Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark"

Transkript

1 For Harley-Davidson Club of Denmark 2015

2 1. Formål. Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den , med det mål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt og internationalt. Endvidere er målet med H-DCDK at skabe interesse omkring Harley-Davidson hos andre Harley-Davidson kørere og andre mennesker, samt at varetage medlemmers interesse som trafikanter og brugere. Foreningens navn er HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK. 2. Optagelse. H-DCDK kan optage alle, der er fyldt 18 år og er ejer af en Harley-Davidson motorcykel med V-motor, eller H-D bygget før Der fremsendes stel- og motornummer ved indmeldelsen. Denne dokumentation kan være kopi af registreringsattest, slutseddel, sikringsbegæring, eller lign. stk. 2. H-DCDK kan optage personer der er registreret som brugere af en leaset Harley-Davidson motorcykler. Der kan kun optages et medlem pr. leaset Harley-Davidson motorcykel. Dokumentation her skal være en registreringsattest. Ved indmeldelse og genindmeldelse skal der betales et indmeldings gebyr. Ved indmeldelse efter 01/10 gælder indbetalingen det næste kommende år. Ved indmeldelse får man vedtægter og blad tilsendt. Ved indbetaling af kontingent får man tilsendt medlemskort og skuldermærke. Bor et par på samme adresse og begge opfylder optagelsesbetingelserne, kan den ene blive medlem med nedsat kontingent (Par medlemskab). Der vil kun blive sendt 1 blad til adressen. Man har hvert sit medlemsnummer. Ved salg af sin Harley-Davidson er man medlem året ud. Man kan overgå til passivt medlemskab et aftalt tidsrum, hvis salg af H-D skyldes økonomiske eller personlige årsager. Medlemmet skal ansøge og begrunde sit ønske om passivt medlemskab til bestyrelsen det distrikt som medlemmet hører under, som herefter indstiller ansøgning til Hovedbestyrelsen H-DCDK. Dispensationen sker efter aftale i Hovedbestyrelsen og meddeles via Medlemsservice. 3. Udmeldelse, slettelse og eksklusion. Medlemmer der er i restance 2 måneder efter sidste rettidig indbetaling vil blive slettet, hvis ikke der er indgået en aftale med Klubkassereren, Distrikts manden eller Klubmanden. Udmeldelse sker igennem Medlemsservice. Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra distriktet ekskludere et medlem, der modarbejder H-DCDK og krænker dens omdømme eller groft overtræder dets love. Forinden at Hovedbestyrelsen får indstillingen fra distriktet om eksklusion, skal vedkommende have haft muligheden at udtale sig til distriktsbestyrelsen. Formanden H-DCDK retter skriftlig henvendelse til medlemmet om hvilken beslutning der er truffet I Hovedbestyrelsen. Hvis medlemmet bliver ekskluderet skal der gives besked herom til sikringsordningen. Ekskluderede medlemmer kan ikke deltage i klubbens arrangementer. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på H-DCDK. Slettede eller ekskluderede medlemmer skal ved gen-indmeldelse vurderes af Hovedbestyrelsen og derigennem godkendes som nyt medlem. Udmeldte får ved genindmeldelse sit gamle medlemsnummer igen. Vedkommende skal dog betale indmeldingsgebyr igen. Side 2 af 8

3 4. Medlemspligter. Medlemmer er pligtet til at overholde de H-DCDK's vedtagne love. 5. Medlemsrettigheder. Medlemmer (Ikke par medlemmer) har ret til at modtage klubblad minimum 4 gange om året med oplysninger om HD-verdenen både i Danmark og i udlandet. 6. Passive medlemmer. Man bliver medlem af H-DCDK året ud når man sælger sin HD. Se: 2 stk. 5. Stk.2. I særlige tilfælde kan et medlem overgå til livsvarigt medlemskab efter aftale mellem distriktet og hovedbestyrelsen. Der betales stadig medlemsgebyr fastsat af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen inmerer medlemsservice om medlemmets status. 7. Kontingent og gebyr. Medlemskontingentet fastsættes af Hovedbestyrelsen. Indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes af Hovedbestyrelsen Der er et af hovedbestyrelsen fastsat rykkergebyr, som opkræves ved sent indbetaling. Eventuel ekstra fastsættelse af kontingenter i distrikterne til f.eks. husleje og andet afgøres i distrikterne, dog med Hovedbestyrelsens godkendelse. 8. Kontingent frihed. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. 9. H-DCDK's indre organisation. Medlemmerne hører under distrikter med egen bestyrelse, som er underlagt Hovedbestyrelsen. Distrikterne arbejder selvstændigt inden rammerne af H-DCDK's love og i øvrigt efter de anvisninger og beslutninger, der er vedtaget af Hovedbestyrelsen og generalsamlingen Evt. aftaler, der udelukkende vedrører det enkelte distrikt skal afgøres af den enkelte distriktsbestyrelse. 10. Træf. Ved det nationale træf må medlemmerne godt komme på andet end Harley-Davidson. Dog bør "det andet" stilles uden træfpladsen. Dette træf er KUN medlemmer af H-DCDK eller/og pårørende. Pårørende er mand, kone eller børn. Ved et internationalt træf kan man kun komme ind på Harley-Davidson, Indian eller Buell motorcykel. Træffet kan have højede priser ikke -medlemmer af FHDCE. H-DCDK s æresmedlemmer skal ikke betale entre til træf nævnt under stk. 1 og stk. 2. Æresmedlemmer får et særligt medlemskort der tydeliggør æresmedlemskabet. Distriktsjournalister har fri entre til træf og arrangementer. Side 3 af 8

4 11. Overskud/underskud af arrangementer. Overskud fra arrangementer tilfalder distriktet. Budgettet alle træf elægges hovedkassen senest 3 måneder før træffet afholdes godkendelse. Ingen medlemmer hæfter personligt eningens gæld og ingen medlemmer kan personligt tage del i overskud. Hovedkassen dækker ikke evt. underskud ved træf. Der kan dog aftales et lån til distrikterne fra Hovedkassen. 12. Distrikter. Oprettelse eller nedlæggelse af distrikter samt ændringer i disse distrikter kan kun ske efter Hovedgeneralsamlingens beslutning. Et distrikt skal omfatte et geografisk afgrænset område. Man er dog fleksibel i "grænseområdet, og inden grænseområdet" kan medlemmet selv vælge hvilket distrikt vedkommende vil tilknyttes. Distriktet omfatter alle medlemmer som er bosiddende inden distriktets område, eller medlemmer som har en speciel tilknytning til distriktet. Distrikterne har rådighed over det tilkommende distrikts bidrag som deles således: A. Tilskud til afholdelse af distriktsbestyrelsesarbejde i distriktet. B. Tilskud pr. medlem til medlemsaktiviteter. Begge beløb fastsættes af Hovedbestyrelsen. Distrikterne valter selv de ejendele/ejendomme, der er købt distriktets midler. 13. Distriktsgeneralsamlinger. Distrikternes generalsamling er højeste myndighed i distriktets anliggender, og dens beslutninger er således gældende alle distriktets medlemmer, dog med undtagelse af oprettelse, nedlæggelse eller ændringer af distrikterne. Adgang til distriktsgeneralsamling er betinget af betalt kontingent. Kun aktive medlemmer som ikke er i restance og som har mindst 9 mdr. medlemsanciennitet, er valgbare til distriktsbestyrelsen. Ved valg til mand, næstmand, kasserer og sekretær kræves der dog min. 12 mdr. anciennitet. Ordinær distriktsgeneralsamling afholdes hvert år i februar måned dog 4 uger før Hovedgeneralsamlingen og indkaldes skriftligt til hvert medlem eller igennem klubbladet, med mindst 4 ugers varsel. Mindst en af følgende Hovedbestyrelsesmedlemmer skal være med til Distriktsgeneral-samlingerne: Klubmand, Klubnæstmand, Klubsekretær, Klubkasserer, og udgifter bundet hermed dækkes af hovedkassen inkl. diæter efter gældende regler. Distriktsgeneralsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: A. Valg af dirigent B. Bestyrelsens beretning C. Distriktsregnskab D. Forslag der ønskes indbragt hovedgeneralsamlingen. E. Indkomne slag vedrørende distriktet. F. Valg af følgende repræsentanter: 1) Distriktsmand. 2) Distriktsnæstmand. 3) Distriktssekretær. 4) Distriktskasserer. 5) Bestyrelsesmedlemmer. 6) Suppleanter. Side 4 af 8

5 7) Distriktsrevisorer. G. Eventuelt. Forslag m.v. som distriktets medlemmer, ønsker behandlet på distriktsgeneralsamlingen, skal stiles til distriktsmanden senest 14 dage før distriktsgeneralsamlingen afholdes. Indkomne slag skal opslås på distriktets webside 10 dage før afholdelse af distriktsgeneralsamlingen. stk.7. Ekstraordinær distriktsgeneralsamling, der skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og med angiven dagsorden, kan afholdes efter distriktsbestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af distriktets medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom til distriktsmanden. Begæringen skal indeholde slag til dagsorden. Distrikts bestyrelsen skal i sådanne tilfælde indkalde til ekstraordinær distrikts generalsamling, så hurtigt som holdene tillader, og til senest 3 uger efter begæringens modtagelse. stk.8. Enhver lovligt indvarslet distriktsgeneralsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal findes sted når bestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det. stk.9. Referat af distriktsgeneralsamlingen sendes til Hovedbestyrelsens sekretær umiddelbart efter afholdelsen. stk.10. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes med fuldmagt til distriktsgeneralsamlingen. 14. Distriktsbestyrelser. Distrikterne ledes af en distriktsbestyrelse, der består af en Distriktsmand, Distriktsnæstmand, Distriktskasserer, Distriktssekretær og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Det enkelte bestyrelses medlem vælges på distriktsgeneralsamlingen en periode på 2 år ad gangen. Formand og Sekretær er på valg de ulige år. Næstmand og kasserer er på valg de lige år. I bindelse med bestyrelsesvalget vælger distrikts generalsamlingen suppleanter 1 år. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen tiden indtil først kommende distrikts generalsamling, i den orden stemmetallene angiver. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv, indtil nyt valg findes sted ved kommende distriktsgeneralsamling. Distriktsmanden og distriktsnæstmanden indtræder automatisk i Hovedbestyrelsen. stk. 5. Ved stemmelighed i bestyrelsen er distriktsmandens stemme afgørende. Det enkelte bestyrelsesmedlem underskriver en trolighedserklæring. 15. Distriktsbestyrelsens opgaver. Distriktsbestyrelsen repræsenterer distriktet og midler kontakten mellem medlemmerne i distriktet, de andre distrikter og Hovedbestyrelsen. Distriktsbestyrelsen har til opgave at gennemføre medlems aktiviteter til styrkelse af H-DCDK i distrikterne med H-DCDK s almindelige målsætning, ved bl.a. at ajourføre medlemmerne i distrikterne med: A. At afholde træf, både internationalt og nationalt. Dog kan distriktsbestyrelsen fastsætte en deadline tilmelding af medlemmer/medhjælper til deres egne træf. Såfremt der ikke er den nødne tilslutning af medhjælpere har distriktsbestyrelserne fuld bemyndigelse til at annullere distrikters træf/arrangementer, f.eks. 3 måneder før afvikling. B. At afholde fællesaktiviteter så som ture til træf og andre mer sammenhold. C. At ajourføre medlemmerne i distrikterne igennem møder eller igennem bladet. Distriktsbestyrelsen administrerer distriktet i overensstemmelse med H-DCDK's love og de af Hovedbestyrelsen angivne retningslinjer. Distriktsbestyrelsen valter distriktets midler og er ansvarlig over distriktsgeneral-samlingen og Hovedbestyrelsen. Side 5 af 8

6 Distriktsbestyrelsen kan ikke optage lån ej heller pantsætte distriktets ejendele/ejendom uden godkendelse af distriktsgeneralsamlingen og Hovedbestyrelsen. Fra distriktsbestyrelses møder fremlægges der et beslutningsreferat på distriktets hjemmeside. 16. Distriktsregnskaber. Distriktsregnskabet elægges til godkendelse på distriktsgeneralsamlingen. Forinden elæggelsen skal regnskabet være revideret af 2 revisorer som ikke er tilknyttet distriktsbestyrelsen. En kopi af godkendt regnskab sendes til Hovedbestyrelsen. Distriktsbestyrelsen er ansvarlig distriktets regnskab, der føres af distriktskassereren. 17. Hovedbestyrelsens opgaver. H-DCDK s øverste ledelse varetages af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen repræsenter H-DCDK udadtil, både internationalt og nationalt, og leder H-DCDK's anliggender i overensstemmelse med H-DCDK s love. Hovedbestyrelsen varetager valtning af H-DCDK's midler og fastlægger på et hovedbestyrelsesmøde før Hoved generalsamlingen budgetter det kommende regnskabsår. Hovedbestyrelsen kan udpege en ekstern revisor til rådgivning i bindelse med H-DCDK regnskaber før den årlige hovedgeneralsamling, herunder også de regnskaber som ligger i H-DCDK udvalg. Hovedgeneralsamlingen vælger hvert år to revisorer/bilagskontrollanter som medlemmernes repræsentanter. Der fremlægges budgetter fra Klubkassereren. Forinden skal Klubkassereren have budgetter fra Bladredaktionen og eventuelle udvalg. Dersom en distriktsbestyrelse ikke følger H-DCDK's love og nægter at efterkomme Hovedbestyrelsens anvisninger, eller på anden måde modarbejder H-DCDK's interesser, kan Hovedbestyrelsen vedtage at suspendere den pågældende distrikts bestyrelse og selv overtage administrationen, indtil valg af ny distrikts bestyrelse har fundet sted. I sådanne tilfælde overtager - Hovedbestyrelsen alle funktioner, som hører under vedrørende distriktsbestyrelse. Senest 3 uger efter Hovedbestyrelsen har overtaget administrationen af distriktet, skal der indkaldes til ekstraordinær distrikts generalsamling i distriktet, jvf. 13, stk.7. med følgende dagsorden: A. Redegørelse fra Hovedbestyrelsen. B. Valg af ny bestyrelse. C. Eventuelt. Hovedbestyrelsen fastsætter hvem der kan underskrive på H-DCDK's vegne. stk.7. Hovedbestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg og er i øvrigt pligtet til det, når det kommer som et krav fra Hovedgeneralsamlingen. Hovedbestyrelsen udpeger udvalgsansvarlig efter indstilling fra udvalget. Alle udvalg er underlagt Hovedbestyrelsen. stk.8. Hovedbestyrelsen kan efter indstilling udnævne, optage eller ekskludere æresmedlemmer. Ved æresmedlemmer stås personer som på særlig vis har fremmet klubbens navn eller interesser. Personer valgt til tillidshverv i H-DCDK kan ikke udnævnes til æresmedlemmer alene på grund af deres hverv. Æresmedlemskab kan ikke tildeles personer uden H-DCDK. 18. Hovedbestyrelsens sammensætning, møder m.v. Hovedbestyrelsen består af: A. Klubmand. B. Klubnæstmand. C. Klubsekretær D. Klubkasserer. E. Distriktsmænd fra hvert distrikt. F. Distriktsnæstmænd fra hvert distrikt. Side 6 af 8

7 Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen er Formandens stemme afgørende. Klubmand, klubnæstmand, klubsekretær og klubkasserer vælges på Hovedgeneral-samlingen. Klubmand, næstmand, sekretær og kasserer må ikke have poster uden H-DCDK, der strider mod eningens interesser. Klubmanden, klubnæstmanden, klubsekretæren og klubkassereren skal have været medlem af H-DCDK i minimum 2 år op til valget. Klubmanden er mand Hovedbestyrelsen (H-DCDK). I mandens fravær overtages hans funktioner af næstmanden, klubsekretæren, klubkassereren eller et retningsudvalg. Hovedbestyrelsen samles så ofte som manden finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange delt over året. Hovedbestyrelsen skal i øvrigt afholde møde, når mindst 5 hovedbestyrelses medlemmer kræver det og indsender motiveret anmodning til manden. stk.7. Der skal være Hovedbestyrelsesmøde i bindelse med Hovedgeneralsamlingen. stk.8. Fra hovedbestyrelses møder fremlægges der et beslutningsreferat på hjemmesiden. stk.9. Det enkelte folkevalgte hovedbestyrelsesmedlem underskriver en trolighedserklæring. 19. Hovedgeneralsamlingen. H-DCDK har Hovedgeneralsamling en gang om året, og den skal ligge inden udgangen af april. Adgang til hovedgeneralsamlingen er betinget af betalt kontingent. Dagsorden Hovedgeneralsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Udvalgsberetninger. D. Klubregnskaber. E. Indkomne slag. F. Valg af hovedbestyrelse. G. Valg af revisorer. H. Eventuelt. Forslag der ønskes under afstemning på Hoved generalsamlingen, skal indsendes til manden H-DCDK senest 4 uger inden afholdelse af Hovedgeneralsamlingen, så de kan fremlægges sammen med dagsorden i bindelse med Hoved generalsamlingen. Indkomne slag skal opslås på H-DCDK s webside senest 2 uger før afholdelse af Hoved-generalsamlingen. Indkaldelse til Hovedgeneralsamlingen skal ske senest otte uger før Hovedgeneralsamlingen, og igennem klubbladet HD- Journalen. Indkaldelsen udsendes i januar af sekretæren Hovedbestyrelsen. Ekstraordinær Hovedgeneralsamling som ekstraordinær distrikts generalsamling jvf. 13 stk.7. Formand og Sekretær er på valg de ulige år. Næstmand og kasserer er på valg de lige år. stk.7. Enhver lovligt indvarslet Hovedgeneralsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal dog undtaget lovændringer iht. 20 Skriftlig afstemning skal finde sted når Hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det. Side 7 af 8

8 stk. 8. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes med fuldmagt til hovedgeneralsamlingen. 20. Lovændringer. Nærværende love kan ændres af Hovedgeneralsamlingen. Lovændringer ved Hovedgeneralsamlingen er alene gyldige, når 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Ved urafstemning er ændringer gyldige, når der er mindst dobbelt så mange ja stemmer som nej stemmer. Bestemmelser i nærværende love kan ikke tilsidesættes ved eksisterende eller kommende regulativer. Nærværende love træder i kraft med det samme og afløser alle tidligere vedtagne love og ændringer. 21. H-DCDK`S opløsning. Bestemmelse om H-DCDK's opløsning kan kun træffes ved en ordinær - eller en ekstraordinær Hovedgeneralsamling, hvor alle har mulighed at være til stede. Af de tilstedeværende skal 3/4 stemme, hvis en opløsning skal kunne træde i kraft. Tilstede er også Hovedbestyrelsen. Ved stillingstagende til klubbens opløsning kan der ikke stemmes med fuldmagt. I tilfælde af H-DCDK's opløsning går klubbens midler til humanitære mål efter Hovedbestyrelsens udvælgelse. 22. Medlemsblad. Bladet skal udkomme til samtlige medlemmer af H-DCDK, eventuelle venskabsklubber og annoncører. Bladet skal udkomme mindst 4 gange om året, hvis ikke andet er aftalt med Hovedbestyrelsen. Redaktøren er den ansvarlige bladets indhold efter retningslinjer sat af Hovedbestyrelsen. Redaktøren skal være godkendt af Hovedbestyrelsen. Regnskab i bindelse med udgivelsen af klubblad føres af klubkassereren. Redaktionen skal fremlægge et årsbudget til klubkassereren 23. Udvalg. Hovedbestyrelsens næstmand er øverst ansvarlig udvalgene under Hovedbestyrelsen. Udvalg bestyres af en udvalgsbestyrer som er godkendt af Hovedbestyrelsen. Udvalgsbestyreren er ansvarlig udvalgets arbejde og er underlagt Hovedbestyrelsen Eventuelle udvalgsrepræsentanter i distrikterne er underlagt udvalgsbestyreren og er godkendt af distriktsbestyrelsen. Udvalgsmanden er pligtiget til at aflevere et regnskab det afsluttende regnskabsår primo januar mdr. til hovedkassereren, således at denne kan reviderer dette inden først komne HB-møde i et nyt kalenderår. Det enkelte udvalgsmedlem underskriver en trolighedserklæring. HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK 2015 Side 8 af 8

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere