Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: Dok. nr.: Dato: Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Tirsdag den 16. maj april 2017 kl i Sundheds- og Ældreministeriet, mødelokale s.25. Dagsorden for mødet 1. Meddelelser 2. Præsentation af forløbsplansmodulet og foreløbige erfaringer v. praktiserende læge Henrik Rasmussen 3. Præsentation af resultater fra interessentinterviews og drøftelse af spørgeramme v. CIMT 4. Gennemgang af leveranceoverblik og status på projektet 5. Godkendelse af plan indhold i forløbsplanen for diabetes 6. Beslutning om udarbejdelse af forståelsespapir for udbredelse af digitale forløbsplaner 7. Gennemgang af risikolog og godkendelse af evt. korrigerende handlinger 8. Næste møde 9. Evt. 1. Meddelelser Referatet har været udsendt til bemærkninger og godkendelse hos alle parter og foreligger derfor til orientering. Styregruppen kan byde Henrik Rasmussen, pilotlæge fra Kolding og Kristian Kidholm, Tue Kjølhede og Lise Kvistgaard fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi ved OUH velkommen. De deltager på mødet under pkt. 2 og 3 på styregruppemødet Referat 4. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner den 18. april Præsentation af forløbsplansmodulet og foreløbige erfaringer v. praktiserende læge Henrik Rasmussen Henrik Rasmussen fra Kolding - den første pilotlæge pilotafprøvningsprojektet - vil demonstrere forløbsplansmodulet for styregruppen og give en tilbagemelding på hans egne foreløbige erfaringer med at arbejde med forløbsplanerne. Henrik Ramussen har oprettet ca. 10 forløbsplaner til patienter, der dog ikke har været synlige for patienten. Henrik Rasmussen har desuden arbejdet på at involvere sygeplejersken i klinikken ift. udfyldelse af forløbsplanen.

2 Styregruppen tager Henrik Rasmussens præsentation til efterretning - 3. Præsentation af resultater fra interessentinterviews og drøftelse af spørgeramme v. CIMT CIMT gennemfører evalueringen af pilotprojektet, og Kristian Kidholm, Tue Kjølhede og Lise Kvistgaard fra CIMT vil give styregruppen en tilbagemelding på de foreløbige resultater fra de gennemførte interessentinterviews. Desuden har CIMT udarbejdet et udkast til evalueringens spørgeramme til læger og patienter, som styregruppen skal drøfte mhp. at give inputs til evalueringsarbejdet. CIMT har i starten af 2017 gennemført en række interessentinterviews med projektets interessenter, herunder Danske Regioner, PLO, Dansk Selskab for Almen Medicin, Lungeforeningen, CompuGroup samt Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen. Interviewsene har skulle afdække interessenternes holdninger til forløbsplanerne bl.a. med spørgsmål om, hvorvidt forløbsplanerne vurderes at være egnet som generisk koncept samt forventninger til de mulige gevinster, udfordringer og barrierer for både praktiserende læger og patienter og for udbredelse af løsningen. CIMT skal desuden efter sommerferien interviewe patienter og praktiserende læger, som har deltaget i pilotafprøvningen. Evalueringen skal afdække de praktiserende lægers vurdering af bl.a. brugervenligheden af den tekniske løsning i deres system, forløbsplanens betydning for deres arbejdsgang og dialogen med patienterne samt ønsker til forbedringer. Der skal interviewes ca. 15 praktiserende læger. Der vil desuden blive udvalgt ca. 15 deltagende patienter til interview, som vil blive stillet spørgsmål om bl.a. brugervenligheden af systemet, forløbsplanens betydning for deres overblik over sygdomsforløbet og planen for deres behandling og om forløbsplanens betydning i dialogen med egen læge. Der vil blive indhentet samtykke fra patienterne før gennemførelse af interview, og lægerne i pilotprojektet skal udvælge patienter til evaluering. Udkast til spørgeramme til patienter og praktiserende læger har tidligere været til kommentering hos Danske Regioner og PLO (i regi af den nedsatte gruppe for evalueringen. Spørgerammen forelægges her til styregruppen mhp. at drøfte og give videre inputs til CIMT s evalueringsarbejde. Det bemærkes, at Henrik Ramussen også vil kunne bidrage med relevante inputs til CIMT og denne drøftelse. styregruppen drøfter de foreløbige resultater fra interessentinterviews på baggrund af CIMT s præsentation. Drøfter og giver inputs til spørgeramme til patienter og praktiserende læger, jf. bilag CIMT s spørgeramme til patienter 3.2 CIMT s spørgeramme til praktiserende læger Side 2

3 4. Gennemgang af leveranceoverblik og status på projektet Styregruppen orienteres om fremdriften i projektet. MedCom vil på styregruppemødet orientere om status på projektet ift.: - Den tekniske løsning Certifikatet afprøves nu. Det er afgørende for, at data kan sendes fra lægen til sundhedsmappe.dk. - Pilotafprøvning: Pilotlægerne er udvalgt, og vi har ca. 20 læger afhængigt af, hvor mange i de enkelte praksis, der indgår. Henrik Rasmussen beskriver på mødet, hvordan implementeringen i hans praksis foregår. Hans erfaringer kan danne udgangspunkt for en beskrivelse til inspiration for øvrige lægehuse. - Sundhedsmappe.dk: Det mangler stadig, at data kan komme fra lægesystemet til visning for patienten på sundhedsmappe.dk. DAK-E er ved at udvikle et CMSsystem til sundhedsmappen, så opdatering gøres lettere. - Afprøvning af FLP-modulet i Novax og EG Clinea: Der har været holdt to møder med leverandørerne, hvor en fælles løsning, som kan implementeres i alle lægesystemer er blevet diskuteret. Sidste møde holdes den 30. maj. - Forløbsplan til diabetes: Se dagsordenspunkt 5. styregruppen tager redegørelsen for status på projektet til efterretning Leveranceoversigt og tidsplan 5. Godkendelse af plan indhold i forløbsplanen for diabetes Det blev på sidste styregruppemøde aftalt, at forberedelsen af forløbsplanen til diabetes skulle igangsættes sideløbende med udviklingen af den tekniske løsning. DAK-E har derfor udarbejdet en plan for det lægefaglige indhold i forløbsplanen for diabetes, som forelægges styregruppen til godkendelse, herunder at PLO godkender de foreslåedes repræsentanter en gruppe af praktiserende læger, der skal indgå i arbejdsgruppen. DAK-E har udarbejdet en plan for udarbejdelse af indholdet i forløbsplanen for diabetes, jf. bilag 5. Til arbejdet foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af DAK-E, der skal udarbejde forslag til indhold og design af forløbsplanen for diabetes. Som udgangspunkt for arbejdet er der følgende hensyn ift. indhold for lægen: - Designet skal være genkendeligt og sammenhængende med forløbsplanen for KOL. Side 3

4 - Forløbsplanen kan fungere som et hensigtsmæssigt arbejdsværktøj i dialogen med patienten i konsultationen, men bør også kunne anvendes til at give klinikken et kohorteoverblik over diabetespatienter. - Forløbsplanen udvikles med udgangspunkt i de erfaringer, der allerede nu er gjort i forbindelse med udviklingen af forløbsplan for KOL. - De biomedicinske mål og indikatorer findes i de kliniske vejledninger, som almen praksis i forvejen arbejder efter. Ift. indhold for patient er det hensyn, at: - Forløbsplanen som sit primære formål giver diabetespatienter overblik over egen sygdom med en kort og forståelig adgang til et overblik over egen sygdom med aftalte mål og kontroller mv. - Patienten og pårørende har adgang til information om sin sygdom samt råd og vejledning til egenomsorg. Der i regi af Sundhedsstyrelsen etableret en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde de faglige retningslinjer for forløbsplaner til diabetes. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er et vist sammenfald med de lægelige repræsentanter fra denne gruppe i arbejdsgruppen for det lægefaglige indhold i forløbsplanen for diabetes. Derfor har DAK-E i oplægget foreslået konkrete repræsentanter til arbejdsgruppen. Det er dog, PLO, som skal udpege arbejdsgruppen af praktiserende læger. Det kan ske ved, at PLO godkender DAK-E s forslag til repræsentanter jf. bilag 5.1. Ud over DAK-E s arbejde med det lægefaglige indhold, blev det på sidste styregruppemøde drøftet, at det vil være relevant at inkludere et arbejde for at afdække patientens perspektiv, ligesom konsulentfirmaet KLEAN har gjort vedr. forløbsplanen for KOL ift. til det redaktionelle indhold i patientdelen (artikler og videoer) og brugertest med patienter. MedCom vil derfor tage kontakt til KLEAN mhp. at aftale en leverance vedr. afdækning af relevant patientindhold og brugertest med patienter ift. forløbsplanen for diabetes, der kan være et spor i procesplanen parallelt med den lægelige gruppes arbejde. Styregruppen forelægges en beskrivelse af denne leverance på næste styregruppemøde den 13. juni at styregruppen godkender plan for lægefaglige indhold i forløbsplane for diabetes, jf. bilag Plan for diabetes forløbsplaner 6. Beslutning om udarbejdelse af forståelsespapir for udbredelse af digitale forløbsplaner På baggrund af drøftelserne på sidste styregruppemøde den 18. april blev det aftalt, at der udarbejdes en tids- og milepælsplan for, hvornår de forskellige lægesystemer forventes at kunne lave digitale forløbsplaner. Desuden blev det drøftet, at en af de væsentligste risici i projektet er DAK-E s fremtidige situation, der er endnu uafklaret i de ikke afsluttede overenskomstforhandlinger. DAK-E har ansvar for FLP-modulet, det faglige indhold, sundhedsmappe.dk og support til patienter og læger, og er derfor en afgørende part med rolle som leverandør i Side 4

5 udbredelsen af digitale forløbsplaner. Det nuværende forståelsespapir vedrører kun DAK- E s opgaver i forbindelse med pilotprojektet, og der er derfor behov for en aftale mellem parterne om DAK-E s rolle i udbredelsesprojektet samt en beslutning i Fonden for almen praksis. Det blev på sidste styregruppemøde aftalt, at MedCom skitserer de overordnede opgaver og kompetencer ift. den videre tekniske udvikling og implementering af forløbsplaner. Det foreslås, at denne beskrivelse danner grundlag for et egentligt forståelsespapir, som godkendes i styregruppen for digital understøttelse af forløbsplaner. Forståelsespapiret vil derefter danne grundlag for godkendelse i Fonden for almen praksis om DAK-E s rolle og opgaver i udbredelsesprojektet. Det foreslås desuden, at den aftalte tids- og milepælsplan desuden indarbejdes i forståelsespapiret for udbredelsesprojektet mhp. enighed mellem parterne om, hvornår de forskellige lægesystemer skal være klar til, at lægen kan lave digitale forløbsplaner. Forståelsespapiret skal afspejle, at pilotafprøvningen først nu er sat i gang, og at evalueringen gennemføres for netop at give input til udbredelse af digitale forløbsplaner. Henset til, at styregruppen allerede har aftalt at igangsætte forberedelserne af udbredelsesprojektet, og at PLO og regionerne endnu ikke har afklaret DAK-E s fremtidige situation er der imidlertid behov for at indramme forløbsplansmodulets tekniske løsning, visning i sundhedsmappen samt implementering, herunder tid og organisering for udbredelsen. Det er nødvendigt ift. at sikre kompetencerne til udbredelsesprojektet og sikre gennemsigtighed og forpligtelse fra PL-forum om udbredelsen. Forståelsespapiret skal således indeholde: - Indhold i den tekniske løsning - Opgaver ift. den videre tekniske udvikling og implementering af forløbsplaner - Opgaver ift. udvikling af forløbsplaner til diabetes og lænderygsmerter - Udførende kompetencer i projektet, herunder rolle og ansvarsfordeling ift. opgaverne - Organisering af udbredelsesprojektet - Tids- og milepælsplan for udbredelsesprojektet Videre proces SUM udarbejder i samarbejde med MedCom forståelsespapiret, som drøftes med PLO og Danske Regioner frem mod næste styregruppemøde. Det bemærkes, at indholdet i forståelsespapiret vil afhænge af drøftelserne med lægepraksisleverandørerne. Næste møde i kredsen er den 30. maj. Forståelsespapirer forelægges til styregruppen til godkendelse den 13. juni mhp. tiltrædelse i Fonden for Almen Praksis snarest muligt derefter. styregruppen godkender, at der udarbejdes et forståelsespapir til godkendelse på næste styregruppemøde den 13. juni Side 5

6 7. Gennemgang af risikolog og godkendelse af evt. korrigerende handlinger Styregruppen orienteres om projektets væsentligste risici og tage stilling til eventuelle korrigerende handlinger. Det vurderes, at projektet væsentlige risici er: - manglende opbakning hos PL til den tekniske løsning - DAK-E s fremtidige situation - aktuelle problemer i den tekniske implementering: o certifikater skal implementeres. - patienterne anvender ikke forløbsplanen i pilotafprøvningsperioden (obs herpå) - testlægerne husker ikke at oprette forløbsplaner til deres patienter (obs herpå) styregruppen tager orientering om projektets risikolog til efterretning, jf. bilag Risikolog 8. Næste møde Næste møde er indkaldt til den 13. juni 2017 kl i Sundheds- og Ældreministeriet. Der er indkaldt til to styregruppemøder efter sommerferien i august og i september i forbindelse med afrapportering af evalueringen. 9. Evt. Side 6

Dagsordensmateriale til 10. møde i styregruppen for forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 10. møde i styregruppen for forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 411845 Dato: 23-08-2017 Dagsordensmateriale til 10. møde i styregruppen for forløbsplaner Mødet

Læs mere

Dagsorden til 3. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner

Dagsorden til 3. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og Analyse Sagsbeh.: SUMSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 239185 Dato: 25. november 2016 Dagsorden til

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1802054 Dok. nr.: 580916 Dato: 05-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner

Læs mere

Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner

Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1707143 Dok. nr.: 525271 Dato: 19-01-2018 Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner Mødet afholdes

Læs mere

Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner

Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner Sundheds og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 185130 Dato: 28. september 2016 Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning

Læs mere

6. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 7. marts 2017

6. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 7. marts 2017 6. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner 7. marts 2017 2 Dagsorden Meddelelser Gennemgang af leveranceoverblik og status på projektet Gennemgang af risikolog og godkendelse af evt. korrigerende

Læs mere

5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 3. februar 2017

5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 3. februar 2017 5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner 3. februar 2017 2 Dagsorden 1. Meddelelser 2. Gennemgang af leveranceoverblik og status på projektet 3. Drøftelse af model for udbredelse af forløbsplaner

Læs mere

11. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 26. september 2017

11. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 26. september 2017 11. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner 26. september 2017 2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat 2. Meddelelser, herunder orientering om forløbsplaner i overenskomstaftalen med PLO 3.

Læs mere

13. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 28. november 2017

13. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 28. november 2017 13. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner 28. november 2017 2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra 11. møde i styregruppen 2. Status på afprøvning og evaluering af forløbsplansmodulet

Læs mere

Anbefalet proces for udvikling af fagligt indhold i en forløbsplan

Anbefalet proces for udvikling af fagligt indhold i en forløbsplan Anbefalet proces for udvikling af fagligt indhold i en forløbsplan Det følger af overenskomstaftalen for 2018 mellem RLTN og PLO, at forløbsplaner skal udvikles og udbredes til patienter med type 2-diabetes

Læs mere

10. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 29. august 2017

10. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 29. august 2017 10. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner 29. august 2017 2 Dagsorden 1. Meddelelser 2. Gennemgang af leveranceoverblik og status på projektet 3. Status på PL-Forum og DAK-E s arbejde med

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 546717 Dato: 20-02-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Det andet delprojekt har til formål at implementere den digitale KOL-forløbsplan i alle lægesystemer

Det andet delprojekt har til formål at implementere den digitale KOL-forløbsplan i alle lægesystemer Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPJEI Koordineret med: Sagsnr.: 1700389 Dok. nr.: 342344 Dato: 6. april 2017 Udbredelse af digitale forløbsplaner Regeringen, KL og Danske Regioner

Læs mere

Elektroniske forløbsprogrammer: Interessentanalyse og interviewguides til patienter og praktiserende læger

Elektroniske forløbsprogrammer: Interessentanalyse og interviewguides til patienter og praktiserende læger Elektroniske forløbsprogrammer: Interessentanalyse og interviewguides til patienter og praktiserende læger 1 Præsentationens formål og indhold 1. Præsentere resultater fra interessentanalysen 2. Præsentere

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 493894 Dato: 04-12-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706179 Dok. nr.: 595566 Dato: 23-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: DAICY Sagsbeh.: DEPNIBE Koordineret med: Sagsnr.: 1802054 Dok. nr.: 943435 Dato: 08-08-2019 Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner

Læs mere

Styregruppemøde for udbredelse af digitale forløbsplaner. 22. januar 2019

Styregruppemøde for udbredelse af digitale forløbsplaner. 22. januar 2019 Styregruppemøde for udbredelse af digitale forløbsplaner 22. januar 2019 2 Dagsorden 1. Orientering vedr. sidste styregruppemøde 2. Monitoreringsdata til projektopfølgning 3. Status på udbredelse af KOL-

Læs mere

Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis. Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital

Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis. Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital Den 25. maj 2018 Side 1/ 6 1. Introduktion Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. 22. maj 2018

PL/PLO/DR/MC møde. 22. maj 2018 PL/PLO/DR/MC møde 22. maj 2018 2 Dagsorden 1. Velkommen. Evt. nye punkter til dagsordenen. 2. Siden sidst, herunder opsamling af opgaver fra referatet 3. Nyt fra MedCom 4. Status på testcamp 2018 5. Nye

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner Projektinitieringsdokument (PID) Udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner 9. februar 2018 Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING... 5 4 PERSPEKTIVERING... 5 5 MÅL OG SUCCESKRITERIER...

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dagsorden. Regionshuset Viborg

Dagsorden. Regionshuset Viborg Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Torsdag den 27. november 2014 Mødelokale: Konference 1, regionshuset Viborg Tidspunkt: 16.00 18.00 Regionshuset Viborg

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Referat af møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: DAICY Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 548197 Dato: 06-03-2018 Referat af møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Dato

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner. (Udkast)

Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner. (Udkast) Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner (Udkast) 5. oktober 2016 Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING... 4 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER... 4 5 GEVINSTER...

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Status DAP projekter. 20. december 2018

Status DAP projekter. 20. december 2018 Status DAP projekter 20. december 2018 2 Status Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse Aktiviteter nu og i næste periode A-data har sat nyansat projektleder (dog med titel som kundechef) på begge

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis NOTAT Revideret pr. 11. januar 2018 Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis Formål Med baggrund i overenskomstaftale af 14. september 2017 mellem PLO og RLTN skal der etableres et

Læs mere

Fælles brugergruppemøde Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse af konsultationer

Fælles brugergruppemøde Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse af konsultationer Fælles brugergruppemøde Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse af konsultationer Torsdag den 6. september 2018 2 Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst og præsentationsrunde 10:15-10:45 Gennemgang af workshoprapport

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E. Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske Regioner-/MedCom-møde

M Ø D E I N D K A L D E L S E. Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske Regioner-/MedCom-møde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 07.01.2019 Vor ref. GHE M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske

Læs mere

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics

MedCom. PL- Leverandørforum. Danish Centre for. Health Telematics PL- Leverandørforum PL- Leverandørforum PL leverandør / MC møde 10 1. Referat fra sidste møde d. 20 september 2. Siden sidst herunder status på RSI Pejlemærker, telemedicinprojekterne, kroniker og KIH

Læs mere

Forløbsplaner - status

Forløbsplaner - status Forløbsplaner - status Der er 3 spor i forløbsplansprojektet lige nu: Pilotafprøvningen med den løsning, XMO har udviklet sammen med DAK-E fra efteråret 2016. Den er implementeret i 14 klinikker og pilotafprøvningen

Læs mere

Afdeling: Digital Innovation Udarbejdet af: Lone Dalager Kristensen Journal nr.: E mail: Dato: 28.august 2019 Telefon:

Afdeling: Digital Innovation Udarbejdet af: Lone Dalager Kristensen Journal nr.: E mail: Dato: 28.august 2019 Telefon: Afdeling: Digital Innovation Udarbejdet af: Lone Dalager Kristensen Journal nr.: E mail: ldk@rsyd.dk Dato: 28.august 2019 Telefon: 2965 5548 Referat Møde: Styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb

Læs mere

Referat af styregruppemøde den 19. april 2018

Referat af styregruppemøde den 19. april 2018 Referat af styregruppemøde den 19. april 2018 Styregruppemøde afholdtes med deltagerne dels på video og dels fysisk i Danske Regioner, kl. 17.15-19.30 19-04-2018 EMN-2017-04309 1150267 Cecilie Heerdegen

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner

Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner 5. oktober 2016 Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING... 4 4 PERSPEKTIVERING... 4 5 MÅL OG SUCCESKRITERIER...

Læs mere

Sommernyt fra KOL-projektet

Sommernyt fra KOL-projektet Nyhedsbrev #3 Juni 2018 om Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Sommernyt fra KOL-projektet I dette nyhedsbrev får du en kort status på fremdriften i Midtjylland. Så kan du gå på sommerferie

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner. (Udkast)

Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner. (Udkast) Projektinitieringsdokument (PID) IT-understøttelse af Forløbsplaner (Udkast) 5. oktober 2016 Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING... 4 4 PERSPEKTIVERING... 4 5 MÅL OG SUCCESKRITERIER...

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Evaluering af forløbsplaner, version 1, for KOL-patienter i almen praksis CIMT. Tue Kjølhede Kristian Kidholm Lise Kvistgaard

Evaluering af forløbsplaner, version 1, for KOL-patienter i almen praksis CIMT. Tue Kjølhede Kristian Kidholm Lise Kvistgaard Evaluering af forløbsplaner, version 1, for KOL-patienter i almen praksis CIMT Tue Kjølhede Kristian Kidholm Lise Kvistgaard Indhold 1. Formål 2. Metode (interviews) 3. Resultater Anvendelsen af forløbsplaner

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. 7. Maj 2019

PL/PLO/DR/MC møde. 7. Maj 2019 PL/PLO/DR/MC møde 7. Maj 2019 2 Dagsorden 1. Velkommen 2. Status på milepælsplan v./plo 3. Status på kronikerhonorarhåndtering v./plo 4. Min Læge status v./plo 5. Orientering om igangværende pilotafprøvning

Læs mere

PID er. Til godkendelse ved styregruppemøde

PID er. Til godkendelse ved styregruppemøde PID er Til godkendelse ved styregruppemøde 22.02.2018 2 Den fællesstatslige it-projektmodel Output Formål 3 Faser i projektmodel Idé Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering Idé kvalificeres og beskrives

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [ ]

Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [ ] Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [05.02.2018] Indhold 1 STAMDATA... 3 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 3 3 AFGRÆNSNING... 4 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER... 4 5 BUDGET... 5 6 EVALUERING OG

Læs mere

Orientering om national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Orientering om national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Nære Sundhedstilbud rategi og planlægning Orientering om national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Som en del af den nationale handlingsplan for udbredelse

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dagsorden til møde i LKT-styregruppe

Dagsorden til møde i LKT-styregruppe NOTAT Dagsorden til møde i LKT-styregruppe 22-01-2019 EMN-2017-00946 1254702 Troels Dan-Weibel Dato: 29. januar 2019, kl. 9:00-10:30 Sted: Danske Regioner med mulighed for videodeltagelse. Opkaldsnummer

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Evaluering af Patientrapporterede oplysninger (PRO) i Almen Lægepraksis. CIMT Anne Mette Ølholm Mette Bøg Horup Tue Kjølhede Kristian Kidholm

Evaluering af Patientrapporterede oplysninger (PRO) i Almen Lægepraksis. CIMT Anne Mette Ølholm Mette Bøg Horup Tue Kjølhede Kristian Kidholm Evaluering af Patientrapporterede oplysninger (PRO) i Almen Lægepraksis CIMT Anne Mette Ølholm Mette Bøg Horup Tue Kjølhede Kristian Kidholm Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Patienternes oplevelser

Læs mere

Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland

Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland Projektleder Berit Fabricius, Sundhed Plan og Kvalitet Kick-off arrangement for implementering af FMK på sygehuse i RN 5. maj 2011 Effekter på sygehusene

Læs mere

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan.

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan. Afdeling: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Tove Charlotte Nielsen Journal nr.: 1.01.72./07/801 E-mail: Tove.C.Nielsen@regionsyddanmark.dk Dato: 21. juni 2007 Telefon: 76631321 Projektkommissorium for den

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Status MedCom projekter. Til styregruppemøde

Status MedCom projekter. Til styregruppemøde Status MedCom projekter Til styregruppemøde 01.11.2018 2 Aktiviteter på tværs af projekter Fælles aktiviteter for projekterne Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse til konsultation Fælles workshopdeltagere

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

Fra sekretariatet deltog: Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Johan Hvitved, FM/DIGST, Signe Vind, Danske Regioner.

Fra sekretariatet deltog: Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Johan Hvitved, FM/DIGST, Signe Vind, Danske Regioner. 3. maj 2016 Referat fra 2. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 14. april 2016 Til stede: Christian Boel

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 19. september 2017

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 19. september 2017 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 19. september 2017 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet Kort

Læs mere

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj 1 Følgegruppen for forebyggelse Opdatering af den Følgegruppen for forebyggelse godkendte eksisterende regionale på møde d 11/10 2018 igangsættelse af

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Masterplan for En god og tryg ældrepleje Sagsnr. i ESDH: 18/15117 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv I det politiske arbejdsprogram

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Velkommen! Odense Congress Center Tirsdag den 5. februar 2019

Velkommen! Odense Congress Center Tirsdag den 5. februar 2019 Velkommen! Odense Congress Center Tirsdag den 5. februar 2019 Dagens program OBS! Konferencen filmes og vil senere blive lagt offentlig tilgængelig på MedComs hjemmeside! Kort præsentation af projektet

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug

Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug Budget & Plan Referat Udvikling af samarbejde og revidering af aftale vedr. mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug 5. november 2015 Mødedeltagere Carsten Johansen, Aalborg Kommune Frank Lundum,

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering 21.03.2018 Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering Titel Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hjerterehabilitering Dato og version D. 21. marts 2018 version 1.2

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Program Digital Almen Praksis. Tom Høg Sørensen, programleder

Program Digital Almen Praksis. Tom Høg Sørensen, programleder Program Digital Almen Praksis Tom Høg Sørensen, programleder Plan 12:45 13:10 De fire projekter (Patientoverblik, Forberedelse, Intelligent indbakke, Kommunikation med kommunale pleje) 13:10 13:55 De nye

Læs mere

Dagsorden. Evaluering af tidsplaner ud fra konklusionerne under punkt 2. Fremadrettede plan

Dagsorden. Evaluering af tidsplaner ud fra konklusionerne under punkt 2. Fremadrettede plan Dagsorden Kort introduktion ved programleder Tom Høg Sørensen Gennemgang af DR s bemærkninger med fokus på punkterne: Forbedring, prioritering og målretning af epikriser (Bilag 3a) Den intelligente indbakke

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

at skabelonen senere tilpasses til kommende afrapporterings- og monitorerings skabeloner fra RSI og NSI.

at skabelonen senere tilpasses til kommende afrapporterings- og monitorerings skabeloner fra RSI og NSI. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Styregruppen for MedCom Dato: 11. november 2010 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMK Sags nr.: 1002020

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Evaluering af PRO i almen praksis

Evaluering af PRO i almen praksis Evaluering af PRO i almen praksis 2016-2018 MedComs koordineringsgruppe Torsdag den 9. maj 2019 Tina Aagaard Bjørnsholm Projektleder, MedCom Kort om projektet Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Møde i styregruppen for Projekt Fælles medicingrundlag

Møde i styregruppen for Projekt Fælles medicingrundlag Devoteam Consulting A/S Tuborg Parkvej 10 DK-2900 Hellerup Copenhagen, Denmark Tel +45 39 45 07 00 Fax +45 39 45 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk 01-05-2007 Møde i styregruppen for Projekt

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere