UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER"

Transkript

1 Kommunaludvalget KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011

2 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport. Udarbejdet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL, Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Færgeselskaber, Transportministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Telefax: E-post: Grafisk design: Adman Kommunikation Foto: Colourbox Tryk: GP Tryk Oplag: 1000 stk. Udgivelsesår: 2011 ISBN nr.: (trykt version) (elektronisk version) Publikationen er tilgængelig på Publikationen kan bestilles hos: Servicecentret i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Pris: gratis

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning og anbefalinger Organisering af færgedriften til småøerne Øvrige støtteordninger rettet mod færgedriften til småøerne Organisering af færgedriften i andre nordiske lande Analyse af den nuværende organisering af færgedriften til småøerne Modeller for ændret organisering af færgedriften til småøerne...49 Bilag 1: Baggrund og historik vedrørende færgebetjening af småøerne...57 Bilag 2: Oplysningsskema fremsendt til kommuner, der modtager ø-tilskud i henhold til 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud...66 Bilag 3: Kommunernes oplysninger om forventninger til færgelejers restlevetid og nyinvesteringer...69 Bilag 4: Sammensætning af ø-tilskuddet for 2009 efter 20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud...70 Bilag 5: Beskrivelse af interesseorganisationen Danske Havne...71 Bilag 6: Beskrivelse af driften af de statslige færgeruter i Danmark...72 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 5

4 Egholm Fur Anholt Venø Hjarnø Tunø Endelave Sejerø Nekselø Orø Hillerød Baagø Agersø Aarø Omø Barsø Bjørnø Lyø/Avernakø Hjortø Fejø Femø Skarø/Drejø Strynø Birkholm Askø 6 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

5 1. Indledning Kommissorium I aftale om kommunernes økonomi for 2010 fremgår, at Med kommunalreformen er færgebetjeningen til de små øer blevet et kommunalt ansvar, hvilket medførte en omlægning af den tidligere færgestøtte. Regeringen og KL er som opfølgning på Trafikaftalen enige om at nedsætte et udvalg til at undersøge fordele og ulemper ved den eksisterende organisering af færgedriften til småøerne, herunder mulighederne for andre organisationsformer. Der nedsættes på den baggrund et udvalg, som skal afdække fordele og ulemper ved den nuværende organisering af færgedriften til småøerne. I den forbindelse beskrives og evalueres den gældende tilskudsordning. Udvalget skal endvidere undersøge mulighederne for andre organisationsformer og tilrettelæggelse af tilskudsordningerne i forlængelse heraf. De forskellige organisationsformer vurderes så vidt muligt under hensyntagen til en effektiv økonomisk drift og øernes særlige behov, herunder at det fortsat skal være attraktivt at bo, arbejde og drive erhverv på de danske småøer, samt at der sikres en effektiv færgebetjening af disse under forsvarlige samfundsøkonomiske rammer. Der kan i den forbindelse ligeledes inddrages erfaringer fra andre nordiske lande. De alternative organisationsformer kan være den nuværende model, et fælleskommunalt samarbejde, en regional trafikselskabsmodel og en statslig model. Udvalget kan i forlængelse heraf fremkomme med samlede vurderinger og anbefalinger. De nuværende økonomiske rammer lægges til grund for udvalgets anbefalinger. Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 7

6 Udvalgets sammensætning Der nedsættes et udvalg bestående af: 2 repræsentanter fra KL 1 repræsentant fra Sammenslutningen af Danske Småøer 1 repræsentant fra Småøernes Færgeselskaber 1 repræsentant fra Transportministeriet 1 repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsministeriet 1 repræsentant fra Finansministeriet 1 repræsentant fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet Udvalget kan inddrage anden ekspertise i sit arbejde. Formandskab og sekretariat varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tid Udvalget afrapporterer senest medio oktober Økonomi Udvalgets arbejde finansieres af færgedrift, hvor der i 2009 er afsat 1,5 mio. kr. til eventuelle undersøgelser. Udvalgets sammensætning og mødeaktivitet Udvalget fik følgende medlemmer: Chefkonsulent Per Schollert Nielsen, KL Konsulent Marianne Stage Elmvang, KL Formand Dorthe Winther, Sammenslutningen af Danske Småøer Formand Søren Adsersen, Småøernes Færgeselskaber Kontorchef Mikkel Sune Smith, Transportministeriet Kontorchef Julie Sonne, Økonomi- og Erhvervsministeriet Fuldmægtig Andreas Daugaard Jørgensen, Finansministeriet Kontorchef Søren H. Thomsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) Udvalget har afholdt 4 møder. Sekretariatet er blevet varetaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder specialkonsulent Kirsten Hoo-Mi Sloth og indtil den 1. september fuldmægtig Michael Medom Hansen. Fra den 2. september fuldmægtig Christian Bo Christiansen. 8 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

7 2. Sammenfatning og anbefalinger Udvalget har ifølge sit kommissorium haft til opgave at afdække fordele og ulemper ved den nuværende organisering af færgedriften til 26 af de danske småøer, herunder evaluere den gældende tilskudsordning. Desuden har udvalget haft til opgave at undersøge mulighederne for andre organisationsformer og tilrettelæggelse af tilskudsordningerne i forlængelse heraf. Der er i arbejdet inddraget erfaringer fra Norge og Sverige. De nuværende økonomiske rammer er blevet lagt til grund for arbejdet. Med kommunalreformen blev færgebetjeningen af de danske småøer et kommunalt ansvar, hvortil kommuner med mindre øer modtager et generelt tilskud fra staten. Tilskuddet - også kaldet ø-tilskuddet - udgør 85,5 mio. kr. i Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, der er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, statens uddannelsesstøtte til unge på mindre øer samt en andel af puljen til vanskeligt stillede kommuner, der blev ydet til vanskeligt stillede kommuner begrundet i deres særlige ø-udgifter. Før kommunalreformen blev færgedriften til de danske småøer varetaget af kommuner og amter i fællesskab. Princippet i den daværende støtteordning var, at kommuner, amt og stat hver skulle bære en tredjedel af udgifterne. Den statslige støtte var en refusionsordning (med loft), hvor kommuner og amter kun fik statsstøtte, hvis de hver især selv afholdt udgifter af mindst samme størrelse som det statslige tilskud. Omlægningen af støtteordningen skete på baggrund af anbefalingerne i en rapport vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud, som blev offentliggjort i juni Vurdering af den nuværende organisering af færgedriften til småøerne Til vurdering af fordele og ulemper ved den nuværende organisering har udvalget indhentet en række oplysninger hos de berørte kommuner vedrørende blandt andet trafik- Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 9

8 tal, billetpriser, driftsomkostninger og kommunale tilskud til færgeruterne. De indberettede data har vist sig ikke at være så præcise og fyldige, som udvalget håbede. Det skal derfor understreges, at udvalgets anbefalinger tager højde for datakvaliteten og således kun bygger på, hvad data med sikkerhed vurderes at kunne bære. Trafiktallene peger på en generel stabil udvikling i perioden Antallet af afgange ( afgange i 2009), antallet af passagerer ( i 2009) og antallet af overførte personbiler ( i 2009) er steget svagt. Udviklingen skal sammenholdes med, at der siden rapporten fra 2004, er sket en tilbagegang i øernes befolkningstal samlet set på i alt knap 7 pct. Der har fra flere ø-samfund været udtrykt bekymring for udviklingen i serviceniveauet på ruterne efter kommunernes overtagelse af færgeruterne, men data viser, at det totale antal af afgange på ruterne er stabil med en svag stigning på 0,5 pct. i perioden Dette forhold tyder ikke på en generel forringelse af serviceniveauet. Udvalget er dog opmærksom på, at der kan være foretaget lokale tilpasninger, som kan opleves som forringelser, men det har ikke været muligt at opgøre afgangenes fordelinger hen over dagen, ugen og året. I 2009 udgjorde det statslige generelle ø-tilskud 79,4 mio. kr. I forhold til en sammenligning med situationen før tilskudsomlægningen bør der korrigeres for særtilskuddet på 11,7 mio. kr., da dette tilskud ikke alene vedrører færgedriften. Ses der bort herfra udgjorde det statslige tilskud 67,7 mio. kr. Kommunerne har indberettet, at de for samme år har ydet et tilskud til færgeruterne på 97,1 mio. kr. Hertil kommer, at det med de foreliggende kommunale indberetninger ikke er muligt at fastslå, hvorvidt investeringsstøtten placeres som opsparing centralt, eller om denne overføres til færgedriftsenheden. Alt i alt indikerer det, at der fortsat er en kommunal egenfinansiering, som formentlig på landsplan ikke afviger væsentligt fra niveauet før tilskudsomlægningen. Desuden skal det anføres, at omlægningen til et generelt tilskud gør det muligt for kommunerne at høste eventuelle gevinster ved effektiviseringer. Det generelle tilskud er således ikke øremærket til færgedrift. Det har været fremført fra flere ø-samfund, at taksterne siden kommunalreformen er steget mere end pris- og lønudviklingen. De indberettede data viser et blandet billede. Der ses ikke nogen entydig tendens til, at taksterne generelt er steget mere end den generelle pris- og lønudvikling i Det skal dog bemærkes, at der er tale om en meget kort periode at vurdere takstudviklingen på baggrund af. 10 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

9 Til gengæld ligger stigningen i lønomkostningerne for et flertal af ruter markant over den generelle pris- og lønstigning. En uddybende analyse på ni færgeruter viser, at der ikke synes at være sammenhæng mellem krav om uddannelsesniveau på ruterne og den gennemsnitlige løn pr. årsværk på trods af ensartede overenskomstforhold og sammenlignelighed af overfarter. Det tyder på, at der vil være et ikke uvæsentligt besparelsespotentiale i et fremadrettet perspektiv ved en større grad af koordinering mellem kommunerne. I forlængelse heraf har Småøernes Færgeselskaber oplyst til udvalget, at de har undersøgt besparelsespotentialet på en række andre omkostningselementer i driften, f.eks. gennem etablering af indkøbsaftaler vedrørende brændstof mv. Disse undersøgelser tyder på et ikke uvæsentligt besparelsespotentiale, der ville kunne anvendes til f.eks. takstnedsættelser på ruterne. Modeller for ændret organisering af færgedriften til småøerne Udvalget har opstillet tre modeller for en eventuel ændret organisering af færgedriften til de danske småøer og tilrettelæggelse af tilskudsordningerne i forlængelse heraf. I vurderingen af de alternative modeller har udvalget taget udgangspunkt i en række kriterier. For det første er der taget udgangspunkt i de kriterier, som er fastlagt i kommissoriet. Det fremgår her, at modellerne skal vurderes under hensyntagen til en effektiv økonomisk drift og øernes særlige behov, herunder at det fortsat skal være attraktivt at bo, arbejde og drive erhverv på de danske småøer, samt at der sikres en effektiv færgebetjening af disse under forsvarlige samfundsøkonomiske rammer. For det andet har udvalget taget udgangspunkt i, at brugernes nærhed til beslutningstagerne og mulighed for inddragelse i beslutningsprocesserne er et relevant kriterium. Det er et kriterium, som er på linje med kommunalreformens målsætning om at styrke det lokale demokrati. I det følgende gennemgås de tre modeller for en eventuel ændret organisering af færgedriften til småøerne. Model 1: Justering af den nuværende organisering på kommunalt niveau Den nuværende organisering vurderes at rumme fordele i forhold til nærhed til brugerne. Kommunen er det forvaltningsniveau, som er tættest på borgerne og som har det bedste lokalkendskab. Det er et godt udgangspunkt for at tilrettelægge færgedriften i overensstemmelse med de lokale behov. Modellen rummer også et effektiviserings- Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 11

10 incitament for kommunerne, der understøttes af, at det statslige tilskud ydes som et generelt tilskud. Imidlertid peger datamaterialet også på, at den nuværende organisering rummer ulemper. Kommunalreformen har medført, at færgedriften er blevet forankret i større kommunale enheder, men ikke nødvendigvis i større driftsenheder. Det er således kendetegnet, at færgedriften er organiseret i mindre enheder, der har begrænsede muligheder for at opbygge ekspertise og høste stordriftsfordele samt søge rådgivning om f.eks. drift, lovgivning og uddannelse i egen kommune. Model 1 indeholder på den baggrund et forslag til justering af den nuværende organisering, idet der foreslås at oprette et fælles sekretariat for færgedriften til de danske småøer. Formålet med et sådan sekretariat er at skabe en vidensdelings- og rådgivningsfunktion samt høste stordriftsfordele gennem indkøbsaftaler mv. Et sekretariat vil kunne etableres som enten en frivillig eller en obligatorisk funktion for de kommuner, som modtager det generelle ø-tilskud. Model 2: Regionalt trafikselskab Et mere vidtgående forslag vil være at organisere færgedriften i regionale trafikselskaber i lighed med bustrafikken. Enten ved at trafikselskaberne forestår udbud og planlægning af trafik, eller ved at trafikselskaberne direkte forestår driften. I forhold til kriterierne om effektivitet vil der muligvis være tale om forbedringer, idet der i udgangspunktet vil være en række stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster (administration, vidensdeling, indkøbsaftaler og lignende) ved en sammenlægning på regionalt niveau. I forhold til kriteriet om nærhed til beslutningstagerne vil der imidlertid være tale om et skridt i den modsatte retning sammenlignet med den nuværende organisering. Modellen vil desuden indebære, at der vil være flere aktører involveret i driften end i dag, hvilket vil fordre større behov for koordinering. Ulempen er videre, at der kan mangle et effektiviseringsincitament. Endelig skal det nævnes, at trafikselskaberne i udgangspunktet har deres kompetencer inden for udbud og planlægning af trafik og ikke inden for trafikdrift. Model 3: Statslig model Den mest vidtgående ændring af færgedriften til de danske småøer vil være en statslig model. En statslig model vil eksempelvis kunne indebære, at Trafikstyrelsen tildeles 12 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

11 trafikkøberansvaret for de kommunale ruter efter samme vilkår, som styrelsen har ansvaret for de statslige færgeruter i dag. Fordelene ved en statslig model er, at der er muligheder for at høste stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster i forhold til indkøbsaftaler, administration, vidensdeling og lignende. Ulempen er først og fremmest, at en statslig model løfter færgedriften helt væk fra det lokale niveau, hvilket vil skabe større afstand mellem brugerne og beslutningstagerne, risiko for mindre mulighed for at tilgodese lokale behov samt risiko for potentielle konflikter mellem staten på den ene side og på den anden side kommunerne og øboerne om omfanget af trafikbetjeningen, serviceniveauet og taksterne på færgeruterne. Det skal desuden nævnes, at Norge pr. 1. januar 2010 har gennemført en forvaltningsreform, som har flyttet ansvaret for 77 statslige ruter ud til fylkeskommunerne. Tilrettelæggelse af tilskudsordningen i relation til de tre modeller For model 1 og 2 gælder det, at det nuværende tilskudssystem med generelle tilskud til kommunerne vil kunne bibeholdes. Alternativt vil man kunne ændre tilskudssystemet. F.eks. tilbage til den tidligere tilskudsordning, hvor den statslige støtte var en refusionsordning. Fordelen ved en refusionsordning er, at den sikrer, at såvel det statslige som det kommunale tilskud er øremærket færgedriften, hvormed det undgås, at midlerne bliver genstand for en konflikt mellem øboerne og fastlandsbeboerne. Ulempen vil på den anden side være, at man genindfører en statslig detailadministration. Desuden er der ikke noget effektiviseringsincitament i en refusionsordning. Begge ulemper var netop centrale i begrundelsen for omlægningen til et generelt tilskud i forbindelse med kommunalreformen. Den statslige model 3 vil indebære en omlægning af det nuværende tilskudssystem. Enten vil staten skulle overtage både finansiering og færgedrift, eller også vil staten alene skulle overtage finansiering, mens kommunerne bibeholder driftsopgaven. Økonomisk vil modellen indebære, at staten - udover de nuværende statslige tilskud til færgedriften - også hjemtager de midler, som kommunerne i dag anvender på færgeområdet. Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 13

12 Hvis kommunerne stadig skal stå for driften, vurderes det, at de førnævnte potentielle stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster ikke umiddelbart vil kunne realiseres. Ulempen er videre, at der kan mangle et effektiviseringsincitament for kommunerne. Til gengæld vil der være den fordel, at kommunerne er tæt på de lokale behov og kan sikre en tæt dialog. Udvalgets anbefalinger Samlet set finder udvalget, at der er flere fordele end ulemper ved den nuværende organisering af færgedriften til småøerne, som trådte i kraft samtidig med kommunalreformen. Udvalget mener, at den nuværende organisering i kommunerne bedst tilgodeser muligheden for at tilrettelægge færgedriften i overensstemmelse med de lokale behov og med inddragelse af brugerne. Nærværende undersøgelse viser endvidere, at den nuværende organisering samlet set har fastholdt antallet af afgange samt antallet af overførte passagerer og personbiler i perioden Undersøgelsen tyder imidlertid på, at der er et potentiale for at indhøste stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster, jf. de dokumenterede forskelle på lønniveau og uddannelseskrav på sammenlignelige ruter samt potentielle besparelser ved etablering af indkøbsaftaler vedrørende eksempelvis brændstof, forsikringer, redningsudstyr mv. Oplysninger fra Norge peger desuden på, at store enheder er nødvendige for at høste stordriftsfordele knyttet til konkurrenceudsætning og også med henblik på at samle viden om løn- administrations- og brændstofomkostninger. Udvalget vil på denne baggrund anbefale, at den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer tager udgangspunkt i model 1, som er en justering af den nuværende organisering. Justeringen består i, at udvalget anbefaler, at der oprettes et fælles sekretariat for færgedriften til de danske småøer med henblik på skabe en vidensdelings- og rådgivningsfunktion samt høste stordriftsfordele gennem indkøbsaftaler mv. Et tværkommunalt sekretariat vil derved bidrage til at styrke den faglige bæredygtighed og skabe de stordriftsmuligheder, som kommunalreformen på færgeområdet ikke automatisk har tilvejebragt inden for den enkelte kommune. 14 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

13 Småøernes Færgeselskaber har tidligere fremlagt et forslag til et fælles færgesekretariat. I den forbindelse blev driftsomkostningerne til et sekretariat estimeret til omkring 2 mio. kr. om året. Samtidig må der formodes at være besparelser at hente på såvel den kommunale administration som færgedriften. Udvalget finder, at sekretariatet kan etableres som en frivillig funktion for kommunerne, der modtager det generelle ø-tilskud, idet fordelene ved et tværkommunalt samarbejde synes at være økonomisk attraktive. Der kan efter tre til fem års drift foretages en evaluering. Tilrettelæggelse af tilskudsordningen Udvalget har drøftet, om der er anledning til at genoverveje omlægningen af den statslige støtte til færgedriften fra en refusionsordning til et generelt tilskud. Det skal i den forbindelse anføres, at den nuværende tilskudsordning kun har virket i knap fire år. Udvalget med undtagelse af repræsentanten for Sammenslutningen af Danske Småøer finder, at ud fra de foreliggende oplysninger for udviklingen på området siden omlægningen er der ikke afdækket nye problemstillinger, hvor overvejelser om en eventuel tilbagevenden til en eller anden model af refusionsmæssig karakter synes påkrævet. Det må således fortsat tillægges en væsentlig værdi, at der med omlægningen af den statslige støtte fra en refusionsordning til et generelt tilskud blev skabt et effektiviseringsincitament for kommunerne. Samtidig blev administrationen i forhold til de statslige tilskud stærkt forenklet. Det skal dog samtidig nævnes, at udvalget i lyset af, at omlægningen til et generelt tilskud er sket for nylig, ikke har vurderet tilskudssystemets fordelingsnøgle, herunder den andel af ø-tilskuddet som beregnes på grundlag af fordelingen af den tidligere driftsstøtte i årene Det er således ikke afdækket, om der er behov for at vurdere fordelingsnøglen. En bekymring ved overgangen til det nuværende tilskudssystem med de generelle tilskud var, at kommunerne eventuelt ville have vanskeligt ved at finansiere nyinvesteringer. I hvilket omfang kommunerne anvender en del af det statslige tilskud til opsparing til fremtidige investeringer sådan som tilskudssystemet forudsætter - er ikke kortlagt i denne undersøgelse. Det skal imidlertid i denne sammenhæng bemærkes, at der i perioden har været afsat to statslige færgepuljer på i alt 260 mio. kr. til anskaffelse af nye færger. Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 15

14 Kommunerne har således fået et ekstraordinært investeringstilskud af betydelig størrelse. Færgepuljerne har derved muliggjort en fremskyndet udskiftning af en række færger. Samlet set mener udvalgets flertal, at rapporten ikke har afdækket nye forhold, der kan begrunde en omlægning af tilskudsordningen. Repræsentanten for Sammenslutningen af Danske Småøer har anført, at det er Sammenslutningens principielle opfattelse, at det statslige tilskud bør være øremærket færgestøtte med henblik på, at tilskuddet ikke kan gøres til genstand for en politisk prioritering mellem øboere og beboere på fastlandet. 16 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

15 3. Organisering af færgedriften til småøerne Kommunalreform og omlægning af tilskud I forbindelse med kommunalreformen blev trafikstøtteordningen til de mindre øer omlagt til generelle tilskud til kommuner med mindre øer. Omlægningen skete på baggrund af anbefalingerne i rapporten fra udvalget vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud, som blev offentliggjort i juni I bilag 1 er der en gennemgang af historikken vedrørende færgebetjeningen af småøerne samt en beskrivelse af den tidligere trafikstøtteordning og udvalgsarbejdet i Omlægningen til et generelt tilskud skal ses på baggrund af, at der med kommunalreformen er etableret større og mere bæredygtige kommuner, der kan sikre en effektiv færgebetjening af de mindre øer. KL var i mod anbefalingerne om en omlægning af støtten til øerne. Det var KL s opfattelse, at ulemperne ved en omlægning af trafikstøtten til et generelt tilskud ville overstige de relativt begrænsede fordele, der dengang blev fremført i rapporten som argumentation for en omlægning. Omlægningen af ydelsesstøtten ville efter KL s opfattelse f.eks. være til ulempe for de færgeruter, der kort tid før omlægningen havde foretaget investeringer i nye færger. Tilsvarende gjaldt færgeruter, der havde behov for at foretage investeringer i de førstkommende år efter reformen. Endvidere fandt KL bl.a., at den tidligere ordning i højere grad sikrede sammenhæng mellem den statslige støtte og den fremtidige variation i investeringsbehovet på færgeområdet. En sådan sammenhæng var til fordel for færgeruterne, hvis der f.eks. på grund af ændrede trafikmønstre blev behov for andre og dyrere typer af færger. Det fremgår af strukturaftalen, som blev indgået den 24. juni 2004, at alle færgeruter, der ikke hidtil blev varetaget af staten, fremover skulle varetages af kommunerne. I de få tilfælde hvor der foregik færgedrift mellem kommuner, skulle denne varetages efter forhandling mellem disse. For de færgeruter, hvor staten varetog driften skulle muligheder for lokal overdragelse vurderes nærmere. Endelig fastslog strukturaften, Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 17

16 at det skulle vurderes, om de statstilskud og amtstilskud, der hidtil blev givet til lokal færgetransport og til øboere, kunne gives som generelle tilskud til ø-kommunerne. I den forbindelse skulle færgestøtten til mindre øer omlægges fra den hidtidige statslige refusionsordning til et generelt tilskud, hvor de hidtidige amtslige tilskud ligeledes ville indgå i kortlægningen. Omlægningen blev udmøntet i aftale om en kommunal finansieringsreform, som blev indgået den 27. februar Aftalen medførte, at tilskud fremover skulle ydes som et særligt generelt tilskud til de kommuner, hvor de danske småøer er beliggende. Denne ordning blev tilført såvel færgestøtteordningen (både de hidtidige statslige og amtslige tilskud) og den andel af særtilskudspuljen, der indtil da blev udbetalt til disse kommuner med begrundelse i deres særlige ø-udgifter. Argumentationen herfor var bl.a., at man ønskede at minimere detailadministrationen samtidig med, at det var i tråd med reformens ambition om at fremme kommunernes selvstændighed og derved få beslutningerne tættere på borgerne. I den gamle færgestøtteordning var princippet, at stat, amt og kommune hver skulle bære en tredjedel af udgifterne. I og med at der alene indgår de hidtidige stats- og amtsandele i det nye generelle tilskud, er det således også i den nye ordning forudsat, at kommunen skal bære en del af både drifts- og investeringsudgiften ved færgetrafik. Med omlægningen blev der ikke fjernet midler fra tilskudsordningen. Tværtimod fremskrives hele ø-tilskuddet nu årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor, hvor den tidligere ydelsesstøtte ikke blev fremskrevet. Yderligere ville den tidligere ydelsesstøtte bortfalde, når færgerne var betalt og afdragene dermed betalt, hvilket typisk er efter år. En færges levetid må forventes at være længere end denne periode. Hensigten med den nye ordning er, at investeringsstøttedelen af ø-tilskuddet skal dække den årlige afskrivning på færger. Ordningen er således uafhængig af den til enhver tid gældende låneoptagelse til færger og færgelejer, herunder renteomkostninger. Ved at dække afskrivningen bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag (ved nyere færger og færgelejer) eller opsparing til nye færgeinvesteringer (ved gamle færger og færgelejer). Da tilskuddet ydes som et generelt tilskud, er det således den enkelte kommunes ansvar at sikre denne opsparing. 18 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

17 Organisering i dag Det nuværende generelle tilskud til færgebetjeningen til mindre øer er fastlagt i L 499 af 7. juni 2006 Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Ifølge 20 i loven yder Indenrigs- og Sundhedsministeriet et årligt tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet udgør 71,7 mio. kr. i 2006-priser. Tilskuddet reguleres fra og med 2007 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Det fremgår videre af loven, at de kommuner med mindre øer, der modtager tilskud, omfatter: Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Lolland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Svendborg, Haderslev, Aabenraa, Esbjerg, Horsens, Hedensted, Struer, Norddjurs, Odder, Skive og Aalborg. Fordeling af ø-tilskuddet efter kommunalreformen Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler om fordelingen af tilskuddet. I 2010 udgør tilskuddet 85,5 mio. kr., og det fordeles til kommunerne således: 1. En andel svarende til det tidligere driftstilskud fordeles efter samme nøgle som driftstilskuddet blev fordelt i årene En andel svarende til den tidligere investeringsstøtte fordeles efter en række nye kriterier 3. En andel svarende til det resterende tilskud fordeles efter samme nøgle, som i de senere år har været anvendt i relation til de særtilskud, som de pågældende kommuner har fået. Den del af det generelle ø-tilskud, der stammer fra den hidtidige investeringsstøtte er fordelt ud fra følgende fire objektive kriterier: a) 30 procent til et grundbeløb efter folketal b) 30 procent forholdsmæssigt efter folketal c) 35 procent forholdsmæssigt efter sejlafstand d) 5 procent efter øernes areal Hensigten med tilskuddet er, at den andel, der svarer til den tidligere investeringsstøtte, skal medgå til den årlige afskrivning på færger. Tilskudsordningen er således uafhængig af den til enhver tid gældende låneoptagelse til færger og færgelejer, herunder Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 19

18 renteomkostninger. Ved at medgå til afskrivningen bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag (ved nyere færger og færgelejer) eller opsparing til nye færgeinvesteringer (ved gamle færger og færgelejer). Det er den enkelte kommunes ansvar at sikre denne opsparing. Det skal dog bemærkes, at investeringer i færger og færgelejer til besejling af de mindre øer er omfattet af kommunernes automatiske låneadgang (nærmere beskrevet i kapitel 4). Med omlægningen af færgestøtten fra en refusionsordning til et generelt tilskud er færgedriften nu entydigt et kommunalt ansvar. Kommunerne har fået et incitament til at være effektive og at tænke langsigtet. Ø-tilskuddet reguleres årligt med den forventede pris- og lønudvikling i den kommunale sektor. Efter kommunalreformen har kommunerne valgt at organisere færgedriften på forskellig vis. Mange af færgerne drives af kommuner i forskellige selskabsformer som A/S, ApS m.v. Enkelte ruter er privatejet. Færger I forbindelse med nærværende rapport er der indhentet oplysninger fra kommunerne (jf. oplysningsskemaet i bilag 2) med henblik på at foretage en opdatering af data vedrørende færgemateriel og færgelejer, som blev indhentet i forbindelse med udvalgsrapporten i Tabellen på næste side er således en opdateret oversigt over færgernes grunddata. 20 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

19 Tabel 1: Oplysninger om ruter, færger og ejerskab Kommune Rute Færgenavn Antal PBE BT/ BRT Ejerskab Enkeltender/ dobbeltender Holbæk Orø-Holbæk Orø 16 dobbelt 330 Holbæk Kommune Kalundborg Nekselø-Havnsø Nexelø 4 enkelt 20 Kalundborg Kommune c/o Sejerøbugtens Færger Kalundborg Sejerø-Havnsø Sejerøfærgen 36 enkelt 1430 Kalundborg Kommune c/o Sejerøbugtens Færger Slagelse Omø-Stigsnæs Omø 17 enkelt 499 Slagelse Kommune Slagelse Agersø-Stigsnæs Agersø 11 enkelt 238 Slagelse Kommune Lolland Askø-Bandholm Askø 14 dobbelt 202 Lolland Kommune Lolland Fejø-Kragenæs Christine 30 dobbelt 491 Lolland Kommune Lolland Femø-Kragenæs Femøsund 18 dobbelt 337 Lolland Kommune Assens Baagø-Assens Bågø 8 dobbelt 150 Assens Kommune Faaborg- Midtfyn Lyø/Avernakø-Fåborg Faaborg II 12 Ro-Ro 40 Ø-Færgen A/S Faaborg- Midtfyn Svendborg Bjørnø-Fåborg Lillebjørn 0 enkelt 11,6 Bjørnø-Færgen a.m.b.a. Skarø/Drejø-Svendborg Højestene 12 dobbelt 257 Svendborg Kommune Svendborg Hjortø-Svendborg Hjortøboen 1 enkelt 7 Svendborg Kommune Langeland Strynø-Rudkøbing Strynboen 13 enkelt 119 Strynø-Rudkøbing Færgefart Ærø Birkholm-Marstal Birkholmsposten 0 * 2,1 Ærø Kommune Haderslev Aarø-Aarøsund Aarø 12 dobbelt 324 Haderslev Kommune Aabenraa Barsø-Barsø Landing Barsøfærgen dobbelt 51,1 Aabenraa Kommune Horsens Endelave-Snaptun Endelave 22 enkelt 1140 Horsens Kommune Struer Venø-Kleppen Venø Færgen 12 dobbelt 280 Struer Kommune Norddjurs Anholt-Grenå Anholt 11 enkelt 1150 Norddjurs Kommune Odder Tunø-Hou Tunøfærgen 6 enkelt 441 Odder Kommune Hedensted Hjarnø-Snaptun Hjarnø 5 dobbelt 19/80 Hjarnø Færgefart Skive Fur-Branden Sleipner-Fur 30 dobbelt 362 Skive Kommune OZJK Aalborg Egholm-Aalborg Egholm 3 dobbelt 19,98 Aalborg Kommune * ikke oplyst Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer 21

20 Investeringer i nye færger siden 2004 og fremtidige forventninger Oplysningerne fra kommunerne viser, at der siden rapporten i 2004 er blevet anskaffet færger på tre ruter: Omø-Stigsnæs (2004), Birkholm-Marstal (2006) samt Venø-Kleppen (2010). Tabel 2 tabel er en oversigt over kommunernes oplysninger om færgernes byggeår samt forventninger til restlevetid og fremtidige investeringer. Tabel 2: Oplysninger om færgernes byggeår, restlevetid og forventede nyinvesteringer Kommune Rute Byggeår * ikke oplyst Ruten har modtaget tilsagn om støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets færgepuljer (se nærmere i tabel 4-6). Forventet restlevetid (år) Forventet tidspunkt for nyinvestering Forventet beløb til nyinvestering (mio. kr.) Holbæk Orø-Holbæk Kalundborg Nekselø-Havnsø Kalundborg Sejerø-Havnsø 1998 * * * Slagelse Omø-Stigsnæs 2004 * * * Slagelse Agersø-Stigsnæs Lolland Askø-Bandholm Lolland Fejø-Kragenæs Lolland Femø-Kragenæs Assens Baagø-Assens Faaborg-Midtfyn Lyø/Avernakø-Fåborg Faaborg-Midtfyn Bjørnø-Fåborg * Svendborg Skarø/Drejø-Svendborg Svendborg Hjortø-Svendborg Langeland Strynø-Rudkøbing Ærø Birkholm-Marstal Haderslev Aarø-Aarøsund Aabenraa Barsø-Barsø-Landing 1980/ * * Horsens Endelave-Snaptun Struer Venø-Kleppen * * Norddjurs Anholt-Grenå Odder Tunø-Hou Hedensted Hjarnø-Snaptun Skive Fur-Branden 1996 ikke planlagt * * Aalborg Egholm-Aalborg Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11. Indledningsvist skal de forskellige myndigheders opgaver i forhold til de små øer præciseres.

Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11. Indledningsvist skal de forskellige myndigheders opgaver i forhold til de små øer præciseres. Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 28/4 11 om de små øer. (Redegørelse nr. R 16). Indenrigs-

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Redegørelse om de små øer Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Rapport fra udvalg vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud

Rapport fra udvalg vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud Rapport fra udvalg vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud Juni 2004 Indenrigs- og Sundhedsministeriet KL Amtsrådsforeningen Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 114 Offentligt Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Overblik over 27 småøer

Overblik over 27 småøer Folketingets Økontaktudvalg 2010-11 ØKU alm. del Bilag 8 Offentligt Fakta om Sammenslutningen af Danske Småøer Vi erfarer, at Folketingets Økontaktudvalg har modtaget en henvendelse vedr. Saltholms manglende

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

FERRY TALES FEMØ FÆRGEDRIFT TIL SMÅØERNE - MULIGHEDER, UDFORDRINGER SET FRA FRA ØERNES OG KOMMUNERNES SYNSVINKEL!

FERRY TALES FEMØ FÆRGEDRIFT TIL SMÅØERNE - MULIGHEDER, UDFORDRINGER SET FRA FRA ØERNES OG KOMMUNERNES SYNSVINKEL! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt FERRY TALES FEMØ FÆRGEDRIFT TIL SMÅØERNE - MULIGHEDER, UDFORDRINGER SET

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1183 Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Indledning I den politiske aftale af 3. marts 2005 mellem regeringen og hovedparten af Folketingets partier blev det besluttet, at Farum og Værløse kommuner

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar.

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar. Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB Koordineret med Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater:

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater: AN ALYSEN OTAT Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger Urbaniseringen pågår både på det overordnede niveau med vandringer mod de største byer, og på det lokale niveau indenfor

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar.

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 L 179 Bilag 1 Offentligt Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 338379 Dato 15-04-2015 Høringsnotat til Folketingets

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål herunder Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt.,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 1. Ø-støtteloven... 3 2. Hvilke projekter på de små øer kan få støtte?... 3 Kriterier

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: BEK nr 1266 af 06/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. september 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2648

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over Til lovforslag nr. L 146 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere