Alka Fritidshusforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alka Fritidshusforsikring"

Transkript

1 Alka Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser FH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings Aktieselskabet Alka CVR nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Fortrydelsesret og personoplysninger Indledning og generelle oplysninger Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen... 2 Bygningsforsikringen afsnit Bygninger og genstande omfattet af forsikringen Bygningsbrand Anden bygningsskade Glas og kumme Svamp- og insektskade Skjulte rør Stikledninger Kosmetisk dækning Bygning under opførelse eller til- og ombygning Hvordan erstattes skaderne Følgeudgifter Husejeransvar og retshjælp afsnit Husejeransvarsforsikring Retshjælpsforsikring Indboforsikring - afsnit Hvilke genstande er omfattet af forsikringen Hvilke skader er dækket Hvordan erstattes skaderne Fællesbestemmelser - afsnit Uenighed om forsikringsspørgsmål Regulering af pris, forsikringssummer og selvrisiko Opkrævning, gebyrer og afgifter Forsikringens varighed og opsigelse Alka skal have besked / besigtigelse Ejerskifte Forhold i skadetilfælde Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælv- og atomskader... 23

3 1 Fortrydelsesret og personoplysninger 1.1 Fortrydelsesret En indgået forsikringsaftale kan efter forbrugeraftalelovens 17 fortrydes. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået, f.eks. ved underskrift på kontrakten eller afgivet bestilling. Efter forbrugeraftaleloven har man krav på at få en række oplysninger blandt andet om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen løber ikke, før disse oplysninger er modtaget på skrift f. eks.på papir eller . Hvis bestillingen afgives mandag den 1. og de nævnte oplysninger er modtaget, er der frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Modtages oplysningerne først senere f.eks. onsdag den 3., er der frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan der ventes til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Alka underrettes om, at aftalen er fortrudt. Hvis underretning gives skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal den blot sendes inden fristens udløb. Som bevis for at fortrydelsen er sket rettidigt, kan fortrydelsen f.eks. sendes som anbefalet brev og postkvitteringen gemmes. Underretning om fortrydelsen skal gives til: Alka Forsikring Engelholm Allé Taastrup E mail: 1.2 Personoplysninger Som kunde har du mulighed for at se, hvilke personoplysninger Alka har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du rette henvendelse til Alka Ønsker du ikke informationer fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. 1

4 2 Indledning og generelle oplysninger 2.1 Aftalegrundlag Policen samt disse betingelser er det samlede grundlag for aftalen mellem forsikringstageren og Alka. Desuden gælder dansk lovgivning herunder Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. 2.2 Sådan læser du betingelserne Fritidshusforsikringen dækker mange af de risici, man som ejer af et fritidshus kan blive udsat for. Som kunde er det vigtigt, at man kender den aftale, man har indgået med sit forsikringsselskab. Læs derfor policen og forsikringsbetingelserne igennem også før skaden sker. Når du læser forsikringsbetingelserne for at afgøre, om en skade er dækket, er det vigtigt at vide om den skadede genstand er omfattet af forsikringen se afsnit 4 vedrørende husdelen og afsnit 17 vedrørende indbo. om skadebegivenheden er dækket af forsikringen se afsnit 5 til 12 vedrørende husdelen og afsnit 18 vedrørende indbo. Forsikringsbetingelserne er udformet således, at der under de enkelte dækninger (brand, anden bygningsskade osv.) først anføres alle de skadesårsager, som forsikringen dækker. Ligeledes er det beskrevet hvilke situationer, som forsikringen ikke dækker. Efterfølgende beskrives reglerne for opgørelse af erstatningen. 3 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 3.1 Sikrede personer Forsikringstageren er sikret som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom og/eller de omfattede indbogenstande. Forsikringstageren er den person, som har indgået aftalen med Alka Under afsnit 15 husejeransvar, er medhjælp der passer ejendommen også sikret. 3.2 Forsikringssted Forsikringen dækker på den adresse og det matrikelnummer, der er nævnt i policen. Derudover dækker forsikringen indbo, der midlertidigt dog maksimalt 12 måneder befinder sig udenfor adressen. 3.3 Dækninger Det fremgår af policen, hvilke af nedenstående dækninger forsikringen omfatter: Bygningsbrand Anden bygningsskade Glas og kumme Svamp- og insektskade Skjulte rør Stikledninger Kosmetisk dækning Husejeransvar Retshjælp Indboforsikring 2

5 Bygningsforsikringen afsnit Bygninger og genstande omfattet af forsikringen 4.1 Forsikringen omfatter De på forsikringsstedet beliggende bygninger, herunder garager, carporte, udhuse, anneks/gæstehus og terrasseoverdækninger, når disse er opført på muret/støbt fundament eller nedgravede træstolper, der er trykimprægnerede i henhold til DS/EN Såfremt de er opført på muret/støbt fundament eller nedgravede træstolper, der er trykimprægnerede i henhold til DS/EN 351-1, omfattes også flagstænger havemure, stakitter, plankeværker og hegn havelamper og postkasse drivhuse - eksklusiv glas legehuse, pavilloner, redskabsskure og pergolaer Nedstøbte svømmebassiner og bassiner der er specielt konstrueret til nedgravning, dog ikke tildækninger af nogen art Faste elinstallationer, herunder stikledninger og hovedtavler kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn lysinstallationer - herunder faste armaturer TV- og teleinstallationer Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig karakter, herunder olie-, gas- og vandinstallationer rumtemperatur- og ventilationsanlæg solenergi-, solvarme-, jordvarme- og varmepumpeanlæg kloakanlæg inkl. brønde, grundvandspumper og nedsivningsanlæg brand- og tyverisikringsanlæg markiser, baldakiner og solafskærmninger udendørs spa- og boblebade hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer udekøkken hvis det er tilsluttet bygningens faste installationer hårde hvidevarer og keramiske kogeplader. glas og erstatningsmateriale for glas håndvaske og badekar bideter, wc-kummer og cisterner Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Antenner og parabolantenner Udvendig udsmykning på bygningen dækkes for den håndværksmæssige værdi, dog maks. for kr. Beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres Når der er tale om brand direkte følgeskade af en dækningsberettiget bygningsskade forurening ved udstrømning fra olietank og sikrede ikke har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter Omfatter forsikringen selv om de ikke er opført på fundament garager, carporte, udhuse, anneks / gæstehus, drivhuse, legehuse, pavilloner, redskabshuse, pergolaer og terrasseoverdækninger flagstænger, stakitter, plankeværker og hegn havelamper og postkasser Endvidere omfatter forsikringen haveanlæg, hvorved forstås træer, græsplæner og planter samt jord i indtil et spadestiks dybde havebassiner gårdbelægninger haveskulpturer der er fast monteret på fundament, dækkes for den håndværksmæssige værdi, dog maks. for kr. Beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres 4.2 Forsikringen omfatter ikke Genstande der ikke tilhører forsikringstageren Lysstofrør og el pærer Vindmøller, medmindre dette fremgår af policen Genstande til erhvervsmæssig brug eller af erhvervsmæssig karakter, som f.eks. lysreklamer og lysskilte antenner, paraboler m.v. butiksruder 3

6 5 Bygningsbrand (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 6 Anden bygningsskade (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 5.1 Bygningsbrandforsikringen dækker direkte skade ved Brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild (ildsvåde), der kan brede sig ved egen kraft. Følgende skadeeksempler er ikke brand svidning og forkulning overophedning og smeltning gløder fra tobaksrygning og pejs Lynnedslag, når lynet er slået direkte ned i bygningen eller i det forsikrede jf. afsnit Eksplosion, hvorved forstås en hurtigt forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og der indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Nedstyrtet luftfartøj, hvis fartøjet, dele af det, eller genstande som falder ned fra det, rammer det forsikrede eller bygningen Tilsodning, når skaden er opstået pludseligt fra forskriftsmæssige anlæg til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes løbesod Tørkogning af kedler, der udelukkende anvendes til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke tørkogningsskader, der skyldes fejlinstallation eller manglende vedligeholdelse El-skade af enhver art, herunder kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb) induktion (tordenvejr) overspænding (fejl i el - forsyningen) Forsikringen dækker ikke skader på el-varmekabler skader som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning skader som følge af forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation skader der dækkes af garanti eller serviceordninger skader der skyldes, at et apparat er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Forsikrede genstande der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Forsikringen mod anden bygningsskade dækker direkte skade ved Storm hvor vindhastigheden er målt til mindst 17,2 m pr. sekund, samt skypumper herunder skader som følge af indtrængende nedbør, der opstår som en umiddelbar følge af en stormskade på bygningen, eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Vandskader vand, damp, olie, der pludselig strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer kølevæske der pludseligt strømmer ud fra køle- og fryseanlæg pludselig udstrømning fra beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vand ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer bygningen Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden som følge af en kortvarig kraftig byge er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer (f.eks. tagrender, nedløbsrør og regnvandsafledninger) Ved voldsomt tøbrud forstås, at lufttemperaturen stiger fra minusgrader til 10 plusgrader indenfor 12 timer. Forsikringen dækker ikke vandskader skader som følge af dryp eller udsivning påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier eller andre beholdere opstigning af grundvand eller kloakvand vand fra tagrender, altaner eller nedløbsrør frost i bygninger, der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Hvis sikrede selv er skyld i manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen installationsarbejde der ikke er udført fagligt korrekt nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, og som ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen helt eller delvist tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør eller kloakledninger

7 6.1.3 Frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningerne vand røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand-, sanitets- og afløbsinstallationer centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer Forsikringen mod frostsprængning dækker ikke skader som følge af frost i bygninger, der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Hvis sikrede selv er skyld i manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen skade på udendørs vandhaner, springvand, svømmebassiner, bassiner, udendørs spa- og boblebade og dertil hørende installationer udgifter til optøning af rør Snetryk, når det ikke har været muligt at fjerne sneen Tyveri og hærværk Ved hærværk forstås skade forårsaget med vilje og i ond hensigt af personer uden lovlig adgang til ejendommen. Forsikringen dækker ikke tyveri eller hærværk når ejendommen har været uden jævnligt opsyn begået af de sikrede, medhjælp, familie, lånere, lejere eller andre med lovlig adgang til forsikringsstedet Påkørsel der beskadiger bygninger og genstande nævnt i punkterne Væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygninger Pludselige skader, der ikke er påregnelige og ikke er behandlet under afsnit 5 eller punkterne Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig. Pludselige skader er ikke skader, der sker over et tidsrum, som f.eks. revnedannelser på grund af frost sætningsskader på bygninger trykprøvning af bygningsdele eller installationer tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere, m.v. rystelser fra trafik og byggearbejde gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede skader forvoldt af husdyr Pludselige skader er heller ikke skader, der opstår ved almindelig brug, som f.eks. slid ridser skrammer afskalning tilsmudsning stænk og spild af fødevarer, væsker og lignende dryp fra malerpensler, malerbøtter og lignende 6.2 Forsikring mod anden bygningsskade dækker ikke Skade som følge af stormflod, oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade som følge af fejlkonstruktion, fejl ved fremstilling og fejl ved op-/udførelse, hvis forsikringstageren har eller burde have haft kendskab til forholdet Skade på genstande, der ikke opfylder lovgivningens regler, hvis forsikringstageren har eller burde have haft kendskab til forholdet Skade som skyldes - eller er en følge af - mangelfuld vedligeholdelse Bygningsdele, byggematerialer og andet tilbehør, når dette ikke er fastmonteret Indirekte skade, som f.eks. tab af el, vand og olie. 5

8 7 Glas og kumme ( Gælder kun, hvis det fremgår af policen ) 8 Svamp- og insektskade (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 7.1 Glas og kummeforsikring dækker direkte skade ved Brud på glas og erstatningsmateriale for glas, hvorved forstås - vinduesruder - glas i brusekabiner - indmurede spejle - ruder i faste skabe - glas i brændeovne og pejse - ovnlåger og glaskeramiske kogeplader sanitet, hvorved forstås - håndvaske - badekar og brusekar - bideter, wc-kummer og cisterner 7.2 Glas og kummeforsikring dækker ikke Skade på genstande der ikke er monteret på deres blivende plads Ridser, afskalning eller anden skade på håndvaske, badekar, bideter, wc-kummer og cisterner, medmindre de derved bliver uanvendelige Skade på tilbehør som f.eks. toiletsæder og vandhaner, der kan genanvendes Skade sket i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger eller lignende Skade på sanitet som følge af frostsprængning i bygninger, der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Hvis sikrede selv er skyld i manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen Skade på drivhuse Punktering af eller utætheder i sammensætninger af termoruder. Dækningen er betinget af, at skaden konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Medmindre anden forsikring er tegnet, dækker forsikringen i indtil 3 måneder efter forsikringstidens ophør. 8.1 Forsikringen mod svamp- og insektskade dækker direkte skader på Indvendigt træværk, indvendige bærende trækonstruktioner samt døre og vinduer af træ som følge af aktive angreb af trænedbrydende svamp angreb af træødelæggende insekter, hvor træets bæreevne er svækket. Der foretages alene udskiftning eller afstivning af træværk. Ved angreb af husbukke dækkes endvidere udgifter til bekæmpelse af disse Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse og opsporing, såfremt der konstateres en dækningsberettiget skade. 8.2 Svamp- og insektskadeforsikringen dækker ikke skader forårsaget af råd skader forårsaget af murbier skader som skyldes skimmelsvamp skader der kan henføres til tilstopning eller lukning af ventilationsåbninger skader som følge af mangelfuld eller forkert vedligeholdelse skader som følge af fejl eller mangler, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til f.eks. via en tilstandsrapport. Det kan være fejl eller mangler i materialer, konstruktioner, udførelse eller funktioner skader som kun har betydning for træværkets udseende, f.eks. misfarvning, blåsplint, skimmel- og mugbelægninger 6

9 8.2.1 Skader på alt udendørs træ, træværk, træbeklædninger og trækonstruktioner, herunder verandaer, terrasser, halvtage, altaner, balkoner, trapper og svalegange pergolaer, plankeværker, stakitter sternbeklædninger, tagudhæng, vindskeder, dæklister, træ i gavltrekanter spær-, bjælke- og remender bindingsværk nedgravede træstolper og træværk, der er i kontakt med jord eller terræn træfundamenter og træpæle ved pilotering Ved udendørs trækonstruktioner forstås også gennemgående træ, der både er synligt indvendigt og udvendigt - herunder for eksempel bjælkekonstruktioner, som både danner inder- og ydervæg Skader på alt træ, træværk, trækonstruktioner og træbeklædninger i kældre Udgifter til forebyggelse eller generel bygningsgennemgang. 9 Skjulte rør (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Dækningen er betinget af, at skaden konstateres og anmeldes i forsikringstiden. 9.1 Forsikring af skjulte rør dækker direkte skader på Skjulte vand, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer samt el-varmekabler, som findes i de forsikrede bygninger. At installationer og el-varmekabler er skjulte vil sige, at de er skjult i vægge, mure, skunkrum, krybekældre, krybeloft, under gulv, indstøbt i gulv eller i permanent lukkede rum. Isolering alene (uanset isoleringstype) medfører ikke, at installationer og el-varmekabler er skjulte. Tilsluttede vandinstallationer bag indbyggede hårde hvidevarer, betragtes også som skjulte. 9.2 Forsikringen dækker Reparation af utætheder i installationerne fejl i el-varmekablerne Hvis der er tale om en dækningsberettiget skade, dækkes endvidere udgifter til forundersøgelse og sporing, hvis det er aftalt med Alka direkte følgeskade på de forsikrede bygninger og genstande Forsikringen dækker ikke Skade på, samt rør i kedler, tanke, beholdere vaskemaskiner, opvaskemaskiner olie- og gasfyrsunits varmevekslere, varmepumper, solvarmeanlæg, solcelleanlæg og jordvarmeanlæg Skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede bygninger, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Hvis man selv er skyld i manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende genstande Skade, der er omfattet af en forhandler- eller leverandørgaranti Svampe- eller rådskader Indirekte skade som f.eks. tab af el, vand og olie Lugtgener samt udgifter til bekæmpelse af rotter.

10 10 Stikledninger (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Dækningen er betinget af, at skaden konstateres og anmeldes i forsikringstiden Forsikring af stikledninger dækker direkte skade på Stikledninger i jorden til vand-, varme-, gas og olieinstallationer afløbsinstallationer inkl. brønde nedsivningsanlæg el-, tv- og teleinstallationer Det er en forudsætning at rør og stikledninger går til/fra de forsikrede bygninger og at man har vedligeholdelsespligten for disse Nedgravede rør til de forsikrede bygninger til/ fra svømmebassin olietank 10.2 Forsikringen dækker Reparation af utætheder på rørinstallationer og stikledninger fejl i el-, tv- og teleinstallationer Ved en dækningsberettiget skade dækkes endvidere udgifter til opsporing, hvis det er aftalt med Alka direkte følgeskade på de forsikrede bygninger og genstande 10.3 Forsikringen dækker ikke Utætheder på afløbsledninger, som ikke medfører funktionssvigt. Ved TV-inspektion er disse kategoriseret ved fejlklasse 1 og 2 (i henhold til TV-inspektion af afløbsledninger - standarddefinitioner og fotomanual, Rørcentret, december 1997) Utætheder på afløbsledninger, som ikke er i brug Skade på ledninger til udendørs springvand Skade på drænrør, septiktanke, rensningsog nedsivningsanlæg, faskiner eller lignende Almindelig vedligeholdelse af afløbsrør, som f.eks. oprensning og rodskæring/rodfræsning Skade, der er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti Svampe- eller rådskader Indirekte skade som f.eks. tab af el, vand og olie Lugtgener samt udgifter til bekæmpelse af rotter Skade på genstande, der ikke opfylder lovgivningens regler, er ikke dækket, hvis forsikringstageren har eller burde have haft kendskab til forholdet. 11 Kosmetisk dækning. (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) For kosmetisk dækning gælder der altid en selvrisiko på 50 % af den samlede udgift, se policen og betingelsernes afsnit 13 om selvrisiko Forsikring af kosmetiske forskelle dækker Kosmetiske forskelle dækkes på gulv eller vægge i badeværelse, køkken og bryggers. efter en dækningsberettiget rørskade dækker forsikringen udskiftning af ikkeskaderamte fliser/klinker og sanitet i badeværelse, køkken og bryggers, der ydes kun erstatning, hvis det ikke er muligt at anskaffe klinker/fliser eller sanitet som er tilsvarende de beskadigede, kun i det rum som er skaderamt Forsikringen dækker ikke ubeskadiget indmuret badekar/bidet, lovliggørelsesudgifter. 8

11 12 Bygning under opførelse eller til- og ombygning For den del af ejendommen som er under opførelse eller til- og ombygning, samt bygningsdele der bliver berørt af dette, gælder der særlige begrænsninger i dækningerne Forsikringen omfatter Udover de forsikrede bygninger også de materialer, der er på byggepladsen og som skal monteres i bygningen. Dækningen af byggematerialer er begrænset til maksimum kr pr. kalenderår og materialerne dækkes i indtil 3 mdr. fra leveringsdatoen. Beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres. Det er en forudsætning for dækning af byggematerialer, at disse befinder sig i en lukket bygning Forsikringen dækker Hvis der er tegnet bygningsbrand dækker forsikringen Bygningsbrand, jf. afsnit 4 og Hvis der er tegnet anden bygningsskade dækker forsikringen Storm, jf. afsnit 4 og punkt Vand i forbindelse med sky- og tøbrud, jf. afsnit 4 og punkt Tyveri af byggematerialer jf. punkt Det er en forudsætning for tyveridækningen, at byggematerialerne befinder sig i en bygning, som er lukket og aflåst, og at der i forbindelse med en skade er synligt tegn på opbrud af bygningen Husejeransvar, jf. afsnit Forsikringen dækker ikke Skadeårsager som ikke er nævnt i afsnit Indirekte skade (f.eks. huslejetab eller driftstab) Hvis byggeprojektet ikke opfylder bygningslovgivningens regler eller ikke er godkendt af byggemyndighederne Hvis arbejdet ikke udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 13 Hvordan erstattes skaderne 13.1 Erstatningen opgøres til nyværdi, jf. punkt 13.2., bortset fra skader og genstande, som opgøres på baggrund af afskrivningstabeller, jf. punkt 13.4 skade på bygninger/bygningsdele, hvor der ikke i punkt 13.4 findes en afskrivningstabel, og som på skadestidspunktet er forringet med mere end 30 %, opgøres til dagsværdi jf. punkt 13.3 skade på bygninger, der henligger forladt, jf. punkt skade på bygninger/bygningsdele, hvor genopretning af skaden ikke finder sted, jf. punkt skade på bygninger/bygningsdele der står for/er under renovering/modernisering, jf. punkt skade på bygninger bestemt til nedrivning, jf. punkt skade på haveanlæg, jf. punkt Uanset ovenstående erstatningsregler, erstattes skader på skjulte rør og stikledninger altid til nyværdi jf. punkt 13.2, såfremt udbedring foretages Nyværdi Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de skaderamte og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede bygningsdele og de resterende erstattes ikke Alka skal have besked Inden arbejdet påbegyndes, skal Alka have besked i de tilfælde, der er nævnt i afsnit 24, ligesom Alka skal have besked, når byggeriet er færdigt. 9

12 13.3 Dagsværdi Ved dagsværdi forstås, at skaden opgøres til det beskadigedes værdi umiddelbart før skaden. Der foretages fradrag for værdiforringelse, såfremt det beskadigede på grund af alder, brug og andre omstændigheder på skadetidspunktet er forringet med mere end 30 % af nyværdien. Fastsættelsen sker med udgangspunkt i Forsikring & Pensions vejledning for levetidstabeller eller tilsvarende branchevejledninger, herunder V & S prisbøger. Disse omhandler forholdet mellem genstandens alder og dens forventede levetid. Når en skade opgøres til dagsværdi, kan erstatningen ikke overstige den beskadigede bygning/bygningsdels handelsværdi umiddelbart før skadens indtræden Bygninger, der henligger forladt. Skade på bygninger, der henligger forladt erstattes til dagsværdi jf. punkt Genopretning finder ikke sted Skade på bygninger/bygningsdele, hvor genopretning af skaden ikke finder sted, erstattes til dagsværdi, jf. punkt Renovering/modernisering For bygninger eller bygningsdele, der forud for skaden var bestemt til renovering/modernisering, eller hvor renovering/modernisering er påbegyndt, opgøres erstatningen på følgende måde bygninger/bygningsdele, der forud for skaden var bestemt til genanvendelse, opgøres til dagsværdi, jf. punkt 13.3 bygninger/bygningsdele, der forud for skaden ikke var bestemt til genanvendelse, dækkes kun med udgifter til oprydning og med fradrag for sparede nedrivningsomkostninger Nedrivning For bygninger/bygningsdele, der forud for skaden var bestemt til nedrivning, dækkes kun udgifter til oprydning med fradrag for sparede nedrivningsomkostninger. Herudover erstattes bygningsdele, som forud for skaden var bestemt til genanvendelse, til dagsværdi, jf. punkt 13.3 men med fradrag for sparede omkostninger til demontering Haveanlæg Haveanlæg erstattes alene med udgifter til nyplantning - for buske og træer er dette planter der ikke er over 4 år gamle. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr. Beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres. Der ydes ingen erstatning, såfremt reetablering ikke finder sted Afskrivningstabeller For nedenstående installationer, bygningsdele og skadetyper anvendes særlige erstatningsregler. Erstatningen beregnes jf. nedenstående afskrivningstabeller Hårde hvidevarer, varmepumper, el-drevne genstande, spabade, inverter til solcelleanlæg og pillebrændeovne. Erstatningen beregnes jf nedenstående tabel. Ved reparation betales hele reparationsprisen, dog højst den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % Herefter 20 % Kedler, varmevekslere, varmebeholdere samt pille-, olie- og gasfyr. Erstatningen beregnes jf nedenstående tabel. Ved reparation betales hele reparationsprisen, dog højst den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-10 år 100 % år 70 % år 60 % år 50 % år 40 % Herefter 20 % Antenner og paraboler samt tilbehør til disse. Erstatningen beregnes jf nedenstående tabel. Ved reparation betales hele reparationsprisen, dog højst den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-8 år 100 % 8-9 år 70 % 9-10 år 60 % år 50 % år 40 % Herefter 20 % 10

13 Tage af plast, pvc, bitumenplader / onduline. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af taget: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-6 år 100 % 6-7 år 70 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % Herefter 20 % Tage af pap/asfalt, derbigum og øvrige banevarer. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af taget: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-15 år 100 % år 70 % år 50 % år 30 % Herefter 20 % Tage af strå/rør. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af taget: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-20 år 100 % år 70 % år 50 % år 30 % Herefter 20 % Gulvbelægninger i form af tæpper, vinyl og linoleum. Erstatningen beregnes jf nedenstående tabel. Ved reparation betales hele reparationsprisen, dog højst den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-5 år 100 % 5-10 år 75 % år 50 % Herefter 25 % Døre, vinduer, udestuer og andre glaspartier med trærammer der dækkes jf. afsnit 8 Svamp- og insektskade. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af skaden: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-10 år 100 % år 75 % år 50 % Herefter 25 % Solcelle- og solfangeranlæg. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af skaden: Genstandens alder Procent af nyværdi 0-10 år 100 % år 75 % år 50 % Herefter 25 % 13.5 Restværdierstatning Er en bygning beskadiget med mere end 50 % af nyværdien kan forsikringstageren vælge at få erstattet skaden, som om hele bygningen var ødelagt. Dette under forudsætning af, at bygningen nedrives og genopføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på samme sted. Restværdierstatning opgøres efter Forsikring & Pensions vejledning for opgørelse af bygningsskader. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester, dog med fradrag af resternes værdi. Restværdierstatningen omfatter ikke genopførelse af bygningsbasis (kældre, fundamenter og terrændæk med installationer), såfremt denne kan genanvendes Erstatningens udbetaling Erstatningen udbetales, når det beskadigede er genoprettet. Såfremt genopretning ikke finder sted, kan erstatningen udbetales som en kontanterstatning til fri rådighed. I disse tilfælde opgøres skaden til dagsværdi, jf. punkt 13.3 Det er en forudsætning for kontanterstatning, at forsikringstageren har indhentet skriftlig accept fra de tinglyste panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. 11

14 13.7 Selvrisiko Selvrisiko er det beløb, som forsikringstageren selv skal betale efter en skade. Forsikringstageren betaler selv skadeudgifter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for forsikringen På Kosmetiske skader jf. afsnit 11 er der altid en selvrisiko på 50% af den samlede udgift. 14 Følgeudgifter 14.1 I forbindelse med en dækningsberettiget skade på denne forsikring, dækkes også udgifter til: Redning og bevaring, jf. punkt Oprydning, jf. punkt Lovliggørelse, jf. punkt Opmagasinering og huslejetab, jf. punkt Redning og bevaring. For at begrænse skaden dækkes rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande Oprydning. Nødvendige udgifter til oprydning af de forsikrede genstande. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes Lovliggørelse Forøgede byggeudgifter ved istandsættelse eller genopførelse, hvis kravet er stillet af myndighederne i kraft af lovgivningen. Det er en forudsætning at det beskadigede på grund af alder og brug på skadestidspunktet ikke er værdiforringet med mere end 30 % udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilken der ydes erstatning dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås istandsættelse eller genopførelse finder sted udgifterne ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse udgifter til lovliggørelse ikke skyldes foranstaltninger, som myndighederne har forlangt eller kunne have forlangt gennemført, inden skaden indtraf Erstatningen bliver beregnet til det, som det koster - regnet efter priserne på skadetidspunktet - at istandsætte eller genopføre det forsikrede i samme skikkelse, til samme anvendelse og på samme sted som før skaden. Erstatningen kan maximalt udgøre 10 % af den beskadigede bygnings nyværdi Opmagasinering og huslejetab Såfremt forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget skade dækkes dokumenteret tab af huslejeindtægt i henhold til gældende indgået lovlig lejekontrakt rimelige og nødvendige udgifter til opmagasinering af indbo Erstatningen ydes for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden. Bliver skaden ikke udbedret eller bliver bygningen genopført i en anden skikkelse, beregnes erstatningen ud fra det kortere tidsrum, der under normale omstændigheder skal bruges til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes udbedring af skaden på grund af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede huslejetab. Erstatning ydes kun i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. 12

15 Husejeransvar og retshjælp afsnit Husejeransvarsforsikring (Gælder kun, hvis det fremgår af policen). Alka skal underrettes, så snart der er et erstatningskrav, eller der er formodning om, at et sådant krav vil blive rejst. Alka tager herefter stilling til, om der er et erstatningsansvar Hvornår er man ansvarlig Efter dansk ret er man som husejer eller bruger af en ejendom ansvarlig for en skade, når skaden skyldes fejl eller forsømmelse i forbindelse med rådigheden eller vedligeholdelsen (pasningen) af ejendommen Hvis husejer/bruger af ejendommen er uden skyld i skaden, er den hændelig, og for hændelige skader er man ikke erstatningsansvarlig og skadelidte må i en sådan situation selv bære tabet Såfremt der sker skade på ting, som er dækket af skadelidtes forsikring (for eksempel på en auto-, familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring), skal skaden, i henhold til erstatningsansvarsloven og aftaler mellem forsikringsselskaberne, først anmeldes og behandles på denne forsikring. Er skaden dækket af skadelidtes forsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar, med mindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt Formål Formålet med ansvarsforsikringen er at udbetale erstatning, når en sikret som ejer/bruger af ejendommen har pådraget sig et erstatningsansvar at friholde sikrede, såfremt der rejses et uberettiget erstatningskrav 15.3 Hvilket ansvar dækkes Forsikringen dækker det ansvar, sikrede som ejer/bruger af ejendommen pådrager sig for skader på andre personer andres ting og dyr når det ansvarspådragende forhold er sket, mens forsikringen er i kraft hos Alka, (også selv om kravet først gøres gældende efter at dækningen er ophørt) 15.4 Erstatningssummer Forsikringen dækker med følgende maksimumsummer pr. forsikringsbegivenhed kr. ved personskade, kr. ved skade på ting og dyr. Ud over forsikringssummerne dækkes omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, når det er aftalt med Alka, sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som dækkes af forsikringen 15.5 Forsikringen dækker ikke ansvar for Skade opstået i forbindelse med udøvelse af erhverv på ejendommen Skade opstået ved at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end det der gælder efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold Formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting og dyr Skade på ting og dyr, som sikrede eller dennes husstand ejer har til brug har til lån eller leje har til opbevaring, afbenyttelse eller befordring har sat sig i besiddelse af bearbejder eller behandler har i varetægt af anden grund Skade forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Skade forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika og dette uanset skadevolders sindstilstand Skade forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder nedbrydnings- eller nedramningsarbejder sikredes brug af sprængstoffer Skade ved jord- eller grundvandssænkning i forbindelse med de ovennævnte undtagelser er heller ikke dækket Skade forvoldt af motordrevet køretøj, bortset fra haveredskaber under 25 HK. Skade på de motoriserede genstande er heller ikke dækket. 13

16 Skade der skyldes forurening af eller gennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting og dyr. Dog dækkes et sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Det erstatningsansvar, som sikrede selv har påtaget sig, medmindre der er et juridisk ansvar. Afholder den sikrede på egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er pligtig til at godtgøre disse. 16 Retshjælpsforsikring (Gælder kun, hvis det fremgår af policen). De fuldstændige betingelser vedrørende denne dækning, herunder forsikringssum og selvrisiko, kan rekvireres hos Alka Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister, hvor sikrede er part i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom i dens helhed. Tvister i forbindelse med udlejning af ejendommen betragtes som erhverv og er derfor undtaget af dækningen. 14

17 Indboforsikring - afsnit (Gælder kun, hvis det fremgår af policen ) 17 Hvilke genstande er omfattet af forsikringen 17.1 Forsikringen omfatter Genstande der er anført i punkt til punkt såfremt de fast hører til i fritidshuset, og tilhører sikrede eller sikrede bærer risikoen for dem ved lån eller leje Almindeligt privat indbo Som almindeligt privat indbo anses private ejendele, som hører til en privat fritidsboligs normale udstyr. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand (beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres). Er dækningen pr genstand forhøjet, vil det fremgå af policen Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses antikviteter (antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som guld, sølv, smykker og er ikke dækket af forsikringen jf. punkt 17.2) plader, dvd er, compact discs (cd er), cdrom er samt spil til spillekonsoller fotoudstyr og kikkerter kunstværker, malerier og ægte tæpper musikinstrumenter pelse, pelsværk og skind private computere med tilbehør, herunder monitor, tastatur, mus, standardprogrammel, printer, kopimaskine, scanner, joystick radio- og tv-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd- og dvd-afspillere, højttalere og forstærkere) mobiltelefoner, videokameraer, mp3- og mp4-afspillere, ipods og tilbehør spillekonsoller (f.eks. Play-station, X-box, PSP, Gameboy, Nintendo DS og lignende). vin og spiritus våben og ammunition Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand (beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres). Er dækningen pr. genstand forhøjet, vil det fremgå af policen Cykler Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. cykel (beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres). Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo Forsikringen omfatter ikke: Genstande som er eller ville være omfattet af en anden indboforsikring Registrerede og uindregistrerede motordrevne køretøjer jævnfør Færdselsloven - herunder biler, knallerter, motorcykler, motorcrosmaskiner og traktorer Haveredskaber over 25 hk Campingvogne Luftfartøjer af enhver art Søfartøjer, herunder småbåde, kanoer, kajakker, windsurfere og tilbehør Genstande som har erhvervsmæssig karakter Genstande der ikke lovligt forhandles i Danmark Genstande der ikke lovligt kan anvendes i Danmark Genstande af guld, sølv og platin Smykker, perler og ædelstene Mønter og frimærker Penge, pengerepræsentativer og værdipapirer Husdyr Dele og tilbehør til ovenstående genstande dækkes heller ikke. 15

18 18 Hvilke skader er dækket 18.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Forsikringen dækker skade som følge af: Brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i de forsikrede genstande eller i den bygning, hvori de forsikrede genstande befinder sig Eksplosion, hvorved forstås en hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og der indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt Forsikringen dækker ikke Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen, flammedannende ild (brand) Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme Skade sket ved vask eller tørring ved for høje temperaturer 18.2 El-skader Forsikringen dækker Skade samt følgeskade på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Forsikringen dækker ikke I det omfang, skaden er dækket af garanti eller serviceordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skade på genstande der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning, som for eksempel haveredskaber 18.3 Elektronikskade Forsikringen dækker skade på elektriske genstande, som er under 4 år gamle, som følge af En pludselig hændelse, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet Mekanisk eller elektrisk nedbrud inde i apparatet, som gør dette uanvendeligt efter dets oprindelige formål Pixelfejl i fladskærme, hvor pixelfejlen overstiger producentens vejledning for, hvornår det har betydning for produktets funktionalitet Forsikringen dækker ikke Ekstra tilkøbte og ikke integrerede løsdele. F.eks. TV-borde, tasker, kabler, hukommelseskort, batterier m.m. Programmer til det elektroniske udstyr Skade på genstande, der er 4 år eller ældre Skade, der ikke gør produktet uanvendeligt efter dets oprindelige formål f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, kosmetiske skader m.m. Skade som dækkes af garanti- og serviceordning eller som er omfattet af Købelovens reklamationsbestemmelser Hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed Skade der skyldes manglende vedligeholdelse, fejlmontering, fejlbetjening eller forkert brug Skade der skyldes fejl eller mangler i programmer til det elektroniske udstyr (f.eks. mobiltelefoner, navigationsudstyr, computere m.m.) Skade som følge af virusangreb Udgifter til justering/ændring eller service Udgifter til forbrugsartikler som f.eks. batterier, pærer, film, blækpatroner m.m. Bortkomne, glemte eller forlagte genstande 16

19 18.4 Udstrømning af vand / væsker Forsikringen dækker Skade som følge af, at vand, damp, olie, kølevæske eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer, vandsenge, akvarier og andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Skade som følge af langsom udsivning fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen dækker ikke Skade som følge af frostsprængning i bygninger, der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Hvis sikrede selv er skyld i manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere Tabet af selve den udflydende væske Skade som følge af dryp eller udsivning Skade som følge af opstigning af grundvand eller kloakvand Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde udført af ikke autoriseret håndværker 18.5 Storm og nedbørsskader Forsikringen dækker skade som følge af: Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund Voldsomt sky- eller tøbrud hvor vand ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer bygningen Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden som følge af en kortvarig kraftig byge er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer (f.eks. tagrender, nedløbsrør og regnvandsafledninger) Ved voldsomt tøbrud forstås, at lufttemperaturen stiger fra minusgrader til 10 plusgrader indenfor 12 timer Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Forsikringen dækker ikke Skade på genstande uden for bygning Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløbsinstallationer Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger Skade som følge af oversvømmelse fra hav eller fjord Skade som følge af oversvømmelse fra sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud 18.6 Køle- og dybfrostdækning Forsikringen dækker skade på varer i køleog dybfrostanlæg på forsikringsstedet, som skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen eller svigt af anlægget. Forsikringen dækker også følgeskade på selve anlægget og på øvrige indbogenstande, forvoldt af optøede varer Forsikringen dækker ikke Hvis den sikrede eller personer, som har lovlig adgang til forsikringsstedet, har afbrudt strømmen Skade, der dækkes af garanti Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion 17

20 18.7 Færdselsuheld Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses - motordrevne køretøjer jævnfør færdselsloven (f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer) - to- og trehjulede cykler - hestevogne, offentlige trafikmidler, invalidekøretøjer Forsikringen dækker ikke Skade på trafikmidlet Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling 18.8 Indbrudstyveri Forsikringen dækker Tyveri fra forsvarligt aflåst bygning, når voldeligt opbrud kan konstateres. I garage og udhuse kan erstatningen ikke overstige kr. pr. skade. Beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres Simpelt tyveri Forsikringen dækker Tyveri udenfor bygning eller fra uaflåst bygning på forsikringsstedet. Erstatningen kan ikke overstige kr. pr. skade. Beløbet er fastsat i 2013 og indeksreguleres Tyveri af cykler udenfor forsikringsstedet Forsikringen dækker ikke Særligt privat indbo, jf. punkt Bortkomne, glemte eller forlagte genstande Tyveri begået af personer med lovlig adgang til forsikringsstedet Når fritidsboligen er ubeboet eller udlejet. Boligen anses som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i den mellemliggende tid Cykler der ikke er låst med fastmonteret godkendt cykellås Cykler, hvor stelnummer ikke kan oplyses Når sikrede har udvist grov uagtsomhed Hærværk Forsikringen dækker Hærværk på genstande, der befinder sig på forsikringsstedet. Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med vilje og i ond hensigt Forsikringen dækker ikke Skade på genstande der befinder sig udenfor forsikringsstedet Skade på genstande udenfor bygning, når boligen er ubeboet Boligen anses som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som ubeboet i den mellemliggende tid Skade på særligt privat indbo jf. punkt , der befinder sig udenfor bygningen Hærværk begået af personer med lovlig adgang til forsikringsstedet Skade som følge af programmer, der kan skade computere, f.eks. virus, orme og lignende Andre pludselige skader Forsikringen dækker andre pludselige skader. Ved pludselig skade forstås en pludselig hændelse, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet Forsikringen dækker ikke Andre pludselige skader, det vil sige skader der er nævnt som dækket, eller ikke dækket under skadesårsagerne jf. afsnit Skade på cykler Skade, der er fremkommet ved almindeligt brug, f. eks. ridser og skrammer, tilsmudsning, stænk, spild af fødevarer og væsker, dryp fra malerpensler og malerbøtter Skade, der er forvoldt af dyr Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller udførelse Skade, der er dækket af garanti og serviceordning Glemte, bortkomne, tabte eller forlagte ting Skade, når sikrede har udvist grov uagtsomhed 18

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Alka Kolonihavehusforsikring

Alka Kolonihavehusforsikring Alka Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser KH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KH-01

Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KH-01 Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03

Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03 Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03 Gældende fra september 2010 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Alka Teltvognsforsikring

Alka Teltvognsforsikring Alka Teltvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TE-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra April 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra April 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra April 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Kolonihavehusforsikring

Kolonihavehusforsikring Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring

Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser for Kolonihavehusforsikring P23 Kolonihavehus 28.12.2010 Indholdsfortegnelse for Kolonihavehusforsikring 1. Bygningsbranddækning 2. Anden bygningsskadedækning 3. Indbodækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Fritidshusforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 22-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Sommerhusforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 6-04

Sommerhusforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 6-04 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6-04 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SOMMERHUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHUSFORSIKRING...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke genstande er omfattet...3 3

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere