlemsanciennitet, er valgbare til distriktsbestyrelsen. Ved valg til mand, næstmand, kasserer og sekretær kræves der dog min. 12 mdr. anciennitet. Ordinær distriktsgeneralsamling afholdes hvert år i februar måned dog 4 uger før Hovedgeneralsamlingen og indkaldes skriftligt til hvert medlem eller igennem klubbladet, med mindst 4 ugers varsel. Mindst en af følgende Hovedbestyrelsesmedlemmer skal være med til Distriktsgeneral-samlingerne: Klubmand, Klubnæstmand, Klubsekretær, Klubkasserer, og udgifter bundet hermed dækkes af hovedkassen inkl. diæter efter gældende regler. Distriktsgeneralsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: A. Valg af dirigent B. Bestyrelsens beretning C. Distriktsregnskab D. Forslag der ønskes indbragt hovedgeneralsamlingen. E. Indkomne slag vedrørende distriktet. F. Valg af følgende repræsentanter: 1) Distriktsmand. 2) Distriktsnæstmand. 3) Distriktssekretær. 4) Distriktskasserer. 5) Bestyrelsesmedlemmer. 6) Suppleanter. Side 4 af 8

5 7) Distriktsrevisorer. G. Eventuelt. Forslag m.v. som distriktets medlemmer, ønsker behandlet på distriktsgeneralsamlingen, skal stiles til distriktsmanden senest 14 dage før distriktsgeneralsamlingen afholdes. Indkomne slag skal opslås på distriktets webside 10 dage før afholdelse af distriktsgeneralsamlingen. stk.7. Ekstraordinær distriktsgeneralsamling, der skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og med angiven dagsorden, kan afholdes efter distriktsbestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af distriktets medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom til distriktsmanden. Begæringen skal indeholde slag til dagsorden. Distrikts bestyrelsen skal i sådanne tilfælde indkalde til ekstraordinær distrikts generalsamling, så hurtigt som holdene tillader, og til senest 3 uger efter begæringens modtagelse. stk.8. Enhver lovligt indvarslet distriktsgeneralsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal findes sted når bestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det. stk.9. Referat af distriktsgeneralsamlingen sendes til Hovedbestyrelsens sekretær umiddelbart efter afholdelsen. stk.10. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes med fuldmagt til distriktsgeneralsamlingen. 14. Distriktsbestyrelser. Distrikterne ledes af en distriktsbestyrelse, der består af en Distriktsmand, Distriktsnæstmand, Distriktskasserer, Distriktssekretær og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Det enkelte bestyrelses medlem vælges på distriktsgeneralsamlingen en periode på 2 år ad gangen. Formand og Sekretær er på valg de ulige år. Næstmand og kasserer er på valg de lige år. I bindelse med bestyrelsesvalget vælger distrikts generalsamlingen suppleanter 1 år. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen tiden indtil først kommende distrikts generalsamling, i den orden stemmetallene angiver. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv, indtil nyt valg findes sted ved kommende distriktsgeneralsamling. Distriktsmanden og distriktsnæstmanden indtræder automatisk i Hovedbestyrelsen. stk. 5. Ved stemmelighed i bestyrelsen er distriktsmandens stemme afgørende. Det enkelte bestyrelsesmedlem underskriver en trolighedserklæring. 15. Distriktsbestyrelsens opgaver. Distriktsbestyrelsen repræsenterer distriktet og midler kontakten mellem medlemmerne i distriktet, de andre distrikter og Hovedbestyrelsen. Distriktsbestyrelsen har til opgave at gennemføre medlems aktiviteter til styrkelse af H-DCDK i distrikterne med H-DCDK s almindelige målsætning, ved bl.a. at ajourføre medlemmerne i distrikterne med: A. At afholde træf, både internationalt og nationalt. Dog kan distriktsbestyrelsen fastsætte en deadline tilmelding af medlemmer/medhjælper til deres egne træf. Såfremt der ikke er den nødne tilslutning af medhjælpere har distriktsbestyrelserne fuld bemyndigelse til at annullere distrikters træf/arrangementer, f.eks. 3 måneder før afvikling. B. At afholde fællesaktiviteter så som ture til træf og andre mer sammenhold. C. At ajourføre medlemmerne i distrikterne igennem møder eller igennem bladet. Distriktsbestyrelsen administrerer distriktet i overensstemmelse med H-DCDK's love og de af Hovedbestyrelsen angivne retningslinjer. Distriktsbestyrelsen valter distriktets midler og er ansvarlig over distriktsgeneral-samlingen og Hovedbestyrelsen. Side 5 af 8

6 Distriktsbestyrelsen kan ikke optage lån ej heller pantsætte distriktets ejendele/ejendom uden godkendelse af distriktsgeneralsamlingen og Hovedbestyrelsen. Fra distriktsbestyrelses møder fremlægges der et beslutningsreferat på distriktets hjemmeside. 16. Distriktsregnskaber. Distriktsregnskabet elægges til godkendelse på distriktsgeneralsamlingen. Forinden elæggelsen skal regnskabet være revideret af 2 revisorer som ikke er tilknyttet distriktsbestyrelsen. En kopi af godkendt regnskab sendes til Hovedbestyrelsen. Distriktsbestyrelsen er ansvarlig distriktets regnskab, der føres af distriktskassereren. 17. Hovedbestyrelsens opgaver. H-DCDK s øverste ledelse varetages af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen repræsenter H-DCDK udadtil, både internationalt og nationalt, og leder H-DCDK's anliggender i overensstemmelse med H-DCDK s love. Hovedbestyrelsen varetager valtning af H-DCDK's midler og fastlægger på et hovedbestyrelsesmøde før Hoved generalsamlingen budgetter det kommende regnskabsår. Hovedbestyrelsen kan udpege en ekstern revisor til rådgivning i bindelse med H-DCDK regnskaber før den årlige hovedgeneralsamling, herunder også de regnskaber som ligger i H-DCDK udvalg. Hovedgeneralsamlingen vælger hvert år to revisorer/bilagskontrollanter som medlemmernes repræsentanter. Der fremlægges budgetter fra Klubkassereren. Forinden skal Klubkassereren have budgetter fra Bladredaktionen og eventuelle udvalg. Dersom en distriktsbestyrelse ikke følger H-DCDK's love og nægter at efterkomme Hovedbestyrelsens anvisninger, eller på anden måde modarbejder H-DCDK's interesser, kan Hovedbestyrelsen vedtage at suspendere den pågældende distrikts bestyrelse og selv overtage administrationen, indtil valg af ny distrikts bestyrelse har fundet sted. I sådanne tilfælde overtager - Hovedbestyrelsen alle funktioner, som hører under vedrørende distriktsbestyrelse. Senest 3 uger efter Hovedbestyrelsen har overtaget administrationen af distriktet, skal der indkaldes til ekstraordinær distrikts generalsamling i distriktet, jvf. 13, stk.7. med følgende dagsorden: A. Redegørelse fra Hovedbestyrelsen. B. Valg af ny bestyrelse. C. Eventuelt. Hovedbestyrelsen fastsætter hvem der kan underskrive på H-DCDK's vegne. stk.7. Hovedbestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg og er i øvrigt pligtet til det, når det kommer som et krav fra Hovedgeneralsamlingen. Hovedbestyrelsen udpeger udvalgsansvarlig efter indstilling fra udvalget. Alle udvalg er underlagt Hovedbestyrelsen. stk.8. Hovedbestyrelsen kan efter indstilling udnævne, optage eller ekskludere æresmedlemmer. Ved æresmedlemmer stås personer som på særlig vis har fremmet klubbens navn eller interesser. Personer valgt til tillidshverv i H-DCDK kan ikke udnævnes til æresmedlemmer alene på grund af deres hverv. Æresmedlemskab kan ikke tildeles personer uden H-DCDK. 18. Hovedbestyrelsens sammensætning, møder m.v. Hovedbestyrelsen består af: A. Klubmand. B. Klubnæstmand. C. Klubsekretær D. Klubkasserer. E. Distriktsmænd fra hvert distrikt. F. Distriktsnæstmænd fra hvert distrikt. Side 6 af 8

7 Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen er Formandens stemme afgørende. Klubmand, klubnæstmand, klubsekretær og klubkasserer vælges på Hovedgeneral-samlingen. Klubmand, næstmand, sekretær og kasserer må ikke have poster uden H-DCDK, der strider mod eningens interesser. Klubmanden, klubnæstmanden, klubsekretæren og klubkassereren skal have været medlem af H-DCDK i minimum 2 år op til valget. Klubmanden er mand Hovedbestyrelsen (H-DCDK). I mandens fravær overtages hans funktioner af næstmanden, klubsekretæren, klubkassereren eller et retningsudvalg. Hovedbestyrelsen samles så ofte som manden finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange delt over året. Hovedbestyrelsen skal i øvrigt afholde møde, når mindst 5 hovedbestyrelses medlemmer kræver det og indsender motiveret anmodning til manden. stk.7. Der skal være Hovedbestyrelsesmøde i bindelse med Hovedgeneralsamlingen. stk.8. Fra hovedbestyrelses møder fremlægges der et beslutningsreferat på hjemmesiden. stk.9. Det enkelte folkevalgte hovedbestyrelsesmedlem underskriver en trolighedserklæring. 19. Hovedgeneralsamlingen. H-DCDK har Hovedgeneralsamling en gang om året, og den skal ligge inden udgangen af april. Adgang til hovedgeneralsamlingen er betinget af betalt kontingent. Dagsorden Hovedgeneralsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Udvalgsberetninger. D. Klubregnskaber. E. Indkomne slag. F. Valg af hovedbestyrelse. G. Valg af revisorer. H. Eventuelt. Forslag der ønskes under afstemning på Hoved generalsamlingen, skal indsendes til manden H-DCDK senest 4 uger inden afholdelse af Hovedgeneralsamlingen, så de kan fremlægges sammen med dagsorden i bindelse med Hoved generalsamlingen. Indkomne slag skal opslås på H-DCDK s webside senest 2 uger før afholdelse af Hoved-generalsamlingen. Indkaldelse til Hovedgeneralsamlingen skal ske senest otte uger før Hovedgeneralsamlingen, og igennem klubbladet HD- Journalen. Indkaldelsen udsendes i januar af sekretæren Hovedbestyrelsen. Ekstraordinær Hovedgeneralsamling som ekstraordinær distrikts generalsamling jvf. 13 stk.7. Formand og Sekretær er på valg de ulige år. Næstmand og kasserer er på valg de lige år. stk.7. Enhver lovligt indvarslet Hovedgeneralsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal dog undtaget lovændringer iht. 20 Skriftlig afstemning skal finde sted når Hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det. Side 7 af 8

8 stk. 8. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes med fuldmagt til hovedgeneralsamlingen. 20. Lovændringer. Nærværende love kan ændres af Hovedgeneralsamlingen. Lovændringer ved Hovedgeneralsamlingen er alene gyldige, når 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Ved urafstemning er ændringer gyldige, når der er mindst dobbelt så mange ja stemmer som nej stemmer. Bestemmelser i nærværende love kan ikke tilsidesættes ved eksisterende eller kommende regulativer. Nærværende love træder i kraft med det samme og afløser alle tidligere vedtagne love og ændringer. 21. H-DCDK`S opløsning. Bestemmelse om H-DCDK's opløsning kan kun træffes ved en ordinær - eller en ekstraordinær Hovedgeneralsamling, hvor alle har mulighed at være til stede. Af de tilstedeværende skal 3/4 stemme, hvis en opløsning skal kunne træde i kraft. Tilstede er også Hovedbestyrelsen. Ved stillingstagende til klubbens opløsning kan der ikke stemmes med fuldmagt. I tilfælde af H-DCDK's opløsning går klubbens midler til humanitære mål efter Hovedbestyrelsens udvælgelse. 22. Medlemsblad. Bladet skal udkomme til samtlige medlemmer af H-DCDK, eventuelle venskabsklubber og annoncører. Bladet skal udkomme mindst 4 gange om året, hvis ikke andet er aftalt med Hovedbestyrelsen. Redaktøren er den ansvarlige bladets indhold efter retningslinjer sat af Hovedbestyrelsen. Redaktøren skal være godkendt af Hovedbestyrelsen. Regnskab i bindelse med udgivelsen af klubblad føres af klubkassereren. Redaktionen skal fremlægge et årsbudget til klubkassereren 23. Udvalg. Hovedbestyrelsens næstmand er øverst ansvarlig udvalgene under Hovedbestyrelsen. Udvalg bestyres af en udvalgsbestyrer som er godkendt af Hovedbestyrelsen. Udvalgsbestyreren er ansvarlig udvalgets arbejde og er underlagt Hovedbestyrelsen Eventuelle udvalgsrepræsentanter i distrikterne er underlagt udvalgsbestyreren og er godkendt af distriktsbestyrelsen. Udvalgsmanden er pligtiget til at aflevere et regnskab det afsluttende regnskabsår primo januar mdr. til hovedkassereren, således at denne kan reviderer dette inden først komne HB-møde i et nyt kalenderår. Det enkelte udvalgsmedlem underskriver en trolighedserklæring. HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK 2015 Side 8 af 8

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark For Harley-Davidson Club of Denmark 2017 1. Formål. Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den 23-09-1976, med det mål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Ændringsforslag til HDCDK vedtægter ved Hovedgeneralforsamlingen 2017

Ændringsforslag til HDCDK vedtægter ved Hovedgeneralforsamlingen 2017 Ændringsforslag til HDCDK vedtægter ved Hovedgeneralforsamlingen 2017 Forslag nr.1. 2. Optagelse. stk.1. H-DCDK kan optage alle, der er fyldt 18 år og er ejer af en Harley- Davidson motorcykel med V-motor,

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet 2012 Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet VEDTÆGT Den gældende vedtægt er vedtaget på 2 efterfølgende generalforsamlinger og senest 10. april 2012. 1 1. Foreningens navn og formål Hornslet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere