ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013"

Transkript

1 Elev- evaluering af elever i Global Classroom Første del af PhD- undersøgelser på VUC- Storstrøm Charlotte Lærke Weitze ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013 Elev- evaluering af elever i Global Classroom,- elever, som har gennemført ½ år af undervisningen i Global Classroom, og som stadig har 1 ½ år tilbage. Analyse: Charlotte Lærke Weitze, PhD- studerende Ålborg Universitet, København, 15. Marts 2013 Summative og formative spørgsmål udarbejdet efter anderkendende tilgang af Jannie Nielsen. Forbehold: Begrænset data, kun 14 elever og 1 lærer Resultat: Denne evaluering fortæller noget som har værdi for Global Classroom projektet, som man har mulighed for at handle videre ud fra. Hvis man ønsker kompetenceudvikling inden for Global Classroom konceptet ift. anvendelse af IT i undervisningen for organisation og undervisere, og hvis det skal give en dybere mening, er det en forudsætning, at pejlemærket for en succesfuld udvikling på området må kunne måles ift. kursisternes læring og motivation, da det er målet for alle bestræbelserne. Samtidig skal lærerne naturligvis skal have en oplevelse af at have en rar og meningsfuld arbejdsplads. Derfor er det væsentligt hele tiden at holde et fokus på en kvalitativ undersøgelse og vurdering af kursisternes læring og motivation. Ift. anvendelse af IT i undervisningen, betragter vi Global Classroom konceptet som et videomedieret koncept, med lærer og elever på campus, samt elever hjemme. Men dette koncept omfatter samtidig implicit brug af andre former for IT i undervisningen, både processer, materialer og software, - dels p.gr.a. ændrede forudsætninger for læringsdesignet, f.eks. bør alt undervisningsmateriale være tilgængeligt online, men også fordi Global Classroom konceptet har inspireret nogle af lærerne til inddragelse af nye former for IT i undervisningen. Disse nye måder at inddrage IT på i undervisningen kan sammen med Global Classroom konceptet potentielt være med til at skabe en mere vedkommende og motiverende undervisning. Ifølge den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehe er der sket en af- konventionalisering, - en forandring inden for de unges viden, opførsel og motivation. I dag vælger unge selv, hvad de vil lære noget om, og unges opførsel er forandret i kraft af, at de er blevet storforbrugere af medier. Anvendelsen af disse medier både afspejler og er medvirkende til at unges liv, leg og læring forandres. Et af målene ved at anvende IT i undervisningen er at imødekomme denne forandring. IT er i sig selv kun et medie, men et medie der gør en forskel for fagligheden, og man skal være opmærksom på en fagligt relevant tilgang til brug af digitale medier, da det er afgørende for succesfuld skoleudvikling. Derfor er en analyse af læringsdesign, relevante læringstyper og pædagogiske hensyn vigtig, når man innoverer indenfor brug af IT i undervisningen. 1

2 Elevens motivation er med til at muliggøre en opmærksomhed på og en interesse for det faglige indhold, som eleven skal lære, - og er dermed en vigtig fremmende faktor for læringen. Derfor er det væsentligt at være opmærksom på motiverende elementer ved inddragelse af IT i undervisningen, når man vil innovere på området. Der findes tre hovedmotiver, som er drivkraften bag motivationen for at lære og som samtidig dækker de basale psykologiske behov: 1) Nysgerrighed, 2) Ønsket om at opnå kompetence, 3) Gensidighed: ønsket om at være en uundværlig del af fællesskabet. Argumentet er, at hvis læring er tilrettelagt, så eleven kan opnå de 3 hovedmotiver, vil det medvirke til, at eleven føler en indre motivation for at lære. Mange af elementerne fra anvendelse af IT i undervisningen har potentiale til at understøtte disse hovedmotiver, dette er bekræftet i denne forskning både ift. Global Classroom konceptet og ift. den øvrige brug af IT i undervisningen. IT kan desuden give nye muligheder for, at leg og læring er med til at motivere eleven i undervisningssituationen, da mange nye tiltag inden for digitale læringsmidler har legende elementer (f.eks. Game Based Learning), som rigtigt anvendt kan være både motiverende og engagerende og kan bidrage til den lærendes ønske om og oplevelse af at komme til at mestre en færdighed eller udforske vidensområder. Dette vil f.eks. kunne udforskes gennem brugen af læringsspil, elevernes videoproduktioner, sammensatte multimodale fremlæggelsesformer mv. I undersøgelsen af elevernes oplevelser ift. Global Classroom fremkom følgende temaer: Motiverende elementer: De studerende fortalte i undersøgelsen om, at de fandt flere aspekter af Global Classroom konceptet motiverende og attraktivt at blive undervist i. F.eks. oplevede de studerende at kunne designe deres undervisningsdag selv, hvilket medvirkede til at de kunne få deres familieliv og hverdag til at fungere, ved ikke altid at skulle være til stede i skolen. Flere af de studerende var desuden glade for at kunne variere deres undervisningsrum i løbet af en dag på denne måde ved at skifte geografisk lokation. De studerende har en oplevelse af hurtigere at få fri fra skole. De oplevede med andre ord en frihed til at kunne designe eget undervisningsmiljø, hvor muligheden for at blive undervist hjemmefra gjorde hverdagen lettere. Desuden skabte dette en ny mellemløsning for de af de studerende, der ellers nogle dage ville have svært ved at motivere sig selv til at komme til time, hvilket de studerende mente kunne være medvirkende til en fastholdelse på uddannelsen. Denne oplevelse af frihed og agency til selv at vælge, er en af de grundlæggende menneskelige motivationsfaktorer, og oplevedes som sådan direkte motiverende for flere af de studerende. De studerende fortalte dog også, at de oplevede det motiverende med det fællesskab som det gav at være på campus med de andre studerende, men samtidig sagde de at kombinationen af hhv. campus og hjemme uger stadig gjorde dem i stand til at deltage i klassens sociale fællesskab. Fællesskabet er også en af de grundlæggende menneskelige motivationsfaktorer, - og derfor er det væsentligt, at man kan bevare denne fællesskabsfølelse i Global Classroom konceptet. Med klassemiljøet i Global Classroom og den mulighed det giver for at man kan se og samtale med hinanden i timerne er undervisningen i den felksible HF- klasse rykket et skridt tættere på den rum- oplevelse, som man har, når man som klasse er i samme rum, set i forhold til mange af de traditionelle on- line undervisningskoncepter, som oftere har enten asynkrone elementer og/eller synkron envejs videokommunikation fra lærerens side. Men dette medfører naturligt, at man som både elev og lærer straks rykker tættere på en traditionel fysisk en- rumsoplevelse i sine krav, med de forventninger og krav man har til den teknologiske opbakning af de pædagogiske/læringsdesignmæssige behov. Dette omfatter bl.a. at man i sine læringsdesign gerne vil kunne føre diskussioner med billede på, uden støj og forsinkelse i lyden og kunne arbejde i grupperum uden vanskeligheder, uden at man har en oplevelse af at teknologien spænder ben. Læringsdesign: De virtuelle studerende oplevede at have svært ved at få gjort læreren opmærksom på, at de gerne vil svare på spørgsmål i undervisningen/at de markerer. Det er meget forskelligt fra lærer til lærer, hvor opmærksom læreren er på de virtuelle elever, der markerer. Dette gør de studerende frustrerede og uengagerede. De virtuelle studerende forsøger at benytte forskellige strategier til at løse dette problem: bla. ved at skrive til de andre campus- elever på facebook. Man kan overveje om en mulighed for at både lærer og elever kan nå hinanden over chat er en mulighed, som delvist kan afhjælpe dette problem. Eleverne ønsker at undervisningen optages og lægges uredigeret på VUC s dertil egnede videoportal. Eleverne ønsker umiddelbart ikke at lektionerne redigeres, da de mener, at der kan forekomme væsentlige diskussioner i det materiale, som traditionelt klippes fra, f.eks. gruppearbejdet på campus. Dette at lektionerne ikke redigeres vil også 2

3 have den fordel, at det letter arbejdsbyrden for lærerne, da Global Classroom er designet sådan at optagelser samt opload af lektionerne kan foretages med et enkelt tryk på fjernbetjeningen i klassen. De studerende ønskede at anvende disse optagelser, når de havde været fraværende fra en lektion, til gentagelse af svære dele af undervisningen og til repetition før eksamen. Eleverne fandt det vigtigt at lærerne oploadede materiale, som skulle anvendes i undervisningen til læringsportalen fronter før timen. Dette gjaldt både undervisningsmateriale, som skulle være læst før timen, men også materiale, som skulle anvendes i og efter timen. Eleverne var glade for, når lærerne havde tilrettelagt undervisningen sådan, at de virtuelle elever kunne tilgå opgaver til den aktuelle time på læringsportalen. Når læreren havde forberedt lektionen ved at lægge opgaverne på nettet på forhånd gav det de virtuelle elever mulighed for at deltage aktivt i undervisningen ved at løse disse opgaver på trods af de tekniske vanskeligheder som måtte opstå. Eleverne oplevede at det krævede mere af dem at være virtuelle studerende ift. at byde aktivt ind i debatten i undervisningen, - man havde som virtuel elev selv en højere grad af ansvar for at deltage aktivt i undervisningen. dette skyldtes dels at man lettere kunne gemme sig lidt derhjemme, og dels at det indimellem var vanskeligere at komme ind i debatten pgra. de tekniske forhindringer. Eleverne mente, at man burde gøre nye elever opmærksomme på dette ansvar. Samtidig oplevede de, at lærerne var meget forskellige i deres måde at aktivere de virtuelle elever på. Nogle lærere var meget opmærksomme på de virtuelle elever og bad dem meget direkte om at deltage i debatten, mens andre lærere nærmest ikke var opmærksomme på de virtuelle studerende. Derfor mente eleverne, at det var vigtigt, at lærerne havde dette aspekt med i deres overvejelser omkring læringsdesign, og vidste at de virtuelle elever ønskede at blive inviteret mere ind i undervisningen. I forhold til læringsdesignet anvendte mange lærere gruppearbejde til den problembaserede læring. Dette gruppearbejde oplevede de studerende også som væsentligt af sociale årsager. Imidlertid var der netop ift. gruppearbejde mange issues ift. Global Classroom, af de nedennævnte tekniske årsager. Samtidig gav gruppe arbejde på tværs mellem campus- elever og virtuelle- elever meget støj i klasseværelset. Under de forhåndenværende tekniske omstændigheder var det derfor de studerendes ønske, at Campus- elever havde gruppearbejde for sig og de virtuelle elever havde gruppe arbejde for sig. De studerende pointerede, at man skulle huske at give tegn til de virtuelle studerende, når gruppearbejdet i klassen stoppede, så de kunne følge med i den videre undervisning. Eleverne mente at det måske kunne være forskelligt fra fag til fag hvor let det var at undervise i Global Classroom. Bl.a. krævede nogle af fagene, at man mødte frem for at udføre forsøg og eksperimenter. Dette gjaldt f.eks. kemi. Pædagogisk innovation: Eleverne havde været glade for den undervisning, som gav mulighed for at arbejde på internettet, da det gav lige muligheder for de virtuelle elever og campus- elever. Man havde bl.a. set relevante klip på Youtube om engelsk grammatik, og nogle elever mente, at det kunne være interessant at prøve Flipped Classroom. På forespørgsel om ideer til pædagogisk innovation var det tydeligt, at eleverne ikke kendte til muligheder på dette område, og derfor havde svært ved umiddelbart at italesætte ideer på området. Dog fortalte eleverne om hvordan nogle lærere havde været meget kreative i deres løsninger på at kommunikere med de virtuelle elever, bl.a. i form af konceptualisering af tegn og fagter som svar på lærerens spørgsmål, når der ikke var lyd på videotransmissionerne. Regler i Global Classroom: Eleverne var umiddelbart tilfredse med reglerne for opførsel i Global Classroom ift. at opføre sig, som i en traditionel klasse ift. påklædning, - ikke at ryge mm. Man kan dog overveje om man også kunne have gavn af at udvikle nogle pædagogiske anbefalinger ift. aktiv deltagelse, gruppe arbejde med mere. Der er netop kommet nye regler for GC baseret på de nuværende erfaringer. Eleverne diskuterede hvordan man burde håndhæve regler ift. fremmøde hver anden uge. Man oplevede, at der ikke var faste måder at håndtere den obligatoriske fremmøde uge. Eleverne oplevede selv, at de var mindre tolerante for at bruge dyrebar klassetid på de virtuelle elevers tekniske problemer i de uger, hvor man var bedt om at møde frem på campus. De følgende tekniske issues skal ses i forhold til at lærer- interviews og observationer viste, at Global Classroom for de fleste lærere fungerer stort set uden problemer i dagligdagen, når man tager forbehold for de læringsdesignmæssige justeringer, som hver lærer har taget generelt og må tage i akutte situationer. 3

4 Teknisk- pædagogiske issues: Det er væsentligt at anføre at det tekniske personale endnu ikke er hørt i forbindelse med Global Classroom konceptet, og at det tekniske personale har andre supplerende oplevelser af konceptet, som visse steder adskiller sig en del fra elevernes opfattelser. Dog er det følgende, på trods af dette, et udtryk for elevernes oplevelse af og erfaringer med opstartsfasen af Global Classroom konceptet og er som følge deraf valide. De studerende har oplevet tekniske problemer ifm. brug af Global Classroom på flere områder. Mange af disse problemer er løst undervejs og skyldes delvist, at det har været et nyt koncept, som man har eksperimenteret sig frem til bottom- up, dvs. ved at blive kastet ud i det og erfare sig frem, og delvist at elever og lærere på traditionel vis har skulle lære sig at anvende systemet. Der er dog stadig tekniske vanskeligheder og fundene fra elev evalueringen viser, at man ved opstart af Global Classroom konceptet en anden gang med fordel kunne afholde en usability test, som undersøgte hvilke pædagogiske og læringsdesignmæssige aktiviteter, man særligt har behov for at understøtte i Global Classroom. Dette ville skabe et samarbejde og en læring mellem det pædagogiske personale dvs. lærerne og teknikerne, hvilket ville give teknikerne en øget fornemmelse for hvilke dele af teknologien i Global Classroom, der havde den højeste prioritet for lærerne og de studerende. Dette set i forhold til at man bestræber sig på at Global Classroom konceptet har en kvalitet, der muliggør en daglig gennemførelse af undervisningen, og forhindrer at de studerende mister værdifuld undervisningstid. De pædagogiske aktiviteter, som man ønskede understøttet i Global Classroom var: 1) Mulighed for at de virtuelle elever kunne deltage i samtalen i klassen uden at det gav støj i klassen, - og med den mindste mulige forsinkelse, da man oplever det forstyrrende i klassen, når dette ikke fungerer. Eleverne oplevede, at det var mere forstyrrende at bryde ind/ deltage i undervisningen hjemmefra end fra klassen. 2) Mulighed for at de virtuelle elever kunne tilslutte deres mikrofon, for at deltage i debatten, når de sad hjemme, - dette uden at videokonferenceforbindelsen bliver afbrudt. - Faren for en sådan afbrydelse skete medførte, at flere studerende valgte ikke at deltage i debatterne, for ikke at forstyrre de andre i klassen eller for selv blive koblet af, hvilket ville medføre at de dermed mistede værdifuld kommunikation med klassen. 3) Mulighed for at eleverne kunne arbejde i grupperum i Global Classroom og logge på og af uden at skulle genstarte videoconferencen og nogen gange også genstarte computeren 4) Mulighed for at få at vide hvornår klassen afsluttede aktuelt gruppearbejde på campus, - som deltager i et virtuelt grupperum, - sådan at man ikke mistede værdifuld deltagelse i den fælles undervisning. 5) Mulighed for at vise, at man gerne ville deltage i debat og besvare af aktuelle spørgsmål. - Her bør læreren se at eleven markerer, men det er indimellem vanskeligt, og derfor kunne man evt. etablere mulighed for chat el. lign. 6) Mulighed for at fortælle klassen, at man i nogle tilfælde ikke kunne etablere kontakt til videokonferencen. Dette kunne evt. løses med en fast chat- mulighed indbyrdes i klassen. På baggrund af de aktiviteter, som ønskes understøttet i Global Classroom foreslås det at foretage en pædagogisk- teknisk usabilitytest. Denne brugertest udføres i et samarbejde mellem teknikere, lærere, elever og evt. under ledelse af personale fra den IT- pædagogiske projektgruppe. Usability testen skal teste om ovenstående pædagogiske og læringsdesignmæssige aktivitets muligheder er understøttet i Global Classroom regi samt eventuelt andre pædagogisk- tekniske behov. Ud fra resultaterne af denne test udarbejdes løsningsforslag, som prioriteres og vurderes i alvorsgrad i et samarbejde mellem teknikere og lærere, hvorefter man træffer beslutninger om løsninger. De studerende fortæller, at de bliver frustrerede, ift. kommunikationen med teknikerne, når der er noget galt med teknikken. Eleverne oplevede at et af aspekterne i dette teknisk - pædagogiske samarbejde er tidsfaktoren: At nogle problemer er så magtpåliggende, at man måske især i en opstartsfase, bør have mulighed for at få øjeblikkelig teknisk hjælp, da nogle former for teknisk nedbrud havde medført at undervisningen ikke kunne gennemføres. Eleverne havde en del gange oplevet ikke at kunne komme i kontakt med teknikerne, og at disse ikke vendte tilbage. Derudover havde man oplevet mange frustrationer ift. klare aftaler om deadlines for reparation af tekniske problemer, der oplevedes som afgørende for at undervisningen kunne gennemføres samt for undervisningens kvalitet. Uvisheden omkring deadlines for reparationer og udbedringer bekymrer meget og er generende i hverdagen, da de studerende og lærerne dermed ikke har mulighed for at tage forholdsregler og handle ud fra den evt. ikke fungerende teknik, når man ikke ved om det er repareret, om det kan repareres, og hvornår det evt. vil være i orden igen. På baggrund af disse erfaringer foreslås at man på uddannelsesorganisationen udarbejder en kommunikationsplan for kommunikation omkring Global Classroom konceptet, hvor ansvarsområder, afrapportering af fejl, kommunikationsveje (mail, tlf., chat), aftaler om deadlines, procedurer for teknisk/pædagogiske problemer, ansvar for opfølgning, mm., mellem lærere, elever, teknisk personale, afdelingsledelse og IT- pædagogisk projektgruppe; alt 4

5 sammen med det formål, at alle kender deres rettigheder, roller og ansvarsområder, og alle dermed medvirker til at Global Classroom konceptet fungerer så godt som muligt. Derudover har de studerende ønsker ift. at lærernes pc/whiteboard sendes som en fast del af proceduren, da lærerens slides nogen gange hopper af, dette kunne være vigtigt, fordi de studerende ofte ikke ønsker at forstyrre undervisningen og derfor fravælger at gøre opmærksom på den manglende transmission af slides. Som det ses i disse eksempler er der flere tilfælde hvor man med fordel kunne etablere en fast chat mulighed, for alle medvirkende i lektionen, da chat er en mindre forstyrrende kommunikationsform, der ville give de virtuelle elever muligheder for at afgive meddeler af forskellig karaktér i løbet af en lektion på en mindre forstyrrende måde. De studerende ønsker også, at man eksperimenterer mere ift. opsætning af mikrofonerne i klassen på campus. De studerende som sidder hjemme oplever, at når en elev på campus sidder lige under mikrofonen, mens der foregår en diskussion i klassen, så kan man kun høre, hvad eleven under mikrofonen siger, da mikrofonen stiller ind på den pågældende elev, - og man kan ikke høre de andre elever og heller ikke læreren. Dette gør det rigtigt vanskeligt at følge med i undervisningen og endnu sværere selv at deltage aktivt, når man sidder på videokonferencesystemet. Et visuelt issue er, at eleverne på campus gerne vil kunne se alle elever, der sidder hjemme oppe på skærmen. Som det er nu sker der det at når en studerende på videokonference snakker forstørres hans billede på skærmen i klassen, og de andre elever på videokonference forsvinder. De studerende vil gerne kunne se alle elever, selvom en elev snakker, de studerende har ikke behov for at nogen bliver større. Når/hvis de virtuelle studerende forsvinder på skærmen, så kan man heller ikke se, hvis andre studerende efterfølgende rækker hånden op. Det virker lidt tilfældigt, hvordan det vises. De studerende snakker dog også om lidt forskellige behov på det område, derfor kan det være at man skal debattere dette yderligere. Oplevelsen blandt de studerende af, at der har været store tekniske vanskeligheder i opstartsforløbet af Global Classroom konceptet har indimellem indvirket på elevernes opfattelse af kvaliteten i undervisningen. Disse vanskeligheder er forsøgt løst løbende, men har alligevel hos nogle eleverne medført en form for opgiven ift. brug af teknologien, bl.a. har nogle eleverne opgivet at arbejde i grupperum og søgt alternative måder at samarbejde i grupper på, bla. med mail, telefon, facebook og fysisk fremmøde. Dette vil muligvis blive en anden oplevelse for de kommende studerende, da man blandt teknikerne arbejder på at løse disse vanskeligheder, bla. har man øget netværksforbindelsen fra 100 megabit til 1 gigabit. Mental belastning som følge af tekniske vanskeligheder: I opstartsfasen af Global Classroom har lærerne ofte måttet bruge en stor del af deres tid og opmærksomhed på at få videokonferencedelen til at fungere. På de dage hvor teknikken ikke fungerer, har læreren dermed brugt meget opmærksomhed på tekniske aspekter med deraf følgende mindre muligheder for at kunne koncentrere sig om undervisningen. Læreren oplever også at blive afbrudt pludseligt og midt i en sætning i undervisningen, når elever på videokoncerencen ikke kan se eller høre læreren og derfor bryder ind - ude af undervisningskontekst. I samme anledning oplever læreren også at blive afbrudt af campus- elever, som vil fortælle om de virtuelle studerendes ønske om kontakt. De virtuelle studerende forsøger at benytte forskellige strategier til at løse dette problem: bla. ved at skrive til de andre campus- elever på facebook, da der ikke er nogen direkte kommunikationsmulighed med læreren. Læreren kan dog sjældent afhjælpe elevernes tekniske problemer og oplever dette frustrerende med en følelse af magtesløshed. Læreren bliver meget træt af at blive afbrudt af it problemer, - og oplever at være meget træt i hovedet efter hver time pgra. af afbrydelser som sker ude af undervisningskonteksten. De studerende oplever også disse afbrydelser som forstyrrende. De studerende har en generelt holding/oplevelse/erfaring for, at det at bruge videokonference optager meget spildtid i klassen, hvilket gør at både elever og lærere føler, at de ikke får udnyttet undervisningstiden tilstrækkeligt, og derfor også bliver lidt nervøse for om pensum kan nås. I forhold til visuelle forstyrrelser og vanskeligheder oplever de virtuelle studerende at miste billedet fra campus eller at billedet hakker meget. Det er forstyrrende for undervisningen og for oplevelsen af undervisningen og medfører, at det er vanskeligere at deltage i og koncentrere sig om det der bliver sagt i undervisningen. Fremtidig debat og tiltag ift. Global Classroom I øjeblikket foretages lærerinterviews og observation ift. Global Classroom, og resultaterne af disse vil også blive taget med ind i den fortsatte udvikling af konceptet. Lærerne udtrykker ønske om vidensudveksling samt debat mellem 5

6 gamle og nye lærere i Global Classroom konceptet, sådan at man som ny ikke skal starte forfra, men kan anvende andre læreres erfaringer, og sådan at man får debatteret væsentlige områder ift. strategier og handlemåder omkring de studerende på Global Classroom. Rettelser til fejl i denne evaluering modtages gerne. Med venlig hilsen PhD- studerende, Ålborg Universitet, København Tlf: Mail: eller 6

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

08-10-2014 Gitte Kingo Andersen

08-10-2014 Gitte Kingo Andersen 08-10-2014 Gitte Kingo Andersen 1 Gitte Kingo Andersen TELL ME - Online samarbejde på indholdsbestemte måder, som ikke kan lade sig gøre på anden vis. 1. KR fagligt indhold. 2. Metablik på kommunikationsform.

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Guiden er udviklet på med afsæt i baggrundsmaterialet fra Projekt Blended Learning under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.

Guiden er udviklet på med afsæt i baggrundsmaterialet fra Projekt Blended Learning under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. - æ ø 1 æ ø å ø ø ø 2 Introduktion Guiden er udviklet på med afsæt i baggrundsmaterialet fra Projekt Blended Learning under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Guiden skal ses som en hjælp til

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring

Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring Et forskningssamarbejde mellem VUC Storstrøm og Ålborg Universitet http://padlet.com/wall/gc_emne1 http://padlet.com/wall/gc_emne2 http://padlet.com/wall/gc_emne3

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

Delprojekt i edidaktik

Delprojekt i edidaktik Delprojekt i edidaktik Elevaktivering gennem omvendt læringsrum (Flipped Classroom) og multi-funktionel social platform. Formål Formålet med delprojektet er at arbejde med øget elevaktivering i læringsprocessen.

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 07.06. 2011 Hotel Ascot København. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus.

Andreas Balslev-Clausen 07.06. 2011 Hotel Ascot København. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus. Referat af møde i UDDU 01.06.2011 1/5 07.06. 2011 Hotel Ascot København 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus. 2.0 Godkendelse af referat

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Ansøgning til forsøgs- og udviklingsmidler 2012/13 Projekttitel: It i formel og uformel læring fokus på inddragelse af it mhp. at øge særligt drengenes læringsmotivation samt på en mere effektiv anvendelse

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema?

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Kære VUC kursist! Dit VUC deltager i et projekt, der har fokus på en særlig måde at undervise

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen?

Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen? Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet AU Nørre Nissum Struer gymnasium Mercantec

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Uddannelsesforbundets fyraftensmøde Københavns Tekniske Skole 8. Oktober 2015 Adjunkt, ph.d., Arnt Louw (avl@learning.aau.dk) Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016 Der udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015 (ESB tilfredshedsmåling, HF Q-målinger, Audit, Fokusgruppeinterview,

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Brug af Wikispaces.com i matematik B. BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015

Brug af Wikispaces.com i matematik B. BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015 Brug af Wikispaces.com i matematik B BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015 At være digitaliseret i matematik. Kursistcitat: det er det første fag, hvor jeg har noget at bruge min PC til i timerne Først

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Når elever og lærere vil have RO OG DISCIPLIN Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Vi er nødt til at gøre noget, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. Vi er nødt til at skabe ro og få forandret elevernes

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Ledelsesakademiet, EAAA er ansvarlig for og varetager den koordinerende funktion for projekt praksisnær lederuddannelse lærerkvalificeringsdelen. EAAA og

Læs mere

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF.

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. 23. november 2013 C-Licens Evaluering Forløb fra 19. april 2013-12. november 2013 (Online Eksamen - 25 spørgsmål indenfor en time) Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. December 2012 startede

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Evaluering af projekt Touch and Play i MSB og MSO Projektleder: Cecilie Høegh Langvad 29.08.2015 Review:

Evaluering af projekt Touch and Play i MSB og MSO Projektleder: Cecilie Høegh Langvad 29.08.2015 Review: Review: Touch and Play er et tværmagistralt projekt mellem MSO og MSB. Touch and Play er et godt bud på et velfærdsteknologisk alternativ til traditionelle aktiviteter fordi den indeholder mulighed for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Agenda: Procedure for mundtlig eksamen med mundtlig fremlæggelse af projekt De kritiske spørgsmål Mundtlig eksamen i praksis mundtlig

Læs mere

imo-learn MOVED BY LEARNING

imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn MOVED BY LEARNING Lær inkorporeret læring at kende, lær imo-learn at kende imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn omdefinerer den måde, vi lærer på, og sikrer en revolutionerende ny læringsoplevelse.

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

En kommentar til Becks model

En kommentar til Becks model 74 KOMMENTARER En kommentar til Becks model Thomas Dyreborg Andersen, Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol Morten Philipps, Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Ledelsens mundtlige beretning 2013

Ledelsens mundtlige beretning 2013 Ledelsens mundtlige beretning 2013 Livsmod gennem faglig og kreativ udfoldelse (v/ forstander Mette Sanggaard Schultz) "Vi har ikke spændende featureuger, hvor vi slår på tromme - Udtaler skoleleder Jesper

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

BIT-evaluering efteråret 2013

BIT-evaluering efteråret 2013 BIT-evaluering efteråret 13 Spørgeskemaundersøgelsen Som en del af BIT-projektet på Randers HF & VUC har vi bedt de deltagende kursister om at besvare et spørgeskema, der blandt andet afdækker kursisternes:

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen

Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen Et aktionsforskningsprojekt udført i et samarbejde mellem Bakkeskolen, Hørning, og Syddansk Universitet.

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen.

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03 Nick Stær Anderien Mail: nicksandersen@yahoo.dk Tlf: 50 43 4676 Tilsynserklæring Skolen Skolens navn Skolekode Nørrebro Lilleskole L0tL32 Skolens

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Hvorfor inddrage en læringsvideo i undervisningen? Længden på den gode læringsvideo Løsningen på lange læringsvideoer Hvad skal du huske, når du

Hvorfor inddrage en læringsvideo i undervisningen? Længden på den gode læringsvideo Løsningen på lange læringsvideoer Hvad skal du huske, når du Workshop 3, FLUID konferencen 02 JUN 2016, Holbæk Hvorfor inddrage en læringsvideo i undervisningen? Længden på den gode læringsvideo Løsningen på lange læringsvideoer Hvad skal du huske, når du udvikler

Læs mere

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 TØNDER 10 Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

International linje Digital linje Innovationslinje

International linje Digital linje Innovationslinje Vælg din linje International linje Digital linje Innovationslinje Motivation Engagement Læring Den internationale linje Hvad er den internationale linje? Den internationale linje er etableret for at forberede

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer 1. udgave, 2015 Samfundslitteratur 2015 Omslag: Imperiet (Harvey

Læs mere

Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk

Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk Workshop CBS 30. januar 2015 Alle elever skal blive så dygtige, som de kan - også i tysk Program Målsætning læringsmål, tegn og feedback Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet?

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? FØR Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? Hvis nej - hvorfor ikke Jeg følte mig godt forberedt efter gennemgangen. Jeg kan ikke huske det, men jeg fandt først videoerne

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere