gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte SProbfyerer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,"

Transkript

1 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar Øyxa Millennial Star.") $labenbavin# 2)en enefte fanbe SSeilebev til Srelfe?r umibbelbar Snfbiration. Den - >eflig- 2Ianb 2?uffomf)eb beftaaer i at lebe inb i ben SSeilebntng maa blibe mebbeelt formebelft ub bemtmbigebe Sfe* nere, meben ben fetto beb fin inbre SSir- ; fen fyo 9Jtennef!et maa bære SSibneSbtyrb om anbljeben af be Coerbomme, ber ere blebne mebbeelte. Denne Slanb b,ar ftebfe toceret en ufeitbartig og ben af ub be= ftemte SSeileber i enfyber S ib alber, naarfcmt)el[t ubsfttrfe fyar ejifteret paa Sortien. SPropfyeteme talte -gerrenå )rb, og ten 3lanb, beb fybilfen be talte, bar SBib- 7ic br)rb om anbfyeben af f)bab be fagbe. ftaarfomljelft SSerben J)ar bceret blottet for Sftænb, ber bare infbirerebe af ub, $ar Sftenneffeftcegten bceret tnbtjtyhet i et uigjennemtrængeligt 9ttørfe og er bleben irilblebet af bebragerjfe Slanber, og naar tya 9ftcenb, ber b,abe bceret infbirerebe af ub, ere fomne meb erren? Drb, b,abe Hftenneffene bæret altfor btybt funlne i al= feen gorbcerbelfe og Safter, til at be ffulbe gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin«belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte SProbfyerer, ere falbne i ren, ber iffe funbe b,øre, og i perter, fom iffe funbe fatte. 3)et ub? Drb, ber er blebet gibet til SSeilebning for een eneration, er iffe tilftræffeligt til at funne tjene en anben fom ben enefte Stettefnor, tb,i efterfom gor* b, olbene foranbre fig, maae ogfaa be Sobe, efter fybilfe Sftenneffene fluue regieres, for= anbreg. 2)en SBefaling, ber gabeg Sfjoab,, bar iffe anbenbelig for fiotfy, tb,i bbi b^an Ijabbe bygget en 2tr! fom et 33efrtelfe - mibbel for ben traffebom, fom rammebe oboma, bilbe B,an tilligemeb f>an SHrf uben Sbibl boere bleben et 9?ob for $lam< merne. Dg ben SSefaling, fom gabe? Qg= raeliterne, ta be ftobe i S3egreb meb at forlabe S rcelbommen Sanb, funbe iffe bcere anbenbelig beb 3 rael (Smigration i bore Dage, tfyi b,bi be ffulbe laane,, ulb- og olbfar" af bere Naboer og afreife bermeb til SSeften, bilbe be fnart

2 306 9Zøbdenbigt)cben af timibbelbar Slabcubnring. blibe ftanbfebe af en ^olitibetient, og be oitbe om muligt fomme til at»enbe tilbage til en enbnu bærre STrælbom, enb ben be føgte at unbflqe. 2)e befalinger, fom ere blebne gibne til een eneration, fnnne iffe alene boere uanbenbelige for en anben, men ba een og ben famme lægt beftanbig bittoer ftillet unber forffjeflige gortyolb i Sibet, ubforbreg bev ogfaa fra ib til anben no. SSeilebning fra ben Sllmægtige og nt/e 3ftebbelelfer fra fam, Ijbilfe maae bære afpagfebe efter Dmftcenbigfyeberne paa ben SEib, for fjbilfen be blibe gibne. SSi b>be et mærfeligt Grjempel Ijerpaa i Jptftoricn om 3 raeliterne8 mbanbring unber 2Jto* fe. Sil een ib gabeg ben befaling: 2>u f!al iffe jlaae ibjel," og en anben ang fab bet: Jpber binbe fit oærb beb fin ibe ; gaaer igiennem og fommer tilbage fra ben ene 5port i Seiren tit ben anben, og ibjelflaaer b>er fin prober og b>er fin S8en og b>er fin 9Zæfie." (2 røofeb. 32, 27.) aalebeg bar bet ogfaa i Sefu 2)age. il een ib befatebe b>n fine 2>ifciple at gaae ub uben $ung og SLafle, og fagbe bem, at b>o, fom griber til bærb, jlal omfomme beb bærb," mebeng fan beb en anben Seiligfyeb figer: bo, fom b>r en $ung, tage ben, lige- *\aa og en SEafEe, og fao, fom iffe b>r oærb, fælge fit ftlæbebon, og fjøbe et." (Suc. 22, 36.) aalebeg anblemaabe mob fyang golf bæret i enb>er SibSalber, og b>n b>r ftebfe gibet fine Som be befalinger, fom bare pasfenbe for bem efter be gorljolb, be bare fiiflebe unber. 2)et er fanbt, ber gibes bigfe gubbommelige Sotoe, fom ifølge bereg 9iatur ere anbenbelige for SDJennejfeneg S3ørn i enb>er SEibgalber og unber alle forjfieflige )raftænbigb>ber, og bigfe alminbeltge Sobe maae trofaft ablto> fom ønjfer at blibe frelft. 2>et ebige bange- Hum," ber inbbef atter Særen om SEro Ombeubelfe, Xaab til tynbemeg $orlabelfe, aanbgpaalæggelfe for ben Jpeflig- Slanbg abe ofto., er en alminbelig og, uforanberlig 8ot>, ber bar ligefaa nøbbenbig til aligfyeb for forben? førfte Seboere og»il bære bet for be filbigfte lægter, fom for bem, ber Ijørte bigfe anbfyeber af grelfereng egen SJiunb eder af be 9)iænb, fom fan Ijabbe balgt til at t-ære færegne SSibner om fyang fyerlige Dpftanbelfe. Ken ber gibeg ingen beftemte Digler eder 3lnorbninger, fom muligbiig funbe bære faalebeg afpaéfebe efter alle be forjfieflige enerationer, fom fabt lebet paa 3orben, at be unber alle Sforblibetg mang«folbige Dmtoejlinger funbe tjene fom en. fulbfommen Øtettefnor t alle ing; ei jetter fax ben Sllmægtige nogenfinbe forføgt paa at ubgioe nogen Soobog af bet lagg, men fax berimob til forffietlige iber fenbt tnfpirerebe 2Jiænb til Sorben for at funbgiore fan$ Sobe og forttjnbe fan$ SSiflie, og bigfe Sobe, ber faalebeg ere blebne aabenbarebe, f»abe ftebfe bæret afpagfebe efter bet Solfg Segreber og Dmfiænbigf;eber, tit fybilfet be ere blebne gibne* (Snfyber lægt bil blioe bømt efter be S3ub og befalinger, fom paa benne 2ftaabe ere blebne mebbeelte SJienneffeneg SSørn. 2>e ber Ijabe lebet unber 2ttofe Sob, bille blibe bømte efter famme; be, fom Ijabe lebet unber dbangeliet, bitle blibe bømte efter (Sbangeliet; be, fom t)abe leoet uben at beilebeg af Snfptrationeng 9toft, bille blise bømte efter ben inbre ob, ber er neblagt i 2)ienne fetg iæt, og efter be runbfætntnger, f;bilfe be b]abe anerfjenbi fom en Sftettefnor for bereg Zxo og Cebnet. 2)et 3Sibnegb^rb, ber er blebet aflagt af ubg 5J3ropl)eter i gamle X>age, bil paa 2>ommeng 3)ag fomme frem mob be kationer, fom fabz forfaftet famme, og fai% benne lægt iffe bil annamme ub8 Drb, ber nu tilbijbeg ben, bil ben ligelebeg

3 9 ebdent>igf)cben af umibbelbar 5labenbartng. 307 bltoe bomt efter bet SSibnegbqvb, font et blebet aflagt af be SPropfyeter, J)ar cpretft i be fibfte 35age. Sorbeng SJeboere i bet nittenbe 2lar- Imnbrebe Ijabe ftøbt an mob ben famme Slippe font ben, ber fnufte be tibligere enerationer. 35e brtybe bereg fjerner meb at ubfinbe Meningen af be bunfle ætninger, fom ere blebne ubtalte af $$ro* poeter, ber for længe fiben ere bøbe, og paa famme ib lutte be bereg ren for be ligefremme og tåbelige fyimmelffe anb«fyeber, fom nu ene og alene forftynbeg tit bereg SSebfte. 35 e anftrenge fig for at funne fee, og ftirre efter bet 35unfle og gjerne, ber for længe fiben er forfbunbet, mebeng be afflaae at fee tjen til ben ftin* nenbe og Ityfenbe Cebeftjerne, nty ^åbenbaring. 35a SBerbeng grelfer fom til be for* mebelft ftibe SEroegformler Icentebunbne efterere, ber arbeibebe unber ben 2)to«faifte Cobg Sræfleaag, og tilbeb bent 5ri* ^eben fulbfomne fiob, fagbe be : SSi Ijatte HJIofeg og $Propljeterne, bi befyøbe ingen bibere ^åbenbaring, " og basofepl) min) nu i bore 35age bragte Sbangelietg gtylbe til benne forbærbebe lægt, ber er faa forbilfeet formebelft be mange fyber* anbre mobfigenbe Sroegbefienbelfer go* jtrene af be menneftelige gortoltninger af ben billige frift løb 3taabet: SSi fyabe 33ibeten, ben tjære 33ibel, og bi be* b>be ingen anben 2Seilcber." big be forrige 35age $pi)arifæere, abucæere ofb. birfelig fyabbe troet be gamle 5propr)eterg Erifter, bilbe be fyabe antaget 9)Je8fiaS, tf)i Ijine fyellige 33øger bære 33ibnegbtyrb om fyam, og berfom -Wutibeng Sfteligiong* lærere t SBirfeligfyeben troebe og forftobe Sibeten, bilbe be meb læbe annamme bette be fibfte 35age [tore S3ærf, tlji baabe bet gamle og ntye Seftamente omtaler bet meb tåbelige og beftemte Drb. 2)len berbeb, «t be faa fyaaronaffet fyotbe fig til be gamle og forfafte be itvje 5labenbaringer, lebe be baabe fig felb og Slnbre infe i aanbeligt 3JiørEe og til aanbelig 35øb. 35ette er en ag, ber er af tyberfie SSigtigfyeb, ligefaabel for be Retlige fom for bem, ber enbnu iffe fyabe faaet bereg ine aabnebe for bet 2t), fom mebbeteg 2ftenneffet formebelft nb. ^åbenbaring, tlji ogfaa be ftaae i gare for at funne btibe forblinbebe af ben famme forbærbelige SSilbfarelfe fom ben, i b>ilfen SSerben er tnbt)tjctet. 35erfom be blot eengang bilbe fætte en franfe for bereg bibere 2lnta* gelfe af be aabenbarebe anbfyeber,»ilbe ogfaa bereg gremabjfriben meb bet amme bære ftanbfet, og ba ber itfe er nogen tideftaaen i ubg 3iige,»ilbe be fra bet ieblif af gaae tilbage og blibe bragte til et langt mørfere tanbpunft, enb bet, fra tjbilfet (Sbangeliet ubfriebe bem. Dm Sgraet i gamle 35age bel fyabbe ablijbt 3flofeg, men afflaaet at tytte til 3o8ba, bilbe be albrig fyabe arbet bet forjættebe 2anb, og om be fibfte 35age SSraet bel bilbe antage be Slabenbaringer, fom ere blebne gibne formebelft ^ofept) <Smitt), men forfaftebe Jperreng Drb til Srig^am $oung, tjitbe be gaae glip af ben >pb, øielfe, fom be fyabbe begtmbt at arbeibe for. 3Si funne gierne tage bibelen, 3)for* mon 33og, CærbommenS og jagten? 23og, og om bi fyabbe bem, alle be Redige 33øger, fom nogenfinbe ere blebne ffrebne, og bi funbe træffe bem til bort «>ferte og tilbebe bem, ligefom eftererne gjøre meb bet bøbe Sogftab, faa bttbe bi bog fnart blibe inb^tlebe i 2Korfe og bibl famt i en uenbelig gorbirring, faafremt bi iffe Ijabbe lebenbe 5propt)eter tit at beilebe og og ben eflig* s <Hanb til at bære SBibnegbtyrb om anbfyeben. Jperren fan maaffee gibe en befaling ben ene 35ag, fom iffe er anbenbelig ben næfte; ligetebeg fan fyan maaffee igjennem -yofepl) l)ate gibet en ob, fom fyan bil tilbagefalbe formebelft

4 308 9løbDeiibigljeben af umibbelbar 5labeiibariiin,. SBrigfyam, og KjbiS Di alene ffulbe léjotbe og til r)iin og forfafte benne, bilbe bort ind fnart blibe formørfet, og bi bilbe felb ubeluffe og fra bet ebige og rene t)g, fom ubftraaler fra ubg Sirene. SSi ffulbe ftebfe fomme tfyu, at nb? obe altib ere afba febe efter be Cmftanbigfyeber, fyang golf kber unber. S S3egtynbelfen af benne Ubbeling bare be el«lige unber anbre Cmftænbigfyeber enb nu, og efterfom ubg SRige ffriber fremab, bil ben ene anbfyeb efter ben anben blibe aabenbaret og ben ene SSefaling efter ben anben giben, og be obe, fom blebe gibne i ftirfeng Sarnbom, biue blibe tilbage* falbte, og anbre, ber bebre bagfe til ubg 3lige i betg bibere Ufcbifling, bille blibe forfrmbte, inbtil Sftenneffene babe frigjort fig for be gamle Srabitioner og inbgroebe gorbomme, og efter at f)abe afrbjtet be SEralbommeng Sanfer, Ijborbeb be tyabe baret bunbne, bille beres fjerter tomme til at fbulme ober af læbe, mebeng be brit'fe af ben ebige anbfyebg ftebfe flt)= SiQige maae bi erinbre, at omenbjljønbt bi lebe baa en ib, ba bi befianbig funne fyøre ubg bemtjnbigebe og inbirerebe Sjenereg 9?øft, bille bi bog itfe uben ben euig4lanb SSeilebning forftaae* at fatte Spciis baa be 8el[ignelfer, bi nbbe. S3i befyøbe erreng Slanb til at bære SSibne bb,rb om anbfyeben af bet, fom forfynbes og, og bet er beb ben famme Slanbo 33iftanb alene, at bi tilfulbe funne fatte og forftaae at fatte 5prii6 berbaa. bor taabeligt og forfængeligt er bet iffe for uinfbirerebe geologer at forføge )paa. at fortolfe bet, ber er blcbet talet og jfrebet af ubg ^3ropr)eter; ligefaa gobt funbe en 33Iinbfobt brøbe baa at beftribe SRegnbueng forffjeflige og imbige garber. Cg om bet enb bar muligt for bem at forflare for Slubre, t/bab bc iffe felb forftaae, bilbe bog be faalebeg forflarebe runbfatninger bare utilftraffelige for ilf/ørerne, og mange af bem ganffe uau= benbclige, ba be ere blebne gibne til og afbasfebe for et golf, fom for lange fiben fyar fortabt SSerbeng fueplabg. ab Side, fom ønjle at blibe lebte inb r>aa ben ti, ber fører til ebigt ib, Ibtte til ben øiefte tjenere, I)bilfe nu ere benbe Stlbe* ubfenbtc ligefom i gamle 2)age, og lab bem bebe herren om tyang Slanbg Cph)g» ning, og ba biue be forftaae 9)?eningen af bigfe -Sefu Crb: SJienneffet leber iffe af 23røb alene, men formebelft etfybert Crb, fom ubgaaer af ubg 2)hmb." (gra u MillenniaI Star.") 3)er er blebet fagt Sneget angaaenbe bette bigtige $unft, men ligefom alle anbre pligter, ber t/enf/øre til bet baglige tb, er bet nøbbenbigt nu og ba at bringe bet i Srinbring, i arbeleg^eb for be ibfte-dageg.spefligeg SSebfommenbe, ba be mere enb noget anbet amfunb baa forben ere forpligttebe til at iagttage ubg Sobe. Sif bem, fom Sneget er gibet, for«breg SJZeget, og ia be Jpellige ere blebne belfignebe meb en bebre ftunbflab om (Sban<gelietg gorbringer enb ben, SSerben er i 33efibbelfe af, følger bet af fig felb, at be baabrage fig et ftørre Slnfbar, om be

5 Sienbeloben. 309 obertræbe (Sbangeltetg Sobe. Sienbetoben l'ertc tit (Sbangeliet, omenbffjønbt Mange fcreftiae fig, at ben bar en 2lnorbning, font nbefuffenbe tilførte ben Mofaiffe - >uu8t;olbning. SSor Saber Slbam tebebe unber (Sbangetiet længe forenb Soben om fjøbelige 33ub bleb føiet tit for Dbertræbelfer8 fr,ib." $autu8 figer ubtrtyffelig, at (Sbangeliet bar btebet brcebifet for t)iin gamle ^atriarf, og 3>efu8 gjorbe Pf)arifæeme obmcerffomme yaa, at Slbrafyam bibfte, at Ijan (Svelferen) ffulbe fomme, at fjan faae fyan8 35ag og gtæbebe fig." Slbrafjam betalte SEienbe tit Melcbjfebef, ben fyøiefte ttb8 SPrceft, ber betfignebe fyam og gab fjant 33røb og SSiin. Slienbeloben bar en 3nftitution, meb tibilfett fjan f»ne8 at f»abe bæret bet befjenbt, og uben bibt bar ben ober* teberet fra S^rfæbrene fom en 35eel af ben ebige anbfjeb, ber bar bleben forftmbt for bore førfte ftorælbre. Siflige er bet inbltyfenbe, at fjan unberbifte fine ( f= terfommere om ben famme 2ob, tb, i bi ftnbc, at efterat Safob Ijabbe fjavt bet tyn, fom alminbetig!atbe 3afob8 tige," gjorbe fjan en $pagt meb ub, figenbe: Sif alt bet, 35u giber mig, bil jeg bigfelig gibe Dig Sienbe." 35a 3efu8 talte til Sptjarifæerne om (Sbangeliet8 anbtjeber, inbbrentebe fjan ogfaa SEienbeloben, og bet baa en lige* frem og efrertrr?ffelig Maabe: 2?ee(5ber, S friftfloge og SPfyarifceere, 3 tenff alf e! at 3 gibe ienbe af SJtynte og 35ilb og Summen, og efterlabe be Xing t Soben, fom ere fbarere, ncmtig 35om og Skrmtøertigfjeb og ro. 3>i8fe ing burbe man at gjore, og iffe forfomme be anbre." (Matti). 23, 23.) Sif Dette friftfteb bit man fttmte fee, at omenbfljenbt Sefu8-tilbagefalbte Slbffiftigt, ber bar fagt be amle," tilbagefalbte ban bog iffe SEieubeloben, men tbertimob befræftebe og inbffjærbebe ben, mebcn fyan irettefatte be Ijobmobige ^Ijarifæere, forbi be forfemte anbre bæfenttige 5Punfter, ber tilføre al fanb SfJeligion. 3efu8 figer til fine 35tfcibte: Uben Sber8 9tetfærbtg^eb obergaaer be friftfloge8 og $!jarifæere8, fomme 3 ingenlunbe inb i Jpimmerige8 3iige." 3)er er imiblerttb eet?punft, Ijbort ^?arifæerne obergif mange af bem, fom i bore 35age anfee fig for at bære Sfjriftt efterfølgere, tt>t be, ber iffe ablt)be Sienbeloben, forfømme en bigtig Spitgt, fom ^fjarifaeerne bare meget nøjagtige meb at obfbjbe. Meb -genftjn til Sienbeloben maae bi i cerbelegfjeb nøie lægge Mcerfe til eet bigtigt $unft, nemlig, at Sorben er erren8 og ben8 gtytbc" uber3orben8 retmce8fige (Sier og erre, og Ijar albrig oberbraget fin SRet tit famme til noget Mennejfe. 3M er bet fanbt, fyan fc,ar lobet at gibe bi fe 35ele af ben til fine Sjencre fom en ebig Slrb, men bere8 %ih tit at befibbe ben er enbnu iffe femmen. MenneffeneS SSorn lebe baa ub8 3orb ifølge f?an8 SiOabelfe, og fjan Ijar berfor ogfaa SRet tit at forbre 2llt, b>ab fjan maatte finbe for gobt for bet ^ribilegium, be nbbe. Sienbe er ben Seie, Ijan forlanger. 35 e fjabe iffe alene 9 et til at beboe forben, men be funne ogfaa g}øre 33rug af alle ben8 forffiellige og r>nbige ^rembringetfer, tigefom be Ijabe Slbgang til be' rige og beunbringsboerbige fatte i ben8 mørfe Snbre, b^bitfe bente baa at blibe bragte frem for 35agen8 b,8, meben8 baa famme Z\i enb^ber lebenbe fabning baa Sorben, i abet og i Suften ftaaer til bere8 9taabigt)eb. 5llt bette tilhorer f>am. (Sr ber berfor noget Urimeligt beri, at Ijan forbrer, at en Sienbebeel af bet, fom Menneffene famle omfang fig, (fulbe l)etlige8 tit fjant? Sffe alene alle be Sing, fom Menneffene famle omfring fig, ere JperrenS retmce8ftge ienbom, men felb bore Cege-

6 310 SietibeloDen. mer,, ber ere frembragte af ub8 Sorb, bore pt/bfijfe kræfter og ben uft, bi inb» aanbe, tilføre l)am, mebeng afle bore SlanbSebner ligefom ere etojenjlin af bet ebige ubbomgltyg, ber opt^fer etr)toert Sftenneffe, fom fommertilsberben." >er er en Sanb i Sftenneffene, og ben 2llmæg> iigeg.qnfpiration giber bem gorftanb." 2)erfor, ben, fom mobfcetter fig at betale en ringe fieie for faa [tore og uburbeerlige 33elfignelfer, bifer, at r)an iffe fætter $Prii paa fabereng obt)eb, eller at ban er utafnemmelig for be SSelgjerninger, ber iilbeleg t)am, og i b,bert SEilfælbe er fyan ubærbig til nogen 2lrb paa -Sorben. 2)et er en $ligt, ber paatybiler & tybert 2)?enneffe paa forben at opfytbe Sienbeloben, men bet følger af fig felb, at Dpftylbelfen af famme i ærbelegfjeb ubfræbeg af bem, til b,bilfe ben er bleben aabenbaret. 2)e ibfte=2)age -Ipeflige ere ligefaa ftrafbærbiae, om be iffe ablt/be benne ob, fom bet gamle jebiffe golf bar, tb,i be ^atoe mobtaget ben i en ligefaa beftemt gorm, fom gamle Sférael, omenbffiønbt ben enbnu iffe er bleben faa ubførlig ubbiflet, fom bengang ben bteb giben beb *Proplj>eten SJtofeg. 3)e ^åbenbaringer, ber ere blebne gibne angaaenbe bette $Tiunft, inbefyolbeg i Særbommeng og jagten? 33og og ere publicerebe for SSerben, faa at 21Ue, fom onffe bet, funne lære at forftaae, f)bab ub forbrer meb enfrm til benne fiob. ^»ører, fybab er» ren fagbe til bet golf, fom i gamle 3)age forfømte at opfblbe SEienbeloben: SJion et Srøenneffe ffal berobe ub? 3Ren3betøbebe mig og fagbe: Jpbormeb berøbebe bi Dig? 2fleb STienben og Dpløftelfen. S ere beb min gorbanbelfe forbanbebe, forbi 3 berobebe mig, ja, bet ganfle golf/' (Mal. 3, 8. 9.) er er en ftreng 3)om ubtalt imob et Ijeelt golf, og bil iffe ben famme Slnflage blibe fremført mob ett)bert 2ttennejle, fom nu mobfætter fig at gtbe ub, $bab ub er?" (Srlæggeljen af ienbe ffulbe imiblertib f!ee efter 9D?enne» fleté frie SSillie og meb læbe. r>bigbeb mob b,bilfenfomf)elft af ub fiobe ftnlbe albrig blibe betragtet fom en befbcerlig S3brbe. 3Si ffulbe fom et SSebiig paa afnemmeligfyeb mob al Sorbeng Jperre føge at opfylbe afle bang 33ub, og bet fribilligen, meb læoe og af et oprigtigt Jpjerte. fitjffaligbeb er en gølge af b,bigb,eb mob ub 33ub, og ba 2-ienbeloben er en af f>an8 ^Befalinger, bil lcebe, 2ilfreb f;eb og Cijffcittg^eb bære be fiffre gølger af at giore, b,bab ben fræber af og. tyaa ben anben ibe er XXtiIfrebSr>eb og lllt)ffalig= beb en uunbgaaelig gølge af Ulr/bigbeb, tfyi ben, fom iffe gjør, tybab Ijan beeb at bære fin 5J5ligt, bliber utilfrebg meb fig felb og fnart ogfaa meb enfyber Slnben. SEil ent/ber af ub Sobe er ber beb* føiet en traf og en belønning, og benne traf eller belønning er afpagfet efter. Seffaffenb, eben af bebfommenbe ob. 2)erfom nu Sftogen abhjber Stienbeloben, blu ber f/an berettiget til be SSelfignelfer, fom genbøre til famme, og b, an fan albrig op* naae bem paa anbre S3etingelfer. 2)er er gibet mange gorjættelfer til bem, fom iagttage benne Slnorbning, faafom: (Sn gorøgelfe af Sorbeng grembringelfer, 23efrielfe for SDbelæggelfe paa ubg SSrcceg )ag og Sfiet til at gaae inb i er» reng uu, Ijbor be frelfenbe SDrbinancer ubføreg baabe for be Sebenbe og 2)øbe. fulbe iffe berfor Sr/bigljeb mob en faa«ban fiob betragteg fom en gorbeel? fulbe bel Sftogen anfee Dpfo,lbelfen af famme fom en 33t/rbe, ba ben bringer b,am faa mange og b,erlige grugter? 2)er er ogfaa en anben Sling, fom bi i bore llnoerføgelfer angaaenbe bette (Smne nøie ffulbe lægge SJiærfe til, og bet er, at ben eie, ber betaleg -Sorbeng iperre, ubgibeg igjen til bereg gorbeel, fom betale ben. herren forlanger iffe

7 Sienbelorjeit. 311 ^tenbe for at berige fig. bab funne beguben bi giøre Ijam, fom raaber otter <toe Uniberfetg fatte? 211 SRigbom og 3Ut, ^toftb ber er ftort og fyerligt, tilfører fyt ni, og bele Gaturen ablbber fyang 3SiHie. an tager iffe 9?oget bort af Sienben; bet t/ele Seløb bliber ubgibet til $berne8 23ebfte, og bet baa en faaban Sflaabe, at be faae Sftere igjen, enb b>ab be ubgibe. 2)en bliber iffe bortøbflet paa. nogle faa Sfnbibtber for at beforbre bereg berfonlige Snteregfer, men anbenbt til at fremme bet ele8 SBel. 9?oget af bet 33igtigfie, fortil STienben bliber benyttet, er )b» førdfen af et Sembel til b«" 9fo»»i tyrilfet er ^oget, fom Jperren ftebfe f,ar forbret af fit golf. Dg t-bab er enfig* ten meb et faabant Sembel? enfigten bermeb er, at ber fan boere et teb, b>or herren fan aabenbare be Sing for fit golf, l)bilfe iffe funne blibe fortynbte baa noget anbet teb, for at be Orbinancer funne blibe ubbiflebe og ubforte, fjbtlfe vide fomme til at fammertbinbe be for* ffieflige Icegtleb iblanbt be SRetfcerbige og forene bem meb be f/immelffe 2?cefener, ber t Kraft af bereg ^rceftebømme og fom ubg ønner regjere i Jperligijeb og meb SSre i be ebige SSerbener, for at SærbomSbunfter, f)enr/ ørenbe til bet ebige Sib, benne Sorb, Slanbeberberten og Sbigb,eben fjøb, b>or bor almægtige ftaber fibber $aa fin ubbomgtfyrone, og bbilfe babe baret jfjulte fiben benne SSerben? runbbolb bleb lagt, funbe blibe bragte for fiffet, for at bi funbe lære at fjenbe bor fanbe erfomft og bort $orf;ølb til be gfbelfen af Sienbe bil frie be fattige iblanbt be Retlige fra ben 9løb og (Sienbigljeb, fom Jjerffer iblanbt kationerne, ibet ben, om bet bel;obe8, ogfaa bil blibe anbenbt til at føbe (Snfen, ben ftaberløfe og ben bage, faa at bereg frig efter S3røb iffe iblanbt 08 bil fomme til at obftige til immelen, faalebeg fom nu jfeer felb i be rige, faafalbte cbnftne Canbe. 2>en bil baa forffjellige Raaber blibe anbenbt til bet 21lminbelige8 SSel, faa at amfunbet fan blomftre og boje til et mægtigt ftolf, ber til bet ele8 SSebfte b,ar en 3nbtcegt8filbe, b,bilfen ligefom alle bet8 obrige religiøfe og borgerlige Snbretninger er grunbet baa rigtige runb«fatninger og bor fyimmelffe $aber8 umibbelbare SSeilebning. 9Jleb faa herlige iemeb for 08 og faa ftcerfe 93ebceggrunbe til at anfborecg, b>o bil bel ba mobfeette fig at betale fin retmcegfige Sienbe, baabet b,an fan blibe berettiget til at mobtage be foricettebe SSelfignelfer? 2)e ftattigfte iblanbt be ellige funne Ugefaa gobt Ijolbe benne ob fom be SRige en fiqing er ligefaa gob fom en 3)aler, naar ben fun bliber betalt fom birfelig Stenbe. >et er Sfrincipet og iffe ummen, ber er Jpobebfagen, og ^enfigten meb benne Slffyanbling er iffe faa meget for at KirfenS ginantfer funbe blibe forbebrebe, fom for at bi 3l0e funbe blibe lebte til at unberføge benne bigtige fiob, faa at bi maatte fomme til at forftaae Støbbenbigtyeben af at ablbbe ben, faa at bi funbe giøre 08 bcerbige til be SSelfignelfer, fom ere forbunbne meb famme. fyimmelffe 93cefener, for at bor Ubbcelgelfe funbe blibe fiffret og for at bi funbe erf)olbe Kraft til at banbre i bor grelferg ftobfbor, inbtit bi blibe b,am lige og funne fbinge Sftetfcerbigb,eben? cebter i bore egne Jperrebømmer i be ebige iberbener. 35er er enbnu meget 3ttere at fige angaaenbe benne ag, men bette bitte bi obfeette til en anben ang. Maatte ub belfigne bem, fom i bere8 ftattigbom fomme SEienbeloben il)u og obftylbe ben; maatte bere8 gormue forøges, og maatte

8 312 Sienbcloocu. be albrig tomme til at mangle ibet» gomøbenljeber, og enbelig, maatte be paafcet be tunne opnaae en fulb greije i bor ()immelffe ftaberg Sftærbcerelfe. SJlmen.. f;abe Zxo tit at opfytbe 23ub, Skandinaviens Stjerne, Den 15be 3uli. 2)a bor agtebe Sprcefibent 33. $oung, jun. afreifte fra (Inglanb ben 29b e- f. 3ft., faa befjenbtgioreg fyerbeb, at Slpoftelen granflin 2). $id)arb er t>an Qjftertrceber font ^ræfibent ober ben europæiffe 9Jii fion. Sigefom bi fyabe lært at agte og elfte ^ræfibent $oung, Jun. i f>an 23ir!efreb, faa funne bi iffe Slnbet enb gtæbe og ober 23efliffelfen af J)an Sftertvæber, ber flere ange forben t>ar birfet i famme feoie og anfbargfutbe rifling, og bet ftal boere o en ilfreb ftilleife at arbeibe unber: t)an 9taab og 23eilebning. (S-migrationenS Slffltntg. 23or Smigration, 290 {æle, afgte Ijerfra ben 13be f. 9fl. meb Dampflifeet SBalbemar," antom til.gufl ben 16be, fortfatte SJieifen ben paafølgenbe 3)ag paa jernbanen tit fiiberpool og affeitebe berfra tifligemeb be engetfte Redige, 190 i Slntal, ben 21be meb bet prægtige Sampftib 2ttanfc;attan" af 2,000 engeljle Sønjft 2)rægttgr)eb og ubruftet tit at føre 1,000 $Pa fagerer. ^ræfibent $oung iun.,, 5. 3). 9f id)arb og flere af be QJSlbfte bare tilftebe og organiferebe be Retlige for Sieifen, famt beffitfebe 3(5lbfte 21. 9L $ffl fom ^rcefibent for gompagniet famt Sglbfterne- 2Bitt)elmfen, Ure og tatt fom 2flebr)iætpere. ^ræfibent $oung talte til )pmun= tring og 23elærelfe for be J&eflige omborb, gab bem gobe SHaab for SRetfen og for» manebe bem til at lebe efter beres Retlige 3 eligion gorftrifter. 33i Ijabbe ogfaa, ben læbe at tale til be ffanbinabijle euige, læggenbe paa bercs <5inb, at erren bilbe bebare bem paa ab og paa 2anb, berfom be trofaft opftjlbtt be fagter, be Ijabbe inbgaaet, nemlig at tjene t)am af bere ganfle fjerte, iæl og, inb og bebare fig rene og ubefmittebe for SSerben. SJSræfibent $. 3)» 9itd),arb$ fluttebe meb 33øn. 3)et bar meb tjøitibelige og rørte fføtelfer bi toge garb.et meb bore bortbragenbe 2roe8føbj!enbe, og en inberlig 33øn for beres 23elfcctb og tålelige SJnfomft til beres 23eftemmelfe8fteb opfteg fra bort 23rt/ft, bæ bi faae bet f/erlige 2)ampjli& glibe affteb meb ben foftbare, lebenbe fiabning. 2)en paaføtgenbe 2)ag mobtoge bi fterretning fra QueenStoron paa SrlanbSftr-ft, at 2Ranr)attan* fcabbe lagt til ber for at inbtage 3iefien af fine. $a fagerer.. 2>e Retlige bare inbtogerebe fra Wgterenben inbtit 2Kibtffib3 fox fig felb,, o& nbbeelte i 7 Qbarterer meb følgenbe. frorftanbere :.

9 SlcbofttoiicnS SJemærfningcr. ol 3 ger lfte Qbarteer S. (Sbriftianfen. gor 2bet Q&arttt'r ^Elbfte Slnbrero SRelfori. gor 3biel >arteer S. Sp. bfyolm. ger 4be Qbarteer $glbfte repb>n Jpaleg. gor 5te Qbarteer 2 lb[te aftab D^lfon. gor 6te Qbarteer SSlbfte Seng anfen. gor 7t>e }barteer 5Glbfte.genrv; (Sooper. fritter for fibet 9L Sft. silnberfen fra Sontoiret i iberpeo(. gølgenbe 9?Ztg[ionoerer fra 3ion reifte bjem ttqigemeb Gompagniet: røbfterne 2ird)ibalb «R. ia, SaraeS Ure, grancig $latt, ^at()aniel. geitr. SBilliam ibfon, (Sp&ratm SL SBitliamg, tepf>en ale8 og 9Md)arb 9t. 23i#etf, Quilte 33robre fyapbe arbcibet i (Snglanb; enbpibere: røbfterne SRiel«2Bilb,elmfen, Styriftian Sb^iftianfen, Sar? $. (Sbfyolm, Entrere 9ielfort, $an8 Jpanfen, oven Støevfen, Seng anfen, grebert! (S. ørenfen, uftab Dljlfon og benb Carfen, bbilfe 93røbre Ijabe avbeibet i ben ffanbtnabifte røigfion fiben bereg»nfomji fertil i SJuguft igfe 33rot>re babe t)abt bet Spribilcgium at bære SSibnegbprb om (SbangelietS- anbfyeb for bereg Sanbgmamb, og formcbelft bereg trofafte Slrbetbe fyar herren bel«fignet bem, faa at be r)abe Dunbet jæle for ubg Stige. 23orc bebfte rifler leb» fage bigfe bore erobre, og Por 93øn er, at -iperren maattc belfigne bem og føre bem Ipffelig tilbage til bereg gamilier og SSenner i SSeftenS frebelige 35ale, ligefom ogfaa, at bet r)ele Sompagni af Redige, fom er unber bereg 93areta>gt, maatte belbebarebe naae bereg 23eftemme(fe fieb og meb læbe famleg meb bereg Seflcegtebe og, SSenner i Sien, for ber at lære mere af JperrenS fiobe og banbve paa Ijang tier,"- famt bjætpe til meb at opbygge ubg 9?ige paa Sorben. Scfltffclfc. 35a QjSlofie 21. SS. (Sarlgfon, fom meb SErofaft^eb t)ar avbeibet paa fanbinabieng tjevneg" (Sontoiv i to 3litr, er bleben falbet til Siberpool for at arbeibe paa Millennial Star' Sontoir, faa beflitte bi i fyartg teb 5 Ibfte 3ob,rr fjolbebranbt;. IS. 2Biberborg, sprcefibent ober ben ftanbinabiffe 2Kigfiort.

10 314 2)?cerfDævbig Dpbagelfe. isfteetf\)cetbi$ Vpba<*clfc t 9ia vbcbcn af føtiéhéfippi flvbenz Sttøer. (gra New York Herald.") t. 2lntb>nt i SUHnnefotta, ben 3bie 2)ecember Strappe, gif Ijan f)en til fin boger, r. Sutter Sfyamberlain, og fortalte l)am om ben Dpbagelfe, l)an Ijabbe gjort, og efter at be babbc faaet fig en Cqgte, ftege be begge neb, og ba be Ijabbe gaaet fyunbrebe og tre Dg U)be Srin neb, befanbt be fig i en fnæber, Ijorijontal ang, ber bar ubgrabet i ben fybibe anb, Ijbilfen 6nb>er, fom er befjenbt meb 23effaffenljebett af globen )bermi fiéfippt8 33rebber, beeb, ligger unber et Sag Stalffteen. 35a be bare fomne igjennem benne (Sang, ber bar fyenbeb fem og fyalbfjerbfinbgtybe ftob lang, 2)en (Sen formigl)eb, bev fæbbanlig 'Ijerffer i bor rolige Hfle tab, erformjlig i&ieben afbrubt formebelfi nogle boift in» teresfante og ntcer!ticerbige Dpbagelfer, [om >ere gjorte iblanbt 08 for et Spar SDage fiben. 2)e ere af en faa beftynberlig SBeffaffenfyeb, at beretningen berom næftengrænbfcr til bet Utrolige for (Sniger, fom iffe 'fetb fyar bæret ienbibne til agen; men anbfyeben beraf er bleben befræftet af 3Jtønb, fom ere altfor gobt befjenbte for bere 2Igtbærbigb,eb og anbbrufyeb til at ;man jtulbe nære ben ringefte Steitol angaaenbe $8eretntngen $aalibeligt)eb. fom be inb i en rummelig og meb S?unft (5n Jpr. Sfteuben SRefmitf), fom fcoer i et lioe uu8 i Stærfyeben af ben tsbjffatb>lffe Stille, gir tilfælbigbiig om Siftenen ben lfte benne? neb i Stjælberen for at opjlaae Singer for beri at opbebare fit SBtnterforraab af Startofter, fjbitfe Ijan lamme 3)ag fyabbe fyentet fra fin anb< eienbom, ber ligger fyenbeb to 2)iile paa ben anben ibe af SSftonomtn. 3bet $an bar ifcerb meb at bortgrabe forben for at jfaffe piab til nogle Srættobfe, paa Ijbilfe llnberlaget f!ulbe b>ile, ftebte fyan meb fin htffe baa en Sernplabe, b>ilfen, efterat Størben bar jfoffet bort, bifte fig at boere en em, ber bar luffet beb.jpjcelp af en funftig forarbeibet Saa meb fbcere 23olte, fom gif inb i en teen nebenunber. 35en bar meget forbærbet af Uiuft, faa at et fbagt rpf meb et 33rcef- jern bragte ben til at gibe efter, og beb at luffe ben op bifte ber fig en Slabning, mnber fybilfen en SBinbeltrappe af teen førte længere neb i -Sorben. gørenb Sfte- >fmitf; bobebe fig til at gaae nebab benne bannet Jpule, fom ligelebe bar ubgraben t ben b>ibe anb. 35enne -ipule bar ban» net fom en aflang giirfant, og beb iben af famme bare flere minbre gor* bærelfer, b>ilfe alle fyabbe por af, at be fyabbe bæret bentyttebe til DpbebaringSfteb for et efler anbet lag ager. Sftan fanbt forffjeflige Sftebffaber beels af Stem og beels af 5?obber, fjbilfe bare grobt forarbeibebe og laae fprebte runbt omfring. 9iogle af bem fpnteg at fyabe bæret benb> tebe til at grabe meb, mebens anbre oienfimlig fyabbe tjent til Stogefar, ba man tåbelig funbe bemærfe por efter, at be fyabbe bæret beb Siben. 25a be fom inb i et af be fmaa gorbærelfer, fanbt be en 35eel fimpie 33ænfe, og beb ben ene ibe af bette 9tnm bar ber en gorljoining, paa t)bilfen ber ftob en grobt tilhuggen teen, fom fyabbe nogen Eigfyeb meb en Sæfepult af bet lag, man træffer i en epiffopal $irfe. tyaa SSæggen bag benne $Pult øpbagebe be paa begge iber af en folosfat 2)ienneffefliffelfe i S3a relief nogle unber-

11 9J?ærfpærbifl Opbacjelfe. 315 lige.giiereglr/pfyer, ber bare ubgraberebe i ben fybibe anb, meben? be tre anbre iber af bette dammer bare bebceffebe meb 33illeber af en færegen hegning. -3 bet ncefte 3S«relfe fanbt man et lagg Cigfifte af teen, obenpaa Ijbilfen ber laa en anben (tor teen, fem bar faftmuret til liften, og l;bilfen bar faa tung, at fire 9)?anb l)abbe nof meb at flette ben. 3)a bette bar gjort, fanbt be nebenunber felettet af et Sflennejfe, t>bi S3een imiblertib ftraj tyenfmulbrebe, ba be blebe ubfatte for uften spaabirfning. 3 Siften fanbtes ber flere Sobber- og -Semringe famt et unberligt ølbornament i gorm af en Dttetant, fybori ber bar inbgraberet frifttegn, ber bare ganfle uforftaaelige, og af I)bilfe nogle lignebe bem, ber finbes baa SSæggen, fybilfe bi obenfor fyabe omtalt. 3)et trebie SScerelfe bar meget [tørre enb be anbre, og Coftet bar bannet faalebes, at bet lignebe en Sragt, ber bar benbt op og neb, og lige unber SJJibten bar ber SMcerfer efter.qlb, ligefom ogfaa efter et morft tof, og runbt omfring laa ber en 3)eel fycerbet Slfle baa forben. 2)ette 3Sceretfc fyabbe øtenfrmlig bæret be«nt)ttet til Dfferfteb, fybilfen SJJening enbbibere befroeftebes berbeb, at en Slabning, ber netob bar ftor nof til, at et Sftennefle funbe lomme igjennem, førte fra bette 9ium til et minbre Sammer, fybig ulb laa bpbere enb i be anbre SSærelfer, og fybilfet er bebceffet meb et falfagtigt tøb, ber fpneå at bære Siffen af 23een; om bet er af 9JJenneffer eller iffe, fan man rimeligbiig iffe fyabe nogen beftemt Stening om. SSeb beres fortfatte Unberføgelfer fanbt bi fe 2Jiomb en -Sernbør, en ang, ber netob bar ftor nof til at funne ba8fere8 af eet 5Kenneffe ab angen, naar bet bøiebe fig neb, obbagebeg. SRefmitl) fulgte benne ang, Ijbilfen i en noget frummet ^Retning førte fyenimob globen. 25ette er blebet bebiift berbeb, at man beb CSnben af angen tåbeligt funbe børe SSanbet jtyfle mob ftlobbrebberne. 2)en bbre Slabning bar oienfimlig inbenfra bleben følbt meb teen, og igjennem Slabningerne mellem famme, tyborigjennem ber trænger fig en friffere fiuft enb ben, fom ftnbes i^ulen, fan man nu og ba fole, at bet blæfer. 3)et ele er et SJlbfterium. 2)e ebninger, ber ere funbne, funne albeleg iffe b>be bere Dbrinbelfe fra -Snbianerne, men maae boere et SScerf af et golf, fom fjar lebet længe førenb be røbe SJicenb fif bigfe sprairier til bere ^agtbiftrifter. Man bar taget nøiagtige (Sobier af Jpierogltybberne og fenbt bem til nogle af be Icerbefte Dlbgranffere i be øftlige tater, og bet er at l)aabe, at be bide bcere iftanb til at finbe en 9^ogte til at funne ffaffe Dbli^ning om Dprinbelfen til bigfe mcerfbcerbige Sebninger. SSi erfare, at taten abebb,rfning - felffab, b.ar gjort Siefmttf) et gobt Silbub for bem. -Smiblertib ere 33eboerne i bor lide tab meget nt/ gjerrige, f)bab nr>e Dpbagelfer angaae, og 2Kenneffer i f)unbrebebiig I)abe beføgt r. 9Zefmitf;8 uu for at fee bisfe mcerfbcerbige 2lntiqbiteter» SSi b>abe, at elffabet for ^tftorie bil fee at forffaffe fig bem fom et f)øift intercsfant SiUceg til bets lille, men bcerbifulbe amling.,fom ftraj gab efter for et libet rr>f, og

12 316 Sofepf) mit&8 Semietélob. Octbr (ftortfat fra ibe 302.) SPvcefibenten gjorbe nogle Semærf* ninger til konferencen angaaenbe Orbi= nationer, og efterat glere fyabbe ubtatt bere 2lnffuelfer om bet famme Slnliggenbe, foreflog 2 lbfte eo. 21. mitfy, at ber for $remtiben iffe foretaget Orbtnaticner uben af bet omreifenbe Jpøiraab, eder meb faabanne Snbjlroenfninger, font 2fteblemmerne af famme maatte beftemme i faa Jpenfeenbe. $onng ubtalte fine Vlnffuelfer angaaenbe Slftyolbelfen af (konferencer, ligefom ogfaa om 3nbffrcenf» ning meb Jpenfpn til Orbinationer; Ijan tilraabcbe, at eneralconferenceme ffulte i ftremtiben for en [tor Deel afjfaffes, eller at be alene ftulbe inbffromfeg til 2Jieb= lemmerne af het omreifenbe Jpoiraab, ber funbe aftyotbe (Sonferencemøber paa be teber og til be Sliber, fom be maatte anfee for pa$fenbe. ^»an ^atobe tænft ober, bbilfe [tore Ubgifter, ber ere forbunbne meb 21ff)olbeIfen af og fybor bef&ærligt bet ofte er for 2Jceb= lemmerne at befoge bent. Sttøbet fluttebes Sti 12. Sloffen 2 aabnebeå fforfamlingen meb 35øn, Roretter 3filbfte tfimbatl fremftob og talte om ben fif, ber»ar bleben inbfert, ibet be paa egen >aanb b,a»e paataget fig at foretage Orbinationer til ^roeftcbømmet. (Sfterat ban Ijabbe paa* peget be Onber, fom funbe ubfprtnge beraf, gif ban ober til at ubbifie 2fteblemmer= neg pligter mob bem, ber proefibere ober bem i erren, og fagbe, at bet paafybiler be Retlige at afbjælpe beres timeltge gornobenbeber, i tybig Sob bet er falbet at arbeibe iblanbt bem i aanbelig ^enfeenbe. gotejlaaet af 2B. 5Ricr,arb og aéfifteret af 2 lbfte SE. mitb, famt eenftemmig bebtaget, at ade Orbinationer foretages efter bet omreifenbe oiraab& SSeilebtung og 9caab. SSlbfte gjoung Ijenlebebe (Sonferencen Opmærffomb, eb paa ben baarlige Opførfel, fom (Smma Solton, en øfter fra $ottemagericrne, t)abbe gjort fig jtyltig i. Sobnfon og Slnbve talte om, at b,un flere ange fyabbe gjort fig flplbig i upaéfenbe Opførfel, Ijborcfter bet bleb forejlaaet af 5Slbfte gjoung og aéfifteret af rølbfte StimbaO, at (Smma 33otton affrjare fra ftirfen, fybilfet bleb eenfteminig bebtaget. $ræfibenten b,enlebebe berpaa (Sonfe* vencens Opmcerffomb,eb paa et 33reb fra Sfaac 33roron og anbre tjenftgjørenbe 2J?eblemmer af Sprceftebømmet i SDkcclesftelb reen angaaenbe eatb, og tillige paa en fem a fej Stlagepunfter, ber bare fremførte af nævnte Sfaac SBroron, 3ame2 atlep, (Stmarb orrocfé og 3of)n or= rocfé mob obennoebnte amuel. ealt for baarligt Cebttet og gorfømmelfe af fine (Smbebgptigter, mob bbilfe Sejtylbninger >ealt forfbarebe fig. Slnflagerne begtjnbte berpaa at fremføre 35ebifer an= gaaenbe be forffjellige Stagepunfter, b^or«til b,an fbarebe, at bigfe 33effplbninger bare en gølge af 2fti forftaaelfe ofb. DiSfe 3orb,anblinger gab en ppperlig 2ln«lebning til SBetærelfe for be Redige, ibet 5Slbfte $oung cg ^rcefibenten ubtalte fig, i faa Jpenfeenbe, b,borb, o ibftnæbnte raabebe farterne til at forlige fig meb fyber«anbre, ba r»an iffe anfaae ben mob 5 lbfte ^»ealt fremførte Klage titftræffelig bebiift til ifølge ben at unbbrage barn 5æfle flab meb Sirfen. 2)et bleb berpaa foreflaact og aéfifteret, at ber iffe foretage? noget SSibere i benne ag; eenftemmig bebtaget. konferencen jtuttebeé berpaa til Kl. 7..

13 Sofeplj mitjjé SeonentSløb. 317 ftullffl 7 aabnebeg g-orfamlingen 3 Ibfte iram Glarf til Øen Sttan, Sglcfte in eb 23 røt. (Sfterat SPrcefibenten l;abbe gjort nogle Sfyomag Stbabble til laggoro, og at Sffibfte 3ob,n anber arbeiber i Sllfton inblebenbe SSemcert'ninger angaaenbe 2?ig= og gaaer til (Sarligle, faafnart )m[tcen= tigtieben af bet Slnliggenbe, ber nu bar bigbebeme tiqabe bet. bragt baa 23ane, obforbrebe t>an bem, fom Sit Sglbfte Slmog gielbing gaaer tit Mre billige tit at arbeibe i erren SSitnj sftetøcaftle-upon-smte, Sfilbfte Sob,n $ar= gaarb, at tilfjenbegibe bette, og folgenbe tinfon tit reenocf, SStbfte Jpenr«9M)le 9KcbIemmer af Sprceftebommet tnbgabe ber= og SPrceft greberict Soot til Sit) i SUntrøtre, $Prceft SSiMam 2Kitd)el til Seebg ; baa bercg 9labne, nemlig: at Dberbrcefter: iram larf, SEfyomag mitfy, Sllfreb Sorbon, Sfyomagftington, Drfon Pratt, 33 ri gi) am }oung, eber 6. StimbaH, 2BillarbSRi^arbg, BilforbSBoobruff og eorge 21. mitlj. SGIbfter: eorge. SQSatt, 3ol)n sparfinfon, 2)abib Mo\%, SØtartfyin Sittlcrooob, SBtlliam Sparr, amncl. >ealt, 3ot)n anbcvg, Sb^eobore (Surtig,, >emr/ $oi)le, f)omag Sroabble, 5ol)n Ceigb,, Slmog»yielbing og Sljomag 3tid)arbfon. kræfter: 3Bifliam nailam, 3Btl= liam peafmann, Sofyn 9tfeebt)am, Sameg 9)iat)on, grebene! Soof, Robert (Sroofg, SSiOiam SKtt^eO, SBiiliam 33lacf, Robert 2Biaiamg, SBiHiam Soneg, b,oma $Pol= litt, SRidjarb teele, Sofyn 33urng, So«fepb, Stnotøleg, 9tic^arb 33enfon, 3ofyn 2Bt)ct)e, 2SiDiam 9tot>lance, Stof. tree t og bf. SQB^ite. goreflaaet, agfifteret og bebtaget, at 2). SBatt gaaer SÆtbfte Sllfreb Sorbon til 33trmingl)am og ttqtge obertager Sprcefibiet ober tafforbfl)ire 5Pottemagerierg (Sonference, og at Spræft Sofyn 33urng gaaer meb Ijam. Sit SSlbfte S^omag tfington frembeleg prcefiberer ober ereforbft)ireg (konference og tidige ober arroatt, etc, og at kræfterne SBifliam nailam og Sofepb, Hnotølcg gaae meb t>am. Sit SPrceft Robert Groofg gaaer til 33oIton, meltofte Sfjomag SRidjarbfon cg 5Procft Sofyn 9?eebt)am til ereforbfl)ire, 56-lbfte Sfyomag mitb; forbliber i (SH= teroe; at SSIbfte Sob^n fieiglt) og Sprceft Sameg 2Raf)on gaae til Sirben i ( fye= fb^ire, og at kræfterne Sofebb^ 3Bb^ite og 3tid)arb teel arbeibe unber bong SSeftijrelfe. Sit Seibfte 3olm mttb; orbtncreg til Dberbrceft og beftitleg til at obertage S3ræ= fibtet ober 90?enigb^eben i SJJanc^efter og Dmegn ; at S6lbfte 5peter SJielling i gor= ening meb SElbfte >. 2Bitb^nall obertager 33efh)relfen af 9JJenigr)eben fom fyibinbttl, og at 5prceft Sob^n 2Br;cf)e gaaer til taf= forbitre og arbeiber unber Sllfreb Sor= bong SSeftyrelfe. Soreflaaet og agfifteret, at be ebrige SSJieblemmer af SPrceftebommet, fom babe ttlbubt fig at arbeibe i SSitngaarben, oberlabeg til bet omreifenbe Jpotraab for at btibe beflittebe til be teber, fom bette maatte anfee for bagfenbe; bebtaget. ^oreflaaet ug bebtaget, at bet oberbrageg til bet omreifenbe ^»otraab at ubføre be nobbenbige Orbinationer, efterfom Siben iffe ttflaber, at bet ffeer i benne (konference; bebtaget. SlSlbfte g}oung talte berbaa tit ^orfamlingen angaaenbe Jpenftgtgmcegfigfyeben af at oprette et gonb til at forfine bem meb Slceber, fom fra Sib til anben maatte blibe fatbte tit at arbeibe i SSiingaarben, og b,big Dmftcenbigb^eber bare faabanne, at be befycbebe Unberftottelfe. 5prcefibenten talte fiben om bet famme Slnliggenbe og baapegebe gorffjeflen mellem at brce=

14 318 Sofepf) niitfyg Seonetéløb. bile for $Penge, og bet, at en gornøbentyeber blibe afhjulpne, mebens be ere ube for at prcebife (Sbartgeliet uben at førge for benidag imorgen." Øticfyarbé og 5timbafl talte i famme Sftet* ning, fyborefter SSIbfte $oung forejlog, at tyborfomljelft ber er oprettet en reen, bejiiffes ber to 2Rcenb til at mobtage fribillige, ugentlige 33ibrag af -Weblemmerrte for at fremme Sbangeliete Ubfprebelfe og til at ubbele famme efter 2Jcenigl)ebeng 33otum og i amraab meb be tolb 2lpoft= ler; asfifteret af røbfte eorge 21. mitt», og bebtaget. (Sonference-gorljanblingerne bleoe berpaa oplcefte og oebtagne, t)toorefter konferencen fiuttebeg. (gortfættes.) 5tf)$ebev. SEobfflanb. SSeb Sugau i ^ebreerjbjergene b,ar ber ben lfte b. titbraget fig en forfcerbelig Ultyffe i ftulgrubeme, ibet ben neberfte 35eel af en ober 900 Slien bt/b d)ad)t er ftt/rtet fammen og tyar begrabet be i ben bærenbe Slrbeibere. 2lntaflet af be goruttyffebe, om b>i Stebning ber fun er libet $aab, angibes til 101, t)tjoraf 50 ere gifte og efterlabe fig ca ørn. 2Jian førger nabnlig for at»ebligefyolbe Sufttilftrømningen, men felb bette Slrbeibe er færbeleg»anfleligt og afbrtybes beftanbig t>eb nr>e Snbftyrtninger. 21 f r i l a. Sigefom paa faa mange anbre teber feer bet ogfaa for Siben uroligt ub i SJcaroffo. SJlogle tammer af S3efolfningen tragte efter at frigjøre fig fra ultanen8 Jperrebømme, og bennes øn, 3flouler/ JpaSfan, er ben 25be 3Jiai brubt op fra 2Jiogabor meb en 2lrmee paa 20,000 2flanb for at gjenoprette fin gaber«slutljoritet. 21 m e r i f a. (Sfter mange mobfigettbe Sfterretnirtger angaaenbe fteifer 2Kar,U milians ficebne er tilfibft bet førgelige SJubflab officielt blebet mebbeelt, at bet inebførte anbljeb, at Ijan bar falben i fine gjenberg Jpcenber, og at l)an ben 19be 3uni bleb henrettet tilligemeb nogle af fine eneraler. Dette afjtyelige 3Jiorb b.ar toaft en alminbelig gorbittrelfe faabel i (Suropa fom i be gorenebe tater, 5?eifer SJiajtmilian bar 35 Slat gammel. 3 3>ult 1857 bleb b,an formælet meb ben aanbrige, nu ligelebes perfonlig af en tung Ultyffe bjemføgte $Prinbfe fe Charlotte af Belgien. (Sfter gelttoget i 1859 lebebe b,an paa fit lot SJiiramare beb Srieft ubeluflenbe for SSibenffaberne og ftunfteme, inbtit bet mejifanjfe golfs SSotum oberbrog b,am fyiint SanbS ftrone, fom fyan mobtog ben lobe Slpril 1864, b>orpaa b,an reifte ober til 2flerjfo og ben 12te Suni 1864 b>lbt fit Snbtog i fin obebftab. gra tyiint ieblif af bar fteiferen? fiib egentlig iffe 2lnbet enb en fortfat Kamp meb elementer, ber, loslabte beb en lang 2larrceffe jammerlige Sfcegiering, meb aarbnattettyeb beficempebe enb>et Sanfe om orbnebe SEtlftanbe i taten og en ftcetl, barig Otegieringgmagt, fteiferen forføgte ogfaa b«at fyolbe bigfe SDiobftanbere ran-

15 9l^eber. 319 gen, efterctt fyan bar bleben ene tilbage mibt imeflem 2iben(!aberne8 mægtige trommeog fim fyabbe en tutte for fit goretagenbe i fit 2/iob og fin manbige ftarafteer.. nbelig falbt b,an fom en elr, og bermcb affluttebes en pifobe af ben moberne Jpiftorie, J?bi8 fulbe gorftaaelfe rimeligbiis førft en forbeljolbt en fommenbe 23orgerErig er ubbrubt i ben føbamertfanffe $epublif 2)en berbærenbe ^ræfibent 2)io quera fyar i længere ib ligget i trib meb SongreSfen,. men Uenigljeben føntes bog i 23egr;nbelfen af bette 2lar at bære faa temmelig bilagt. SHanMttger. eteborgs. od). ibn." gjor opmærffom paa ben ftcerfe Silbæjt i Ubbanbringen fra berrig til Jilmerifa, ber atbrig Ijar fyabt faa ftore Dtmenfioner fom nu, og muligt enbog obergaaer ben ftcerfe SØebægelfe i benne Retning i SJcorge*., Qrtgen Uge gaaer fyen, uben at et bettjbeligt Slntal Ubbanbrere gaaer omborb i øreborg, aaleceg agtebe forntylig iffe minbre enb 4 a 500 ^erfoner at tittræbe Øteifen meb bet fra øteborg afgaaenbe >ampjfib til dnglanb. 9Z a b a r 8 5t i ce m p e b a 1 1 o n, ber fteg op fra SnbaiiberneS ggplanabe- onbagen ben 23be f. 2)?., gforbe benne ang, t 2J2obfætning til ben ultyffelige Sfteife tit Jpannooer i 1863, en fort og fyffelig Ubflugt. ilffuerne fintal artflaael ialt tit 150,000 SKenneffer ; beraf befanbt 30 40,000 fig i et affpærret 3?um, be anbre ubenfor fammc. 35er bar tre Spiabfer: en til 20 grancs, fom bar temmelig, jom, og paa tjbilfen oer af 9'iotabiliter fun faaeé ben iapartefiffe $rinb8 og hertugen af Soburg, en anben SpiabS tit 5 Qfrartc?, ber bar tættere befat, og. enbelig en trebie $lab8 til 1 granc, fom bar albeles optølbt af Silffuere. Snbert SiæmpebaUonen fteg op, bleb ber fenbt 200 minbre kationer ibeirer. SJiængben forfyolbt fig albele rolig unber ben lange SSentetib, inben itjæmpen" fteg op fra Spiabfen. SDa Sloffen manglebe 10 SRiuuter i 5, leb ber et tufinbfolbigt: 21a!?' Sationen fyæbebe fig plubfelig og fteg ibeiret meb 9tabar, tre 93ibenflab mamb og tre Setiente. ^abar tyabbe en røb $laib om fulberen og ftob paa onbolf)ufet8 Sag i en noget tfyeatralff tilling, b>«b ber bog nær fyabbe befommet Ijam ilbe; tbl ba. et SSinbftøb gab et 3 r/f i 33adonen, falbt Ijan om, netop i famme Øieblif fom U3atjonen fteg op i en tb, og forfbanbt for Mc$ SSliffe. bilfen Sart!" ffriber en af >eeltagerne i 2Jiomteuren unber Dberffriftert (Sn Sirne i en SMon" ingen bimmelfyeb, ingen oføge! Unber o bet prægtigfte fuefpil. $Pari ubfolber fig for bore ine fom en ipsmobel af en 35t)+ ift aber meb fmaabitte - ufe, tyer Jpaber, og runbt om bet ele et umaabeligt panorama af rønt. Db.bt unber 08 i Ubftifling8bb,gningen8 $arf, men ifær paa Snbaliberneg Splanabe, Ijborfra bi tiltraabte bor Sfteife, bifer 9ttængben fig fom en morf 3tt«8fe, en brimlenbe 5Kb,retue af 2J enneffer, b>t8 Ubraab naae op til o8. SSi ftige gotere og tyøiere, ^toitfet bi mærfe af 33rinten8 b>t3lenbe Ubftrømning og af be lange ^apirbimplerl nebfyængenbe tioing. 25et er et behageligt SSeir, men himlen,

16 320 Stønbivgér. er ganfle obertruffen. 3 omtrent 1,950 gobg, oibe flige lu inb i t'tjerne. 93i ere 5 SJiinutter om at gfennemfare flaget, fom er c. 700 %oi i jennemfnit, og nu befinbc bi og plubfelig i Hart olflin. 9D?on aabner Ventilen for at tabe 33rin» ten [tromme nb, af Srftgt for en mulig (Sprængning af 23aOonen, ibet agfen ubbtber fig unber ojftraaterneg Spaabtrfning. (Sn Sloffeg Slang naaer op til og, og bi fyøre et ocomotir>g Spiben unbertiben Hjber ber ogfaa bcempet ^»unbeglam, Ijbilfen fibfte t)b paa en tibligere finftreife bragte en af bore CuftfEippere tit at gjore ben pfyilofopfyifte 33emcerfning, at bet er forbaufenbe, fybor mange unbe ber finbeg iblanbt 9ftennejfene. 9Si ere ftegne til en Jpoibe af 3,090 5ob. SJi'an foler et ubegribeligt SSelbære, man er i en mere enb alminbelig rab erre ober fig felb,* og i ben fulbftoenbtge SauSfyeb, fom nu omgiber og, forfbinber Sflenneflefyeben for blot at lebne $piab til Smbibibet. 35i ere atter omgibne af en uoberffuelig ft) og fee og fun felb og kationen. (Snbelig lomme bi ub af ben og fee paant) forben. 3Si fbcebe Jjien ober 33ourg4a=9IMne." Sanbingen,* fom bet b, ebber i 2uft= f!ipperfproget, gif lidelig for fig beb tyitt^, et $ar sjjttle fra ^ang. St)i at 2ln=!eret rtyffebe et Æbletræ op meb 9Jobe, og at onbolfyufet jlog en SOtuur itu beb fine tob, bar Jo hm maauljelb. 3)et 33igtigfte bar, at alle 5pa?fagererne tom til at fætte goben paa faft runb uben at faae en enefte 9tift. SI. fyenbeb 5 [teg Sallonen ibeiret, og SI. libt ober 7 befanbt finftffipperen og bang Cebfagere [ig igjen paa Snbalibemeg Sgplanabe, efter at Selegrapfyen akerebe fyabbe melbt bereg lægt og SSenner, at Sfaifen bar gaaet Ibffeligt for fig. Om fjorten 2>age bil een ncefte Opftigning af Sjcempen" finbe teb. 3nbIjol&. ibe» Utøbbenbigljeben af umibbetbar flabenbaring 305. ienbelob:n Sifgang. &efii«elfe) tbe. SDtørfbærbig Opbagelfe Sofepfy mitb, 8 fiebnetgløb (fortfat) gfeb^oer Slanbinger.. ubfommer ben lfte og 15bc i IjDcr 9!ftaaneb og faat$ paa Sontotret i Soren en gabe 9lr. 14 lfte < al tilbenftre og pac. alle fongelige ^oftcontotrer. Ubgioet og forlagt af S. 9B i ber bor g. Sti»ft $og 8f. g. SScrbtng.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb.

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb. 177 S&an&tnaoiens Stierne. i for k $UtU 3)*0* 8 gdtig*. anb^eben, ftunbffaben, X>b>en cg roen ere forenebe. 21. Aarg. Kr. II Æ«i /tf. lam i 72. Friis: 6 Sk. pr. Ii>l. Ste ^efltges pligter«sale aj tølbfc

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

jeg førft bleb befjenbt meb ben? runb= fcetninger, og formebelft en faaban ftunb* ffab bleb jeg mebbeelagtig i bette 2?ærf.

jeg førft bleb befjenbt meb ben? runb= fcetninger, og formebelft en faaban ftunb* ffab bleb jeg mebbeelagtig i bette 2?ærf. 289 Sftanbtncmiens Stjerne. Ærpit for d* tdftø z$w ipiiø*- anbtyeben, ftunbftaben, 3)tyben og rocn ere forenebe. 13. km. Kr. 19. Den 1. Juli 1864, Priis : 6 Sk. pr. Exp. %au af ZmbUe Stmafa m. Sftmait

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. Siv. Qeg ramler ofte \>aa, at bi. ere fløbe 6leber, feenbrægtige til at fatte. tingene, fom be ere, feenbroegtige til at

/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. Siv. Qeg ramler ofte \>aa, at bi. ere fløbe 6leber, feenbrægtige til at fatte. tingene, fom be ere, feenbroegtige til at 289 8&an&inaoieiis Stjerne. for At jlidftø %$*% $*IItgt. anbbeben, ftunbftaben, 3)»ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fc 19 Ærø f. «/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. SBemærf ltitt^er af $>ra>ft&ent ^oung eftermibbaøen

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt.

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt. 113 Sftanbinaotens Stjerne. $rpn før åt $iåp < aø*8 Iriltjj*. anbf/eben, tfunbflaben, Dtyben og 2jroen ere forenebe. 21. Aarg. Nr. 8. Den 15 Januar 1872. Priis : g Sk. pr. Sale af SSlbfte Drfon %xatt i

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere