HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK Viby J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J"

Transkript

1 HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK Viby J 1. Generelt 1.1.Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse eller dennes bemyndigede. 1.2.Disse bestemmelser gælder også for gæster, idet enhver beboer hæfter for sine gæsters adfærd på kollegiet. 2. Orden 2.1.Det er enhver beboers pligt at behandle de til kollegiet hørende effekter respektfuldt samt medvirke til, at Kollegiets ejendom ej fjernes fra kollegiet. 2.2.Det påhviler enhver beboer at medvirke til god orden i de lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse samt i øvrigt medvirke til ordenens opretholdelse i disse, herunder også rengøring af de fælles lokaler. Såfremt en skade kan føres tilbage til én enkelt person, hæfter vedkommende for skaden. Rengøring af trapper, gange og fællesrum er pligtig ydelse i lejeforholdet. 2.3.Det er forbudt at køre på kollegiets græsarealer i bil eller på motorcykel også ved ind- og udflytning. 2.4.For regler vedr. fællesrummets benyttelse henvises til bilag Ansvar 3.1.Fra det øjeblik en beboer har fået overdraget sin nøgle af varmemesteren, og indtil denne atter har modtaget nøglen, er alene beboeren ansvarlig for sin lejlighed og dennes inventar. Beboeren er således pligtig at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde. 3.2.Hvis en beboer ønsker at unddrage sig ansvar for mangler, skader eller slid på lejlighed eller dennes inventar, som han måtte konstatere ved lejemålets overtagelse, påhviler det ham ved indflytningen, inden for 14 dage at underrette varmemesteren om manglerne m.v. 3.3.Kollegiet påtager sig intet ansvar for person- eller tingsskader. 4. Støj Beboerne skal frivilligt og uopfordret respektere de begrænsninger, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør. Først og fremmest skal de læsende beboeres krav på læse- og nattero stedse respekteres, især når private sammenkomster arrangeres. Søndag til torsdag skal der senest kl. 22 være ro i lejlighederne. Dette gælder høj musik, boring og al larm i øvrigt. Fredag og lørdag skal der senest kl. 02 være ro i lejlighederne. Fredag og lørdag i eksamensperioderne dec./jan og maj/jun. skal der være ro senest k. 23. Af hensyn til det gode naboskab, er det vigtigt at varsle, hvornår private sammenkomster arrangeres. For regler vedr. fællesrummets benyttelse henvises til bilag Husdyr 5.1.Husdyr må ikke forefindes på kollegiet. 6. Internet- og intranetadgang 6.1.For regler vedr. internet- og intranetadgang henvises til bilag Vaskeriet 7.1.Vaskeriet må, under hensyntagen til overboerne, benyttes døgnet rundt Snorene og tørrestativerne i tørrerummet er kollegiets ejendom og må benyttes af alle beboere Der må ikke opstilles egne tørrestativer eller andet udstyr i tørrerummet 8. Kælderrum 8.1.Kollegiet fraskriver sig ethvert ansvar for effekter opbevaret i kælderrummet. 8.2.Opbevaring i kælderrummet sker på eget ansvar, og det henstilles, at man ikke opbevarer værdifulde genstande i kælderrummet. 9. Cykelskure 9.1.Cykelskurene er til fri afbenyttelse for alle beboere 9.2.Cykler skal opbevares i cykelskurene eller på de til cykelparkering indrettede pladser. 9.3.Det henstilles, at der så vidt muligt kun opbevares én cykel pr. beboer. 1

2 10. Brandsikkerhed Af hensyn til brandsikkerheden, må der ikke placeres cykler, vaskestativer eller andre blokerende ting på gangene, hverken indendørs eller udendørs. Disse ting kan blive fjernet uden varsel Der må ikke anbringes cykler ved trappenedgangene. Disse samt cykler, der på anden vis besværliggør flugtveje og udgange,fjernes uden varsel. 11. Udflytning I forbindelse med udflytning fra kollegiet, vil der blive afholdt syn af boligen, hvortil alle kollegiets ejendele skal være at finde på rette plads Lejeren skal senest syv hverdage (arbejdsdage) før hhv. den første og den femtende være fraflyttet, og skal på fraflytningsdagen senest kl have afsluttet rengøring af hele lejemålet, samt aflevere nøgler til varmemesteren. Rengøring omfatter ligeledes badeværelse og de sanitære installationer Kollegiet forbeholder sig ret til at lade boligen rengøre, i det omfang det skønnes nødvendigt, på den fraflyttende beboers regning. 12. Overtrædelse Ved en beboers overtrædelse af husordenen kan vedkommende beboer af afdelingsbestyrelsen tildeles en advarsel I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan boligorganisationens bestyrelse efter at have indhentet en udtalelse fra afdelingsbestyrelsen opsige den pågældende til øjeblikkelig fraflytning For behandling af sager vedr. overtrædelse af husordenen gælder i øvrigt de af afdelingsbestyrelsen fastsatte regler Tyveri fra kollegiets område kan føre til politisag og bortvisning fra kollegiet. Vedtaget på beboermøde den 04. oktober

3 BILAG 1 Afbenyttelse af fællesrummet på Damager Kollegiet 1. Generel orden 1.1.Fællesrummet skal efterlades i samme stand som ved ibrugtagningen, eller bedre. 1.2.Fællesrummets effekter må ikke fjernes fra fællesrummet. 1.3.Beboerne hæfter til hver en tid for egne gæster. 2. Musik og støj på hverdage 2.1.På hverdage skal der være ro i fællesrummet kl. 23. Fredag og lørdag skal der efter kl. 02 skrues ned til et niveau, hvor ingen generes. 2.2.Ophold i fællesrummet efter kl. 23 er tilladt, såfremt dette sker under hensyntagen til kollegiets øvrige beboere i henhold til punkt I eksamensperioderne dec./jan og maj/jun skal der være ro alle dage kl. 23:00. Fredagsbar undtaget. 3. Private fester 3.1.Fællesrummet udlejes sammen med køkkenet om lørdagen til beboere på kollegiet med undtagelse af eksamensperioderne dec./jan). og maj/jun. Lejer har brugsretten og kan afvise andre kollegianere. 3.2.Til private fester skal der efter kl. 02 skrues ned for musikken til et niveau således at kollegiets øvrige beboere generelt ikke generes. 3.3.Af hensyn til støj skal festen forblive indenfor eller i det dertil indrettede rygeområde i kælderplanen. 3.4.For øvrige regler vedr. private fester henvises til af afdelingsbestyrelsen vedtagne lejekontrakt. 3.5.De generelle regler for afbenyttelse af fællesrummet gælder også ved udlejning. 4. Private fester uden udlejning 4.1. Fællesrummet kan benyttes af alle på de tidspunkter, hvor kollegiet ikke har brugsretten, eller hvor fællesrummet ikke er udlejet Reglerne i afsnit 2 om musik og støj gælder ligeledes private sammenkomster uden udlejning Det er tilladt at spise i fællesrummet såfremt efterfølgende oprydning finder sted i henhold til afsnit 1 om orden Ønskes adgang til fællesrummets køkken, kontaktes afdelingsbestyrelsen for lån af nøglebrik mod depositum 4.5. Køkkenbrikken udlånes ikke på lørdage, undtagen ved leje af fællesrummet I eksamensperioderne dec./jan og maj/jun må der IKKE holdes fest. 5. Kollegiets brugsret 5.1.Kollegiet er i nærværende afsnit defineret som medlemmer fra henholdsvis afdelingsbestyrelsen, barbestyrelsen, festudvalget eller de på aftenen ansvarlige bartendere i forening. 5.2.Kollegiet har hver fredag brugsret over fællesrummet til fester samt øvrige arrangementer. 5.3.Brugsretten gælder indtil kl Kollegiet har yderlige brugsret over rummet, til de af kollegiet afholdte arrangementer og fester for beboerne. 5.5.Kollegiet har brugsret på hverdage til landskampe, filmklub, stormøder, udvalgsmøder etc. Til arrangementer på hverdage skal pkt. 2 ang. støj overholdes. 5.6.Brugsretten over fællesrummet giver afdelingsbestyrelsen, barbestyrelsen, festudvalget og bartendere ret til at bortvise personer, som skønnes at være forstyrrende for den almindelige ro og orden. 5.7.Hvis en person gentagne gange bortvises fra baren, eller helt nægtes adgang, kan afdelingsbestyrelsen stadfæste denne afgørelse. 5.8.Under afholdelse af fredagsbar samt kollegiefester må egne drikkevarer ikke medbringes. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. 6. Oprydning 6.1.De for arrangementet ansvarlige personer skal sørge for tilfredsstillende oprydning. 7. Dispensation 7.1.Afdelingsbestyrelsen kan dispensere fra ovenstående regler. 3

4 8. Inddragelse af brugsretten 8.1.Afdelingsbestyrelsen kan om nødvendigt, inddrage brugsretten over fællesrummet. Dette kan ske, såfremt barbestyrelsen og de af denne antagede bartender ikke overholder rammerne for benyttelse af rummet, som givet af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vil i givet fald indkalde barbestyreren og barbestyrelsen til samråd for at løse problemerne. 8.2.Afdelingsbestyrelsen kan ligeledes inddrage brugsretten ved private fester, hvis de givne retningslinier ikke overholdes. 9. Husorden 9.1.Nærværende regler indgår som en del af Damager Kollegiets husorden. 4

5 BILAG 2 REGLER FOR INTERNET- OG INTRANETADGANG 1. Formål 1.1.Disse regler gælder for alle former for internet- og intranetaktivitet på kollegiets datanetværk og fastsætter de nærmere regler for benyttelse af datanetværket. 2. Datanetværket 2.1.Datanetværket er en fast bestanddel af kollegiets samlede aftale med den enkelte kollegianer, og denne kan således ikke fravælge det samlede tilbud. 2.2.Datanetværket består af den fysiske kabling, fra hver enkelt kollegielejlighed til et fælles krydsfelt i serverrum, samt eventuel hardware i form af eksempelvis server, netværksswitches m.v., der stilles til rådighed for kollegianerne af kollegiet. Kollegiet stiller ikke software til rådighed for kollegianerne. Al opsætning og drift m.v. af det interne netværk forestås af kollegiet, og herunder navnlig beboerrådet, afdelingsbestyrelsen og/eller netværksudvalget. 2.3.I datanetværket stilles følgende grundydelser til rådighed for kollegianerne: Adgang til internet-udbyder via kollegiets samarbejde i det overordnede netværk Mulighed for intern datakommunikation via datanetværket. 2.4.Kollegiet kan, men er ikke forpligtet til, at udbyde tillægsydelser til kollegianerne. 3. Pris og betaling 3.1.For de af kollegiet leverede ydelser på datanetværket, betaler kollegianerne en månedlig afgift, der fastsættes i henhold til kollegiets budget. Den månedlige afgift fastsættes ud fra omkostningerne til det overordnede netværk (Bolignet-Aarhus), samt drift af det interne netværk. 3.2.Afgiften opkræves én gang månedligt sammen med huslejen. 4. Retningslinier for kollegianernes brug af datanetværket 4.1.Ved enhver form for benyttelse af datanetværket skal kollegianerne følge nedenstående retningslinier: 4.2.Kollegianerne skal, for al aktivitet på datanetværket, overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder ophavsretsloven, øvrig immateriel lovgivning og straffeloven s er fortrolige. Ethvert forsøg på aflytning, eller anden indsigt i datanetværkets eller andre kollegianeres , eller anden nettrafik, er ikke tilladt, og vil være en overtrædelse af bl.a. straffelovens regler om brevhemmelighed. 4.4.Kollegianerne må ikke opbevare, distribuere, eller på anden måde stille ulovligt materiale til rådighed, på datanetværket, hverken via egen computer, på serverplads/web-hotel eller på nogen anden måde. 4.5.Ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til, eller informationer om, andre kollegianeres, eller tredjemands maskiner, eksempelvis ved portscanning eller lignede, er ikke tilladt, medmindre den pågældende har givet sit samtykke. 4.6.Det er ikke tilladt, helt eller delvist, at videresælge, eller på anden måde videregive, internetadgang eller øvrige netværksydelser på datanetværket. 4.7.Kollegianerne skal endvidere respektere andre aktørers rettigheder, såvel inden for som uden for datanetværkets regi, og kollegianerne skal i øvrigt ved enhver benyttelse af datanetværkets faciliteter, overholde god skik for internetbrug, netiqette, og i øvrigt udvise rimeligt hensyn ved den enkeltes brug af datanetværkets faciliteter. 4.8.Kollegiet, beboerrådet, afdelingsbestyrelsen, bestyrelsen eller netværksudvalget forbeholder sig ret til at politianmelde overtrædelser. 4.9.Kollegianerne er forpligtet til at følge kollegiets bestyrelses, afdelingsbestyrelses og beboerrådets henstillinger eller påbud givet som følge af kollegianernes brug af datanetværket. 5. Kollegianernes misligholdelse 5.1.Såfremt en kollegianer ikke overholder betalingsforpligtelsen, er kollegiets administrator berettiget til at fratage den enkelte kollegianer netadgangen ved lukning. Lukning sker med forudgående varsel over for den enkelte kollegianer i forbindelse med rykning for betaling af husleje. 5.2.Såfremt kollegianerne ikke overholder de ovenfor i pkt. 4 beskrevne retningslinier, vil netadgangen blive afbrudt ved lukning. Afgørelse om lukning af netadgangen kan træffes af beboerrådet, afdelingsbestyrelsen eller netværksudvalget i samråd med beboerrådet eller afdelingsbestyrelsen. 5

6 Formodes eller konstateres overtrædelser af nærværende regler, og herunder særlig de i pkt. 4. fastsatte retningslinier, er hhv. netværksudvalget og beboerrådet forpligtet til at orientere hhv. beboerrådet, afdelingsbestyrelsen og kollegiets bestyrelse straks dette konstateres. Overtrædelser af bestemmelserne i pkt. 3 og pkt. 4 kan medføre fratagelse af adgang til datanetværket. Kollegianernes adgang til datanetværket kan endvidere fratages, såfremt påbud herom gives af politi, domstole, andre offentlige myndigheder eller eksterne tredjeparter. 6. Ansvar 6.1.Kollegiet indestår på ingen måde for oppetid, funktionalitet og kvalitet af datanetværkets tilbud over for kollegianerne. 6.2.Kollegiet har intet ansvar for mangler, og kan ikke blive gjort erstatningsansvarlig over for kollegianerne for tab i forbindelse med kollegianernes benyttelse af datanetværket, herunder drift og oppetid af servere, transmission af data og oppetid på internetadgang, og intet ansvar hvis den eksterne internetudbyder lukker af. 6.3.Kollegianerne har ingen misligholdelsesbeføjelser over for kollegiet, dets bestyrelse, afdelingsbestyrelse, beboerråd eller andre med tilknytning hertil. 6.4.Kollegiet og bestyrelsen har ingen tilknytning til den daglige drift, og har intet ansvar for indholdet af, og aktiviteten på, datanetværket og de dertil knyttede ressourcer; hverken over for kollegianerne eller over for tredjemand. 6.5.Beboerrådet, afdelingsbestyrelsen og netværksudvalget har intet ansvar for indholdet af eventuelle ressourcer tildelt de enkelte kollegianere, eller ressourcer opstillet af de enkelte kollegianere. 7. Netværksudvalget 7.1.Beboerrådet eller afdelingsbestyrelsen kan vælge et netværksudvalg til at forestå den daglige drift af datanetværket. Antal af medlemmer og valgperiode fastsættes af beboerrådet eller afdelingsbestyrelsen. 7.2.Netværksudvalget er forpligtet til at overholde nærværende regler, samt at følge anvisninger og retningslinier fra beboerrådet, afdelingsbestyrelsen og fra kollegiets bestyrelse. 7.3.Netværksudvalget, og øvrige tekniske og administrative personel, har fuldstændig tavshedspligt i forbindelse med udførelsen af deres opgaver. 7.4.I forbindelse med administration og drift af datanetværket, foretager netværksudvalget i fornødent omfang sædvanlig registrering og bearbejdning af oplysninger. Herunder kan forekomme personhenførbare oplysninger. Registrering og behandling af oplysninger foretages alene inden for sædvanlig drift, og administration af datanetværket, herunder bl.a. til administration af brugere, håndtering af sikkerhed m.v. 7.5.Netværksudvalget kan i forbindelse med driften af væsentlige sikkerhedsmæssige årsager, eksempelvis begrundet mistanke om hacking, chikane, virus-fare eller lignende, foretage undersøgelse, og herunder åbning af s, samt overvågning og bearbejdning af aktivitet på datanetværket. Netværksudvalget orienterer i henhold til pkt. 5 stk Husorden 8.1.Nærværende regler indgår som en del af Damager Kollegiets husorden. 6

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Kapitel 1 Adfærd Afsnit I Ro og orden 1. Kollegianerne skal tilstræbe at der hersker god ro og orden på kollegiet. Stk. 2. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere