Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark"

Transkript

1 For Harley-Davidson Club of Denmark 2015

2 1. Formål. Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den , med det mål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt og internationalt. Endvidere er målet med H-DCDK at skabe interesse omkring Harley-Davidson hos andre Harley-Davidson kørere og andre mennesker, samt at varetage medlemmers interesse som trafikanter og brugere. Foreningens navn er HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK. 2. Optagelse. H-DCDK kan optage alle, der er fyldt 18 år og er ejer af en Harley-Davidson motorcykel med V-motor, eller H-D bygget før Der fremsendes stel- og motornummer ved indmeldelsen. Denne dokumentation kan være kopi af registreringsattest, slutseddel, sikringsbegæring, eller lign. stk. 2. H-DCDK kan optage personer der er registreret som brugere af en leaset Harley-Davidson motorcykler. Der kan kun optages et medlem pr. leaset Harley-Davidson motorcykel. Dokumentation her skal være en registreringsattest. Ved indmeldelse og genindmeldelse skal der betales et indmeldings gebyr. Ved indmeldelse efter 01/10 gælder indbetalingen det næste kommende år. Ved indmeldelse får man vedtægter og blad tilsendt. Ved indbetaling af kontingent får man tilsendt medlemskort og skuldermærke. Bor et par på samme adresse og begge opfylder optagelsesbetingelserne, kan den ene blive medlem med nedsat kontingent (Par medlemskab). Der vil kun blive sendt 1 blad til adressen. Man har hvert sit medlemsnummer. Ved salg af sin Harley-Davidson er man medlem året ud. Man kan overgå til passivt medlemskab et aftalt tidsrum, hvis salg af H-D skyldes økonomiske eller personlige årsager. Medlemmet skal ansøge og begrunde sit ønske om passivt medlemskab til bestyrelsen det distrikt som medlemmet hører under, som herefter indstiller ansøgning til Hovedbestyrelsen H-DCDK. Dispensationen sker efter aftale i Hovedbestyrelsen og meddeles via Medlemsservice. 3. Udmeldelse, slettelse og eksklusion. Medlemmer der er i restance 2 måneder efter sidste rettidig indbetaling vil blive slettet, hvis ikke der er indgået en aftale med Klubkassereren, Distrikts manden eller Klubmanden. Udmeldelse sker igennem Medlemsservice. Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra distriktet ekskludere et medlem, der modarbejder H-DCDK og krænker dens omdømme eller groft overtræder dets love. Forinden at Hovedbestyrelsen får indstillingen fra distriktet om eksklusion, skal vedkommende have haft muligheden at udtale sig til distriktsbestyrelsen. Formanden H-DCDK retter skriftlig henvendelse til medlemmet om hvilken beslutning der er truffet I Hovedbestyrelsen. Hvis medlemmet bliver ekskluderet skal der gives besked herom til sikringsordningen. Ekskluderede medlemmer kan ikke deltage i klubbens arrangementer. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på H-DCDK. Slettede eller ekskluderede medlemmer skal ved gen-indmeldelse vurderes af Hovedbestyrelsen og derigennem godkendes som nyt medlem. Udmeldte får ved genindmeldelse sit gamle medlemsnummer igen. Vedkommende skal dog betale indmeldingsgebyr igen. Side 2 af 8

3 4. Medlemspligter. Medlemmer er pligtet til at overholde de H-DCDK's vedtagne love. 5. Medlemsrettigheder. Medlemmer (Ikke par medlemmer) har ret til at modtage klubblad minimum 4 gange om året med oplysninger om HD-verdenen både i Danmark og i udlandet. 6. Passive medlemmer. Man bliver medlem af H-DCDK året ud når man sælger sin HD. Se: 2 stk. 5. Stk.2. I særlige tilfælde kan et medlem overgå til livsvarigt medlemskab efter aftale mellem distriktet og hovedbestyrelsen. Der betales stadig medlemsgebyr fastsat af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen inmerer medlemsservice om medlemmets status. 7. Kontingent og gebyr. Medlemskontingentet fastsættes af Hovedbestyrelsen. Indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes af Hovedbestyrelsen Der er et af hovedbestyrelsen fastsat rykkergebyr, som opkræves ved sent indbetaling. Eventuel ekstra fastsættelse af kontingenter i distrikterne til f.eks. husleje og andet afgøres i distrikterne, dog med Hovedbestyrelsens godkendelse. 8. Kontingent frihed. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. 9. H-DCDK's indre organisation. Medlemmerne hører under distrikter med egen bestyrelse, som er underlagt Hovedbestyrelsen. Distrikterne arbejder selvstændigt inden rammerne af H-DCDK's love og i øvrigt efter de anvisninger og beslutninger, der er vedtaget af Hovedbestyrelsen og generalsamlingen Evt. aftaler, der udelukkende vedrører det enkelte distrikt skal afgøres af den enkelte distriktsbestyrelse. 10. Træf. Ved det nationale træf må medlemmerne godt komme på andet end Harley-Davidson. Dog bør "det andet" stilles uden træfpladsen. Dette træf er KUN medlemmer af H-DCDK eller/og pårørende. Pårørende er mand, kone eller børn. Ved et internationalt træf kan man kun komme ind på Harley-Davidson, Indian eller Buell motorcykel. Træffet kan have højede priser ikke -medlemmer af FHDCE. H-DCDK s æresmedlemmer skal ikke betale entre til træf nævnt under stk. 1 og stk. 2. Æresmedlemmer får et særligt medlemskort der tydeliggør æresmedlemskabet. Distriktsjournalister har fri entre til træf og arrangementer. Side 3 af 8

4 11. Overskud/underskud af arrangementer. Overskud fra arrangementer tilfalder distriktet. Budgettet alle træf elægges hovedkassen senest 3 måneder før træffet afholdes godkendelse. Ingen medlemmer hæfter personligt eningens gæld og ingen medlemmer kan personligt tage del i overskud. Hovedkassen dækker ikke evt. underskud ved træf. Der kan dog aftales et lån til distrikterne fra Hovedkassen. 12. Distrikter. Oprettelse eller nedlæggelse af distrikter samt ændringer i disse distrikter kan kun ske efter Hovedgeneralsamlingens beslutning. Et distrikt skal omfatte et geografisk afgrænset område. Man er dog fleksibel i "grænseområdet, og inden grænseområdet" kan medlemmet selv vælge hvilket distrikt vedkommende vil tilknyttes. Distriktet omfatter alle medlemmer som er bosiddende inden distriktets område, eller medlemmer som har en speciel tilknytning til distriktet. Distrikterne har rådighed over det tilkommende distrikts bidrag som deles således: A. Tilskud til afholdelse af distriktsbestyrelsesarbejde i distriktet. B. Tilskud pr. medlem til medlemsaktiviteter. Begge beløb fastsættes af Hovedbestyrelsen. Distrikterne valter selv de ejendele/ejendomme, der er købt distriktets midler. 13. Distriktsgeneralsamlinger. Distrikternes generalsamling er højeste myndighed i distriktets anliggender, og dens beslutninger er således gældende alle distriktets medlemmer, dog med undtagelse af oprettelse, nedlæggelse eller ændringer af distrikterne. Adgang til distriktsgeneralsamling er betinget af betalt kontingent. Kun aktive medlemmer som ikke er i restance og som har mindst 9 mdr. medlemsanciennitet, er valgbare til distriktsbestyrelsen. Ved valg til mand, næstmand, kasserer og sekretær kræves der dog min. 12 mdr. anciennitet. Ordinær distriktsgeneralsamling afholdes hvert år i februar måned dog 4 uger før Hovedgeneralsamlingen og indkaldes skriftligt til hvert medlem eller igennem klubbladet, med mindst 4 ugers varsel. Mindst en af følgende Hovedbestyrelsesmedlemmer skal være med til Distriktsgeneral-samlingerne: Klubmand, Klubnæstmand, Klubsekretær, Klubkasserer, og udgifter bundet hermed dækkes af hovedkassen inkl. diæter efter gældende regler. Distriktsgeneralsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: A. Valg af dirigent B. Bestyrelsens beretning C. Distriktsregnskab D. Forslag der ønskes indbragt hovedgeneralsamlingen. E. Indkomne slag vedrørende distriktet. F. Valg af følgende repræsentanter: 1) Distriktsmand. 2) Distriktsnæstmand. 3) Distriktssekretær. 4) Distriktskasserer. 5) Bestyrelsesmedlemmer. 6) Suppleanter. Side 4 af 8

5 7) Distriktsrevisorer. G. Eventuelt. Forslag m.v. som distriktets medlemmer, ønsker behandlet på distriktsgeneralsamlingen, skal stiles til distriktsmanden senest 14 dage før distriktsgeneralsamlingen afholdes. Indkomne slag skal opslås på distriktets webside 10 dage før afholdelse af distriktsgeneralsamlingen. stk.7. Ekstraordinær distriktsgeneralsamling, der skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og med angiven dagsorden, kan afholdes efter distriktsbestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af distriktets medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom til distriktsmanden. Begæringen skal indeholde slag til dagsorden. Distrikts bestyrelsen skal i sådanne tilfælde indkalde til ekstraordinær distrikts generalsamling, så hurtigt som holdene tillader, og til senest 3 uger efter begæringens modtagelse. stk.8. Enhver lovligt indvarslet distriktsgeneralsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal findes sted når bestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det. stk.9. Referat af distriktsgeneralsamlingen sendes til Hovedbestyrelsens sekretær umiddelbart efter afholdelsen. stk.10. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes med fuldmagt til distriktsgeneralsamlingen. 14. Distriktsbestyrelser. Distrikterne ledes af en distriktsbestyrelse, der består af en Distriktsmand, Distriktsnæstmand, Distriktskasserer, Distriktssekretær og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Det enkelte bestyrelses medlem vælges på distriktsgeneralsamlingen en periode på 2 år ad gangen. Formand og Sekretær er på valg de ulige år. Næstmand og kasserer er på valg de lige år. I bindelse med bestyrelsesvalget vælger distrikts generalsamlingen suppleanter 1 år. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen tiden indtil først kommende distrikts generalsamling, i den orden stemmetallene angiver. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv, indtil nyt valg findes sted ved kommende distriktsgeneralsamling. Distriktsmanden og distriktsnæstmanden indtræder automatisk i Hovedbestyrelsen. stk. 5. Ved stemmelighed i bestyrelsen er distriktsmandens stemme afgørende. Det enkelte bestyrelsesmedlem underskriver en trolighedserklæring. 15. Distriktsbestyrelsens opgaver. Distriktsbestyrelsen repræsenterer distriktet og midler kontakten mellem medlemmerne i distriktet, de andre distrikter og Hovedbestyrelsen. Distriktsbestyrelsen har til opgave at gennemføre medlems aktiviteter til styrkelse af H-DCDK i distrikterne med H-DCDK s almindelige målsætning, ved bl.a. at ajourføre medlemmerne i distrikterne med: A. At afholde træf, både internationalt og nationalt. Dog kan distriktsbestyrelsen fastsætte en deadline tilmelding af medlemmer/medhjælper til deres egne træf. Såfremt der ikke er den nødne tilslutning af medhjælpere har distriktsbestyrelserne fuld bemyndigelse til at annullere distrikters træf/arrangementer, f.eks. 3 måneder før afvikling. B. At afholde fællesaktiviteter så som ture til træf og andre mer sammenhold. C. At ajourføre medlemmerne i distrikterne igennem møder eller igennem bladet. Distriktsbestyrelsen administrerer distriktet i overensstemmelse med H-DCDK's love og de af Hovedbestyrelsen angivne retningslinjer. Distriktsbestyrelsen valter distriktets midler og er ansvarlig over distriktsgeneral-samlingen og Hovedbestyrelsen. Side 5 af 8

6 Distriktsbestyrelsen kan ikke optage lån ej heller pantsætte distriktets ejendele/ejendom uden godkendelse af distriktsgeneralsamlingen og Hovedbestyrelsen. Fra distriktsbestyrelses møder fremlægges der et beslutningsreferat på distriktets hjemmeside. 16. Distriktsregnskaber. Distriktsregnskabet elægges til godkendelse på distriktsgeneralsamlingen. Forinden elæggelsen skal regnskabet være revideret af 2 revisorer som ikke er tilknyttet distriktsbestyrelsen. En kopi af godkendt regnskab sendes til Hovedbestyrelsen. Distriktsbestyrelsen er ansvarlig distriktets regnskab, der føres af distriktskassereren. 17. Hovedbestyrelsens opgaver. H-DCDK s øverste ledelse varetages af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen repræsenter H-DCDK udadtil, både internationalt og nationalt, og leder H-DCDK's anliggender i overensstemmelse med H-DCDK s love. Hovedbestyrelsen varetager valtning af H-DCDK's midler og fastlægger på et hovedbestyrelsesmøde før Hoved generalsamlingen budgetter det kommende regnskabsår. Hovedbestyrelsen kan udpege en ekstern revisor til rådgivning i bindelse med H-DCDK regnskaber før den årlige hovedgeneralsamling, herunder også de regnskaber som ligger i H-DCDK udvalg. Hovedgeneralsamlingen vælger hvert år to revisorer/bilagskontrollanter som medlemmernes repræsentanter. Der fremlægges budgetter fra Klubkassereren. Forinden skal Klubkassereren have budgetter fra Bladredaktionen og eventuelle udvalg. Dersom en distriktsbestyrelse ikke følger H-DCDK's love og nægter at efterkomme Hovedbestyrelsens anvisninger, eller på anden måde modarbejder H-DCDK's interesser, kan Hovedbestyrelsen vedtage at suspendere den pågældende distrikts bestyrelse og selv overtage administrationen, indtil valg af ny distrikts bestyrelse har fundet sted. I sådanne tilfælde overtager - Hovedbestyrelsen alle funktioner, som hører under vedrørende distriktsbestyrelse. Senest 3 uger efter Hovedbestyrelsen har overtaget administrationen af distriktet, skal der indkaldes til ekstraordinær distrikts generalsamling i distriktet, jvf. 13, stk.7. med følgende dagsorden: A. Redegørelse fra Hovedbestyrelsen. B. Valg af ny bestyrelse. C. Eventuelt. Hovedbestyrelsen fastsætter hvem der kan underskrive på H-DCDK's vegne. stk.7. Hovedbestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg og er i øvrigt pligtet til det, når det kommer som et krav fra Hovedgeneralsamlingen. Hovedbestyrelsen udpeger udvalgsansvarlig efter indstilling fra udvalget. Alle udvalg er underlagt Hovedbestyrelsen. stk.8. Hovedbestyrelsen kan efter indstilling udnævne, optage eller ekskludere æresmedlemmer. Ved æresmedlemmer stås personer som på særlig vis har fremmet klubbens navn eller interesser. Personer valgt til tillidshverv i H-DCDK kan ikke udnævnes til æresmedlemmer alene på grund af deres hverv. Æresmedlemskab kan ikke tildeles personer uden H-DCDK. 18. Hovedbestyrelsens sammensætning, møder m.v. Hovedbestyrelsen består af: A. Klubmand. B. Klubnæstmand. C. Klubsekretær D. Klubkasserer. E. Distriktsmænd fra hvert distrikt. F. Distriktsnæstmænd fra hvert distrikt. Side 6 af 8

7 Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen er Formandens stemme afgørende. Klubmand, klubnæstmand, klubsekretær og klubkasserer vælges på Hovedgeneral-samlingen. Klubmand, næstmand, sekretær og kasserer må ikke have poster uden H-DCDK, der strider mod eningens interesser. Klubmanden, klubnæstmanden, klubsekretæren og klubkassereren skal have været medlem af H-DCDK i minimum 2 år op til valget. Klubmanden er mand Hovedbestyrelsen (H-DCDK). I mandens fravær overtages hans funktioner af næstmanden, klubsekretæren, klubkassereren eller et retningsudvalg. Hovedbestyrelsen samles så ofte som manden finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange delt over året. Hovedbestyrelsen skal i øvrigt afholde møde, når mindst 5 hovedbestyrelses medlemmer kræver det og indsender motiveret anmodning til manden. stk.7. Der skal være Hovedbestyrelsesmøde i bindelse med Hovedgeneralsamlingen. stk.8. Fra hovedbestyrelses møder fremlægges der et beslutningsreferat på hjemmesiden. stk.9. Det enkelte folkevalgte hovedbestyrelsesmedlem underskriver en trolighedserklæring. 19. Hovedgeneralsamlingen. H-DCDK har Hovedgeneralsamling en gang om året, og den skal ligge inden udgangen af april. Adgang til hovedgeneralsamlingen er betinget af betalt kontingent. Dagsorden Hovedgeneralsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Udvalgsberetninger. D. Klubregnskaber. E. Indkomne slag. F. Valg af hovedbestyrelse. G. Valg af revisorer. H. Eventuelt. Forslag der ønskes under afstemning på Hoved generalsamlingen, skal indsendes til manden H-DCDK senest 4 uger inden afholdelse af Hovedgeneralsamlingen, så de kan fremlægges sammen med dagsorden i bindelse med Hoved generalsamlingen. Indkomne slag skal opslås på H-DCDK s webside senest 2 uger før afholdelse af Hoved-generalsamlingen. Indkaldelse til Hovedgeneralsamlingen skal ske senest otte uger før Hovedgeneralsamlingen, og igennem klubbladet HD- Journalen. Indkaldelsen udsendes i januar af sekretæren Hovedbestyrelsen. Ekstraordinær Hovedgeneralsamling som ekstraordinær distrikts generalsamling jvf. 13 stk.7. Formand og Sekretær er på valg de ulige år. Næstmand og kasserer er på valg de lige år. stk.7. Enhver lovligt indvarslet Hovedgeneralsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal dog undtaget lovændringer iht. 20 Skriftlig afstemning skal finde sted når Hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det. Side 7 af 8

8 stk. 8. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes med fuldmagt til hovedgeneralsamlingen. 20. Lovændringer. Nærværende love kan ændres af Hovedgeneralsamlingen. Lovændringer ved Hovedgeneralsamlingen er alene gyldige, når 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Ved urafstemning er ændringer gyldige, når der er mindst dobbelt så mange ja stemmer som nej stemmer. Bestemmelser i nærværende love kan ikke tilsidesættes ved eksisterende eller kommende regulativer. Nærværende love træder i kraft med det samme og afløser alle tidligere vedtagne love og ændringer. 21. H-DCDK`S opløsning. Bestemmelse om H-DCDK's opløsning kan kun træffes ved en ordinær - eller en ekstraordinær Hovedgeneralsamling, hvor alle har mulighed at være til stede. Af de tilstedeværende skal 3/4 stemme, hvis en opløsning skal kunne træde i kraft. Tilstede er også Hovedbestyrelsen. Ved stillingstagende til klubbens opløsning kan der ikke stemmes med fuldmagt. I tilfælde af H-DCDK's opløsning går klubbens midler til humanitære mål efter Hovedbestyrelsens udvælgelse. 22. Medlemsblad. Bladet skal udkomme til samtlige medlemmer af H-DCDK, eventuelle venskabsklubber og annoncører. Bladet skal udkomme mindst 4 gange om året, hvis ikke andet er aftalt med Hovedbestyrelsen. Redaktøren er den ansvarlige bladets indhold efter retningslinjer sat af Hovedbestyrelsen. Redaktøren skal være godkendt af Hovedbestyrelsen. Regnskab i bindelse med udgivelsen af klubblad føres af klubkassereren. Redaktionen skal fremlægge et årsbudget til klubkassereren 23. Udvalg. Hovedbestyrelsens næstmand er øverst ansvarlig udvalgene under Hovedbestyrelsen. Udvalg bestyres af en udvalgsbestyrer som er godkendt af Hovedbestyrelsen. Udvalgsbestyreren er ansvarlig udvalgets arbejde og er underlagt Hovedbestyrelsen Eventuelle udvalgsrepræsentanter i distrikterne er underlagt udvalgsbestyreren og er godkendt af distriktsbestyrelsen. Udvalgsmanden er pligtiget til at aflevere et regnskab det afsluttende regnskabsår primo januar mdr. til hovedkassereren, således at denne kan reviderer dette inden først komne HB-møde i et nyt kalenderår. Det enkelte udvalgsmedlem underskriver en trolighedserklæring. HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK 2015 Side 8 af 8

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere