GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser

2 og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved tegningen. Stk. 2. Ved ændring af Kundeforholdsforsikring, som fører til øget risiko, gælder samme regler som ved optagelse i Kundeforholdsforsikring. Stk. 3. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningerne blive mindre eller helt bortfalde. AP Pension kan annullere forsikringen, hvis AP Pension har fået vildledende, ufuldstændige eller forkerte oplysninger efter reglerne i forsikringsaftalelovens AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS), AP Pension og AP Skade. Stk. 2. Kundeforholdsforsikring består af en samlet forsikringsdækning ved død og ulykkestilfælde i: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (AP Pension) CVR-nr Østbanegade København Ø og AP Skade Forsikringsaktieselskab (AP Skade) CVR-nr Østbanegade København Ø Stk. 3. Selskaberne er underlagt offentligt tilsyn. Stk. 4. Dansk ret, herunder forsikringsaftaleloven, gælder for aftalen. 2. AFTALEGRUNDLAGET Stk. 1. Betingelserne træder i kraft den 1. januar Stk. 2. AP Pension kan ændre betingelserne, hvis: ændringen aftales med FSS, eller det er nødvendigt, for at AP Pension kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 3. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 3. OPLYSNINGSPLIGT Stk. 1. Forsikrede bliver optaget i og er omfattet af Kundeforholdsforsikring på grundlag af oplysninger, som AP Pension modtager fra pengeinstituttet, FSS 4. HELBREDSOPLYSNINGER Stk. 1. Forsikrede optages i Kundeforholdsforsikring, hvis AP Pension vurderer, at forsikrede afgiver tilfredsstillende risiko- og helbredsoplysninger til AP Pension. Stk. 2. Kan AP Pension ikke antage forsikringen ud fra de foreliggende oplysninger, meddeler AP Pension dette til forsikringssøgende. 5. FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN Forsikringsdækningen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdag i begæringen, hvis AP Pension antager forsikringen, jf. 4. Ikrafttrædelsesdag er altid den første i en måned. Er der ikke anført en ikrafttrædelsesdag, træder forsikringen i kraft den første i den måned, hvor forsikringssøgende har underskrevet begæringen. 6. PRÆMIE Stk. 1. Præmien forfalder helårligt forud hver den 1. januar og indbetales til AP Pension via pengeinstituttet, som hæver præmiebeløbet på forsikredes konto i pengeinstituttet. Hvis der ikke er dækning på kontoen, ophører forsikringsdækningen den sidste dag i forfaldsmåneden, såfremt præmien ikke senere bliver betalt rettidigt i henhold til forsikringsaftalelovens regler herom, jf. 12. Stk. 2. AP Pension fastsætter præmien for et år ad gangen ud fra grundlag og tariffer, hvor der bl.a. indgår antagelser om rente, risiko og omkostninger. Stk. 3. Præmien, som opkræves, er reduceret med eventuel bonus. Stk. 4. Hvis grundlagets forudsætninger ændrer sig, eller hvis det er nødvendigt at indarbejde andre antagelser end de nævnte, og AP Pension vurderer, at ændringerne har væsentlig betydning, kan AP Pension ændre grundlag eller tariffer. Stk. 5. AP Pension kan også ændre grundlag eller tarif i forbindelse med ændring af forsikringsbetingelserne.

3 Stk. 6. Forsikrede oplyses om ændringer af grundlag eller tarif med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 7. Forsikringen giver ikke ret til præmiefri dækning. Stk. 8. Der sker ingen tilbagebetaling af præmie ved forsikringens ophør eller ved udbetaling midt i en præmieperiode. 7. PANTSÆTNING OG ANDEN OVERDRAGELSE Stk. 1. Forsikrede har pantsat forsikringssum ved død og ulykkestilfælde til det kontoførende pengeinstitut til sikkerhed for eventuelle kreditengagementer (lån og kautionsforpligtelser) med kontoførende pengeinstitut. Stk. 2. Hvis forsikringen er tegnet før den 1. januar 2003 omfatter pantsætningen ikke kautionsforpligtelser, medmindre der er indgået særlig aftale med pengeinstituttet herom. Stk. 3. Forsikringen kan derudover ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning. 8. FAREFORØGELSE Stk. 1. Kundeforholdsforsikring dækker ikke ved ulykkestilfælde eller død, som er en følge af: Krigstilstand, borgerlige uroligheder eller tilsvarende fareforøgelse. Ved død uden for dansk område gælder begrænsningen kun, hvis forsikrede har deltaget aktivt i krigshandlinger mv. På dansk område følges bekendtgørelse fra den minister, som er ansvarlig for livs- og pensionsforsikring, herunder bekendtgørelse om start- og sluttidspunkt for tilstanden. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Stk. 2. Endvidere dækker Kundeforholdsforsikring ikke mèn, som opstår efter ulykkestilfælde, som er en følge af jordskælv. 9. ANMELDELSE Stk. 1. Forsikrede eller andre berettigede skal anmelde dødsfald eller ulykkestilfælde til enten pengeinstituttet eller AP Pension hurtigst muligt. Stk. 2. Hvis tilstanden efter et ulykkestilfælde efterfølgende forværres, skal forsikrede anmelde forværringen til pengeinstituttet eller AP Pension hurtigst muligt. Stk. 3. Krav mod AP Pension forældes efter dansk rets regler om forældelse. 10. OPLYSNINGER Stk. 1. Forsikrede eller andre berettigede skal give AP Pension adgang til oplysninger, som er nødvendige for, at AP Pension kan vurdere retten til udbetaling. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, kan udbetaling ikke finde sted. Stk. 2. Det kan blandt andet være nødvendigt, at forsikrede eller andre berettigede samtykker og medvirker til, at AP Pension indhenter, opbevarer, registrerer og videregiver oplysninger, erklæringer mv. Der kan f.eks. være tale om, at selskabet indhenter oplysninger hos læger, der behandler eller har behandlet forsikrede, og ved ulykkestilfælde kan selskabet lade forsikrede undersøge af en læge, som selskabet vælger. Stk. 3. AP Pension behandler alle oplysninger efter regler, som findes i lovgivningen. Medarbejderne i AP Pension har tavshedspligt om forsikredes forhold og må kun videregive oplysninger herom, hvis forsikrede har godkendt, at der sker videregivelse, eller hvis lovgivningen giver adgang til at videregive oplysninger. 11. SKATTE- OG AFGIFTSFORHOLD AP Pension fratrækker skatter og afgifter, herunder boafgift, inden udbetaling. Det sker i henhold til gældende lov. 12. OPHØR AF DÆKNINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 67 år, forsikredes betalingskonto i det kontoførende pengeinstitut udgår, forsikringen er opsagt, jf. 13. Stk. 2. Kundeforholdsforsikring ophører tillige med udgangen af forfaldsmåneden, hvis præmien ikke betales, jf. 6. Stk. 3. Når dækningen ophører, vil Kundeforholdsforsikringen ikke have opnået nogen værdi. 13. OPSIGELSE Stk. 1. FSS og AP Pension/AP Skade kan opsige aftalerne, som ligger til grund for Kundeforholdsforsikring med 3 års skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 2. Forsikrede kan opsige Kundeforholdsforsikringen med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. 14. FORTSÆTTELSESFORSIKRING Stk. 1. Hvis dækningen ophører, jf. 12, har forsikrede ret til at tegne fortsættelsesforsikring på dækning ved død, men ikke på ulykkesforsikringen. AP Pension skal have begæring herom senest 3 måneder efter dækningens ophør. Forsikrede har ikke ret til at tegne fortsættelsesforsikring, hvis dækning er ophørt efter 13, stk. 1.

4 Stk. 2. Fortsættelsesforsikring tegnes med samme varighed og risiko, som forsikrede var omfattet af umiddelbart før udtrædelsen og uden, at forsikrede skal afgive nye helbredsoplysninger. Stk. 3. Præmien til fortsættelsesforsikring beregnes ud fra tarif og grundlag, som gælder for individuelle forsikringer. 15. KLAGER Stk. 1. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede eller andre berettigede og AP Pension, og fornyet henvendelse ikke fører til tilfredsstillende resultat, kan forsikrede eller den berettigede klage til Ankenævnet for Forsikring. Stk. 2. Klager kan - mod betaling af et gebyr - indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos AP Pension, Ankenævnet for Forsikring og Forbrugerrådet. Skemaet kan også hentes fra Ankenævnets hjemmeside: Arvinger ifølge testamente Øvrige arvinger. * Ved samlever forstås en person, som lever sammen med forsikrede på fælles bopæl, og som venter, har eller har haft barn sammen med forsikrede, eller har levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Stk. 7. Retten til udbetaling bortfalder, hvis der ikke findes en berettiget ifølge særlig begunstigelsesbestemmelse, gruppelivsaftalens begunstigelsesbestemmelse, testamente eller legale arvinger. 17. UDBETALING Stk. 1. AP Pension regulerer hvert år den 1. januar dækningens størrelse. Stk. 2. Gruppelivsforsikring opgøres på grundlag af dækningen ved dødsfaldet. AFSNIT 2. DÆKNING VED DØD 16. GRUPPELIVSFORSIKRING Stk. 1. Dækning ved død er oprettet som en gruppelivsforsikring uden opsparing, en såkaldt risikoforsikring hvor forsikringssummen alene udbetales ved forsikredes død, så længe denne er omfattet af forsikringen. Stk. 2. Det er uden betydning om døden skyldes ulykke eller sygdom. Stk. 3. Gruppelivsforsikring dækker hele døgnet og i hele verden. Stk. 4. AP Pension udbetaler forsikringssummen til kontoførende pengeinstitut, jf. 7. Er forsikringssummen større end de af pengeinstituttet oplyste kreditengagementer, udbetaler AP Pension det overskydende beløb til forsikredes»nærmeste pårørende«efter reglerne i forsikringsaftaleloven, medmindre andet er skriftligt meddelt AP Pension. Stk. 5. Er begunstigelsen»nærmeste pårørende«indsat før den 1. januar 2008 er den prioriterede rækkefølge: Ægtefælle eller registreret partner Livsarvinger - børn, børnebørn mv. Arvinger ifølge testamente Øvrige arvinger. Stk. 6. Er begunstigelsen»nærmeste pårørende«indsat den 1. januar 2008 eller senere, er den prioriterede rækkefølge: Ægtefælle eller registreret partner Samlever* Livsarvinger - børn, børnebørn mv. AFSNIT 3. DÆKNING VED ULYKKESTILFÆLDE Ulykkesforsikring dækker hele døgnet og forsikringssummen udbetales, såfremt forsikrede ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde pådrager sig en méngrad på 25% eller mere. 18. ULYKKESFORSIKRING Stk. 1. Kundeforholdsforsikring dækker følger af ulykkestilfælde. Stk. 2. Ved ulykkestilfælde forstås: en tilfældig af forsikredes vilje uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med en varig og påviselig skade af dette til følge. Stk. 3. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Stk. 4. Som ulykkestilfælde betragtes tillige legemsbeskadigelse indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på personer eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. Stk. 5. Endvidere sidestilles børnelammelse (polio myelitis anterior acuta) med ulykkestilfælde, såfremt børnelammelsen medfører invaliditet. Det er en forudsætning, at børnelammelsen er blevet symptomgivende i forsikringstiden, dog tidligst 30 dage efter det tidspunkt, den polioramte i øvrigt er dækket af forsikringen. Stk. 6. AP Skade betaler de lægeattester, som selskabet forlanger.

5 Stk. 7. I det omfang den forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, og i det omfang de samlede udgifter ikke overstiger 2% af forsikringssummen, dækker AP Skade udgifter, den forsikrede har afholdt til: nødvendig befordring fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted helbredende lægebehandling og sygehusophold, der er foranlediget af ulykkestilfældet helbredende behandling hos fysioterapeut, hvis behandlingen er ordineret af en læge helbredende behandling hos kiropraktor. Stk. 8. Udgifter til lægebehandling, sygehusophold eller behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, som er en følge af ulykkestilfældet dækkes dog længst til méngraden er fastsat efter DÆKNINGSOMRÅDE Heltidsdækning Stk. 1. Dækningen omfatter ulykkestilfælde, der indtræffer såvel i arbejdstiden som i fritiden. Geografisk udstrækning Stk. 2. Ulykkesforsikringen dækker overalt i Norden og Grønland. Endvidere dækker forsikringen i den øvrige del af verden under rejser og midlertidige ophold af indtil 12 måneders varighed. 20. MÉN Stk. 1. Forsikrede har ret til udbetaling, hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 25%. Ret til udbetaling fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter at ulykkestilfældet er anmeldt til AP Skade. Stk. 2. AP Skade fastsætter méngraden efter samme méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet og med de begrænsninger, der er anført i disse forsikringsbetingelser. Stk. 3. Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsætter AP Skade forsikredes méngrad efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Stk. 4. I alle tilfælde fastsætter AP Skade méngraden på et rent medicinsk grundlag uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, forsikredes specielle erhverv eller andre individuelle forhold. Stk. 5. Et bestående mén kan ikke medføre, at méngraden ansættes højere, end hvis det ikke havde været til stede. 21. ULYKKESFORSIKRINGENS STØRRELSE Stk. 1. AP Pension regulerer hvert år den 1. januar dækningens størrelse. Ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde udbetaler AP Skade hele summen, som var gældende ved ulykkestilfældets indtræden til kontoførende pengeinstitut. Stk. 2. Er forsikringssummen større end de af pengeinstituttet oplyste kreditengagementer, jf. 7, udbetaler AP Pension det overskydende beløb til forsikrede. Stk. 3. Når et ulykkestilfælde giver ret til udbetaling i henhold til Kundeforholdsforsikring, kan der ikke senere ske udbetaling på grundlag af samme ulykkestilfælde, selvom méngraden øges. 22. NEDSAT DÆKNING Kommer forsikrede til skade som fører af motorcykel eller scooter, herunder knallert 45, eller som fører eller besætningsmedlem i luftfartøj - herunder svæveflyvning - nedsættes udbetaling af ulykkesforsikring til halvdelen. 23. INGEN DÆKNING Stk. 1. Dækningen omfatter kun mén som følge af ulykkestilfælde, som indtræder i forsikringstiden. Stk. 2. Et mén, der bestod før ulykkestilfældet, giver ikke ret til udbetaling. Stk. 3. Herudover giver forsikringen ikke ret til dækning for: a. Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, medmindre sygdommen indirekte er årsag til ulykkestilfældet. b. Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved ulykkestilfældet. c. Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. d. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. e. Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, narkotika og/eller giftstoffer samt kriminelle handlinger. f. Følgevirkninger af handlinger som forsætligt eller ved grov uagtsomhed er forårsaget af den tilskadekomne, herunder selvmordsforsøg samt eventuelle følger heraf. Dette gælder uanset den tilskadekomnes sindstilstand ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. g. Ulykkestilfælde, der er opstået under træning til eller deltagelse i farlig sport eller fritidsaktiviteter, bl.a.

6 brydning, boksning, motorløb af enhver art, herunder også knallertløb, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, professionel eller halvprofessionel sport, cykel- eller hestevæddeløb, judo, karate eller lignende kampsport samt dykning med særligt dykker- eller frømandsudstyr. h. Ulykkestilfælde, der indtræffer under ekspeditioner og opdagelsesrejser. i. Ulykkestilfælde, som er opstået under flyvning som passager med andet end nationalitetsbetegnede luftfartøjer, og ulykkestilfælde, som er opstået under flyvning som fører eller besætningsmedlem i luftfartøj, herunder svæveflyvning, hvis forsikrede ikke har gyldigt certifikat hertil. j. Ulykkestilfælde, som indtræffer mens forsikrede er fører af bil, motorcykel eller scooter, herunder knallert 45, hvis forsikrede ikke har gyldigt førerbevis til køretøjet. Stk. 4. Dækning kan endvidere bortfalde, hvis forsikrede ikke er under stadig behandling af en læge og følger dennes forskrifter. 24. UENIGHED OM MENGRADEN Stk. 1. Såvel forsikrede som AP Skade kan indbringe enhver uenighed om fastsættelse af méngraden for Arbejdsskadestyrelsen under hensyntagen til forsikringsbetingelsernes 20 og eventuelle relevante bestemmelser i 23, a, b og c. Stk. 2. Er sagen indbragt af forsikrede, og Arbejdsskadestyrelsen ændrer méngraden til fordel for forsikrede, refunderer AP Skade forsikrede de omkostninger, som er direkte forbundet med Arbejdsskadesstyrelsens behandling af sagen. Stk. 3. Derudover kan forsikrede og andre berettigede klage til Ankenævnet for Forsikring, jf. 15. FORTRYDELSESRET Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. i en måned med 31 dage og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette AP Pension om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: AP Pension Østbanegade København Ø CVR-nr FSS /14

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere