beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber."

Transkript

1 Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B på vegne af selskaberne C ApS, cvr.nr. xxxx xxxx, D ApS, cvr.nr. xxxx xxxx, og E ApS, cvr.nr. xxxx xxxx, i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor F for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 22. marts 1995, samt at han fra den 1. februar 2010 i Revireg. har været tilknyttet revisionsvirksomheden G A/S, cvr. nr. xxxx xxxx. Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Sagsfremstilling: Indklagede har den 30. maj 2013 afgivet revisorerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsregnskabet for C ApS for regnskabsåret 2012/2013. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat var kr., egenkapitalen var på kr. og balancen udgjorde kr. 1

2 Indklagede har den 31. maj 2013 afgivet revisorerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsregnskabet for E ApS for regnskabsåret 2012/2013. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat var kr., egenkapitalen var på kr. og balancen udgjorde kr. Indklagede har den 30. maj 2013 afgivet revisorerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsregnskabet for D ApS for regnskabsåret 2012/2013. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat var kr., egenkapitalen var på kr. og balancen udgjorde kr. Følgende fremgår af mailkorrespondance: Mail af 2. oktober 2013 kl fra klager til indklagede vedrørende emnet indberetning af selvangivelse: Vi har modtaget en bøde fra skat da vores selvangivelse er indsendt for sent på kr. Kan du være venlig at fortælle mig hvad der er gået galt? Ser frem til svar og modtagelse af kr. for for os er det en principsag.. Mail af 2. oktober 2013 kl fra indklagede klager vedrørende emnet indberetning af selvangivelse: Måtte jeg se skrivelsen fra skat. Holdingselskaberne + driftsselskabet ændrede vi regnskabsår på. Det var H ApS der var udfordringen. Mail af 2. oktober 2013 kl fra klager til indklagede vedrørende emnet indberetning af selvangivelse: Som jeg skrev er dette en principsag. Vi har købt en service hos dig, hvor du skulle afslutte vores årsregnskab med alt hvad dertil følger. Det kan aldrig komme til at have noget med vores nye revisor at gøre eller blive deres ansvar. Du har ikke oplyst os om at vi skulle gøre det. Jeg må sige at vi ikke har den store tillid til det du siger mere. Mail af 2. oktober 2013 kl fra indklagede til klager vedrørende emnet indberetning af selvangivelse: I har modtaget selvangivelsesblanketterne. På disse står fristen. Det er derefter jeres pligt at sørge for selvangivelsen bliver udarbejdet og indsendt til tiden. Jeg eller mine medarbejdere har ikke haft kontakt til jer siden 30. april Mail af 2. oktober 2013 kl fra klager til indklagede vedrørende emnet indberetning af selvangivelse: Jeg fik ikke svar på om du vil være venlig at fremsend dokumentation for I har oplyst os om at denne ydelse/service ikke var med denne gang. Mail af 2. oktober 2013 kl fra klager til indklagede vedrørende emnet indberetning af selvangivelse: Den har vi ikke modtaget og så vidt jeg er informeret er det også noget der bliver udfyldt af digitalt af revisoren. Den regning I har sendt os er ikke anderledes end de andre år og der har denne service været indbefattet i prisen. Vil du fremsende dokumentation for I har oplyst os om at denne ydelse/service ikke var med denne gang. Jeg ser frem til modtagelse af pengene snarest ellers køre vi sagen videre. Mail af 2. oktober 2013 kl fra indklagede til klager vedrørende emnet indberetning af selvangivelse: Held og lykke. 2

3 Udskrift af mail uden dato og tidsangivelse fra klager til indklagede: Jeg har modtaget nedenstående mail fra vores nuværende revisor der både bekræfter at vi har været i kontakt efter den 30. april 2013 og at (I) har indsendt vores selvangivelse, dog 1 måned og 17 dage for sent. Vil du ikke være venlig at forklare mig hvorfor I har indsend vores selvangivelse, hvis du mener det ikke var en del af vores aftale? Jeg ser frem til en god forklaring fra dig ellers vil jeg tage kontakt til FSR og forklare dem sagen. Mail af 2. oktober 2013 kl fra J (K v/k) til indklagede vedrørende emnet selvangivelser 2012/2013: Se nedenstående mail som du har videresendt til mig. Den er fra (I) hvor han har sendt selvangivelserne ind. I denne mail er en mail af 17. september 2013 fra (I) til skat med cc. til indklagede og klager med emnet selvangivelser 2012/2013: Til skattecenter [by]. Hermed vedlagt selvangivelserne for 2012/2013 vedr. følgende selskaber: C ApS, cvr, D ApS, cvr. nr, E ApS, cvr. nr Underskriften på mailen er G A/S. Fremmøde Klager har på nævnsmødet i det væsentlige henvist til de skriftlige indlæg. Klager har i den forbindelse på ny understreget, at det var indklagedes ansvar at sende skatteoplysningerne frem til Skat, og at dette var en del af den aftale, der blev indgået. Indklagede har indledningsvis gjort gældende, at klagen skal afvises af nævnet, fordi nævnet ikke har kompetence til at behandle klagen, der netop ikke angår erklæringsafgivelse, men noget helt andet, nemlig indrapportering af selvangivelsen. Indklagede, der ligeledes henviste til de skriftlige indlæg i sagen, forklarede supplerende, at han 30. april eller 1. maj 2013 overdrog alt sit materiale, herunder også koder mv., vedrørende klager til en ny revisor, der var valgt af klager. Derfor havde indklagede ikke pligt til at foretage indberetning til skat. Det var den nye revisor, såfremt klager - der selv som udgangspunkt har pligten - havde bedt den nye revisor herom. Når indklagede alligevel foretog indberetningen lang tid efter, han var ophørt med arbejdet for klager, var det, fordi han opdagede, at det ikke var gjort, og han blot var venlig i forhold til klager og dennes nye revisor. Klagen: Klager har formuleret klagen således: Klagen omhandler for sent indsendte selvangivelser for alle 3 ovennævnte virksomheder - C ApS, cvr.nr. xxxx xxxx, D ApS, cvr.nr. xxxx xxxx, og E ApS, cvr.nr. xxxx xxxx til skat. Revisornævnet har forstået klagen således, at denne omhandler årsregnskaberne for de 3 selskaber for regnskabsårene 2012/2013. Parternes bemærkninger: Klager har anført, at indklagede siden 2010 har udarbejdet og indsendt selvangivelse for selskaberne C ApS, D ApS og E ApS, men at selskaberne i alt har fået bøde på kr. fra Skat for for sent indsendt selvangivelser. Det er indklagede, der har indsendt selvangivelserne, og det er indklagede, der havde til opgave at indsende selvangivelserne. Det er korrekt, at selskaberne fik ny revision, men det indebar ikke, at indklagede ikke skulle afslutte sit arbejde vedrørende årsregnskaberne med, hvad dertil hørte. Det forhold, at der kommer ny revision, fratager ikke indklagede for at afslutte aftalt arbejde. Hertil kommer, at indklagede jo faktisk foretog 3

4 indberetningen, blot for sent, og det forekommer uforståeligt, at indklagede foretog indberetningen, hvis han ikke mente, at det var en del af hans opgave. Klager har endvidere anført, at inden årsafslutningen forsvandt der ca kr. fra selskabet C ApS overskud uden, at indklagede kunne give en forståelig forklaring herpå. Klager opsagde herefter samarbejdet med indklagede. Indklagede har blandt andet anført, at han ikke havde ansvar for selskabernes selvangivelser samt, at sagen vedrører erstatning og ikke omhandler indklagedes virke som revisor og dermed revisionserklæringer. Derfor skal klagen afvises. Indklagede har uddybende anført, at han blev fravalgt som revisor og som bogholder. Den nye revisor og bogholder fik overdraget koder mv. pr. 1. maj 2013 og skulle tage over fra det tidspunkt. Selskabet har ansvaret for egen selvangivelse, muligvis har selskaberne betalt den ny bogholder og revisor for, at denne skulle stå for indberetning, men er dette ikke tilfældet, er det selskabernes eget ansvar. Indklagede har ikke haft aftalt, at han skulle stå for indberetning af selvangivelse, og indklagede har ej heller modtaget betaling for en sådan ydelsen. Indklagedes ansvar ophørte i det hele taget den dag, han blev fravalgt som revisor, og indklagede kan ikke have ansvar for, at en ny revisor eventuelt ikke har haft styr på indberetning. Såfremt klagen ikke afvises, skal indklagede derfor frifindes. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Nævnets saglige kompetence er begrænset til erklæringsafgivelse, jf. revisorlovens 43, stk. 3, jf. 1, stk. 2 og 3. Efter revisorlovens forarbejder anses nævnets kompetence at omfatte hele processen fra opdragets givelse over de enkelte undersøgelser til den endelige erklæring (jf. Betænkningen1411/2002 om Revisorlovgivningen s. 66). Det er dog en forudsætning, at revisor har haft til opdrag at afgive en erklæring, der er omfattet af nævnets kompetence. I denne sag lægger Revisornævnet til grund som dokumenteret ved de vedlagte årsrapporter, at indklagede har afgivet revisorerklæring på årsrapporterne for regnskabsårene 2012/2013 for selskaberne C ApS, D ApS og E ApS. Erklæringerne er vedlagt klagen, men der er ikke klaget over disse erklæringer, og derfor kan disse erklæringer ikke danne baggrund for klagen over andre dele af revisors bistand, der ikke vedrører erklæringerne, hvorfor nævnet ikke med henvisning hertil er kompetent til at behandle klagen. Nævnet lægger videre til grund som dokumenteret ved kopi af mail, og idet indklagede ikke har bestridt indholdet af mailen, at indklagede efter nogen mailkorrespondance mellem klagerne og indklagede - foretog selve indberetningen af selvangivelserne til skat ved en mail af 17. september 2013, men at indklagede ikke afgav nogen erklæring i den forbindelse. Nævnet lægger endvidere til grund som ubestridt, at indklagede blev fravalgt og dermed fratrådte som selskabernes revisor pr. 1. maj Det forhold, at indklagede har indtastet selvangivelse eller fremsendt denne til skat via mail uden at afgive en erklæring kan ikke sidestilles med en erklæringsafgivelse, jf. hertil den gældende erklæringsbekendtgørelse om andre erklæringer med sikkerhed, herunder 17 om kravene til erklæringens indhold. Revisornævnet er således ikke kompetent til at behandle den indgivne klage over for sen indgivelse af selvangivelse, idet klagen ikke kan relateres til en afgivet erklæring omfattet af revisorlovens 43, stk. 3, jf. 1, stk. 2 og 3, hvorfor klagen afvises. 4

5 Thi bestemmes: Klagen over registreret revisor F afvises. Beslutningen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Marianne Madsen 5

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 77/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere